Page 1

CARE ฉบับ : 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2558

จุลสารแคร์โรงพยาบาลสุขุมวิท

WWW.SUKUMVITHOSPITAL.COM

ไขปัญหา...

คาใจ

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ กับอาการปวดหลังจนต้องผ่าตัด โดย นพ.พูนศักดิ์ อาจอ�ำนวยวิภาส

โรคต้อกระจก NIFTY TEST

นวัตกรรมใหม่การตรวจหาทารกกลุ่มดาวน์ซินโดรม

ท�โดยำนพ.กิ อย่ตติาศงไร ...เมื่อลูกมีไข้สูง ักดิ์ สุรประยูร

6 โรคที่มากับหน้าร้อน

อะไรคือ...โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ กับ

[นพ.ด�ำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ ] แพทย์ที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าหัวใจ รพ.สุขุมวิท


ใจสั่น แน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายขึ้น

ปรึกษาศูนย์โรคหัวใจ รพ.สุขุมวิท

พร้อมเทคโนโลยีขยายหลอดเลือดหัวใจ

แบบฉุกเฉิน 24 ชม.

0-2391-0011 www.sukumvithospital.com


บรรณาธิการขอคุย สวัสดีครับท่านผู้อ่านจุลสาร Care ทุกท่าน ฉบับนี้เราก็มาพร้อม กับความรู้มากมายอีกเช่นเคย เริ่มต้นด้วยความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจเต้น ผิดจังหวะ หลายท่านอาจสงสัยว่าคืออะไร...? มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน เรามีค�ำตอบให้ท่าน กับปัญหา...คาใจ โดย นพ.ด�ำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ แพทย์ทปี่ รึกษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ รพ.สุขมุ วิท ต่อด้วยอาการปวดหลัง เรื้อรัง ของศิลปินแห่งชาติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ที่ต้องรับการรักษา อาการปวดหลังด้วยการผ่าตัด โดย นพ.พูนศักดิ์ อาจอ�ำนวยวิภาส ความรู้ เรือ่ งโรคต้อกระจก การตรวจ Nifty Test เพือ่ ตรวจหาทารกดาวน์ซนิ โดรม โดยการตรวจ DNA ความรูเ้ รือ่ งไข้ จะท�ำอย่างไรเมือ่ เจ้าตัวน้อยมีไข้สงู เพือ่ หลีกเลีย่ งอาการชัก และสุดท้ายกับ 6 โรคทีม่ ากับหน้าร้อน ทีมงาน Care หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระความรู้ในฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์กับท่านผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อยครับ สุดท้ายนีด้ ว้ ยอ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย ในสากลโลก จงบัลดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจ ตลอดปีและตลอดไปครับ

บรรณาธิการ

Contents

care ฉบับ เม.ย. - มิ.ย. 2558

4. ไขปัญหา...คาใจ 6. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

นพ.ดำ�รงค์ สุกิจปัญญาโรจน์

ปวดหลังเรื้อรัง...จากกระดูกเสื่อม...แนวสันหลังคด

12. 6 โรคที่มากับหน้าร้อน

นพ.พูนศักดิ์ อาจอำ�นวยวิภาส

8. โรคต้อกระจก 10. Nifty Test 11. เมื่อเจ้าตัวน้อย...มีไข้

ไขปัญหา...

คาใจ 4.

การตรวจหากลุ่มทารกดาวน์ซินโดรม โดยการตรวจ DNA

นพ.กิตติศักดิ์ สุรประยูร

6.

8.


4

SUKUMVIT HOSPITAL

ไขปัญหา...

คาใจ

อะไรคือ...โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

A

นพ.ด�ำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ แข่งกับจุดก�ำเนิดไฟฟ้าที่ ปกติใน แพทย์ทปี่ รึกษาด้านระบบไฟฟ้าหัวใจ รพ.สุขุมวิท ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โรคหัวใจเต้น ผิดจังหวะ โดยแบ่ง เป็น 3 กลุ่มง่าย ๆ คือ โรคหัวใจ เต้นเร็ว โรคหัวใจเต้นช้า และ โรคหั ว ใจที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ต้ น ช้ า เต้ น เร็ ว อัตราเร็วปกติแต่ไม่เป็นจังหวะ ซึ่ง มีโอกาสเกิดกับผูค้ นหลายกลุม่ อายุ โดยมีลกั ษณะอาการแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่แล้วคนอายุนอ้ ยมักจะมา ด้วยโรคหัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้น ไม่เป็นจังหวะ โดยเฉพาะรายที่ เป็นไฟฟ้าลัดวงจร ซึง่ หลักการรักษา ขึ้นอยู่กับคนไข้เพราะในบางรายที่ อาการไม่มากนักก็จะใช้ยา แต่ถ้า อาการมากขึน้ และยาเอาไม่อยูแ่ ล้ว ก็ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ มาช่วยจัดการให้หายขาด โดยปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยสามารถเข้ารับการตรวจระบบ ไฟฟ้าหัวใจว่ามีการผิดปกติ อาจมี การลัดวงจร มีการหมุนวนผิดปกติ ภายในหัวใจหรืออย่างไร จึงเป็น ผลให้หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ หรือ ในคนไข้บางกลุ่มอาจมีจุดก�ำเนิด ไฟฟ้าผิดปกติซึง่ ปล่อยกระแสออกมา

หัวใจเอง โดยอาจปล่อยออกมา มากกว่าปกติ แต่ก็มีทั้งแบบออก มาแค่จดุ ๆเดียว หรือหลายจุดก็ได้ หากได้รับการตรวจวินิจฉัยแบบ ทั่วๆไปอาจไม่รู้ ซึ่งการคล�ำชีพจร บางทีอาจจะบอกว่าหัวใจเต้นเร็วไป หรือผิดจังหวะ รวมทั้งการตรวจ กราฟไฟฟ้าหัว ใจขณะที่ ค นไข้ มี อาการก็จะบอกได้มากขึ้น แต่ที่มี ปัญหาคือในบางรายทีไ่ ปถึงหมอแล้ว ไม่เจอเพราะอาการหายไปแล้ว จึง อาจต้องใช้เทคนิคการตรวจชีพจร 24 ชั่วโมง และในรายที่ตรวจจับ ไม่ได้จริงๆ ก็ควรเข้ารับการตรวจ ไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งเป็นการตรวจจาก ข้างในโดยตรงเพื่อกระตุ้นให้มัน ออกมา โดยใช้ไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้น ที่หัวใจห้องบนและห้องล่าง หรือ อาจร่วมกับการใช้ยาก็จะช่วยให้รถู้ งึ ต�ำแหน่งที่มีการลัดวงจร จากนั้น จึงใช้ความร้อนไปจีต้ รงต�ำแหน่งนัน้ ให้ความผิด ปกติ ห ายไป ซึ่ ง มี โอกาสหายขาดได้ 95 % หมด กังวลในเรื่องที่จะเกิดขึ้นอีกและ ไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไปด้วย

นพ.ด�ำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ แพทย์ที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าหัวใจ รพ.สุขุมวิท


5 โรคนี้มีความรุนแรงถึงขนาดท�ำให้ หัวใจเต้นผิดจังหวะจะมีอาการหรือ ผู้ป่วย...หยุดหายใจหรือไม่... สิ่งบอกเหตุให้รู้ตัวบ้างไหม... SUKUMVIT HOSPITAL

A

ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั อย่างชัดเจนคือ...มี บางกลุ่มที่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ไม่ช้าหรือเร็ว ซึ่งบางรายอาจเสียชีวิต เฉียบพลัน โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นชนิด หัวใจเต้น ผิดจังหวะจากหัวใจห้องล่าง เนื่องจากการท�ำงานของหัวใจจะคล้าย กับปั้มน�้ำ โดยเมื่อหัวใจห้องล่างได้รับ เลือดมาจากหัวใจห้องบนแล้วจะท�ำให้ เหมือนปั้มใหญ่ที่บีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยง ทั่วร่างกาย เมื่อใดที่หัวใจห้องล่างเต้น ผิดจังหวะแบบรุนแรง หัวใจจะเต้นถี่มาก แล้วเลือดจะไม่ออกจากปั้มใหญ่ไปเลี้ยง ตามอวัยวะต่างๆ เพียงไม่นานเลือดจะ ไปเลี้ยงสมองไม่พอ ความดันเลือดตก จนวัดไม่ได้ ซึง่ จะท�ำให้คนไข้หมดสติทนั ที และหากยังเป็นเช่นนัน้ อยูต่ อ่ ไปอีกระยะ หนึ่งที่หัวใจที่ เต้ น เร็ ว ผิดจังหวะมากๆ ก็จะกลายเป็นหยุดเต้น ดังเช่นที่เคยมี เหตุการณ์เกิดขึน้ ในระหว่างแข่งขันฟุตบอล มาแล้ว ขนาดว่าอายุ 20 ปีเศษ ยังน็อก คาสนาม ถ้าปัม้ หัวใจไม่ทนั ก็อาจเสียชีวติ ได้ ดังนั้นหลังจากปั้มหัวใจให้รีบ น�ำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะถ้าน�ำ ตัวส่งช้าก็อาจกลายเป็นเจ้าชายนิทรา และบางรายอาจไปไม่ถึง รพ. ก็มี

A

ค�ำตอบจาก คุ ณหมอด�ำรงค์ คือ...ในบางรายก็อาจมีอาการเตือนมา ก่อน บางทีก็จะรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วผิด จังหวะ แต่อาจจะเป็นเองหายเอง บาง รายก็มีเจ็บแน่นหน้าอก แต่บางรายก็ไม่ เป็น ดังนั้นการรักษาโดยฟังจากอาการ เป็นหลักอาจไม่พอ จริงๆ แล้วก็ต้อง มาดูความเสีย่ งอย่างอืน่ เช่น ความเสีย่ ง จากครอบครัวซึ่งมีประวัติว่ามีการเสีย ชีวิตแบบเฉียบพลัน หรืออย่างประเภท ทีห่ ลับไปแล้วปลุกเท่าไหร่กไ็ ม่ตนื่ ทีเ่ รา เรียกว่า "โรคไหลตาย" โดยที่โรคนี้จัด เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจเกิดจากการ ออกก�ำลังกายมากๆ แต่ส่วนใหญ่มัก มีประวัติครอบครัวเป็นทุนเดิมอยู่ก่อน แล้ว ...นพ.ด�ำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ กล่าวปิดท้าย...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหัวใจ รพ.สุขุมวิท โทร.0-2391-0011


6

SUKUMVIT HOSPITAL

ปวดหลังเรื้อรัง.....

จากกระดูกเสื่อม...แนวสันหลังคด พ่อไวพจน์ เพชรสุพรรณ...ศิลปินแห่งชาติ... เจอกระดูกเสื่อมหลังออกเดินสายกว่า 50 ปี ท�ำแนว กระดูกสันหลังคดจนท�ำให้มีอาการปวดหลังเรื้อรัง อีก ทั้งกระดูกงอกกดทับเส้นประสาท ต้องพักงานและเข้ารับ การรักษาที่ โรงพยาบาลสุขุมวิท... คุณหมอพูนศักดิ์ หรือ นพ.พูนศักดิ์ อาจอ�ำนวยวิภาส

หัวหน้าศูนย์โรคปวดหลัง รพ.สุขุมวิท ซึ่งเป็นเจ้าของไข้ผู้รับ ตัว คุณไวพจน์ ไว้ตรวจรักษา ได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยสรุปว่า... อาการที่เกิดขึ้นนั้นมีมานานแรมปีแล้วและช่วง ที่ได้รับการแนะน�ำให้มารักษาที่ รพ.สุขุมวิทนั้น หนักขนาดที่ ปวดร้าวลงขาถึงกับขาเริ่มอ่อนแรงด้วยแล้ว ซึ่งเจ้าตัวก็รู้จาก คุณหมอที่รักษาอยู่ก่อนหน้านี้ด้วย ทั้งนี้ต้นเหตุที่ก่อให้เกิด อาการดังกล่าว เกิดจากปัจจัยหลายประการนับตั้งแต่วัยที่ ล่วงเลยมาถึง 70 ปีเศษแล้ว จึงมีเรื่องของกระดูกเสื่อมตาม มา ทั้งยังต้องเดินสายออกต่างจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องท�ำให้ กระดูกสันหลังได้รบั แรงกระแทกเพิม่ แรงกดมากขึน้ ๆ จนท�ำให้ ท�ำให้กระดูกสันหลังคดงอและเมื่อถึงตอนนี้ คุณหมอพูนศักดิ์ ได้ชี้ให้เห็นภาพถ่ายเอกซเรย์ประกอบช่วยให้เห็นลักษณะการ โค้งงออย่างชัดเจน เห็นสภาพกระดูกสันหลังของ คุณไวพจน์ แล้วทีม งานCare อดสงสัยไม่ได้ว่าก่อนที่จะโค้งงอขนาดนั้นมีวิธีช่วย ทุเลาหรือหยุดยั้งได้ด้วยวิธีใดหรือไม่ ซึ่ง คุณหมอกล่าวถึง หลักการแพทย์วา่ การบริหารร่างกายให้กล้ามเนือ้ หลังแข็งแรง จะช่วยรับแรงกระแทกและช่วยพยุงหรือแบ่งเบาภาระของ กระดูกสันหลังได้ โดยเฉพาะเมือ่ กระดูกสันหลังเริม่ เสือ่ มสภาพ ดังนั้นหากขาดการออกก�ำลังกายที่ดีและสม�่ำเสมอแล้ว จะ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหลังอ่อนแรงและน�้ำหนักทั้งหมดจะถูกส่ง ต่อไปที่กระดูกสันหลังโดยตรง ซึ่งเมื่อต้องรับงานหนักนานปี เข้ากระดูกสันหลังที่เสื่อมสภาพแล้วก็จะเริ่มโค้งงอไปเรื่อยแม้ จะไม่ได้มีลักษณะเช่นนั้นมาแต่ก�ำเนิดก็ตาม...

คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาติ


SUKUMVIT HOSPITAL

นีค่ อื ต้นเหตุทที่ �ำให้หมอนรองกระดูก ของคุณไวพจน์ เสื่อมสภาพไปพร้อมกันและ เริม่ มีการเคลือ่ นไปเบียดจนปลิน้ ออกมามาก ขึ้นเรื่อยๆ แถมยังมีกระดูกงอกไปกดในช่อง กระดูกไขสันหลังและช่องเส้นประสาทอีก ต่างหาก ซึ่งเห็นได้ชัดจากภาพสแกนด้วย เครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI และผลที่ตามมาจึงมีทั้ง อาการปวด

และชา

จึงต้องท�ำการรักษาโดยการผ่าตัด

ทันที... กระบวนการเริม่ ด้วยการเฉือนกระดูก สันหลังทีง่ อกออกไปจากต�ำแหน่งทีม่ กี ารกด ทับ ต่อมาคือเชื่อมกระดูกสันหลังด้วยโลหะ โดยใช้สกรูไทเทเนียมยึดให้แข็งแรงและใช้ กระดูกของเจ้าตัวทีเ่ ฉือนออกมาแล้ว ใส่แทน หมอนรองกระดูกทีต่ อ้ งรือ้ ออก ซึง่ กระบวนการ ทั้งหมดจะช่วยให้กระดูกสันหลังเชื่อมติดกัน เพื่อรักษาโครงสร้างกระดูกสันหลังไว้โดยไม่ จ�ำเป็นต้องดัดให้กลับมาตรง เพียงแต่เปิด ช่องทางให้เส้นประสาททีอ่ ยูใ่ นช่องไขสันหลัง เป็นอิสระจากการกดทับ... ดูจากภาพถ่ายเอกซเรย์หลังผ่าตัด จะเห็นว่า กระดูกสันหลังของ คุณไวพจน์ มีโลหะไทเทเนียมดามตั้งแต่กระดูกช่วงอก ข้อที่ 10 จนถึงกระดูกเอวข้อสุดท้าย โดย ฝั่งขวาจะมีสกรูยึดไว้ถึง 6 ตัว ส่วนฝั่งซ้าย มี 7 ตัว ซึ่งเจ้าตัวได้บอกกับใครต่อใครที่มา เยี่ยมด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มร่าเริงว่า......."อาการ ปวดที่ ส ร้ า งความทุ กข์ทรมานก่อนหน้านี้ ได้มลายหายไปอย่างไม่น่าเชื่อ ที่เหลืออยู่ คือเจ็บตึงๆ ไม่มากนักตรงแผลผ่าตัด โดย สามารถนั่งคุยกับแฟนๆ ที่มาเยี่ยมได้เป็น เวลานานทัง้ ๆ ทีผ่ า่ นการผ่าตัดได้ไม่ถงึ สัปดาห์ และสามารถเดินไปเข้าห้องน�้ำเองได้โดยใช้ อุปกรณ์ ช ่ วยพยุ ง และไม่มีอาการปวดร้าว เหมือนเดิมแล้ว"

เป็นอันว่า คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ พ้นจากความทรมานเพราะความปวดรุนแรง ด้วยโรคปวดหลังเรือ้ รังจากภาวะกระดูดเสือ่ ม และขาดการบ�ำบัดรักษาอย่างต่อเนือ่ งจริงจัง เป็นเวลาหลายปี ซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวย�้ำในเรื่อง นีเ้ พือ่ ฝากมาเป็นข้อมูลเตือนใจแก่ทา่ นผูอ้ า่ น ทุกท่านด้วยเช่นกัน โดยในตอนท้ายได้กล่าว ถึงเหตุผลที่ท�ำให้ตัดสินใจเข้ารับการรักษา จากคุณหมอพูนศักดิ์ ที่รพ.สุขุมวิท ในครั้งนี้ ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญเพราะหากพูดถึงข้อเท็จจริง แล้วใครๆ ก็กลัวการผ่าตัดด้วยกันทั้งนั้นยิ่ง เป็นเรือ่ งกระดูกสันหลังแล้วยิง่ ต้องกังวลกับค�ำ ว่า "พิการ" อีกด้วย แต่ด้วยความเลื่อมใสและ เชื่อ ถื อ ทั้ งในตั วคุ ณหมอและโรงพยาบาล สุขุมวิท โดยมีคุณหมอที่ท�ำการรักษาก่อน หน้านีย้ นื ยันแล้ว ยิง่ ช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจมาก ขึ้น ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าหลังจากผ่าตัดเพียงวัน เดียวก็ขยับขายกขึน้ ได้เกือบเหมือนปกติแล้ว หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน จะได้รับข้อคิดในการดูแลรักษาสุขภาพ จาก กรณีของศิลปินแห่งชาติชื่อดังท่านนี้มากพอ ที่จ ะเป็ นอุ ท าหรณ์ ใ ห้ ห มั่ นออกก�ำลั งหรื อ บริหารร่างกายเพือ่ เสริมสร้างความแข็งแรงให้ กับกล้ามเนื้ออย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ จะได้มีกระดูกสันหลังที่แข็งแรง ไว้รองรับการใช้งาน โดยไม่ต้องเผชิญกับ ภาวะอาการของโรคปวดหลังอย่างทารุณที่ ท�ำเอา คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ ต้องหยุด รับงานพักการแหล่ หยุดร้องเพลงขับกล่อม แฟนๆ นานนับเดือนเหมือนที่รายงานมานี้...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคปวดหลัง รพ.สุขุมวิท โทร.0-2391-0011

7


ต้อกระจก 8

SUKUMVIT HOSPITAL

โรคต้อกระจก คือ โรคตาที่เกิดจากการ

ขุ่นมัวของแก้วตา (Lens) อาจมีสีขาวขุ่น สีเหลือง หรือสีน�้ำตาล ท�ำให้แสงผ่าน เข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลงและ ภาพที่มองเห็นจึงไม่ชัดเจน เกิดอาการที่ เรียกว่า "ตามัว" อาการมองไม่เห็นขึ้นอยู่ กับความขุ่นของต้อกระจก เป็นน้อยก็ยัง พอเห็นได้ เป็นมาก ๆ ก็ไม่สามารถมอง เห็นได้เลย

สาเหตุของการเกิดต้อกระจก

โรคต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดขึ้น กับทุกเพศทุกวัย แต่พบมากในวัยผูส้ งู อายุ ที่เกิดจากการเสื่อมของเนื้อเยื่อแก้วตา และเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ 1. พันธุกรรม อันเกิดความผิด ปกติ จ ากการเจริ ญ เติ บ โตของลู ก ตา ซึ่งพบได้ในเด็กแรกเกิด 2. การประสบอุบตั เิ หตุ จากการ โดนกระทบกระแทกบริเวณลูกตาหรือ โดนของมีคมทิ่มแทง 3. พิษและสารเคมี อันเกิดจาก การสัมผัสกับสารพิษหรือสารเคมีบริเวณ ลูกตา เช่น โลหะหนัก กรด ด่าง ท�ำให้ เกิดความเสียหายแก่เนือ้ เยือ่ แก้วตา และ ส่งผลท�ำให้เกิดต้อกระจกตามมา 4. โรคเกีย่ วกับตา เช่น โรคม่านตาด�ำ อักเสบส่งผลท�ำใเป็นต้อกระจกตามมา 5. โรคอืน่ ๆ เช่น โรคระบประสาท โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้บางชนิดมีผลท�ำให้ เกิดภาวะแทรกซ้อน ท�ำให้เกิดโรคต้อกระจก ตามมา

อาการของต้อกระจก

อาการบ่งชีถ้ งึ การเป็นโรคต้อกระจก คือ...การมีสายตามัวเรือ่ ยๆ มองเห็นวัตถุ

ไม่ชดั เจนและอาจมองเห็นเป็นจุดในลูกตา อาการสายตามัวจะเพิม่ มากขึน้ มองเห็น ไม่ชัด เหมือนมีหมอกหรือกระจกฝ้ามา บังลูกตา โดยจะเป็นมากในเวลากลางวัน แต่ในที่ร่มมีแสงสลัวหรือเวลากลางคืน จะมองเห็นได้ชัดเจนกว่า เนื่องจากไม่มี แสงจ้าเหมือนเวลากลางวัน ซึ่งจะท�ำให้ รูม่านตาหดเล็กลงเวลามองขณะแสงจ้า อาการมองเห็นในที่ร่มหรือที่มีแสงสลัว ได้ชัดเจนกว่าเวลากลางวันจะพบมาก ในผู ้ ที่ เ ป็ น โรคต้ อ กระจกที่ มี ค วามขุ ่ น บริเวณตรงกลางตา ผู้ป่วยบางรายอาจ พบอาการมองเห็นภาพซ้อน 2 ภาพ ใน ตาข้างที่มัว บางรายอาจมองดวงไฟเป็น แสงสีรุ้งกระจายรอบดวงไฟอันเกิดจาก ความไม่สม�่ำเสมอของแก้วตาหรือความ ขุ่นของแก้วตาที่ไม่เท่ากัน ท�ำให้เกิดการ หักเหของแสง อาการโรคต้อกระจกในระยะที่ มีการแตกจะเกิดการบวมของแก้วตา และ เกิดภาวะสายตาสั้นร่วมด้วยซึ่งอาจต้อง ใช้แว่นชนิดสายตาสั้นช่วยส�ำหรับการ

การมองเห็นของคนปกติ

การมองเห็นของคนที่เป็นต้อกระจก แสงผ่านเข้าจอรับ ภาพน้อย

ภาพเปรียบเทียบของคนที่ มีสายตาปกติ (ซ้าย) กับ คนที่เป็นต้อกระจก (ขวา)

มองเห็ น เมื่ อ อาการของต้ อ กระจก รุนแรงมากขึ้นจนแก้วตาขุ่นทึบ ผู้ป่วย จะมองเห็นเป็นเพียงมีลักษณะเป็นเงา เคลือ่ นไหวเท่านัน้ ซึง่ อาการนีอ้ าจใช้เวลา นานหลายปี


SUKUMVIT HOSPITAL

9

ระยะอาการโรคต้อกระจก

ระยะที่ 1 จะพบมีอาการมองเห็นเป็นจุด จุดเดียวหรือหลายจุด และการมองเห็นจะ ค่อยๆมัวลงทีละน้อยเหมือนกับมีหมอก หรือกระจกฝ้ามาบัง นอกจากนั้น ผู้ป่วย บางรายที่เกิดความขุ่นบริเวณตรงกลางของ แก้วตาจะมีอาการสายตามัวมากในเวลา กลางวัน โดยเฉพาะวันที่มีแสงจ้า ส่วนวัน ที่มีแสงน้อยหรือเวลากลางคืนจะสามารถ มองเห็นได้ชัดเจนกว่า ระยะที่ 2 มักพบมีอาการมองเห็นเป็น ภาพซ้อน 2 ภาพหรือมากกว่า เนื่องจาก ความเรียบ และความขุน่ ของกระจกตาไม่เท่า กันจนท�ำให้เกิดการหักเหของแสงไม่ตกผ่าน จุดโฟกัสเดียวกัน นอกจากนัน้ ผูป้ ว่ ยบางราย อาจมองเห็นแสงสีรง้ ุ กระจายรอบดวงไฟได้ดว้ ย ระยะที่ 3 เป็นอาการในระยะที่มีการ บวมของแก้วตา ช่องหน้าม่านตาตืน้ กว่าปกติ จากการบวมดันของแก้วตา ท�ำให้เกิดสายตาสั้น ชั่วคราว ในระยะนี้จ�ำเป็นต้องใช้แว่นสายตา สัน้ เข้าช่วยส�ำหรับการมองเห็น นอกจากนัน้ ในระยะนีอ้ าจเกิดภาวะแทรกซ้อนท�ำให้เสีย่ ง ต่อการเกิดต้อหินได้ ระยะที่ 4 เรียกระยะนี้ว่าระยะ ต้อกระจกสุก มักพบมีอาการเพิ่มมากขึ้นจน แก้วตาขุ่นทึบ ผู้ป่วยจะมองเห็นเป็นเพียง ลักษณะเงาเคลือ่ นไหวหรือมองเห็นเป็นเพียง แสงไฟเท่านั้น อาการของโรคต้อกระจกมักไม่พบ อาการอักเสบของแก้วตา เมือ่ ส่องด้วยไฟฉาย จะพบแก้วตาขุน่ เป็นสีเทาหรือสีขาวตรงกลาง รูม่านตา หากดูด้วยออพธัลโมสโคปจะพบ เป็นเงาสีด�ำใน Fundus reflex

การรักษา

ปัจจุบันวิวัฒนาการในการรักษา ต้อกระจกได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีเครื่องมือ ที่รักษาโรคต้อกระจกให้หายขาดอย่างมี ประสิทธิภาพและสามารถมองเห็นได้ทนั ทีหลัง จากผ่าตัดต้อกระจกซึง่ คือการสลายต้อกระจก ด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู (Phacoemulsification) เป็นวิธกี ารผ่าตัดแบบใหม่ซงึ่ มีขอ้ ดีกว่าวิธเี ดิม คือ...แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก สามารถสมาน

ได้เองโดยไม่ต้องเย็บแผล ไม่ต้องฉีดยาชา ได้เพียงหยอดยาเท่านั้น ไม่เจ็บ มองเห็นได้ ทันทีหลังการผ่าตัด หายเร็วใช้เวลาพักฟื้น หลังผ่าตัดน้อยกว่าและกลับไปท�ำงานได้เร็ว กว่าวิธีเดิม

การดูแลหลังสลายต้อกระจก

1.ควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยอดยา หยอดตาด้วยยาที่ให้ทุกชั่วโมงในวันแรก ยกเว้นเวลานอนหลับ 2.ไม่ขยี้ตา ไม่ให้น�้ำเข้าตา 7 วัน ดูแลความสะอาดของใบหน้า 3.รับประทานยาที่มีเดิมของท่าน ตามปกติ 4.ปฏิ บั ติภ ารกิ จ ตามปกติ แต่ ไ ม่ ออกก�ำลังกายอย่างหนักจนกว่าแผลจะหาย 5.ใช้สวมแว่นตากันแดดถ้าออกไป ในที่แสงจ้า 6.ติดต่อหรือมาพบแพทย์ทนั ทีเมือ่ มี อาการผิดปกติ เช่นปวดตามาก กินยาแก้ปวด แล้วไม่ดขี นึ้ ตาแดง มีขตี้ าสีเหลือง ตามอง ไม่เห็น คลืน่ ไส้ อาเจียน มีอบุ ตั เิ หตุทตี่ าข้าง ผ่าตัด

ศูนย์ตา โรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา โรงพยาบาลสุขุมวิท โทรศัพท์ 02-3910011


10

SUKUMVIT HOSPITAL

NIFTY TEST การตรวจคัดกรองและวิเคราะห์ทารก

พิการแต่ก�ำเนิดกลุ่มอาการดาวน์ มิติใหม่ในการตรวจคัดกรอง ทารกดาวน์ ปลอดภัยและแม่นย�ำเป็น เครื่องมือที่จะท�ำให้คุณแม่มั่นใจกับการ ตั้งครรภ์ ทารกกลุ่มอาการดาวน์ เป็น ความผิดปกติแต่ก�ำเนิดทีพ่ บได้ประมาณ 1 รายในทารกแรกเกิด 800 ราย ใน ประเทศไทยมีทารกดาวน์เกิดใหม่ ประมาณ 1,000 รายต่อปี กลุ่มอาการ ดาวน์ มี ส าเหตุ จ ากความผิ ด ปกติ ข อง โครโมโซมคู่ที่ 21 โดยส่วนมากพบว่า เกินมาประมาณ 1 แท่ง และยังพบว่า ทารกดาวน์จะมีความพิการที่พบได้มาก โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเรื่องของหัวใจ และล�ำไส้อุดตัน โดยพบทั้งผู้ชายและ ผูห้ ญิงใกล้เคียงกัน ไม่คอ่ ยมีความแตกต่าง ในชาติพันธุ์ แต่จะพบเพิ่มขึ้นในคุณแม่ ตั้งครรภ์ที่อายุมากขึ้น

ทารกกลุม่ ดาวน์จะมีลกั ษณะผิด ปกติของศีรษะและใบหน้า มีแขนขาสัน้ มี หนังคอที่หนา ครึ่งหนึ่งของทารกมีความ ผิดปกติของหัวใจ และมีล�ำไส้ส่วนต้น ตีบตัน มีช่องต่อเชื่อมระหว่างหลอดลม

และหลอดอาหาร มีทวารหนักที่ปิด โอกาสที่มารดาจะเป็นซ�้ำในการตั้งครรภ์ ครั้งต่อไปพบได้ประมาณ 1 ใน 100 ไม่ พบความเกี่ยวข้องระหว่างสารที่เป็นพิษ ระหว่างตั้งครรภ์กับการเกิดทารกดาวน์

ทารกดาวน์เหล่านีม้ กั จะเสียชีวติ ในระยะที่เป็นทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 40 ปี โดยมี IQ ระหว่าง 20 - 50 การ ใช้อลั ตร้าซาวด์ตรวจในระหว่างตัง้ ครรภ์ ก็เป็นวิธใี นการตรวจความหนาของต้นคอ ทารก ซึ่งพบว่าร้อยละ 40 จะมีความ หนาผิดปกติตงั้ แต่อายุครรภ์ 13 สัปดาห์ หลังจาก 18 สัปดาห์ จะหนามากกว่า 6 มิลลิเมตร และจะพบความผิดปกติของ หัวใจได้ครึ่งหนึ่ง อาจพบมีล�ำไส้เป็นถุง ยื่นออกมาจากผนังหน้าท้อง แขนขาสั้น มีท่อไตที่ขยายผิดปกติ นิ้วก้อยจะสั้น ใบหน้าจะแบน มีนำ�้ ในช่องปอด มีอาการ บวมทั้งตัว หรือมีผนังล�ำไส้ที่ดูเข้มขึ้น จากการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ ส่วน ปริมาณน�ำ้ คร�ำ่ และรกมักจะปกติ ซึง่ แม้จะ อยู่ในมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอัลตร้าซาวด์ ก็จะไม่สามารถตรวจความผิดปกติของ อวัยวะต่างๆ ที่จะบ่งบอกถึงความน่าจะ เป็นของทารกดาวน์ได้ทั้งหมด การตรวจคัดกรอง นิฟตี้ (Non Invasive fetal Trisomy test) นี้เป็น วิธีการตรวจกรองทารกดาวน์ใหม่ล่าสุด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยสามารถ ตรวจพบทารกดาวน์ชนิด trisomy 21 ได้ประมาณร้อยละ 99 และมีโอกาส เกิดผลบวกลวงน้อยกว่าร้อยละ 1 

การตรวจนิฟตี้เทสนี้สามารถ ตรวจได้ในคุณแม่ตั้งครรภ์เกือบทุกราย โดยการตรวจเลือดในช่วงอายุครรภ์ 1224 สัปดาห์ อายุครรภ์ที่เหมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับการตรวจ คือ ระหว่าง 12 -16 สัปดาห์ , คุณแม่ทตี่ อ้ งการความแม่นย�ำสูง และไม่ อยากเสี่ ย งต่ อการเจาะน�้ ำ คร�่ ำ แม้อายุไม่เกิน 35 ปี ก็สามารถเลือกวิธี นี้ เ ป็ นวิ ธี แ รกแทนการตรวจชนิ ด อื่ น ซึ่งมีประสิทธิภาพต�่ำกว่า ส่วนคุณแม่ ที่อายุเกิน 35 ปี หรือได้รับผลการ ตรวจกรองวิธีอื่นที่ได้ผลเป็นบวก แต่ไม่ ต้องการรับความเสีย่ งจากการเจาะนำ�้ ครำ�่ ก็ ส ามารถเลื อ กนิ ฟ ตี้ ไ ด้ และถ้ า นิ ฟ ตี้ ให้ผลบวก ค่อยตรวจยืนยันโดยการตรวจ โครโมโซมของทารก , คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ มีโอกาสเกิดภาวะ แทรกซ้อนสูงจากการ เจาะน�้ำคร�่ำ หรือมีความกังวลสูงต่อผล แทรกซ้อนจากการเจาะน�้ำคร�่ำ เช่น มีแผลผ่าตัดมาก่อน หรือมีบุตรยาก ก็ สามารถเลือกนิฟตี้ได้ แต่วิธีนี้ไม่แนะน�ำ ให้ใช้ในคุณแม่ตงั้ ครรภ์แฝด หรือมีคสู่ มรส ที่มีโครโมโซมผิดปกติชนิด balanced translocation

หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสุขุมวิท หรือโทรศัพท์ 02-3910011 ต่อ 356-357


SUKUMVIT HOSPITAL

เมื่อเจ้าตัว

น้อยมี โดย นพ.กิตติศักดิ์ สุรประยูร

ไข้

ข้

คือ ภาวะที่อุณหภูมิร่างกายสูงมากกว่า 37.5 องศา เซลเซียส ถ้าเด็กที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงมากกว่า 38.5 องศา เซลเซียส ถือว่ามีไข้สูง ซึ่งอาจท�ำให้เกิดชักได้โดยเฉพาะเด็ก เล็ก ส่วนอุณหภูมิระหว่าง 37.5 - 38.5 องศาเซลเซียส ยังเป็น ไข้ต�่ำ คุณแม่สามารถใช้ปรอทวัดไข้เพื่อประเมินความรุนแรง ของไข้ ไม่ควรใช้เพียงมือสัมผัสเพื่อบอกว่าตัวรุม ๆ หรือตัว ร้อนจัดเท่านั้น โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี เป็นวัยที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อต่างๆ มาก

สาเหตุของไข้ :

11

ส่วนใหญ่มักจะเป็นจากการติดเชื้อ โดย อวัยวะที่ติดเชื้อขึ้นอยู่กับอาการร่วมอื่นๆ เช่น ไอ, น�้ำมูก ฯลฯ วิธีการดูแล : เมื่อลูกตัวร้อน มีไข้ คุณพ่อคุณแม่ควรเช็ดตัว เป็นหลักและในบางครัง้ อาจจ�ำเป็นต้องเช็ดตัวทุก 1 ชัว่ โมง ถอด เสือ้ ผ้าของลูกออกแล้วใช้ผ้าขนหนูชุบน�้ำอุณหภูมิห้อง (27 – 34 องศาเซลเซียส) บิดให้หมาดๆ เช็ดตัวลูกโดยเช็ดแบบ ย้อนรูขุมขน เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้ผิวหนังได้ระบาย ความร้อนออกมาเช็ดตั้งแต่ส่วนบน คือ ใบหน้า ล�ำคอ แขน ล�ำตัวและขา โดยเน้นเช็ดบริเวณข้อพับ เช่น ซอกคอ รักแร้ ขา หนีบ เพราะเป็นบริเวณที่อุณหภูมิจะสูงกว่าส่วนอื่น หลังเช็ดตัวเสร็จและตัวลูกแห้งดีแล้วให้สวมเสื้อผ้า แล้วใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน�้ำบิดหมาด วางบนหน้าผาก รักแร้ และซอกคอ เพื่อช่วยคลายความร้อน หากอุณหภูมิร่างกายลด เร็วเกินไปอาจเกิดอาการหนาวสั่นได้ ควรห่อตัวด้วยผ้าไว้ก่อน เมื่ออาการดีขึ้นจึงค่อยเช็คตัวต่อ หลังเช็ดตัวอุณหภูมิควรลด ลงประมาณ 1 องศาเซลเซียส แต่หากไข้ยังสูงก็ควรเช็ดตัวซ�้ำ อาการชักจากไข้สูง : อาการชักจากไข้ มักจะเกิดขึ้น เมื่อร่างกายมีอณ ุ หภูมสิ งู ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะเมือ่ มี ไข้ ตัวร้อนสูงเกิน 39 องศาเซลเซียส และมักเกิดในช่วงวัน แรกหรือวันที่ 2 ของการมีไข้ แต่ในเด็กบางคนแม้เป็นไข้ ต�่ำๆ ก็สามารถชักได้เช่นกัน โดยเด็กจะมีอาการเกร็งทั้งตัว ตาเหลือก กัดฟัน แล้วตามด้วยการกระตุกของแขนและขา

ทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 1 – 3 นาที โดยอาจมี อาการน�้ำลายฟูมปากและปัสสาวะ, อุจจาระราด ปลายมือ ปลายเท้ามีสีคล�้ำเขียวได้ในรายที่ชักเป็นเวลานาน หลังจาก หยุดชักแล้วเด็กมักจะหลับหรือมีอาการสะลึมสะลือไปชั่วครู่ การดูแลลูกเมื่อชัก : จับลูกนอนหงาย และตะแคงศีรษะลูก ไปด้านข้าง ให้อยู่ในระดับต�่ำเล็กน้อย เพื่อให้น�้ำลาย เสมหะ หรือเศษอาหารไหลออกมาได้สะดวก ป้องกันไม่ให้ส�ำลักไป อุดตันในหลอดลม ถอดหรือคลายเสื้อผ้ารวมถึงผ้าห่มที่อาจ ท�ำให้ลูกอึดอัดออก ห้ามสอดสิ่งของ เช่น ด้ามช้อน , ปากกา เข้าไปในช่องปาก , ห้ามงัดปากเด็ก เพราะอาจจะท�ำให้ฟันหัก หรือส�ำลักสิ่งของและลงไปที่หลอดลม ใช้ผ้าเช็ดตัวชุบน�้ำโปะ ไว้ตามข้อพับแขนขาและเช็ดตัวลูก ควรรีบพาลูกไปพบแพทย์ ที่ใกล้ที่สุด ขณะที่ลูกชักไม่ควรเขย่าหรือตีเพื่อให้ลูกรู้สึกตัวจะ ท�ำให้ลูกชักมากขึ้น รวมถึงห้ามป้อนอะไรให้ลูกเด็ดขาด แม้ กระทั่งยาลดไข้ เพราะท�ำให้ส�ำลักได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เด็ก โรงพยาบาลสุขุมวิท โทรศัพท์ 02-3910011


12

6

SUKUMVIT HOSPITAL

โรคที่มากับหน้าร้อน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3

ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูฤ่ ดูรอ้ น อากาศทีร่ อ้ นและแห้งแล้งเหมาะ กับการเจริ ญ เติ บ โตของเชื้อ โรคอย่างมาก โดยเฉพาะเชื้ อแบคที เรี ย ยิ่งพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้ำดื่มน�้ำใช้ที่สะอาด ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด การระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน�้ำ จึงขอให้ระมัดระวังความ สะอาดของอาหารและน�้ำดื่มเป็นพิเศษ และยึดหลักปฏิบัติในชีวิต ประจ�ำวันง่ายๆ ได้แก่ กินร้อน คือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หากยัง ไม่กินต้องเก็บในตู้เย็นหรืออุ่นให้ร้อนก่อนกิน ใช้ช้อนกลางในการกิน อาหารร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน�้ำห้องส้วม ดื่มน�้ำที่สะอาด เช่น น�้ำดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย. หรือน�้ำต้มสุก โรคที่มักเกิดในฤดูร้อนพบได้บ่อยทุกปี มี 6 โรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea),โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning),บิด(Dysentery),ไทฟอยด์(Typhoid),อหิวาตกโรค(Cholera) และโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

อุจจาระร่วง

เกิดจากการรับประทานอาหารหรือ น�ำ้ ดืม่ ทีม่ เี ชือ้ แบคทีเรีย ไวรัส โปโตซัว พยาธิ ท�ำให้มีการถ่ายอุจจาระเหลว ถ่ายเป็นมูกเลือด

อาหารเป็นพิษ

ติดต่อโดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ มักพบในอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งใน เนื้อสัตว์ ไข่ รวมทั้งอาหารกระป๋อง อาหารทะเล นมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ หรืออาหารที่ปรุงทิ้งไว้ เป็นเวลานาน อาการที่พบ มักมีไข้ ปวดท้อง เชื้อ ที่ได้รับสามารถท�ำให้เกิดการอักเสบที่กระเพาะ อาหารและล�ำไส้ ปวดท้อง ปวดเมื่อย คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง หรือการติดเชื้อจากอวัยวะ อื่น เช่น ข้อกระดูก ถุงน�้ำดี หัวใจ ปอด ไต เยื่อ หุ้มสมอง ไปจนถึงโลหิตเป็นพิษ ถ้าเกิดในทารก เด็ ก เล็ ก ผู ้ สู ง อายุ จะท�ำให้ ถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต ได้

อหิวาตกโรค

เกิดจากเชื้ออหิวาตกโรค ซึ่งเป็นเชื้อ แบคทีเรียติดต่อจากอาหารหรือน�้ำที่มี เชือ้ ปน จะเกิดอาการถ่ายอุจจาระเป็นนำ�้ คราวละมากๆ โดยไม่มีอาการปวดท้อง และมีอาการขาดน�้ำและเกลือแร่อย่าง รวดเร็ว เช่น กระหายน�้ำ อ่อนเพลีย ปัสสาวะน้อย ชีพจรเต้นเร็ว อาจเกิด ภาวะช็อก หมดสติจากการเสียนำ�้ ในราย ที่มีอาการรุนแรงอาจถึงตายได้


SUKUMVIT HOSPITAL

13

ไข้ไทฟอยด์

โรคบิด

เกิ ด จากแบคที เ รี ย หรืออะมีบา ติดต่อได้โดยการรับประทานอาหาร ผักดิบ น�้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค อาการ ส�ำคัญ คือ ถ่ายอุจจาระบ่อย อุจจาระมีมูก หรือมูกปนเลือด มีไข้ ปวดท้องแบบปวดเบ่ง

ไข้ไทฟอยด์หรือ ไข้รากสาดน้อย ติดต่อจากอาหารและน�้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระ และปัสสาวะของผูป้ ว่ ย ท�ำให้มไี ข้ ปวดหัว เมือ่ ย เบือ่ อาหาร อาจท้องผูกหรือท้องเสีย อาจมีเชื้อปนออกมากับอุจจาระและ ปัสสาวะเป็นครั้งคราว และเป็นพาหะน�ำโรคได้ โรคติดต่อ ทางอาหารและน�้ำส่วนใหญ่ เชื้อจะติดต่อทางการรับประทาน อาหารและน�้ ำ ดื่ ม ควรรั บ ประทานอาหารสุ ก ใหม่ ไม่ รั บ ประทานอาหารที่ มี แมลงวั น ตอม การรั ก ษาเริ่ ม แรก ดื่มสารละลายน�้ำตาลเกลือแร่ (โออาร์เอส) ในสัดส่วนที่ ถูกต้อง คือ ผสมน�้ำตาลเกลือแร่ 1 ซอง ผสมน�้ำสุกที่ เย็น 1 แก้ว ให้ดื่มบ่อยๆ และควรดื่มน�้ำและอาหารเหลว เช่น น�้ำชา น�้ำข้าว น�้ำแกงจืด น�้ำผลไม้ หรือข้าวต้ม หากมีอาเจียนมากขึ้น ไข้สูงชัก ควรน�ำส่งแพทย์โดยเร็ว

โรคพิษสุนขั บ้า

โรคพิษสุนขั บ้า หรือ โรคกลัวนำ�้ มักเกิดจากสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม เป็นพาหะน�ำโรคมาสู่คน ส่วนใหญ่พบในสุนัข แมว ติดต่อได้ ทั้งการโดนกัด หรือถูกเลียบริเวณที่มีแผลถลอก หรือ น�้ำลาย สัตว์ที่มีเชื้อเข้าตา ปาก จมูก หากถูกกัดให้รีบล้างแผลด้วย สบู่หรือน�้ำสะอาดหลายๆครั้ง แล้วรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับค�ำ แนะน�ำและฉีดวัคซีนป้องกัน ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะมีอาการ ภายใน 15 - 60 วัน บางรายอาจนานเป็นปี โรคพิษสุนัขบ้ายัง ไม่มียารักษาท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกรายภายใน 2 - 7 วัน หลัง แสดงอาการ จึงต้องรีบให้วัคซีนทันทีเมื่อได้รับเชื้อ และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันที เพื่อเข้าควบคุมโรคในพื้นที่


14

SUKUMVIT HOSPITAL

รายชื ่ อ แพทย์ ใ หม่ PHYSICIAN STAFF TEAM นพ.ต้ น กล้ า สุ ฉั น ทบุ ต ร ศั ล ยแพทย์ รพ.สุ ขุ ม วิ ท

ท.พญ.สุ พิ ท ย์ แข็ ง แรง ทันตแพทย์ รพ.สุขุมวิท

จั น ทร์ , อั ง คาร, พุ ธ ,ศุ ก ร์ พฤหั ส บดี อาทิ ต ย์

จั น ทร์ , อั ง คาร, เสาร์ , อาทิ ต ย์ : 08:30-17:30 น.

วั น /เวลาออกตรวจ :

วั น /เวลาออกตรวจ :

: 08:00-16:00 น. : 06:00-14:00 น. : 08:00-12:00 น.

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจ�ำปี

Check-up Programs

โปรแกรม

Silver

รายการ ตรวจร่างกาย 17 รายการ

Silver Plus ตรวจร่างกาย 21 รายการ ชาย : ตรวจร่างกาย 23 รายการ

Gold

หญิง : ตรวจร่างกาย 23 รายการ

Platinum Diamond * หมายเหตุ

ชาย : ตรวจร่างกาย 33 รายการ หญิง : ตรวจร่างกาย 36 รายการ ชาย : ตรวจร่างกาย 35 รายการ หญิง : ตรวจร่างกาย 38 รายการ

ราคา/บาท

3,990 7,490 9,490 9,990 19,900 29,900 39,000 42,900

- ราคาขาย รวมค่าบริการทางการแพทย์และการพยาบาลผู้ป่วยนอกแล้ว - โรงพยาบาลสุขุมวิทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับรายการตรวจสุขภาพได้ที่

รพ.สุขุมวิท โทร 0-2391-0011


ภาพกิจกรรม

SUKUMVIT HOSPITAL

15

CARE EVENT SUKUMVIT HOSPITAL

ออกหน่วยตรวจสุขภาพที่ สวนหลวง ร.9

โรงพยาบาลสุขมุ จัดบูทออกหน่วย ส�ำหรับคนรัก สุขภาพทีม่ าออกก�ำลังกายตอนเช้าทีส่ วนหลวง ร.9 ตั้งแต่ เวลา 6 โมงเช้าเป็นต้นไป ถ้าหากผ่านไปผ่านมาแถว นัน้ ก็แวะมาตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นกับเราได้นะครับ...>-<

"ก้าวสู่ปีที่ 39 โรงพยาบาลสุขุมวิท"

ผู้บริหาร รพ.สุขุมวิท ร่วมมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ มาร์ช "จุฑาวุฒิ ภัทรก�ำพล" ที่เข้ารับการรักษาผ่าตัด เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ในวั น อั ง คารที่ 24 มี น าคม 2558 มี ก ารเปิ ด "คลิ นิ ก ใจสั่น..หัวใจเต้นผิดจังหวะ" อย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมให้ ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกมากมาย มีการจับฉลากหาผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่ากว่า 30,000 บาท จ�ำนวน 9 ท่าน ทั้งนี้ รพ.สุขุมวิท ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและ แสดงความดีใจกับท่านที่ได้รับรางวัล ส่วนท่านที่พลาดไปก็ไม่ ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆ แบบนี้จะมีมาอีกแน่นอน


ก้าวสู่ปีที่ 39 โรงพยาบาลสุขุมวิท "โรงพยาบาลสุขุมวิท ดูแลชีวิตให้ปลอดภัย"

1411 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

1411 Sukhumvit RD.,Prakhanong Nua, Vadhana, Bangkok 10110

0-2391-0011 www.sukumvithospital.com

Care issue April-June 2015  
Care issue April-June 2015  

ไขปัญหา...คาใจ อะไรคือ...โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการปวดหลังจนต้องผ่าตัด โรคต้อกระจก NIFTY TEST นวัตกรรมใหม่การตรวจหาทารกกลุ่มดาวน์ซินโดรม ทำ...

Advertisement