Page 1

Inspiration แรงบันดาลใจ Inspiration แรงบันดาลใจ จากการที่ขา้ พเจ้าได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “แบบแผนทางสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรม วิหาร ในเขตอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 25” ผ่านมาเป็ นเวลาเกือบ 1 ปี ที่ขา้ พเจ้าได้ซึมซับรู ปแบบสถาปั ตยกรรมต่างๆจากวิหารเมืองพาน มีสิ่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้า ประทับใจคื อ ระบบโครงสร้ า งหลัง คาวิห ารแบบ “ม้า ต่ า งไหม” ซึ่ ง ถื อ ได้ว่า เป็ นการ ออกแบบผ่านการวิเคราะห์จากภูมิปัญญาของช่ างในสมัยโบราณได้อย่างลงตัว ทั้งระบบ ความมัน่ คงแข็งแรงต่อการรับน้ าหนักชุดหลังคาที่ลดชั้นหลัน่ ลงมา และรู ปทรงการจัดวาง ไม้ให้มีการถ่ายโอนน้ าหนักหลังคาไม่ให้รับน้ าหนักเฉพาะส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ที่ดูแล้วทาให้ เกิดรู ้สึกถึงความมัน่ คง ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และอาจจะรวมถึงความสามัคคีดว้ ยก็ เป็ นได้ เนื่องจากไม้ทุกชิ้นมีความสาคัญมาก หากขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป อาจทาให้ลม้ ลง มาทั้งหลังคาได้ โครงสร้างมีการวางเรี ยงไล่ระดับอย่างสวยงาม จึงเป็ นแรงบัลดาลใจให้ ข้าพเจ้าคิ ดที่จะออกแบบสร้ างชิ้ นงานเฟอร์ นิเจอร์ ที่ถอดแบบมาจากโครงสร้ างหลังคา วิหารแบบม้าต่ างไหม ซึ่ งสามารถใช้สอยได้จริ ง ในชี วิต ประจาวัน และเป็ นชิ้ นงานที่ ทันสมัย ตรงตามรสนิยมของคนยุคใหม่


ทิศทางชิ้นงานที่ออกแบบ “ชั้นหนังสื อม้าต่ างไหม” เป็ นการถอดแบบจากโครงสร้ างม้าต่ างไหม

วิหาร ในส่วนที่เป็ นหน้าบัน รู ปทรงชิ้นงานออกแบบเป็ นโครงสร้างม้าต่างไหม ลดชั้นลงมา 2 ชั้น ส่ วนภายในจะเกิดช่องว่างเป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสระหว่าง โครงสร้างอยู่ 9 ช่อง แต่ละช่อง ใช้เป็ นพื้นที่วางหนังสื อและสิ่ งของเครื่ องเขียน ส่ วนช่ องกลาง จะเป็ นแท่นวางยื่นออกมายาวกว่าช่องอื่น ลักษณะคล้ายโต๊ะที่ สามารถใช้เขียนหนังสื อหรื อวางหนังสื อสาหรับนัง่ อ่านได้ การวางชิ้นงานจะวาง พาดกับผนังอาคารในแนวเฉี ยง 40 องศา ชิ้นงานแยกออกได้เป็ นสามชิ้น เพื่อ สะดวกในการขนย้าย

กลุ่มลูกค้ าที่ใช้ ชิ้นงาน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคคลวัยทางาน ที่ชื่นชอบแนวอนุ รักษ์ นิยม


ชิ้นงานที่สร้างแรงบันดาลใจ


วัสดุ วัสดุหลัก ไม้ ฉาฉา เป็ นไม้ที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นมีน้ าหนักเบากว่าไม้ อื่นๆ เช่น ไม้สกั ไม้ประดู่ ซึ่งเป็ นไม้ที่มีกฎหมายคุม้ ครองอยู่ ลาบาก ต่อการนามาทาเป็ นเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบนั มีความนิยมนาไม้ฉาฉามา ทดแทนไม้เหล่านี้ได้ในการทาเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ แกะสลัก หน้า คน รู ปช้าง ม้า เนื่องจากเป็ นไม้ที่ราคาไม่สูงนัก และไม่มีกฎหมาย ควบคุมไว้ สะดวกแก่การนามาประดิษฐ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน จึงนา ไม้ฉาฉามาเป็ นวัสดุหลักในการขึ้นโครงสร้างและส่วนประกอบหลัก ชิ้นงาน


วัสดุอนื่ ไม้ อัด เป็ นเศษไม้ที่อดั ด้วยกาว ซึ่ งทนความเปี ยกชื่นใน เวลาจากัด เหมาะสมหรั บใช้งานในอาคาร หรื อในที่ ซ่ ึ งไม่ถูก ละอองน้ า เช่น ตกแต่งผนังภายในเฟอร์นิเจอร์ และฝ้ าเพดาน สีย้อมไม้ ใช้สีประเภทสี ทาไม้ ติดทนนาน

ตะปู เพื่อใช้ยดึ ไม้


Design 1 Idea sketch


รู ปทรง

โครงสร้ างม้ าต่ างไหมวิหารเมืองพาน

ถอดรู ปทรงโครงสร้ างม้ าต่ างไหม


ถอดรู ปทรงโครงสร้ างม้ าต่ างไหมเป็ น ชั้นวางหนังสื อแบบที่ 1

ถอดรู ปทรงโครงสร้ างม้ าต่ างไหมเป็ น ชั้นวางหนังสื อแบบที่ 2


เทคนิค โทนสี ที่ใช้

แยกชิ้นเพือ่ สะดวก ในการเคลือ่ นย้ าย


เทคนิคการเข้ าไม้ แบบบากร่ อง


Perspective & Size

ขนาดความสู ง x ยาว

ขนาดความยาวแต่ ละช่ อง


ขนาดความยาวแต่ ละชั้น แยกส่ วน

ขนาดความยาวแต่ ละชั้น แยกส่ วนกลาง


ขนาดด้ านข้ าง

ด้ านบน


ชั้นวางหนังสื อม้ าต่ างไหม

นายจิรายุส ปิ นตา

510310089

จิรายุส ปินตา  

Indy II - Product

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you