Page 1

อินเตอร์ เน็ต Internet ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


อินเตอร์ เน็ตคืออะไร •

• • •

อินเตอร์ เน็ตคือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เกิด จากการรวมตัวกันของหลายเครื อข่ายย่อยทังจากส่ ้ วนบุคคล หรื อจากองค์กร เจ้ าของเครื อข่ายย่อยจะต้ องลงทุนอุปกรณ์เอง เพื่อเชื่อมต่อกับ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต อินเตอร์ เน็ตจึงเป็ นเครือข่ายที่ไม่มีใครเป็ นเจ้ าของโดยเบ็ดเสร็ จ แต่อย่างไรก็ตามเครื อข่ายอินเตอร์ ก็จาเป็ นต้ องมีองค์กรคอย กากับดูแลเพื่อให้ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและให้ มี มาตรฐานในการใช้ งานร่วมกัน – เช่น Internet Society คอยกากับโครงสร้ าง สถาปั ตยกรรมของเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

– Internet Engineering Task Force พัฒนา เกี่ยวกับมาตรฐานในการเชื่อมต่อ – หรื อ InterNIC ซึง่ คอยกากับดูแลเรื่ องการจดทะเบียน โดเมน เป็ นต้ น


ความเป็ นมาเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ต • ปี ค.ศ. 1963 Advanced Research Projects Agency (ARPA) ซึ่งเป็ น หน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ริเริ่ มโครงการวิจยั เพื่อ พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สื่อสารระยะไกล • ได้ต้ งั โครงการที่ชื่อว่า ARPANET โดยเป็ นโครงการวิจยั ที่ทาร่ วมกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ • เครื อข่าย ARPANET ได้ถูกปรับปรุ งพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ข้ ึนเรื่ อยๆ และได้นาไปใช้ในสถาบันการศึกษา และองค์กรพานิชย์ • จนพัฒนาเป็ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั


โครงสร้ างพืน้ ฐานเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ต • • • •

โครงสร้างพื้นฐานระบบเครื อข่าย โปโตตอล (Protocol) ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)


โครงสร้ างพืน้ ฐานระบบเครือข่ าย • อินเตอร์ เน็ตเป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ดงั นั้นจึงจาเป็ นต้องมี โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครื อข่ายเพื่อรองรับการสื่ อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ ได้แก่ – ระบบเครื อข่ายย่อย ซึ่งอาจเป็ นเครื อข่ายส่วนบุคคลหรื อขององค์กร ที่ตอ้ งการ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น LAN, MAN หรื อ WAN – ระบบโครงข่ายการสื่ อสาร เช่น โครงข่ายโทรศัพท์ โครงข่าย Fiber Optics หรื อ ระบบดาวเทียมเป็ นต้น – เร้าเตอร์ (Router) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์สาหรับจัดการเส้นทางจารจรของข้อมูลที่ ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต


โครงสร้ างพืน้ ฐานระบบเครือข่ าย

Router Router

Router

Router


Router • เราท์เตอร์ (Router) คืออุปกรณ์เครื อข่ายที่มีหน้าที่จดั เส้นทางที่เหมาะสมในการส่ง ข้อมูลจากเครื อข่ายหนึ่งไปยังอีกเครื อข่ายหนึ่ง • เราท์เตอร์สามารถจัดเส้นทางได้แบบพลวัต (Dynamic) หมายถึงการส่งข้อมูลไม่ จาเป็ นต้องส่งไปยังเส้นทางเดิมเสมอ • ความสามารถพิเศษที่อาจมีได้คือ การเลือกกรอง (Filter) ข้อมูลว่าจะให้ส่งผ่าน เครื อข่ายไปได้หรื อไม่ ซึ่งการเลือกกรองจะช่วยลดปั ญหาความคับคัง่ ของการ สื่ อสาร และการเพิ่มความปลอดภัยในเครื อข่าย


โปโตตอล (Protocol) • โปรโตคอล คือข้อตกลงที่กาหนดไว้เป็ นมาตรฐานในการสื่ อสารของระบบ เครื อข่าย • เครื่ องคอมพิวเตอร์ใดที่ตอ้ งการจะเข้าร่ วมเครื อข่ายจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ ระบุไว้ในโปโตคอลของระบบเครื อข่ายนั้น • โปรโตคอลของอินเตอร์เน็ตเรี ยกว่า TCP/IP – TCP (Transmission Control Protocol) ใช้สาหรับควบคุมรู ปแบบการส่ งข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต – IP (Internet Protocol) ใช้สาหรับควบคุมเกี่ยวกับการระบุตาแหน่งของหน่วยต่างๆที่เชื่ อมต่อ กับอินเตอร์เน็ต


โปโตตอล TCP/IP ถ้าเปรียบเทียบกับระบบไปรษณีย ์ •

ระบบไปรษณีย์

ระบบอินเทอร์ เน็ต

เนือ้ หาของจดหมาย

ซองจดหมายที่ระบุชื่อผู้รับ-ผู้ส่ง

TCP

IP


หลักการทางานพืน้ ฐานของ TCP/IP • การรับส่ งข้อมูล – มีการแบ่งข้อมูลออกเป็ นหน่วยย่อยๆ เรี ยกว่า Package – แต่ละ Package จะมีการระบุส่วนหัว (Header) ซึ่งจะต้องระบุถึงที่หมายเลขที่ อยู่ (IP address) ของปลายทางและต้นทาง และข้อมูลอื่นๆ – แต่ละ Package จะถูกส่งไปในเครื อข่ายซึ่งมีหลายเส้นทางที่จะไปถึงปลายทาง – Router จะเป็ นตัวจัดเส้นทางในการส่ง Packages ไปยังโหนดถัดไป – แต่ละ Package อาจไม่ได้ไปเส้นทางเดียวกันทั้งหมดหรื ออาจไม่ไปถึง ปลายทางพร้อมกันทั้งหมด – เมื่อไปถึงปลายทางเครื่ องปลายทางจะรวบรวม Package ทั้งหมดเข้ามาแล้ว คืน สภาพกลับมาเป็ นข้อมูลเดิม


หลักการทางานพืน้ ฐานของ TCP/IP Data IPต้ นทาง 10.128.53.49 Package ที่มี Header

Internet

Data IPปลายทาง 10.128.53.47


IP address • หมายเลขไอพี (Internet Protocol Address) คือหมายเลขที่ใช้ระบุตาแหน่งใน เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องกาหนดให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ เครื อข่าย เช่น เครื่ องเราท์เตอร์ โดยไม่ให้ซ้ ากัน • แต่ละเครื่ องจะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จานวน 32 บิต โดยการ เขียนจะเขียนเป็ นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช้เลขฐานสองจานวน 8 บิต แต่เพื่อ ความสะดวกในการจดจามักจะเขียนในรู ปฐานสิ บ


การจัดสรรหมายเลข IP • ระบบตัวเลขไอพีที่ใช้ในปั จจุบนั เป็ นระบบ ไอพีเวอร์ชนั ที่ 4 (IPv4) ซึ่งจะเป็ น ระบบ 32 บิตหรื อสามารถระบุเลขไอพีได้ต้ งั 0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 • หมายเลขถูกจัดกลุ่มไว้ 5 คลาสดังนี้


Domain Name • การจดจาหมายเลข IP เป็ นเรื่ องยากดังนั้นจึงมีการสร้างระบบชื่อขึ้น เพื่อ ง่ายต่อการจดจาคือ ระบบชื่ อโดเมน (Domain Name System) • ตัวอย่างของชื่อโดเมน www.nu.ac.th ซึ่ งมีรูปแบบที่จาง่าย และสามารถ เข้าใจความหมายได้ง่าย


ความหมายของชื่อโดเมน รหัสโดเมน com edu gov

ใช้ สาหรับ

กลุ่มธุรกิจการค้ า (Commercial organization) สถาบันการศึกษา (Educational institution) หน่ วยงานของรัฐบาลทีไ่ ม่ ใช่ หน่ วยงานทางทหาร

ตัวอย่ าง sun.com ucla.edu nasa.gov

(Government agency)

mil

หน่ วยงานทางทหาร (Department of Defence and other

army.mil

Military sites) net org

หน่ วยงานเกีย่ วกับเครือข่ าย (networking resource) องค์ กรเอกชน (private organization)

isp.net unesco.org


ความหมายของซับโดเมน รหัสโดเมน

ใช้ สาหรับ

ตัวอย่ าง

or

องค์ กร

nectec.or.th

ac

สถาบันการศึกษา

chula.ac.th

go

หน่ วยงานของรัฐบาล

mua.go.th


Domain Name ระดับประเทศ แต่ ละประเทศเป็ นผ้ ูบริหารและดูแล เช่น - .TH - .SG - .KR - .UK

ไทย สิงโปร์ เกาหลี อังกฤษ

- .JP - .MY - .CN - .AU

ญี่ปนุ่ มาเลเซีย จีน ออสเตรเลีย


นายทะเบียน (registrars) • InterNIC คือองค์กรซึง่ ทาหน้ าที่ เป็ นนายทะเบียนหลักคอยกากับ ควบคุมการจดชื่อโดเมน เพื่อไม่ให้ มี ชื่อที่ซ ้าซ้ อนเกิดขึ ้น • InterNIC ได้ มอบหมายให้ บริ ษัทเอกชนต่างๆ ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนาย ทะเบียนรับจดทะเบียนชื่อโดเมน • ซึง่ เจ้ าของชื่อโดเมนจะต้ องชาระ ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียน เป็ นรายปี


Domain Name Server • Domain Name Server คือเครื่ องแม่ข่ายที่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บชื่อ โดเมนและระบุหมายเลข IP ของชื่ อโดเมนนั้น เพื่อให้แจ้งให้กบั เครื่ อง อื่นที่มาขอบริ การทราบ


ผู้ให้ บริการอินเตอร์ เน็ต (Internet Service Provider: ISP) • ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต (ISP) คือผูท้ ี่ลงทุนวางโครงสร้างพื้นฐานในการ เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต และขายบริ การในการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตให้กบั ผูใ้ ช้บริ การซึ่ งเป็ นบุคคลทัว่ ไปหรื อองค์กร • ISP จะได้รับค่าตอบแทนจากค่าบริ การที่ผใู ้ ช้บริ การจะต้องจ่ายให้ • อัตราค่าบริ การจะขึ้นอยูป่ ระเภทของบริ การที่ผใู ้ ช้ซ้ื อ • ในประเทศไทยมีผใู ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ตหลายราย เช่น TOT, Internet Thailand, True Internet, Internet KSC, LoxInfo และอื่นๆ


อัตราค่ าบริการอินเตอร์


การเชื่อมต่ อไปยังผู้ให้ บริการ • ผ่านทางวงจรเช่า (Leased line) – ผูใ้ ช้บริ การขอซื้อบริ การเครื อข่ายจาก ISP โดยช่องทางการสื่ อสารนั้น ผูใ้ ช้บริ การจะมีสิทธิได้ใช้เพียงรายเดียว ไม่ตอ้ งใช้ร่วมกับผูใ้ ช้บริ การรายอื่น ซึ่งจะได้รับบริ การอย่างเต็มที่ และมีความปลอดภัยสูง


การเชื่อมต่ อไปยังผู้ให้ บริการ • ผ่านทางระบบโทรศัพท์พ้นื ฐาน – ใช้โครงข่ายของโทรศัพท์เป็ นตัวกลางในการส่งสัญญาณไปนัง ISP – สัญญาณโทรศัพท์เป็ นสัญญาณแบบอนาล็อก ดังนั้นจะต้องใช้ MODEM ใน การแปลงสัญญาณจึงจะสามารถส่งผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ได้


MODEM • MODEM (Modulate and Demodulate) คืออุปกรณ์ที่ทาการแปลงสัญญาณ ดังนี้ – แปลงจาก Digital เป็ น Analog – แปลงจาก Analog กลับไปเป็ น Digital

• MODEM ในปั จจุบนั เป็ นแบบ DSL MODEM ซึ่งมีการแบ่งช่องสัญญาณเป็ น – ช่องสัญญาณสาหรับการสนทนาโทรศัพท์และ – ช่องสัญญาณสาหรับการรับและส่ งข้อมูล

• สามารถคุยโทรศัพท์ได้ในขณะใช้อินเตอร์เน็ต • ADSL คือ MODEM ที่มีการกาหนดความเร็ วในการรับและส่งไม่เท่ากัน


ADSL MODEM ช่องสัญญาณส่งข้อมูล ช่องสัญญาณรับข้อมูล ช่องสัญญาณโทรศัพท์


การเชื่อมต่ อไปยังผู้ให้ บริการ • ผ่านทางระบบเครื อข่ายไร้สาย – คือการใช้ช่องสัญญาณของระบบโทรศัพท์ไร้สายเชื่อมต่อไปยัง ISP – ปกติผใู ้ ห้บริ การโทรศัพท์ไร้สายจะให้บริ การอินเตอร์เน็ตด้วย – ผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์จะต้องขอเปิ ดบริ การอินเตอร์เน็ตและต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมเพิ่ม

USB Air card


3G • 3G คือมาตรฐานการสื่ อสารของโทรศัพท์ไร้สาย ที่กาหนดโดย International Telecommunication Union ได้ระบุถึงบริ การในการรับส่งข้อมูลที่หลากหลายและมี ความเร็ วสูง • บริ การบนระบบ 3G ได้แก่ VDO Conference, High Speed Internet เป็ นต้น • ความเร็ วในการรับส่งข้อมูลของระบบ 3G – 14.0 Mbit/s (1.75 MB/s) ในการ download – 5.8 Mbit/s (0.725 MB/s) ในการ upload

• ปัจจุบนั ประเทศไทยยังจัดสรรคลื่น 3G ไม่เสร็ จเลยเป็ นประเทศที่เกือบล้าหลังที่สุด ในเอเชียในด้านเทคโนโลยี 3G (มีแนวโน้มว่าจะไทยจะไม่เอา 3G แล้ว แต่จะเอา 3.9G ไปเลย)


สถิตกิ ารใช้ งานอินเตอร์ เน็ต

สถิติผ้ ใู ช้ งานอินเตอร์ เน็ตทัว่ โลกปี ค.ศ. 2009 www.internetworldstats.com.


สถิตกิ ารใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในเอเชีย

ประเทศไทยมีผ้ ใู ช้ อินเตอร์ ประมาณ 16 ล้ านคน www.internetworldstats.com.


การประยุกต์ ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบัน • • • • • • • • • • • • • • •

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) สังคมออนไลน์ (Social Networking) ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อีเมล์ (e-Mail) สนทนา (Chat) อ่านหรื อแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ ด การติดตามข่าวสาร การสื บค้นข้อมูล การชม หรื อซื้ อสิ นค้าออนไลน์ การอับโหลดและดาวโหลดข้อมูล การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่างๆ ออนไลน์ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ การเรี ยนออนไลน์ (e-Learning) การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์ เน็ต (Video Conference) โทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์เน็ต (VoIP) อื่นๆ


บริการต่ างๆ บนเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต • • • •

FTP (File Transfer Protocol) Email IM (Instant Messaging) WWW


FTP (File Transfer Protocol) • FTP คือมาตรฐานโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับ การโอนย้ายข้อมูลบนเครื อข่ายแบบ TCP/IP • ลักษณะการทางานเป็ นแบบ Client-Server • ผูใ้ ช้สามารถนาข้อมูลส่งไปเก็บหรื อเรี ยก กลับมาจากเครื่ อง Server ได้ • จาเป็ นต้องอาศัย Software ที่ทางานตาม FTP

CuteFTP


Email •

• • •

อีเมล คือการสื่อสารบนระบบเครื อข่ายในรูปแบบ จดหมายอีเล็คโทรนิค ซึง่ เป็ นวิธีการสื่อสารในแบบ Store and Forward ผู้สง่ จะส่งจดหมายไปเก็บไว้ ยงั Mail Server ของผู้รับโดยระบุชื่อตาแหน่งอีเมล เช่น xman@hero.com เป็ นต้ น ผู้รับจะต้ องเข้ าไปเช็คจดหมายของตนบน Mail Server ผู้รับสามารถส่งต่อ (Forward) ไปยังผู้รับราย อื่นได้ โปรโตคอล ที่ใช้ สาหรับอีเมลคือ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)


IM (Instant Messaging) • IM คือรู ปแบบการสนทนาแบบ real time ระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล การสนทนามักจะเป็ นการส่ งข้อความ ภาพ หรื อ สื่ ออื่นๆ ระหว่างผู ้ สนทนา • ผูใ้ ห้บริ การ IM – – – – – –

MSN Messenger Yahoo Messenger Google Talk Facebook Camfrog Etc.


บริการ WWW (World Wide Web) • WWW (World Wide Web) – เอกสาร Hypertext ที่เก็บบนเครื่ อง Web Server และต้องทาการอ่านด้วย Web Browser – นอกจากเอกสาร Hypertext แล้วในปั จจุบนั Web Server ยังสมารถสนับสนุน การแสดง Multimedia และการเชื่อมต่อของโปรแกรมๆ (Plug-in) อื่นได้อีก ด้วย

• Web Browser ที่ใช้ในปัจจุบนั – Windows Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Apple Safari, Google Chrome, and Opera.


หลักการพืน้ ฐานของ WWW Internet

Web Server

Web Browser Mobile Web Browser


มาตรฐานหลักที่ใช้ ใน WWW • Uniform Resource Locator (URL) เป็ นระบบมาตรฐานที่ใช้กาหนด ตาแหน่งที่อยูข่ องเว็บเพจแต่ละหน้า • Hypertext Transfer Protocol (HTTP) เป็ นตัวกาหนดลักษณะการสื่ อสาร ระหว่างเว็บบราว์เซอร์ และเซิ ร์ฟเวอร์ • Hypertext Markup Language (HTML) เป็ นภาษากาหนดลักษณะการ แสดงผลของข้อมูลในเว็บเพจ


URL (Universal Resource Locator ) • URL ใช้สาหรับระบุแหล่งที่อยูข่ องทรัพยากรที่ตอ้ งการ และมีกลไก บางอย่างสาหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมา http://www.provision.co.th/book/catalog.htm ชื่อโดเมน

ชื่อและสกุลไฟล์ ไดเร็ คทอรี

ชื่อโปรโตคอลหรื อวิธีการติดต่อที่ใช้กนั ทัว่ ไปในการดึงเว็บเพจ


HTTP และ HTML HTML

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Web Server


เอกสารอ้ างอิง • Preston Gralla เรี ยบเรี ยงโดย ชัชวาล ศุภเกษม. อินเตอร์เน็ตทางาน อย่างไร (How The Internet Works) 7th edition.Que. SE_ED. 2547 • http://computer.howstuffworks.com/internet/basics/internetinfrastructure.htm • http://www.internetworldstats.com

Internet  

Internet by Sodtep to teacher Supot

Internet  

Internet by Sodtep to teacher Supot

Advertisement