Issuu on Google+

Áèå äààëòûí õóâààðü Á.Îäîí÷èìýã ¹ 1. 2. 3.

Ãàðèã  Õè÷ýýëèéí íýð  Ýêîëîãè   áàéãàëü   õàìãààëëûí  ¿íäýñ Áàéãàëü   îð÷íû   äîðîéòîë,   íºõºí  ñýðãýýëò Óñ ñóäëàë, óñíû ýêîëîãè 

Äàâàà

Ëõàãâà

Ï¿ðýâ

5­ð öàã

Áààñàí 4­ð öàã

1­ð öàã 4­ð öàã


Bie daaltiin hubaari