Page 1

Áèå äààëòûí õóâààðü Á.Îäîí÷èìýã ¹ 1. 2. 3.

Ãàðèã Õè÷ýýëèéí íýð  Ýêîëîãè   áàéãàëü   õàìãààëëûí  ¿íäýñ Áàéãàëü   îð÷íû   äîðîéòîë,   íºõºí  ñýðãýýëò Óñ ñóäëàë, óñíû ýêîëîãè 

Äàâàà

Ëõàãâà

Ï¿ðýâ

5­ð öàã

Áààñàí 4­ð öàã

1­ð öàã 4­ð öàã

Bie daaltiin hubaari  

1. Ýêîëîãè áàéãàëü õàìãààëëûí ¿íäýñ 5­ð öàã 4­ð öàã 2. Áàéãàëü îð÷íû äîðîéòîë, íºõºí ñýðãýýëò 1­ð öàã 3. Óñ ñóäëàë, óñíû ýêîëîãè 4­ð öàã Äàâ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you