Sukeltajaliiton vuosikertomus 2015

Page 1

S U K E LT A J A L I I T O N V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 5

VIREITÄ SEUROJA, TAPAHTUMIA JA KILPAILUJA

Palkitut ja menestyneet vuonna 2015

Sukelluksen

vuosi

SUKELTAJALIITTO VAIKUTTAA | TERVEISIÄ VALIOKUNNISTA | KANSAINVÄLISIÄ EDUSTUKSIA JA YHTEISTOIMINTAA


ARI LINNA

26

Kannen kuva Pekka Tuuri

4

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

5

LUKU 1:VUONNA 2015 KOETTUA

6

TAMMIKUU

8

HELMIKUU

10

MAALISKUU

12

HUHTIKUU

14

TOUKOKUU

16

SUKELTAJAN KESÄ

20

SYYSKUU

22

LOKAKUU

24

MARRASKUU

26

JOULUKUU

S U K E LT A J A L I I T O N V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 5

Vireitä seuroja, tapahtumia ja kilpailuja

Palkitut ja menestyneet vuonna 2015

Sukelluksen

vuosi

Taitto Kirma Visual Anni Pitkänen Paino Arkmedia Takakannen kuva Pauli Sorsakari

SUKELTAJALIITTO RY

SUKELTAJALIITTO VAIKUTTAA | TERVEISIä VALIOKUNNISTA | KANSAINVäLISIä EdUSTUKSIA JA yhTEISTOIMINTAA

Julkaisija Sukeltajaliitto ry Radiokatu 20 00093 VALO www.sukeltaja.fi

2


KARI KUUKKA

20 28 LUKU 2: LIITTO OLEMME ME 29

JÄSENYYDET, EDUSTAJAT JA EDUSTUKSET

30

LIITON JÄSENET

34

JÄSENPALVELUT, TUKI, KOULUTUS JA HALLINTO

36 LUKU 3: VALIOKUNTIEN VUOSI 37

LAITESUKELLUS- JA TURVALLISUUSVALIOKUNTA

39

NUORISOVALIOKUNTA

40

UPPOPALLO- JA RÄPYLÄUINTIVALIOKUNTA

41

VAPAASUKELLUS- JA SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA

42 LUKU 4: VUODEN MENESTYJÄT 43

ANSIOITUNEET

44

KISATULOKSIA

54 LUKU 5: TALOUS 55

TILINPÄÄTÖSTIETOJA

Sukeltajaliitto ry • TOIMINTA-AJATUS: Sukeltajaliitto kokoaa sukeltajat ja sukellusalan toimijat yhteen edistämään sukellushar­rastusta ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puolesta. • SUKELTAJALIITON arvot ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. • PERUSTETTU vuonna 1956. • HARRASTESUKELLUKSEN valtakunnallinen lajiliitto, pohjoismaisista sukellusliitoista suurin ja vanhin. • 165 jäsenyhdistystä, 8 yhteisöjäsentä, 116 henkilöjäsentä: toiminnan piirissä on noin 10 000 sukeltajaa. • KANNUSTAA ihmisiä aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. • TARJOAA laaja-alaista sukelluksen harrastustoimintaa elämänkaaren eri vaiheissa: • PERHESUKELLUSTOIMINTAA 3–6-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen • SNORKKELISUKELLUSTOIMINTAA eri-ikäisille • LAITESUKELLUSKOULUTUSTA sen eri muodoissa. • YLLÄPITÄÄ kansainvälisten standardien mukaista ja Suomen olosuhteet huomioivaa järjestelmää sukeltajien ja kouluttajien koulutukseen. • EDUSTAA sukelluksen kilpailutoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti seuraavissa lajeissa: uppopallo, räpyläuinti, vapaasukellus, sukelluskalastus ja sukelluskuvaus. • KOULUTTAA Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepasukelluskouluttajia ja Vapepa-sukeltajia, jotka toimivat viranomaisten apuna vedenalaisissa etsintätehtävissä. • JULKAISEE Sukeltaja-lehteä ja sukelluksen koulutusmateriaaleja. • EDISTÄÄ sukellusturvallisuutta ja sukelluksen olosuhteita sekä tekee suomalaista sukeltamista tunnetuksi. • TALTIOI sukelluksen historiaa ja tekee vedenalaisen kulttuuriperinnön ja ympäristön suojelutyötä. • PALVELEE jäseniään ja sukelluksesta kiinnostuneita ja ohjaa uusia harrastajia lajin pariin.


2015

Puheenjohtajan katsaus / Ordförandens översikt

SUKELTAJALIITON vuosi 2015 oli monien tapahtumien ja muutosten aikaa. Liitolle luotiin uusi, suoraviivainen strategia ja siitä johdettu toimintasuunnitelma. Myös valiokuntarakennetta haluttiin uudistaa siten, että toiminta olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja toisaalta mahdollisimman paljon sukellusaktiiveja saadaan mukaan myös Liiton toimintaan. Nämä valmistellut muutokset saadaan käyttöön vuoden 2016 alusta alkaen. Yleisesti ottaen seuratoiminta-aktiivisuus on haaste monille urheilu- ja harrastelajeille. Sukeltajaliitto ei ole tässä poikkeus. Kesällä 2015 tehty tutkimus osoitti, että seuratoimintaan kaivataan uutta verta ja tekijöitä. Tämä sama haaste koskee myös Liiton hallitusta ja valiokuntia. Vuoden aikana käyttöönotettu Tehtäväpankki on osoittautunut hyväksi

tavaksi aktivoida ihmisiä mukaan toimintaan. Seurojen ja Liiton yhteinen haaste on jäsenhankinnan kehittäminen. Tästä näkökulmasta vuosi 2015 oli edelleen haasteellinen, vaikka jäsenmäärän lasku olikin maltillinen. Erityisenä haasteena on ulkomailla peruskoulutuksen saaneiden sukeltajien aktivointi sukellusharrastukseen Suomessa. Jäsenkunnan kasvattaminen on seurojen ja Liiton toimintaedellytysten ehto: koulutus, koulutusmateriaalit, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja erilaiset tapahtumat mahdollistetaan nimenomaan jäsenmaksuilla. Sukellusturvallisuuden kehittäminen oli yksi vuoden 2015 tavoitteista. Sukellusharrastukseen sisältyy aina riskejä, joiden hallinnassa harrastajien asenteet ja koulutus ovat avainasemassa. Ilokseni voin todeta, että vuosi 2015 jää sukellusturvallisuuden osalta histo-

riaan merkkivuotena, jolloin harrastuksemme piirissä ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta sukellusonnettomuutta. Vuosi 2016 on Sukeltajaliiton 60-vuotisjuhlavuosi. Yksi tämän juhlavuoden merkittävimmistä tapahtumista on vapaasukelluksen MM-kisat kesäkuussa Turussa. Juhlavuotta on suunniteltu aktiivisesti vuoden 2015 aikana. Odotettavissa on kaikkien aikojen sukellusvuosi Suomessa.

PUHEENJOHTAJA ALEKSI NIEMINEN

Avoimuuden, vuorovaikutuksen ja joustavuuden lisääminen vahvistavat sukeltajayhteisöämme. ÅRET 2015 var för Dykarförbundet en period av många evenemang och förändringar. Förbundet fick en ny, strömlinjeformad strategi på vars grund skapades en ny verksamhetsplan. Också utskottsstrukturen ändrades så att deras verksamhet skulle vara så ändamålsenlig som möjligt. Syftet var också att bereda villiga dykaraktivister plats i Förbundets verksamhet. Dessa förberedelser träder i kraft från början av året 2016. Allmänt taget är aktiviteten i klubbarna en utmaning i många idrotts- och hobbyföreningar. Dykarförbundet är inte ett undantag i detta hänseende. En utredning som genomfördes under sommaren 2015 visade att det finns ett behov av nytt blod och nya aktiva krafter i klubbarna. Samma utmaning gäller

4

också Förbundets styrelse och utskott. Den uppgiftsbank som togs i bruk under året har visat sig vara ett bra sätt att aktivera medlemmar. En gemensam utmaning för klubbar och Förbundet är medlemsanskaffningen. Ur denna synvinkel var året 2015 fortfarande utmanande även om nedgången i medlemsantalet var moderat. En speciell utmaning har varit att få sådana dykare som fått sitt certifikat utomlands med i aktiviteterna i hemlandet. Att öka antalet medlemmar är en grundförutsättning för klubbarnas och Förbundets aktiviteter: skolning, skolningsmaterial, samhällelig intressebevakning och olika slags evenemang finansieras uttryckligen med medlemsavgifter.

Att utveckla dyksäkerheten var ett av målen under året 2015. I dykning ingår det alltid risker. Dykarnas egen attityd och skolning är i nyckelställningen att undvika dem. Till min glädje kan jag konstatera att året 2015 blev ett fint år i den bemärkelsen att det inte skedde en enda olycka med dödlig utgång. Året 2016 är Dykarförbundets 60:e jubileumsår. En av de mest betydande händelserna är VM-tävlingarna i fridykning i juni i Åbo. Jubileumsåret har planerats aktivt under år 2015. Vi ser framemot alla tiders dykår i Finland.

ORDFÖRANDE ALEKSI NIEMINEN


Vuonna 2015 koettua

1 Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 5


MIK

TAM

015

2 UU

KUVAT ANNE KETTUNEN

Älä oleta – tarkista TAPAHTUMAVUOSI LÄHTI KÄYNTIIN SUKELLUSTURVALLISUUSSEMINAARILLA, JOKA PIDETTIIN HELSINGISSÄ 31.1. SEMINAARIIN OSALLISTUI NOIN 120 KUULIJAA.

ALUKSI lääkäri, DAN-koulutta-

ja Anne Räisänen-Sokolowski kertoi kuulijoille sukeltajantaudin esiintyvyydestä ja taudin eri tavoista oireilla. Kurt Kokko keskusrikospoliisin rikosteknisestä laboratoriosta valotti, mitä asioita viranomainen kuolemansyyntutkijana saa selville sukellusonnettomuuksista. Hänen mukaansa inhimillinen tekijä on useimmiten onnetMatti Anttila tomuuden taustalla – harvemmin laitevika. Liiton turvallisuustyöryhmän vetäjä Matti Anttila kävi läpi vuoden 2014 aikana tapahtuneet seitsemän kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja mitä niistä voidaan oppia. Pintatyöskentelyn ja suunnittelun merkitystä tulisi korostaa tulevaisuudessa. Mikko Vikkula esitteli uudistuneen, sähköisen tapahtumaraporttilomak-

6

keen, jolla sukeltajat voivat raportoida sukelluksilla tapahtuneista poikkeustilanteista. Helppokäyttöisen sähköisen lomakkeen toivotaan lisäävän raporttien tekemistä. Jouni Piispanen kertoi lopuksi, mitä onnettomuusanalyysin avulla voidaan saada selville ja summasi ajatuksensa yhteen lauseeseen: älä oleta – tarkista. Kurt Kokko

Onnettomuuden taustalla on harvoin laitevika.


SOILI VESANEN

Vuosi käyntiin

Liittokouluttajat lisäopissa NUORISOVALIOKUNNAN

liittokouluttajapäivässä 18.1. Veikkolassa käytiin läpi norppaohjaajan jatkokurssin materiaalia ja kerrattiin kouluttajien omia taitoja myös altaalla. Liittokouluttajien tietoja ja taitoja ylläpidetään säännöllisesti. Vuosittaisessa Liittokouluttajapäivässä käydään vuorovuosin läpi ensiaputaitoja ja omia koulutustaitoja. Nuorisovaliokunnan liittokouluttajat toimivat kouluttajina ohjaaja- ja kouluttajakursseilla. Kun kouluttajalla on riittävät pohjatiedot, hän pätevöityy liittokouluttajaksi harjoittelemalla kursseilla kisälli-oppipoika-menetelmällä. Liiton hallitus vahvistaa liitto-

kouluttajat vuosittain. Nimitykseen sisältyy koulutusvelvollisuutta ja velvollisuus ylläpitää osaamista.Vuonna 2015 nuorisovaliokunnalla oli kahdeksan liittokouluttajaa ja kahdeksan harjoittelijaa. Liittokouluttajajärjestelmä on Sukeltajaliiton koulutuksen selkäranka, ja liittokouluttajat ovat erittäin sitoutuneita tehtäväänsä. Tehtävässä vaaditaan erinomaisia sukellus- ja kouluttajataitoja sekä sosiaalisia taitoja, ja lisäksi tulee olla aito halu jakaa osaamistaan. Liittokouluttajia oli vuonna 2015 nuorisovaliokunnan lisäksi laitesukellus-, Vapepa-, ja vapaasukellusvaliokunnalla.

SUKELTAJALIITON hallitus

järjestäytyi 17.1. uuden puheenjohtajan Aleksi Niemisen johdolla ja valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Jani Santalan ja Kari Savolaisen. Samassa yhteydessä järjestettiin Liiton vuoden avauskokous, jossa valiokunnat, hallitus ja toimiston väki kokoontuivat käynnistämään vuoden 2015 toimintaa.

Liittokouluttajilla on paitsi erinomaiset laji- ja kouluttajataidot, myös aito halu jakaa osaamistaan.

Lisäksi tammikuussa Snorkkelisukellusta esiteltiin yhtenä lajina Liikunnan ja terveystiedon opettajien päivillä Salossa 31.1. Esittelijöinä toimivat nuorisopäällikkö Heli Halava ja Sukellusseura Simppu ry:n kouluttajat. •

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 7


IK

M HEL

015

2 UU

Tympiikö lenkkeily? Onko salilla tylsää? Laitesukelluksen peruskurssit alkavat NYT. Peruskursseja järjestävät sukellusseurat. Sinulle sopiva seura löytyy osoitteesta www.sukeltaja.fi SEURAHAKU.

Sukeltajaliitto ry www.sukeltaja.fi

Kuva: Teppo

Nikkin

en

Sukellus – ei mikään kuiva laji.

Viestinnällä vetoapua SUKELTAJALIITTO NÄKYI VUODEN KULUESSA SOSIAALISESSA MEDIASSA, JA YKSI UUSI KANAVA OTETTIIN KÄYTTÖÖN. TYÖPAJASSA HAETTIIN SUUNTAA LIITON VIESTINNÄLLE.

avattiin vuonna 2015 Instagram-tili.Vuoden loppuun mennessä Liitolla oli 251 seuraajaa ja tilillä oli julkaistu 46 julkaisua. Sukeltajia kannustettiin merkitsemään omia kuviaan tunnuksella #sukeltajaliitto, ja merkittyjä kuvia jaettiin Liiton tilin kautta. Lisäksi jaettiin julkaisuja ajankohtaisista asioista kuten vuosikokouksista ja muistutettiin esimerkiksi A-lipun merkityksestä. Liiton Facebook-sivu oli varsin aktiivinen vuoden 2015 aikana. SUKELTAJALIITOLLE

Liiton Instagram-tili tavoittaa erityisesti nuorta sukeltajapolvea. 8

Vuoden alussa sivulla oli 1114 tykkääjää ja lopussa 1473 tykkääjää.Vuoden kuluessa sivulla julkaistiin 321 postausta, ja niitä julkaistiin lähes joka toinen päivä; joinakin päivinä useampia.Yksi hyvin menestyneistä kampanjoista oli Sukelluskamu-kampanja, jolla pyrittiin tukemaan seuroja niiden jäsenhankintatyössä. Hauska Facebook-kampanja sai kiitosta: se keräsi yhteensä yli 600 tykkäystä, jakoa tai kommenttia ja sen näki yli 12 000 Facebookin käyttäjää. Sukeltajaliiton YouTube-kanavalla julkaistiin muutamia videoita, muun muassa Sukelluskuvauksen SM-kilpailujen videosarjan voittaja. Kanavalla oli vuoden lopussa 20 tilaajaa ja noin 2700 näyttökertaa. Sukeltajaliiton hallituksen, valiokuntien ja toimiston väkeä osallistui Kumppania Oy:n järjestämään viestintätyöpajaan, jossa kartoitettiin Liiton viestinnän tilannetta ja tavoitteita. Työpajan pohjalta Kumppania antoi ehdotuksen Liiton viestinnän kehittämisestä.


Ensimmäiset maskit Tansaniaan

JUHANI VÄIHKÖNEN

SUKELTAJALIITTO toimitti ensimmäiset maskit ja snorkkelit Liiton ystävyyskoulusaaren Kilwa Kisiwanin kalastajille Tansaniaan. Kalastajat tarvitsevat maskeja ja snorkkeleita elinkeinonsa harjoittamiseen. Keräyksestä kerrottiin 5/2014 Sukeltaja-lehdessä, ja käytettyjä välineitä lahjoitettiin kymmenkunta. Kilwa Kisiwanin saarella ystävyyskoululla vuonna 2014 vieraillut Liiton kokoama sukeltajaryhmä on yhdessä Liike ry:n ja SDA:n (Sports Development Aid) mahdollistanut neljän tytön koulunkäynnin jatkumisen mantereella secondary schoolissa. Tyttöjen koulumaksuja on tuettu ja heille on hankittu polkupyörät koulumatkan helpottamiseksi.

PERINTEINEN Hylkysukellusseminaari

Venemessujen yhteydessä 7.2. täyttyi jälleen viimeistä paikkaa myöten. Paikalla oli noin 400 kuulijaa, ja luentoja oli tarjolla runsas kattaus useista aiheista, muun muassa miten hylkyjä kuvataan, miten sotahylyillä sukelletaan, viimeisimmät sukellusvenelöydöt Itämerellä ja katsaus hylkyjen suojeluun. Sukeltajaliitto tukee vuosittain seminaarin järjestämistä.

ARI KOIVU

Hylkysukellusseminaari oli suosittu Lisäksi helmikuussa kävi esittelemässä 4.2. Vapepa-sukelluskoulutusta pääkaupunkiseudun vapaapalokuntien päälliköille.

• ARI-PEKKA ARPONEN

• HELI HALAVA osallistui

Hylkysukellusseminaari keräsi tänäkin vuonna salin täyteen.

7.2. Helsingissä Liiton edustajana Suomen Sukelluslääketieteellinen Yhdistys ry:n (SSLY) 40-vuotisjuhlaseminaariin ja iltatilaisuuteen. antoi 27.2. lausunnon sukeltajien tarpeista RT-korttiin RT 9711179: Vesiliikuntakeskukset ja -tukikohdat. Rakennustapakortti sisältää tietoa ja ohjeita rakennuksen suunnittelua varten.

• SUKELTAJALIITTO

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 9


ISK

AL MA

015

2 UU

ELINA MANNINEN

Vapaasukelluksen allaslajien SM-kilpailut VAPAASUKELLUKSEN ALLASLAJIEN SUOMENMESTARUUKSISTA KILPAILTIIN 27.–29.3. FREEDIVING FINNISH OPEN 2015 -KILPAILUSSA MÄKELÄNRINTEEN HALLISSA HELSINGISSÄ. KANSAINVÄLISEN kilpailun

32 urheilijaa edustivat yhdeksää eri kansallisuutta ja 20 talkoolaista rakensivat tapahtumasta huikean elämyksen. Suomen vapaasukelluksen taso on noussut vuosi vuodelta, ja kisoissa nähtiin hienoja ensiesiintymisiä. Bothnia Gulf Divers -82 ry:n Kristian Mäki-Jussila sukelsi ensimmäisessä SM-kisassaan ilman räpylöitä (DNF) 161 m ja lajin suomenmestariksi. Hämeenlinnan Sukeltajien Henri Kynsilehto oli myöskin kisojen ensikertalainen ja sijoittui hengenpidätyksessä (STA) toiseksi ajalla 6 min 41 s. Lähes joka lajissa sekä naisten että miesten sarjoissa tulokset olivat tämän vuoden maailman rankingin kärjessä tai lähellä. Kolmen lajin yhteispisteissä Cetuksen Mikko Niemeläinen oli Suomen paras miesten sarjassa ja kansainvälisen sarjan voittaja. Suomen paras naisten sarjassa oli Kouvolan Vesikoiden Veera López-Lehto ja kansainvälisen sarjan voittaja Tanskan Camilla

10

Olsen. Kisassa rikottiin myös kaksi kansallista ennätystä, kun Tanskan Anette Ottzen sukelsi räpylällä (DYN) 184 m ja Viron Erki Enkvist sukelsi ilman räpylöitä (DNF) 127 m. Mäkelänrinne ja järjestelyt keräsivät paljon kiitoksia kilpailijoilta. Tapahtumaa tuki Ursuit.

Ensikertalaisilta nähtiin kilpailussa vaikuttavia suorituksia.


Sukelluskuvausseminaari RI järjestettiin

21.3. Helsingissä VALO-talolla nyt jo toisen kerran. Luennot oli suunnattu tällä kertaa jo hieman enemmän kuvanneille. Runsaat 20 osallistujaa saivat tuhdin tietopaketin kuvaamisesta eri näkökulmista. Jaakko Ala-Hiiron vinkeillä pokkaristaan saa enemmän irti ja sukellusvideoista viihdyttävämpiä. Pekka Tuuri kertoi, mitä kaikkea kuvattavaa Suomesta löytyy ja opasti myös kuvien jälkikäsittelyssä. Mikko Voipio puhui kuvien käytöstä

ja mm. tekijänoikeuskysymyksistä. Stig Gustavsson ja Reilun matkailun yhdistyksen puheenjohtaja Julia Jänis keskustelivat reilun matkailun ja eettisen sukeltamisen periaatteista. Seminaarissa julkistettiin Jaakko Ala-Hiiron ja nuorisovaliokunnan yhteistyönä tekemä Snorkkelisukellus-video, jossa esitellään lajia monesta eri näkökulmasta.Video on ladattu Liiton Youtube-kanavalle ja seurat voivat linkittää sitä omille sivuilleen ja jakaa sosiaalisen median kanavilla.

PEKKA TUURI

SUKELLUSKUVAUSSEMINAA-

Ennätys jään alla sukeltamisessa ASIKKALASSA järjestettiin 14.3. Päijänne

on The Rocks -jääsukellustapahtuma, jossa joukko kotimaisia ja ulkomaisia vapaa- ja laitesukeltajia kokoontui sukeltamaan jään alle. Tapahtumassa vapaasukeltaja Johanna Nordblad teki jään alla sukeltamisen naisten maailmanennätyksen 50 metriä. Hän teki sukelluksen pelkässä uima-asussa ilman räpylöitä.

Seminaarissa käytiin läpi muun muassa tekijänoikeuskysymyksiä kuvaajan kannalta.

Lisäksi maaliskuussa • 7.3. järjestettiin

Helsingissä Sukeltajafoorumi, jossa puhujana oli mm. norjalainen PADIn edustaja Trond Skaare aiheenaan sukelluksen trendit ja sukellusmatkailu. Foorumiin osallistui noin 30 henkilöä pääkaupunkialueen seuroista.

• TURUN Meri kutsuu -messuilla oli esillä sukellusta ja sen historiaa. Tapio Salakari Saaristomeren Sukeltajista esitteli sukelluskalastusta ja Aboa Aquanauts ja Turun NMKY:n sukellusjaosto esittelivät lasten ja nuorten toimintaa. 13.–15.3. Tampereella. Kurssille osallistui 15 henkilöä.

MIKKO VOIPIO

• NORPPAOHJAAJAKURSSI pidettiin

Kuusankoskella järjestetyn räpyläuintileirin yhteydessä järjestettiin myös antidopingkoulutus osallistujille.

• 13.–15.3.

Jaakko Ala-Hiiro

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 11


TIK

H HU

015

2 UU

Vuoden parhaat palkittiin kevätkokouksessa SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUS PIDETTIIN 18.4. ESPOON KORPILAMMELLA. KOKOUSTA ISÄNNÖI SAMANA ILTANA 35-VUOTISJUHLAANSA VIETTÄNYT MOONLIGHT DIVERS RY.

puheenjohtaja Aleksi Nieminen kertoi ajankohtaisista asioista. Jouni Polkko Badewanne-sukellusryhmästä piti esityksen U26-sukellusveneen hylyn löytymisestä ja historiasta. Katja Heininen, Moonlight Divers ry:n puheenjohtaja, ja Teemu Virtanen, Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n puheenjohtaja, kertoivat, millaista yhteistyötä seurat ovat tehneet muun muassa Iso-Melkuttimen sukelluspaikan kunnossapitämiseksi. Tilaisuudessa palkittiin Vuoden Parhaat 2014. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2014 vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen vahTILAISUUDEN aluksi

12

vistamisesta. Tilivelvollisille päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus. Kokous vahvisti vuoden 2016 jäsenmaksut. Kokouksessa päätettiin ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Anttila ja jäseniksi Jouko Laitinen ja Patrick Lybeck. Ehdollepanotoimikunta valtuutettiin täydentämään kokoonpanoaan sääntöjen sallimaan maksimimäärään asti. Samaan aikaan kevätkokouksen kanssa Korpilammella järjestettiin nuorten Sealpoint 2015 -tapahtuma, jossa opeteltiin muun muassa vapaasukellustaitoja.


Seurojen siivoustalkoot

Sukella seurassa käynnistyi sukellusseuroissa ympäri Suomen Liiton nuorisovaliokunnan ideoima Sukella seurassa -tapahtuma. Seuroille tarjottiin helposti ja edullisesti toteutettava toimintamuoto allaskaudelle. Seura

tilasi Liiton toimistolta materiaalipaketin, joka sisälsi kaiken tarvittavan ohjeineen toiminnan järjestämiseen omalla allasvuorolla ajalla 1.4.–20.5. Tapahtumaan osallistui noin 150 henkilöä kuudessa seurassa.

JUKKA SORVISTO

HUHTIKUUN alussa

tekevät arvokasta työtä siivoamalla keväisin rantoja ja muita vesialueita vedenalaisesta roskasta. Tätä vuotuista puhdistustyötä on kaupunkien ja kuntien vaikeaa tehdä omin voimin, sillä siihen tarvitaan sukellustaitoa ja -varusteita. Näin rannat pysyvät puhtaina ja turvallisina käyttää uimareille ja muille kesänviettäjille. Sukellusseura Murena ry Porvoosta puhdisti Porvoonjoen pohjaa huhtikuussa, ja joesta nousi mm. parikymmentä polkupyörää, ostoskärryjä ja muuta romua. Uusimaa-lehti uutisoi siivoustalkoista 7.4. SUKELLUSSEURAT

Seuratuen saajat myöntää vuosittain tukea seuratoiminnan kehittämishankkeisiin.Vuonna 2015 tukea myönnettiin kolmelle sukellusseuralle. Urheilusukelluskerho Delfin ry sai tukea tuoreen norppatoiminnan tukemiseen. Kainuun Urheilusukeltajat ry sai tukea norppatoiminnan käynnistämiseen ja Riihimäen Urheilusukeltajat ry seuran kehittämiseen Sinettiseuraksi.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Lisäksi huhtikuussa • DAN Instructor Trainer Workshop (ITW) järjestettiin 17.–19.4.Vantaalla. Workshopista valmistui ITW-kouluttaja ja kaksi uutta DAN Instructor Traineria. Vuoden Sukeltajaksi valittiin meribiologi Juha Flinkman, joka tunnetaan myös merentutkimusalus Arandan ”isäntänä” ja Badewanne-sukellusryhmän jäsenenä.

• KUUTTIOHJAAJAKURSSI järjestettiin Riihimäellä 25.–26.4. Kurssille osallistui kuusi oppilasta.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 13


015

2 UU

K KO U TO

PETTERI VILJAKAINEN

Sukelluskuvauksen MM-kisat SUOMI OSALLISTUI ENSIMMÄISTÄ KERTAA SUKELLUSKUVAUKSEN MM-KILPAILUIHIN KAHDEN KUVAAJAN JA KAHDEN AVUSTAJAN VOIMIN.

Zeelandissa, Hollannissa 21.–25.5. Sukelluskuvaajat Pekka Tuuri ja Petteri Viljakainen sekä heidän avustajansa Jonna Villikka ja Markus Rikala pääsivät testaamaan taitojaan kovatasoisessa seurassa. Muutamat joukkueet olivat tulleet paikan päälle harjoittelemaan jo viikkoa etukäteen, mutta suomalaiset uskoivat sameiden vesien harjoittelun koti-Suomessa riittävän. – Kahden päivän aikana sukellettiin yhteensä neljä kertaa ja tavoitteena oli saada yksi hyvä kuva kilpailun kuhunkin viiteen sarjaan. Sukelluspaikat osoittautuivat erittäin monotonisiksi, ja niinpä useimmilla kilpailijoilla oli kilpailuportfolioissaan lähes identtiset kuvat, Pekka Tuuri kertoo. Tällä kertaa joukkue ei yltänyt palkinnoille, mutta hyödyllistä oppia tarttui. Koska kuvien käsittely jälkikäteen tietokoneella ei ollut sallittua, piti siirtyä ajassa taaksepäin dia-aikakauteen. Kirkas valotus ja tarkasti täyteen sommiteltu ruutu olivat Pekan mielestä tärkeitä oppeja noista kaukaisista ajoista. Ja riskiä pitää ottaa, erityisesti makrosarjoissa. – Oli myös hauska tavata kollegoja muista maista. Tuomariston Alex Mustard piti innostavan esitelmän, ja erään kroatialaisen ku-

14

vaajan ja hänen avustajansa kanssa ystävystyimme kisan aikana. Kyseinen pari, Damir Zurub ja Elizabeta Zalac, kruunattiinkin sitten maailmanmestareiksi, lisää hän tyytyväisenä.

TINA SALVÉN

KILPAILUT järjestettiin


SARI NUOTION ARKISTO

SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA

vas. Mika Karhu, Suomen joukkueessa kilpailivat Hurnanen. a Joon as uoti 19-v ja Matti Pyykkö

CMAS:n yleiskokous LÄHES 40

Myrsky suosi suomalaista SUKELLUSKALASTUKSEN

CMAS Atlantic International Master -kilpailu käytiin Portugalissa Penichessä 23.5. Aallot nousivat kisapäivänä lähes neljään metriin, mutta kisat päätettiin kuitenkin järjestää. Monet kilpailijat ajoivat veneillään Penichen niemen suojaiselle puolelle, mutta Suomen Matti Pyykkö ja muutama muu suuntasi riehuvan meren puolelle. – Lähdin vain hakemaan voittoa. Pyrin kalastamaan niin lähellä rannikkoa kuin mahdollista.Tällä kertaa se tarkoitti 20 metrin sy-

vyyttä ja noin kilometriä rannasta. Pohjassa vesi oli kirkasta mutta kylmää. Onneksi myös kalat olivat paenneet avomerelle rantatyrskyjen raivoa. Sain hyvän sukellusrytmin päälle ja suljin valtavat aallot pois tietoisuudestani. Nautin ja vedin täysillä, kommentoi Matti Pyykkö kisan jälkeen. Koko Suomen joukkueen taktiikka oli erittäin onnistunut. Matti Pyykkö voitti ylivoimaisesti. Mika Karhu ja Joona Hurnanen saivat myös hienosti saalista. 19-vuotias Joona onkin lajin superlupaus.

Voittoisa saalis löytyi avomereltä.

maan sukellusliittojen edustajat kokoontuivat toukokuussa Portugaliin Azoreille CMAS:n yleiskokoukseen. MYÖS CMAS Europen kokous järjestettiin samassa paikassa. Kuvassa pohjoismaisten liittojen edustajia.

Liiton kansainvälinen aktiivisuus näkyy vahvimmin kilpailu- ja koulutustoiminnassa. Lisäksi toukokuussa • KARELIA-AMMATTIKOULUN opiskelija Maikki Luoma teki opinnäytetyönään selvityksen suomalaisten sukellusmatkailusta. Työ tehtiin yhteistyössä Sukeltajaliiton ja Suomalaisen Sukelluskoulun kanssa. Työhön liittyvää kyselyä jaettiin Liiton kanavien kautta ja tuloksista julkaistiin kooste Sukeltaja-lehdessä 3/2015. • OULUSSA järjestettiin 22.–24.5.Vapepasukeltajakurssi, jolta valmistui yhdeksän uutta Vapepa-sukeltajaa.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 15


015 2 Ä KES

Naisten uppopallomaajoukkue pelasi MM-mitaleista Kolumbiassa. JUHANI HONKANEN

Kilpalajien kesä oli aktiivinen KESÄN AIKANA UITIIN JA SUKELLETTIIN MONET JÄNNITTÄVÄT ARVOKISAT. MITALEILLE EI PÄÄSTY, MUTTA HENKILÖKOHTAISIA ENNÄTYKSIÄ RIKOTTIIN JA KOKEMUSTA KERTYI.

MM-kisat käytiin Serbiassa 19.– 28.6. Suomesta mukana oli seitsemän kilpailijaa, kaksi naista ja viisi miestä. Mitalit menivät tällä kertaa muihin maihin, mutta erinomaisia suorituksia ja henkilökohtaisia ennätyksiä tehtiin useita. MM-ensikertalaiset Ossi Peltoja ja Paula Hietanen sukelsivat hienon avauksen kansainvälisellä tasolla. Paula selviytyi B-finaaleihin hengenpidätyksessä ja pituussukelluksessa ilman räpylöitä. Paulan finaalisukellus ilman räpylöitä jäi vain kaksi metriä Suomen ennätyksestä, joten häneltä on odotettavissa hienoja tuloksia jatkossa. Miehistä Jaakko Keskitalo ja Mikko Niemeläinen pääsivät B-finaaleihin, ja Mikko Niemeläisen muutkin sukellukset jäivät vain pienen matkan päähän finaalipaikoista. Merkittävintä kisoissa yleisesti oli terävimmän kärjen leventyminen. Kaikissa lajeissa mitalisijoista taisteli entistä suurempi tasaväki-

16

Vapaasukelluksen MM-joukkueen jäseniä.

VILJAMI TABELL

VAPAASUKELLUKSEN allaslajien


Gustav Adolf auki sittenkin Gustav Adolfin hylkypuisto Helsingin edustalla avattiin tänä kesänä vasta 1.9. normaalin toukokuun sijasta. Syynä tähän oli Museoviraston kustannussyistä tekemä päätös pitää puisto suljettuna. Päätös herätti paljon huomiota pääkaupunkiseudun sukeltajayhteisössä, ja useammassakin seurassa pohdittiin mahdollisuutta pitää puisto auki talkoovoimin. Myös Sukeltajaliittoon tuli useampia tiedusteluja aiheesta huolestuneilta sukeltajilta. Liitto ryhtyi aktiivisesti tiedottamaan asiasta ja kartoittamaan mahdollisuuksia vaikuttaa puiston avaamiseen. Sopivat yhteistyökumppanit projektiin löytyivät, kun Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja sukellusliike Sea Safety Scandinavia Oy ottivat yhteyttä Museovirastoon. Helsinki haluaa merellisenä kaupunkina olla mukana säilyttämässä vedenalaista kulttuuriperintöä. Se on toimittanut puistoon mm. poijuja, ketjuja ja köyttä. Sea Safety Scandinavia vastaa kaikista käytännön järjestelyistä, jotka liittyvät hylkypuiston ylläpitoon toimittamalla työhön tarvittavan henkilöstön ja kaluston. Järjestelyllä tähdätään pitempiaikaiseen yhteistyöhön.

SARI NUOTIO

KRONPRINS

Terhi Ikonen Yantain kisahallilla.

nen porukka. Kovassa kilpailussa korostuivat henkiset taidot. Naisten tulokset alkavat lähentyä miesten tasoa, ja miesten pituussukelluksessa ilman räpylöitä ollaan hyvin lähellä 300 metrin maagista rajaa. UPPOPALLONAISET MM-KISOISSA

Uppopallon MM-kilpailut pelattiin Kolumbian Calissa 26.7.–1.8. Suomesta mukana oli naisten joukkue. Naisten sarjaan joukkueita osallistui yhdeksästä maasta, ja Suomi sijoittui viidenneksi. Maailmanmestaruuden vei Saksa, toiseksi tuli Norja ja isäntämaa Kolumbia sijoittui pronssille. Suomen edelle neljänneksi kiilasi Ruotsi. Kisoihin valmistautuminen aloitettiin jo hyvissä ajoin. Pelkästään tänä vuonna joukkueella oli yksitoista yhteistä leiriviikonloppua. Lisäksi pelaajat osallistuivat sarjapeleihin ja kolmeen uppopalloturnaukseen. Vaikka mitalia ei mukaan saatukaan, oli kilpailu hieno osoitus siitä, millainen innostus ja yhteishenki joukkueessa vallitsee. Ison joukkueen kilpailumatka kaukaiseen maahan ei ole halpaa huvia. Sen lisäksi, että joukkue treenasi aktiivisesti, pelaajat käyttivät paljon aikaa ja vaivaa sponsoreiden ja muun rahoituksen hankkimiseen mm. tekemällä upean seinäkalenterin. Jokaisella oli tietysti myös oma päivätyönsä tai opiskelunsa, joka piti hoitaa. Yhteisestä ponnistuksesta oli palkintona valtavasti uusia kokemuksia ja oppia kisaamisesta MM-tasolla sekä mahtava yhteishenki. AINOANA RÄPYLÄUINNIN MM-KISOISSA

Terhi Ikonen puolusti suomalaisvärejä räpyläuinnin MM-kilpailuissa Kiinan Yantaissa 15.–22.7. Kilpailuun osallistui 232 uimaria 29 maasta. Suurimmat joukkueet tulivat Venäjältä, Kiinasta, Koreasta ja Ranskasta. Suomi oli ainoa Pohjoismaiden edustaja. Kilpailujen allasosuudessa oli jaossa mitaleja 14 eri lajissa. Mitalitilaston kärjessä komeilivat Venäjä, Korea ja Kiina, joista Venäjä ylsi jopa 25 mitaliin. Terhi Ikonen aloitti kilpailunsa 400 metrin matkalla, jossa sijoitus oli 10. Ikosen päämatkasta 1500 metrin kilpailusta tuli suuri pettymys, kun se keskeytyi ensimmäiseen käännökseen välinerikon vuoksi. 800 metrillä hän ui viidenneksi ajalla 07:06.66 jääden noin kuusi sekuntia nimissään olevasta Suomen ennätyksestä.

Hylkypuistossa on köysillä merkittyjä reittejä ja aluksen historiasta kertovia opastauluja. Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 17


015 2 Ä KES

NUORISOVALIOKUNTA

Nokia sai sinetin NOKIAN URHEILUSUKELTAJAT RY:N PUHEENJOHTAJA LAURI KIVIMÄKI VASTAANOTTI 27.8. TÄYDEN SALIN EDESSÄ SINETTISEURAN ARVOSTA KERTOVAN SINETIN. SINETIN LUOVUTTI SUKELTAJALIITON NUORISOPÄÄLLIKKÖ HELI HALAVA.

LAURI KIVIMÄKI kertoo, että

seuratyötä on tehty useita vuosia määrätietoisesti ja seuran toiminnan taso on haluttu pitää korkeana ja laadukkaana. – Sinetti merkitsee kiitosta jäsenillemme, ja se toimii tunnustuksena toiminnan oikeasta suunnasta. Se on kuitenkin vain yksi saavutettu rajapyykki – aina löytyy kehitettävää. Sinettiauditointi ja ulkopuolisten silmät toivat esille asioita, joihin meidän on paneuduttava seuraavaksi, hän sanoo. Nokian Urheilusukeltajien nuorisotoiminta on ollut jo usean vuoden ajan laadukasta. Suurin työ Sinetin saamiseksi tehtiin seuran toimijoiden keskinäisen kommunikaation kehittämisessä ja dokumentaation laatimisessa. – Seurassamme oli paljon tietoa, jota ei osattu viestiä oikealla tapaa eteenpäin. Viestintää ja dokumentointia kehittämällä saimme yhtenäistettyä seuran sisäisiä toimintatapoja ja tällä tavoin varmistettiin Sinettikriteerien vaatima taso, Lauri Kivimäki kertoo.

18

Mikä Sinetti? ovat lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta. Sukeltajaliitolla oli vuonna 2015 kuusi Sinettiseuraa: Keski-Uudenmaan Sukeltajat, Saimaan Norpat Urheilusukellusseura, Sukellusseura Simppu, Sukellusseura Vesikot, Urheilusukeltajat ja uusimpana Nokian Urheilusukeltajat. SINETTISEURAT


KIRSI VIITANEN

Project AWARE SUKELTAJAT puhdistivat

Helsingin Kaisaniemenrantaa 29.8. Paikalla oli parikymmentä sukeltajaa ja saman verran vapaaehtoisia auttamassa pinnan päällä. Roskaa löytyi runsaasti, muun muassa pulloja ja polkupyöriä. Poliisitkin piti kutsua paikalle, koska merestä löytyi myös käsiase. Tilataiteilija Kristiina ”Tikke” Tuura teki roskista kelluvan taideteoksen

muistuttamaan kierrätyksen tärkeydestä. Sukeltajaliiton vapaaehtoiset järjestivät lapsille omaa ympäristöaiheista toimintaa, kuten veden pH-arvon mittaamista. Project AWARE on sukeltajien ympäristönsuojelujärjestö, joka järjestää mm. rantojensiivoustapahtumia. Sukeltajaliitto on ollut mukana tapahtumissa jo useana vuonna.

Antidopingtyötä SUKELTAJALIITTO toimii

puhtaan urheilun puolesta yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n kanssa. Liitolla on oma antidopingohjelma, ja sitä päivitettiin vuonna 2015. Urheilijoitamme testataan säännöllisesti. Sukelluksen kilpalajeissa tehtiin vuonna 2015 yhteensä 16 antidopingtestiä. Räpyläuimareille tehtiin 3 kilpailun ulkopuolista testiä ja uppopalloilijoille tehtiin 8 kilpailutestiä ja 8 kilpailun ulkopuolista testiä.

Lisäksi kesällä • SUKELLUSKALASTUKSEN Vene-SM-kilpailut käytiin Hangossa 27.6. ja SM-kisat Uudessakaupungissa 25.–26.7. • TAMPEREEN ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat Marika Hämäläinen ja Senja Keskitalo tekivät opinnäytetyön selkäydinvammaisten laitesukelluksen terapiamahdollisuuksista. Työ löytyy Theseuksesta www.theseus.fi/handle/10024/99936. • SUKELTAJALIITON hallitus käynnisti työn Liiton strategian uudistamiseksi strategiapäivässä 6.6. Työn pohjaksi tehtiin kysely jäsenseuroille niiden toiveista ja tarpeista. Uutta strategiaa esiteltiin jäsenistölle syyskokouksessa.

Juhlavuositunnus ry on perustettu vuonna 1956, joten vuosi 2016 on Liiton 60-vuotisjuhlavuosi. Sen kunniaksi julkaistiin Liitolle juhlavuositunnus, joka kuvaa sukellusharrastuksen monipuolisuutta. Tunnuksen on suunnitellut viestintätoimisto Kumppania Oy. SUKELTAJALIITTO

• LIITON tapahtumaraportointilomake uudistettiin helppokäyttöiseksi verkkolomakkeeksi ja se otettiin käyttöön elokuussa. Lomakkeella voi ilmoittaa sukelluksilla tapahtuneista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista. Liiton turvallisuustyöryhmä tutkii raportit ja haluttaessa antaa palautetta raportin tekijälle. Raportteja julkaistaan anonyymeinä Sukeltaja-lehdessä, ja niistä saatu oppi pyritään tuomaan koko sukeltajayhteisön hyödyksi.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 19


K

S SYY

015

2 UU

MATTI MÖTTÖNEN

Vesisankareita liikkeellä VESISANKARIT-TAPAHTUMAKIERTUE VALTASI KAUPUNKIEN UIMAHALLIT SYKSYLLÄ.

tehtiin Vesisankareita kuudella eri paikkakunnalla, ja kaikkiin tapahtumiin osallistui syksyn aikana yhteensä 2881 koululaista opettajiensa johdolla. Sukeltajaliiton ja sen seurojen sekä muut vapaaehtoiset sukeltajat olivat mukana tapahtumissa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Seinäjoella ja Oulussa. Koululaiset saivat tutustua sukellukseen kokeilemalla snorkkeli- ja laitesukellusta, tunnistamalla vesikasveja ja katsomalla sukellusvideoita. Vesisankarit-hankkeessa opetellaan vesillä toimimisen taitoja monipuolisesti eri vuodenaikoina. Hanke tarjoaa oppimateriaalia uimataidosta ensiaputaitoon ja navigointitaitoihin. Tärkeimpänä tavoitteena on ehkäistä vesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja tapaturmia, jotka voivat pahimmillaan johtaa hukkumisiin. Vesisankareita ovat tekemässä Koululiikuntaliitto, Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, SuoKOULULAISISTA

20

men Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Hanketta rahoittaa Reijo Rautauoman säätiö, ja hanke jatkuu vuonna 2016.

Vesitaitoja on tärkeää oppia jo pienestä pitäen – se lisää turvallisuutta.


JUHA PIETILÄINEN MATTI PYYKKÖ

Vapepa-sukellusta messuilla ja kurssilla nuoria lupauksia. 11-vuotias Veeti Nurmi on lajin ttu voimakkaasti oste pan on sa Sukelluskalastukses kilpailutoimintaan. een mis otta aan muk rten nuo myös

Vireä sukelluskalastusyhteisö SUKELLUSKALASTUKSES-

osallistuttiin Euro-Afrikan mestaruuskisoihin ja tehtiin pohjoismaista yhteistyötä. Sukelluskalastuksen Euro-Afrikan mestaruuskisoissa Espanjan Gadizissa 4.–6.9. Suomen joukkue sijoittui yhdeksänneksi. Paras suomalainen oli Matti Pyykkö sijalla 16. Suomi sai yli 40 kalaa läpi virallisen kisapunnituksen ja voitti muut Pohjoismaat ylivoimaisesti. Suomi oli lopulta jopa Venäjää parempi ja ansaitsi paikan 2016 MM-kisoihin Kreikkaan. Kilpailun voitti Espanja, toiseksi tuli Kroatia ja kolmanneksi Portugali. Suomen joukkueessa olivat Kim Jaatinen, Matti Pyykkö, Antti Olin ja Mika Karhu sekä taustaSA

joukoissa Jukka Levonen ja Jukka Rapo. POHJOISMAINEN YHTEISÖ

Sukelluskalastajat ovat tiivistäneet toimintaansa myös Pohjoismaissa. Harrastajilla on yhteinen tapahtumakalenteri, jonka avulla kaikki maat voivat avoimesti osallistua toistensa tapahtumiin. Paras esimerkki yhteistyöstä oli syyskuussa järjestetty kansainvälinen sukelluskalastusfestivaali Bergenissä, Norjassa. Tapahtuman järjestelytoimikunnassa oli henkilöitä kaikista Pohjoismaista. Kisoissa oli osallistujia kahdeksasta maasta. Tästä tapahtumasta onkin tarkoitus tehdä toimiva esimerkki sukelluksen harrastuksen pohjoismaisesta yhteisöllisyydestä.

Arponen esitteli Vapepa-sukellusta turvallisuusaiheisilla Kokonaisturvallisuusmessuilla Tampereella 4.–6.9. Vuoden toinen Vapepa-sukeltajakurssi järjestettiin Lappeenrannassa 25.-26.9. Kurssilta valmistui kuusi uutta Vapepa-sukeltajaa. Liiton Vapepa-työryhmä on tehnyt pitkäjänteistä työtä pyrkiessään tuomaan Vapepa-sukellusta viranomaisten tietoon, jotta he tarvittaessa osaisivat käyttää sukeltajia vedenalaisissa etsintätehtävissä. ARI-PEKKA

On tärkeää, että viranomainen tietää mahdollisuudesta saada apua Vapepa-sukeltajilta. Lisäksi syyskuussa • LIITON hallitus, valiokunnat ja toimiston väki kokoontuivat 5.9. suunnittelemaan vuoden 2016 toimintaa. Myös Sukeltaja-lehden toimitusneuvosto piti oman suunnittelukokouksensa 8.9. • NUORISOVALIOKUNNAN liittokouluttajat osallistuivat Uimaliiton ja SUHin Taitavaksi vedessä -foorumiin 18.–19.9. Hyvinkäällä.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 21


AK

LOK

015

2 UU

Suomen pohjoisin merenneito Nerissa kävi tervehtimässä vieraita Rovaniemen Urheilusukeltajat ry:n 40-vuotisjuhlassa.

JUHANI VÄIHKÖNEN

Syyskokous ja seuratapaaminen SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUS PIDETTIIN 24.10. ROVANIEMELLÄ. PÄIVÄN ALOITTI SEURATAPAAMINEN, JOSSA MUUN MUASSA KÄYNNISTETTIIN TURVAOHJEEN UUDISTUSTYÖ.

KOKOUKSESSA valittiin

jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudelle 2016–2017. Hallitukseen valittiin Sami Järvinen Espoosta, Riku Metsälä Tampereelta, Jorma Poikolainen Hyvinkäältä ja Jorma Thessler Saarenkylästä. Syyskokous hyväksyi vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja budjetin. Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2016 valittiin Hannu Sohlman, KHT PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajiksi Juha Tuomala, KHT PricewaterhouseCoopers Oy. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2016 valittiin Mauno Sirén ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin seuratapaaminen, jossa pureuduttiin seuratoiminnan haasteisiin ja keskusteltiin

22

turvaohjeiden uudistamisesta. Illalla vietettiin Rovaniemen Urheilusukeltajien 40-vuotisjuhlia.

Seurojen haasteet ovat pitkälti samantyyppisiä, joten ratkaisujakin on hyvä pohtia yhdessä.


Yhdenver taisuustyö Sukeltajaliitossa taisuussuunnitelman laatimisessa otettiin huomioon kyselyssä esille tulleet asiat. Yhdenvertaisuus näkyy samanarvoisuutena, hyväksymisenä ja mukaan ottamisena. Liiton tulee vahvistaa sellaista ilmapiiriä, joka houkuttelee osallistumaan. Sukeltajaliiton hallitus laati yhdenvertaisuussuunnitelman, ja sen tavoitteena on lisätä tietoutta yhdenvertaisuusasioista, lisätä taloudellista yhdenvertaisuutta jakamalla hyviä käytäntöjä sekä luoda selkeät toimintatapaohjeet mahdollisia ongelmatapauksia varten. Liiton eettiset ohjeet tullaan päivittämään vuoden 2016 aikana laajentaen kirjauksia yhdenvertaisuuden osalta. Tavoitteenamme on, että kaikki voivat olla tasa-arvoisina mukana Liiton toiminnassa. Hallituksen jäsen Pentti Hartikainen esitteli yhdenvertaisuussuunnitelmaa Liiton syyskokouksessa Rovaniemellä.

Yhdenvertaisuuden edistäminen lisää vetovoimaa – yhteisössä halutaan olla mukana. Lisäksi lokakuussa

SUKELLUSKALASTUSVALIOKUNTA

tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia käsitteitä ovat laajaalainen tasa-arvo ja moninaisuus tai monimuotoisuus. Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan vuoden 2015 alusta. Myös tasa-arvolaki ja toukokuussa 2015 voimaan tullut uusi liikuntalaki antavat velvoitteita yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Liikuntalain mukaan järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Liiton edustajat osallistuivat vuoden aikana VALO:n vetämiin yhdenvertaisuustyöpajoihin. Luottamushenkilöille ja toimiston henkilökunnalle tehtiin yhdenvertaisuuskysely kesän kynnyksellä. Liiton yhdenverYHDENVERTAISUUS

Kim Jaatinen, Matti Pyykkö ja Mikael Raitokari.

• MATTI PYYKKÖ voitti jo seitsemännen kerran sukelluskalastuksen PM-kultaa Tanskassa 16.– 17.10. ja joukkuekilpailussa Suomi sijoittui toiseksi. Joukkueessa kilpailivat Kim Jaatinen, Matti Pyykkö ja Mikael Raitokari. • Norppaohjaajakurssi pidettiin 2.– 4.10. Tampereella. Kurssille osallistui 17 oppilasta.

Seuratapaamisessa käytiin vilkasta keskustelua seuratoiminnan haasteista ja Liiton turvaohjeen uudistamisesta.

• MATTI ANTTILA ja Jouni Piispanen pitivät luennon sukellusturvallisuudesta 22.10. Turussa Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellisen yhdistyksen syyskoulutuksessa.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 23


015 2 U

KU

AS R R A

M

Isompien sarjassa kuljetettiin paria kajakissa allas päästä päähän.

OLLI-PEKKA JUHANTILA

Punaisenmeren ralli SYKSYN LASTEN JA NUORTEN NORPPARALLISSA SEIKKAILTIIN PUNAISELLAMERELLÄ.YKSIPÄIVÄISEN RALLIN JÄRJESTIVÄT SALON SIMPUT, JA MUKANA OLI YLI 80 NORPPAA OHJAAJINEEN SEITSEMÄSTÄ SEURASTA.

7–9-vuotiaiden sarjassa oli paljon osallistujia. Nopeimmat saivat radan läpi 12 minuuttiin, ja etenkin nuorimpien joukossa nähtiin huimia suorituksia. Tässä rallissa ei kuitenkaan pärjännyt pelkästään sukellustaidoilla, vaan piti osata myös yhtä sun toista esimerkiksi biologista ja maantiedosta. Aikaa oli myös hengailla vapaasti ja tutustua toisiin norppiin. Altaan ulkopuolella pelattiin lautapelejä ja muuta mukavaa odotellessa, ja Twister oli ehdoton suosikkipeli. Pelitilassa oli todella kuuma, joten siellä päästiin ihan Punaisenmeren ilmastonkin tunnelmaan. ETENKIN

Yksi vaativimmista rasteista oli sukellus kuuluisalle Thistlegormin hylylle. Hyppyaltaan pohjassa oli kuvia, joista piti tunnistaa, mitä kaikkea hylyllä on ja tuoda pois ne, mitä hylyssä ei ole. Oliko siellä maastoautoja ja moottoripyöriä? 24


Pohjoismaista yhteistyötä teknisten valiokuntien kokous pidettiin Helsingissä 28.–29.11. Siihen osallistuivat Sukeltajaliitosta Matti Anttila, Ari-Pekka Arponen, Tero Lehtonen, Mika Rautiainen ja Harri Nieminen. Kokouksen pääteemaksi nousi yhteinen tarve kasvattaa jäsenmääriä ja monipuolistaa tarjontaa. Norjan valiokunnan edustajat esittelivät käyttöön otettua e-oppimisen järjestelmää. Se herätti kovasti kiinnostusta, koska kaikilla muilla mailla on jo alustavasti keskusteltu e-oppimisen aloittamisesta. Koulutuksen järjestämisohjeita ja standardeja päätettiin yksinkertaistaa niin, että ne ovat mahdollisimman lähellä CMAS:n alkuperäisiä julkaisuja. Materiaalien ja kurssisisältöjen kehittämisessä sovittiin tiiviimmästä yhteistyöstä siten, että vastuita jaetaan ja maat antavat oman työnsä tuloksia muiden käyttöön vastineeksi toisten tekemästä työstä. Lisäksi päätettiin lisätä yhteydenpitoa sähköisesti esimerkiksi perustamalla suljettu Facebook-ryhmä sekä järjestämällä tapaamisia vuosittain.

OLLI-PEKKA JUHANTILA.

POHJOISMAISTEN

Salossa Sukellusseura Simppu vietti Diversnightin yhteydessä perinteistä Novemberfest-juhlaa, joka on yhdistelmä Oktobefestiä ja pikkujoulua. Grillissä paistui siis sekä makkaraa että possua Jarmo Ihanderin valvovan silmä alla. Vedessä oli 18 sukeltajaa ja kaikkiaan juhlaan osallistui kuutisenkymmentä seuran jäsentä.

Diver snight oli suosittu DIVERSNIGHT-sukellustapah-

tuma järjestettiin tänä vuonna jo 10. kerran. Tapahtuman päivämäärä siirrettiin torstailta lauantaille, ja H-hetki oli perinteisesti sama kuin vuosiluku eli klo 20.15. Suomessa on aina osallistuttu Diversnightiin vilkkaasti. Tänä vuonna Suomessa sukellettiin 27 kohteella 448 sukeltajan voimin. Suurin tapahtuma oli Tampereen Rauhanie-

messä, jossa oli mukana 64 sukeltajaa. Kaikkiaan mukana oli 23 maata ja yhteensä ainakin 1559 sukeltajaa. Diversnight-tapahtuma syntyi Norjassa 2005, kun paikallinen sukeltaja halusi löytää uusia sukelluskavereita. Tapahtuma on levinnyt ympäri maailman, ja tavoitteena on, että mahdollisimman monta sukeltajaa on vedessä samalla kellonlyömällä.

Lisäksi marraskuussa • HELI HALAVA osallistui Näköaloja kohti puhtaampaa Itämerta -teemaiseen Itämerihaasteen vuosiseminaariin 30.11. Helsingissä. Hän oli myös keskustelijana paneelissa, jonka aiheena oli Onnistunut tapahtumien järjestäminen ja viestintä. • DAN-ENSIAPUKOULUTTAJAKURSSI järjestettiin 6.–8.11. Tampereella. Kurssille osallistui neljä oppilasta. 28.11. Medicine for Divers Instuctor Trainer -työpajaan Helsingissä osallistui kolme oppilasta. • UPPOPALLON nuorten PM-kisat käytiin 21.–22.11. Lönsbådassa Ruotsissa. Suomi sijoittui pronssille. Kilpailun voitti Kolumbia ja toiseksi tuli Saksa. • ARI-PEKKA ARPONEN, Kari Savolainen, Sami Kuivainen ja Erno Olkkonen osallistuivat Valtakunnalliseen Vapepa-foorumiin 28.–29.11. Lappeenrannassa. • SUKELTAJALIITTO teki kyselyn www.sukeltaja.fisivuston käyttäjille sivuston uudistamisen pohjaksi.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 25


015 2 U

KU

LU JOU

Ari Niemisen kuva Sovitus oli Yleisön suosikki SM-kuvista.

ARI NIEMINEN

Huippukuvia sukelluskuvauksen kisoissa SUKELLUSKUVAUKSESSA TULI MENESTYSTÄ PM-TASOLLA, JA MYÖS SM-KISOJEN KUVAT OLIVAT ILAHDUTTAVAN LAADUKKAITA.

SM-kilpailun työt arvosteltiin tänä vuonna juhlavasti itsenäisyyspäivänä. Tuomarit Mikko Saareila ja Petteri Viljakainen ilahtuivat erityisesti siitä, että nyt löytyi enemmän huippukuvia kuin viime vuonna. Makrosarja ja kotimaan kuvat tarjosivat runsaasti silmänruokaa, mutta ulkomaan sarja oli tasoltaan hieman pettymys.Videosarjassa sen sijaan oli mukavasti osallistujia. Nuorten sarjaan saapui vain kaksi kuvaa, joten sarjaa ei voitu arvostella. Kilpailuun saapui 184 työtä yhteensä 23 osallistujalta. Vuoden Sukelluskuvaksi valittiin Pekka Tuurin otos Valoa tunnelin päässä. Viime vuonna järjestettiin ensimmäisen kerran myös Yleisön suosikki -äänestys.Yleisö sai äänestää tuomariston esivalitsemista kuvista oman suosikkinsa tykkäämällä Facebookissa. Eniten tykkäyksiä keräsi Ari Niemisen kesäinen lummekuva Sovitus, joka palkittiin myös Kunniamaininnalla Kotimaa-sarjassa. SUKELLUSKUVAUKSEN

PM-KILPAILUJEN VOITTO SUOMEEN

Sukelluskuvauksen Pohjoismaiden mestaruuden vei tänä vuonna Pekka Tuuri kokonaiskilpailun pistemäärällä 356. Tämä on ensimmäinen

26

kerta, kun suomalainen voittaa kilpailun. Toiselle sijalle sijoittui Ruotsin Klas Malmberg 281 pisteellä ja kolmanneksi sijoittui Ruotsin Johan Sundelin 264 pisteellä. Kymmenen parhaan joukkoon mahtui myös toinen suomalainen, Juhani Väihkönen sijalla yhdeksän. PM-kilpailun järjesti Tanskan sukellusliitto. Vuonna 2016 on Suomen vuoro järjestää kilpailu.

SM-kisan videosarjaan saatiin ilahduttavasti enemmän osallistujia kuin aiempina vuosina.


Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön valmennusrahasto MIKA RAUTIAINEN

SUOMEN Urheilijoiden Tukisäätiön

Routakallio-hanke Mika Rautiainen on mukana työryhmässä, joka selvittää seinäjokelaisen Routakallion louhosalueen muuttamista virkistyskäyttöön. Muutostöissä pyritään ottamaan huomioon monien erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet jo suunnitteluvaiheessa sukeltajat mukaan lukien. Rautiainen osallistui Routakallio-työryhmän kokouksiin Seinäjoella 5.11. ja 7.12. Myös paikallinen seura Lakeuden Sukeltajat ry on ollut vuosia mukana työryhmässä.

valmennusrahastoon voivat liittyä ne yksilöurheilijat, joilla on vuoden aikana henkilökohtaista urheilutuloa vähintään 800 euroa. Sukeltajaliitto on tiedottanut urheilijoita tästä mahdollisuudesta ja avustanut käytännön asioiden hoitamisessa. Urheilija, yhteistyökumppani ja lajiliitto allekirjoittavat kolmikantasopimukset ja yhteistyökumppani maksaa sopimuksen mukaisesti sovitun rahasumman tukisäätiön tilille.Valmennusrahastossa olevat varat ovat urheilijan nostettavissa hyväksyttäviä urheiluun liittyviä alkuperäisiä kulutositteita vastaan. Vuoden 2015 aikana valmennusrahastossa on ollut mukana sekä vapaasukeltajia että sukelluskalastajia.

SUKELTAJALIITON koulutuspäällikkö

Painekammio Turussa

Lisäksi joulukuussa • SUKELTAJALIITON nettisivustolle www.sukeltaja.fi luotiin Tehtäväpankki, johon viedään tiedot erilaisista Liiton vapaaehtoistehtävistä, joihin haetaan henkilöitä. • SYKSYN aikana järjestettiin pääkaupunkiseudulla alueellinen laitesukelluskouluttajakurssi. Kurssi päättyi joulukuussa, jolloin kaksi henkilöä kortitettiin CMAS M2 -laitesukelluskouluttajaksi.Vuodelle 2015 suunnitellut laitesukelluskouluttajakurssin valtakunnalliset moduulit jouduttiin perumaan osanottajien puutteessa. • KAKSI henkilöä suoritti CMAS Recreational Trimix Instructor -kouluttajakoulutuksen.

LIITON DAN-työryhmän

jäsen Anne Räisänen-Sokolowski neuvotteli Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) kanssa sopimuksen, jonka mukaan harrastesukeltajat voivat lievissä sukeltajantautiepäi-

lyissä ottaa suoraan yhteyttä TYKSin teho-osaston päivystykseen. TYKSin painekammio on ainoa harrastesukeltajia hoitava painekammio Suomessa helsinkiläisen Medioxygenin lopetettua hoidot.

• KAASUNSEKOITTAJAKOULUTTAJAKOULUTUSTA järjestettiin tilauskursseina eri puolilla Suomea. Seitsemän henkilöä suoritti CMAS Trimix Blender Instructor -kouluttajakoulutuksen.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 27


Liitto olemme me

2


2015

Jäsenyydet ja edustukset

Liitto oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä: • AIDA International • CONFÉDÉRATION Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) • CMAS Europe • EUROPEAN Underwater Federation (EUF) • SUOMEN Olympiakomitea ry • SUOMEN Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) • URHEILUTYÖNANTAJAT ry • VALTAKUNNALLINEN liikunta- ja urheiluorganisaatio,Valo ry • VAPAAEHTOINEN Pelastuspalvelu (Vapepa)

Liitolla oli kotimaista yhteistoimintaa vuosijuhlien merkeissä: • SUOMEN sukellus- ja ylipainelääketieteellisen yhdistyksen SSLY:n 40-vuotisjuhla, Helsinki 7.2. (Heli Halava) • VIERAILU Luksian 25 v sukelluskoulutusta avoimet ovet -päivässä, Lohja 17.4. (Sari Nuotio, Mika Rautiainen) • SUOMEN meriarkeologisen seuran 20-vuotisjuhla, Helsinki 12.9. (Sari Nuotio) • LAIVASTON Sukeltajakillan 30-vuotisjuhla, Turku 7.11. (Matti Anttila)

Liitolla oli seuraavat kotimaiset edustukset: • SUOMEN Olympiakomitean valtuuskunta (Aleksi Nieminen, Sari Nuotio) • SUOMEN Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton hallitus (Heli Halava) • SUOMEN Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton uimahallivaliokunta (Perry Suojoki) • ULKOILUFOORUMI (Mika Rautiainen) • URHEILUTYÖNANTAJAT ry:n hallitus (Sari Nuotio) • LIIKUNNAN Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n hallitus (Sari Nuotio) • VAPEPAN keskustoimikunta ja työvaliokunta (Ari-Pekka Arponen)

Liiton edustajat osallistuivat seuraaviin kansainvälisiin kokouksiin: • CMAS General Assembly ja CMAS Europe General Assembly, Portugali, Azorit, Horta 6.–10.5. (Sari Nuotio) • EUF, Englanti, Bristol 13.6. (Sari Nuotio) • CMAS Sport Committee -kokous Italia, Rooma 21.11. (Riku Riikonen) • POHJOISMAISTEN Liittojen teknisten valiokuntien kokous, Helsinki 28.–29.11. (Matti Anttila, Ari-Pekka Arponen, Tero Lehtonen, Harri Nieminen, Mika Rautiainen)

Liitolla oli seuraavat kansainväliset edustukset ja yhteistoimintaa: • KIMMO Lahtinen toimi vapaasukelluksen kansainvälisen järjestön AIDA Internationalin puheenjohtajana 2010–2015. • ANTERO Joki toimi AIDA Internationalin hallituksessa Technical Officer -statuksella, ja hän johtaa AIDA Internationalin teknistä valiokuntaa. Jäsenenä siinä ovat olleet myös Mikko Pöntinen ja Simo Kurra. Valiokunnan vastuualueena ovat muun muassa kilpailutoiminnan sääntöja turvallisuusasiat. • RIKU Riikonen toimii CMAS:n uppopallovaliokunnan jäsenenä kauden 2013–17. • LIITOLLA on kansainvälisiä tuomareita uppopallossa, räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa. • KIM Jaatinen on kutsuttuna asiantuntijana ESRA:n organisaatiossa (European Spearfishing Records Association). • SUKELTAJALIITTO sai järjestettäväkseen AIDAn vapaasukelluksen MM-kilpailut Turussa 25.6.–3.7.2016.

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 29


ET

LIIT

SEN Ä J N

O

Vuosi 2015 oli Sukeltajaliiton 59. toimintavuosi. Liiton jäsenenä oli 165 seuraa, joiden jäsenmäärä vuoden lopussa oli 9 959 henkilöä. Näistä 2 162 oli alle 19-vuotiaita. Liitolla oli vuoden lopussa 116 henkilöjäsentä ja 8 yhteisöjäsentä.

LAPPI

• INARIN Urheilusukeltajat • JOB-DIVERS • KEMIN Urheilusukeltajat • KITTILÄN VPK • MIDNIGHT Divers • PAIHNEENALENTAJAT • ROVANIEMEN Urheilusukeltajat • SODANKYLÄN Urheilusukeltajat • TORNIONLAAKSON Sukellusseura • TORNION Urheilusukeltajat

POHJOIS-POHJANMAA

• MURSUT • NIVALAN Sukeltajat • OULUN Vesimiehet • PUDASJÄRVEN Sukeltajat • SUKELLUSSEURA Ahti • YLIVIESKAN Urheilusukeltaja

KESKI-POHJANMAA

KESKI-SUOMI

• ALA-KEITELEEN Urheilusukeltajat • KEURUUN Urheilusukeltajat • JOKILAAKSON Pasurit • JOKILAAKSON Urheilusukeltajat • JYVÄSKYLÄN Delfiinit • JYVÄSKYLÄN Sukeltajat • SAMMAKOT • SUKELLUSSEURA Jyväskylän Laitesukeltajat • TEKNIIKKASUKELLUS Äänekoski

SATAKUNTA

• DIVING Team Pori • KANKAANPÄÄN Urheilusukeltajat • KAUTTUAN Vesisukelluskerho • KOKEMÄEN Kova-Väki Urheilusukellus • MERIKARVIAN VPK • PORIN Urheilusukeltajat • RAUMAN Laitesukeltajat • RAUMANMEREN Sukelluskerho

• KOKKOLAN Urheilusukelluskerho Merisaukot • URHEILUSUKELLUSKERHO Kaskelotti

POHJANMAA

• AQUANAUT • PIETARSAAREN Urheilusukeltajat Diving 80 • BOTHNIA Gulf Divers -82 • DELFIN

ETELÄ-POHJANMAA

• DIVERS Club Alavus • KAUHAJOEN Sukeltajat • LAKEUDEN Sukeltajat • SUUPOHJAN Sukeltajat • ÄHTÄRIN Sukeltajat

PIRKANMAA

• ASK Hepula • CLUB Aquarius • HÄMEENKYRÖN Kirkonkylän VPK • KANGASALAN VPK / Sukellusosasto • KYRÖSKOSKEN VPK • MÄNTÄN Seudun Urheilusukeltajat Vesikot • NOKIAN Urheilusukeltajat • ORIVEDEN Sukeltajat • PARKANON VPK:n Sukellusosasto • RAUMA-REPOLA Diving Club • SCUBA Do • SCUBA Libre • TAMMERFORS Vrakdykarna • TAMPEREEN Palolaitoksen Sukeltajat • TAMPEREEN Urheilusukeltajat • TEISKON VPK / Sukellusosasto • VALKEAKOSKEN Urheilusukeltajat • VIRTAIN VPK:n Sukeltajat

30

VARSINAIS-SUOMI

• ABOA Aquanauts • BORSTÖ Club • DC Diving • KORPO FBK • LAIVASTON Urheilusukeltajat • PARGAS Tumlare • RANNIKKOSUKELTAJAT • SAARISTOMEREN Sukeltajat • SALON Toverit / Sukellusjaos • SUKELLUSSEURA Iku-Turso • SUKELLUSSEURA Seoskaasu • SUKELLUSSEURA Simppu • TURUN NMKY / Sukellusjaos • TEAM Seksmiilar • VAKKA-SUOMEN Urheilusukeltajat

PÄIJÄT-HÄME

• HEIPS/SUKELLUSJAOS • LAHDEN Pingviinit • LAHDEN Urheilusukeltajat • NASTOLAN Sukellussuunnistajat

KANTA-HÄME

• FORSSAN Seudun Sukeltajat • GUMMIWIHTA • HÄMEENLINNAN Sukeltajat • RIIHIMÄEN Urheilusukeltajat


YHTEISÖJÄSENET

KAINUU

• KAINUUN Urheilusukeltajat • SUKELLUS-HOSSA • SWIMMING Club Vuokatti

POHJOIS-SAVO

• FIRE Divers • KUOPION Urheilusukeltajat • LEPPÄVIRRAN Urheilusukeltajat • SUONENJOEN Urheilusukeltajat • SUKELLUSSEURA Vesihiisi

ETELÄ-SAVO

• KUHAN Häntä • MIKKELIN Urheilusukeltajat • PIEKSÄMÄEN Urheilusukeltajat • PUUMALAN Vesisukeltajat • SAVONLINNAN Urheilusukeltajat

UUSIMAA

• ARCTIC Divers Club • ATLANTIS Finswimming Club • AURELIA Divers • AQUA Mare • BONA Diving Team • BOTTOM Club • CETUS Espoo – Cetus Esbo • DIPNOI Divers • EKENÄS Sportdykare • ESPOON Dyykkarit • ESPOON Urheilusukeltajat • FINNAIRIN Sukeltajat • FREEDIVING Team Of Finland • HYKS Urheiluseura /

• HAAPAJÄRVEN Ruosteenesto • LUKSIA, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä • PRO PEKTOR • SAMPO Dive • SIRIUS Vapen Handel (SVH) • SUKELLUSPALVELU Stella Maria • SUOMALAINEN Sukelluskoulu • TVÄRMINNEN eläintieteellinen asema

POHJOIS-KARJALA

• JOENSUUN Laitesukeltajat • JOENSUUN Urheilusukeltajat • KESKI-KARJALAN Sukeltajat • LIEKSAN Sukeltajat • NURMEKSEN Urheilusukeltajat • OUTOKUMMUN Urheilusukeltajat • PUHOKSEN Sukeltajat

ETELÄ-KARJALA

KYMENLAAKSO

• IMATRAN Urheilusukeltajat • PARIKKALAN Sukeltajat • RUOKOLAHDEN Palok. Pelastussukeltajat • SAIMAAN Norpat Urheilusukellusseura

• KOTKA Divers • KOUVOLAN Uimarit • KOUVOLAN Varuskunnan Urheilijat / Sukellusjaos • SUKELLUSSEURA Vesikot

Urheilusukellusjaos • HYVINKÄÄN Urheilusukeltajat • KARKKILAN Urheilusukeltajat • KESKI-UUDENMAAN Sukeltajat • LOHJAN Urheilusukeltajat • LOVIISAN Merisukeltajat • MARINE Iquanas • MERISUKELTAJAT • MH-SPODA • MOONLIGHT Divers • MURENA • NAJADIT • NESTEEN Sukeltajat • NOUSU • ORBIIT Sukeltajat • PARTIOSUKELTAJAT • PSK Kupla • SAMMAKKO Diving Team • SIMMIS Wanda • SIPOON Sukeltajat – Sibbo Dykare

• SUB Aqua Club Marinus • SUB-AQUA Club Barracuda • SUKELLUSSEURA Calypso • SUKELLUSSEURA Hydromania • SUKELLUSSEURA H2o • SUKELLUSSEURA Plutot Pd • SUKELTAJAT • SUOMENLAHDEN Hylkysukeltajat • SYVÄSUKELTAJAT • TEAM Kampela • TEKNINEN Sukellusseura Nessie • THE Diving Club Of Jcn • THE Finnish Sealions • TRES Dyckers • URHEILUSUKELTAJAT • VALKON VPK / Sukellusryhmä • VANTAA Divers • VOIMASUKELTAJAT • VUOSAAREN VPK • YLEISRADION Sukelluskerho

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 31


NET E S N JÄ O T LII

Sukeltajaliitto ry:n jäsenseurat 1992–2015 250

211 206

200 181 174 165

162

150 92

95

00

05

10

15

Jäsenmäärä Sukeltajaliitto ry:n seuroissa 1992–2015 15 000

11 580

12 000

11 565

11 526

9 959

9 979

9 000 8 960

6 000

92

95

00

05

Vuonna 2015 Sukeltajaliitolla oli 8 yhteisöjäsentä. 32

10

15


Ikäjakauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa 2011

2012

2013

2014

2015

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 0–6 v

7–10 v

11–14 v

15–18 v

19–24 v

24–34 v

35–44 v

45–54 v

55–64 v

65 +

Sukupuolijakauma Sukeltajaliitto ry:n jäsenseuroissa 2585

2011

9184 2918

2012

8234 2494

2013

8779

2014

2242

2015

2144

naiset

8143

miehet

7815

0

2000

4000

6000

8000

10000

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 33


LUT E V PAL

N

E JÄS

Sukeltajaliiton palvelut jäsenille ytimessä on Sukeltajaliiton seuroille järjestämä ohjaaja- ja kouluttajakoulutus, erilaiset tapahtumat ja kilpailulajien toiminta. Kattavan liittokouluttajajärjestelmän ansiosta koulutusta voidaan tarjota laaja-alaisesti. Näin on pystytty vastaamaan myös alueellisiin tarpeisiin, esimerkiksi paikallisten seurojen pyynnöstä järjestettiin mm. CMAS Trimix Gas Blender -kursseja, Norppaohjaajan jatkokurssi ja Laitesukelluskouluttajakurssi. Liitto välittää jäsenilleen niiden tarvitsemia koulutusmateriaaleja. Koulutusmateriaalien kehittämistyö on jatkuva prosessi. Liitto tulee panostamaan jatkossa e-oppimiseen. Liitto huolehtii kaikista jäsenten kouluttamien sukeltajien kortituksista ja ylläpitää rekisteritietoja kortituksista. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt ovat seurojen käytettävissä seuran toiminnan kehittämisessä. Liitto järjesti vuoden aikana alueellisia tapaamisia Helsingissä ja Rovaniemellä, joissa Liiton toimi- ja luottamushenkilöt tapasivat seurojen edustajia. Tapaamisissa nostettiin esille ajankohtaisia asioita ja kuultiin seurojen tarpeista ja toiminnan haasteista. Helsingin tapaamisessa norjalainen Trond Skaare PADIsta avasi sukelluksen trendejä. Liitto toimii aktiivisena tiedonvälittäjänä. Seuroille, kouluttajille ja ohjaajille jaetaan aktiivisesti tietoa erilaisista koulutuksista, tapahtumista, uusista materiaaleista jne.

Liitto ylläpitää ansiomerkkijärjestelmää, jonka avulla seurat voivat palkita aktiiveja.Vuoden aikana Liiton edustajia on vieraillut seuroissa vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa.

TOIMINNAN

Muu Liiton tuki • SEUROJA avustettiin sääntöuudistusten laadinnassa ja muissa seuratoimintaan liittyvissä asioissa. • UUSIA seuroja on avustettu seuran perustamisessa. • SUKELTAJALIITON jäsenyyden hakemisprosessissa on avustettu sekä seuroja että yhteisöjäseniksi pyrkiviä. • SEUROJA on ohjattu ja neuvottu erilaisten tukien hakemisessa. • LIITTO on ollut aktiivisesti myötävaikuttamassa sukellusolosuhteiden parantamiseen. Liitto on antanut lausuntoja ja ollut asiantuntijana mukana edistämässä alueellisia olosuhdehankkeita. • LIITON rekisterin kautta seuroille on annettu käyttöön veloituksetta työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon. • LIITON jäsenyhdistyksillä on Tuplaturvavakuutuksen myötä voimassa vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus. • 16 seuraa käytti jäsenmaksupalvelua, jossa Liitto huolehtii seuran jäsenmaksulaskutuksesta.

Suoritetut sukelluskoulutukset vuonna 2015 71

78

22

Norpan taitorata 71 Snorkkelisukelluskoulutus 22

12

159

Vapaasukelluskoulutus 12 Laitesukelluksen peruskoulutus 494 Tekniikkasukelluskoulutus 57

yhteensä

13

984

Taitokoulutus (aiemmin erikoiskurssit) 78 Vapepa-sukeltajakoulutus 13

78

Ensiapukoulutus 159 Kouluttajakoulutus 78

34

494 57


• LIITON jäsenillä on mahdollisuus ottaa edullinen harrastesukeltajan Sporttiturva-vakuutus. • SEURAT voivat tilaisuuksissaan esittää musiikkia ilman tekijänoikeuskorvauksia liikunnan ja urheilun Teosto ja Gramex lajiliittosopimusten mukaisesti. • LIITTO tukee kattavia hylkytietoja sukeltajille antavan Hylyt.netin toimintaa. • SUKELTAJA-LEHTI on jokaisen jäsenyyden piiriin kuuluvan sukeltajan jäsenetu. • VIKING Line tarjoaa matkoja erikoishintaan Liiton jäsenseurojen jäsenille. • LIITTO tarjoaa jäsenilleen kompressorien ilmanlaadun analysointipalvelua edulliseen jäsenetuhintaan. • HELSINGIN lipputehdas antaa Sukeltajaliiton jäsenille alennuksen A-lipun hinnasta. • LIITON jäsenseuroissa toimivat DAN-ensiapukouluttajat voivat vuokrata Sukeltajaliiton ensiapukoulutuskalustoa edulliseen jäsenetuhintaan.

Saanko esitellä? SUKELTAJALIITON HALLITUS JA VASTUUALUEET 2015

Aleksi Nieminen, puheenjohtaja, talous Pentti Hartikainen, vapaasukellus, sukelluskalastus Sami Järvinen, ympäristöasiat, kulttuuriperinnön suojelu Tero Lehtonen, koulutus Riku Metsälä, uppopallo, räpyläuinti, antidopingtyö Jani Santala, varapuheenjohtaja, koulutus Kari Savolainen, varapuheenjohtaja, seurayhteistyö Minna Tammesvirta, nuorisotoiminta, 60-v juhlavuoden pääsihteeri Jorma Vähä, DAN,Vapepa

TYÖVALIOKUNTA

Sukeltajaliiton vaikuttamistyö valvoo harrastussukelluksen etua. Kansalliset ja kansainväliset säädökset esimerkiksi ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelun, maanpuolustuksen ja tekniikan aloilla vaikuttavat sukellusharrastukseen. Sukeltajaliitto on vaikuttanut harrastussukelluksen toimintaympäristön kehittymiseen yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa osallistumalla erilaisiin olosuhde-, toimintaedellytys- ja kehittämishankkeisiin. SUKELTAJALIITTO

VUONNA 2015 LIITTO ON

• NOSTANUT VALOn olosuhdetyössä esille sukellusseurojen toiminnan haasteita kuntien liikuntapaikkojen vuorojako- ja taksapolitiikan osalta. • TEHNYT valistustyötä yhteistyössä Museoviraston ja Subzone Oy:n kanssa vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi. • LIITTOA on haastateltu Kempeleen Linnakallion louhoksen Master Plan -työn merkeissä. • LIITTO on edelleen ollut mukana Seinäjoen Routakallion louhoshankkeessa.

Aleksi Nieminen Sari Nuotio Kari Savolainen Jani Santala

TOIMISTO

Sari Nuotio, toiminnanjohtaja Heli Halava, nuorisopäällikkö Kristiina Karila, viestintäkoordinaattori Anne Kettunen, järjestöassistentti Mika Rautiainen, koulutuspäällikkö Riku Verkkomäki, jäsenpalveluvastaava

SUKELTAJA-LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO 2015

Aleksi Nieminen, päätoimittaja Stig Gustavsson Susanna Kallama Kristiina Karila Susanna Korkiatupa Veli-Matti Korppi-Tommola Pasi Mannerkoski Mika Rautiainen

Liiton tilintarkastaja Hannu Sohlman KHT Liiton toiminnantarkastaja Mauno Sirén

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 35


Valiokuntien vuosi

3 36


Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta tehtävänä on kehittää ja valvoa laitesukelluskoulutusta ja sukellusturvallisuutta.Valiokunta vastaa myös laitesukelluskouluttajien ja Vapepa-sukeltajien kouluttamisesta sekä sukeltajien ensiapukoulutuksesta. Valiokunnan toimintavuosi käynnistyi Helsingissä 31.1. järjestetyllä Sukellusturvallisuus-seminaarilla. Mielenkiintoinen teema keräsi saliin päivän aikana yhteensä noin 120 kuulijaa. DAN Instructor Trainer Workshop (ITW) järjestettiin 17.–19.4. Vantaalla, ja oppilaita oli mukana Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. Tilaisuudesta valmistui meille ITW-kouluttaja ja kaksi uutta DAN Instructor Traineria. Tämä on tärkeä askel DAN-koulutuksen jalkauttamisessa seuratasolle. 5.–6.11. järjestettiin DAN-kouluttajakurssi Tampereella, ja uusia kouluttajia täältä valmistui neljä. 28.11. Helsingin Medicine for Divers Instuctor Trainer -työpajaan osallistui kolme oppilasta, yksi heistä Ruotsista. Syksyn aikana järjestettiin pääkaupunkiseudulla alueellinen laitesukelluskouluttajakurssi. Kurssi päättyi joulukuussa, jolloin kaksi henkilöä kortitettiin CMAS M2 -laitesukelluskouluttajaksi. Vuodelle 2015 suunnitellut laitesukelluskouluttajakurssin valtakunnalliset moduulit jouduttiin perumaan osanottajien puutteessa. Kaksi henkilöä suoritti CMAS Recreational Trimix Instructor -kouluttajakoulutuksen. Kaasunsekoittajakouluttajakoulutusta järjestettiin tilauskursseina eri puolilla Suomea. Seitsemän henkilöä suoritti CMAS Trimix Blender Instructor -kouluttajakoulutuksen. Vuoden kuluessa järjestettiin kaksi Vapepa-sukeltajakurssia. Uusia Vapepa-sukeltajia riveihin saatiin 22.–24.5. Oulun kurssilta yhdeksän ja 26.–27.9. Lappeenrannan kurssilta kuusi. Suomi isännöi pohjoismaisten valiokuntien Nordic TC -tapaamista Helsingissä 27.–28.11. Edustajia paikalla oli isäntämaa Suomen ohella Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.Viikonlopun kuluessa keskusteltiin mm. koulutuksen joustavuuden lisäämisestä e-oppimisen keinoin sekä kurssikehityksen nopeuttamisesta tietoa ja kurssimateriaalia jakamalla. Kesän jälkeen valiokunnan toiminta keskittyi uuden suunnitteluun ja tulevaan muutokseen valmistautumiseen. Elokuun valiokuntatapaamisessa keskusteltiin rakenneasioista ja ideoitiin uusia toimintamalleja. Syyskuussa tehdyllä päätöksellä toimialueeltaan varsin iso valiokunta päätettiin jakaa vuoden 2016 alusta lähtien Ensiapukoulutus-, Vapepa-, Turvallisuus- ja Laitesukellusvaliokuntiin. Uusi jako mahdollistaa entistä paremman LAITESUKELLUS- JA TURVALLISUUSVALIOKUNNAN

keskittymisen tekemiseen ja sen ohjaamisen niissä valiokunnissa, joissa töitä on paljon. Uusi rakenne sinällään ei takaa tuloksia. Tarvitaan oikeat ihmiset, aikaa tekemiseen, motivaatiota ja toimiva kommunikointi.Yhtenä kehitysaskeleena otettiin vuoden lopussa käyttöön Sukeltajaliiton sivuilla julkaistu Tehtäväpankki, jonka avulla valiokuntiin ja niiden työryhmiin saatiin mukavasti uusia toimijoita. Valiokunta kokoontui saman pöydän ääreen vuoden 2015 kuluessa kahdesti, jonka ohella toimintaa ohjattiin ja suunniteltiin kuukausittain järjestetyissä Skype-tapaamisissa. HARRI NIEMINEN, VT. PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Martti Lumikuru, puheenjohtaja Matti Anttila Ari-Pekka Arponen Tapani Kallioniemi Harri Mäkitalo Harri Nieminen, vt. puheenjohtaja Mika Rautiainen, sihteeri

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 37


NAT N U

OK

I VAL

38

PEKKA TUURI


JOHAN LÖFGREN

Nuorisovaliokunta NUORISOVALIOKUNTA

keskittyi vuonna 2015 löytämään ratkaisuja väheneviin harrastajamääriin. Ongelmaan lähdettiin etsimään vastausta yhdessä muiden valiokuntien kanssa. Nuorille luotiin oma Seal-hanke, jonka alla järjestettiin nuorten tapaaminen ja ideoitiin vuoden 2016 alussa lanseerattava TOPSealkilpailusarja. TOPSealkilpailuun voivat osallistua myös seurojen seniorit. Nuorisovaliokunta järjesti vuoden aikana kaksi norppaohjaajakurssia, yhden kuuttiohjaajakurssin ja yhden norppaohjaajan jatkokurssin. Kurssit keräsivät yhteensä 45 oppilasta. Keväällä 2015 ei järjestetty norpparallia, joten valiokunta loi kunkin seuran omassa hallissa pidettäväksi Sukella seurassa -tapahtuman, joka sisälsi valmiin ohjelman, ohjeet järjestämiseen ja palkinnot. Syksyn 2015 norpparalli pidettiin Salossa ja se keräsi noin 80 osallistujaa. Nuorisovaliokunta pyrki tuomaan snorkkelisukellusta

kaikkien tietoisuuteen lanseeraamalla Snorkkelisukellusvideon, joka esittelee lajin laajoja mahdollisuuksia.Video on kaikkien käytettävissä lajin esittelyyn.Videon teki yhteistyössä valiokunnan kanssa Jaakko Ala-Hiiro. Turvaohjeita pyritään tuomaan helpompilukuisiksi etenkin nuorille sukeltajille tekemällä niistä vuoden 2016 Sukeltajalehdissä julkaistava sarjakuva. Vuonna 2015 Sinettiseurojen auditointivuorossa oli yksi jo sinetin omaava seura sekä yksi sitä tavoitteleva. Sukellusseura Simppu jatkoi Sinettiseuran taivaltaan ja Nokian Urheilusukeltajat sai Sinetin 27.8. LAURI KIVIMÄKI, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Lauri Kivimäki, puheenjohtaja Ilona Lindström Juuso Nikkilä Tuomo Palevaara Irene Savolainen

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 39


NAT N U

OK

I VAL

Uppopallovaliokunta KAUDELLA 2014–15

uppopallossa pelattiin miesten SM-sarja ja 1-divisioona sekä A-nuorten SM-sarja. Sarjoissa pelasi yhteensä 17 joukkuetta. A-nuorten SM-sarjassa pelasi jälleen kaksi naisten joukkuetta, Najadit ja NaSut. NaSut koostuu pääasiassa naisten maajoukkuepelaajista, ja joukkue saakin näin kovia pelejä maajoukkueleirien lisäksi. Joukkuemäärät sarjoissa pysyivät samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, mutta B-nuorten sarjan puuttuminen on erittäin valitettavaa lajin tulevaisuuden kannalta. Miesten SM-sarjassa kauden 2015–16 alku syksyllä sen sijaan näytti, että Riihimäen ja Hämeenlinnan rinnalle on nousemassa uusia kovia haastajia. Tuomaritoiminnassa pyrittiin enenevässä määrin käyttämään myös pelaajia tuomareina, jotta tuomaririnkiin saataisiin lisää aktiivisia tuomareita.

Vuoden 2015 MM-kisat käytiin Kolumbian Calissa elokuussa. Naisten maajoukkue sijoittui viidenneksi. Miesten maajoukkueelta kisat jäivät väliin. Roy Nurmen luotsaama nuorten maajoukkue sijoittui Ruotsissa Lönsbådassa pelatuissa avoimissa nuorten PM-kisoissa kolmanneksi. Valiokunnan kokoonpano eli jonkin verran vuoden aikana, kun Juho Aallon ja Miikka Hakkaraisen korvasivat Teemu Pelttari ja Jani Mäkinen. Sukeltajaliiton hallituksesta Riku Metsälä oli myös aktiivisesti mukana valiokunnan toiminnassa. HANNU AHONEN, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Hannu Ahonen, puheenjohtaja, sihteeri Juho Aalto, sarjapäällikkö Miikka Hakkarainen, tiedotus Jani Mäkinen, nuorisovastaava Teemu Pelttari, ADT, maajoukkuevastaava

Vapaasukellusvaliokunta VAPAASUKELLUSVALIOKUNNAN

tavoite on viime vuosina ollut tukea vapaasukelluksen lajin kasvua tarjoamalla koulutusta ja erilaista kansallista toimintaa. Harrastamista parhaiten tukeva reitti lajin pariin kulkee vapaasukelluskurssien kautta, ja kysyntää kursseista on pitkään ollut enemmän kuin on ollut kouluttajien puolesta mahdollisuus tarjota. Vuonna 2015 järjestettiin usean vuoden kehitystyön tuloksena kouluttajakurssi. Kurssilta saatiin neljä uutta kouluttajaa, jotka ovat tärkeä lisäresurssi lajin kasvuun. Vuonna 2015 vapaasukellusvaliokunta panosti paljon kilpasukellukseen, ja tavoitteena oli saada vuoden 2016 allaslajien MM-kilpailut Suomeen. Hakemuksen tukemiseksi allaslajien SMkisat profiloitiin vahvasti kansainväliseksi kilpailuksi, ja kilpailuun osallistuikin suurin joukko ulkomaalaisia kilpailijoita. MM-kilpailujen hakemuksen valmistelutyö onnistui hyvin ja Sukeltajaliitolle myönnettiin MM-kisaisännyys. Tapahtuman valmistelut aloitettiin syksyllä 2015. Vuonna 2015 aloitettiin myös työ vapaasukelluksen valmennuksen

40

kehittämiseksi.Valmennuskoulutuksen vaihtoehtoja ja valmennuksen periaatteita on selvitelty jo parin vuoden ajan, ja vuonna 2015 työtä vietiin käytännön toteutuksen tasolle.Valmennuskoulutus aloitettiin osana kansallista valmennusosaamisen koulutusta ja maajoukkueringissä aloitettiin mittausmenetelmien testausta. Vapaasukelluksen allaslajien MM-kisoissa Serbian Belgradissa maajoukkue saavutti finaalipaikkoja eri lajeissa sekä naisten että miesten sarjoissa. Syvyyslajien MM-kisoihin ei joukkuetta kasattu.Vapaasukellusvaliokunta järjestää vuosittain avovesileirejä syvyyssukelluksen kehittymisen tukemiseksi, mutta tulevaisuudessa lienee tarvetta miettiä uusia keinoja syvyyssukelluksen mahdollisuuksien lisäämiseksi. MIKKO ANTTONEN, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Mikko Anttonen, puheenjohtaja, tiedotus Mikko Pöntinen, varapuheenjohtaja, maajoukkuetoiminta Timo Pöntinen, koulutus, leiritoiminta Viljami Tabell, nuorisotoiminta Kaj Toivola, tuomaritoiminnan koordinointi


Räpyläuintivaliokunta RÄPYLÄUINNIN tavoitteena

vuonna 2015 oli kasvattaa lajin harrastajien määrää sekä tuoda lajia tunnetuksi seuratasolla harrastavien nuorten keskuudessa. Lajia harrastavien määrä on nousuun päin, minkä osoittivat vuoden aikana pidetyt räpyläuintileirit, joilla oli lupaavia nuoria mukana. Räpyläuinnin kilpailuja järjestettiin vuoden aikana pitkästä aikaa useammalla paikkakunnalla, ja niissä sekä nuoret että aikuiset saivat arvokasta kilpailukokemusta. Räpyläuinti on hieno laji, jossa pystyy kilpailemaan kansainvälisellä tasolla sekä myös harrastamaan seuratasolla, jos ei halua kilpailla. Lajissa viehättää muun muassa kova vauhti, ja harjoittelemalla altaassa pystyy saavuttamaan koviakin

Valiokunnan kokoonpano Kimmo Korja, puheenjohtaja Antero Hammar, lajin kehitys, nuorisotoiminta Marja-Liisa Kotikuusi, sihteeri, markkinointi Ville Kotikuusi, tiedottaminen Andrei Malkow, valmennus Elise Mattsson, lajin kehitys, nuorisotoiminta, fysioterapia Kalevi Turkka, välinehuolto ja yleisavustus

uintinopeuksia. Vuoden 2015 aikana räpyläuinnissa kilpailtiin MM-kilpailuissa Kiinassa,Yantaissa ja World Cup -seurakilpailuissa Espanjassa ja Saksassa. Kansainvälisissä kilpailuissa tulostaso oli kova verrattuna edellisiin vuosiin. KIMMO KORJA, PUHEENJOHTAJA

Sukelluskalastusvaliokunta LAJILLAMME oli

vauhdikas ja hieno vuosi takana. Pohjoismainen yhteistyö syveni ja ensimmäiset yhdessä organisoidut kisat Bergenissä olivat menestys. Ne ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa harrastajien kalenteriin tuleviksikin vuosiksi. Sukelluskalastuksen kansainvälinen kilpailuvuosi 2015 oli myös historiallisen menestyksekäs. Matti Pyykkö voitti Atlantin mestaruuden Portugalissa ja seitsemännen PM-mestaruutensa Tanskassa. Euro-Afrikan mestaruuskisoissa Espanjan Gadizissa Suomi nousi kymmenen parhaan maan joukkoon – ollen Pohjoismaista paras – ja varmisti näin kutsun automaattisesti tuleviinkin arvokisoihin. Viistokaikuluotaimet ovat vakiinnuttaneet paikkansa sukelluskalastajien veneissä. Syvältä etsittävät turskakivet ja ylipäätään järjestelmällinen skauttaus ovat vieneet lajiamme rutkasti ammattimaiseen suuntaan, mikä näkyy varmasti kisamenestyksenä jatkossakin. Seitsemän kotimaisen osakilpailun järjestäminen seitsemällä eri paikkakunnalla sitouttaa ihmisiä laajasti lajiin ja tuo samalla myös näkyvyyttä. Näiden lisäksi kisat Tanskassa ja Norjassa ovat laajentaneet sukelluskalastajiemme osaamista, ja kirkkaat vedet ja suuret saaliit tuovat osaltaan myös motivaatiota. Nuorten taso on nyt Suomessa kovaa luokkaa. Tanskan PM-kilpailussa voiton lisäksi kymmenen parhaan joukkoon kiilasi moni nuori lahjakkuus. 2016 Kreikan MM-kisoihin lähetettävä joukkueemme onkin historiallisen nuori. Sukelluskalastus on viime vuosina kasvattanut jatkuvasti suosiotaan kotimaassa.Vuonna 2015 kotimaassa oli noin 70 aktiivista kilpailijaa 17 eri seurasta. Näistä yli kymmenen on junioriharrastajia (alle 24-vuotiaita). Kilpailujen keskimääräinen osallistujamäärä on noin 35. Lajin harrastajia kotimaassa arvioidaan olevan 300–600. Lajimme on sosiaalisessa mediassa hyvin aktiivisesti esillä: Nordic Spearfishing Community Facebookissa on kasvanut suu-

reksi yhteispohjoismaiseksi viestimeksi. Tulevaisuus näyttää hyvältä, tästä on hyvä jatkaa! ANTTI OLIN, PUHEENJOHTAJA

Valiokunnan kokoonpano Antti Olin, puheenjohtaja Kim Jaatinen, varapuheenjohtaja, nuoriso- ja ympärisöasiat Ville Lahikainen, kilpailutoiminta, turvallisuus Tapio Salakari, tiedotus, tulospalvelu, lajiesittelyt

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 41


Vuoden menestyj채t

4


2015

Myönnetyt ansiomerkit Liiton pronssinen ansiomerkki ja -mitali AALTONEN Jari

AULA Vertti FORSELL Ann-Christine JÄRVINEN Sami KESKINARKAUS Petri KILLSTRÖM Jarmo KIVIMÄKI Lauri KUOSA Hannu LAPPALAINEN Päivi LOITOKARI Jouni LYBECK Patrick MATTILA Tanja MELLA Lasse MIINALA Matti NIEMINEN Vesa NYBERG Wilhelm POHJASNIEMI Petri RATIA Petri RUPERT Simon SIRVIÖ Ari SOIKKELI Tommi THESSLER Jorma TUIKKALA Erkki VEHMAA Kalevi

Syrjäytyneiden Sukeltajien Sauna- ja Sukellusseura Gummiwihta Rovaniemen Urheilusukeltajat Ekenäs Sportdykare Piraya Nousu Rovaniemen Urheilusukeltajat Rovaniemen Urheilusukeltajat Nokian Urheilusukeltajat Nousu Hyvinkään Urheilusukeltajat Hyvinkään Urheilusukeltajat Nousu Nousu Rovaniemen Urheilusukeltajat Nousu Syrjäytyneiden Sukeltajien Sauna- ja Sukellusseura Gummiwihta Ekenäs Sportdykare Piraya Hyvinkään Urheilusukeltajat Hyvinkään Urheilusukeltajat Nousu Rovaniemen Urheilusukeltajat Parikkalan Sukeltajat Rovaniemen Urheilusukeltajat Mursut Nousu

Liiton standaari ONJUKKA Jorma

Vesihiisi

CMAS P4 -kortti BACK Kari

Rovaniemen Urheilusukeltajat Joensuun Urheilusukeltajat Närpiön Urheilusukeltajat Scuba -77

HÄMÄLÄINEN Hannu OJALA Kaj

Liiton veneviiri PIISPANEN Jouni

Sukeltajaliitto

Vuoden parhaat 2014 LIITON kevätkokouksessa

2015 palkittiin edellisen

toimintavuoden parhaat. Matti Pyykkö, Team Kampela,Vakka-Suomen Urheilusukeltajat VUODEN SUKELLUSKALASTAJA:

VUODEN RÄPYLÄUIMARI:

Terhi Ikonen, Tampereen Urheilusukeltajat VUODEN VAPAASUKELTAJA: Mikko Anttonen,

Kuopion Urheilusukeltajat, Freediving Team of Finland VUODEN UPPOPALLOILIJA: Antti Vaahtera,

Liiton hopeinen ansiomerkki ja -mitali ARPONEN Ari-Pekka ENGBERG Mårten PUKKILA Esko

PUKKILA Sari PÄTSI Seppo RAUTUOJA Kari ÖHMAN Leif

Nousu Ekenäs Sportdykare Piraya Syrjäytyneiden Sukeltajien Sauna- ja Sukellusseura Gummiwihta Syrjäytyneiden Sukeltajien Sauna- ja Sukellusseura Gummiwihta Rovaniemen Urheilusukeltajat Nousu Ekenäs Sportdykare Piraya

Hämeenlinnan Sukeltajat VUODEN SUKELLUSKOULUTTAJA: Mikael Tyven,

Nokian Urheilusukeltajat VUODEN NORPPAOHJAAJA: Matti

Malmila,

Porin Urheilusukeltajat VUODEN NORPPA: Eemeli

Hiekkataipale,

Nokian Urheilusukeltajat VUODEN SEURA:

Riihimäen Urheilusukeltajat

VUODEN NORPPASEURA: Nokian VUODEN SUKELTAJA: Juha

Urheilusukeltajat

Flinkman, PSK Kupla

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 43


SIA

LOK U T A KIS

Vapaasukellus Kolme parasta ja suomalaisten tulokset.

Allaslajien avoimet SM-kilpailut 27.3. Helsinki DNF NAISET

pituus (m)

1. López-Lehto,Veera

Sukellusseura Vesikot ry

106

2. Höyden, Elle

Cetus ry

71

3. Hietanen, Paula

Hämeenlinnan Sukeltajat ry

139

4. Nordblad, Johanna

Cetus ry

125

DNF MIEHET

pituus (m)

1. Mäki-Jussila, Kristian

Bothnia Gulf Divers-82 ry

161

2. Niemeläinen, Mikko

Cetus ry

155

3. Keskitalo, Jaakko

Sunken Logs ry

137

4. Tuulensuu, Matti

Cetus ry

132

5. Anttonen, Mikko

Kuopion Urheilusukeltajat ry

125

6. Peltola, Ossi

Cetus ry

109

7. Akola, Juho

Sunken Logs ry

92

8. Aho, Onni

Sunken Logs ry

91

9. Aalto, Lauri

Cetus ry

90

10. Kynsilehto, Henri

Hämeenlinnan Sukeltajat ry

82

11. Pöntinen, Mikko

Sukellusseura Vesikot ry

136

STA NAISET

min

s

1. López-Lehto,Veera

Sukellusseura Vesikot ry

5

51

2. Nordblad, Johanna

Cetus ry

4

19

3. Hietanen, Paula

Hämeenlinnan Sukeltajat ry

4

14

4. Höyden, Elle

Cetus ry

3

3

min

s

STA MIEHET

44

• STA • DNF • DYN • FIM • CNF • CWT

1. Kinnunen, Timo

Cetus ry

7

37

2. Kynsilehto, Henri

Hämeenlinnan Sukeltajat ry

6

41

3. Niemeläinen, Mikko

Cetus ry

6

1

4. Peltola, Ossi

Cetus ry

5

41

5. Aalto, Lauri

Cetus ry

5

6

6. Tuulensuu, Matti

Cetus ry

5

5

7. Mäki-Jussila, Kristian

Bothnia Gulf Divers-82 ry

5

0

8. Anttonen, Mikko

Kuopion Urheilusukeltajat ry

4

59

9. Akola, Juho

Sunken Logs ry

3

44

10. Keskitalo, Jaakko

Sunken Logs ry

3

44

11. Aho, Onni

Sunken Logs ry

3

8

staattinen hengenpidätys pituussukellus ilman räpylöitä pituussukellus räpylöillä köysiavusteinen syvyyssukellus syvyyssukellus ilman räpylöitä syvyyssukellus räpylöillä


ELINA MANNINEN

DYN NAISET

pituus (m)

1. López-Lehto,Veera

Sukellusseura Vesikot ry

150

2. Hietanen, Paula

Hämeenlinnan Sukeltajat ry

105

3. Nordblad, Johanna

Cetus ry

100

4. Höyden, Elle

Cetus ry

96

DYN MIEHET

pituus (m)

1. Pöntinen, Mikko

Sukellusseura Vesikot ry

224

2. Keskitalo, Jaakko

Sunken Logs ry

205

3. Niemeläinen, Mikko

Cetus ry

200

4. Mäki-Jussila, Kristian

Bothnia Gulf Divers-82 ry

200

5. Anttonen, Mikko

Kuopion Urheilusukeltajat ry

178

6. Peltola, Ossi

Cetus ry

176

7. Tuulensuu, Matti

Cetus ry

133

8. Aalto, Lauri

Cetus ry

125

9. Aho, Onni

Sunken Logs ry

109

10. Akola, Juho

Sunken Logs ry

100

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 45


SIA

LOK U T A KIS

Vapaasukelluksen allaslajien MM-kisat 20.–28.6. Belgrad, Serbia DNF NAISET

pituus (m)

1. Hickson, Alice

GBR

174

2. Zubic, Katarina

CRO

161

3. Solich, Magdalena

POL

146

12. Hietanen, Paula

FIN

135

DNF MIEHET

maa

pituus (m)

1. Malina, Mateusz

POL

214

2. Bubenchikov, Alexander

UKR

205

3. Colak, Goran

CRO

200

13. Niemeläinen, Mikko

FIN

151

14. Keskitalo, Jaakko

FIN

104

27. Antero, Joki

FIN

124

- Anttonen, Mikko

FIN

DSQ

STA NAISET

maa

min

s

1. Molchanova, Natalia

RUS

8

38

2. Dittes,Veronika

AUT

8

30

3. Hickson, Alice

GBR

6

58

12. Hietanen, Paula

FIN

5

38

min

s

STA MIEHET

46

maa

maa

1. Secura Vendrell, Aleix

ESP

9

32

2. Colak, Goran

CRO

8

42

3. Samo, Jeranko

SLO

8

8

19. Niemeläinen, Mikko

FIN

6

25

30. Peltola, Ossi

FIN

5

39

32. Joki, Antero

FIN

5

22

35. Anttonen, Mikko

FIN

5

10

• STA • DNF • DYN • FIM • CNF • CWT

staattinen hengenpidätys pituussukellus ilman räpylöitä pituussukellus räpylöillä köysiavusteinen syvyyssukellus syvyyssukellus ilman räpylöitä syvyyssukellus räpylöillä


KAJ TOIVOLA

DYN NAISET

maa

pituus (m)

1. Molchanova, Natalia

RUS

236

2. Zubcic, Katarin

CRO

211

3. Zemskikh, Tatiana

RUS

205

27. Hietanen, Paula

FIN

109

DYN MIEHET

maa

pituus (m)

1. Panagiotakis, Giorgos

CRE

280

2. Bubenchikov, Alexandr

UKR

260

3. Molchanov, Alexey

RUS

258

18. Niemel채inen, Mikko

FIN

196

20. Peltola, Ossi

FIN

188

45. Anttonen, Mikko

FIN

100

- Keskitalo, Jaakko

FIN

DSQ

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 47


SIA

LOK U T A KIS

MARCUS BJUREN

Uppopallo SM-SARJA

A-NUORTEN SM-SARJA

1. Hämeenlinnan Sukeltajat ry

1. Riihimäen Urheilusukeltajat ry

2. Tampereen Urheilusukeltajat ry

2. Urheilusukeltajat ry

3. Riihimäen Urheilusukeltajat ry

3. NaSut ry

MM-KISAT 27.7.–1.8. KOLUMBIA, CALI, NAISET

NUORTEN AVOIMET PM-KISAT 25.–26.10. LÖNSBÅDA, RUOTSI

1. Saksa

1. Kolumbia

2. Norja

2. Saksa

3. Kolumbia

3. Suomi

4. Ruotsi 5. Suomi

48

Kolme parasta ja suomalaisten tulokset.


Sukelluskalastus Kolme parasta ja suomalaisten tulokset.

Vene-SM-kilpailut 27.6. Hanko

PM-kilpailut 16.–17.10. Langeland, Tanska

1. Kim Jaatinen

Calypso ry

1. Matti Pyykkö

Suomi

2. Jukka Levonen

Raumanmeren Sukelluskerho ry

2. Thomas Borgaard

Tanska

3. Johan Nielsen

Tanska

3. Joona Hurnanen Saaristomeren Sukeltajat ry

JOUKKUEKILPAILU

1. Tanska Team 1 2. Suomi Team 1 3. Norja Team 1

SM-kilpailut 25.–26.7. Kustavi MIEHET

1. Kim Jaatinen

Calypso ry

2. Tero Vaara

Saimaan Norpat ry

3. Joni Kettunen

Calypso ry

CMAS Euro-Afrikan mestaruukilpailut 3.–6.9. Cadiz, Espanja

NAISET

1. Xavier Blanco Pastor

Espanja

1. Jemmi Levonen Rauman Laitesukeltajat ry

2. Samuel Tomas Ramon

Espanja

2. Oona Karhu

Rauman Laitesukeltajat ry

JUNIORIT

1. Tero Vaara

Saimaan Norpat ry

2. Joona Hurnanen Saaristomeren Sukeltajat ry 3. Jyri Lankinen

3. Cubric Slaven

Kroatia

16. Matti Pyykkö

Suomi

26. Kim Jaatinen

Suomi

42. Antti Olin

Suomi

45. Mika Karhu

Suomi

Calypso ry JOUKKUEKILPAILU

JOUKKUEKILPAILU

1. Espanja

1. Calypso 1

(Kim Jaatinen, Joni Kettunen, Juri Lankinen)

2. Kroatia

2. SMS 2

(Tapio Salakari, Olli Salminen, Joona Hurnanen)

3. Portugali

3. Kampela 1

(Matti Pyykkö, Antti Olin, Niklas Saari)

9. Suomi

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 49


SIA

LOK U T A KIS

Räpyläuinti

Kolme parasta ja suomalaisten tulokset.

MM-kilpailut 15.–22.7. Yantai, Kiina 800 M RÄPYLÄUINTI, NAISET Maa

Sija

400 M RÄPYLÄUINTI, NAISET

aika

Maa

Sija

aika

1. SUN Yi Ting

Kiina

06:49,64

1. SUN Yi Ting

Kiina

03:15,17

2. BORISOVA Nadezhda

Venäjä

06:53,98

2. ANTONIAK Anastasiia

Ukraina

03:19,39

3. OLIEYNIKOVA Ievgeniia

Ukraina

07:00,83

Venäjä

03:20,88

5. IKONEN Terhi

Suomi

07:06,66

Suomi

03:27,76

3. KONONOVA Elena 10. IKONEN Terhi

1500 M RÄPYLÄUINTI, NAISET Maa

aika

1. SUN Yi Ting

Kiina

13:06,05

2. BORISOVA Nadezhda

Venäjä

13:13,08

Ukraina

13:33,08

Suomi

keskeytys

Sija

3. OLIEYNIKOVA Ievgeniia IKONEN Terhi

World Cup 21.–22.3. Barcelona, Espanja 200 M RÄPYLÄUINTI, NAISET

50 M SUKELLUS, MIEHET

Maa

aika

1. BARANOVSKAYA Valeria

Venäjä

1:30,54

1. NOIR Alexandre

Ranska

00:14,76

2. HEITZ Camille

Ranska

1:32,77

2. FERNANDEZ CASTILLIO Mauricio

Kolumbia

00:14,79

3. KRAVCHUK Vasilisa

Venäjä

1:33,69

3. JAROLÍM Jakub

Tsekki

00:15,05

12. IKONEN Terhi

Suomi

1:38,10

43. KOTIKUUSI Ville

Suomi

00:17,42

Sija

Maa

Sija aika

Maa

aika 00:19,46

1. SERYAKOV Dmitry

Venäjä

1. HAASE Carolin

Saksa

3:26,42

2. JALOLÍM Jakub

Tsekki

00:19,47

2. IKONEN Terhi

Suomi

3:27,74

3. KOSINA Gergo

Unkari

00:20,04

3. LOISEL Margaux

Ranska

3:29,29

800 M RÄPYLÄUINTI, NAISET Sija

50

aika

50 M STEREORÄPYLÄUINTI, MIEHET

400 M RÄPYLÄUINTI, NAISET Sija

Maa

Sija

Maa

aika

1. HAASE Carolin

Saksa

07:09,02

2. IKONEN Terhi

Suomi

07:09,03

3. LOISEL Margaux

Ranska

07:16,56


World Cup 24.–25.4. Leipzig, Saksa 50 M SUKELLUS, NAISET Sija

Maa

50 M SUKELLUS, MIEHET aika

Sija

Maa

aika

1. KOHNERT Lisa

Saksa

00:17,65

1. POSCHART Max

Saksa

00:14,99

2. AKGUN Tugcem

Turkki

00:18,08

2. MALKOWSKI Jan

Saksa

00:15,01

3. PRONKUL Jevgenija

Liettua

00:19,02

3. OSTROWSKY Jens Peter

Suomi

00:23,04

20. PATJAS Jessika

Maa

00:15,47

Suomi

00:16,24

16. SIPILÄ Panu

Suomi

00:16,85

50 M STEREORÄPYLÄUINTI, MIEHET

50 M RÄPYLÄUINTI, NAISET Sija

Saksa

12. KOTIKUUSI Ville

aika

Sija

Maa

aika

1. SENÁNSZKY Petra

Unkari

00:22,12

1. GAVRILOV Dmitry

Valko-Venäjä

00:20,04

2. PRENTKA Weronika

Puola

00:23,47

2. PUTERA Guntur Pratama

Indonesia

00:20,14

Viro

00:23,90

3. KOTIKUUSI Ville 1991

Suomi

00:20,67

Suomi

00:26,48

9. SIPILÄ Panu 1996 FIN

Suomi

00:21,99

3. OVSIANNIKOVA Mariia 10. PATJAS Jessika

JAAKKO AUMALA

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 51


SIA

LOK U T A KIS

Sukelluskuvauksen SM-kilpailut 2015 Tuomarit: Mikko Saareila, Petteri Viljakainen

VUODEN SUKELLUSKUVA

SARJA D

VALOA TUNNELIN PÄÄSSÄ, Pekka Tuuri

1. Lady in gray, Pekka Tuuri 2. Santorini Sun, Juhani Väihkönen 3. Voltti, Pekka Tuuri

SARJA A

1. Silmät, Johan Löfgren 2. Iso lounas, Pekka Tuuri 3. Hautumassa, Jukka Suoniemi Kunniamaininta: Nutipää, Mikko Valtonen Kunniamaininta: Katse, Jukka Suoniemi Kunniamaininta: Kotilo, Jukka Repo

SARJA E

1. Minttu, Pekka Tuuri 2. Jääsukelluksen taikaa, Mikko Valtonen 3. Karuselli, Jukka Repo Kunniamaininta: Pojat, Tuomas Rantonen

SARJA B

SARJA F

1.Valoa tunnelin päässä, Pekka Tuuri 2. Levitointinäytös Parkilla, Pekka Tuuri 3. Perästä päin, Mikko Voipio

1. Kurkistus, Mikko Voipio 2. Pintautuminen, Ari Nieminen 3. After Ice Diving, Juhani Väihkönen

Kunniamaininta: Alina, Pekka Tuuri Kunniamaininta: Merenneito, Mikko Valtonen Kunniamaininta: Sovitus, Ari Nieminen

SARJA G

1.Valkiajärvi 2015, Mikko Suonio 2. Micronesia Truk Lagoon, Mikko Valtonen 3. Ojamo, Mario-Vormala, Jukka Repo

SARJA C

1. Poseeraus, Antti Iskala 2. Hylätty silta, Pekka Tuuri 3. Pintaan, Marko Niemi

Kunniamaininta: Sundstraumen, Jukka Repo

SARJA H, NUORET

Kunniamaininta: Vanha malmivaunu, Tomi Mustonen

Sarjassa kaksi kuvaa, ei arvosteltu

YLEISÖN SUOSIKKI

Sovitus, Ari Nieminen 142 tykkäystä Facebookissa.Yleisön Suosikki -äänestys järjestettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Yleisö sai äänestää tuomariston esivalitsemista kuvista oman suosikkinsa tykkäämällä Facebookissa.

52


Sukelluskuvauksen PM-kilpailut 2015

Kilpailun järjesti Tanskan sukellusliitto. Tuomarit: Morten Rasmussen, Jesper Mørch, Jesper Rasmussen KOKONAISKILPAILUN KOLME PARASTA JA SUOMALAISTEN TULOKSET

1. Pekka Tuuri, Suomi 356 p. 2. Klas Malmberg, Ruotsi 281 p. 3. Johan Sundelin, Ruotsi 264 p. 9. Juhani Väihkönen, Suomi 188 p. 15. Petteri Viljakainen, Suomi 121 p. 16. Ari Nieminen, Suomi 118 p. 20. Jukka Repo, Suomi 98 p. 22. Eero Hällfors, Suomi 79 p. 23. Teemu Lakka, Suomi 58 p. 24. Jukka Suoniemi, Suomi 56 p. 26. Johan Löfgren, Suomi 36 p.

Sukelluskuvauksen MM-kilpailut 21.–25.5. Zeeland, Hollanti Tuomarit: Juergen Warnecke, Alex Mustard, Kurt Amsler, Jan Azier, Claudio Bertasini, Geert Nies, Fred Di Meglio KOKONAISKILPAILUN KOLME PARASTA JA SUOMALAISTEN TULOKSET

1. Damir Zurub, Kroatia 110 p. 2. Stephane Regnier, Ranska 81 p. 3. Margit Sablowski, Saksa 59 p. Pekka Tuuri, Suomi, ei sijoitusta Petteri Viljakainen, Suomi, ei sijoitusta

ARI NIEMINEN

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 53


Talous

5 54


Budjettivertailu – tilinpäätös 2015 Sukeltajaliitto ry BUDJETTIVERTAILU Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta

BUDJETTI 2015

Räpyläuintivaliokunta

Uppopallovaliokunta

Vapaasukellusvaliokunta

Sukelluskalastusvaliokunta

17 846

Menot

67 000

16 635

58 965

-780

1 211

-22 758

Tulot

29 650

13 176

21 703

Menot

37 500

11 152

25 358

Yhteensä

-7 850

2 024

-3 655

Tulot

17 000

7 925

3 905

Menot

26 775

13 628

10 518

Yhteensä

-9 775

-5 703

-6 613

Tulot

89 450

42 312

22 210

Menot

130 850

70 773

38 461

Yhteensä

-41 400

-28 461

-16 251

20 950

4 233

5 621

Menot

30 800

11 439

14 144

Yhteensä

-9 850

-7 206

-8 523

Tulot

14 400

8 464

33 888

Menot

26 040

19 660

45 813

-11 640

-11 196

-11 925

3 000

3 064

4 290

Tulot

Tulot

31 750

29 923

28 852

Yhteensä

-28 750

-26 859

-24 562

Tulot

128 000

97 211

113 808

Menot

132 050

102 106

119 928

-4 050

-4 895

-6 120

Menot Julkaisutoiminta * erittely alla

Yhteensä Hallinto

Yhteensä

392 057 -382 583

-365 344

2 120

32 910

10 500

8 856

41 240

Yhteensä

-10 500

-6 736

Tulot

330 500

295 806

304 699

Menot

33 000

30 377

25 277

297 500

265 429

279 422

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

859 170

661 631

752 952

904 865

706 606

787 611

-45 695

-44 975

-34 659

-45 695

-44 975

-34 659

Tulot Yhteensä

Tilikauden tulos

378 600 -378 600

-8 330

Yhteensä Avustukset

13 711 379 055

Tuotot Menot

Varainhankinta (ei sisällä lehden tilausmyyntiä)

9 474

Tuotot Menot

Kansainvälinen toiminta

36 207

66 220

Yhteensä Tiedotustoiminta

TILINPÄÄTÖS 2014

Tulot Yhteensä

Nuorisovaliokunta

TILINPÄÄTÖS 2015

Tulot Menot Poistot hallinnossa

TILIKAUDEN TULOS

JULKAISUTOIMINNASSA on

oman koulutusmateriaalituotannon ja -myynnin lisäksi myös Sukeltajalehti.

Sukeltaja-lehti

materiaalit

LIITON TALOUDESTA: • TULOS 44 975 euroa alijäämäinen, kun se vuonna 2014 oli 34 659 euroa alijäämäinen. • OMATOIMISEN varainhankinnan nettotulos 258 570 euroa, kun se vuonna 2014 oli 285 709 euroa. • LIITON oma pääoma 101 247 euroa, kun se vuonna 2014 oli 146 222 euroa. • OPETUS- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus 160 000 euroa, kuten vuonna 2014. • LIITON suurin yksittäinen tulonlähde ovat jäsenmaksutuotot 250 431 euroa.Vuonna 2014 jäsenmaksuista kertyi tuottoa 262 444 euroa. • SUOMEN Punainen Risti tuki Vapepa-sukeltajien koulutustoimintaa 2417 eurolla.

TULOS

BUDJETTI 2015

-64 050

60 000

-4 050

TOTEUTUNUT

-65 004

60 109

-4 895

Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 55


Tasetiedot Sukeltajaliitto ry TASE 31.12.2015

31.12.2014

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet

317,35

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Pysyvät vastaavat yhteensä

7 065,77

8 132,02

7 065,77

8 449,37

58 805,93

66 287,26

31 955,52

34 010,42

31 955,52

34 010,42

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat Saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA

89 106,90

139 527,39

179 868,35

239 825,07

186 934,12

248 274,44

146 222,22

180 881,98

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ali-/alijäämä

-44 975,23

-34 659,76

Oma pääoma yhteensä

101 246,99

146 222,22

21 894,00

22 630,00

Ostovelat

14 843,86

21 264,14

Muut velat

4 429,64

4 636,81

Siirtovelat

44 519,63

53 521,27

63 793,13

79 422,22

186 934,12

248 274,44

PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA

56


Sukeltajaliitto r y:n vuosiker tomus 2015 57


58www.sukeltaja.fi www.instagram.com/sukeltajaliitto www.facebook.com/sukeltajaliitto sukeltaja.blogspot.fi www.youtube.com, Sukeltajaliitto ry


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.