Page 16

sa lähtö tapahtuu altaan reunalta . vaikea ongelma. Muutenkin se aiheuttaa turhaa vastusta, huonon virtaviivaisuutensa takia. TäYSin johdonmukaisesti onkin nyt siirrytty valmistamaan maskit kasvojen muotojen mukaan. Tämä tehdään kipsimuotin avulla. Valetaan kasvojen muotoinen muotti , jota vasten sitten painetaan lämmitetty akryyli levy . Tulos on kasvoja myötäilevä mutta optisesti huono ratkaisu. Kerilin mukaan ei kuitenkaan ole mitenkään tärkeää, että kilpailussa on hyvä näkyvyys maskin läpi, vaan pääasia on, että maski pysyy päällä lähdön yhteydessä ja että sen läpi näkee sen verran ettei eksy .

,Räpyläseminaari Pirkkolan uimahaUissa Kutsumamme luennoitsija, länsIsaksalainen Karl Heinz Kerll, kertoi tulkkien avulla aiheesta " räpyl äulnti jasiihen liittyvät seikat". Lauantaipäivänä käsiteltiin lähinnä teoriaa ja räpylöiden rakentamista kun taas sunnuntaina koeteltiin kykyjämme altaassa. Sunnuntaina oH kuvassa mukana myös fllmiryhmä joka ikuisti harjoitukset . Räpylöistä oli meille uutta se, että lasikuituvahvisteisia muovilevyjä nykyään valmistetaan myös lännessä. Valmistus tapahtuu kovan paineen alla teräsmuotissa. Näin s.aadaan sekä laminaaUi että muovipinta mahdollisimm~n tasc;liseksi. Kestävyys ja klmmoisuus .ova,t näin parantuneet huomattavasti '. parin viime vuoden . kehityksen myötä. Levyt kiinnitetään tukevan kengän tai hyvän kumiräpylän kenkäosan pohjan alle. Tämä antaa paremman tuen ja~alle kuin mitä ennen käytetty tapa, jossa muovilevyt kiinnitettiin tavallisten räpylöiden paksuihin sivutukiin feikattuihln' loviinsiten, että levyt päättyiVät parf 'senttiä varpaiden päistä. Nämä pari senttiä olivat juuri ' ne heikot kohdat jOistaräpylät helposti murtuivat. Levyt ovat yksittäistä räpylää kohti 600-900heliösenttimetriä. Jalkapohjan alla oleva pinta ei sisäi ly tähä'i1 . Hannoveri ssa, Länsi-Saksassa valmistetaan levyt 'sUkeltajan elopainon ja hänen käyt~ötarkoituksensa perusteella. Nämä ovat heidän mielestään ratkalsevia 'tekijöitä päätettäessä miten pitkät, jäykät · jakimmoisat levyt tulisi 01la:TutkimLlksien puuttuessa ' valmistetaan räpylät 'vfelä korVakuulolla siten, että isol,'e kaverille tehdään isommat Ja jäykemmät räpylät ja pitkänmatkan uimari11ekimmoisammat ja pehmeämmät levyt.

lä pääsee joskus jopa taaksepäinkin mika saattaa olla varsin harmillista sukel taJan pyrklessa pl.n nalle, Monofin llla uidessa huomaa vars in selvästi yläruumiin lateraallpinnan suuren vaikutuksen delfiinipotkun tehokkuuteen. Koska CMAS: n säännöt kieltävät uintilevyn tai muiden vastaavien laitteiden käytön olisi harjoiteltava käsien ja käsivarsien oikeaa ' asentoa. Räpy lä" toimii sinikAy rän mukaisesti. Laminoimalla tietyllä tavalla saadaan räpylälevy seuraamaan lähes täydellistä sinikäyrää ja jopa kiihtymään jättöreunaa kohti, niin sanottu piiska-ilmiö. Snorkkel i on nykyään ti iavuudeltaan Tasapaksu levy hidastaa liikettään ja suuri , käyrä ja virtaviivainen putki joka jättöreunaei enää toimi. tehokkaasti. kiinnitetään maskin keskelle silmien Nyt ku itenkin teoriakeskusteluissa väliin. Tällöin On muistettava että ulosaina 'sHJo;n tällöin pilkahtaa tavallinen heng itys on tapahduttava nenän kautta aero.;. tai aqvadynami ikka . Siinä eteenjotta sukeltaja ei saa liikaa " vanhaa" ilpäin (ylöspäin) vievä voima syntyy potmaa. Maski on siis sekä kyhmyinen etkuri- tai sifpiprofiilin etu- tai yläpuoleltä sumussa, joten näkyvyys saattaa tola alipaineen muodossa. Tehokkain siaan olla heikko. m'u oto on purjelentokoneen siiven kalPuhuttiin myös ravinnosta ja terveistainen, siis äärettömän pitkä mutta satä elämäntavoista. Tämä on kautta aimalla vi rtau ksen suhteen hyvin kapea. kojen ollut sukeltajille mielenkiintoi; Venepotkureissa suuri tapojen kärkien nen puheenaihe. Nyt näyttää siltä, että kehänopeus saa aikaan kavitaation mikaikki räpyläuimareiksi aikovat joutuvat kä. tarkoittaa sitä, että alipaine on, kasparantamaan tapojaan huomattavasti. vanut kunnes vesi höyrystyy. Tastä Kaikki. nautinnot aina yöj u oksust~ kahsyystä vältetään kovin pitkiä potkurin viin on jätettävä. TIlaIte astuu kova vallapoja mikä johtaa niiden suhteellisen mennusohjelma. Keski-Euroopassa leveään muotoon. alOitetaan valmennus jo 8 vuoden iäsSuurillanopeuksilta lentokoneen siisä, jolloin . tähdätään huippusaavutukven teho paranee jos virtaussiiven ylä,.. siin n ..13 - 16 iässä. Tämä on ilmeisesti puolella voidaan pitää säännÖllisenä. meilläkin .tulevaisuuden sävel, mikäli Tämä tehdään imemällä ilmaa si ipeen emme tyydy, vain ottamaan vastaan väja puhaltamalla se jostain muualta syneHä ex-uimareita muualta. ulos . (kovin yksinkertaistettu kuva). Sunnuntaina kokeiltiin käytännössä Pienillånopeuksilla saadaan' parempi mihin suomalainen räpy1äuimariaines nosto aikaan varustamalla siiven etupystyy . Mukana' oli myös filmiryhmä reuna lisäsi ivekkeella, ni in ' sanotulla kuvaamassavirheitämme . Ankaran "slot" -s iiveHä. Tätä periaatetta on yriKerllin silm ien alla ei monikaan esiintetty käyttaä 'myös ..räpylöis,sa varustatynyt edukseen. Ei olisi USkonut olevan maflane reiillä joista vesi virtaa räpylän mahdollista 25 metrin uinnin aikana toiselle puolelle. Josräpylä .tolmisisiiYksi levy jota li ikute.llaan kaksin jatehdä niin m'o nta virhettä kuin mitä ven tavoin voisi tällaisesta ratkaisusta loin, niin sanottu " monofin" , on osoitKerll oli huomaavi naan. Pahin virhe rätautunut tehokkaaksi lähinnä lyhyiden olla hyötyä. Nyt kuitenkin rei 'itys pUaa pyläuimareillamme oli hanen mukaan osittain räpylän todellisen toiminnan ja suojaisten matkojen potkurina. Kerll heidän vankka itseluottåm uksensa . oli sitä mieltä, että monofin saattaa oltehokkuuden. Jotta aerodynamiikan periaatteita voitaisiin .käYttää räp,ylöis-:'o ' Olisi ilmeisesti aina lähdettävä sIItä la jopa vaarallinenkin, etenkin avovekannalta e.ttei itse osaa eikä tiedä miden aallokossa. Omat kokeiluni osoit.., sä. oliS,i räpylät ra ke-ri,,~ttava poikitlaJtaan . SUloi" ef ainakaan harjoittele tavat samaa. Ihmisen ruumis ei tunnu slha kap~ina ~Hptn~',Jt)Hoi r;r paädytään IlJan vähän,; . tottuvan delfiinipotkuun ainoana eräänl~'i~e~' monpfl h:-ratk~ istlun. Koko seminaarin -tulOKsena voisi eteenpäin vievänä voimana. MonofinitMaski, 9ni'lOpeiS$a' k!IPa!I Q iS~a, joismain ita seuraavat johtopäätökset: > ~ Tarvitsemme parasta:' niahdolJ ista ~ PANKKlSIIRT. ({ >i :i --'S '{:g "':'1": 8!''8',3- / teknista mater aan a, ts~ i tilaamme 5a,a jan Tledotuksla . .'. .. pa n kki i.a muovilevyjä Saksasta kevää~ aikana. Porvoon Sp -. Sb i Bor~ å konttori . , ~On laadittava 6pås ja sen yhteyde~sä l lmoi ttaudun:'S,M ' Makseta.an . v~lmennusohJe,lm at :" koulutu~seri'ja 20,_ TI_ 1I_ ll_ E_ N_ : O ~1~0~6~'/~IO~1~6~,4 ~1~_O ~·~ /~ 8____~____...._ ~ - parisuunn. 'harjolttelun.tueksi. nU!aine.n vål'mistuta.rkkuussuunn. 20,S3~jan Mure.na, r . f' .., Piispank.19 A. ". ),ee kesän aikana. n im i, oso ite ja Porvoossa 30-3 1 .8-75 puhelin -.Kaipaamme tehokasta päävalmenta~~.~ 4~~'bO? .'1 ~ , ,. . jaa joka ',tietää hommansa. Tiettävästi lähettäjän (i lJ.Il 0 15. 8 men.:nessä) n im i ja Hä.meel1l1nnassa tunnetaan mielenkiino s o ite toa asiaa, koh taan'~ Jag anmäler mig t i ll -Nuoriso- yÖl1 ke t) ittyessä on muisFM i J~ttava ; eJtä valmenn us 'alkaa hyvin aiA lle- . " i~ ,,parori ente r .ing ' • : 20 ,. z .... idrjo itus r- --.----.........:..;L--.-'.. - - - - -.. ~----=-t : _ . prep~ sions " 20,'kaisessa vai heessa ja jatkuu periaatteessa koko elamän ajan . i ' ~ö r gå 30-3 1 .8-75 Ma kse t aan -Meille varttuneemmi lIe, to ivottomille TllIlTA N ,o {anm. senast 15.8} tapauksi lle, on ke.hitettävä kuntourheiPan kin m "rk'l mk p ank ki j,a lu niin pitkälle , että se pystyy motivoikon tton maan hieman aktiivisempaan sukeltaKaualeima PankIn kulut miseen myös talvella. - Tutkimus tällä alalla on ollut lähes olematon, Tässä löytyy paljonkin työtä kiinost uneille, pintaa syvemmälle pyr0 2 1971 · 10 3.10. 0 TOSITE LÄ HETTÄJÄN PANKILLE 1 kiville. ~

'

iSy

L~hf! tt äjän

~

Urheilusukeltaja 1975 3  
Urheilusukeltaja 1975 3  
Advertisement