Page 1

Health Shop

จำหนาย สินคาเวชภัณฑ

สำหรับผูปวย ราคาประหยัด

คุณภาพมาตรฐาน

สั่งซื้อส�นคา

@kntvirtual

02-769-2000 ตอ 1110


จำหนาย สินคาเวชภัณฑ

สำหรับผูปวย ราคาประหยัด

02-769-2000 ตอ 1110


Health Shop

จำหนายสินคาเวชภัณฑ สำหรับผูปวย ราคาประหยัด


Health Shop แผนนวดซิล�โคน ชวยกระตุน บร�เวณลานนมใหน้ำนมไหล อยางเปนธรรมชาติ

ของใชแมและเด็ก

ชุดป��มนมแบบโยก แผนป��มซิล�โคน ชวยใหเกิดแรงดูด ระบบสูญญากาศขณะป��มนม ดามป��ม จับกระชับถนัดมือ สะดวกในการป��มนม

ขวดนม PP สำหรับใสนมเพ�่อจัดเก็บ ราคา

ฐานวางรองขวดนม สำหรับวางรองตั้งชุดป��มนมเก็บ

เนเจอรชุดป��มนม ชุดละ 359 บาท

ขวดนม hybrid 4 ออนซ ขวดละ 115 บาท

559 บาท

ชุดของขวัญเด็ก 7 ชิ�น (ชมพ�) ชุดละ 415 บาท

ชุดของขวัญเด็ก7ชิ�น(ฟา) ชุดละ 415 บาท

ขวดนม UHappy 2 ออนซ ขวดละ 100 บาท

ขวดนมทรงกลม 4 ออนซ ขวดละ 85 บาท


ของใชแมและเด็ก

เนเจอรแผนซับน้ำนมแพ็ค 50 ชิ�น กลองละ 180 บาท

น้ำยาลางขวดนม ขวดละ 60 บาท

แปลงลางขวดนม ชิ�นละ 25 บาท

นม NAN 400 mg (สำหรับเด็กปวย-ทองเส�ย) กระปองละ 295.-

นม S-26 PROMIL GOLD (สูตร2 สำหรับเด็ก 6 เดือนข�้นไป) กระปองละ 295.-

ผาอนามัยแบบหวง หอละ 40.-

ผาออมเด็กแรกเกิด เบบี้เล�ฟ แพ็คละ 49.-

มหาหิงค ศิร�บัญชา 60 มล. ขวดละ 28.-


Health Shop

อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

เคร�่องวัดความดันโลหิต microlife วัดงายๆ ไดทุกวัน

รุน BP A2 Basic

แสดงสัญญาณเตือน ที่อาจบงชี้วามีอัตราการเตนของหัวใจผิดปกติ พรอมแสดงสัญลักษณ บนหนาจอ

เพ�่อนคูสุขภาพประจำบานคุณ

22-42 แขนเล็กแขนใหญก็ใชได เคร�่องละ

2,550 บาท

cm

ดวยคัฟฟปลอกแขน M-L ขนาด 22-42 ซม.

128 80

มีแถบส�แสดงระดับความดัน บอกความเส�่ยงของคาความดัน

เคร�่องตรวจน้ำตาล (ทางปลายนิ�ว) เคร�่องละ 2,390 บาท

Test Strip 50 Test (ใชกับเคร�่องตรวจน้ำตาล) กลองละ 900 บาท

อาหารทางการแพทย สำหรับผูปวยโรคเบาหวาน กระปองละ 600 บาท

อาหารทางการแพทย - โปรตีน และพลังงานสูง สำหรับผูปวยมะเร็ง กระปองละ 600 บาท

นม Ensure กระปองละ 550 บาท

ชุดอุปกรณลางจมูก ชุดละ 190 บาท


อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

เคร�่องวัดความดันโลหิตที่ตนแขน • ระบบควบคุมการปั้มลมแบบพิเศษ • มีหน่วยความจำเก็บข้อมูลได้มากถึง 2X120 ค่า (โดยแยกเก็บได้ 2 คน) • มีสัญลักษณ์บอกค่าความดันตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) • ตั้งเวลาเตือนเพื่อตรวจวัดค่าความดันโลหิตให้ตรงเวลาเดียวกันทุกวันได้ เคร�่องละ

2,500 บาท

ชุดทำแผลปราศจากเชื้อ ชุดละ 30 บาท

ปรอทวัดไข (แบบธรรมดา) ชิ�นละ 40 บาท

Syring Irrigation 50 cc สำหรับใหอาหารทางสายยาง อันละ 350 บาท

K-Y Jelly หลอดละ 40 บาท

ถุงมือเบอร S กลองละ 180 บาท

ถุงมือเบอร M กลองละ 190 บาท


Health Shop

อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

ปรอทวัดไขเทอรโมมิเตอร

อันละ

1,000 บาท

(แบบวัดหนาผาก) รุน FR800

• วัดอุณหภูมิร่างกายโดยตรวจจับความเข้มของอินฟราเรดทางหน้าผาก • เสียงเตือนและหน้าจอเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้เกินกว่า 37.5°C (เป็นไข้) • ระยะเวลาในการอ่านค่าอุณหภูมิ 1 วินาที • ไม่ต้องสัมผัสร่างกาย (ระยะห่างระหว่างเครื่องและหน้าผากไม่เกิน 5 ซม.) • วัดอุณหภูมิในหน่วย °C • บันทึกค่าอุณหภูมิร่างกายที่วัดได้ทั้งหมด 30 ค่า • ปิดเองเมื่อไม่ได้ใช้ (ภายใน 3 นาที) พร้อมเตือน Battery อ่อน • ความแม่นยำ ± 0.2 °C (ความละเอียดทศนิยม 1 ตำแหน่ง) • ใช้ Battery AAA จำนวน 2 ก้อน (วัดได้ประมาณ 500 ครั้ง)

เคร�่องผล�ตออกซิเจน 5 ล�ตร • ผลิตออกซิเจนได้บริสุทธิ์ 93% ± 3 % ที่ 0.5-5 ลิตร/นาที • ให้ออกซิเจนที่อัตราสูงสุด 5 ลิตร/นาที • มีระบบพ่นละอองยา พร้อมอุปกรณ์สำหรับพ่นฯ • ตั้งเวลาปิดเครื่องได้ • น้ำหนักเพียง 23 กิโลกรัม (โดยประมาณ) • ใช้ไฟสูงสุดไม่เกิน 480 วัตต์ • เสียงขณะเครื่องทำงานไม่เกิน 53 เดซิเบล

อาหารทางการแพทย - โปรตีน และพลังงานสูง สำหรับผูปวยมะเร็ง กระปองละ 600 บาท

เคร�่องละ

23,000 บาท

นม Ensure กระปองละ 550 บาท

ชุดอุปกรณลางจมูก ชุดละ 190 บาท


อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

เคร�่องวัดปร�มาณออกซิเจนในเล�อด รุนPC-60B1

เคร�่องละ

2,100 บาท

• หน้าจอสีแสดงค่า ชีพจร ความแรงของชีพจร คลื่นการไหลเวียนโลหิต • กดปุ่มเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ 4 ทิศทาง (8 แบบ) • เปิด/ปิด เองอัตโนมัติ • หน้าจอกระพริบและเสียงเตือนอัตโนมัติเมื่อค่า SpO2 < 90%; • ชีพจร > 120 ครั้งต่อนาทีหรือน้อยกว่า 50 ครั้งต่อนาที • เตือนถ่านอ่อน (1.5V AAA 2 ก้อน ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 50 ชั่วโมง) • เรียกดูค่าดัชนีการกำซาบ (Perfusion Index : PI) ได้ (0.2 – 20%) • ความแม่นยำ SpO2 ≤ 3%; ชีพจร ±2 ครั้งต่อนาที • รับประกันสินค้า 2 ปี

รถเข็นผูปวยโครงอลูมิเนียม • โครงสร้างแข็งแรง พับเก็บได้ • มือจับพับลงได้ พร้อมเบรคมือ • ที่นั่งและพนักพิงทำจากผ้าไนลอน • ที่นั่งกว้าง 46 ซม. ลึก 40 ซม. สูงจากพื้น 42 ซม. • ขนาดรถเข็น กว้าง 69 ซม. ยาว 94 ซม. สูง 93 ซม. • น้ำหนัก 13 กิโลกรัม • รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 100 กิโลกรัม

วาสล�น ก็อช (กันแผลติดก็อช) แผนละ 25 บาท

คันละ

8,350 บาท

ที่ปดแผลแบบเหนียวพ�เศษ Fixomull (400 นิ�ว/กลอง) กลองละ 265 บาท

ผงเกล�อผสมน้ำในชุดลางจมูก) กลองละ 80 บาท


Health Shop

อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

เคร�่องดูดเสมหะ รุน 9E-A สำหรับดูดเสมหะออกจากระบบทางเดินหายใจ เคร�่องละ

3,850 บาท

• ขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่าย • ให้แรงดูดสูงสุด 600 mmHg. • สร้างแรงดูดที่อัตราการไหลสูงสุด 18 ลิตรต่อนาที • เสียงขณะเครื่องทำงานไม่เกิน 65 เดซิเบล • แถม Filter ดักละอองน้ำและเชื้อโรค สำรอง 1 อัน

เคร�่องชวยเดิน (แบบพับได) Exeter Walking AID Model YU710 • ผล�ตจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี ไมเปนสนิม • เหมาะสำหรับบุคคลทุพลภาพ เดินไมสะดวก • สามารถปรับได 6 ระดับ • น้ำหนัก 2 กิโลกรัม

ถุงใสอาหารทางสายยาง ชิ�นละ 25 บาท

อันละ

1,550 บาท

สายตอถุงใสอาหารทางสายยาง เสนละ 25 บาท

หนากากอนามัย (แบบแยกชิ�น) ชิ�นละ 3 บาท (แบบกลอง) 50 ชิ�น 100 บาท


อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

ที่นอนลม (ปองกันแผลกดทับ) พรอมระบบ CPR ชุดละ

7,200 บาท ที่นอนลมลดแรงกดทับของร่างกายแบบลอนมีความทนทานและระบายความร้อนได้ดี จำนวน 21 ลอน สามารถเปลี่ยน ลอนได้เมื่อรั่วหรือชำรุด พร้อมปั้มลมที่ สามารถปรับแรงดันและมีความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ พิเศษ กับปุ่ม CPR ที่ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีที่ต้องปั้มหัวใจ

ถุงตอสายป�สสาวะ ถุงละ 55 บาท

สายสวนป�สสวะ (ชาย-หญิง) เสนละ 55 บาท

สายใหอาหารคนไขทางจมูก เสนละ 50 บาท

กระเปาน้ำรอน ขนาด1ล�ตร อันละ 125 บาท

ผามวนยืด ขนาด 2 นิ�ว 20 บาท ขนาด 3 นิ�ว 30 บาท ขนาด 4 นิ�ว 40 บาท

แผนเจลใชประคบ COLD HOT PACK อันละ 150 บาท


Health Shop

อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

เตียงมือหมุน 2 ไก ราวสไลด

ราคา

16,700 บาท

• เตียงมือหมุนระบบ 2 ไก ปรับระดับได 2 สวน สวนหลัง สวนเทา • ขนาด ยาว 215 cm / กวาง 95 cm / สูง 50 cm • น้ำหนัก 55 กิโลกรัม • โครงสรางเตียงทำจากเหล็กคุณภาพสูงพนส�กันสนิม • สวนหัวเตียงและทายเตียงทำมาจากวัสดุ ABS สามารถถอดได • ราวกั้นเตียงอลูมิเนียม สูง 48cm พับไดเพ�ยงกดปุมปลดล็อค • ลอทั้ง 4 มีขนาด 5 นิ�ว ระบบล็อคลอดวยที่พับเทาทั้ง 4 ลอ • มีตะขอ 2 ขาง สำหรับแขวน เชน ถุงเก็บป�สสาวะ • รับน้ำหนักได 250 กิโลกรัม

เตียงมือหมุน 3 ไก ราวสไลด • เตียงมือหมุนระบบ 3 ไก ปรับระดับได 3 สวน สวนหลัง สวนเทา ความสูง - ต่ำ ของเตียง • ขนาด ยาว 215 cm / กวาง 95 cm / สูง 35 - 69 cm • น้ำหนัก 80 กิโลกรัม • โครงสรางเตียงทำจากเหล็กคุณภาพสูงพนส�กันสนิม • สวนหัวเตียงและทายเตียงทำมาจากวัสดุ ABS สามารถถอดได • ลอทั้ง 4 มีขนาด 5 นิ�ว ระบบล็อคลอดวยที่พับเทาทั้ง 4 ลอ • มีตะขอ 2 ขาง สำหรับแขวน เชน ถุงเก็บป�สสาวะ • รับน้ำหนักได 250 กิโลกรัม

แผนปดแผลกันน้ำ 6x7 cm แผนละ 20 บาท

แผนติดกันน้ำ 15x28 cm แผนละ 98 บาท

ราคา

26,000 บาท

สายใหออกซิเจนทางจมูก เสนละ 55 บาท


อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

เสาน้ำเกล�อมีลอ Pole Stand • ความสูง 170 - 190 cm • วัสดุ Stainless เข็งแรงทนทาน • เคล�่อนยายไปมาไดสะดวก ราคา

2,000 บาท

ที่นั่งถายบนเตียง อันละ 200 บาท

สายคลองแขน อันละ 80 บาท

เบตาดีน ขวดละ 25 บาท

ผากอซเปนเสน ใชยัดแผลที่เปนรูล�ก อันละ 30 บาท

แอลกอฮอล ALCOHOL ขวดละ 15 บาท

ผากอซ 3X3 อันละ 20 บาท 4X4 อันละ 20 บาท 12X12 อันละ 30 บาท


Health Shop

อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

ชุดออกซิเจน • ถังเหล็กขนาด 1.5 คิว จำนวน 1 ถัง พรอมกาซออกซิเจนจำนวน 1,500 ล�ตร • ชุดปรับความกัน OXYGEN REGULATOR MONICA จำนวน 1 ชุด • รถเข็นทำดวยเหล็กพนส�เข�ยวแบบ 2 ลอ จำนวน 1 คัน ราคา

5,500 บาท

ติดผากอซชนิดพลาสติก มวนละ 70 บาท

ติดผากอซชนิดผา มวนละ 55 บาท

สำล�มวนสำหรับทำความสะอาด มวนละ 150 บาท

แกวตวงยา อันละ 15 บาท

น้ำเติมเคร�่องใหออกซิเจน ขวดละ 60 บาท

น้ำเกล�อลางแผล ขวดละ 60 บาท


อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

ไมเทาอลูมิเนียมชนิดสามขา อันละ 540 บาท

ไมค้ำยัน อันละ 559 บาท

ไมเทาอลูมิเนียม (แบบกานรม) อันละ 200 บาท

กระบอกป�สสาวะชาย อันละ 80 บาท

Syring 5 cc 5 บาท 20 cc 10 บาท

สายดูดเสมหะ จำนวน 10 เสน ถุงละ 50 บาท

เข็มเจาะเล�อดทางปลายนิ�ว ชิ�นละ 7 บาท

สำล�ชุบ Alcohol ชนิดแพ็ค10กอน แพ็คละ 12 บาท

ไมพันสำล�ปลอดเชื้อ (5กาน/หอ) หอละ 5 บาท


Health Shop

อุปกรณสำหรับดูแลคนไขที่บาน

เกาอี้นั่งถาย (สแตนเลส พับได) • โครงสรางทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม • ที่วางแขนเปนพลาสติก • สามารถวางครอมบนชักโครกหร�อสวมนั่งยอง • ถอดพับเก็บได สะดวกในการเดินทาง • ปรับระดับความสูงของที่นั่งได 6 ระดับ ตั้งแต 41-54 ซม. • กระโถนรองส��งปฏิกูลความจ� 8 ล�ตร มีฝาปด ถอดลางทำความสะอาดได • ขนาด 50 x 38 x 74-86 ซม. รวมพนักพ�ง ราคา

2,450 บาท เกาอี้นั่งถาย (สแตนเลส พับได) • โครงสรางทำจากเหล็กพนส� • ขนาด กวาง 56 x ยาว 55 x สูง 58-68 ซม. รวมพนักพ�ง • ปรับระดับความสูงของที่นั่งได 6 ระดับ ตั้งแต 41-54 ซม. • ปรับระดับความสูงของที่นั่งได ตั้งแต 41-51 ซม. • น้ำหนัก 5.8 กิโลกรัม

ราคา

2,450 บาท

ปรอทวัดไข ระบบดิจิตอล ราคา

210 บาท

• ชวงการวัดอุณหภูมิ 32-42°C • เวลาในการวัดประมาณ 8 ว�นาที • วัดไดทั้งหนวย °C และ °F ( กดปุมเปดปด คางไว 2 ว�นาที ) • แสดงคาอุณหภูมิที่วัดไดครั้งลาสุด (2 ว�นาทีกอนการวัดครั้งใหม) • เส�ยงเตือนเมื่อวัดคาเสร็จแลว • เส�ยงเตือนเมื่อคาอุณหภูมิสูงเกิน 37.5°C • ความแมนยำในการวัด ± 0.1°C • ปดเองเมื่อไมใช (ประมาณ 1 นาที) • ปลายยืดหยุนได กันน้ำ


อุปกรณของใชทั่วไป

เคร�่องวัดระดับน้ำตาลทางปลายนิ�ว กลุมเส�่ยง / กลุมโรค : โรคเบาหวาน คุณประโยชนของเคร�่องตรวจ : เคร�่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเล�อดชนิดพกพา สามารถตรวจว�เคราะหไดอยางรวดเร็ว โดยใชเล�อดปร�มาณนอย เพ�่อการคัดกรอง และการตรวจติดตามการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว ราคา

2,390 บาท

น้ำยาลางมือชนิดแหง ไมตองใชน้ำ ขวดละ 110 บาท

ลูกยางแดง เบอร 3 ราคา 110 บาท เบอร 7 ราคา 160 บาท

สำล�แผนแบบเปยก หอละ 40 บาท

เหยือกน้ำมีสเกล 1.2 ล�ตร ราคา 40 บาท

ชามรูปไตพลาสติกขนาด 10 นิ�ว อันละ 35 บาท

ทิชชู (แบบมวน) มวนละ 12 บาท


Health Shop

อุปกรณของใชทั่วไป

แชมพ�โดฟ 70 มล. ขวดละ 20 บาท

แปงเด็ก 200 กรัม ขวดละ 40 บาท

แปงโยคี 60 กรัม ขวดละ 30 บาท

ซิตราโลชั่น 150 มล. ขวดละ 45 บาท

คร�มอาบน้ำโพรเทคส 200 ml. ขวดละ 65 บาท

น้ำยาบวนปาก ขวดละ 60 บาท


อุปกรณของใชทั่วไป

โปรตีนจากไขขาว ชนิด30ซอง กลองละ 600 บาท

ทิชชู ชนิดกลอง กลองละ 40 บาท

วาสล�น 30 กรัม ตลับละ 50 บาท

ยาส�ฟ�น หลอดละ 20 บาท

กะละมัง ใบละ 65 บาท

ไมพันสำล� size S 50 บาท / size L 60 บาท size XL 100 บาท

รองเทาผา คูละ 70 บาท

ผาขนหนูเช็ดตัว 12 x 12 cm ผืนละ 40 บาท 16 x 32 cm ผืนละ 80 บาท

Blue pad Gel (แผนรองซับ) หอละ 120 บาท


Health Shop

อุปกรณของใชทั่วไป

ผาออมสำหรับผูใหญชนิดกางเกง

ผาออมสำหรับผูใหญ M (10 ชิ�น) 160 บาท M (18 ชิ�น) 300 บาท L (10 ชิ�น) 195 บาท L (15 ชิ�น) 290 บาท

ผาอนามัย ราคา 45 บาท

แผนรองดานในแพมเพ�รส หอละ 230 บาท

แกวน้ำ แสตนเลส ใบละ 45 บาท

แกวน้ำพลาสติก ใบละ 30 บาท

แปลงส�ฟ�น อันละ 35 บาท

ชุดเยี่ยมไข

ชุดเยี่ยมไข

XL (9 ชิ�น) M (10 ชิ�น) L (11 ชิ�น)

360 บาท 360 บาท 360 บาท


อุปกรณของใชทั่วไป

FT. KNEE SUPPORT (S) (M) (L) (XL) ราคา 310 บาท

FT. STABILIZING KNEE SUPPORT (S) (M) (L) ราคา 705 บาท

FT.Wrap Around Ankle Support (S) (M) (L) ราคา 295 บาท

FT. SPORT ADJUSTABLE TENNIS ELBOW ราคา 445 บาท

FT. WRAP AROUND WRIST SUPPORT ราคา 225 บาท

FT. SPORT ADJUSTABLE WRIST SUPPORT ราคา 285 บาท

FT. DELUXE THUMB STABILIZER (S-M) (L-XL) ราคา 715 บาท

FT. ADJUSTABLE REVERSIBLE SPLINT WRIST BRACE ราคา 715 บาท

FT.STABILIZING BACK SUPPORT (S/M) (L/XL) ราคา 1,620 บาท


Health Shop

จำหนายสิ น คาเวชภั ณ ฑ ปกหลัง สำหรับผูปวย ราคาประหยัด

โรงพยาบาลกลวยน้ำไท

80 ซอยแสงจันทร-รูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษก (ติดล�ฟท) ทุกวัน เวลา 08.00 -18.00 น.

02-769-2000 ตอ 1110

Catalog health shop  
Catalog health shop  
Advertisement