Page 1

le y t S n E-Sa


รานอาหาร K-ZEED การสรรคสรางเมนูอาหารที่หลากหลาย เพ�่อตอบโจทยความตองการของผูบร�โภคถือเปนหัวใจสำคัญของรานอาหาร เปาหมายของรานอาหาร K-ZEED ของโรงพยาบาลเรา คือ เปนศูนยรวมแหลงรานอาหาร เพ�่อมอบความสุข ความ สะดวกสบายใหกับทุกคน ภายใตนโยบายนี้ รานอาหาร K-ZEED จึงถูกสรรคสราง เปน รานอาหารไทยอีสาน เพราะ มั่นใจวา อาหารอีสาน เปนอาหารที่หลายคนรูจักคุนเคย และไดล��มชิมรสกันมาบางแลว อาหารอีสานเปนอาหารที่มีความ แตกตางจากอาหารของภาคอื่นๆ และเขากับว�ถีการดำเนินชีว�ตที่เร�ยบงายของชาวอีสาน ซึ่งทุกมื้อ จะตองมีผักเปนสวน ประกอบหลัก พวกเนื้อสวนใหญ จะเปนเนื้อปลา หร�อ เนื้อวัว อาหารพ�้นบานอีสานสวนใหญแลว จะออกรสชาติไปทาง เผ็ด เค็ม และเปร�้ยว เคร�่องปรุงอาหารอีสาน ที่สำคัญ และแทบขาดไมไดเลย คือ ปลารา ซึ่งเกิดจากภูมิป�ญญา ดานการ ถนอมอาหารของบรรพบุรุษชาวอีสาน ถาจะกลาววาชาวอีสานทุกครัวเร�อน ตองมีปลาราไวประจำครัวก็คงไมผิดนัก ปลาราใชเปนสวนประกอบหลักของอาหารได ทุกประเภท เหมือนกับที่ชาวไทยภาคกลางใช น้ำปลา เมนูอาหารพ�้นเมือง อีสาน เชน ลาบ , กอย , สา , แซ , ออม , ออ , หมก , อู , หม่ำ , หม่ำข�้ปลา , แจว , ตำซั่ว เปนตน นอกเหนือจากอาหาร อีสานที่หลากหลายแลว รานอาหาร K-ZEED เรายังเนนความอรอย สะอาด และถูกหลักโภชนาการ ที่สำคัญทุกกระบวน การผล�ตเราควบคุมโดยนักกำหนดอาหารว�ชาชีพของโรงพยาบาล จึงมั่นใจไดในคุณภาพของอาหารทุกจาน ขอบคุณทุกทานที่อุดหนุน


ÊŒÁµÓä·Â¶Ò´ Thai’s Style Papaya Salad on Tray 140 Bht.

àÁ¹Ùá¹Ð¹Ó Recommended


ÊŒÁµÓä·Â

Thai’s Style Papaya Salad 50 Bht.

àÁ¹Ùá¹Ð¹Ó Recommended


ä¡‹¹Ö觫ÍʵÐä¤ÃŒ Steamed Chicken with Lemongrass Sauce 100 Bht.

àÁ¹Ùá¹Ð¹Ó Recommended


àÁ¹Ùá¹Ð¹Ó Recommended

ä¡‹·Í´ÊÁعä¾Ã

Crispy Fried Chicken with Herbs 85 Bht.


ᡧ¼Ñ¡ËÇҹ䢋Á´á´§ Clear Soup with Pak Wan Ban and Ant Egg 120 Bht.

àÁ¹Ùá¹Ð¹Ó Recommended


àÁ¹Ùá¹Ð¹Ó Recommended

µŒÁá«‹ºàÍç¹á¡ŒÇ

Pork Tendon Spicy Soup 100 Bht.


àÁ¹Ùá¹Ð¹Ó Recommended

ᡧ¼Ñ¡ËÇҹ䢋Á´á´§ á˹Á«Õèâ¤Ã§

Fried Fermented Sour Pork Spare Ribs 100 Bht.


ÊŒÁµÓ¢ŒÒÇâ¾´

ÊŒÁµÓ·ÐàÅ

ÊŒÁµÓËÁÙÂÍ

ÊŒÁµÓ«ÑèÇä·Â-ÅÒÇ


»ÃÐàÀ·µÓ ÊŒÁµÓ»ÙÁŒÒ Papaya Salad with Blue Crab

Papaya Salad 80 Bht.

ÊŒÁµÓ䢋à¤çÁ Papaya Salad with Salted Egg

70 Bht.

ÊŒÁµÓá¤ÃÍ· Carrot Spicy Salad

50 Bht.

ÊŒÁµÓËÍ´ͧ Papaya Salad with Pickled Mussels

60 Bht.

ÊŒÁµÓ«ÑèÇä·Â-ÅÒÇ Thai-Laos Mixed Papaya Salad

50 Bht.

ÊŒÁµÓÅÒÇ Laos’s Style Papaya Salad

50 Bht.

ÊŒÁµÓä·Â Thai’s Style Papaya Salad

50 Bht.

ÊŒÁµÓ»Ù Papaya Salad with Crab

50 Bht.

ÊŒÁµÓ»Ù»ÅÒÃŒÒ Papaya Salad with Salted Crab and Fermented Fish

50 Bht.

ÊŒÁµÓᵧ»Ù»ÅÒÃŒÒ Cucumber Salad with Salted Crab and Fermented Fish

50 Bht.

ÊŒÁµÓ¤ÍËÁÙ‹ҧ Papaya Salad with Grilled Pork Neck

80 Bht.

ÊŒÁµÓ·ÐàÅ Papaya Salad with Mixed Seafood

85 Bht.

ÊŒÁµÓËÁÙÂÍ Papaya Salad with Fermented Pork Sausage

80 Bht.

ÊŒÁµÓ¼ÅäÁŒ Spicy Mixed Fruit Salad

70 Bht.

ÊŒÁµÓ¢ŒÒÇâ¾´ Spicy Corn Salad

70 Bht.

ÊŒÁµÓ»†Ò Very Spicy Papaya Salad

70 Bht.

ÊŒÁµÓâ¤ÃÒª Korat’s Style Papaya Salad

50 Bht.


ÍÒËÒûÃÐàÀ·ÂÓ Spicy Salad ÅÒºËÁÙ

Spicy Minced Pork Salad with Herbs

70 Bht.

ÅҺ䡋᫋º

Spicy Minced Chicken Salad with Herbs

ÅҺ䢋Á´á´§

70 Bht.

ÅÒº»ÅÒ´Ø¡

Spicy Minced Catfish Salad with Herbs ÅÒºÇØŒ¹àÊŒ¹

70 Bht.

Spicy Glass Vermicelli Salad with Herbs

70 Bht.

ÅÒº»ÅÒËÁÖ¡ Spicy squid Salad with Herbs

70 Bht.

ÅÒºËÁÙ


ÅÒºÇØŒ¹àÊŒ¹

ÅÒºÁÒÁ‹Ò

Spicy Instant Noodle Salad ¾Å‹Ò¡ØŒ§

Spicy Shrimp Salad with Herbs ¡ØŒ§áª‹¹éÓ»ÅÒ

Raw Shrimp with Spicy Condiments ¹éÓµ¡ËÁÙ

Spicy Sliced Pork Salad with Herbs ÂÓ»ÙÁŒÒ

Spicy Blue Crab ÂÓàËç´à¢çÁ·Í§

Spicy Golden Mushroom Salad µÑºËÇÒ¹

Cooked Liver in Spicy Salad with Herbs «Ø»Ë¹‹ÍäÁŒ

Bamboo Shoot Spicy Salad

80 Bht. 120 Bht. 120 Bht. 70 Bht. 100 Bht. 80 Bht. 80 Bht. 50 Bht.


ËÁÙÂÍ·Í´

¤ÍËÁÙ‹ҧ Grilled Pork Neck

70 Bht.

àÁÕè §ËÁÙÁйÒÇ Boiled Pork with Lime Garlic and Chili Sauce

100 Bht.

äÊŒ¡ÃÍ¡ÍÕÊÒ¹ Thai’s North-East Sausage

80 Bht.

ËÁÙÂÍ·Í´ Deep Fried Fermented Pork Sausage

80 Bht.

ËÁÙÂ͹Öè§ Steamed Fermented Pork Sausage

80 Bht.

»‚¡ä¡‹·Í´à¡Å×Í Deep Fried Salted Chicken Wing

80 Bht.

»‚¡ä¡‹·Í´à¡Å×Í


‹ҧ áÅÐ ·Í´ Grilled and Fried

¤ÍËÁÙ‹ҧ á˹Á«Õèâ¤Ã§ Fried Fermented Sour Pork Spare Ribs

100 Bht.

à¹×éÍá´´à´ÕÂÇ Fried Dried Beef

100 Bht.

ËÁÙá´´à´ÕÂÇ Fried Dried Pork 䡋‹ҧ Grilled Chicken

80 Bht. 85/160 Bht.

à¹×éÍ‹ҧ Grilled Beef

100 Bht.

àÍç¹¢ŒÍä¡‹·Í´ Fried Chicken Knees

100 Bht.

äÊŒ¡ÃÍ¡ÍÕÊÒ¹

䡋‹ҧ à¹×éÍá´´à´ÕÂÇ


»ÅÒà¼Òà¡Å×Í

Salt-Crusted Grilled Fish 280 Bht.


»ÃÐàÀ·¢ŒÒÇ Rice Dishes ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ Sticky Rice

15 Bht.

¢ŒÒÇÊÇ Steamed Rice

10 Bht.

¢¹Á¨Õ¹ Rice Vermicelli

10 Bht.

¢ŒÒǼѴËÁÙ/¡ØŒ§ S M L Fried Rice with Pork / Shrimp 80 / 150 / 180 Bht. ¢ŒÒǼѴ·ÐàÅ / Mix Seafood 100 / 180 / 200 Bht.

ÍÒËÒûÃÐàÀ·µŒÁ soup

µŒÁÂÓä¡‹¹éÓãÊ Tom Yam Chicken Clear Soup

100 Bht.

ᡧ¼Ñ¡ËÇҹ䢋Á´á´§ Clear Soup with Pak Wan Ban and Ant Egg

120 Bht.

µŒÁá«‹º«Õèâ¤Ã§ËÁÙ Pork Spare Ribs Spicy Soup µŒÁá«‹ºàÍç¹á¡ŒÇ Pork Tendon Spicy Soup Í‹ÍÁËÁÙ / ä¡‹ / à¹×éÍ Dill Soup with Pork / Chicken / Beef

80 Bht. 100 Bht. 80/85 Bht.

»ÃÐàÀ·¢Í§Ç‹Ò§ Appetizer

»ÍໂÂÐÊ´ Fresh Spring Roll

60 Bht.

»ÍໂÂзʹ Spring Roll

60 Bht.

»ÍໂÂСŌÇÂËÍÁ Banana Spring Roll

60 Bht.

à¿Ã¹¿ÃÒ´·Í´ French Fried

80 Bht.


¢¹ÁËÇÒ¹ Dessert

à©Ò¡ÇªҡѧÃÒÇ Grass Jelly

35 Bht.

ÅÍ´ª‹Í§ÇÑ´à¨É Thai Pandanus short Vermicelli in Sugar and Coconut Milk

35 Bht.

ºÑÇÅÍÂà¼×Í¡ Taro ball in coconut milk

35 Bht.

·Ñº·ÔÁ¡Ãͺ Mock pomegranate seeds

35 Bht.

»ÃÐàÀ·à¤Ã×èͧ´×èÁ Beverages ¹éÓà»Å‹Ò

¹éÓÍÑ´ÅÁ

¹éÓà¡ç¡ÎÇ Chrysanthemum Drink 20 Bht.

Bottled Water

12 Bht.

Soft Drink

12 Bht.

¹éÓ¡ÃÐà¨Õêº Roselle Drink 20 Bht.

¹éÓÍÑުѹ

Butterfly Pea Drink 20 Bht.

ÇØŒ¹ãºàµÂ

Pandanus Leave Jelly 20 Bht.


le n Sty

E-Sa

02-769-2056 เปดใหบริการทุกวัน 10.00 - 19.30 น. Open daily

10.00 am - 7.30 pm

เมนูอาหาร k zeed  
เมนูอาหาร k zeed  
Advertisement