Page 1

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ (TTCT : Figural Form A) คาชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ฉบับนี้พัฒนาจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบ A ของ Torrance (Torrance Tests of Creative Thinking : TTCT) Figural Form A (Torrance, E. Paul.) ทั้งชุด ใช้เวลา 30 นาที เมือ่ หมดเวลาในกิจกรรมหนึ่ง ก็ให้เริ่มทา กิจกรรมชุดถัดไปทันที ซึง่ แบบทดสอบประกอบ ด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 2.1 การวาดภาพ (Picture Construction) ใช้เวลา 10 นาที 2.2 การวาดภาพให้สมบูรณ์ (Picture Completion) ใช้เวลา 10 นาที 2.3 การใช้เส้น (Line and Circles) ใช้เวลา 10 นาที

สาหรับผู้ทาแบบทดสอบ ชื่อ.............................................นามสกุล........................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา…………………………….. สาขาวิชา..................................................................กลุม่ เรียน....................................เบอร์โทรศัพท์.........................................

ที่มา : (Torrance, E. Paul. ; สุพัตรา พรหมจรรย์,2550 ; อารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ,2548 ; มีนมาลย์ สุภาผล, 2548 ; นิรัช สุดสังข์, 2544)


2

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมที1่ การวาดภาพ (Picture Construction) ใช้เวลา 10 นาที คาชี้แจง กิจกรรมที่1 เป็นกิจกรรมการวาดภาพ โดยนาสติกเกอร์สีเขียวที่แจกให้ 1 แผ่น ติดลงบนกระดาษสี ขาวที่แจกให้ในลักษณะใดก็ได้ เมื่อติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วให้วาดภาพต่อเติมตกแต่งจากสติกเกอร์สีเขียวนั้น ให้แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น น่าสนใจที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ให้แตกต่างจากคนอื่น แล้วให้ตั้งชื่อภาพด้วย

ตั้งชื่อภาพ (โปรดเขียนตัวบรรจง).............................................................................................................................................................


3

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ 2 การวาดภาพให้สมบูรณ์ (Picture Completion) ใช้เวลา 10 นาที คาชี้แจง กิจกรรมที่2 เป็น การวาดภาพต่อเติมจากเส้น ที่กาหนดให้ สมบูรณ์ จานวน 10 ภาพ โดยให้เส้นที่ กาหนดเป็นส่วนหนึ่งของภาพ ภาพจะต้องน่าในใจตื่นเต้น แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นๆ แล้วในตั้งชื่อภาพด้วย

1.ชื่อภาพ................................................ 2.ชื่อภาพ................................................ 3.ชื่อภาพ................................................

4.ชื่อภาพ................................................ 5.ชื่อภาพ................................................ 6.ชื่อภาพ................................................

7.ชื่อภาพ................................................ 8.ชื่อภาพ................................................ 9.ชื่อภาพ................................................

10.ชื่อภาพ................................................


4

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ 3 การใช้เส้น (Circles) ใช้เวลา 10 นาที คาชี้แจง กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมการวาดภาพจากวงกลม จานวน 30 ชุด โดยวาดภาพให้แปลกแตกต่างไม่ซ้ากัน ภาพจะต้อง น่าในใจ ตื่นเต้น แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นๆ แล้วในตั้งชื่อภาพด้วย

1.........................

2.........................

3.........................

4.........................

5.........................

6.........................

7.........................

8.........................

9.........................

10.........................

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

15.........................


5

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

16.........................

17.........................

18.........................

19.........................

20.........................

21.........................

22.........................

23.........................

24.........................

25.........................

26.........................

27.........................

28.........................

29.........................

30.........................

...ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์…

Profile for THACHASRI SUKAPHUN

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ (TTCT : Figural Form A)  

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ฉบับนี้พัฒนาจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบ A ของ Torrance (Torrance Tests of Creative Thinking : TTCT) Figural...

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ (TTCT : Figural Form A)  

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ฉบับนี้พัฒนาจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบ A ของ Torrance (Torrance Tests of Creative Thinking : TTCT) Figural...

Profile for sukaphun
Advertisement