Page 1

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อ สาร


เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร หมายถึง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่ การสร้าง การนำามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล  การจัดเก็บและการนำาไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มก ั จะหมาย ถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ ส่วนคำาสั่ง และส่วน ข้อมูล และระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบ สื่อสารข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้ สาย


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความ จำาเป็นต่อชีวิตประจำาวันทุกวันนี้อย่างยิ่ง จึงตั้ง หน่วยงานขึ้นรองรับและบริการ เกิดเป็นกระทรวง ใหม่ชอ ื่  "กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร-Ministry of Information and Communication Technology" หรือกระทรวงไอซี ที-ICT


เทคโนโลยีสารสนเทศ(information technology), ไอที (IT)หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (information and communications technology),ไอซีที(ICT) หมายถึงเทคโนโลยีสำาหรับการประมวลผล สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง, แปลง,จัด เก็บ, ประมวลผล, และค้นคืนสารสนเทศ


ความหมายของเทคโนโลยีส ารสนเทศ Information Technology หรือ IT คือ การ ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ใน ระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ  ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อ ช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์


ความหมายของการสือ ่ สาร พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ได้ให้นิยามคำาว่า “การสื่ อสาร” หรื อ “การสื่ อสารข้อมูล” (data communication) ไว้ดงั นี้ คือ “การสื่ อสารข้ อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่ องหนึ่งโดยผ่านทางโมเด็ม หรื อ ข่ายงาน (network) เช่น การเรี ยกแฟ้ มข้อมูลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นมาใช้ได้”


ประเภทของเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ส ำา คัญ

• ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายวัน • ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบเอกสาร • ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการองค์กร • ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ • ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์


รูป แบบการสื่อ สารที่ใ ช้เ ทคโนโลยีใ นปัจ จุบ ัน

• รู ปแบบการสื่ อสารซึ่งมีการส่ งข้อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถทำาได้ 2 วิธี คือ – การเรี ยกข้อมูลผ่านระบบโมเด็ม – การเรี ยกข้อมูลผ่านข่ายงาน


การเรียกข้ อมูลผ่ านระบบโมเด็ม


การเรียกข้ อมูลผ่ านข่ ายงาน • การสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายนั้นนิยมที่จะเป็ นการเชื่อมต่อกันระหว่าง เครื่ องคอมพิวเตอร์ในองค์กรเดียวกัน – การเชื่อมต่ออาจเป็ นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (wireline) – การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless)


การเชื่อมต่ ออาจเป็ นการเชื่อมต่ อแบบใช้ สาย


การเชื่อมต่ อแบบไร้ สาย


ความสำา คัญ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารต่อ การ พัฒ นาประเทศ

• จุดเด่ นของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 – การบริ หารงานของรัฐบาล (e-Government) – พาณิ ชยกรรม (e-Commerce) – อุตสาหกรรม (e-Industry) – การศึกษา (e-Education) – สังคม (e-Society)


การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government) • เป้ าหมายในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาพัฒนาและ ปรับปรุ งระบบงานบริ หารที่สาำ คัญทุกประเภทของสวนงานของรั ่ ฐใหมี้ ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดภายในพ.ศ. 2547 • พัฒนาบริ การที่ใหแกสาธารณชนใหไดครบทุ ้ ่ ้ ้ กขั้นตอนในพ.ศ. 2553


พาณิชยกรรม (e-Commerce) • มีเปาหมายในการมุ  ง่ สรางประโยชนโดยรวมในกิ ้ ์ จการพาณิ ชยของ ์ ประเทศ • ความสามารถในการแขงขั ่ นของคนไทย • การพาณิ ชยอิ์ เล็กทรอนิกสสำ์ าหรับธุรกิจสงออก ่ • การคาและบริ ้ การ • การบริ โภคของประชาชน


อุตสาหกรรม (e-Industry) • มีเปาหมายในการสงเสริ  ่ มและพัฒนาการใชและการผลิ ้ ตอุปก รณเทคโนโลยี ์ สารสนเทศของภาคเอกชน เพื่อใหเกิ ้ ดอุตสาหกรรมการ ผลิตที่ใชความรู ้ เ้ ปนทรั ็ พยากรสำาคัญ ใน พ.ศ. 2553


การศึกษา (e-Education) • มีเปาหมายในการสร้  างความพรอมของทรั ้ พยากรมนุษยทั์ ้ งหมดของ ประเทศ เพื่อชวยกั ่ นพัฒนาใหเกิ ้ ดสังคมแหง่ ภูมิปญญาและการเรี ั ยนรู ท้ ี่ มีคุณภาพ


สั งคม (e-Society) ำ • เปาหมายที  ่จะลดความเหลื่อมล้าของสั งคมอันเป็ นผลเนื่องมาจากความ ำ เหลื่อมล้าในการเขาถึ ้ งสารสนเทศและความรู้


บทสรุป เนื้อ หา • การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและการดำาเนินการต่างๆ ในองค์กรมีความสำาคัญมากต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีส่วนช่วยให้การ ดำาเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันมีความสะดวกสบายมาก ยิ่งขึ้น • การได้รับข้อมูลข่าวสารยังเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการสร้างช่อง ทางเลือกในการดำาเนินชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้น  


• การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและ กัน หรือการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ  จะประสบผลสำาเร็จได้นั้นขึ้นอยูก ่ ับ – ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่มีอยู่ – วิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิด ประโยชน์สงู สุด 


• วิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิด ประโยชน์สงู สุด – วัตถุประสงค์ – ความจำาเป็นในการใช้งาน  – ความพร้อมของบุคลากร 

– งบประมาณในการดำาเนินการและการดูแล รักษา


จบการนำา เสนอ


รายชื่อ สมาชิก กลุ่ม นางสาวสุก ัญ ญา

น้อ ยปานะ รหัส นัก ศึก ษา 554111033 นางสาวศรัณ ยา สิง ห์ส ูง รหัส นัก ศึก ษา 554111033 คบ.2 ศิล ปศึก ษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ อ แจ๊ก2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you