Page 1

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับครู


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร


ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผนู ้ ิยมเรี ยกทับศัพท์ยอ่ ว่า IT ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงกระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศตามที่ตอ้ งการ การสื่ อสาร หมายถึง การติดต่อระหว่างมนุษย์ดว้ ยวิธีต่าง ๆ ซึ่งทา ให้ฝ่ายหนึ่งรับรู ้ความหมายจากอีกฝ่ ายหนึ่ง และ เกิดการ ตอบสนอง ปัจจุบนั การสื่ อสารมีมากมายหลายวิธี อาจเป็ น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม เป็ นต้น


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล และการสื่ อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนามาวิเคราะห์หรื อประมวลผลการรับและส่ งข้อมูล การ จัดเก็บ และการนาไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้ มักจะ หมายถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่ วนอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ส่ วนคาสั่ง ซอฟต์แวร์ และส่ วนข้อมูล และระบบการสื่ อสาร ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์ ระบบสื่ อสารข้อมูล ดาวเทียม หรื อ เครื่ องมือสื่ อสารใดๆ ทั้งมีสายและไร้สาย


ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิภาพ ในการทางาน - เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรู ปแบบการบริ การเป็ นแบบกระจาย - เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น สาหรับการดาเนินการใน หน่วยงานต่าง ๆ - เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ


ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 1.ความเร็ว การค้นหาข้อมูลจะทาได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ในการค้นหาข้อมูล 2.ความถูกต้อง การประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา ทาให้ ข้อมูลที่ได้จากการประมวลนั้นมีความผิดพลาดน้อยกว่าการประมวลผล ด้วยมนุษย์ 3.การเก็บบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลทาให้มีความสามารถใน การจัดเก็บข้อมูลได้จานวนมาก 4.การเผยแพร่ ขอ้ มูล การเผยแพร่ ขอ้ มูลทาได้อย่างกว้างขวาง สามารถแพร่ กระจายไปได้ทวั่ โลกอย่างไร้พรมแดน


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนาข้อมูลดิบ ไปประมวลผลให้อยูใ่ นรู ปสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน เช่น การอ่าน ข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์แล้วไปเล่าต่อให้อีกคนหนึ่งฟัง ก็ถือได้วา่ เป็ นระบบสารสนเทศอย่างหนึ่งแล้ว


องค์ ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ อง อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจาข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบตั ิตามคาสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ การนาเข้ าข้ อมูล

การประมวลผลข้ อมูล

การแสดงผลข้ อมูล

แผนภาพแสดกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ


2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เป็ นการส่ งของข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์หรื อเครื่ องมือที่อยูห่ ่างไกลกัน ซึ่งรู ปแบบของข้อมูลที่รับ/ ส่ งอาจเป็ นตัวเลข ตัวอักษร ภาพ และเสี ยง เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ โทรคมนาคมทั้งชนิดมีสายและไร้สาย มีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่ วน

ต้ นแหล่ งของ ข้ อความ

สื่อกลาง

จุดรับ ข้ อความ


เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจาแนกตามลักษณะการใช้ งานได้ เป็ น 6 รูปแบบ ดังนี้ต่อไปนี้ คือ

1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น กล้องดิจิทลั , กล้องถ่าย วีดีทศั น์, เครื่ องเอกซเรย์ ฯลฯ 2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น เทปแม่เหล็ก, จาน แม่เหล็ก, บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ 3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ท้งั ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์


4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่ องพิมพ์, จอภาพ ฯลฯ 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทาสาเนาเอกสาร เช่น เครื่ องถ่าย เอกสาร, เครื่ องถ่ายไมโครฟิ ล์ม 6. เทคโนโลยีสาหรับถ่ายทอดหรื อสื่ อสารข้อมูล เช่น โทรทัศน์, วิทยุกระจายเสี ยง, โทรเลข, เทเล็กซ์ และระบบเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ท้งั ระยะใกล้และไกล


3. ข้ อมูล/สารสนเทศ (Data/Information) คือ ข้อมูล ต่างๆ ที่เรานามาให้คอมพิวเตอร์ทาการประมวลผลคานวณ หรื อ กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาเป็ นผลลัพธ์ที่เราต้องการ เช่น ข้อมูลบุคลากรเกี่ยวกับรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หรื อ ประวัติการทางาน


ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารต่ อการ พัฒนาประเทศ การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government) เช่ น การ จัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐ, การจัดทาบัตรประชาชน ฯลฯ พาณิชยกรรม (e-Commerce) เช่ น การจองห้องพักผ่าน ระบบเครื อข่าย, การจองตัว๋ เครื่ องบินผ่านระบบเครื อข่าย อุตสาหกรรม (e-Industry) เช่ น นาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาข้อมูลของ ศูนย์การตลาด และตลาดกลางสิ นค้าอุตสาหกรรม


การศึกษา (e-Education) เช่ น การเปิ ดเครื อข่าย school-net ให้แก่โรงเรี ยนต่างๆ ทัว่ ประเทศให้มีโอกาสหา ความรู ้จากระบบอิเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกัน สั งคม (e-Society) เช่ น มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง


บทสรุป 1.การใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและการดาเนินการต่างๆ ในองค์กรมีความสาคัญมากต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ 2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีส่วนช่วยให้การดาเนิน ชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันมีความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น 3.การได้รับข้อมูลข่าวสารยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้ พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนเอง เป็ นการสร้างช่องทางเลือก ในการดาเนินชีวิตของตนเองมากยิง่ ขึ้น 4.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน หรื อการกระจาย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะประสบผลสาเร็จได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั


เสนอ อาจารย์ สุธิดา ชูเกียรติ


จัดทาโดย นางสาว ไอนี แยนา รหัส 544188097 นางสาว ฮายาตี แวหามะ รหัส 544188098 นางสาว สุกญั ญา จันทรเพชร รหัส 544188102 นางสาว กัลยาณี อุโคตร รหัส 544188107 นางสาว สุ ปรี ยา มัน่ ใจ รหัส 544188112 นางสาว อายูนี อาแว รหัส 544188125 หมู่ 3 คบ.2 เอก การประถมศึกษา

Information and communication technology systems  
Information and communication technology systems  

Information and communication technology systems