Page 1

สือ่ การเรียนรู ความสําคัญของสื่อการเรียนรู สื่อเปนเครื่องมือของการเรียนรู การพัฒนาสื่อที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปน สิ่งสําคัญ เนือ่ งจากในยุคปจจุบันขอมูล ขาวสาร ความรู การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารไดทําใหผู คนจําเปนตองพัฒนาตนเองใหสามารถรับรูเรื่องราวใหม ๆ ดวยตนเอง และพัฒนาศักยภาพทางการคิด ซึ่งไดแก การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางมีเหตุผล การคิดใหหลาก หลาย ดังนัน้ สื่อที่ดีจึงควรเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูดวยตนเองอีกดวย

ลักษณะของสื่อการเรียนรู สิง่ ทีอ่ ยูรอบตัวถือเปนสื่อการเรียนรูไดทั้งสิ้น ไมวาสิ่งนั้นจะเปนคน สัตว พืช สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ หรือกิจกรรม สื่อการเรียนรูในกลุมวิชาคณิตศาสตรอาจจําแนกเปนประเภทตาง ๆ ตาม ลักษณะของสื่อดังนี้ วัสดุ 1) วัสดุสงิ่ พิมพ ไดแก หนังสือเรียน คูม อื ครู วารสาร หนังสืออานเพิม่ เติม หนังสืออาน ประกอบ ใบโฆษณา หนังสือพิมพ ปฏิทิน และเอกสารประกอบการเรียน (ใบกิจกรรม ใบงาน บท เรียนการตูน บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม) ฯลฯ 2) วัสดุประดิษฐ ไดแก ชุดการเรียน คอมพิวเตอรชว ยสอน กระเปาผนัง แผนภูมิ บัตรคํา บท เรียนวิดที ศั น บัตรตัวเลข กระดานตะปู แผนโปรงใส นาฬิกาจําลอง ตรายาง บัตรรูปสัตว แบบ จําลอง (ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย ปริซึม พีระมิด) ฯลฯ 3) วัสดุถาวร ไดแก วงเวียน ไมโพรแทรกเตอร ไมฉาก เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ลูก คิด กระดุมแมเหล็ก กระดานแมเหล็ก ปายนิเทศ กระดานดํา ฯลฯ 4) วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ชอลก กระดาษสี ปากกาเมจิก ดินสอสี ฯลฯ อุปกรณ ไดแก เครื่องฉายภาพขามศีรษะ โทรทัศน วิดีทัศน เครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลข กราฟก คอมพิวเตอร แถบบันทึกเสียง สไลด ฯลฯ กิจกรรม ไดแก การแสดง การทดลอง การสาธิต นิทรรศการ โครงงาน นันทนาการ (เพลง เกม คําประพันธ ของเลนตาง ๆ ทางคณิตศาสตร ) ฯลฯ สิ่งแวดลอม เปนสื่อที่อยูลอมรอบตัวเรา 1) สื่อธรรมชาติ ไดแก เปลือกหอย ใบไม ผลไม กิ่งไม กอนหิน ดวงจันทร ดวงอาทิตย ทุงนา ปาไม ทะเล ภูเขา แมนํ้า ฯลฯ

media

11 มีนาคม 2545

สสวท.


2) สื่อสถานที่ ไดแก หองเรียน หองสมุด ระเบียง หนาจั่วบาน สนาม ทีอ่ านหนังสือพิมพ ประจําหมูบาน ศูนยขอมูลของทางราชการ รั้ว ฯลฯ 3) สื่อบุคคล ไดแก ผูสอน ผูเรียน บุคคลอื่น ๆ

การเลือกใชสื่อการเรียนรู สื่อการเรียนรูแตละประเภทมีลักษณะแตกตางกันไป สื่อการเรียนรูประเภทหนึ่ง ๆ อาจจะ เหมาะกับเนื้อหาสาระเฉพาะเรื่อง หรืออาจใชในการเรียนการสอนทั่วไป สื่อบางอยางอาจจัดทําขึ้นใช เฉพาะตามความตองการของผูสอนในทองถิ่น ดังนั้นผูสอนจะตองรูจักเลือกใชสื่อการเรียนรูใหเหมาะ สมกับเนือ้ หาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรู อีกทั้งเปนประโยชนสูงสุดตอผูเรียน โดยมีแนวการ ดําเนินการเลือกใชสื่อ ดังนี้ • วิเคราะหหลักสูตร โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรู ทีค่ าดหวังรายป/รายภาค และสาระการเรียนรู เพื่อกําหนดสื่อการเรียนใหเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ • สํารวจ รวบรวมสื่อการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหมีสื่อที่หลากหลายและเพียงพอ • วิเคราะหสื่อการเรียนรู ผูส  อนควรพิจารณาสื่อการเรียนรูที่ไดรวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ วาสามารถ นํามาใชในการเรียนรูไดหรือไม โดยพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ - การเรียนรูตามสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู - การพัฒนาเจตคติและคานิยม - การนําไปใชในชีวิตประจําวัน - ความถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชา เวลาเรียน และวุฒิภาวะของผูเรียน - ความเหมาะสมในการเสนอเนื้อหา มีการเรียงลํ าดับตามขั้นตอน การเรียนรูชัดเจน เชน มีตวั อยาง ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ - การใชภาษาถูกตองตามหลักภาษา สื่อความหมายชัดเจน - กิจกรรมสงเสริมการฝกปฏิบัติหรือการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เชน คําถามหรือสถาน การณสมมติที่ทําใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหวิจารณ หรือบูรณาการความรูตางๆ มาใชแกปญหา วิธีการเลือกใชสื่อการเรียนรู ไมมีสูตรสําเร็จและไมมีเงื่อนไขวาผูสอนจะตองมีความรูในการ ผลิตสื่อดวยตนเอง แตผสู อนควรมีความสามารถในการเลือกใชสอื่ จัดเตรียมสือ่ และรูจ กั นํามาใชเพือ่ เพิ่มพูนประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยตระหนักวาสื่อการเรียนรูที่นํามาใชอํานวยประโยชนตอ ผูเ รียนไดมากที่สุด และอยูในวิสัยที่ผูสอนจะสามารถนํามาใชไดดีที่สุด

media

11 มีนาคม 2545

สสวท.


การพัฒนาสื่อการเรียนรู สื่อการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหบรรลุตามจุดมุง หมายของหลักสูตร ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการสราง/เลือกสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับสาระการ เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู ในการดํ าเนินการสอนผูสอนจะตองจัดทํ าแผนการสอนซึ่งจะตองใชสื่อประกอบการจัดกิจ กรรมโดยเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหา วุฒิภาวะ และความสนใจของผูเรียน หลังจากที่นําไปใชแลว ตองประเมินประสิทธิภาพของสื่อและมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นเพื่อใชในการสอนครั้งตอไป

media

11 มีนาคม 2545

สสวท.

สื่อการสอน  

ประเภทของสื่อการสอนชนิดต่าง ๆ

สื่อการสอน  

ประเภทของสื่อการสอนชนิดต่าง ๆ