Page 1

KINNITATUD Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 07.06.2012 otsusega nr . 10

HINDAMISSTANDARD Kutsestandardi nimetus: Suhtlemistreener, tase 5 Suhtlemistreener, tase 6 Suhtlemistreener, tase 7 Sisukord: 1. Üldine informatsioon 2. Hindamise korraldus 3. Hindamiskriteeriumid 4. Hindamisülesanded 5. Hindamisjuhend 6. Vormid hindajale 7. Vormid taotlejale 8. Vormid superviisorile arenguvestluse läbiviimiseks ja suhtlemistreeningu vaatluseks töökohal. 1

Üldine informatsioon

Suhtlemistreener, tase 5, suhtlemistreener, tase 6 ja suhtlemistreener, tase 7 hindamine on kutsealase kompetentsuse hindamine. Hindamine viiakse läbi vähemalt kord aastas. Kutse andja avalikustab oma veebilehel: 1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtaja ning esitamise viisi 2) hindamiste toimumise ajad 3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks 4) muud kutse andmise korraldust puudutavad asjaolud. Hindamist teostab kutsekomisjoni poolt moodustatud hindamiskomisjon. Hindamine viiakse läbi kahes etapis. I etapis analüüsib hindaja taotleja esitatud dokumentide tehnilist vastavust soovitud kutse saamiseks kehtestatud nõuetele. Juhul, kui dokumendid ei vasta soovitud kutsetaseme nõuetele, on


Kutsekomisjonil õigus nõuda täiendavaid dokumente. Vastavalt on taotlejal võimalik kuni dokumentide esitamise tähtaja lõpuni esitada täiendavaid dokumente sama kutsetaseme taotlemiseks või esitada uus taotlus korrigeeritud kutsetasemele. Kui taotleja esitab täiendavaid dokumente või uue taotluse korrigeeritud kutsetasemele enne dokumentide esitamise tähtaega, ei pruugi ta uuesti maksta dokumentide läbivaatustasu/hindamistasu. Nõuetekohaselt täidetud dokumendid registreeritakse ning suunatakse edasi teise etappi (treeningu vaatlus ja/või arenguvestlus). Nõuetele mittevastavad dokumendid registreeritakse puuduste märkega ning fikseeritakse uus tähtaeg dokumentide esitamiseks. II etapis analüüsivad hindajad taotleja poolt esitatud dokumente ja hindamiskomisjoni liikme poolt koostatud treeningu vaatluse ja/või arenguvestluse protokolle. Kui hinnang protokollide ja kutsetaotlusdokumentide sisule on positiivne, langetab hindamiskomisjon otsuse kutse andmise kohta ja esitab selle kinnitamiseks kutsekomisjonile. Kui protokollide ja/või ja taotleja poolt esitatud dokumentide sisu osas tekib hindamiskomisjonil küsimusi, mis nõuavad täiendavaid selgitusi või lisamaterjale, siis kutsutakse taotleja (vajadusel koos lisamaterjalidega) hindamiskomisjoni vestlusele. Vestlusele ilmumine on taotlejale kohustuslik ning mitteilmumise puhul lükatakse kutsetaotlus tagasi. Kui hinnang ülalnimetatud materjalidele on negatiivne, siis langetatakse otsus taotletud kutse mitteandmise osas. 2

Hindamise korraldus

Hindamised toimuvad vähemalt kord aastas. I etapis registreeritud ja korrektselt esitatud taotlusdokumendid suunatakse hindamise II etappi. Registreerimisest teavitatakse taotlejat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul. Nõuetele mittevastavad dokumendid registreeritakse puuduste märkega ning taotlejal on võimalik need täiendatult uuesti esitada enne dokumentide esitamise lõpptähtaega. Taotleja teavitab kutse andjat oma otsusest antud küsimuses 5 tööpäeva jooksul. Esitatud dokumente ega kutse taotlemise tasu ei tagastata. II etapp toimub kuu aja jooksul pärast dokumentide esitamise tähtaega. Hindamise II etapis vaatab hindamiskomisjon läbi antud taotlusega seotud dokumendid ja võtab seisukoha taotleja vestlusele kutsumise vajaduse osas. Kui hindamiskomisjon peab vestlust vajalikuks, teavitab ta sellest taotlejat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul ning pooled lepivad kokku vestluse toimumise aja ja koha. Ühtlasi teeb hindamiskomisjon taotlejale teatavaks vestlusel vajalike lisamaterjalide hulga ja iseloomu. Lõppotsus tehakse ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast. Taotlejat teavitatakse kutsekomisjoni otsusest 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.


Kutse taotleja pereliige või sama firma töötaja ei saa osaleda hindamiskomisjoni töös. 2.1

Vestluse kodukord

Hindamisele lubatu esitab vestlusele tulles kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart). Hindamise keeleks on üldjuhul eesti keel. Vestlust juhib hindamiskomisjoni esimees või hindamiskomisjoni liige, kõikidel hindamiskomisjoni liikmetel on õigus esitada taotlejale küsimusi. Vestluse sisuks on koos taotlusega esitatud dokumentide ja lisamaterjalide pinnal tekkinud küsimused lähtuvalt hindamiskriteeriumitest. Vestluse ajal on ruumis lubatud viibida ainult vahetult hindamisega seotud isikutel, kui kutsekomisjon ei ole otsustanud teisti. Vestluse ajal on taotlejal ruumis keelatud: •

mobiiltelefonide kasutamine;

teisi taotlejaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine.

Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus eemaldada vestluselt osaleja, kes häirib hindamise läbiviimist. Vestluse käigus täidavad kõik hindamiskomisjoni liikmed hindamislehed (vt. vorm H2).

3

Hindamiskriteeriumid

Kutsealase kompetentsuse tõendamisel kirjeldab ja selgitab taotleja kirjaliku eneseanalüüsi vormis ja vestlusel hindamiskomisjoniga, kui hindamiskomisjon on otsustanud taotleja vestlusele kutsuda, oma tegevust ja tehtud suhtlemistreeninguid, lähtudes kirjaliku eneseanalüüsi hindamiskriteeriumidest (Kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm, lisa 3). 3.1. Suhtlemistreener, tase 5 B.2.1

Hindamiskriteeriumid

Hinnang

1.

Kirjeldab koolitusvajaduse analüüsimist tellimuse alusel ja selle teostatavuse hindamist, lähtudes tellimusest. Kirjeldab esmast kontakti tellijaga ning intervjueerimis- ja kuulamisoskusi kasutades koolitusvajaduste ja tingimuste (nt eesmärgi, grupi koosseisu, mahu, oodatava tulemuse jne.) täpsustamist. Kirjeldab suhtlemistreenerite eetikakoodeksi ning sellest

Jah

Ei

Jah

Ei

2.

Suhtlemistreeningu ettevalmistamine


3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

B.2.2 1. 2.

tulenevate põhimõtete tutvustamist tellimuse täitmisel saadud info käsitlemisel. Kirjeldab koostööd tellijaga, mh grupiliikmete arvu, koolitusruumi sobivuse, käsitletavate teemade hulga jms-ga seotud ebareaalsete ootuste korrigeerimist ja suhtlemistreeningu võimaluste kirjeldamist tellija ootustest lähtuvalt. Kirjeldab tellija nõustamist koolitusgrupi komplekteerimisel (selgitades välja koolitatavate eelnevad koolituskogemused, sh kogemused videotagasisidest). Kirjeldab koolituse oodatavat tulemust ja kasu organisatsioonile. Kirjeldab pakkumise koostamist (tellija vajadused, eelnevad kokkulepped, suhtlemistreeningule esitatavad nõuded). Kirjeldab lepingu koostamse vajalikkust. Kirjeldab treeningu eeltööd (nt täiendava info kogumine, osalejate eelhäälestamine jms) ning saadud info kasutamist treeningu planeerimisel. Kirjeldab koostööd kaastreeneriga (enne koolitust, koolituse ajal ja pärast koolitust), lähtudes koolituse eesmärkidest ja teemadest. Kirjeldab koostööd kaastreeneriga programmi koostamisel ja õppematerjalide ettevalmistamisel. Kirjeldab koolitusruumi ja tehniliste vahendite olemasolu kontrollimise vajadust nende koolitusvajadustega sobivuse kindlakstegemiseks, et tagada koolituseks soodne keskkond. Hindamiskriteeriumid Kirjeldab treeningu soojendust, mis fokusseerub igale indiviidile, grupile ja teemale. Kirjeldab grupiliikmetele treeningu eesmärkide, meetodite, rakendatavuse, kasu jms. tutvustamist.

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Suhtlemistreeningu läbiviimine


3.

4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

14.

15.

16.

Kirjeldab grupilepingu sõnastamist lähtuvalt treeningu eesmärgist ja metoodikast Kirjeldab grupilepingu rikkumisele tähelepanu juhtimist. Kirjeldab grupiliikmete abistamist treeningu eesmärgistamisel ja individuaalsete eesmärkide sõnastamisel. Kirjeldab suhtlemiskompetentside ja -mudelite esitamist sihtgrupist lähtuvalt. Kirjeldab grupi aktiviseerimist arutelude, ajurünnakute ja harjutustega. Kirjeldab suhtlemisoskuste mudeldamist treeningu käigus. Kirjeldab vastupanu märkamist ja sellega tegelemist, pakkudes alternatiivseid vaatenurki ja tegevusi. Kirjeldab treeningharjutuste valikut lähtuvalt grupist ning antud treeningu eesmärkidest. Kirjeldab harjutuste juhendamist ning läbiviimist. Kirjeldab harjutuste analüüsi enda poolt esitatud analüüsiskeemi alusel. Kirjeldab grupiliikmete abistamist õpikogemuste süsteemsel reflekteerimisel. Kirjeldab arendava ja tasakaalustatud (st nii tunnustava kui arenguruumi näitava) tagasiside andmist. Kirjeldab grupiliikmetelt grupi eripärast ja koolituse eesmärgist lähtuva struktureeritud tagasiside küsimist. Kirjeldab enda tegevust grupiliikmete erapooletul abistamisel, mille eesmärgiks on isikliku ja grupiviisilise psühholoogilise vastupanu ületamine. Kirjeldab grupis ilmnevate konfliktide märkamist ja konstruktiivset käsitlemist. Kirjeldab personaalse psühholoogilise abi osutamist psühholoogilise kriisi korral ning

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei


17.

B.2.3 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. B.2.4 1.

2.

3.

grupis arenguvõimelise tööolukorra taastamist. Kirjeldab oma oskusi videotehnika kasutamisel, sh harjutuste salvestamisel ning salvestise esitamisel nii, et see on sihtotstarbeliselt jälgitav. Hindamiskriteerium 1. Kirjeldab treeningul toimunu analüüsimist üksi või koos kaastreeneriga, lähtudes tellimusest, oma kogemusest ja grupilt saadud tagasisidest. Kirjeldab programmi sobilikkuse, õpitulemuste ja grupi rahulolu hindamist. Kirjeldab kaastreeneriga tehtud koostöö analüüsimist ja tulemuslikkuse hindamist. Kirjeldab tellijale treeningu käiku ja tulemusi kajastava kokkuvõtte koostamist ja esitamist ning seejuures konfidentsiaalsuse reeglitest kinni pidamist. Kirjeldab osalejate arenguprotsessi pikendamise ja toetamise protsessi pärast treeningut nt järelmaterjali, meeldetuletuste vms abil. Kirjeldab koolitusmaterjalide muutmist vastavalt treeningu jooksul ilmnenud vajadustele. Kirjeldab treeneri valdusesse jäänud algmaterjalide kaitstust ja konfidentsiaalsust. Hindamiskriteerium Kirjeldab suhtlemistreeningu põhimõtete tutvustamist ja suhtlemistreeningu võimaluste selgitamist, lähtudes sihtgrupi vajadustest ning olukorrast. Kirjeldab oma panust oluliste huvigruppide (nt koolitusjuhid, personalitöötajad, haridusametnikud, sotsiaalteadlased, fondide esindajad jpt) esindajate võrgustiku loomisesse eesmärgiga süvendada teadmisi suhtlemistreeningu võimalustest. Kirjeldab oma kogemuste

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Suhtlemistreeningu järeltöö

Koolitusturu arendamine ja suhtlemistreeningu propageerimine Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei


tutvustamist ning osalemist aruteludes eesmärgiga levitada suhtlemistreeningut kui meetodit. Hindamiskriteeriumid

Suhtlemistreeningu meetodi ja treenerite arendamine

B.2.5 1.

Kirjeldab osalemist Jah Ei suhtlemistreeningu meetodi arendamise ja kaasajastamise teemalistes aruteludes. 2. Kirjeldab osalemist kovisiooni tüüpi Jah Ei aruteludes. B.2.6 Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega. 3.2 Suhtlemistreener, tase 6 B.2.1

Hindamiskriteeriumid

Hinnang

1.

Kirjeldab koolitusvajaduse analüüsimist ja selle teostatavuse hindamist, lähtudes tellimusest. Kirjeldab esmast kontakti tellijaga ning intervjueerimis- ja kuulamisoskusi kasutades koolitusvajaduste ja tingimuste (nt eesmärgi, grupi koosseisu, mahu, oodatava tulemuse jne.) täpsustamist. Kirjeldab suhtlemistreenerite eetikakoodeksi ning sellest tulenevate põhimõtete tutvustamist tellimuse täitmisel saadud info käsitlemisel. Kirjeldab koostööd tellijaga, mh grupiliikmete arvu, koolitusruumi sobivuse, käsitletavate teemade hulga jms-ga seotud ebareaalsete ootuste korrigeerimist ja suhtlemistreeningu võimaluste kirjeldamist tellija ootustest lähtuvalt. Kirjeldab tellija nõustamist koolitusgrupi komplekteerimisel (selgitades välja koolitatavate eelnevad koolituskogemused, sh kogemused videotagasisidest). Kirjeldab koolituse oodatavat tulemust ja kasu organisatsioonile. Kirjeldab pakkumise koostamist (tellija vajadused, eelnevaid kokkulepped, suhtlemistreeningule

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

2.

3.

4.

5.

6.

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Suhtlemistreeningu ettevalmistamine


7.

8.

9. 10.

B.2.2 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

esitatavad nõuded. Kirjeldab lepingu koostamise vajalikkust. Kirjeldab treeningu eeltööd (nt täiendava info kogumine, osalejate eelhäälestamine jms) ning saadud info kasutamist treeningu planeerimisel. Kirjeldab koostööd kaastreeneriga (enne koolitust, koolituse ajal ja pärast koolitust), lähtudes koolituse eesmärkidest ja teemadest. Kirjeldab koostööd kaastreeneriga programmi koostamisel ja õppematerjalide ettevalmistamisel. Kirjeldab koolitusruumi ja tehniliste vahendite olemasolu kontrollimise vajadust nende koolitusvajadustega sobivuse kindlakstegemiseks, et tagada koolituseks soodne keskkond. Hindamiskriteeriumid Kirjeldab treeningu soojendust, mis fokusseerub igale indiviidile, grupile ja teemale. Kirjeldab treeningu eesmärkide, meetodite, rakendatavuse, kasu jms. tutvustamist grupiliikmetele. Kirjeldab grupilepingu sõnastamist lähtuvalt treeningu eesmärgist ja metoodikast. Kirjeldab grupi lepingu rikkumisele tähelepanu juhtimist. Kirjeldab grupi liikmete abistamist treeningu eesmärgistamisel ja individuaalsete eesmärkide sõnastamisel. Kirjeldab suhtlemiskompetentside ja -mudelite esitamist sihtgrupist lähtuvalt. Kirjeldab grupi aktiviseerimist arutelude, ajurünnakute ja harjutustega. Kirjeldab suhtlemisoskuste mudeldamist treeningu käigus. Kirjeldab vastupanu märkamist ja sellega tegelemist, pakkudes alternatiivseid vaatenurki ja tegevusi. Kirjeldab treeningharjutuste loomist koos grupiga ning antud treeningu eesmärkidest. Kirjeldab harjutuste juhendamist ning läbiviimist.

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Suhtlemistreeningu läbiviimine Jah Jah Jah

Ei Ei Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei


11. 12. 13. 14.

15.

16.

17.

B.2.3 1.

2. 3. 4.

5.

Kirjeldab harjutuste analüüsi koos grupiga loodud analüüsiskeemi alusel. Kirjeldab grupiliikmete abistamist õpikogemuste süsteemsel reflekteerimisel. Kirjeldab arendava ja tasakaalustatud (st nii tunnustava kui arenguruumi näitava) tagasiside andmist. Kirjeldab grupiliikmetelt grupi eripärast ja koolituse eesmärgist lähtuva struktureeritud tagasiside küsimist. Kirjeldab enda tegevust grupiliikmete erapooletul abistamisel, mille eesmärgiks on isikliku ja grupiviisilise psühholoogilise vastupanu ületamine. Kirjeldab grupis ilmnevate konfliktide märkamist ja konstruktiivset käsitlemist. Kirjeldab personaalse psühholoogilise abi osutamist psühholoogilise kriisi korral ning grupis arenguvõimelise tööolukorra taastamist. Kirjeldab oma oskusi videotehnika kasutamisel, sh harjutuste salvestamisel ning salvestise esitamisel nii, et see on sihtotstarbeliselt jälgitav. Hindamiskriteeriumid Kirjeldab treeningul toimunu analüüsimist üksi või koos kaastreeneriga, lähtudes tellimusest, oma kogemusest ja grupilt saadud tagasisidest. Kirjeldab programmi sobilikkuse, õpitulemuste ja grupi rahulolu hindamist. Kirjeldab kaastreeneriga tehtud koostöö analüüsimist ja tulemuslikkuse hindamist. Kirjeldab tellijale treeningu käiku ja tulemusi kajastava kokkuvõtte koostamist ja esitamist ning seejuures konfidentsiaalsuse reeglitest kinni pidamist. Kirjeldab osalejate arenguprotsessi pikendamist ja toetamist pärast

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Suhtlemistreeningu järeltöö Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei


6. 7. B.2.4 1.

2.

3. 4.

5.

B.2.5 1.

2.

3.

treeningut näiteks järelmaterjali, meeldetuletuste vms abil. Kirjeldab koolitusmaterjalide muutmist vastavalt treeningu jooksul ilmnenud vajadustele. Kirjeldab treeneri valdusesse jäänud algmaterjalide kaitstust ja konfidentsiaalsust. Hindamiskriteeriumid

Jah

Ei

Jah

Ei Koolitusturu arendamine ja suhtlemistreeningu propageerimine

Kirjeldab suhtlemistreeningu põhimõtete tutvustamist ja suhtlemistreeningu võimaluste selgitamist, lähtudes sihtgrupi vajadusest ning olukorrast. Kirjeldab oma panust psühholoogilise võrdsuse suurendamisse ning võidanvõidad ideoloogia levitamisse ühiskonnas laiemalt. Kirjeldab oma esinemisi ajakirjanduses ja konverentsidel vm avalikel üritustel. Kirjeldab oma osalemist oluliste huvigruppide (nt koolitusjuhid, personalitöötajad, haridusametnikud, sotsiaalteadlased, fookusgruppide esindajad jpt) esindajate võrgustiku loomises eesmärgiga süvendada teadmisi suhtlemistreeningu võimalustest. Kirjeldab oma kogemuste tutvustamist ning osalemist aruteludes eesmärgiga levitada suhtlemistreeningut kui meetodit. Hindamiskriteeriumid

Jah

Ei

Kirjeldab kaasaegsele oskusteabele, valdkonna uuendustele ning enda kogemustele tuginevate uuenduslike koolitusmeetodite kasutamist enda poolt kogu koolitusprotsessi käigus. Kirjeldab osalemist kovisiooni tüüpi aruteludes ja kolleegide juhendamise juhtumeid uue sihtgrupi või temaatikaga töötamisel. Kirjeldab teiste koolitusvaldkonna spetsialistide (nt andragoogide, õppejõudude jt) nõustamist grupidünaamika ja õpiprotsesside juhtimise alal.

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah Ei

Jah Ei

Suhtlemistreeningu meetodi ja treenerite arendamine

Jah

Ei


B.2.6 Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega. 3.3.

Suhtlemistreener, tase 7

B.2.1 1.

Hindamiskriteeriumid Kirjeldab koolitusvajaduse analüüsimist ja selle teostatavuse hindamist, lähtudes tellimusest. Kirjeldab esmast kontakti tellijaga ning intervjueerimis- ja kuulamisoskusi kasutades koolitusvajaduste ja tingimuste (nt eesmärgi, grupi koosseisu, mahu, oodatava tulemuse jne.) täpsustamist, ning tellimuses sisalduvate varjatud arenguvajadusteni jõudmist. Kirjeldab suhtlemistreenerite eetikakoodeksi ning sellest tulenevate põhimõtete tutvustamist tellimuse täitmisel saadud info käsitlemisel. Kirjeldab koostööd tellijaga, mh grupiliikmete arvu, koolitusruumi sobivuse, käsitletavate teemade hulga jms-ga seotud ebareaalsete ootuste korrigeerimist, suhtlemistreeningu võimaluste kirjeldamist tellija ootustest lähtuvalt ning omapoolsete soovituste andmist tellija eesmärkide täitmiseks. Kirjeldab tellija nõustamist koolitusgrupi komplekteerimisel (selgitades välja koolitatavate eelnevad koolituskogemused, sh kogemused videotagasisidest). Kirjeldab koolituse oodatavat tulemust ja kasu organisatsioonile. Kirjeldab pakkumise koostamist (tellija vajadused, eelnevad kokkulepped, suhtlemistreeningule esitatavad nõuded). Kirjeldab lepingu koostamise vajalikkust. Kirjeldab treeningu eeltööd (nt täiendava info kogumine, osalejate eelhäälestamine jms) ning saadud info kasutamist treeningu planeerimisel.

2.

3.

4.

5.

6.

Hinnang Suhtlemistreeningu ettevalmistamine Jah Ei Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei


7.

8. 9.

10. B.2.2 1. 2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

9.

Kirjeldab koostööd kaastreeneriga (enne koolitust, koolituse ajal ja pärast koolitust), lähtudes koolituse eesmärkidest ja teemadest. Kirjeldab koostööd kaastreeneriga programmi koostamisel ja õppematerjalide ettevalmistamisel. Kirjeldab koolitusruumi ja tehniliste vahendite olemasolu kontrollimise vajadust nende koolitusvajadustega sobivuse kindlakstegemiseks, et tagada koolituseks soodne keskkond. Kirjeldab osalejate arenguvajaduste arvestamist programmi koostamisel. Hindamiskriteeriumid Kirjeldab treeningu soojendust, mis fokusseerub igale indiviidile, grupile ja teemale. Kirjeldab grupiliikmetele treeningu eesmärke, meetodeid, eesmärke, rakendatavust, kasu jms. tutvustamist. Kirjeldab grupiliikmete personaalset motiveerimist. Kirjeldab grupilepingu sõnastamist lähtuvalt treeningu eesmärgist ja metoodikast. Kirjeldab grupilepingu rikkumisele tähelepanu juhtimist. Kirjeldab grupi liikmete abistamist treeningu eesmärgistamisel ja individuaalsete eesmärkide sõnastamisel. Kirjeldab suhtlemiskompetentside ja -mudelite esitamist sihtgrupist lähtuvalt. Kirjeldab grupi aktiviseerimist arutelude, ajurünnakute ja harjutustega. Kirjeldab suhtlemisoskuste mudeldamist treeningu käigus. Kirjeldab vastupanu märkamist ja sellega tegelemist, pakkudes alternatiivseid vaatenurki ja tegevusi. Kirjeldab treeningharjutuste loomist koos grupiga ning samaaegset lähtumist antud

Jah Ei

Jah Ei Jah Ei

Jah

Ei Suhtlemistreeningu läbiviimine

Jah Ei Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei Jah Ei Jah Ei Jah Ei

Jah Ei


10. 11. 12. 13.

14.

15.

16.

17.

B.2.3 1.

2.

treeningu eesmärkidest. Kirjeldab harjutuste juhendamist ning läbiviimist. Kirjeldab harjutuste analüüsi ühiselt koos grupiga loodud analüüsiskeemi alusel. Kirjeldab grupiliikmete abistamist õpikogemuste süsteemsel reflekteerimisel. Kirjeldab arendava ja tasakaalustatud (st nii tunnustava kui arenguruumi näitava) tagasiside andmist. Kirjeldab grupiliikmetelt grupi eripärast ja koolituse eesmärgist lähtuva struktureeritud tagasiside küsimist. Kirjeldab enda tegevust grupiliikmete erapooletul abistamisel, mille eesmärgiks on isikliku ja grupiviisilise psühholoogilise vastupanu ületamine. Kirjeldab grupis ilmnevate konfliktide märkamist ja konstruktiivset käsitlemist. Kirjeldab personaalse psühholoogilise abi osutamist psühholoogilise kriisi korral ning grupis arenguvõimelise tööolukorra taastamist. Kirjeldab oma oskusi videotehnika kasutamisel, sh harjutuste salvestamisel ning salvestise esitamisel nii, et see on sihtotstarbeliselt jälgitav. Annab arendavat ja tasakaalustatud (st nii tunnustavat kui arenguruumi näitavat) tagasisidet. Hindamiskriteeriumid Kirjeldab treeningul toimunu analüüsimist üksi või koos kaastreeneriga, lähtudes tellimusest, oma kogemusest ja grupilt saadud tagasisidest. Kirjeldab programmi sobilikkuse, õpitulemuste ja grupi rahulolu hindamist. Kirjeldab kaastreeneriga tehtud koostöö analüüsimist ja tulemuslikkuse hindamist.

Jah Ei Jah Ei Jah Ei Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei

Jah

Ei

Suhtlemistreeningu järeltöö Jah Ei

Jah Ei


3

4.

5.

6. 7. B.2.4 1.

2.

3.

4.

5.

Kirjeldab treeningu korduvalt kasutatava programmi edasiarendamist osapoolte tagasiside ja ühise analüüsi alusel. Kirjeldab tellijale treeningu käiku ja tulemusi kajastava kokkuvõtte koostamist ja esitamist ning seejuures konfidentsiaalsuse reeglitest kinni pidamist. Kirjeldab osalejate arenguprotsessi pikendamist ja toetamist pärast treeningut näiteks järelmaterjali, meeldetuletuste vms abil. Kirjeldab koolitusmaterjalide muutmist vastavalt treeningu jooksul ilmnenud vajadustele. Kirjeldab treeneri valdusesse jäänud algmaterjalide kaitstust ja konfidentsiaalsust. Hindamiskriteeriumid

Jah Ei

Kirjeldab suhtlemistreeningu põhimõtete tutvustamist ja suhtlemistreeningu võimaluste selgitamist, lähtudes sihtgrupi vajadusest ning olukorrast. Kirjeldab oma panust psühholoogilise võrdsuse suurendamisse ning võidan-võidad ideoloogia levitamisse ühiskonnas laiemalt. Kirjeldab võimaluste leidmist oma kogemuste tutvustamiseks ning esinemaks ajakirjanduses ja konverentsidel vm avalikel üritustel. Kirjeldab suhtlemistreeningu mõju ja tulemuslikkuse uurimist ja oluliste huvigruppide (nt koolitusjuhid, personalitöötajad, haridusametnikud, sotsiaalteadlased, fookusgruppide esindajad jpt) esindajate võrgustiku arendamist eesmärgiga süvendada teadmisi suhtlemistreeningu võimalustest. Kirjeldab oma kogemuste ja uuenduste tutvustamist teistele koolitusvaldkonna spetsialistidele ning aktiivset osalemist aruteludes eesmärgiga levitada

Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei Jah Ei Koolitusturu arendamine ja suhtlemistreeningu propageerimine

Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei

Jah Ei


B.2.5

suhtlemistreeningut kui meetodit. Hindamiskriteeriumid

Suhtlemistreeningu meetodi ja treenerite arendamine

1.

Kirjeldab kaasaegsele Jah Ei oskusteabele, valdkonna uuendustele ning enda kogemustele tuginevate uuenduslike koolitusmeetodite kasutamist enda poolt kogu koolitusprotsessis ning kogemuste jagamist teiste treeneritega erinevates vormides (nt koolitused, õppematerjalid jms). 2. Kirjeldab kovisiooni, supervisiooni, Jah Ei coaching´u jt abistamismeetodite kasutamist treeningprotsessis tekkinud keeruliste situatsioonide läbitöötamiseks, samuti oma teadmiste ja oskuste jagamist muudes vormides, sh juhendades kolleege töös uute sihtgruppide ja temaatikaga. 3. Kirjeldab teiste koolitusvaldkonna Jah Ei spetsialistide (nt andragoogide, õppejõudude jt) nõustamist grupidünaamika ja õpiprotsesside juhtimise alal. B.2.6 Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega. 4

Hindamisülesanded

Hindamiskomisjon hindab taotlejat tema poolt koostatud kirjaliku struktureeritud eneseanalüüsi, arenguvestluse protokolli ja esmakordsel kutse taotlemisel suhtlemistreeningu vaatlusprotokolli alusel, millele võib hindamiskomisjoni otsuse alusel lisanduda vestlus hindamiskomisjoni liikmetega. 5

Hindamine

Kõik kutsekomisjoni liikmed hindavad üksteisest sõltumatult hindamislehe (vorm H1 ja vorm H2) alusel taotleja teadmiste ja oskuste vastavust kutsestandardile. Iga taotleja kohta täidetakse koondhinnangu leht (vorm H3). Koondhinnang moodustub eksamikomisjoni liikmete enamushinnangu alusel. Kui kutsekomisjoni liikmete hinnangud jagunevad võrdselt, siis on tulemuste määramisel otsustavaks kutsekomisjoni esimehe hinnang. Hindamine loetakse sooritatuks, kui kutsekomisjoni koondhinnang on positiivne.


Koostatakse hindamise protokoll. Protokolli koostamise aluseks on hindamis- ja koondhinnangu lehed. Protokollile kirjutavad alla kõik kutsekomisjoni liikmed. Kutsekomisjoni protokoll on avalik dokument. Hindamislehti ja koondhinnangut ei tutvustata taotlejale ega teistele isikutele. Kutsekomisjoni otsuse peale võib taotleja esitada kaebuse kutse andjale.

6

Hindamisjuhend hindajale

Enne hindamist: Tutvuge • suhtlemistreener, tase 5, suhtlemistreener, tase 6 ja suhtlemistreener , tase 7 kutsestandarditega • kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega, • kutse andmise korraga, • hindamise üldise informatsiooniga, • hindamiskriteeriumidega, • hindamismeetoditega, • hindamise korraldusega, • hindamisel kasutatavate vormidega. Hindamise ajal • jälgige taotlejat hindamisprotsessis personaalselt, • täitke taotleja kohta personaalne hindamisvorm, • esitage vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas, • hinnake kõikide hindamiskriteeriumi järgi, • vormistage hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta. Hindamise järel • andke taotlejale konstruktiivset tagasisidet, • vormistage hindamistulemus.

6.1. Vormid hindajale


KOMPETENTSIPÕHISE ENESEANALÜÜSI HINDAMISLEHT (vorm H1) Kompetentsi lühikirjeldus

Hinnang : 3 – täidetud 2 – täidetud osaliselt 1 – täitmata 3 2

Tõendid kompetentsi valdamisele 1

Hindaja allkiri..........................

VESTLUSE HINDAMISLEHT (vorm H2) Suhtlemistreener, tase 5/Suhtlemistreener, tase 6/Suhtlemistreener, tase 7 Taotleja: …………………….. Hindaja: …………………….. Kompetents

Hindamiskriteeriumid Täidetud

Hinnang Mitte täidetud

Hindaja allkiri..........................

KOONDHINNANGU LEHT (vorm H3) Kriteerium

Hindaja 1 hinnang

Hindaja 2 hinnang

Hindaja 3 hinnang

Koond hinnang


Kokkuvõte: Kohustuslikud kriteeriumid on /ei ole nõutaval tasemel. Hindamiskomisjoni ettepanek: anda /mitte anda taotlejale suhtlemistreeneri tase 5, tase 6 või tase 7 kutse. Ülejäänud punktides on ___ hinnangut 2/3 kriteeriumist s.o 70%. Kutsekomisjoni esimees: nimi ja allkiri

7

Vorm(id) taotlejale

 Avaldus (lisa 1)  isikut tõendava dokumendi koopia  CV  haridust tõendava dokumendi koopia (esmakordsel taotlemisel)  suhtlemistreeneri väljaõppe lõpetamist tõendava tunnistuse koopia  2 viimase aasta jooksul läbitud täiendkoolituste loetelu  treeningprogramm koos lisadega  kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm (lisa 3)  ankeet treeneritöö kohta (lisa 2)  kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument Nõutavate dokumentide vormid (lisad 1 kuni 3) avaldatakse KA veebilehel.

7.1

VORMIKOHANE AVALDUS

SUHTLEMISTREENERI KUTSE TAOTLEJA AVALDUS TAOTLEJA: (Täidab taotleja) Ees ja perekonnanimi Isikukood

Lisa 1


Postiaadress Kontakttelefon E-posti aadress Faks TÖÖANDJA: nimi, aadress, Kontaktisiku nimi ja telefon Taotleja ametikoht TAOTLETAVA KUTSEKVALIFIKATSIOONI NIMETUS JA TASE:

Täidab taotleja AVALDUSELE LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU: (Täidab KA) Lehti Märge vastavuse kohta isikut tõendava dokumendi koopia haridust tõendava dokumendi koopia suhtlemistreeneri väljaõppe lõpetamist tõendava tunnistuse koopia superviisori väljaõppe lõpetamist tõendava tunnistuse koopia treeningprogramm koos lisadega loetelu läbiviidud treeningutest Ankeet kutseomistamistasu maksmist tõendav Dokument ANDMED ARVE ESITAMISEKS : Ettevõte / isiku nimi: Aadress: Faks: LOEN INFO KÄTTESAANUKS, SAADES SELLE JÄRGNEVAL VIISIL Postiaadress E-mail KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEJA Kuupäev

Allkiri


MÄRGE AVALDUSE VASTUVÕTMISE KOHTA ( Täidab KA) Avalduse saamise kuupäev Vastu võtnud isiku nimi Registreerimise number MÄRGE TAOTLEJALE TEATISE SAATMISE KOHTA (Täidab KA) 1 2 3 4 5 Kuupäev Teatise sisu Teatise saatnud isiku nimi

Lisa 2 7.2 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. b. c. 7. 8. 9. a. b.

ANKEET TREENERITÖÖ KOHTA

Läbiviidud koolituste loetelu kuude kaupa kahe aasta jooksul. Treeningute arv loetletud koolitustest, mis vastavad ESTÜ suhtlemistreeningu määratlusele. Iseseisvalt müüdud koolituspäevade arv. Nimeta kaastreenerid, kellega koos oled suhtlemistreeninguid teinud viimase kahe aasta jooksul. Koostöökogemuste analüüs ja hinnang oma koostööoskustele teiste treeneritega (tugev pool enda juures; arendamist vajavad küljed). Kas ja keda vähemkogenud treeneritest oled juhendanud (nimeliselt viimase kahe aasta jooksul): Superviseerides Kaastreenerina treeningus Treeninguvälise arutelu kujul Avaldatud publikatsioonid (nelja aasta jooksul). Esinemised konverentsidel, seminaridel (nelja aasta jooksul). Sinu ideed seosed suhtlemistreeningu meetodi täiustamisega: mida oled oma treeningusse sisse toonud lisaks koolituses pakutud mudelitele? millistest koolituses pakutud mudelitest või nende osadest oled loobunud, sest need on iganenud, pole Sinu treeningus töötanud vms.?

7.3 – 7.5 Kompetentsipõhise eneseanalüüsi vormid suhtlemistreeneri kutsete tase 5, tase 6 ja tase 7 taotlejatele Selgitus: vormid on identsed hindamisstandardis toodud vormidega (ainsa erinevusega, et eeltööna kirjeldab taotleja parempoolses lahtris oma konkreetseid tegevusi, mis tõendavad kompetentside olemasolu, hindamise käigus saavad sama vormi kasutada hindamiskomisjoni liikmed).


8 Vormid superviisorile arenguvestluse läbiviimiseks ja suhtlemistreeningu vaatluseks töökohal. Lisa 3 8.1

ARENGUVESTLUSE SKEEM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Millisena näeb taotleja enda kui treeneri missiooni? Millised eesmärgid ja arenguülesanded taotleja endale vaatlusalusel perioodil püstitas? Mis senises töös on olnud vastavuses taotleja missiooni ja eesmärkidega, mis mitte? Mis teemadel ja kus on taotleja viimasel kahel aastal ennast täiendanud? Mis on käesolevaks ajaks taotleja täiustamist vajavad teadmised ja oskused? Kuidas ja kus kavatseb taotleja enesearendamist jätkata? Milliseid eneserefleksiooni vorme kasutab (treeningupäevik, isikliku professionaalse arengu päevik vms)? 8. Millistest treenerite väljaõppes omandatud teadmistest ja oskustes on olnud kõige ena kasu? 9. Mis jäi treenerite väljaõppes vajaka? Mis seda on korvanud? 10. Millise regulaarse toetussüsteemi on taotleja endale moodustanud? (Koht treeningu järelmõtete ja mõjude läbitöötamiseks). 8.2.

VORM SUHTLEMISTREENINGU VAATLUSEKS TÖÖKOHAL

Hindaja, kes on ühtlasi taotleja superviisoriks, vaatleb (eelneva kokkuleppe alusel nii taotleja ja tema kaastreeneri kui ka tellija ja grupiga) taotleja poolt läbi viidavat suhtlemistreeningut ajaliselt vähemalt 60 % ulatuses 16-tunnisest suhtlemistreeningust ning kontrollib vaatluse käigus kõigi hindamisjuhendi tabelis 2.2 toodud kompetentside valdamist. Vaatluse eel kontrollib superviisor suulise vestluse käigus hindamisjuhendi tabelis 2.1 toodud kompetentside valdamist ja pärast vaatlust samasuguse vestluse käigus hindamisjuhendi tabelis 2.3 toodud kompetentside valdamist ning koostab vaatlusest kirjaliku kokkuvõtte, mille esitab hindamiskomisjonile praktilise eksami vormistamiseks. SUHTLEMISTREENINGU VAATLUSE HINDAMISLEHT Kompetentsi lühikirjeldus

Hinnang: 3 – täidetud 2 – täidetud osaliselt 1 – täitmata

Tõendid kompetentsi valdamisele


Hindaja allkiri ……………………………………..

Suhtlemistreenerite hindamisstandard 2012  

hindamisstandard

Advertisement