Page 1

LISA 2 SUHTLEMISTREENERI  KUTSEKVALIFIKATSIOONI  TAOTLEMISE  AVALDUS TAOTLEJA: (Täidab taotleja) ees­ ja perekonnanimi isikukood postiaadress kontakttelefon E­posti aadress faks

TÖÖANDJA: nimi, aadress, Kontaktisiku nimi ja telefon

Taotleja ametikoht TAOTLETAVA KUTSEKVALIFIKATSIOONI NIMETUS JA TASE: Täidab taotleja

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU: (Täidab KOO) isikut tõendava dokumendi koopia haridust tõendava dokumendi koopia suhtlemistreeneri väljaõppe lõpetamist tõendava tunnistuse koopia superviisori väljaõppe lõpetamist tõendava tunnistuse koopia Treeningprogramm koos lisadega loetelu läbiviidud treeningutest ankeet kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument

Lehti

Märge vastavuse kohta

ANDMED ARVE ESITAMISEKS : Ettevõte / isiku nimi: Aadress: Faks:

LOEN INFO KÄTTESAANUKS, SAADES SELLE JÄRGNEVAL VIISIL Postiaadress

E­mail

KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEJA Kuupäev

Allkiri

MÄRGE AVALDUSE VASTUVÕTMISE KOHTA

( Täidab KOO) Avalduse saamise kuupäev Vastu võtnud isiku nimi Registreerimise number MÄRGE TAOTLEJALE TEATISE SAATMISE KOHTA (Täidab KOO) 1 2 3 4 5 Kuupäev

Teatise sisu

Teatise saatnud isiku nimi

Lisa 2, Suhtlemistreeneri kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus  
Lisa 2, Suhtlemistreeneri kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus  

Kutse omistamise korda. Lisa 2, Suhtlemistreeneri kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus