Page 1

Happy internet package

Page 1 of 4

ใส่คําที ต ้ องการค ้ นหา

แฮปปี เอาใจคนชอบเล่ น เน็ ตผ่านมื อถื อหรื อแอร์ การ์ ดด ้ วยแพ็ กเกจHappy Internet สุ ด คุ ้ ม จะเล่ นน ้ อยเล่ นมากก็เลื อกได ้ ตามใจชอบ

• สมัค รผ่ านบริ การด่ วนพิ เศษ(ไม่ ค ิ ดค่ า บริ การ) • โทร กด (ไม่ค ิ ดค่าโทร) (ยกเว ้ นแพ็กเกจ70 ชัวโมง) • โทร. 1678 dtac call center (ครั งละ 3 บาท รวม VAT 7%) ตั งแต่วันนี – 30 กันยายน 2554

• สํ าหรับแพ็กเกจคิ ดตามชัวโมงการใช ้งาน อัตราค่ าบริ การคิ ดเป็ นนาที(เศษของนาที ค ิ ด เป็ น 1 นาที) • สามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช ้งานคงเหลื อได ้ ง่ า ยๆโทร • อัตราค่าบริ การข ้ างต ้ นนียังไม่รวม VAT 7% • ค่าบริ การส่วนเกิ นคิ ดตามแพ็กเกจปั จจุบั น • สามารถใช ้สิทธิ พ ิ เศษนีได ้ ก็ต่อเมื อได ้ รับ SMS ยื น ยันการสมัครภายใน 1 ชัวโมง • ค่าบริ การนีสํา หรับการใช ้งานภายในประเทศเท่ า นั น ไม่รวมกรณีการนํ าไปใช ้งานในต่ างประเทศ โดยจะคิ ด ตามอัตราค่าบริ การdata roaming ของประเทศนั นๆ • สอบถามรายละเอี ย ดเพิ มเติ มโทร. 1678 dtac call center (ครั งละ 3 บาท รวม VAT 7%)

http://www.happy.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid...

9/8/2554


Happy internet package

Page 2 of 4

ช่องทางการตรวจสอบระยะเวลาการใช ง้ านคงเหลื อ • โทร หรื อโทร

(ไม่ ค ิ ดค่ า โทร) กด

(ไม่ค ิ ดค่าโทร)

• กด (ไม่ ค ิ ดค่ า โทร) • www.happy.co.th/webservices • wap.dtac.co.th/happy ข ั นตอนการต ั ดเง ิ นค่ าบริ การ กรณีที สมัค รแพ็กเกจแฮปปี Happy internet มากกว่า 1 แพ็กเกจขึ นไป และ / หรื อทําการเติ ม บริ การเสริ ม Happy internet ผ่านบัตรเติ มบริ การหรื อVAS Card สามารถดํา เนิ น การได ้ โดยระบบ จะทํ าการตัดเงิ น ค่ าบริ การเรี ยงตามลําดั บดั งนี ลําด ั บที1 ประเภทฟรี ลําด ั บที2 ประเภทรายเดื อน / รายชัวโมง (เรี ยงลําดับตามวั น ที หมดอายุการใช้งานก่ อน) ลําด ั บที3 ประเภทบัตรเติ มบริ การ/ VAS Card

1. สํ าหรับผู ้ ใช้บริ การโทรศัพท์ เคลื อนที แบบเติ มเงิ น ในระบบ1800 จากดี แทครายใหม่และปั จจุบัน สมัค รรายการส่งเสริ มการขายนีได ้ ตั งแต่ ว ันนี– 30 กันยายน 2554 โดยจะต ้ องทํ าการสมัค รผ่ าน ช่องทาง ดังนี • ระบบตอบรับอัตโนมัต ิ โทร *1004 ไม่ ค ิ ดค่ าบริ การ • สมัค รผ่านบริ การด่วนพิ เศษ ไม่ค ิ ดค่าบริ การ • โทร. 1678 dtac call center ครั งละ 3 บาท รวม VAT 7% • อิ นเทอร์ เน็ ตบนมื อถื อโดยเข ้ าไปทีwap.dtac.co.th/happy ่ งทาง ดังนี โดยผู ้ ใช้บริ การสามารถตรวจสอบยอดบริ การเสริ มคงเหลื อไดด้ ้ วยตนเองผ่านชอ • ระบบตอบรับอัตโนมัต ิ โทร *1004 กด 8 ไม่ ค ิ ดค่ า บริ การ • ระบบตอบรับอัตโนมัต ิ โทร *1001 ไม่ ค ิ ดค่ าบริ การ • โทร. 1678 dtac call center ครั งละ 3 บาท รวม VAT 7% • สํา นั กงานบริ การลูกค ้ าดี แทคทุกสาขา • อิ นเทอร์ เน็ ตบนมื อถื อโดยเข ้ าไปทีwap.dtac.co.th/happy ิ สธิ พ ิ เศษรายการส่งเสริ มการขายบริ การเสริ มHappy internet 2. ผู ้ สมัค รเข ้ าร่วมรายการจะได ้ รับท ดังนี 2.1 แพ็ กเกจ Happy internet 2 ชัวโมง ค่าบริ การ 9 บาท (รวมภาษี มูลค่ า เพิ ม 7%) ใช ้ได ้ ถึ ง 24:00น. ของวันที สมัคร ครบกําหนดแล ้ วสมัครใหม่ไม่ต่ ออายุให ้ อัตโนมัต ิ 2.2 แพ็ กเกจ Happy internet 5 ชัวโมง ค่าบริ การ 50 บาท ใช ้ภายใน 30 วัน ครบกําหนดแล ้ ว สมัค รใหม่ ไม่ต่ ออายุ ให ้ อัตโนมัต ิ 2.3 แพ็ กเกจ Happy internet 20 ชัวโมง เดื อนละ 99 บาท คิ ดค่ า บริ การและต่ ออายุ ให ้ อัตโนมัต ิ ทุกเดื อน ใช ้ได ้ นาน12 เดื อน 2.4 แพ็ กเกจ Happy internet 70 ชัวโมง เดื อนละ 199 บาท คิ ด ค่าบริ การและต่ออายุให ้ อั ต โนมัต ิ ทุกเดื อน ใช ้ได ้ นาน12 เดื อน 2.5 แพ็ กเกจ Happy internet 30 เมกกะไบต์ (MB) เดื อนละ 99 บาท คิ ดค่าบริ การและต่ ออายุ ให ้ อัตโนมัต ิ ทุ กเดื อน ใช ้ได ้ นาน12 เดื อน 2.6 แพ็ กเกจ Happy internet 150 MB เดื อนละ 250 บาท คิ ดค่าบริ การและต่ ออายุ ให ้ อัต โนมัต ิ ทุกเดื อน ใช ้ได ้ นาน6 เดื อน 2.7 แพ็ กเกจ Happy internet 3 จิ กะไบต์ (GB) เดื อนละ 650 บาท คิ ดค่ า บริ การและต่ ออายุ ให ้ อัตโนมัต ิ ทุ กเดื อน ใช ้ได ้ นาน12 เดื อน 2.8 แพ็ กเกจ Happy internet ไม่จํากัดชัวโมง เดื อนละ 790 บาท คิ ด ค่ าบริ การและต่ออายุให ้ อัตโนมัต ิ ทุ กเดื อน ใช ้ได ้ นาน12 เดื อน 3. เงื อนไขของแต่ ละแพ็ กเกจ 3.1 กรณีท ี หมดระยะเวลาการรับสิทธิ ดังกล่ าวหรื อหากใช้เกิ นจํ านวนครั งที กํา หนดระบบจะคิ ด ค่ า ใช ้บริ การตามอัตราปกติ หรื อตามแพ็กเกจปั จจุ บัน ที ใช้อยู่ในขณะนั น 3.2 ผู ้ ใช้บริ การ Happy internet ให ้ บริ การเฉพาะในประเทศไทยเท่ านั นและเฉพาะการใช ้งาน ผ่ า นโทรศัพท์ เคลื อนที และคอมพิ วเตอร์ สว่ นบุคคลที ใช้เพื อการติ ดต่ อสือสารส่วนบุ ค คลเท่านั น 3.3 สําหรับแพ็ กเกจที คิ ดตามชัวโมงการใช ้งาน จะคํานวณตามจริ งเป็ นนาที โดยเศษของนาที ค ิ ด เป็ น 1 นาที และระบบการจัดเก็บและการคํ านวณค่าบริ การ จะยึ ดถื อตามระบบของบรษั ทเป็ นหลัก 3.4 อัตราค่ าบริ การดังกล่ า วไม่รวมบริ การดาวน์โหลดผ่านผู ้ ให ้ บริ การแต่ ละรายและหากผู ้้บริ ใชการ ต ้ องการสมัครใช้ ึ ษาเงื อนไขการใช ้บริ การของผู ้ ให ้ บริ การ บริ การเสริ มหรื อบริ การดาวน์โหลดอื นๆผู ้ ใช้บริ การต ้ องศ ก แต่ ละรายให ้ ชัดเจนก่ อนใช ้บริ การ 3.5 อัตราค่ าบริ การข ้ างต ้ นนี ยังไม่ รวมภาษี มูลค่าเพิ7ม% ยกเว ้ นแพ็กเกจHappy internet 2 ชัวโมง 9 บาท

http://www.happy.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid...

9/8/2554


Happy internet package

Page 3 of 4

4. ผู ้ ใช้บริ การต ้ องมี สถานภาพการใช้งานโดยหลั งจากสมั ครต ้ องมี เงิ นคงเหลื อมากกว่า1 บาท และ วันคงเหลื ออย่ า งน ้ อย ิ ธิ ใช ้รายการส่งเสริ มการขายนีก็ต ่ อเมื อได ้ รับSMS ยื นยัน ภายใน 1 วัน โดยผู ้ ใช้บริ การจะได ้ รับสท 1 ชม. หลังจากทํา การสมัคร 5. ผู ้ ใช้บริ การต ้ องมี สถานภาพการใช้งานขณะใช ้บริ การ โดยมี เงิ น คงเหลื อมากกว่ า0 บาท และวันคง เหลื ออย่ างน ้ อย1 วัน ทั งนีหากมี การใช้บริ การเกิ น จํ านวนเงิ นในระบบผู ้ ให ้ บริ การจะเรี ยกเก็บภายหลังเมื อผู ้บริ ้ ใชการ เติ มเงิ นในครั งถัดไป 6. กรณีท ี ผู ้ ใช้บริ การมี แพ็กเกจมากกว่า 1 ประเภท ระบบจะคิ ดค่าบริ การตามลําดับดังนี • แพ็กเกจรายวัน • แพ็กเกจฟรี • แพ็กเกจรายเดื อนหรื อแพ็ กเกจรายครั งแบบกําหนดวันหมดอายุโดยคิ ดตามลํา ดับที หมดอายุ ก่ อน • แพ็กเกจรายครั งแบบหมดอายุตามซิม • อัตราปกติ ิ ด บริ ษัทฯ ขอสงวนสท ิ ธิ 7. กรณีท ี หมดระยะเวลาการรับสิทธิ ดังกล่ า วหรื อสิทธิ ประโยชน์ ท ี ได ้ รับส นสุ ในการคิ ด ค่ าบริ การเสริ มตามอัตราปกติ 8. สํ าหรับผู ้ ใช้บริ การที สมัครบริ การเสริ มSMS, MMS และ Happy internet ประเภทแพ็กเกจรายวัน แพ็กเกจฟรี แพ็ กเกจรายเดื อน แพ็ กเกจรายครั งแบบกําหนดวันหมดอายุ สามารถสมัค รได ้ ครั งละ 1 รายการต่อประเภท หรื อหากผู ้ ใช้บริ การต ้ องการเปลี ยนแปลงบริ การเสริ มดังกล่าวต ้ องยกเลิ ก บริ การเสริ มประเภทที ใช้งานอยู่ ณ ปั จจุบันก่อน 9. กรณีท ี ผู ้ ใช้บริ การสมัครรายการส่งเสริ มการขายบริ การเสริ มประเภทMMS และ Happy internet ผู ้ ใช้บริ การจะต ้ องใช้เครื องโทรศัพ ท์ เคลื อนที รุ่ น ที รองรั บการใช้งาน internet และ MMS และต ้ อง ทํ าการตั งค่ าการใช้งานก่ อนการสมัคร 10. ผู ้ ใช้บริ การที ต ้ องการสมัครรายการส ง่ เสริ มการขายดั งกล่ าวต ้ องมี จํานวนเงิ นคงเหลื อเพี ยงพอต่ อ การสมัครในแต่ ละครั ง 11. ผู ้ ใช้บริ การควรศึกษาเงื อนไขการใช ้งาน อัตราค่ า บริ การวิ ธ ี การตั งค่ า การใช้งาน พื นที การให ้ บริ การของบริ การHappy internet เพื อความสะดวกในการใช ้บริ การ ทั งนี ความเร็ วของการใช ้ งานผ่ า นการเชือมต่อระบบขึ นอยู่ กับช่วงระยะเวลาของการใช ้งาน ความหนาแน่ นของผู ้ ใช้บริ การ รวมถึ งคุ ณภาพในการรั บ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ เชือมต่อของผู ้ ใช้บริ การ และกรณีท ี ผู ้ ใช้บริ การ ต ้ องการใช้งานในต่างประเทศ อัตราค่ า บริ การจะขึ นอยู่กับผู ้ ให ้ บริ การ 12. ผู ้ ใช้บริ การต ้ องใช้งานอยู่ ภายใต ้ พระราชบัญญัต ิ ว่าด ้ วยการกระทํา ผิ ดเกี ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู ้ ใช้บริ การเสริ ม SMS, MMS หรื อ Happy internet จะต ้ องไม่ ใช้บริ การหรืออนุญาต ให ้ บุ ค คลอื นใช้บริ การในเชิงพาณิ ชย์ หรื อใช ้บริ การในลั กษณะเป็ นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ ชอบด ้ วยกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรียบร ้ อยหรื อศีลธรรมอันดี ข องประชาชน หรื อขัดต่อสัญญา หรื อขัดต่อกฎหมายอื นที เกี ยวข ้ องไม่ใช ้เพื อวัตถุประสงค์ ในการข่ มขู่รวบกวน ื คุกคาม ล่ วงเกิ น หรื อละเมิ ดสิทธิ ความเป็ นส่วนตัว หรื อทํ าให ้ บุ คคลอื นเส อมเสี ยชือเสียง ไม่ใช ้ใน ี หาย หรื อผลกระทบด ้ านเทคนิค ลักษณะเป็ นการแทรกแซงการใช ้บริ การ หรื อก่ อให ้ เกิ ดความเส ย ิ สธิ ยกเลิ กการให ้ ต่อผู ้ ให ้ บริ การหรื อโครงข่ ายโทรคมนาคมอืห นากไม่ปฏิ บัต ิ ต ามผู ้ ให ้ บริ การมีท ่วนตัวและจะต ้ องถูกดํ าเนิ นคดี ทั งทางแพ่ง บริ การได ้ ทัน ทีและผู ้ ใช้บริ การจะต ้ องรับผิ ดเป็ นการส และทางอาญาจนถึ งที สุ ด ิ ธิ ในการแก ้ ไขเปลี ยนแปลงรายการส 13. บริ ษัทฯ ขอสงวนสท ง่ เสริ มการขายนีตามความเหมาะสม ทั ง นีผู ้ ใช้บริ การสามารถศึกษาเงื อนไขการให ้ บริ การและเงื อนไขตามรายการส ง่ เสริ มการขายเพิ มเติ ม ได ้ ที โทร. 1678 dtac call center ครั งละ 3 บาท รวม VAT 7%

additional information

เพื อใช้งาน อิ นเตอร์ เน็ ต/ WAP/MMS

เพื อเชือมต่ อ ก ั บโน้ ตบุ ้ ค

SMS Packages MMS Packages Happy internet packages เล่ นเน็ ต…สบายใจหายห่ วง ไม่ เกิ น 49บ./ว ั น

http://www.happy.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid...

9/8/2554


Happy internet package

Page 4 of 4

http://www.happy.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid...

9/8/2554

nhnnn  

mnnkkkkii mkkkkkkkkiii

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you