Page 26

In The Hot Seat

เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค พลิกโฉมผู้บริหารคนใหม่ มุ่งเป็นผู้น�ำตลาดแม่เหล็ก อุตสาหกรรมน�้ำตาลไทย

M.K.T. Magnetic To Top Magnet Market For Thai Sugar Industry Under New Exec บริษัท เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแม่เหล็กในวงการ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน�้ำตาลตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี พร้อมกับ อุปกรณ์เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบสายพาน และ เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มี ห้องปฏิบัติการ และมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมได้รับมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงสุด Frequency Core Metal Detector ซึ่งมีความแม่นย�ำสูง ง่ายต่อการใช้งาน และการบ�ำรุงรักษา พร้อมกับการบริการหลังการขายเป็นอันดับหนึ่ง เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค ผูน ้ ำ� ตลาดแม่เหล็ก ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลไทย

ารปรับ กลยุท ธ์ให้เหมาะสมกับ ยุค ปัจจุบันและยังคงจุดยืนของเราไว้ ถ้ า หากเราไม่ เ ปิ ด รั บ และเรี ย นรู ้ สิง ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา เราก็จะไม่สามารถน�ำ พาธุรกิจไปสูเ่ ป้าหมายได้ หนึง ่ ในบทสนทนา ของคุณ เมอร์ซรี น ี ภัทรกรวรกุล ผูบ ้ ริหาร จากบริษท ั เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด กล่าว กับนิตยสาร Sugar Asia.

24

Sugar Asia Magazine

บริษัท เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2542 ตั้งอยู่ในเขตนิคม อุตสาหกรรมบางชัน เราเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแม่เหล็ก และในอุตสาหกรรมน�้ำตาล ไทย ถ้าพูดถึง เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค คงนึกถึงเรือ่ ง “แม่เหล็ก” ทุกคนในวงการน�ำ้ ตาล จะรู้จักเป็นอย่างดี ในความเชี่ยวชาญด้านแม่เหล็กอย่างครบวงจรของเรา ซึ่งเป็นเรา บริษทั เดียวในประเทศไทยทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ ารและมีเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยและได้มาตรฐาน มีความแม่นย�ำสูง ให้บริการ Duo Frequency Core, Guass Meter Calibration, Magnet Calibration ที่มีค่าความละเอียด และได้มาตรฐานสูงสุด อีกทั้งยังเป็นบริษัท แม่เหล็กที่เดียวที่ได้รับ ISO900:2015 อีกด้วย และเครื่องมือบริษัทเราได้มีการส่งไป สอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ทุกปี ซึ่งมั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยม และมีบริการ หลังการขายเป็นอันดับหนึ่ง ผูบ ้ ริหารคนใหม่เข้ารับต�ำแหน่งของบริษท ั เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด ถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่ท้าทายอย่างมาก ของคุณเมอร์ซีรีน ภัทรกรวรกุล หลังจากเรียนจบทางด้าน Business and Law จาก Leeds Business School จาก ประเทศอังกฤษ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้เคยศึกษาดูงานในช่วงสมัยเรียน ประกอบกับได้รับค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือในการสนับสนุนของทีมผู้บริหารของบริษัท ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศฮอลแลนด์เสมอมา จึงได้น�ำแผนการปรับปรุงโรงงานและ การจัดการบางส่วนมาปรับใช้ในธุรกิจของเมืองไทย โดยเฉพาะบริษทั เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด อีกทั้งได้เรียนรู้งานของผู้บริหารคนเก่านั้นคือคุณพ่อที่สอนงานและการบริหาร องค์กรที่ได้มีการผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยในการท�ำงานด้านอุตสาหกรรมจึงไม่ใช่ ปัญหาอีกต่อไป

Sugar Asia Magazine Vol03 No.10 July-September2017  

We are honored to have a chance on covering an published the story interview of Ms. Merceline Pattrarakornvorakul, Executive at M.K.T. Magne...

Sugar Asia Magazine Vol03 No.10 July-September2017  

We are honored to have a chance on covering an published the story interview of Ms. Merceline Pattrarakornvorakul, Executive at M.K.T. Magne...

Advertisement