Page 26

In The Hot Seat

เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค พลิกโฉมผู้บริหารคนใหม่ มุ่งเป็นผู้น�ำตลาดแม่เหล็ก อุตสาหกรรมน�้ำตาลไทย

M.K.T. Magnetic To Top Magnet Market For Thai Sugar Industry Under New Exec บริษัท เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแม่เหล็กในวงการ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน�้ำตาลตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี พร้อมกับ อุปกรณ์เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบสายพาน และ เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มี ห้องปฏิบัติการ และมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมได้รับมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงสุด Frequency Core Metal Detector ซึ่งมีความแม่นย�ำสูง ง่ายต่อการใช้งาน และการบ�ำรุงรักษา พร้อมกับการบริการหลังการขายเป็นอันดับหนึ่ง เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค ผูน ้ ำ� ตลาดแม่เหล็ก ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลไทย

ารปรับ กลยุท ธ์ให้เหมาะสมกับ ยุค ปัจจุบันและยังคงจุดยืนของเราไว้ ถ้ า หากเราไม่ เ ปิ ด รั บ และเรี ย นรู ้ สิง ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา เราก็จะไม่สามารถน�ำ พาธุรกิจไปสูเ่ ป้าหมายได้ หนึง ่ ในบทสนทนา ของคุณ เมอร์ซรี น ี ภัทรกรวรกุล ผูบ ้ ริหาร จากบริษท ั เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด กล่าว กับนิตยสาร Sugar Asia.

24

Sugar Asia Magazine

บริษัท เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2542 ตั้งอยู่ในเขตนิคม อุตสาหกรรมบางชัน เราเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแม่เหล็ก และในอุตสาหกรรมน�้ำตาล ไทย ถ้าพูดถึง เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค คงนึกถึงเรือ่ ง “แม่เหล็ก” ทุกคนในวงการน�ำ้ ตาล จะรู้จักเป็นอย่างดี ในความเชี่ยวชาญด้านแม่เหล็กอย่างครบวงจรของเรา ซึ่งเป็นเรา บริษทั เดียวในประเทศไทยทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ ารและมีเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยและได้มาตรฐาน มีความแม่นย�ำสูง ให้บริการ Duo Frequency Core, Guass Meter Calibration, Magnet Calibration ที่มีค่าความละเอียด และได้มาตรฐานสูงสุด อีกทั้งยังเป็นบริษัท แม่เหล็กที่เดียวที่ได้รับ ISO900:2015 อีกด้วย และเครื่องมือบริษัทเราได้มีการส่งไป สอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ทุกปี ซึ่งมั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยม และมีบริการ หลังการขายเป็นอันดับหนึ่ง ผูบ ้ ริหารคนใหม่เข้ารับต�ำแหน่งของบริษท ั เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด ถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่ท้าทายอย่างมาก ของคุณเมอร์ซีรีน ภัทรกรวรกุล หลังจากเรียนจบทางด้าน Business and Law จาก Leeds Business School จาก ประเทศอังกฤษ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้เคยศึกษาดูงานในช่วงสมัยเรียน ประกอบกับได้รับค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือในการสนับสนุนของทีมผู้บริหารของบริษัท ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศฮอลแลนด์เสมอมา จึงได้น�ำแผนการปรับปรุงโรงงานและ การจัดการบางส่วนมาปรับใช้ในธุรกิจของเมืองไทย โดยเฉพาะบริษทั เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ำกัด อีกทั้งได้เรียนรู้งานของผู้บริหารคนเก่านั้นคือคุณพ่อที่สอนงานและการบริหาร องค์กรที่ได้มีการผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยในการท�ำงานด้านอุตสาหกรรมจึงไม่ใช่ ปัญหาอีกต่อไป

Profile for Sugar Asia Magazine

Sugar Asia Magazine Vol03 No.10 July-September2017  

We are honored to have a chance on covering an published the story interview of Ms. Merceline Pattrarakornvorakul, Executive at M.K.T. Magne...

Sugar Asia Magazine Vol03 No.10 July-September2017  

We are honored to have a chance on covering an published the story interview of Ms. Merceline Pattrarakornvorakul, Executive at M.K.T. Magne...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded