Page 14

Regional Industry News

ายอิงการ์เตียสโต ลูคิตา รัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ประกาศเลื่อนการประมูลน้ำ�ตาล อุตสาหกรรมตามทีว่ างแผนไว้ออกไป ท่ามกลางเสียงคัดค้านของสมาชิกสภานิตบิ ญ ั ญัติ ซึง่ เกรงว่า การค้าน้ำ�ตาลวิธีใหม่จะทำ�ให้ห่วงโซ่อุปทานเยิ่นเย้อยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้เจ้าของตลาดการ ประมูลทำ�การทุจริตได้ง่าย ทัง้ นีน้ ายอิงการ์เตียสโต เผยว่าการประมูลวิธใี หม่ ซึง่ ได้แก่การประมูลออนไลน์นจี้ ะด�ำเนินการโดย พีที ปาซาร์ โคโมดิตัส จาการ์ตา หรือ พีเคเจ บริษัทผู้ค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และจะท�ำให้เกิดความโปร่งใส ทั้งต่อผู้ซื้อและสาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการเข้าถึงราคาน�้ำตาลที่มีความยุติธรรม ส�ำหรับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี อีกด้วย นับเป็นครัง้ แรกทีร่ ฐั บาลเข้ามาให้คำ� แนะน�ำแก่อตุ สาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ รวมถึงธุรกิจเอส เอ็มอี ให้ซื้อน�้ำตาลผ่านวิธีการประมูล ปกติบริษทั รายใหญ่จะซือ้ วัตถุดบิ จากโรงหีบอ้อยโดยตรง ส่วนพวกเอสเอ็มอีจะซือ้ น�ำ้ ตาลอุตสาหกรรม ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการปล่อยให้รั่วไหลสู่ตลาดครัวเรือนในราคาที่สูงกว่า

อินโดนีเซียเลื่อนประมูลน�้ำตาล อุตสาหกรรม Indonesia Postpones Industrial Sugar Auction

การประมูลครั้งนี้จะใช้ระบบบาร์โค้ดออนไลน์ ซึง่ เป็นการติดตามดูขอ้ มูลและประวัตกิ ารค้าน�ำ้ ตาล ฟอกขาวจากการน�ำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต การ ขาย การจัดซือ้ และการกระจายสินค้า ตามทีก่ ำ� หนด ไว้ในระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการค้า เลขที่ 684/M-DAG/KEP/5/2017 ว่าด้วยการประมูลน�ำ้ ตาล กรวดฟอกขาว หรือ จีเคอาร์ พร้อมกันนี้ สมาคมชาวไร่ออ้ ยแห่งอินโดนีเซีย หรือ เอพีทีอาร์ไอ ยังได้ออกมาสนับสนุนรัฐบาล ด้วยว่า วิธีประมูลดังกล่าวจะท�ำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีมี ช่องทางเข้าถึงน�ำ้ ตาลในราคาทีเ่ ป็นธรรมมากขึน้

I

ndonesia's Trade Minister Enggartiasto Lukita announced a postponement of a planned industrial sugar auction amid objections from

some lawmakers who fear the new way of sugar trading would lengthen the supply chain and provide chances for auction market owners to engage in corruption. Enggartiasto said the new method, an online auction done through futures and commodity trader PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ), will even provide price transparency for buyers and the public. It also provides access to small and medium enterprises (SMEs) to fair prices for sugar. This is the first time the government has instructed the food and beverage industry, including SMEs, to buy sugar through an auction. The big firms usually buy directly from sugar refineries while SMEs buy industrial sugar that is allegedly subsequently leaked to the household market at higher prices. “Today, I announce the postponement of the auction because of complaints about the new way. Let’s be open about who has [vested] interests [in the objection] and in the meantime, we’ll introduce the details of the new method better so everyone can understand,” Enggartiasto told reporters on June. “SMEs will have better access to sugar and a level playing field with the big firms,” he added. The auction will use an online bar code system that will track the information and

>> Trade Minister Enggartiasto Lukita visits Indogrosir‎’s wholesale shop in Tangerang, Banten, on June 9. Source: kompas.com

histories of refined sugar trading from the importation of raw materials to production, sales, purchases and distribution, as arranged

“วันนี้ ผมได้ประกาศเลื่อนการประมูลออกไป เพราะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีประมูลแบบใหม่ อันที่จริงเราน่าจะเปิดโปงกันว่าใครได้รับประโยชน์จากการคัดค้านกันบ้าง แต่ระหว่างนี้ขออธิบาย รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีประมูลแบบใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจทั่วกันก่อน” นายอิงการ์เตียสโต กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา “พวกเอสเอ็มอีจะได้มีช่องทางเข้าถึงตลาดน�้ำตาลมากขึ้น และสามารถแข่งขันกับบริษัทรายใหญ่ โดยทัดเทียมกัน” นายอิงการ์เตียสโตกล่าวเสริม 12

Sugar Asia Magazine

by Trade Ministry Regulation No. 684/M-DAG/ KEP/5/2017 on refined crystal sugar (GKR) auctions. The Indonesian Sugarcane Farmers Association (APTRI), meanwhile, supports the government, saying the method will provide SMEs access to a fair price for sugar.

Sugar Asia Magazine Vol03 No.10 July-September2017  

We are honored to have a chance on covering an published the story interview of Ms. Merceline Pattrarakornvorakul, Executive at M.K.T. Magne...

Advertisement