Page 12

Regional Industry News

KSL บุกขายน�ำ้ ตาลลาว-กัมพูชา KSL Ventures into Laos and Cambodia with Its Sugar

ริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) (KSL) เก็บเกีย่ วรายได้จากการขายน้ำ�ตาล ในลาว-กัมพูชา ซึง่ ในปี 1 มีครัง้ เดียวมูลค่า กว่า 300 ล้านบาทเข้ามาในช่วง Q2/2560 อีกทั้ง ยังมีรายได้จากการขายไฟ หนุนรายได้ทง้ั ปีนต้ี ามเป้า ที่เพิมขึ้น10% จากปีก่อน เชื่อว่าราคาน้ำ�ตาลยังอยู่ ในระดับทีด่ ี พร้อมเปิดทางพันธมิตรร่วมทุน เสริมแกร่ง ระยะยาว นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) KSL เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2560 บริษทั มีการรายได้จากการขาย น�ำ้ ตาลให้แก่ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ราว 2 หมื่นตันมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ซึ่งใน1ปี จะมี การส่งออกเพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังมีรายได้จาก การขายไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ ซึ่งสร้างรายได้ต่อปี ถึง 1.4-1.5 พันล้านบาท ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวคง ท�ำให้รายได้ทงั่ ปีนคี้ งจะเติบโต 10 % ตามเป้า จาก ปีก่อนที่ท�ำได้1.84 หมื่นล้านบาท ขณะทีร่ าคาน�ำ้ ตาลปัจจุบนั อยูท่ ี่ 14-15 เซ็นต่อ ปอนด์ อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาบ้างแต่บริษัทก็ เชือ่ ว่าราคาน�ำ้ ตาลยังอยูใ่ นระดับทีด่ ี และจะไม่ตำ�่ กว่า ระดับดังกล่าว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะขาด ดุลน�ำ้ ตาลของโลก คาดว่าทัง้ ปีนเี้ คลือ่ นไหวในกรอบ 15-20 เซ็นต่อปอนด์ ขณะที่ปริมาณการหีบอ่อยใน ฤดูกาล 2559-2560 ที่อยู่ในระดับ 6.9 ล้านตัน คาดว่าปีหน้าจะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นและจะส่งผล ให้มาร์จิ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนโครงการขยายก�ำลังการผลิตเอทานอล ที่จังหวัดขอนแก่นจากก�ำลังการผลิต 1.5 แสน ลิตรต่อวันเป็น 3.5 แสนลิตรต่อมูลค่าการลงทุน 1 พันล้านบาท คาดว่าจะได้รับการอนุมัติใบอนุญาต

10

Sugar Asia Magazine

สิง่ แวดล้อม(EIA)ในเร็วๆนี้ และจะสามารถเริม่ ผลิต ได้ในปลายปี 2561 พร้อมกันนี้บริษัทยังมองโอกาสการลงทุนด้าน พลังงานอย่างตอเนี่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้า ชีวมวลขนาดก�ำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ และยัง มีความสามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ได้อีก 20-30 เมกะวัตต์ แต่ทางนี้ก็ต้องรอความชัดเจน จากทางภาครัฐในเรื่องสายส่ง ทั้งนี้บริษัทมีความ พร้อมทุกด้านทั้งเครื่องจักรและเงินลงทุน ขณะ เดียวกันบริษัทก็ยังมีโอกาสพันธมิตรเข้าร่วมทุน ท�ำธุรกิจรวมกัน ซึ่งมีปัจจุบันก็มีการเจรจาอย่าง ต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป นายชลัช กล่าวต่อว่าในช่วงปลายปีนี้ บริษัท มีแผนเดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนทีส่ งิ คโปร์เพือ่ เป็นการใช้ข้อมูลแก่นักลงทุน โดยปัจจุบันสัดส่วน นักลงทุนต่างชาติถอื หุน้ รวมกันกว่า 10 % ขณะทีต่ งั้ แต่ ต้นปีบริษัทไปโรดโชว์ที่สิงค์โปรและอังกฤษแล้ว

K

income combined are set to help the company hit its 10% income growth target from last year’s 18.4 billion baht. The current sugar prices are 14-15 cents per pound and might drop slightly, but the company believes that they will continue to be in a decent range and not dip below that level thanks to the ongoing global undersupply of sugar. This year’s sugar prices are expected to remain within the range of 15-20 cents per pound, while the output of the 2016/2017 cane crushing season is projected to stand at 6.9 million tons. However, the cane yield is predicted to rise next year and, in turn, ratchet up the profit margin. In addition, the company believes that its one-billion-baht ethanol production expansion project in Khon Kaen from 150,000 to 350,000 liters per day will pass the environmental impact assessment (EIA) soon and begin production by late 2018. At the same time, KSL still continues to keep its eyes peeled for energy investment opportunities.

hon Kaen Sugar Industry PLC (KSL) is

Currently, the company owns a 50MW biomass

raking in over 300 million baht from its

power plant and can accommodate the generation

annual sugar sale to Laos and Cambodian

of extra 20-30 MW. It is also equipped in terms

in Q2/2017 as well as more income from selling

of machinery and capital but is still waiting

electricity, catapulting it towards this year’s income

for further clarification from the government

growth target. It also has a positive outlook on

regarding power lines before taking further

sugar prices and is on the lookout for partners to

venture. In addition, the company has the

strengthen its joint venture in the long run.

opportunity to take part in a joint venture and

Mr.Chalush Chinthammit, Director of Khon Kaen Sugar Industry PLC (KSL), has revealed

is currently in talks with partners but has yet to reach conclusions.

that in the second quarter of 2017, the company

Chalush adds that the company has planned

earned over 300 million baht in revenue from a

to visit Singapore to provide information to

sale of about 20,000 tons of sugar to Laos and

investors there late this year. Currently, foreign

Cambodia, an export that takes place only one

investors hold an over 10% stake in the company

a year, as well as around 1.4-1.5 billion baht from

in total. Earlier this year, the company held

selling 50 MW electricity. These two sources of

roadshows in Singapore and England.

Sugar Asia Magazine Vol03 No.10 July-September2017  

We are honored to have a chance on covering an published the story interview of Ms. Merceline Pattrarakornvorakul, Executive at M.K.T. Magne...

Advertisement