Page 10

Regional Industry News

บริษัทน�้ำตาลในเวียดนาม ผนึกก�ำลังกันเพื่อแข่งขัน กับน�้ำตาลไทย

Vietnam Sugar Companies Merged to Compete With Thai Sugar

ข้

อมูลจากสมาพันธ์อ้อยและน้ำ�ตาลแห่ง ประเทศเวียดนาม (VSSA) จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม เวียดนามผลิตน้ำ�ตาลจากอ้อย บดแล้วจำ�นวน 1.1 ล้านตันและน้ำ�ตาลทรายขาว บริสทุ ธิท์ ผี่ ลิตจากน้ำ�ตาลทรายดิบจำ�นวน 210,000 ตัน ประเทศจีน เดิมเป็นผู้บริโภคน�้ำตาลรายใหญ่ ทีส่ ดุ ของเวียดนามซึง่ ใช้นำ�้ ตาลประมาณ 800-1,000 ตันต่อวัน อย่างไรก็ตามขณะนีจ้ นี ลดการน�ำเข้าจาก เวียดนามและหันไปใช้น�้ำตาลของไทยแทน นอกจากนัน้ แล้วบริษทั น�ำ้ ตาลเวียดนามยังต้อง เจอศึกหนักเมื่อพบน�้ำตาลไทยรั่วไหลเข้าสู่ตลาด ภายในประเทศ เนือ่ งจากน�ำ้ ตาลไทยถูกลักลอบน�ำเข้า หรือน�ำเข้าภายใต้สัญญาการน�ำเข้าเพื่อการส่งออก ภายหลังแต่ไม่ได้สง่ ออกจริง ช่องว่างของราคาระหว่าง น�ำ้ ตาลไทยและเวียดนามเพิม่ ขึน้ จากเดิม 500-1,000 ดองเวียดนามต่อกิโลกรัมเป็น 800-1,500 ดอง เวียดนามต่อกิโลกรัม ราคาอ้อยในเวียดนามจะอยู่ที่ 45-50 เหรียญ ต่อตัน ในขณะที่ราคาอ้อยในไทยคือ 30 เหรียญ ต่อตัน จึงท�ำให้น้�ำตาลเวียดนามมีศักยภาพการ แข่งขันต�ำ่ กว่าประเทศอืน่ ๆ เนือ่ งจากราคาอ้อยคิดเป็น 75-80 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตน�ำ้ ตาล น�้ำตาลไทยที่ถูกลักลอบน�ำเข้าท�ำให้บริษัท น�ำ้ ตาลในเวียดนามหลายบริษทั ขาดทุนและเป็นเหตุ ให้ตอ้ งล้มเลิกกิจการ บริษทั ทีย่ งั คงประกอบการอยู่

8

Sugar Asia Magazine

ต่างเผชิญปัญหาใหญ่ทั้งเหตุที่ตลาดหดตัวลงและมี ผลิตภัณฑ์คงค้างอยู่มากเกินไป กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของ เวียตนาม (MARD) ระบุถงึ จุดอ่อนของอุตสาหกรรม น�้ำตาลในเวียดนามเมื่อเทียบกับของไทยว่าอยู่ที่ ก�ำลังการผลิต เนือ่ งจากก�ำลังการผลิตน�ำ้ ตาลเฉลีย่ ของโรงงานน�้ำตาลในประเทศเวียดนามอยู่ที่อ้อย 3,250 ตันต่อวันซึ่งต�่ำกว่าในประเทศไทยที่ใช้อ้อย เฉลี่ย 7,000-8,000 ตันต่อวัน พื้นที่หนึ่งเฮกเตอร์ในเวียดนาม ใช้ปลูกอ้อย สามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 65 ตัน ซึ่งต�่ำกว่า ประเทศไทยทีผ่ ลิตได้เฮกเตอร์ละ 70 ตัน อัตราส่วน น�้ำตาลได้ผลิตได้จากอ้อย (Commercial Cane Sugar: CCS) ในเวียดนามอยูท่ เี่ พียง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต�่ำกว่าของไทยที่ผลิตได้ 12.9 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ตัง้ แต่ปี 2561 เวียดนามจะต้องเปิดตลาดน�ำ้ ตาลให้ประเทศ ในกลุม่ อาเซียน ซึง่ หมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียนจะเสียภาษีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์จากปัจจุบนั เสียภาษีสูงถึง 80-100 เปอร์เซ็นต์ หลังควบรวมกิจการกับ BHS บริษัท SBT จะ กลายเป็นผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่ท่ีสุดซึ่งที่ถือครอง ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 40,000 เฮกเตอร์ หรือคิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของ ประเทศและมีผลผลิตอ้อย 3.4 ล้านตันหรือคิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ การถือหุน้ เบียนโหซูการ์ (BHS) 100 เปอร์เซ็นต์ จะท�ำให้บริษัท SBT ถือครองกรรมสิทธิ์ในบริษัท น�้ำตาลขนาดใหญ่อื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ บริษัท เบียนโห-นินโหซูการ์ (Bien Hoa - Ninh Hòa) บริษัททีทีซี เกียลาย (TTC Gia Lai) บริษัท ฟาน รังซูการ์ (Phan Rang Sugar) บริษัท ทานิสซูการ์ (Tanisugar) และบริษัททีทีซี อัตตะปือ (TTC Attapeu) ก่อนที่จะมีการเซ็นต์สัญญาควบรวมกิจการ บริษัท SBT และ BHS ได้ปิดดีลด้วยการเข้าซื้อ บริษัทเอชเอจีแอลชูการ์ (HAGL Sugar) ในราคา 1.33 แสนล้านดองเวียดนาม

A

ccording to the Vietnam Sugarcane & Sugar Association (VSSA), by mid-May, Vietnam had produced 1.1 million tons

of sugar from pressed sugarcane and 210,000 tons of sugar refined from raw sugar. China is the biggest consumer of Vietnam sugar, about 800-1,000 tons per day. However, the country has cut imports from Vietnam and shifted to Thailand. Vietnam sugar also has to struggle with Thai sugar in the domestic market which has been smuggled into Vietnam or brought to Vietnam under the disguised mode of temporary imports for re-export later. The price gap between Thai and Vietnamese sugar has increased from VND 5001,000 per kilo to VND800-1,500 per kilo. In Vietnam, the sugarcane material price is $45-50 per ton, while it is $30 per ton in Thailand. Vietnam’s sugar is less competitive than other countries, if noting that sugarcane accounts for 75-80 percent of the sugar production cost. Smuggled Thai sugar has caused Vietnamese sugar companies to take losses and forced them to shut down. The companies which still maintain operations are facing big difficulties because of the market narrowing and the big inventory volume. MARD has pointed out the weak points of Vietnam’s sugar industry in comparison with Thailand’s. The average capacity of a sugar plant in Vietnam is 3,250 tons of sugarcane per day, much lower than 7,000-8,000 tons in Thailand. In Vietnam, one hectare of growing area brings 65 tons of sugarcane, lower than 70 tons in Thailand. The CCS ratio in Vietnam’s sugarcane is 10 percent, lower than Thailand’s 12.9 percent. Under AFTA, from 2018, Vietnam will have to open its sugar market to ASEAN countries. This means that imports from ASEAN will be taxed 5 percent instead of 80-100 percent like now. As admitting BHS, SBT will become the largest sugar manufacturer holding 30 percent of the domestic market share with the material growing area of 40,000 hectares, accounting for 16 percent of the country’s total area, and the output of 3.4 million tons of sugarcane, amounting to 22 percent. Holding 100 percent of Bien Hoa Sugar, SBT will own a series of other large sugar companies including Bien Hoa – Ninh Hoa Sugar, TTC Gia Lai, Phan Rang Sugar, Tanisugar and TTC Attapeu. Before the merger deal was made, SBT and

BHS wrapped up a deal on buying HAGL Sugar at VND1.33 trillion.

Sugar Asia Magazine Vol03 No.10 July-September2017  

We are honored to have a chance on covering an published the story interview of Ms. Merceline Pattrarakornvorakul, Executive at M.K.T. Magne...

Sugar Asia Magazine Vol03 No.10 July-September2017  

We are honored to have a chance on covering an published the story interview of Ms. Merceline Pattrarakornvorakul, Executive at M.K.T. Magne...

Advertisement