Page 1

อิทธิพลของสื่อออนไลน์ ในสังคมปั จจุบัน การติดต่อสื่อสารคือปั จจัยหลักในการดำารงชีวิตของสัตว์สงั คมชนิดหนึง่ ที่เรี ยกว่า มนุษย์ มนุษย์เริ่ ม มีการติดต่อกันมาช้ านาน ทังการเผชิ ้ ญหน้ าโดยตรง ผ่านการพูดคุย รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อซึง่ ยังคงมีไม่ มากนัก และยังไม่ทนั สมัยเหมือนเช่นทุกวันนี ้ เพราะทุกวันนี ้สื่อถูกสร้ างขึ ้นเหลือคณา จนบางครัง้ ตัว มนุษย์เองยังต้ องวิ่งตาม ทันบ้ าง ไม่ทนั บ้ าง โดยธรรมชาติของมนุษย์คือการดำารงชีพผ่านสังคม พร้ อมกัน นันยั ้ งใช้ วฒ ั นธรรมเป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้ แน่นแฟ้น ยิ่งขึ ้นไปอีก เปรี ยบเสมือนกาวที่คอยประสาน ภาพแต่ละภาพที่เฟ้นตัวเองหรือโดนเลือกเฟ้นให้ ต้องมาอยูร่ วมกัน กลายเป็ นภาพที่สมบูรณ์ในที่สดุ ด้ วย เหตุแห่งการดำารงชีวิตในลักษณะนี ้จึงหนีไม่พ้นที่จะต้ องมีสื่อเพื่อใช้ สื่อสารกันในกลุม่ กับนอกกลุม่ และนับ วันอิทธิพลของเจ้ าสื่อเหล่านี ้นี่เองที่เริ่มจะคล้ าย เข็มทิศที่คอยกำาหนดวิถีชีวิตให้ กบั มนุษย์แบบไม่ร้ ูตวั ก็เป็ น ได้ ในอดีตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ล้ วนแต่เคยอยูใ่ นยุคที่รุ่งเรื่ องมาแล้ วทังนั ้ น้ จนกระทัง่ ปั จจุบนั สื่อต่างๆ ก็ยงั คงรุ่งเรื องอยู่ เพียงแต่เริ่มมีโทรคมนาคม สื่อออนไลน์ เสริ มเข้ ามากลายเป็ นโครงข่ายสลับซับซ้ อน และ หลายครัง้ กลับดูวนุ่ วายเข้ าไปแทนที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เกิดเพราะมนุษย์ร้ ูจกั ผลิตภาษาขึ ้นมาใช้ เอง ภาษาที่มี ความคิดเป็ นกระบวนการหลัก สื่อชนิดนี ้จึงยังคงความขลังถึงปั จจุบนั สื่อวิทยุ คือสื่อที่เปิ ดรับง่ายที่สดุ เพราะแม้ กระทัง่ ผู้ไม่ร้ ูหนังสือก็สามารถทำาความเข้ าใจได้ สื่อโทรทัศน์คือสื่อที่สามารถเข้ าถึงอารมณ์ ความ เข้ าใจง่ายที่สดุ สื่อชนิดนี ้จึงได้ รับความนิยมอย่างมาก อีกสื่อที่ลืมไม่ได้ สื่อโทรคมนาคม เพราะความ รวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ คือความปรารถนาของมนุษย์ในการรับสื่ออย่างแท้ จริ ง สื่อออนไลน์ คือเครื่ องมือที่ ย่อโลก แต่มนั ก็เป็ นโลกที่เต็มไปด้ วยอันตราย หนำาซ้ำ าที่อนั ตรายที่สดุ ณ เวลานี ้สื่อข้ อความทางโทรศัพท์ ด้ วยความสะดวกสบายเวลารับข้ อมูล สื่อชนิดนี ้จึงสามารถเจาะกลุม่ เป้าหมายได้ เร็ วที่สดุ ในเวลานี ้ดังนัน้ สื่อทุกชนิดจึงล้ วนเป็ นเครื่องมือในการหาประโยชน์ของผู้ที่ต้องการมันสามารถเข้ ามามีอิทธิพลต่อชีวิต มนุษย์ในทุกด้ าน และแทบทุกคน จึงปฏิเสธไม่ได้ ว่า ณ เวลานี ้อิทธิพลของสื่ออาจแทรกซึมเข้ ามาในตัวทังภายในและภายนอก ้ ภายในคงต้ อง พูดถึงเรื่ องจิตใจ ความคิด ที่ผ่านการรับสื่อ จนมีกระบวนการของจิตใต้ สำานึกที่เปลี่ยนไป ชอบเก็บตัว อารมณ์รุนแรง เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัว เพียงเพราะว่าพวกเขาเหล่านันบริ ้ โภคสื่อที่ไม่ดีมากเกินไปหรื อเป็ น สื่อที่ดีแต่ผิดวิธีนนั่ เองส่วนปั จจัยภายนอก นันเห็ ้ นได้ ชดั จากองค์รวมของบุคคลที่กล่าวข้ างต้ นเมื่อได้ มาอยู่ รวมกัน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึง่ กันและกัน ผลสรุปของการรวมครัง้ นี ้แน่ชดั ว่า จะต้ องประกอบไป


ด้ วยความไม่ดีมากกว่าดีอย่างแน่นอนเพราะการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์เองไม่ทนั ได้ ระแวดระวังไว้ ก่อนนัน่ เอง สื่อในปั จจุบนั จึงมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็ นอย่างมากถึงมากที่สดุ มิหนำาซ้ำ ายังกลายมาเป็ นดาบสองคม ที่มี ประโยชน์มากมายพร้ อมโทษเหลือร้ ายอีกด้ วย ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากอิทธิพลของ สื่อนี ้เอง เริ่ มเด่นชัดขึ ้นเมื่อเจ้ าสื่อเหล่านี ้เริ่มส่งผลร้ ายมากกว่าดีในบางครัง้ เพราะมนุษย์มกั มองแต่ ประโยชน์ และด้ านดีของมัน จนมาสะดุดเมื่อได้ รับรู้ว่ามันได้ สง่ ผลร้ ายกลับมาแล้ ว

สื่อออนไลน์ มีผลกระทบอย่ างไร เทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ไม่ว่ามนุษย์จะทำาอะไรก็ตาม ก็ต้องใช้ เครื่ องทุ่นแรง ที่เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่เส มอๆเพราะเทคโนโลยีเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก มันสามารถ อำานวยความสะดวกให้ ทำาสิ่งต่างๆได้ งา่ ยดายและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ซึง่ หนึง่ ในนันก็ ้ คือ สื่อออนไลน์ ในปั จจุบนั ดูเหมือนว่าเพศที่จะได้ รับผลกระทบจากการใช้ สื่อออนไลน์มากที่สดุ คือ ผู้หญิง จะเห็นจากใน หน้ าหนังสือพิมพ์ หรือสื่อต่างๆที่นำาเสนอข่าวสารมีขา่ วผู้หญิงถูกล่อลวงทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นจำานวนมากซึง่ เป็ นอันตรายและเป็ นการสูญเสียต่อตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ในปั จจุบนั ยังมีการใช้ สื่อออนไลน์ไปในทางที่ไม่ถกู ต้ อง เช่น นศ.หญิงมีการประกาศขายบริ การ ทางเพศผ่านทางสื่อออนไลน์เป็ นจำานวนมากที่ถกู จับก็มีหลายรายบ้ างก็อ้างว่าเพราะต้ องการเงินไปจ่ายค่า เทอม ต้ องการเงินไปซื ้อรถ ซื ้อกระเป๋ าแบรนด์เนม ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นข้ ออ้ างทังสิ ้ ้น และการกระทำาดังกล่าว นันถื ้ อว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไม่สมควร และเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี แต่ก็ใช่วา่ สื่อออนไลน์จะมีแค่ผลเสียเพียงอย่าง เดียวเพราะสื่อออนไลน์ก็มีข้อดีอยูห่ ลายอย่าง เช่น ใช้ เพื่อการเรี ยนการสอน ใช้ เป็ นการบอกเล่า ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น สื่อออนไลน์ก็มีทงข้ ั ้ อเสียและข้ อดี อยูท่ ี่ผ้ ใู ช้ ว่าจะมีสามัญสำานึกและวิจารณญาณ ไหมการใช้ สื่อออนไลน์นนจึ ั ้ งมีผลกระทบต่อทุกๆคน ไว้ วา่ จะหญิงหรื อชาย และในคนทุกอายุ ถ้ าเราใช้ อย่างถูกต้ อง ก็จะเกิดประโยชน์ตอ่ เรา ถ้ าใช้ ในทางที่ผิด ผลกระทบในด้ านที่ไม่ดีก็จะเกิดกับตัวเราเพราะ


ฉะนัน้ ท่านๆ ทังหลายคงรู ้ ้ แล้ วนะค่ะว่า คุณควรใช้ ประโยชน์จากสื่อออนไลน์อย่างไรให้ ได้ ประโยชน์มาก ที่สดุ และไม่สง่ ผลกระทบในทางไม่ดีตอ่ ตัวคุณเองและคนอื่นๆด้ วย

สื่อออนไลน์ เป็ นมิตรหรื อภัย!? อินเทอร์ เน็ต ถือเป็ นสื่อออนไลน์ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในทุกเพศทุกวัย โดยไม่จำากัดแค่เฉพาะวัย รุ่น หรื อวัยทำางานเท่านัน้ ในวัยผู้สงู อายุ ก็สามารถเปิ ดโลกทัศน์ในโลกออนไลน์ได้ เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น รับส่งอีเมล์ ค้ นหาข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมค้ นหา ติดตามข่าวสาร เช็ค สภาพอากาศ ดูข้อมูลการเดินทาง หรื อข้ อมูลด้ านการเมือง รวมทังใช้ ้ เว็บเครือข่ายสังคม เพื่อปฏิสมั พันธ์กบั คนกลุม่ อื่นๆ ซึง่ ปั จจุบนั มีเว็บที่จดั ทำาสำาหรับกลุม่ ผู้สงู อายุโดยเฉพาะ และเน้ นการใช้ งานที่สะดวก และง่าย เช่น ด้ านสุขภาพ การักษา สุขภาพ เป็ นต้ น เกี่ยวกับเรื่องนี ้ ศาสตราจารย์ ดร.ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการ และประธานผู้ บริ หารวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์ เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนายกกิตติมศักดิ์สมาคม คอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สะท้ อนมุมมองว่า ปั จจุบนั ผู้สงู วัยมีจำานวนมากขึ ้น ดัง นันการใช้ ้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยเปิ ด โอกาสให้ ผ้ สู งู วัยได้ ทดลองใช้ งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต จะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตอ่ เนื่องให้ เกิดขึ ้น ในกลุม่ ผู้สงู วัยที่สำาคัญช่วยลดความเหลื่อมล้ำ าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และความรู้ในกลุม่ ผู้สงู วัย ทำาให้ มีความภาคภูมิใจ และรู้จกั คุณค่าของตัวเองในการทำาอะไรต่างๆ ได้ เอง ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ และ สร้ างองค์ความรู้ที่หลากหลายมากขึ ้นจากการใช้ อินเทอร์ เน็ต ในการเชื่อมความสัมพันธ์กบั ลูกหลาน แต่ใน ทางกลับกัน ถึงแม้ ว่า อินเทอร์ เน็ต จะช่วยให้ ผ้ สู งู วัยมีสงั คม ส่งเสริ มการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลด ความเหลื่อมล้ำ าทางเทคโนโลยี สารสนเทศก็ตาม บางครัง้ อาจเกิดการรู้ไม่เท่าทันภัยในโลกออนไลน์ที่อาจ จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้สงู วัยเองก็เป็ นได้ กรณีนี ้ ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ แนะนำาว่า ผู้สงู วัยต้ องระวังการฉ้ อโกงทาง อินเทอร์ เน็ต ไม่วา่ จะเป็ นการฉ้ อโกงในเรื่องการประกันสุขภาพ ยาปลอม ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ การค้ า ออนไลน์ หรื่ ออื่นๆ ด้ วย เพราะพวกมิจฉาชีพมักคิดว่า ผู้สงู อายุเป็ นเหยื่อที่หลอกง่าย เชื่อง่าย สอดรับกับ การรายงานของสำานักสืบสวนกลางสหรัฐฯ หรื อ เอฟบีไอ ที่ระบุว่า ผู้สงู วัยเป็ นกลุม่ เป้าหมายของการ ฉ้ อโกงทางอินเทอร์ เน็ต เพราะผู้สงู วัยส่วนใหญ่มองโลกในแง่ดี ไม่คอ่ ยกล้ าปฎิเสธ รู้ไม่เท่าทันวิธีการฉ้ อโกง เวลาถูกฉ้ อโกงมักจะไม่กล้ าแจ้ งให้ บตุ รหลานทราบ และไม่ร้ ูข้อมูลมิจฉาชีพ เช่น ไม่ร้ ูวา่ มิจฉาชีพเป็ นใคร


จำาวันติดต่อไม่ได้ หรือจำาที่อยูไ่ ม่ได้ เป็ นต้ น ดังนันถ้ ้ าไม่เข้ าใจสิ่งใด ให้ ปรึกษาคนในครอบครัว หรื อผู้ เชี่ยวชาญที่มี่ความรู้ หรือข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อนตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.ศรีศกั ดิ์ ได้ แบ่งประเภทของการฉ้ อโกงที่น่าจะเกิดขึ ้นกับผู้สงู วัยไว้ ดงั ต่อไปนี ้ เพื่อรู้เท่า ทัน และป้องกันตัวเองจากการฉ้ อโกงดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี การโฆษณาเรื่ องการประกันสุขภาพ มัก แอบแฝงมากับเว็บต่างๆ เช่น เว็บบริษัทประกันชีวิต, เว็บชมรมคนรักสุขภาพ, เว็บบ้ านพักผู้สงู วัย เป็ นต้ น ในส่วนของการฉ้ อโกงมีหลายรูปแบบ เช่น ให้ กรอกแบบฟอร์ มผลสำารวจด้ านสุขภาพผู้สงู วัยแลกกับของ รางวัล, ให้ เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ โดยอ้ างว่าจะได้ รับคำาปรึกษาสุขภาพฟรี จากแพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญ และหลังจากนันจะมี ้ ใบเสร็จเรียกเก็บเงินส่งมาที่บ้านนอกจากนี ้ ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ ยังบอกถึงการ ฉ้ อโกงทางอินเทอร์ เน็ตอื่นๆ ด้ วยว่า ยังมีในเรื่ องของการทำาธุรกรรมธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต การซื ้อตัว๋ ทาง อินเทอร์ เน็ต การล่อลวงทางเว็บเครือข่ายสังคมเพื่อรู้ข้อมูลบัตรเครดิต การกู้ยืมเงินทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ซึง่ ผู้สงู วัยต้ องรู้เท่าทันด้ วย อย่างไรก็ดี การใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตสำาหรับผู้สงู วัย เสมือนเป็ นดาบสองคม แง่หนึง่ ก็มี ประโยชน์ แต่อีกแง่ก็มีโทษเช่นกัน ดังนันควรเล่ ้ นอย่างระมัดระวัง ไม่หลงใหลกับโฆษณาชวนเชื่อตามเว็บ ต่างๆ ซึง่ ไม่เฉพาะแต่เพียงผู้สงู วัยเท่านัน้ คนหนุ่มสาว หรื อผู้ใหญ่บางคน อาจตกหลุมพรางของกลลวงจาก ผู้ไม่หวังดีที่แฝงตัวอยูใ่ นโลกออนไลน์ก็เป็ นได้ เรื่ องราวของพวกมิจฉาชีพที่หากินทางสื่อออนไลน์นี ้ ในข่าว เราจะได้ ยินกันบ่อยๆ อยูแ่ ล้ ว ดิฉนั คิดว่าการทำาธุรกรรมใดๆ ทางอินเตอร์ เนตนันมั ้ นสะดวก สบายและ รวดเร็ ว ดีก็จริง แต่ก็อย่างที่ข้อมูลข้ างต้ นว่า มันค่อนข้ างจะอันตรายสักหน่อย เพราะว่ามันเป็ นการทำา ธุรกรรมทางสื่อออนไลน์ ซึง่ ไม่สามารถเห็นของจริ ง เห็นผู้ติดต่อจริ ง บางทีเราอาจเสียรู้กลลวงของพวก มิจฉาชีพได้ ดงั นันเมื ้ ่อท่านต้ องการที่จะทำาธุรกรรมใดๆ ควรจะตรวจดูให้ รอบคอบเสียก่อนที่จะเสียเงินไป ฟรี ๆ แต่ว่าในบางทีมนั ก็ตรวจสอบยาก บางทีก็โชคไม่ดี และอาจโดนกลลวงสารพัดของพวกมิจฉาชีพ หลอกเอาด้ วย เพราะฉะนันควรต้ ้ องระวังอย่างมากในการใช้ สื่อออนไลน์นี ้ ไม่เพียงแต่แค่พวกมิจฉาชีพ เท่านันยั ้ งมีพวกที่ไม่หวังดีที่แฝงตัวบนโลกอินเตอร์ เนตและใช้ สื่อออนไลน์ทงหลายหลอกล่ ั้ อให้ เราติดกับอีก มากมาย


สื่อออนไลน์ ในสังคมปั จจุบนั โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา แน่นอนว่าไลฟ์สไตล์การใช้ ชีวิตของคนเราก็ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส เทคโนโลยี และภาวะแวดล้ อมของเรา ซึง่ ปั จจุบนั เราคงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยง กระแสของธุรกิจออนไลน์ หรือสื่อออนไลน์ได้ กว่า 10 ปี ที่อินเทอร์ เน็ตค่อยๆ เข้ ามามีความสำาคัญในการ ดำารงชีวิตของทุกคน จากความสะดวกสบาย และง่ายต่อการส่งหรื อรับข้ อมูลข่าวสาร ที่ทกุ คนไม่ต้องคอย แต่เป็ นเพียงผู้รับสารแต่ฝ่ายเดียวเท่านัน้ แต่สามารถเป็ นผู้สร้ าง หรื อพัฒนาข้ อมูลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ด้ วย เหตุนี ้ทำาให้ คำาว่า สื่อออนไลน์ เกิดเป็ นกระแสที่ใครๆ ก็ต้องพุง่ ประเด็นสนใจไปหา ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล ธรรมดา เจ้ าของกิจการ หรือแม้ แต่นกั การตลาดเองคำาจำากัดคำาง่าย ๆ ของคำาว่า สื่อออนไลน์ ก็คือสื่อของ สังคม ที่เปิ ดโอกาสให้ ไม่ว่าใครก็สามารถนำาเสนอข่าวสารและข้ อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ บคุ คลอื่นๆ ได้ รับรู้ ซึง่ มี อยูใ่ นหลากหลายรูปแบบเช่น เว็บบล็อค เว็บบอร์ ด YouTube, Hi5, Facebook, Twister, My Space วิทยุ ออนไลน์ ทีวีออนไลน์ etc. โดยอาจจะมีทงการนำ ั้ าเอาเรื่ องราวของตัวเอง หรื อประสบการณ์สิ่งที่ได้ พบ การ สอนความรู้ตา่ ง ๆ หรือแม้ กระทังเกร็ ้ ดเล็กเกร็ ดน้ อยที่ตวั เองมีความรู้หรื อมีความถนัด และแน่นอนว่าเมื่อ คนได้ เจอ "คนคอเดียวกัน" ความสนุกที่ได้ ร้ ูจกั แชร์ ประสบการณ์ร่วมกัน หรื อได้ ขยายวงเพื่อนฝูงที่ชอบเห มือนๆ กันออกไป และยังสามารถรับชม รับฟั งวิทยุออนไลน์และทีวีออนไลน์ ได้ ทางอินเตอร์ เนตที่สะดวก สบาย โดยไม่ต้องเปิ ดทีวีหรือเปิ ดวิทยุ สิ่งเหล่านี ้ก็กลายเป็ นจุดหนึง่ ที่ทำาให้ สื่อออนไลน์ ได้ รับความนิยม อย่างล้ นหลามตลอดหลายปี ที่ผ่านมา

สื่อออนไลน์ ไม่เพียงแต่จะใช้ ในการนำาเสนอข่าวสารและข้ อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ บคุ คลอื่นๆ ได้ รับรู้เท่านัน้ ปั จจุบนั ยังมีความสำาคัญอีกอย่างหนึง่ คือ ธุรกิจโฆษณา ที่ธรุ กิจโฆษณานิยมใช้ สื่อออนไลน์ เพราะว่าใช้ งบ น้ อย ไม่สิ ้นเปลือง และสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ดี ซึง่ ตอนนี ้ตลาดสื่อออนไลน์กำาลังเติบโต สื่อ ออนไลน์จงึ เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่นกั โฆษณาเลือกใช้


สื่อออนไลน์  

สื่อออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบัน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you