Page 20

“ನಿೆಂದ ೊಳ ಳ ಕಥ ಆಯೆಿೇ, ಮೊದುಿ ಬ ೆಂಗೊಳರ್ ನ ೊೇಡ ುೇಕೆಂದ , ಆಮೆೇಲ ಬ್ಸ್ಲಿ ಹ ೊೇಗ ುೇಕೆಂದ , ಎರಡೊನೊ ಆಯುಿ, ಈವಾಗ ಮಾಡಿ ಬ್ಸು್ ಅೆಂತ ಶುರು ಮಾಡ ೊೆೆಂಡಿದಿದೇಯ, ಅದಕ್ಲೆೆಂತಾನೊ ಕಬ್ುನ್ಸ ಪಾಕ್ಿ ತ ೊರುಸಿಿೇನಿ ಬಾ,’ ಎೆಂದು ಮುೆಂದಕ ೆ ಎಳ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊರಟ . ಎಲಿವನೊನ ನ ೊೇಡುತಾಿ ಭಿಮಾ ಲ ೊೇಕದಲಿದೆಂ ದ ತ್ರದದ ರಾಮ. ಆದರ ಅವನಿಗ ಆ ವ ೇಳ ಗ ಹಸಿವು ಆಯಾಸಗಳ್ು ಸಾಕಷಾಟಗಿತುಿ. ಕ ೆಂಪ ೇಗೌಡ ಚಿತಿಮೆಂದಿರದ ಕ ಳ್ಗಿದದ ವಿಷುಿಭವನ್ಸ ಗ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ ಮಸಾಲ ದ ೊೇಸ ಕ ೊಡಿಸಿದ . ಸೆಂದಾಕ ೈತ , ಸೆಂದಾಕ ೈತ ಎನುನತಾಿ ಎರಡ ರಡು ದ ೊೇಸ ಗಳ್ ತ್ರೆಂದ. ಮನ ಯಿೆಂದ ಹ ೊರಡುವಾಗ ತೆಂದ ಯವರು ಕ ೈಗ ಸಾಕಷುಟ ಹಣ ನಿೇಡಿದದರು, ಜ ೊತ ಗ ಅಮೆ ಬ ೇರ ಒೆಂದಷುಟ ಕ ೈಗಿತ್ರಿದದರು. ದ ೊೇಸ ಗಳ್ು ಚ ನಾನಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲಾರೆಂಭಸಿದದವು. ಹ ೊಟ ಟಗ ಬಿದದ ಮೆೇಲ ರಾಮ ತೊಕಡಿಸಲಾರೆಂಭಸಿದದ. “ನಡ ಯೇ ರಾಮ, ನಿದ ದ ಮಾಡಬ ೇಡ,ಇನುನ ನ ೊೇಡ ೊದು ಇದ ,” ಎೆಂದ . “ ಇಲಿ ನಡಾಣಿ, ನಿದ ಿ ಬ್ತ್ರಿಲಿ ನೆಂಗ ” ಎನುನತಿ ಮತ ಿ ಹ ೊರಟ್ ರಾಮ. ಸೆಂಜ ಯ ವ ೇಳ ಯಾಗಿ ಅೆಂಗಡಿ ಮುೆಂಗಟ್ುಟಗಳ್ ಮುೆಂದ ದಿೇಪಗಳ್ು ಹಾಕ್ಲ, ಬ್ಣಿಬ್ಣಿದ ದಿೇಪಗಳ್ು ಮಿನುಗುತ್ರಿದದವು. “ಏನಣಿ ಈ ದಿೇಪುೇಳ್ು ಬ್ಣುಣಿ ಐತ , ಅಲ ದ ನಮೊೆನಾಿಗ ಮಿಣುಕು ಹುಳ್ುಗಳೆಂಗ ಪುಳ್ುಕ್ ಪುಳ್ುಕ್ ಅೆಂತಾ ಇವ . ಅಣಿ ದಿಟ್ ಏಳ ುೇಕೆಂದ ಿ ನಿಮೊೆರು ದ ೇವಿೇಕ ಇದದೆಂಗ ೈತ್ ಕಾಣಣ ೊಿೇ.” ರಾಮ ಕಣುಿಗಳ್ ಉಜುೆತ,ಿ ಆಕಳಿಸುತಿಲ ೇ ನುಡಿದ. “ಹ ೊೇಗಿಿ ಬಿಡು ಇಷಟ ಆಯಿತಲಿ ನಿೆಂಗ , ಇನುನ ಮನ ಗ ವಾಪಸ್ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣಾ?” “ಅಣಾಿ, ಅಣ ೊಿೇ...”, “ಏನ ೊೇ ಅದು?” “ಒೆಂದಿೆತ ಮಾಡಿ ಬ್ಸಾನಗ ಕಕ ೊಿೆಂಡ್ ಹ ೊೇಗಿುಡಣಿ, ಮತ ಿ ನಾನು ನಿಮೊೆರಿಗ್ ಬ್ತ್ರೇಿನ ೊೇ ಇಲ ೊವ?” ಯೇಚನ ಮಾಡಿದ “ ಸರಿ ನಡಿ, ಮೆೈಸೊರ್ ಬಾಾೆಂಕ್ ಸಾಟಪ್ ಮಾಡ ಗ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ, ಅಲಿ ಯಾವುದಾದುಿ ಮಹಡಿ ಬ್ಸ್ ಹತ್ರಿ ಮೆಜ ಸಿಟಕ್ ಬ್ಸಾಟೂೆಂಡ್ ತನಕ ಬ್ರ ೊೇಣ” ಎನುನತಾಿ ಮುೆಂದ ಸಾಗಿದ . ರಾಮ ಜ ೊತ ಗ ಬ್ರಲಲಿ, ಹಿೆಂದಿರುಗಿ ನ ೊೇಡಿದರ ಕ ಳ್ಗ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಟದದ. ಯಾಕ ೆಂದು ಹತ್ರಿರ ಹ ೊೇಗಿ ನ ೊೇಡಿದರ ತೊಕಡಿಸುತ್ರಿದದ. ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಎಬಿುಸಿದ . “ ಬಾ ಬಾ ಮುೆಂದ ಸಿಗ ೊೇದ ಮೆೈಸೊರು ಬಾಾೆಂಕ್, ಅಲಿ ಮಹಡಿ ಬ್ಸು್ ಹತ್ರಿ ಬಿಡ ೊೇಣ ನಡಿ” ಎನುನತಾಿ ಅವನ ಕ ೈ ಹಿಡಿದು, ಎಳ ದುಕ ೊೆಂಡ ೇ ನಡ ದ . ಅಲಿಗ ಸ ೇರುವ ವ ೇಳ ಗ ರಾಮನಿಗ ಹ ಜ ೆಯಿಡಲೊ ಆಗದೆಂತ ನಿದ ದ. ಬ್ಸಾಟೂೆಂಡಿನಲಿ ನ ಲದಮೆೇಲ ಕುಳಿತು ತೊಕಡಿಸಲಾರೆಂಬಿಸಿದ. ನಾನು ಬ್ಸಿ್ಗ ಕಾಯಲಾರೆಂಭಸಿದ . ಗಾೆಂಧಿ ಬ್ಜಾರ್ ನಿೆಂದ ೩೯ ಮಹಡಿ ಬ್ಸ್ ಬ್ೆಂತು “ರಾಮ ಏಳ ೂೇ ಬ್ಸ್ ಬ್ೆಂತು” ಎೆಂದ , ರಾಮ ಅಲಿಯೆೇ ಮಲಗಿಯೆೇ ಬಿಟ್ಟಟದಾದನ . ಅವನನುನ ಎಬಿುಸಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತ್ರಿದದೆಂತ ಯೆೇ ಆ ಬ್ಸು್ ಹ ೊರಟ ೇ ಹ ೊೇಯಿತು. ಜಯನಗರದಿೆಂದ, ಅಲಸೊರಿನಿೆಂದ, ಗಾೆಂಧಿಬ್ಜಾರ್ ನಿೆಂದ, ಮತ ಿ ಜಯನಗರ...... ಹಿೇಗ ಹಲವಾರು ಮಹಡಿ ಬ್ಸು್ಗಳ್ು ಹ ೊೇಗುತಿಲ ೇ ಇದದವು, ನಾನು ಅವನನುನ ಎಬಿುಸುತಿಲ ೇ ಇದ .ದ ಅಲಿದದವರ ಲಿರೊ ನಮಿೆಬ್ುರನ ನೇ ನ ೊೇಡುತ್ರಿದದರು. ಕಡ ಗ ಅಲಿದದ ಹಿರಿಯರ ೊಬ್ುರು “ಎಲಿಗ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಪಾಾ” ಎೆಂದರು, “ರಾಜಾಜನಗರ” ಎೆಂದ . ಮಾಕ ಿಟ್ ನಿೆಂದ ಮೆೈಸೊರುಬಾಾೆಂಕ್ ಮಾಗಿವಾಗಿ ರಾಜಾಜನಗರಕ ೆ ಹ ೊೇಗುವ ಬ್ಸ್ ಬ್ೆಂದಾಗ “ ನಿೇನು ಹತಿಪಾ, ನಾನು ಇವನನುನ ಎತ್ರಿಕ ೊಡುತ ಿೇನ ” ಎೆಂದರು. ಪಾಪ ಅವನನುನ ಬ್ಸಿ್ನ ಒಳ್ಗ ಕರ ತೆಂದು ನನನಪಕೆ ಸಿೇಟ್ಟನ ಮೆೇಲ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಬ್ಸು್ ಮುೆಂದಕ ೆ ಹ ೊರಟಾಗ ಒಮೆೆ ದ ೊಡಡದಾಗಿ ಕಣುಿಬಿಟ್ುಟ ಸುತಿಲೊ ನ ೊೇಡಿದ ರಾಮ, ಎಲಿದ ದೇನ ೆಂದೊ ಅರಿವಾಗದ ನಿದಾಿಪರಿಸಿಾತ್ರ ಅವನದು. ಸಿೇಟ್ಟನಿೆಂದ ಹಾಗ ೇ ಕ ಳ್ಗ ಜಾರಿ, ಕ ಳ್ಗ ಉದದಕೊೆ ಮಲಗಿ ಕುೆಂಭಕಣಿನ ಹಾಗ ಗ ೊರಕ ಹ ೊಡ ಯಲಾರೆಂಭಸಿದದ. ಈ ಘಟ್ನ ನಡ ದು ಸುಮಾರು ಮೊವತ ೈದು ವಷಿಗಳ್ ಮೆೇಲಾದರೊ, ಇೆಂದಿಗೊ ನಾನು ಎಲಾಿದರೊ ಮಹಡಿಬ್ಸ್ನುನ ನ ೊೇಡಿದರ ರಾಮನನನುನ ನ ನಪಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ ಿೇನ . 

ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಲರುವ್ ಕನಿಡ ಶಾಲ ಯಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಈ ಇಮೆೀಲ್ ವಿಳಾಸಕ ೆ ಪತ್ರ ಬರ ಯಿರಿ sugamakannada@gmail.com ಪುಟ - 19

Horanadachilume february2016  

ಹೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಫೆಬವರಿ ೨೦೧೬ ಸಂಚಿಕೆ.ಸಿಡ್ನಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಥೆ, ವರದಿ, ಲೇಖನ, ಜೋಕು-ಜಾಹಿರಾತು, ಕ್ವಿಝ್- ಒಗಟು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇ...

Advertisement