Page 19

“ಔದು ಇೆಂಥಾ ಸಿೇಗಿರ ೊೇ ನಿೇರು ಎಲಿೆಂದ ಬ್ತಿದಣಿ, ನಿಮೆನಾಾಗ ಕ ರ , ಕುೆಂಟ , ಬಾವಿ ಯಾವಿದಲ?ಿ ” “ಇದೊ ಕ ರ ನಿೇರ , ಹ ಸರಘಟ್ಟ, ತ್ರಪಾಗ ೊೆಂಡನ ಹಳಿಳ ಕ ರ ನಿೇರು ಟಾಾೆಂಕ್ ಗ ತುೆಂಬಿ, ಆ ಮೆೇಲ ಮನ ಗ ಬಿಡಾಿರ , ಇರು ಊಟ್ ಆದ ೇಲ ಕಕ ೊಿೆಂಡ್ ಹ ೊೇಗಿ ಟಾಾೆಂಕ್ ತ ೊೇರಿಸಿಿೇನಿ”. ನೆಂತರ ಮನ ಯ ಬ್ಳಿಯಿದದ ಟಾಾೆಂಕ್ ಹತ್ರಿರ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇದ . ತ್ರಪಾಗ ೊೆಂಡನಹಳಿಳಯಿೆಂದ ನಿೇರು ಹರಿದು ಬ್ರುವ ದ ೊಡಡ ಪ ೈಪುಗಳ್ು, ಮತ ಿ ಹ ೊರಹ ೊೇಗುವ ಪ ೈಪುಗಳ್ನುನತ ೊೇರಿಸಿ ನನಗ ತ್ರಳಿದಷುಟ ವಿವರಿಸಿದ . ಟಾಾೆಂಕ್ ಇರುವ ಗುಡಡದ ಮೆೇಲ (ಈಗ ಇಸಾೆನ್ಸ ದ ೇವಾಲಯವಿರುವ ಜಾಗ) ಕ ಲವರು ಕ್ಲಿಕ ಟ್ ಆಡುತ್ರಿದದರು, ಮತ ಿ ಕ ಲವರು ಗಾಳಿಪಟ್ ಹಾರಿಸುತ್ರಿದರ ದ ು. ಅಲಿೆಂದಲ ೇ ಅವನಿಗ ದೊರದಲಿ ಕಾಣುತ್ರಿದದ ನೆಂದಿ, ಶಿವಗೆಂಗ , ಸಾವನ ದುಗಿ ಬ ಟ್ಟಗಳ್ನುನ ತ ೊೇರಿಸಿದ . ಅದನ ನಲಾಿ ನ ೊೇಡುತಾಿ ರಾಮ ಮೆಂತಿಮುಗಾನೆಂತ ನಿೆಂತ್ರದದ. “ಅಣಾಿ ನಿಮೊೆರು ಸಾನ ಸೆಂದಾಕ ೈತಣ ೊಿೇ, ನಾಳ ಪಾಾಟ ತ ೊೇರುಸಿಿೇನಿ ಅೆಂದಿಲಿ, ಅಲಿಗ ಎೆಂಗಿಣಿ ಓಗ ೊೇದು?” “ಬ್ಸ್ಲ ”ಿ “ಈವತುಿ ಬ್ೆಂದ ಬ್ಸ್ಲ ಿೇ ಓಗಾಣ್ ಕಾಣಣಿ, ಅದ ೇನ್ಸ ಸೆಂದಾಕ್ಲತುಿ ಅಲಿವಾಿ?” “ಅದಲಿ, ಇಲಿ ಸಿಟ್ಟ ಬ್ಸು್ ಅೆಂತ ಇರುತ ಿ ಅದರಲಿ ಹ ೊೇಗ ುೇಕು, ಅದಿನೊನ ಚ ನಾನಗಿರುತ ಿ. ಅದೊ ಅಲ ದ ಸಿಟ್ಟನಲಿ ರಸ ಿ ರ ೈಲು, ಮಹಡಿ ಬ್ಸು್ ಎಲಾಿ ಇರುತ .ಿ ನ ೊೇಡಿವೆಂತ ”. “ಆೆಂ......” ರಾಮ ಬಾಯಿ ತ ಗ ದು ಹಾಗ ೇ ಮೊಕನೆಂತ ನಿೆಂತು ಬಿಟ್ಟ. “ಯಾಕ ೊೇ ರಾಮ ಹಾಗ ನಿೆಂತು ಬಿಟ ಟ?” ”ಅದ ೇನೆಂದಿಣಿ ನಿೇವು ಮತ ೊಿೆಂದಿೆತ ಯೆೇಳಿ” “ರಸ ಿ ರ ೈಲು, ಮಹಡಿ ಬ್ಸು್” “ಅಣಾಿ ಮಾಡಿ ಇರ ೊೇ ಬ್ಸು್ ಇತ ೈಿತ? ಅದ ೇ ನಮೊೆರ್ ಗೌಡುಿ ಒೆಂದಿ ಮಾಾಗ ಒೆಂದು ಮನ ಕಟ್್ವಿಲಿ ಅೆಂಗಿತ ೈಿತ? ಮಾಾಗಡ ಇರ ೊೇರು ಕ ಳ್ಕ ೆ ಬಿೇಳ್ಕ್ಲೆಲ್ವ?, ಮಾಾಕ ಎೆಂಗ ೊೇಗಾಿರ , ಮೆೇಗಡ ೇ ಬ್ಸು್ ಎೆಂಗ ೊೇಯಿದ ? ಅಣಾಿ ನಿೇವು ದಿಟ್ ಯೆೇಳಿಿದಿೇರ ತಾನ ?. ನಗಾ್ರ ಮಾಡ ುೇಡಿ ಅಣಿ”. “ನಾನಾಾಕ ೊೇ ತಮಾಷ ಮಾಡಿಿ ನಾಳ ನಿೇನ ನ ೊೇಡು”. “ಆಗಿದ ಿ ಅದರಲ ಿ ಪಾಾಟ ಗ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ”. “ನಮೆ ಮನ ಯಿೆಂದ ಹ ೊೇಗಕ ೆ ಆಗಲಿ, ಸಿಟ್ಟನಲಿ ತ ೊೇರಿಸಿಿೇನಿ ಅಷ ಟ,” ಅೆಂದು ರಾತ್ರಿಯೊ ರಾಮನಿಗ ನಿದ ದಯಿಲಿ. “ಯಾಕ ೊೇ ರಾಮ ನಿದ ದ ಬ್ತ್ರಿಲಾವ” ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿದರ , “ಇಲಿಣಿ ಬ್ಸ್ಲ ಿ ಕೊತೆಂಗ ೈತ , ಬ್ಸ್ನನ ನಾನ ೇ ಓಡಿಸದೆಂಗ ೈತ , ಅಣಾಿ ನೆಂಗ್ ಭಯ ಆಯೆೈತ ”, “ಯಾಕ ೊೇ ಭಯ?”, “ಎಚ ು ನಿದ ದ ಮಾಡುುಟ ಿ, ವತಾಿರ ಯೆೇಳ ೂೇದು ತಡ ಆತ ೈತ , ಆಮೆೇಲ ಮೆಸ ್ಸಿಕುೆ ಓಗಕಾೆಗಾಕ್ಲೆಲಾಿ”, ಅೆಂತೊ ರಾಮ ಎರಡನ ಯ ದಿನವೂ ಇಡಿೇ ರಾತ್ರಿ ನಿದ ದ ಮಾಡಲಲಿ. ಬ ಳ್ಗಾಗುವ ವ ೇಳ ಗ ಕಣುಿಗಳ್ು ಕ ೆಂಪಗಾಗಿದದವು. ********** ಮಾರನ ದಿವಸ ಅಮೆ ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟ ತ್ರೆಂಡಿ ತ್ರೆಂದು ರಾಮನನುನ ಮೆಜ ಸಿಟಕ್ ಗ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊರಟ . ಮತ ಿ ರಾಮನ ಪಿಶ ನಗಳ್ ಸುರಿಮಳ ದಾರಿಯುದದಕೊೆ ಇದ ದೇ ಇತುಿ. ಜ ೊತ ಗ ದಾರಿಯುದದಕೊೆ ಕಾರು, ಆಟ ೊೇ, ಕಟ್ಟಡಗಳ್ ನ ೊೇಡಿ ಪಿಶ ನಗಳ್ ಕ ೇಳಿದೊದ ಕ ೇಳಿದ ದೇ. ಮೆಜ ಸಿಟಕ್ ನಲಿ ಆ ಜನಸೆಂದಣ್ಣ, ಬ್ಸು್ಗಳ್ ಸಾಲು ಸಾಲು ನ ೊೇಡಿ ಬ ರಗಾದ ರಾಮ. ಕ ೆಂಪ ೇಗೌಡ ರಸ ಿಗ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇದ . ಚಿತಿಮೆಂದಿರಗಳ್ ಸಾಲು, ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ ವ ೈಭವ, ರಸ ಿಯಲಿ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳ್ ಭರಾಟ , ಅವನನುನ ತಬಿುಬಾುಗಿಸಿದದವು. ನನನ ಕ ೈ ಹಿಡಿದುಕ ೊೆಂಡ ೇ ಕಣುಿಕಣುಿ ಬಿಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ಎಲಿವನೊನ ನ ೊೇಡುತಾಿ ಬ್ೆಂದ. ಆಗ ರಸ ಿಯಲಿ ಸಾಗುತ್ರಿದದ ಮಹಡಿ ಬ್ಸು್ಗಳ್ ಅವನಿಗ ತ ೊೇರಿಸಿದ , ಗಾೆಂಧಿ ಬ್ಜಾರ್, ಜಯನಗರ, ಅಲಸೊರುಗಳಿಗ ಡಬ್ಲ್ ಡ ಕೆರ್ ಬ್ಸು್ಗಳ್ು ಹ ೊೇಗುತ್ರಿದದ ಕಾಲವದು. “”ಹೌದಣಾಿ, ನಿೇನು ಹ ೇಳಿದುದ ದಿಟಾನ , ಬ್ಸ್ ಮಾಾಕ ಒೆಂದು ಬ್ಸ ್ೈತ , ಆದ ಿ ಮಾಾಗಿಿನ್ಸ ಬ್ಸ್ ಗ ಗಾಲಗ ಳೇ ಇಲವಲಿಣಾಿ ಆದುಿ ಅವು ಮುೆಂದಕ ೊೆೇಯಾಿ ಅವ , ಅದ ೆಂಗಣಿ”. ಮುೆಂದ ಸಾಗುವುದನೊನ ಮರ ತು ಆ ಬ್ಸು್ಗಳ್ು ಕಣ್ಣಿನಿೆಂದ ಮರ ಯಾಗುವವರ ವಿಗೊ ನ ೊೇಡುತಿಲ ೇ ನಿೆಂತು ಬಿಟ್ಟ. “ಅಣಾಿ, ಒೆಂದ ೇ ಒೆಂದಿೆತ ಮಾಡಿ ಬ್ಸ್ಲಿ ಕಕ ೊಿೆಂಡ್ ಹ ೊಗಣ ೊಿೇ”

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 18

Horanadachilume february2016  

ಹೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಫೆಬವರಿ ೨೦೧೬ ಸಂಚಿಕೆ.ಸಿಡ್ನಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಥೆ, ವರದಿ, ಲೇಖನ, ಜೋಕು-ಜಾಹಿರಾತು, ಕ್ವಿಝ್- ಒಗಟು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇ...