Page 1

Bezpłatny Informator nr 59 Kraków Wiosna 2013 ISSN 1509-2895

ukazuje się od 1998 roku

®

Oferty N  ajlepszych Małopolskich

Firm Weselnych

ADRENALINA KONTRA LIMUZYNA

Sufler Młodej Pary nr 59 Kraków Wiosna 2013

UDANA SESJA ŚLUBNA

JAK DOBRAĆ SUKNIĘ ŚLUBNĄ? www.klasyka-moda.pl

ANIMATOR DLA DZIECI

WAŻNE PORADY ŚLUBNO-WESELNE!


Drodzy Narzeczeni

W

iosna w tym roku budziła się dość długo. Wreszcie przyszła, a wraz z nią najnowszy numer SUFLERA. Ta piękna pora roku, kiedy natura po raz kolejny odżywa, jest dla Was zapewne czasem intensywnych przygotowań do tego jedynego wydarzenia w  życiu. Dlatego przychodzimy z  pomocą i  dobrą radą, żeby przedstawić kolejny numer – jak zawsze pełen inspiracji i wskazówek. Działamy już ponad 15 lat – znamy się na rzeczy jak nikt inny.

Dzięki SUFLEROWI możecie zaoszczędzić czas, uniknąć błędów, stresu i nerwów, mieć pełną kontrolę nad przygotowaniami do ślubu. Dbamy o to, żeby dać Wam możliwość wyboru najlepszych firm, które wyreżyserują niezapomnianą ceremonię. Staramy się prezentować najnowsze ślubne trendy, uczyć kontrolowania budżetu, przestrzegać przed błędami i pochopnymi decyzjami. Podpowiadamy, inspirujemy, rozmawiamy z ekspertami i psychologami. SUFLER Młodej Pary – na nas zawsze możecie liczyć! Z myślą o Waszym ślubie przygotowaliśmy nowe, pełne dobrej energii, wiosenne wydanie. A co w numerze? Na Wasze życzenie prezentujemy kilka uwag na temat wieczoru kawalerskiego i panieńskiego. Pomożemy również wybrać najwłaściwsze miejsce na sesję ślubną w Krakowie. Jaka stylistyka dzisiaj króluje? Sami się przekonajcie! Panie zainteresuje zapewne artykuł o tym, jak dobrać odpowiednią suknię ślubną do swojego typu figury, tak żeby wyglądać bosko! Odpowiadamy również, czy animator zabaw dla dzieci w czasie wesela to konieczność czy zbędny wydatek. Zapominalscy powinni przeczytać, jakie formalności należy dopełnić po ślubie, żeby nie dać się zwariować. Polecamy także tekst poświęcony nowej w Polsce tradycji picia wina w czasie wesela. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Wam miłej i owocnej lektury, wielu dobrych inspiracji, które wykorzystacie w czasie przygotowań do ślubu, no i przede wszystkim… wiosny w sercach! Pamiętajcie – jesteśmy dla Was! REDAKTOR NACZELNA


Spis firm Moda

Foto

KLASYKA

TINA

www.klasyka-moda.pl ................................. okładka I

NABLA

www.slubnesuknie.com.pl......................... okładka III

MADONNA

www.madonna.pl........................................okładka IV

PASAŻ WENECKI

www.pasazwenecki.pl ................................................ 5

ADRIA Salon Ślubny

www.modaslubna.krakow.pl .................................... 23

Salon Mody TARA. ..................................................52 Salon Mody Ślubnej Diseno www.beatastaszak.diseno.pl..................................... 55 Salon OBUWIA ŚLUBNEGO www.butyslubne.com.pl . ......................................84

Uroda ROCOCO Salon Uśmiechu

www.rococosalon.pl ....................................................9

Maria Florczyk

www.mariaflorczyk.pl ............................................... 29

ES Make-up Artist

www.szajnar.pl ......................................................... 38

Katarzyna Duda

www.makijazkrakow.pl ............................................. 95

STUDIO ANGEL

www.studioangel.pl ................................................ 107

Jubiler TERESA Salon Jubilerski ................................ 25 WĘC www.wec.pl . ........................................................... 27 Jubiler CUPICHA www.cupicha.pl . ..................................................... 33 FROART Jubiler www.froart.pl . ......................................................... 38 KOBE www.kobe.pl . .......................................................... 39 WENC Firma Jubilerska www.wenc.pl ........................................................... 49 SEZAM www.jubilersezam.pl ...........................................98,99 ŁODZIŃSCY Jubiler www.event.sklep.pl ................................................ 113 2

www.videotina.pl ..................................................... 31

VIDEO BIT

www.videobit.pl . .................................................... 100

FOTOGRAF

www.perspektywamb.pl . ....................................... 104

FOTO EMOCJE

www.fotoemocje.pl .................................................. 91

Studio MIMA

www.mima.hg.pl . ................................................... 105

Video TINA

www.videotina.pl ..................................................... 31

VIDEO BIT

www.videobit.pl . .................................................... 100

Studio MIMA

www.mima.hg.pl . ................................................... 105

Gastronomia Pałac BONEROWSKI

www.palacbonerowski.pl ........................... okładka II

VANGELIS

www.weselmysie.pl ................................................. 11

ZAŁĘCZE

www.weselmysie.pl ................................................. 13

MAGDOT

www.weselmysie.pl ................................................. 15

DOLINA OWCZAR

www.weselmysie.pl ................................................. 17

HILTON Garden Inn Krakow

www.hgi.com . ......................................................... 19

Restauracja KONGRESOWA

www.hotel.aspel.com.pl . ......................................... 27

PARK INN

www.parkinn.com/hotel-krakow .............................. 29

TURÓWKA HOTEL & SPA

www.turowka.pl . ..................................................... 35

Pałac Radziwiłłów w Balicach

www.lastrada-balice.pl............................................. 37

Restauracja GRUBE RYBY

www.gruberyby.pl .................................................... 37

Restauracja Biała Róża

www.restauracjabialaroza.pl ................................... 45

Sufler Młodej Pary


Hotel FERO Express

www.fero.krakow.pl ................................................. 52

HOTEL WITEK

www.hotelwitek.pl ................................................... 53

HOTEL GALAXY

Kwiaty STUDIO FLORYSTYCZNE Iwona Sulik

www.studiosulik.pl ........................................ 116, 117

FLOWER LAND

www.galaxyhotel.pl . ................................................ 58

www.flowerland.pl .................................................. 123

HOTEL Sympozjum

Zespoły, DJ

HOTEL EUROPEJSKI

WODZIREJ

www.sympozjum.com.pl .......................................... 59 www.he.pl ............................................................... 67

SKANSEN SMAKÓW

www.skansensmakow.pl . ........................................ 71

HOTEL NIEBIESKI

www.niebieski.com.pl . ............................................ 73

HOLIDAY INN Kraków City Center

www.hik.krakow.pl . ................................................. 75

Betmanowska Hall

www.rynek44.pl . ..................................................... 77

Restauracja PODZAMCZE

www.podzamcze-dobczyce.pl .................................. 79

Restauracja Galicyjska

www.galicyjska.com ................................................ 81

Hotel LENART

www.hotellenart.pl .................................................. 83

QUEEN Hotel

www.queenhotel.pl .................................................. 85

Restauracja FENIKS

www.fenikskrakow.pl.tl ............................................ 87

HOTEL KAZIMIERZ

www.hk.com.pl . ....................................................... 90

Zielone Wzgórze . ................................................ 93 HOTEL CENTRUM www.hotel-centrum.pl ............................................ 101 RT HOTELS www.rthotels.com.pl . ............................................ 119 Restauracja MIESZCZAŃSKA www.mieszczanska.krakow.pl . ............................... 122

Cukiernie

www.wodzirej.cdx.pl ................................................ 31

LAJKONIK Krakowska Grupa Folklorystyczna

www.lajkonik.org.pl ................................. 47,60,61,89

MUSIC RAINBOW

www.uslugi-muzyczne.pl ......................................... 69

TRĘBACZ ................................................................ 122 SKRZYPEK . ............................................................ 125

Auta do Ślubu TINA

www.videotina.pl ........................................................... 31

AUTO VETUS

www.autovetus.pl .......................................................... 51

LUXLIMO

www.luxlimo.com.pl ...................................................... 71

BARBAKAN TAXI

www.taxi.barbakan.krakow.pl ......................................103

Studio MIMA

www.mima.hg.pl ..........................................................105

Dekoracje IINSPIRACJA studio dekoracji

www.dekoracje-inspiracja.pl ................................... 57

FLOWER LAND

www.flowerland.pl .................................................. 123

Inne WŁOSKI DESIGNE

Cukiernia UL lala

www.corrieriarredamenti.com................................... 41

Pieczywo BUCZEK

www.pierwszytaniec.pl ............................................ 57

Zaproszenia

www.antalek.pl . ...................................................... 71

www.ullalacafe.pl ...................................... okładka II www.pieczywo-buczek.pl . .......................................... 7

Zaproszenia ARTMILAN

www.artmilan.pl ...................................................... 84

Pierwszy Taniec

ANTAŁEK Biuro Turystyczne WINNACJA

www.winnacja.pl ................................................... 109

3


www.tfutfu.net

Ślubna ściąga

czyli kiedy i co załatwić? 24 mie­się­ce przed ślu­bem:

• usta­liç da­t´ Êlu­bu i zo­rien­to­waç si´ czy na ten ter­min sà miej­sca (ko­Êció∏ + sa­la) • zdecydowaç, gdzie b´dzie wesele i  zarezerwowaç sal´ oraz zespó∏ muzyczny • usta­liç wst´p­nà li­st´ go­Êci i miej­sce przy­j´­cia we­sel­ ne­go • za­pla­no­waç, ja­ki to b´­dzie Êlub – cy­wil­ny, ko­Êciel­ny, czy kon­kor­da­to­wy.

12 mie­się­cy przed ślu­bem:

• obej­rzeç miej­sca i kil­ka uro­czy­sto­Êci – uwa­ga: na z∏y wy­strój ko­Êcio­∏a  mo˝­na przy­mknàç oczy, ale trud­no braç Êlub z za­tka­ny­mi usza­mi – trze­ba po­s∏u­chaç or­ga­ ni­sty, za­wsze mo˝­na wziàç in­ne­go • za­czàç przy­go­to­wy­waç po­trzeb­ne do­ku­men­ty (me­try­ki uro­dze­nia, Êwia­dec­twa chrztu i bierz­mo­wa­nia, etc.) • zo­rien­to­waç si´ w ter­mi­nach na­uk przed­ma∏­˝eƒ­skich – trwa­jà od 1 do 4 ty­go­dni • zde­cy­do­waç, czy stro­je b´­dà wy­po­˝y­cza­ne, szy­te czy ku­po­wa­ne i czy pan­na m∏o­da prze­bie­ra si´ o pó∏­no­cy po tzw. ocze­pi­nach • „za­kle­paç” w ko­Êcie­le ter­min uro­czy­sto­Êci i usta­liç jej prze­bieg • za­mó­wiç or­ga­ni­st´ i usta­liç z nim re­per­tu­ar • zde­cy­do­waç, gdzie b´­dzie we­se­le i  za­re­zer­wo­waç sa­l´ oraz ze­spó∏ mu­zycz­ny, je˝eli nie zrobiliÊcie tego dotychczas.

4

6 mie­się­cy przed ślu­bem:

• obej­rzeç do­st´p­nà na ryn­ku ofer­t´ suk­ien Êlub­nych (In­ter­net jest bar­dzo po­moc­ny – po­zwa­la zo­rien­to­waç si´ w tren­dach, u∏a­twia po­szu­ki­wa­nia (Targi i informa­ tor Sufler) • je­Êli zde­cy­do­wa­li­Êcie si´ na Êlub ko­Êciel­ny mu­si­cie pa­mi´­taç, ˝e cze­ka­jà was wcze­Êniej­sze wy­k∏a­dy dla na­rze­czo­nych. Trwa­jà oko­∏o  dwóch mie­si´­cy (sà te˝ dwu­dnio­we ka­te­che­zy dla na­rze­czo­nych) w tym trzy spo­tka­nia w Po­rad­ni ˚y­cia Ro­dzin­ne­go. Roz­k∏ad jaz­dy za­miesz­cza­my na str. 126 • przy­zwo­itoÊç na­ka­zu­je wy­braç ju˝ Êwiad­ków do Êlu­bu • war­to ju˝ te­raz wy­braç ope­ra­to­ra wi­deo • za­re­zer­wo­waç ter­min USC (je­Êli tyl­ko cy­wil­ny).

4 mie­sią­ce przed ślu­bem:

• ku­piç ubra­nie dla pa­na m∏o­de­go i suk­ni´ dla pan­ny m∏o­dej • do­braç do­dat­ki • po­wia­do­miç druh­ny i  Êwiad­ków o  ko­lo­ry­sty­ce kre­acji Êlub­nych (by nie wy­stà­pi­li w po­dob­nej czy iden­tycz­nej) • za­re­zer­wo­waç po­dró˝ po­Êlub­nà i  za­pew­niç so­bie w pra­cy urlop na czas Êlu­bu i po­dró­˝y • za­mó­wiç fo­to­gra­fa • to ju˝ czas aby ro­zej­rzeç si´ za de­ko­ra­to­rem sa­li we­sel­nej i po­jaz­dem do Êlu­bu • wy­braç i za­mó­wiç za­pro­sze­nia Êlub­ne.

Sufler Młodej Pary


5


www.tfutfu.net

1 tydzień przed ślubem:

• zwe­ry­fi­ko­waç osta­tecz­nie li­st´ go­Êci, w re­stau­ra­cji okre­Êliç ich iloÊç • przy­go­to­waç i prze­ka­zaç na miej­sce we­se­la wi­zy­tów­ki na stó∏, plan roz­sa­dze­nia go­Êci • przy­go­to­waç li­st´ rze­czy do za­bra­nia w  po­dró˝ po­Êlub­nà • spo­tka­nie z  ksi´­dzem, or­ga­ni­stà w  ce­lu usta­le­nia szcze­gó­∏ów.

1 dzień przed uroczystością:

• przy­go­to­waç do­ku­men­ty, ob­ràcz­ki, ko­sme­tycz­k´ z za­pa­ so­wy­mi poƒ­czo­cha­mi • du­˝o  od­po­czyn­ku... re­laks a  w∏a­Êci­wie do­brze si´ wy­spaç i wy­po­czàç, po­nie­wa˝ Êwiet­na for­ma na Êlub i ca­∏o­noc­ne we­se­le to pod­sta­wa.

W dniu ślubu:

• manicure, fryzjer, makija˝, odebraç bukiet Êlubny.

3 mie­sią­ce przed ślu­bem:

• rozes∏aç podzi´kowania za obecnoÊç, pami´ç, prezenty • z∏o˝yç wszystkie pamiàtki do jednego kuferka.

I żyjcie długo i szczęśliwie !!! Czego życzymy. fotografslubny.com.pl

• z li­stà nie­zb´d­nych cz´­Êci gar­de­ro­by (bu­ty, bie­li­ zna, ko­szu­la, raj­sto­py, skar­pet­ki itp.) roz­po­czy­na­my „bieg po zdro­wie”, czy­li w´­drów­k´ mi´­dzy skle­pa­mi z  na­dzie­jà, ˝e coÊ z  na­szej li­sty uda si´ ku­piç ju˝ za pierw­szym ra­zem (nie­po­praw­ni opty­mi­Êci). Oczy­wi­Êcie suk­nia Êlub­na i gar­ni­tur sà ju˝ ku­pio­ne, za­mó­wio­ne lub w∏a­Ênie si´ szy­jà. Je­Êli nie, to cze­ka was ci´˝­ka pra­ca w ostat­nich ty­go­dniach przed Êlu­bem. • ro­ze­s∏aç za­pro­sze­nia i  za­wia­do­mie­nia z  proÊ­bà o  po­twier­dze­nie przy­by­cia (to po­zwa­la zmniej­szyç kosz­ty we­se­la, unik­nàç pu­stych miejsc przy sto­∏ach) • wy­braç ob­ràcz­ki • wi­zy­ta u  ko­sme­tycz­ki, przy­miar­ka fry­zu­ry, po­czà­tek re­gu­lar­nych wi­zyt w so­la­rium.

Po ślubie:

1 miesiąc przed ślubem:

• usta­liç prze­wi­dy­wa­nà iloÊç go­Êci i me­nu w re­stau­ra­cji, gdzie b´­dzie we­se­le • za­bez­pie­czyç noc­le­gi dla przy­jezd­nych go­Êci i trans­port pa­ry m∏o­dej oraz go­Êci we­sel­nych • wst´p­nie „roz­sa­dziç” go­Êci przy we­sel­nym sto­le • ru­ty­no­wa kon­tro­la u  den­ty­sty – nic tak nie ze­psu­je we­se­la i no­cy po­Êlub­nej, jak ból z´­ba • usta­liç z  (wo­dzi­re­jem, ze­spo­∏em, DJ­‑em) prze­bieg we­se­la • za­mó­wiç kwia­ty (bu­kiet dla pan­ny m∏o­dej i  na sa­mo­ chód) oraz tort we­sel­ny • ca­∏o­Êcio­wa przy­miar­ka kre­acji Êlub­nej, spraw­dze­nie, czy nie brak dro­bia­zgów (spin­ki, musz­ka, pod­wiàz­ki...).

6

www.tfutfu.net Sufler Młodej Pary


www. pieczywo-buczek.pl Kontakt cukiernia: 012 648 56 55, cukiernia@pieczywo-buczek.pl

7


www.chroma.pl

Ślub z osobą innego wyznania „Jestem osobą bardzo religijną, zostałam ochrzczona i regularnie chodzę do kościoła. Mój narzeczony jest jednak ateistą. Czy w  takiej sytuacji możliwy jest ślub kościelny? Moi rodzice nie wyobrażają sobie ślubu cywilnego!” – pisze na jednym z  forów strapiona internautka. Kościół katolicki dopuszcza taką ewentualność, ale trzeba spełnić kilka warunków. Jakich? Sami się przekonajcie! Polska jest nadal krajem jednolitym pod względem religii, a  tego typu śluby zdarzają się rzadko. O  czym jednak musimy wtedy pamiętać? W  przypadku ślubu z  osobą niewierzącą w podejściu katolickim zastosowanie ma ta sama zasada, jak w przypadku osoby o  innej wierze. Zanim udamy się do księdza, żeby porozmawiać na ten temat, warto sięgnąć po Kodeks Prawa 8

Kanonicznego, który reguluje te kwestie. Czytamy w nim m. in.: „Małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z  których jedna została ochrzczona w  Kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i  formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z  Kościołem katolickim, jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy”. Czyli jednak taki ślub nie jest możliwy? Spokojnie – czytajmy dalej: „Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miejsca, jeśli istnieje słuszna i  rozumna przyczyna”. Co to oznacza w  praktyce? Jakie warunki trzeba spełnić? Przede wszystkim strona katolicka powinna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo i  ryzyko utraty

wiary oraz że ochrzci i wychowa dzieci w  wierze katolickiej. Obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa. Wszelkich formalności w  tym zakresie pomaga mu dopełnić ksiądz z parafii, w której zamierza zawrzeć związek małżeński. Zawarcie sakramentu małżeństwa w kościele z osobą niewierzącą różni się tym od klasycznego ślubu kościelnego, że nie składa się przysięgi małżeńskiej przed Bogiem, a  tylko wobec drugiej osoby. W  tym przypadku tylko osoba wierząca składa przysięgę wobec Boga i  ukochanego. Osoba niewierząca nie musi natomiast uczestniczyć w  naukach przedmałżeńskich, nie musi być ochrzczona i bierzmowana, nie musi iść do spowiedzi. Przygotowując się do takiego ślubu, mamy więc nieco więcej zachodu, no ale czego nie robi się dla miłości… Sufler Młodej Pary


9


fotografslubny.com.pl

Nazwy rocznic ślubów 1. Papierowa 2. Bawełniana 3. Skórzana 4. Owocowa 5. Drewniana 6. Cukrowa 7. Wełniana 8. Brązowa 9. Gliniana 10. Aluminiowa 11. Stalowa 12. Jedwabna 13. Koronkowa 14. Kości słoniowej 15. Kryształowa

10

20. Porcelanowa 25. Srebrna 30. Perłowa 35. Koralowa 40. Rubinowa 45. Szafirowa 50. Złota 55. Szmaragdowa 60. Diamentowa Sufler Młodej Pary


Vangelis ulica A3 nr 1, 32-086 Węgrzce k/Krakowa www.vangelis.malopolska.pl

Wesela z menu 150 zł

znajdź nas na facebooku

nr 54 jesień 2011

tel: 511 290 712 biuro@weselmysie.pl www.weselmysie.pl 11


GingerLove.stock.xchng

Jak stworzyć szczęśliwy związek Wszystko, co psychologowie uznają za najważniejsze dla szczęśliwego związku, da się streścić w 14 punktach. Zbyt proste żeby było prawdziwe? Przekonajcie się... 1. Przytulajcie się do siebie.

Obejmujcie się, trzymajcie za ręce. To wcale nie jest przywilej osiemnastolatków!

2. Uśmiechajcie się do siebie..

Żartujcie, wygłupiajcie się jak najczęściej. Bądźcie oddanymi przyjaciółmi.

3. Wspierajcie się w zdrowych nawykach.

Razem łatwiej się odchudzać. Łatwiej rzucać palenie. Łatwiej codziennie spacerować.

4. Poznawajcie swoje potrzeby.

To pomaga sprawiać sobie nawzajem drobne przyjemności.

5. Dbajcie o swoją atrakcyjność fizyczną.

Owszem, kochacie się takimi, jakimi jesteście, ale nawet najgłębsze uczucie może nie przetrwać widoku rozdeptanych kapci.

8. Przestrzegajcie rytuałów. Waszych własnych.

Rytuałem może stać się każda czynność, której wspólne wykonywanie sprawia Wam przyjemność. Lubicie razem jeść śniadanie? Zasiadajcie oboje do stołu każdego ranka.

9. Mówcie: „Kocham Cię”.

Nie tylko w Nowy Rok albo w dniu urodzin jednego z Was. Dawajcie sobie to świadectwo nie gasnących uczuć bez specjalnych okazji. Nigdy nie myślcie, że to po prostu oczywiste.

10. Bądźcie romantyczni.

Co najmniej raz na miesiąc umówcie się na randkę. Macie dzieci? Zostawcie je wtedy w domu pod dobrą opieką.

11. Bądźcie dla siebie podporą w stresujących sytuacjach.

Kiedy jedno z Was przeżywa ciężki okres, np. ma kłopoty w pracy, drugie powinno mu pomagać i otaczać miłością.

12. Rozwijajcie swoje zainteresowania.

Żadne z Was nie powinno rezygnować z  hobby. Ty możesz mieć lekcje tańca dwa razy w  tygodniu. On może pójść z  kolegami na ryby w  sobotę rano. Oby tylko nie codziennie.

13. Kłóćcie się z... miłością.

Bez okazji. Bezinteresownie. Ty mu upiecz lub kup ciasto, które on najbardziej lubi, on może podarować Ci nowy breloczek do kluczy.

Rozwiązujcie konflikty na bieżąco. Nie chowajcie urazy, nie starajcie się tłumić negatywnych emocji. Ale nawet w chwilach największej złości nie obrażajcie siebie nawzajem. Nie wytykaj wad partnerowi, lepiej powiedz: „Twoje zachowanie bardzo mnie zabolało” zamiast: „Ty idioto!”

7. Nie oszczędzajcie sobie komplementów.

14. Nie bądźcie uparci.

6. Obdarowujcie się nawzajem.

Mówcie o sobie dobrze jak najczęściej. Unikajcie krytykowania swojego partnera. Zwłaszcza wtedy, gdy nie jesteście sami. 12

To normalne, że się czasem sprzeczacie, ale najważniejsze, aby każde z Was potrafiło potem wyciągnąć rękę na zgodę.

Sufler Młodej Pary


Załęcze ulica Na Załęczu 1a, 31-587 Kraków www.zalecze.com.pl

Wesela z menu 150 zł

znajdź nas na facebooku tel: 518 740 277 biuro@weselmysie.pl www.weselmysie.pl 13


www.chroma.pl

Pierwszy taniec – pełna improwizacja czy kurs tańca? „Nasz pierwszy taniec to będzie chyba jedna wielka improwizacja” – pisze zdesperowana internautka na jednym z weselnych forów. „Chyba, że tak jak planowaliśmy, ktoś nas wcześniej czegoś fajnego nauczy.... Tylko jak tu się uczyć, jak partner tak daleko?”

P

rzed takimi dylematami stoją przyszli małżonkowie. Jak sprawić, żeby pierwszy wspólny taniec na oczach rodziny, przyjaciół, pod czujnym okiem kamery wyglądał zjawiskowo i pięknie? Szkoły tańca, które jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się wraz z rosnącą popularnością telewizyjnych programów rozrywkowych, od dawna już oferują specjalne kursy dla narzeczonych.

Dzisiaj taniec jest na topie!

Nauka tańca na wesele obejmuje najczęściej walca angielskiego i walca wiedeńskiego. Główny nacisk położony 14

jest na przygotowanie całego układu i pełnej choreografii na pierwszy taniec, który u wielu par spędza sen z powiek i kojarzy się ze smutnym weselnym obowiązkiem. O  ile panie najczęściej na parkiecie czują się jak ryby w  wodzie – panowie natomiast przeżywają ten moment bardziej dramatycznie… Rozwiązanie, polegające na odpowiednio wcześnie podjętym kursie tańca, może być dla was strzałem w  dziesiątkę. Dzięki wspólnym ćwiczeniom poczujecie się na parkiecie pewnie, a pierwszy taniec w  czasie waszego wesela nie będzie się już śnił po nocach. Czasem wystarczy tylko kilka indywidualnych lekcji,

żeby przygotować się do weselnego występu.

Metodą małych kroków… - tak, by zwirował świat! Kursy dla narzeczonych prowadzone są najczęściej w kameralnych grupach przez doświadczonych instruktorów, którzy pomogą nawet najbardziej nieroztańczonym. Nie zrażaj się, gdy twój partner po raz kolejny myli kroki i jest spięty. Daj mu czas – niech poczuje się swobodnie. Metodą małych kroków – poznajcie siebie! Tak, by na waszym weselu… zawirował świat, a  rodzina i  znajomi oniemieli z zachwytu! Sufler Młodej Pary


Magdot ul. Na Zielonki 16, 31-270 Kraków www.magdot.com.pl

Wesela z menu 150 zł

znajdź nas na facebooku tel : 511 290 712 biuro@weselmysie.pl www.weselmysie.pl 15


www.chroma.pl

A co na to panowie?

Adrenalina kontra limuzyna Organizacja wieczoru panieńskiego i kawalerskiego stała się już w Polsce standardem. Większość przyszłych Nowożeńców traktuje ten moment jako symboliczne zamknięcie pewnego etapu w życiu i przygotowuje się do niego nie mniej starannie niż do samego przyjęcia weselnego. Nierzadko zdarza się również, że dla przyszłego męża i przyszłej żony te dwa wydarzenia są powodem do wzajemnej rywalizacji. Panowie i  panie prześcigają się w pomysłach, które mają sprawić, że ten wieczór pozostawi niezapomniane wspomnienia. W  Wielkiej Brytanii wokół tego typu wydarzeń funkcjonuje cały przemysł, który powoli rozkręca się również w  Polsce. Szaleństwo czy jakaś kameralna rozrywka? Dyskoteka czy babskie plotki przy lampce wina? To pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, zanim rozpoczniemy proces organizacji.

Wejdź do gry!

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się wieczory panieńskie przygotowywane na wzór gier miejskich. Panna Młoda zostaje zaproszona do precyzyjnie wyreżyserowanej przez przyjaciółki i  znajome gry. Na wstępie otrzymuje

16

„mapę wieczoru”, na podstawie której dowiaduje się o zadaniach, jakie ją czekają. „Udaj się na ul. Starowiślną, zadzwoń pod nr 15 – powiedz, że jesteś zdesperowana!”. I  co tu począć ma biedna Panna Młoda? Biegnie pod wskazany adres, naciska domofon, wypowiada rzeczoną formułę, żeby po pokonaniu 4 pięter wylądować w studio profesjonalnej instruktorki tańca go-go, gdzie czekają już na nią rozentuzjazmowane przyjaciółki. Przyśpieszony kurs tego nietypowego tańca daje sporo frajdy i  dobrej energii przed rozpoczęciem tanecznego wieczoru w klubie, do którego podjeżdżamy przepiękną limuzyną, a  drzwi otwiera nam nasz osobisty, przemiły szofer. Jak się bawić to z pompą!

Wieczór kawalerski to zwyczajowe przyjęcie urządzane dla kawalera przed ślubem. Spędzany jest w towarzystwie wyłącznie osób płci męskiej i w założeniu ma być ostatnią okazją do zażycia przyjemności niedostępnych po ślubie. Wieczory kawalerskie najczęściej kojarzone są jako męskie spotkania zakrapiane sporą ilością alkoholu i połączone z  frywolną zabawą, po której pozostaje ból głowy – o czym w nieco karykaturalny sposób opowiada film „Kac Vegas”. Nie jest to jednak reguła, ponieważ panowie bardzo często wybierają bardziej wyszukane sposoby świętowania. Dużą dozę emocji zapewniają skoki ze spadochronu, które gwarantują niezapomniane przeżycia i  niesamowitą dawkę adrenaliny, tak uwielbianej przez mężczyzn. Za około 600 złotych bohater wieczoru po raz ostatni przed włożeniem obrączek, może poczuć się jak wolny ptak. Panie wolą w ostatnim czasie wybrać nieco mniej ekscytujący, ale również podniebny pomysł - lot balonem. Za godzinny lot ich świadkowie zapłacą około 1,5 tys. zł. Nie jest to więc rozrywka najtańsza, no ale czego nie robi się dla swojej przyjaciółki ze szkolnych lat, która jako pierwsza zakłada welon? Dość popularną kawalerską rozrywka stał się niedawno offroad, czyli jazda samochodem terenowym po specjalnie przygotowanym torze. Tutaj w grę wchodzi również terenowa wyprawa z zadaniami.

Pobudź kreatywność!

Jak się okazuje, nie ma jednego, uniwersalnego sposobu na wieczór panieński i kawalerski – a  propozycjom nie brakuje polotu i  fantazji. Powierzanie wykonania tego zadania firmie niesie ryzyko, że propozycja nie spodoba się Młodym. Nikt bowiem nie zna ich tak dobrze jak przyjaciele i najbliżsi. Warto może zadać sobie nieco trudu, pobudzić kreatywność i  spróbować samemu stworzyć scenariusz tej wyjątkowej imprezy. Sufler Młodej Pary


Dolina Owczar ulica Długa 27, 32-088 Owczary k/Krakowa www.dolinaowczar.com.pl

Wesela z menu 150 zł

znajdź nas na facebooku tel: 518 740 277 biuro@weselmysie.pl www.weselmysie.pl 17


stock.xchng

Green Wedding Marchewkowy tort, razowy chleb czy grillowane warzywa z własnego ogrodu. To obowiązkowe dania, których nie może zabraknąć na Green Wedding Party. Ekologia nie dotyczy tylko żywności, ale i  samych strojów małżonków, dekoracji sali czy sposobu dotarcia na własny ślub Miłośnicy ekologii i  nie wyobrażają sobie innego wesela niż w wersji zgodnej z przyrodą. Nawet jeśli mieliby przeznaczyć na tę uroczystość więcej pieniędzy niż na tradycyjny ślub i wesele. Przyszli małżonkowie zasad eko trzymają się 18

już podczas wybierania formy zaproszeń i ślubnych strojów. Chroniący środowisko narzeczeni zwykle rezygnują z  tradycyjnych kolorowych zaproszeń. Zatem nie powinna zdziwić gości elektroniczna forma zaproszenia. Bywa, że jest to elegancki e-mail lub link do specjalnej strony internetowej, którą w  tym celu utworzyli przyszli małżonkowie. Suknia panny młodej powinna być uszyta z  lnu lub organicznej bawełny albo jedwabiu. Stroje mogą być też wypożyczone z  wypożyczalni lub otrzymane

w spadku po znajomych albo wykonane z  materiałów fair trade. Dodatki także powinny być eko. Bukiet panny młodej może być z  polnych lub ogrodowych kwiatów. I  co bardzo ciekawe, także obrączki powinny być srebrne lub z przetworzonych materiałów, a nie złote. Takim parom do ślubu nie wypada przyjechać tradycyjnym autem. Lepiej przyjechać samochodem, zasilanym elektrycznie, rowerem, na hulajnogach lub... komunikacją miejską. Warto taki autobus zapewnić również swoim gościom, by nie jechali wszyscy swoimi mało ekologicznymi pojazdami W ekologicznym stylu oczywiście jest wesele. Zwolennicy zielonego party na taką zabawę zwykle wybierają agroturystyczne gospodarstwa lub kameralne restauracje. W menu oczywiście niskokaloryczne smakołyki przyrządzone z certyfikowanych ekologicznych produktów lub składników prosto z  gospodarstwa (oczywiście rośliny muszą być uprawiane zgodnie z  ekozasadami). Hitem na takich weselach jest tort marchewkowy i  potrawy z  grilla (niekoniecznie mięsne). W  menu powinny pojawić się nadziewane bakłażany, papryki, pomidory. Sprawdzają się również pieczone ziemniaki w  mundurkach serwowane z  koperkowym sosem. W  taki sposób podane potrawy nie mają niezdrowego tłuszczu i co bardzo ważne, nie są wysokokaloryczne. Zatem można je jeść niemal bez ograniczeń. Na deser oczywiście różnego rodzaju owoce, sorbety, orzechy i ciasta z mąki razowej lub orkiszowej. Smakołyki w  wersji light mogą pojawić się również w  menu na tradycyjnych weselach. Dobrze, gdy takie główne menu ma dwa warianty: tradycyjny i  light. A  jest to bardzo proste. Zamiast schabowego w  panierce można zaoferować pierś kurczaka z  grilla, zamiast rosołu – krem jarzynowy. Jako przystawki w  ciągu nocy warto podawać grillowane i opiekane warzywa oraz nietłuste mięsa (głównie drobiowe) oraz ryby. A na deser galaretki i lekkie ciasta z sezonowymi owocami. Sufler Młodej Pary


Organizujemy zarówno kameralne wesela jak i imprezy do 150 osób. Ceny zestawów weselnych już od 149 zł za osobę Proszę o kontakt z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji Tel: +4812 3999 000 oraz adres e-mail: sales@hgi-krakow.pl Z ulotką nocleg dla nowożeńców gratis oraz darmowa degustacja zamówionych dań.

19


fotografslubny.com.pl

Wybierzmy odpowiedni kolor w tym pięknym dniu Zieleń to kolor nadziei i młodości.Przywodzi na myśl naturalną harmonię. Stanowi zatem doskonały wybór na stylistykę wesela. Kojarzy się nam z pełnią życia i pozytywnymi emocjami- to kolor nadziei. Zieleń powinna wybuchnąć świeżością podczas tak WAŻNEGO DNIA. Wesele jest wspaniałą uroczystością i musi spełniać marzenia Panny Młodej, tak aby ów dzień został przez Parę Młodych zapamiętany na zawsze. Ich życzenia są najważniejsze. Jeśli zdecydują się na jasną zieleń to spokojnie może pojawić się jako dodatek ale równie dobrze może być podstawowym kolorem zarówno ślubu i  wesela. Zaproszenia mogą być wydrukowane na eleganckim zielonkawym papierze. Wybór miejsca, wnętrze,krzesła, nakrycia stołów, karty dań,wstążki, kotyliony, zaproszenia z  kartami Gości,zadbany ogród,dekoracje-wszystko to będzie kwitło i  pachniało kolorem wiosny, nawet jeżeli ten wyjątkowy dzień wypadnie 20

zimą. Można pomyśleć o odpowiednich dodatkach do sukni ecri np.satynowych jasnozielonych rękawiczkach lub zielonym upięciu we włosach. U  Pana Młodego elegancki groszkowy krawat czy mucha i zielona butonierka podobnie jak we włosach Panny Młodej. Należałoby też pomyśleć o dekoracji pojazdu z elementami w odcieniach zieleni. Mogą to być naturalne dekoracje ze świeżych kwiatów lub satynowe wstążeczki. Jeżeli zdecydujemy się na ciemne zielenie to zdecydowanie zastosujmy je w  dodatkach wtedy jakby będą lżejsze i  nieprzytłaczające. Taki typ zieleni współgra z różami, błękitami i ciemnymi żółciami.

Na tle ciemnej butelkowej zieleni doskonale wyglądają elementy pomarańczowe oraz jaskrawo czerwone. Odpowiednio zastawione owocami stoły dodają wspaniały koloryt i lekkość. Przede wszystkim przestrzeń na której będziemy świętować musi być optymalnie zagospodarowana a  wydarzenie nie powinno kojarzyć się wyłącznie z  wystawnymi stołami - powinno być miło, lekko, przyjemnie. Nie bójmy się marzeń! Spełnijmy nasze marzenia i zafundujmy sobie niezapomniane przeżycia bo one zostaną w nas na całe życie. Pozdrawiamy

Sufler Młodej Pary


BEZPŁATNE e-wydanie! „Przygotowanie ślubu i wesela zacznij od Suflera!”

Dzięki nam: unikniecie stresu i nerwów! ♥ zaoszczędzicie czas; ♥ będziecie mieć pełną kontrolę nad przygotowaniami, tym samym organizacja ślubu i wesela będzie czystą przyjemnością; ♥ macie możliwość wyboru najlepszych firm w Małopolsce; ♥ zapoznacie się z nowymi trendami w nadchodzącym sezonie; ♥ Wasz budżet nie wymknie się spod kontroli, korzystając z naszego kalkulatora wydatków; ♥ unikniecie błędów podczas przygotowań; ♥ znajdziecie inspiracje, porady ekspertów i psychologów; ♥ otrzymacie dostęp do komentarzy znanych i lubianych osób. ♥

e-wydanie

Ściągnij najnowsze e-wydanie!

www.weseleforum.pl

REKOMENDACJE SUFLERA MŁODEJ PARY. WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI WYŁĄCZNIE RENOMOWANE, SPRAWDZONE I RZETELNE FIRMY – BEZ OBAW MOŻNA SKORZYSTAĆ Z ICH OFERT.

21


To pytanie zadaje sobie często niejeden z nas. Tymczasem okazuje się, że współczesna kobieta nie oczekuje od faceta absurdalnie drogich prezentów. Ona chce, żebyś jej udowodnił, że jesteś facetem jej marzeń. Zobacz, co powinieneś zrobić, by nim się stać.

O

czekiwania kobiet wobec mężczyzn zmieniają się znacznie szybciej niż oczekiwania mężczyzn wobec kobiet. Jak piszą Allan i Barbara Pease w  książce „Dlaczego mężczyźni pragną seksu, a kobiety potrzebują miłości?”, wszystkie badania na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat dowodzą, że mężczyzna XXI wieku, dokładnie tak samo jak jego prapraprzodkowie, szuka w kobiecie tych, od razu dostrzegalnych walorów, świadczących o tym, że będzie ona zdolna do przeniesienia jego genów na następne pokolenia oraz, że będzie się opiekować nim i jego potomstwem. Krótko mówiąc, uroda i  ciało kobiety są dla mężczyzn atrakcyjniejsze niż jej inteligencja i  zasoby. Kobiety natomiast podchodzą do sprawy, wbrew pozorom, bardziej rzeczowo. Szukają sygnałów świadczących o tym, że cechy partnera zapewnią trwałość związku we współczesnym świecie. Czasy się zmieniły, a  niektórzy faceci jakby tego nie zauważyli.

22

Zobacz, na czym naprawdę jej zależy

Z licznych ankiet wynika, że mężczyźni w  dalszym ciągu uważają, że na kobietach robią wrażenie zachowania ryzykowne i  sporty ekstremalne. Według psychologów sprawa jest bardziej skomplikowana. Brawura robi większe wrażenie na innych facetach. Współzawodnictwo w  brawurze służy nastolatkom i  młodym facetom do zdobycia lepszej pozycji w  męskiej grupie. A  kobiety widzą rezultat, czyli faceta, który ma dobrą pozycję w grupie i to im się, owszem, podoba. Natomiast w chwili, gdy kobieta przestaje być nastolatką, nadmierna skłonność do ryzyka u faceta przestaje być dla niej pociągająca. Tobie się wydaje, że ostra jazda samochodem i ściganie się z innymi kierowcami zrobi na niej wrażenie, a  ona oczami wyobraźni widzi, jak wozisz wasze wspólne dzieci do szkoły, i wcale jej się to nie podoba. Kobieta oczekuje od ciebie zachowań, które świadczą o tym, że będziesz jej obrońcą w trudnych sytuacjach. Oczekuje

od ciebie odwagi społecznej - że będziesz umiał publicznie bronić własnego zdania, że potrafisz się przeciwstawić opinii większości. Że nie będziesz lizusem i konformistą. To często trudniejsze niż skok ze spadochronem.

Czego ona naprawdę oczekuje

Dla kobiety poczucie humoru jest wskaźnikiem inteligencji. Z wielu badań wynika, że kobiety wybierają bystrych facetów bez względu na to, czy szukają partnerów na stałe, czy też na jednonocną przygodę. Inteligentny facet to lepsze geny i kobieta wie o tym nawet na poziomie fizjologicznym, bo bystrzak podnieca bardziej niż matołek. No dobrze, ale powiedzmy, że jesteś cholernie inteligentny, ale nie wiesz, jak jej to zaprezentować. Bo w  pierwszym kontakcie się peszysz i masz tendencję do robienia z  siebie idioty. Np. solisz kawę, nie możesz sobie przypomnieć, jak się nazywa muzyk, o którym chcesz opowiedzieć, i  generalnie wypadasz znacznie gorzej niż zwykle. Co robić? Śmiej się z siebie. Sufler Młodej Pary

fotografslubny.com.pl

Czego pragną kobiety ?


R E K L A M A

Badania psychologów z University of New Mexico dowiodły, że spośród wielu rodzajów dowcipu, który prezentowali mężczyźni w eksperymencie, najbardziej urocze wydawało się uczestniczkom żartowanie z  samego siebie. Facetów, którzy żartowali z siebie, kobiety oceniały jako inteligentniejszych i uczciwszych od innych. Coś w  tym jest - wystarczy przyjrzeć się karierze Woody’ego Allena. Główna tematyka jego filmów to żarty z siebie, własnych kompleksów, neuroz, kłopotów z kobietami. A kobiety uważają go za tytana intelektu, a co więcej, za atrakcyjnego faceta, mimo że jest mały, chudy, brzydki i ma ze sto lat. Początkowo zazdrość pochlebia, później staje się kulą u  nogi. Przesadna zazdrość o  partnera jest sygnałem braku pewności siebie i jedną z głównych przyczyn rozpadu związków. Dla kobiet sygnałem przywiązania jest, jasna sprawa, rezygnacja z kontaktów z innymi kobietami, ale też i drobne gesty, które świadczą o tym, że myślisz o niej wtedy, kiedy jesteście osobno (SMS-y bez okazji), lub że pamiętasz o tym, co ona lubi (np. trudno dostępna płyta wyszukana przez ciebie na Allegro, którą twoja partnerka bardzo chciała mieć).

Pieniądze

Dla kobiety fakt, że potrafisz zarabiać kasę, jest dobrym wskaźnikiem twoich intelektualnych możliwości. Ale obnoszenie się z tym jest w złym guście. Większość kobiet uważa, że męska gadżetomania i puszenie się jest sygnałem niskiego poczucia własnej wartości. Oczywiście, jako młody facet jeszcze nie zdążyłeś pokazać, na co cię stać, dlatego kobiety muszą raczej bazować na tym, co uważają za wskaźnik twojego potencjału. Czyli na przykład wolą facetów wykształconych, energicznych, mających plany i chociaż częściowo je realizujących. Kobietom na całym świecie podobają się przede wszystkim zdrowo wyglądający faceci - mówią Allan i  Barbara Pease, a do oznak zdrowia zaliczają przede wszystkim: dobrą kondycję fizyczną dobry stan skóry wysoki poziom energii, przejawiający się w  szybkich ruchach, energicznym sposobie chodzenia, żywym zachowaniu, dźwięcznym głosie. Faceci wyluzowani, poruszający się i mówiący powoli być może i pożyją dłużej, ale są odbierani jako leniwi i pozbawieni ambicji i motywacji. Czyli tym samym nie rokują nadziei na przyszłość.

O tym warto nie zapominać

89 proc. kobiet z krajów europejskich i USA nie wyobraża sobie stałego związku bez miłości. 86 proc. kobiet sukcesu nigdy nie związałoby się z partnerem, który odnosi mniejsze sukcesy niż one. 76 proc. kobiet nie darowałoby swojemu partnerowi skąpstwa. 31 proc. kobiet uważa, że ważne jest, aby partner wyglądał seksownie. Dla porównania - tego samego oczekuje 60 proc. facetów.

Źródło: Men’s Health 23


fotografslubny.com.pl

Kiedy warto reanimować miłość Żona znudzona, obojętna, na przemian kochająca i gotowa na rozstanie. Wypalenie uczuciowe zdarza się nawet najlepiej dobranej parze. Kiedy warto ratować związek, a kiedy zdecydować się na odejście i szukanie miłości z wigorem?

C

zy niekłopotliwe małżeństwo może być kłopotem? Oczywiście, i to wcale niezarezerwowanym dla kobiet, które ciągle szukają dziury w  całym, oczekują, by mąż rzucał się w  jasnej marynarce do mulistego stawu zrywać nenufary. Apatia małżeńska naznacza w  mniejszym lub większym stopniu każdy związek i prawdopodobnie dlatego jest bagatelizowana. Poradnictwo małżeńskie obraca się wokół budowania partnerstwa oraz pomocy rodzinom, w  których istnieje uzależnienie bądź przemoc. Psychologowie chętnie akcentują problem wypalenia zawodowego, pomijając ten sam obszar objawów i  skutków występujący w  życiu prywatnym. Powtarzają, że przecież uczucie fascynacji partnerem w  sposób naturalny gaśnie w  ciągu dwóch lat. Miłość na dobre i  na złe musi mieć nieco mdły smak. Nie można mieć wszystkiego.

Albo motyle w brzuchu, albo bliskość i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy kobieta coraz bardziej obojętnieje w  związku, ale nadal wykonuje swoje obowiązki pani domu, wtedy doradza się jej nową fryzurę, romantyczną kolację z  mężem w  restauracji albo kupno seksownej bielizny. Kiepskie samopoczucie tłumaczy się złym dniem i hormonami, a problem klasyfikuje się jako wagi lekkiej. Jednak ten rzekomo niczym nieuzasadniony dyskomfort, gdy jest lekceważony, może całkiem łatwo doprowadzić do problemów wagi ciężkiej.

Rok kwaśnych miesięcy

W opinii psychologów kobiety, często bagatelizują albo racjonalizują utratę witalności związku. Tłumienie emocjonalnej nudy sprzyja psychofizycznym dolegliwościom oraz stanowi idealną pożywkę dla niewierności, rozmaitych

uzależnień czy manipulacji. Bywa też tak, że osowiała żona po długim czasie tłumienia apatii często radykalizuje swoje zachowanie. W jednej chwili mówi: „dość”, i wystawia walizki męża za drzwi. W ten sposób rozpadają się również związki, które można było odbudować. Dlatego zawsze lepiej działać, niż czekać, aż nuda eksploduje.

Pierwszy etap to rozpoznanie wypalenia. Kobiety często mówią, że czują się jak roboty, wykonują swoje obowiązki mechanicznie, taśmowo. To życie na automatycznym pilocie nie polega na rutynie, ale na ukrytym zniechęceniu i wrogości. Planuję, co ugotuję i  gdzie pójdę z  dzieckiem w  niedzielę, ale bez entuzjazmu i  ciekawości. Mąż ma kłopoty, zwierza się, ja mu odpowiadam, doradzam, ale wewnętrznie się nie angażuję. Nie jestem całkowicie obo-

➤ 24

Sufler Młodej Pary


R E

jętna, ale nie przeżywam jego problemów w takim stopniu jak kiedyś. Nie mam już tej dawnej empatii, uwagi i koncentracji. Nie chcę tylko żadnych kłopotów z jego strony, bo fajerwerków już od dawna się nie spodziewam. Ta faza zmęczenia może trwać nawet kilka lat. Partnerzy dobrze funkcjonują, podążają w  jednym kierunku, ale jakby na dwóch równoległych szynach. Na tym etapie czasami wystarczy tylko więcej niespodziewanych czułych gestów, by nadać kolorów byciu razem. Trzeba pamiętać, że związek to nie praca, nie wszystko da się przegadać na zebraniu o  ustalonej porze. Nie ma usprawiedliwień w rodzaju: liczy się jakość spędzania czasu, a nie ilość. Bywa, że codzienne godzinne spacery przed snem bardziej zbliżają niż wyprawa do Konga. Nie w  tym rzecz, żeby pompować w  związek adrenalinę, lecz by wzbudzać ciekawość sobą. Na przykład przez opowiadanie o pracy, ale nie tylko w aurze znoju i stresu. Może potrzeba trochę niedomówień, żeby zasiać drobne igiełki zazdrości? Nie chodzi o tandetne sztuczki, bardziej o pokazanie, że życie emocjonalne nie ogranicza się tylko do rodziny. W domu zachowujmy się inaczej niż zwykle, przynajmniej raz w tygodniu. Brak nudy gwarantowany.

K L A M A

Uczuciowy bilans

Jeżeli przegapimy ten moment wzajemnego przyzwyczajenia, prawdopodobnie wejdziemy w następny etap – wycofania. Jedna strona będzie chciała za wszelką cenę wyskoczyć z tej swojej szyny i spróbować jazdy po innym torze. I nie chodzi tu znowu o kolejową metaforę, żeby powiedzieć, że zazwyczaj kończy się to mniejszą lub większą katastrofą dla związku. To etap niewierności, ukrywania uzależnień, tajemnic. W związku na zgliszczach wypalenia zaczyna się coś tlić. Nie jest to dobry płomyk. Przeradza się w  ogień awantur, wzajemnych oskarżeń i  litanię krzywd. Są też scenariusze mniej widowiskowe. Samotne wieczory, ciche upijanie się, czekanie na partnera z  zimną kolacją. Wtedy należy zadać sobie pytanie: czy wyciągać z  szafy torby i  pakować pana? A może jeszcze inwestować w związek i iść na terapię?

Kiedy powiedzieć: „dość”?

Na pewno w sytuacjach związanych z  doświadczeniem przemocy fizycznej i  emocjonalnej. Gdy mamy za sobą lata wyszydzania, ośmieszania, nękania czy nieustannego wytykania błędów, tresury polegającej na takim podziale obowiązków, że on jest paniczem, a  ja służką. Władca obwieszcza: „To ja podejmuję decyzje, a ty masz się dostosować, jak się nie podoba, to wynocha”. Wtedy lepiej zrobić „wynocha”, nie będzie to smętna kapitulacja i porażka, lecz nasze zwycięstwo i pokazanie siły. Rozwód trzeba poważnie rozważyć wówczas, gdy partner jest długotrwale uzależniony: od alkoholu, hazardu, narko25


www.tfutfu.net

tyków, seksu, i nie podejmuje leczenia bądź nasze życie przebiega od odwyku do odwyku. Rodzina staje się współuzależniona i dysfunkcyjna. Podobne sytuacje dotyczą związków z o.o., czyli z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie brak jest całodobowego zaufania, wsparcia i troski. Nie odbierze nas po drobnym zabiegu, bo nie może się wyrwać z  pracy. Nie przejmie za nas obowiązków domowych, kiedy tego wymaga nagła sytuacja. Warto zawsze zadać sobie pytanie: Czy jest sens uporczywie inwestować w  mężczyznę, na którym nie można polegać? Czy warto reanimować miłość, która jest zbudowana na poczuciu rezygnacji, straty i  żalu? Nie, bo jeżeli nieustannie rezygnujesz z  czegoś, co jest dla ciebie ważne, w imię wspólnego dobra, wtedy ta wspólnota przestaje być dobrem. Gdy robimy matrymonialny bilans, dobrze jest odróżnić trudne wybory od poczucia, że związek nas pożarł. Jeżeli konfrontujemy się z konfliktami, ale nie

czujemy się osamotnione i skrzywdzone, wtedy te kłótnie czy napięcia są naturalnym przejawem bycia z  kimś w  parze. Jeśli nie boimy się ujawnić tego, co myślimy i czujemy, to nie jest jeszcze tak źle.

Rozmowy ostatniej szansy

Kiedy może pomóc terapia? Zawsze. Jeżeli przyjmiemy założenie, że sukcesem spotkania ze specjalistą może być również rozejście się z partnerem. Takie, które nie powoduje wieloletnich bólów fantomowych po rozstaniu, poczucia utraty sensu życia, bezpieczeństwa czy atrakcyjności. Gdy podejmiemy terapię, a mimo to nie uda nam się porozumieć, jesteśmy przynajmniej pewni, że zrobiliśmy wiele, żeby ratować związek. Wyczerpaliśmy możliwości negocjacji i próby naprawy. Terapia to dobra propozycja dla par dotkniętych zdradą, dla których niewierność partnera nie jest natychmiastowym powodem do odejścia. Również w  przypadku, jeśli są uczucia, ale nie

ma zgrania. Albo gdy dawniej byliśmy zgodnym tandemem, a teraz w  prostej sprawie mamy odmienne zdania. Najczęściej dzieje się to w  momencie, gdy wchodzimy w inny etap cyklu życiowego. Wcale nie musi to być wielkie wydarzenie, jak urodzenie dziecka, przeprowadzka do innego miasta czy z  mieszkania do domu albo gorsza sytuacja finansowa. Bywa, że zmiany są prawie niezauważalne. Kobieta przeżywa klimakterium, inaczej reaguje. Albo mąż był uroczym gadułą, a  teraz woli siedzieć i  milczeć. Ona awansowała, on nie potrafi się odnaleźć w  roli tego, który mniej zarabia. Bądź też lubiliśmy urządzać przyjęcia dla przyjaciół, a tu nagle jestem zmęczona pracą, wychowywaniem dzieci, chcę odpocząć, żebyśmy pobyli tylko we dwoje, a  on co sobota przyjmowałby gości. To może być też niezgodność finansowa. On chce żyć wygodnie z dnia na dzień, a ja wolę oszczędzać. Specjalista pomoże nam zobaczyć, jak zmieniliśmy

➤ 26

Sufler Młodej Pary


R

E

K

L

A

M

A

27


www.tfutfu.net

się w czasie jako osoby i dlaczego jako para nie potrafiliśmy podążać za tymi zmianami. Pomoże zbudować nową komplementarność. Terapia nie jest po to, by udowodnić partnerowi, jak bardzo nas zranił czy rozczarował. To wspólna praca nad zagospodarowaniem teraźniejszości, określeniem punktów zapalnych i  wspólnych wartości. Zrozumienie zachowania: czy wołamy o pomoc, czy robimy na złość, czy czujemy się ofiarą i  nasze działanie wynika z  poczucia krzywdy. Terapeuta pomaga ujawnić to, co ukryte, stłumione czy wyparte i co wpływa na jakość związku. Przyznanie się do tego, że wiem, co jest źle, może być w  równym stopniu destruktywne, jak tłumienie tej wiedzy czy zaprzeczanie. Wyznając winy, bardzo często zwalniamy się z  działania naprawczego. Nie wystarczy mówić o  uczuciach, dobrze jest przyjrzeć się naszym zachowaniom wobec partnera, bo to, jak postępujemy, ma większe znaczenie niż to, co do niego czujemy. Interwencja terapeutyczna obejmuje oboje partnerów. Chociaż nie można wykluczyć, że zostaną zaproponowane 28

indywidualne sesje dla każdego lub jednej strony. Jakie sygnały powinny skłonić Cię do pójścia na pierwszą sesję bez partnera? Jeżeli odczuwasz niepokój bez wyraźnej przyczyny. Jesteś pobudzona, spięta, nie możesz pracować, masz kłopoty z koncentracją, krzyczysz na dzieci. Trapią cię problemy seksualne albo opierające się medycznej diagnozie dolegliwości fizyczne. Masz kłopoty w  pracy wynikające z  twojego temperamentu czy komunikacji z  innymi. Czujesz, że się zmieniłaś albo słyszysz to od bliskich. Nie wiadomo właściwie, dlaczego uważasz się za samotną i niezrozumianą. Lubiłaś rozmawiać, a teraz wolisz milczeć. Uwielbiałaś spędzać czas z  dziećmi, a  teraz bez powodu wolisz siedzieć w pracy. Spotkanie ze specjalistą polecamy kobietom ambiwalentnym. Zatrzymanym w  pół drogi do rozwodu czy separacji. Zdarzają się tygodnie, że mamy pewność, że musimy odejść, a  potem jesteśmy niezdecydowane, wahamy się i  trochę nam żal związku. Często jest winna nasza samoocena. Możemy sprawiać wrażenie silnych i przebojowych, a jednocześnie tkwimy

w niszczących związkach, uporczywie idealizując coś, co już dawno powinno umrzeć siłami natury. Kobiety w  życiu zawodowym elastyczne i  twórcze, w  sferze prywatnej boją się czasem zmiany sytuacji, również tej złej. Potrzebują pomocy, by przygotować się do zaakceptowania swojej nowej tożsamości. Już za chwilę będą rozwódkami, znowu singielkami, samotnymi matkami. Taka perspektywa wcale nie musi uruchamiać spirali lęków i  blokować pożegnania złej miłości. Terapia umożliwia bowiem zobaczenie swoich mocnych stron. Uczy podstawowych umiejętności codziennego przetrwania. Kobieto, doceń się. Dopinguj się. Graj wreszcie w  swojej drużynie. Jesteś znudzona, wyczerpana, stłamszona? To do roboty! I to wcale nie musi boleć. Bezpieczniej mieszkać w  maleńkim domku ze zdrowymi fundamentami niż w  okazałym pałacu na grzęzawisku. Większą frajdę daje budowanie czegoś od początku niż podpieranie latami tego, co zawsze będzie groziło katastrofą. Lepiej później niż nigdy.

Źródło: Pani Sufler Młodej Pary


R

E

K

L

A

M

A

29


Animator potrzebny od zaraz! „W czasie deszczu dzieci się nudzą – to ogólnie znana rzecz” – głosi tekst popularnej piosenki. W czasie wesela dzieci najczęściej się nie nudzą, bo w nowej przestrzeni i nietypowych okolicznościach są w stanie odnaleźć się doskonale... Problem jednak spada na barki rodziców, którzy z jednej strony chcieliby się dobrze bawić w czasie wesela, a  z  drugiej ciągle musza być odpowiedzialni za swoje pociechy. I tu pojawia się pytanie: czy angażować animatorów zabaw dziecięcych w czasie ślubu i wesela czy nie? Po co animator zabaw na weselu?

Jako podstawowe powody, dla których wynajęcie profesjonalnej firmy jest wskazane, można wspomnieć, że Para Młoda nie musi się obawiać uprzejmej odmowy ze strony potencjalnych gości, którzy mają dzieci i nie chcą zabierać ich na wesele, bądź nie mają ich komu powierzyć w opiekę. Zaangażowanie animatorów sprawi, że ten argument będzie nieskuteczny. Na wynajęciu animatora korzystają dzieci i  ich rodzice – jedni i  drudzy mogą brać udział w dostosowanych do swojego wieku propozycjach. I nie muszą sobie przeszkadzać, ani martwić się jedno o drugie, że tamto się nudzi, że ktoś wcześniej chce do domu i coś jest nie tak. Rodzice i dzieci mają siebie blisko i są o siebie spokojni – to niesamowity komfort, który Para Młoda może podarować swoim gościom.

Malowanie twarzy, zabawy integracyjne czy karaoke?

W ofercie firm zajmujących się od lat organizacją tego typu wydarzeń jest m. in.: malowanie twarzy, występy klaunów, zabawy z chustą animacyjną, kalambury, karaoke, gry i konkursy. A  jakie są korzyści dla samych najmłodszych? Przede wszystkim dobrze zorganizowana, kreatywna zabawa pod okiem wykwalifikowanych osób. Pamiętać trzeba, że program zabaw dla dzieci w  czasie wesela powinien być dostosowany do wieku dzieci oraz ich ilości. Warto więc wcześniej stworzyć odpowiednią listę, uwzględniającą wiek oraz potrzeby milusińskich. Dla dzieci będzie to niezwykła szansa do nawiązania nowych znajomości – zabawa na weselu to przecież zupełna zmiana znanego dziecku otoczenia.

Napięty kosztorys…

www.chroma.pl

30

Decydując się na wybór animatora zabaw dziecięcych, musimy pamiętać, żeby zadanie to powierzyć profesjonalnej firmie, która może się pochwalić kilkuletnim doświadczeniem. Dobrze jest wcześniej sprawdzić, jak długo firma działa na rynku, z kim współpracowała, jaką ofertę jest w stanie nam przedstawić. Wtedy będziemy mieli pewność, że nasi najmłodsi będą pod dobrą opieką. Angażowanie profesjonalistów do organizowania czasu najmłodszym to dodatkowy wydatek, który musimy zapisać w kosztorysie wesela. No ale czego nie robi się, żeby ten wyjątkowy wieczór wyglądał tak, jak sobie wymarzyliśmy? Sufler Młodej Pary


R

E

K

L

A

M

A

31


www.chroma.pl

Niski budżet, piękny ślub

Ślub i wesele Oli Kwaśniewskiej z Kubą Badachem kosztował podobno 300 tysięcy złotych. Czy przeciętny Kowalski, planując swoją uroczystość również musi przygotować się na tak gigantyczne wydatki? Niekoniecznie..

J

eśli wierzyć plotkarskim portalom internetowym, w uroczystości zaślubin córki byłego prezydenta RP z  muzykiem Kubą Badachem uczestniczyło 300 osób. A ponieważ para wydała na całą imprezę aż 300 tysięcy złotych, w przeliczeniu na jednego gościa daje to 1000 zł. Polski ślub stulecia – jak określiły to wydarzenie niektóre media - musiał jednak swoje kosztować. Na szczęście można to wszystko zorganizować o wiele taniej, co oczywiście wcale nie oznacza, że będzie tanio. Na pierwsze wydatki musimy przygotować się już w Urzędzie Stanu Cywilnego i Kościele. – Ksiądz, organista, dekoracja Kościoła i zapowiedzi; nas kosztowało to ok. 800 zł. Wszystkie urzędowe sprawy to kolejne 100 zł, mąż musiał też dostarczyć akt urodzenia, co kosztowało ok. 20 zł – wylicza Katarzyna, która brała ślub w czerwcu. Mamy zatem ponad 900 zł na początek. Jeśli jednak zdecydujemy się na wynajęcie muzyka, który zagra dla nas w kościele na skrzypcach lub zaśpiewa musimy doliczyć do tego ok. 300 zł. Teraz trzeba pomyśleć o  ubraniu, zwłaszcza Panny Młodej. Zazwyczaj jej suknia pochłania 13 proc. całego weselnego budżetu. - Ja zdecydowałam się na suknię szytą na miarę. Zapłaciłam za nią 32

2000 zł, ale było warto, bo miałam taką, jaką sobie wymarzyłam. Wcześniej biegałam po sklepach i przymierzałam różne modele, ale żaden mi nie pasował. Ubranie dla narzeczonego, kosztowało ok. 1200 zł z  dodatkami – mówi Agata WilczyńskaSzopa z Olkusza, która na ślubnym kobiercu stanęła w październiku. Jeśli zdecydujemy się na gotową suknię zapłacimy za nią - w  zależności od salonu - od 1500 do nawet 7000 złotych. Używana suknia kupiona w  komisie czy na aukcji internetowej, będzie znacznie tańsza. Interesujący model możemy mieć już za 500 zł. Tu jednak prawdopodobnie niezbędne będą przeróbki i  czyszczenie, a to kolejne wydatki. Suknię na tę jedną noc można też oczywiście wypożyczyć. Jeśli zrobimy to w  salonie, wówczas zapłacimy połowę jej ceny. Trzeba jednak uważać, by nie uszkodzić kreacji, bo będziemy musieli za to dodatkowo zapłacić. Welon, buty i  inne dodatki to kolejne kilkaset złotych. Za zwykłe, skromne obrączki zapłacimy ok. 500 zł, a te bardziej wyszukane czy grawerowane na zamówienie mogą kosztować nawet 2000 zł. Na tym jednak nie koniec: - Fryzjer, kosmetyczka, paznokcie, solarium, wybielanie zębów moje i narzeczonego kosztowało nas w sumie 1100 zł – mówi pani Katarzyna.

Czyli lekko licząc mamy już ponad 6,0 tys. zł, a nawet nie zaczęliśmy jeszcze organizować wesela. Pora zatem zaprosić gości. Przeciętne polskie wesele liczy ok. 100 osób, czyli 50 par i  tyle zaproszeń trzeba będzie zamówić. Jedno kosztuje około 2 zł. Mamy zatem kolejne 100 zł. Gości trzeba nakarmić i napoić. Trudno jest dokładnie oszacować koszt wynajęcia sali i  weselnego menu. Tu ceny wahają się od 100 do 400 zł od osoby. - My mieliśmy wesele w podkrakowskim dworku i  za salę, dekorację oraz menu zapłaciliśmy 180 zł od osoby – mówi Agata Wilczyńska-Szopa. A  ponieważ na jej weselu bawiło się 120 osób, koszt wyniósł 21600 zł. - Dostaliśmy jednak gratis pokój dla nowożeńców na noc poślubną – dodaje pani Agata. Do tego dochodzi alkohol, czyli kolejne 2-3 tys. zł. Orkiestra lub DJ – 2 - 4 tys., samochód – ok.500 zł, kamerzysta i fotograf – kolejne 2 - 3 tys., dekoracje, nocleg dla gości, autokar itd. W  sumie przeciętna polska para wydaje na ślub i wesele od 35 do 40 tys. zł. Na stronie www.firmyweselne.pl znajduje się kalkulator wydatków, z pomocą którego możemy obliczyć ile będzie nas kosztował wymarzony ślub. Sufler Młodej Pary


33


www.tfutfu.net

Małżeństwo do przeglądu W 2009 roku aż 72 tysiące par zdecydowało się w Polsce na rozstanie. Podobnie jak w Europie Zachodniej, Polacy coraz łatwiej się rozwodzą, choć kolorowe czasopisma i poradniki prześcigają się w receptach na idealny związek. Jak to się dzieje, że w czasach tysiąca recept na super związek liczba rozwodów wzrasta? Dlaczego nikt nie musi nam przypominać o corocznym przeglądzie samochodu, domowej instalacji, sprzętu RTV i AGD, a nie ma obowiązku przeglądu małżeństwa? Nikt chyba nie wątpi, że zdrowe relacje między małżonkami nie są mniej istotne od sprawnego auta. Kurs małżeński przy świecach Moja żona doszła do wniosku, że idealnie nadajemy się na uczestników kursu małżeńskiego. Przeszkód było mnóstwo. - Minęło pięć lat od ślubu i już mamy iść na jakiś kurs - broniłem się, jak mogłem. - Najwyższy czas, żeby na moment zatrzymać się i chłodnym okiem spojrzeć na nasze małżeństwo - nie dawała za wygraną żona. - Podobno najwięcej małżeństw rozpada się do szóstego roku - wypaliła ostrą amunicją. Udajemy się na kurs małżeński, który od razu kojarzy mi się z kursem przedmałżeńskim i  budzi podejrzenia o  nachalne moralizatorstwo i  spojrzenie nieco oderwane od rzeczywistości. Wchodzimy do stylowych podziemi przy kościele.

34

Nastrojowe światło, elegancko nakryte stoły, świeczki... W sali kilkanaście zwyczajnych par: nie krzyczą na siebie, nie skaczą sobie do oczu, raczej wyglądają na zgodne. Aż trudno uwierzyć, że przyszli poprawiać bądź umacniać swoje relacje. Kobiety są zadowolone, uśmiechnięte, mężczyźni niepewni, zakłopotani, jakby się zastanawiali, co tu właściwie robią. Przyglądam się uważniej ich twarzom, które zdradzają, że chyba każdy został tu przyprowadzony siłą albo jakimś sprytnym podstępem.

Budujemy solidne fundamenty Każda para siedzi przy osobnym stoliku. Nie trzeba się spieszyć, myśleć

o obowiązkach domowych, dzieciach, codziennych troskach. Na chwilę można pochylić się nad tym, co naprawdę ważne. Jest czas na zastanowienie się nad związkiem, rozmowę z małżonkiem. Czasem są to gesty banalne, o których nie myślimy, jak miłe słowa, wyrażenie wdzięczności, pochwała małżonka. Nie ma tego w szkolnym programie, a przecież uświadomienie sobie, czym jest małżeństwo, jaka jest jego dynamika, to sprawa fundamentalna. Na to nigdy nie jest za późno. Po pierwszym spotkaniu utkwił mi w  pamięci obraz małżeństwa jako czterech pór roku. Spotkanie między kobietą a  mężczyzną zaczyna się wiosenną fascynacją, zachwytem. To czas, w  którym nie dostrzegamy swoich wad, złych przyzwyczajeń. Potem przychoSufler Młodej Pary


R

E

dzi lato, kiedy jak wody potrzebujemy czasu dla siebie, następnie jest zmienna i burzliwa jesień, a wreszcie najdłuższa zima, kiedy tak ważne stają się wspólne zainteresowania i  dobra komunikacja. Seks, przyjemność, wygodne życie... Wiele związków opiera się na chwiejnych podstawach. Tym ważniejsze staje się wypracowanie wspólnych fundamentów, które będą dla obojga najpewniejszym punktem odniesienia. Tą bazą musi być Bóg, który daje małżonkom gwarancję stałości, trwałości ich związku.

Sztuka komunikacji

To od niej zależy, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, jak się spieramy, przepraszamy. Sposób komunikacji obnaża słabości związku. Ile konfliktów można by uniknąć, gdybyśmy umieli dzielić się swoimi myślami, uczuciami, pragnieniami, zamiast skrzętnie je ukrywać. Każdego dnia przekonujemy się też, jak ważne jest słuchanie: nie przerywa-

K

L

A

nie sobie wypowiedzi, odkrywanie, co czuje rozmówca, potwierdzenie, że go zrozumieliśmy, pomoc w podjęciu decyzji, bez narzucania rozwiązania, pouczania i  moralizowania. Nieraz kusi nas, aby udzielać dobrych rad i  popisywać się własną przenikliwością, zwłaszcza wtedy, gdy współmałżonek najmniej tego oczekuje...

Rozwiązywanie konfliktów

Konflikty nie dodają małżeństwu uroku. Zazwyczaj nie trzeba czekać aż do ślubu, żeby zaskoczył nas pierwszy konflikt. Pojawia się wtedy pytanie, jak się zachować? Pierwszy krok, by łagodzić i rozwiązywać konflikty, to wzajemne docenianie siebie, wdzięczność. Drugi - dotyczący szczególnie pań - to zaakceptowanie różnic między współmałżonkami. To kobiety najczęściej mają z tym duże trudności. Zwykle chcą zmieniać swoich mężczyzn, ulepszać ich, modelować według własnych wyobrażeń.

M

A

Nie rozwiąże się konfliktu bez jego właściwego zdefiniowania i przedyskutowania, przedstawienia swoich racji, ustalenia możliwych rozwiązań i  wybrania najlepszego dla obu stron. Dopełnieniem tych zasad może stać się codzienna wspólna modlitwa mimo wielu przeszkód: zmęczenia, lenistwa, kłótni. Ważne, aby się jej uczyć, gdyż może być jednym ze skutecznych sposobów na nasze codzienne konflikty.

Siła wybaczania

Chyba wszystkie małżeństwa wiedzą, jak wygląda krajobraz po „małżeńskiej bitwie”: albo się do siebie nie odzywamy, albo krzywo na siebie spoglądamy. Do tego jesteśmy rozbici psychicznie. Nie ma chyba małżeństwa, w którym nie byłoby zranień. Nie zwalnia nas to jednak z  odpowiedzialności, aby postępować tak, by było ich jak najmniej, a jeśli już są, by wypracować sensowny sposób radzenia sobie z nimi. Zazwyczaj żadna

➤ 35


www.tfutfu.net

szybki, łatwy i przyjemny, trzeba sobie przypominać, że nasza seksualność jest czymś bardzo złożonym. Zamiast myśleć o  tym, jak zaspokoić swoje pożądanie lub być idealnym kochankiem, trzeba się starać, by nasza intymność była pełna wrażliwości, otwartości, romantyczności i nie poddała się rutynie.

Miłość

ze stron nie poczuwa się do winy za wywołanie konfliktu. Każdy twierdzi, że to on miał rację, a kłótnię sprowokowała ta druga strona. Jak się przyznać do winy, skoro każde z nas jest przekonane, że ma rację? Często sam zastanawiam się nad tym, dlaczego to akurat ja mam przepraszać. A przecież jeśli nie przekroczymy tego etapu, nie będziemy umieli wybaczać.

Rodzice i teściowie

Podobnie jak większość młodych małżonków, nie uświadamiałem sobie przed ślubem, jak dużą rolę w naszym związku będą odgrywali rodzice i  teściowie. Nie dotyczy to wbrew pozorom tylko tych małżeństw, które z nimi mieszkają, choć te są szczególnie narażone na konflikty i destrukcyjny wpływ rodziców/teściów na związek. Nie chodzi tu o  demonizowanie ich roli, ale zupełnie naturalne różnice między dziećmi a rodzicami w spojrzeniu na styl życia, pracę, wypoczynek, wychowanie dzieci itp. Wystarczy poczytać internetowe fora z  wypowiedziami młodych małżeństw, które dzieliły z rodzicami wspólne gospodarstwo, aby się przekonać, jakie rodzi to napięcia. Każde młode małżeństwo powinno wziąć sobie do serca kilka zasad, 36

które ułatwią jego relacje z rodzicami i  teściami oraz relacje między sobą. Fundamentalną sprawą jest wyzwolenie się spod kontroli rodziców, tzw. odcięcie pępowiny. Gdy się to uda, można budować zdrowe relacje z rodzicami i teściami. Oczywiście ważne jest, aby brać ich potrzeby pod uwagę, akceptować ich takimi, jacy są. Nie mniej istotne w  małżeństwie jest podejmowanie własnych decyzji, rozwiązywanie problemów samodzielnie i wzajemne wspieranie się, gdy rodzice próbują nadawać kształt małżeństwu swoich dzieci.

Dobry seks

Czy w epoce pogoni za zadowoleniem, przyjemnością, spełnieniem seksualnym jest jeszcze miejsce na odmienne spojrzenie na sferę seksualności człowieka? W  świecie, który sprowadza seks wyłącznie do rodzaju rozrywki czy sportu, szczególnie ważne jest, aby nie dać się ogłupić. Małżeństwo bywa często mierzone skalą własnego zaspokojenia, podczas gdy potrzebne jest zrozumienie odmienności przeżyć kobiety i  mężczyzny. Warto wziąć sobie do serca, że współżycie polega na dawaniu siebie drugiej osobie. Wbrew mediom, które próbują nam wmówić, że seks ma być

Gdyby zapytać przeciętnego Polaka, czym jest miłość, przypuszczalnie odpowiedziałby, że jest to rodzaj uczucia, porywu serca itp. Takie powierzchowne rozumienie miłości prowadzi często do rozstania. Bo miłość to przede wszystkim wspólne działanie, praca, zadanie. To od nas zależy, jak będziemy ją budowali. Wydaje się, że tak niewiele potrzeba, aby ją pielęgnować: miłe słowa, czułość, wspólnie spędzany czas, dobre uczynki, prezenty, którymi się obdarowujemy. Każdy z nas ma swój „język miłości”. Dla niektórych z  nas ważniejsze są słowa, dla innych czyny, dla jeszcze innych czułość. Praca nad miłością polega na zrozumieniu tego, co jest dla nas nawzajem najważniejsze, który „język miłości” jest nam najbliższy. Naiwna byłaby wiara w cudowną moc kursu małżeńskiego, przekonanie, że raz na zawsze rozwiąże nasze problemy. Jego wartość polega na czym innym. Wskazuje na sprawy najprostsze, ale takie, które najczęściej zaniedbujemy: czas dla siebie, umiejętność rozmawiania ze sobą, słuchania się nawzajem. Największą zasługą spotkań nie było uświadomienie rzeczy, o  których nie miałem wcześniej pojęcia, ale lepsze zrozumienie, czym jest małżeństwo, jakie niebezpieczeństwa na nie czyhają i poznanie sposobów pogłębiania relacji. Największą zdobyczą była odmienna perspektywa - spojrzenie na związek w  spokoju, oderwaniu od codziennych trosk, możliwość wspólnej refleksji i porozmawiania z żoną w cztery oczy o sprawach, o których na co dzień się nie rozmawia.

Źródło: Przewodnik Katolicki Sufler Młodej Pary


37


ewelina@szajnar.pl +48 698 611 662 www.SZAJNAR.pl

praw­da ...

R

38

... czy­li prze­są­dy na te­mat ślu­bu i we­se­la. Każ­da pa­ra de­cy­du­ją­ca się po­brać, ma na­dzie­ję, że szczę­ ście i  zgo­da bę­dą to­wa­rzy­szy­ły jej za­wsze. Szczę­ściu jed­nak, jak zwy­kle, trze­ba po­móc. A  po­móc w  tym mo­gą za­bie­gi sto­so­wa­ne jesz­cze przez na­sze bab­cie i prze­ ka­zy­wa­ne na­stęp­nym po­ko­le­niom. Wie­rzyć nie mu­si­cie, nie za­szko­ dzi jed­nak spró­bo­wać, a  nuż coś w tym jest...

MAKE-UP ślubny wieczorowy bon upominkowy dla Panny Młodej analiza kolorystyczna 12 typów urody nauka makijażu

E

K

L

A

M

A

o Według przesądów nie zaleca się brać ślubu w maju. Jest to miesiąc gwałtownych unie sień, silnych namiętności. Kto zawarł ślub w maju – według nich do niczego w  małżeństwie nie dojdzie, czeka go bieda, nieszczęścia i szybki rozwód. o Na­rze­czo­ny nie po­wi­nien wi­dzieć swej wy­bran­ki w ślub­ nej suk­ni wcze­śniej, niż w dniu ślu­bu. o Tak­że Pan­na Mło­da nie mo­że prze­glą­dać się w lu­strze w peł­nym ślub­nym stro­ju – w ten spo­sób ścią­ga na sie­bie nie­szczę­ście. Za­wsze le­piej zdjąć z no­gi but lub zsu­nąć rę­ka­wicz­kę. o Do ślu­bu do­brze jest mieć coś sta­re­go, coś no­we­go, coś po­ży­czo­ne­go i coś nie­bie­skie­go – wte­dy szczę­ ście bę­dzie po­dwój­ne. o Ślub naj­le­piej brać w  ko­ście­le, w  któ­rym jed­no z na­rze­czo­nych by­ło chrzczo­ne – gwa­ran­tu­je to opie­ kę do­brych mo­cy, strze­gą­cych przed zdra­dą. o Pan­na Mło­da nie po­win­na mieć przy so­bie pe­reł (przy suk­ni, stro­iku czy w  pier­ścion­ku), po­nie­waż wró­żą one łzy. o Rów­nież kol­cza­ste ró­że w ślub­nym bu­kie­cie sym­bo­li­ zu­ją cier­ni­stą dro­gę przez ży­cie we dwo­je. Je­śli wiec

Sufler Młodej Pary


E K L A M A

Pan­na Mło­da ko­niecz­nie upie­ra się przy tych kwia­ tach, niech bę­dą to od­mia­ny po­zba­wio­ne kol­ców. o Kie­dy pod­czas ce­re­mo­nii upad­nie ob­rącz­ka, nie wró­ ży to dłu­gie­go mał­żeń­stwa. Nie wol­no jej pod­no­sić Mło­dym – po­wi­nien to zro­bić ksiądz lub urzęd­nik, wów­czas złe mo­ce zo­sta­ną ode­gna­ne. o Uwa­ga Pan­ny Mło­de! Je­śli chce­cie prze­wo­dzić w mał­żeń­stwie, za­kła­da­jąc mę­żo­wi ob­rącz­kę do­suń­ cie ją do sa­me­go koń­ca. Gdy­by mąż chciał uczy­nić to sa­mo – wy­star­czy lek­ko zgiąć pa­lec. o Przed wyj­ściem z do­mu na­le­ży ukryć na cie­le mo­ne­ tę – bę­dzie to do­bra wróż­ba na przy­szłość, pie­nię­dzy ni­gdy Wam nie za­brak­nie. o Za­raz po za­ślu­bi­nach Pan Mło­dy po­wi­nien po­ca­ ło­wać żo­nę przy świad­kach, ina­czej wciąż bę­dzie szu­kał in­nych ko­cha­nek. o Kto przed oł­ta­rzem okrę­ci współ­mał­żon­ka wo­kół sie­ bie, ten bę­dzie prze­wo­dził w mał­żeń­stwie. o Po wyj­ściu z  ko­ścio­ła na­le­ży Mło­dych ob­sy­pać cu­kier­ka­mi – aby mie­li słod­kie ży­cie, ry­żem, owsem lub in­nym ziar­nem – aby Pan­na Mło­da bez kło­po­tów ro­dzi­ła dzie­ci oraz mo­ne­ta­mi – aby Mał­żon­ko­wie ni­gdy nie cier­pie­li nie­do­stat­ku. o Któ­re z  Mał­żon­ków uzbie­ra wię­cej mo­net, bę­dzie za­rzą­dza­ło do­mo­wym bu­dże­tem. o Noc po­ślub­ną na­le­ży prze­tań­czyć lub prze­ko­chać aż do świ­tu, gdy za­pie­je ko­gut – kto bo­wiem pierw­szy za­śnie, ten pierw­szy odej­dzie z mał­żeń­stwa lub te­go świa­ta. o Wygląd tortu powinien tworzyć harmonijny obraz z  ubiorem Młodych oraz salą weselną. Na wygląd tortu (również na jego smak) ma też wpływ pora roku, a to dlatego, że ma ona wpływ na ogólną koncepcję wesela i wygląd Państwa Młodych.

R

czy nie­praw­da...?

JUBILEUSZOWA KOLEKCJA pierścionków z brylantami

C.H. Bonarka ul. Kamieńskiego 11, tel. 12 298 62 23 ul. Wielicka 259, tel. 12 657 31 06

Zapraszamy do obejrzenia oferty obrączek na naszej nowej stronie internetowej

39


MADE IN ITALY dla pięknego i stylowego domu

W

łosi znani są z tego, że dyktują trendy i  mają największy wpływ na design w Europie. Są również ostentacyjnie przywiązani do swoich marek: ubrań, samochodów i  mebli. Uważają, że włoskie meble są najlepsze, a znaczna część ludzi na świecie zgadza się z tą opinią. I my też kochamy styl włoski. Z podróży do Włoch przywozimy przeświadczenie, że nawet przedmioty codziennego użytku są tam piękniejsze niż gdzie indziej. Włoskie wnętrza i  włoskie meble podziwiamy za wdzięk i styl, za wizjonerstwo, za luksus dobrego wzoru. Włoskie meble cechuje przede wszystkim oryginalność stylu, ale także ich ponadczasowość. Tradycja i  solidne wykonanie są umiejętnie połączone z nowoczesnością, niespotykanymi bryłami i doskonałej jakości tworzywem w odważnych kolorach. Każdy ich element jest wykonywany z  dużą dbałością o jakość i wykończenie. Dzięki temu sprzęty są wyjątkowo trwałe i wytrzymałe na codzienne użytkowanie. Mogą więc posłużyć pokoleniom. Włosi kreując nowe trendy, z  właściwym sobie wyczuciem, łączą stosowane od wieków drewno z supernowoczesnymi materiałami, jak np. metal. Śmiało wykorzystują różne rodzaje plastiku, jako nowoczesnego materiału, który używany

40

jest głównie do produkcji krzeseł i umożliwia nadawanie im fantazyjnych kształtów i form. Dzięki temu mamy pewność, że nasze włoskie meble za kilka lat nie będą sprawiały wrażenia przestarzałych. Do tego soczyste, konkretne, wręcz ekstrawaganckie kolory takie jak czerwień, pomarańcz a nawet róż. Wszystko to powoduje, że włoskie meble nadają wnętrzu wyjątkowy i ciepły klimat. Sprawiają, że pomieszczenia wydają się tonąć w  świetle, wszystko charakteryzuje prostota i  minimalizm, lecz mimo to meble włoskie nie sprawiają wrażenia ubogich. Z  pewnością doskonale nadają się do urządzenia pięknego salonu, jadalni, kuchni, garderoby, sypialni, pokoju młodzieżowego i  dziecięcego, a  także stworzenia wspaniałego gabinetu lub biura. Jeśli chcesz mieć salon w stylu włoskim postaw na harmonię z  odrobiną ekscentryzmu. Gdy materiały na podłogę i  ścianę oraz tkaniny współgrają ze sobą barwą, a kontrasty faktur są wyważone, powstają wówczas subtelne włoskie wnętrza, które wnoszą posmak luksusu. Czas na włoską metamorfozę! www.corrieriarredamenti.com

Sufler Młodej Pary


Modna fryzura do ślubu Każda kobieta w tym dniu ma czuć się wyjątkowo. W  tym cudownym dniu ma być najpiękniejsza. Fryzury na ślub muszą wyrażać piękno i delikatność powinna podkreśla urodę i dopełnia całość. Idealnie dobrane uczesanie, to takie, które harmonizować będzie z profesjonalnym makijażem i co najważniejsze stylem sukni ślubnej. Tego roku modne są zarówno fryzury proste, gładkie eleganckie półupięcia jak i  delikatny nieład artystyczny. W sezonie 2013 będziemy obserwować powrót do lat 50. i  60 do upięć i  koków w  stylu Audrey Hepburn oraz innych gwiazd ekranu z  tamtych lat . Modne będą również fryzury bardziej roman-

tyczne, ułożone z fal i  splotów, a  także warkoczy precyzyjnie wplecionych pomiędzy pasma włosów. We włosach natomiast mogą znajdować się delikatne kwiaty i stroik. Bardzo modne na 2013 Rok będą także toczki z woalk ą lub bez, ważne aby były dobrze dopasowane do fryzury. Fryzura ślubna powinna uwzględniać budowę głowy, rysy twarzy. Często kobieta się zastanawia, jaką wybrać fryzurę ślubną. Niektóre panie zapuszczają włosy, aby móc je potem zaczesać w  jakiś piękny kok. Nawet jeśli włosy nie są zbyt długie, a  panna młoda chce mieć kok, można go wzbogacić dopiętymi naturalnymi włosami. Dzisiejsza stylizacja włosów potrafi czynić cuda. Do każdej fryzury ślubnej można dodać różnego rodzaju ozdoby, które jeszcze bardziej upiększą uczesanie. Większe dekoracje włosów pasują do szerokich sukni ślubnych. Do klasycznego koka można wpiąć jeden duży kwiat, do krótkich włosów lżejszą ozdobę, np. spinki. Do włosów kręconych wystarczy jedna, intensywna ozdoba. Jeżeli panna młoda ma dużą ozdobę na szyi, to stroik we włosach powinien być skromny. O ślubnej fryzurze należy zacząć poważnie myśleć po wybraniu sukienki ślubnej . Wtedy też warto umówić się na próbną fryzurę bądź konsultacje z stylista fryzur . Profesjonaliście będzie łatwiej doradzić mając wizję całości kreacji ślubnej i pozwoli mu to na odpowiednie dobranie fryzury do charakteru sukni i klientki.

Aby nadać blasku Aby włosy wyglądały pięknie w dniu ślubu należy odpowiednio wcześniej o nie zadbać. Warto umówić się na konsultację do fryzjera, który fachowo oceni ich kondycję. Być może zaleci odpowiednią kurację. - kuracje które przywracają piękno połysk i elastyczność najlepiej zaplanować półtora miesiąca przed planowana datą ślubu. Najczęstszymi wykonywanymi wtedy zabiegami jest kuracja z  ampułką w  wzmacniająca sauną. Takie zabiegi zalecane są dla wszystkich włosów należy tylko profesjonalnie dobrać zabieg do wymagań włosów. Stylistka fryzur Atelier Bernady Barbara Palenik-Bernady www.bernady.com.pl

42

Sufler Młodej Pary


43


www.tfutfu.net

Jaką jesteście parą? Wyobraźcie sobie: idziecie z ukochanym(ą) na pocztę po przesyłkę. Wydawałoby się, że każda para zachowuje się podobnie w takich okolicznościach. Ale to nieprawda. Sprawdźcie, jaki typ związku prezentujecie wy dwoje! Powiemy Wam też, jak uczynić wasze życie szczęśliwszym. Dzidziuś i mamusia

– Jędrusiu, czy wziąłeś ze sobą awizo? – Wziąłem, ale... chyba zgubiłem. – Sprawdź dobrze w teczce! – Jest! Co ja bym bez ciebie zrobił, słonko! Wie pani (to do dziewczyny w  pocztowym okienku), gdyby nie moja narzeczona, zupełnie bym się w  świecie pogubił... Brzmi znajomo? Czy bywa tak, że to ty jesteś głową rodziny i  wciąż wspierasz swojego narzeczonego, który bez ciebie czuje się bezradny? On zaś we wszystkim ciebie się radzi, wychwala pod niebiosa, ale nie wybierze nawet skarpetek bez twojej aprobaty? Jeśli tak, to znaczy, że wasz związek należy do typu: matkasyn. Otoczenie mówi o was, że jesteście idealnie dobranym małżeństwem. Mąż w takim związku bardzo ceni swoją żonę 44

i daje jej dużo swobody, ona natomiast podziwiana jest za troskliwość i  oddanie. Jednak mężczyzna sprowadzony do roli dziecka może czuć się upokorzony przez kobietę. Ona z kolei każdym swoim gestem powtarza: spójrz, ile dla ciebie robię! Za tą postawą kryje się lęk. Ta dobra mama obawia się, że gdyby przestała się poświęcać, pewnie zostałaby opuszczona. Rada dla Was: Stańcie się partnerami. Pozwólcie sobie na wzajem decydować, o  różnych sprawach. Drogie Panie scedujcie na swego ukochanego część obowiązków i  dajcie mu więcej wolności. Wkrótce okaże się, że w bezradnym chłopcu drzemie silny mężczyzna, który będzie umiał dać Wam oparcie. Wiele zyskacie na tej zmianie.

Para jastrzębi

– Wziąłeś awizo? – Nie, a ty nie wzięłaś? – Przecież to ty miałeś je zabrać! – Dlaczego ja?! Przecież przesyłka była adresowana do ciebie! W tym związku przyszli małżonkowie nieustannie z sobą walczą, o wszystko. O byle głupstwo. Aby „moje” było na wierzchu. Grunt, to mieć rację. Prawdopodobnie oboje wychowywali się w  domach, gdzie dzieciom nie dawano prawa do błędu, a  chwalono wyłącznie za wybitne osiągnięcia. Nauczyli się, więc, że trzeba być pierwszym, najlepszym, mieć rację, zgłosić, superpomysł – bo inaczej nikt nie będzie ich kochał. Zwycięstwo w sporze jest dla nich dowodem, że są godni uczucia. Rada dla Was: Odpuście raz, drugi i  trzeci. Przecież – pomyślcie rozsądnie Sufler Młodej Pary


R

E

– to naprawdę nie jest ważne, kto miał wziąć awizo, ty czy on, czyj pomysł jest lepszy. Gdy raz i drugi ustąpicie, spowodujecie, że i  ukochany również zacznie ustępować. W tym układzie to działa jak reakcja chemiczna.

Sekutnica i czaruś

– Wziąłeś awizo, tak jak cię prosiłam? – Zostawiłem na biurku... – Na tobie nigdy nie można polegać! Mężczyzna błyska zębami do urzędniczki pocztowej: – Czy byłaby pani tak miła i zechciała poszukać przesyłki bez awiza? W  tym związku kobieta bierze na siebie odpowiedzialność, kontroluje, wymaga, egzekwuje, ocenia. Jest zmęczona i niezadowolona, bo partner najczęściej nie spełnia jej oczekiwań. Mężczyzna zaś unika konfrontacji. Gdy ona zaczyna głośno pomstować, udaje, że nie widzi ani jej, ani problemu. Wszyscy mu współczują. W  istocie jednak mężczyzna nie angażuje się w związek, nie stara się pomoc drugiej połowie. Nie okazuje jej miłości.

K

L

A

M

A

A kobieta to czuje i  cierpi. Nie potrafi jednak poprosić o  miłość, zamiast tego egzekwuje fakt, by ukochany pamiętał o awizie. I krytykuje go niewspółmiernie do sytuacji. Rada dla Was: Spróbujcie nie denerwować się głupotami, zadbajcie o samą miłość. Mówcie otwarcie, czego pragniecie. Choćby: „Kochany, tak bym chciała usłyszeć czasem, że mnie kochasz!”.

odgrywają miłość doskonałą, ale wcale jej nie doświadczają. Żadne nie powie, czego naprawdę pragnie, bo może jego potrzeby okazałyby się kłopotliwe dla tej drugiej strony. Rada dla Was: Mówcie partnerowi, co czujecie, co lubicie, a czego nie. Postawcie na otwartość. Zamiast sobie nie przeszkadzać i  omijać się, zróbcie coś razem.

Para gołębi

Pan i służąca

– Zapomniałam awizo... – To nie twoja wina, kochanie. To ja zapomniałem. Miałem je w innej teczce. – Oj, kochanie, to nic! Jesteś taki przepracowany, ja powinnam była pomyśleć... – Ależ skarbie... W  tym związku para za wszelką cenę unika konfliktów. Poświęcają się dla siebie, starają się nie sprawiać sobie kłopotów. Jednak żadne z  nich nie mówi o swoich potrzebach. Cierpią na samą myśl, że mogliby czegoś od partnera zażądać. Efekt jest jednak taki, że

– Daj awizo – mówi Twój ukochany. – Natychmiast, kochanie – pospiesznie szperasz w torebce. – Oczywiście zapomniałaś, typowa baba... – mruczy niezadowolony mężczyzna. – To by było do mnie podobne, prawda? – Kobieta uśmiecha się blado, podając mężowi awizo. On jest męski, władczy i  decyduje o  wszystkim, – bo też na wszystkim zna się najlepiej. Często Ci dokucza, gdyż – jego zdaniem, – jako typowa kobieta jesteś nieporadna. Ty biegniesz na każde jego zawołanie,

➤ 45


www.tfutfu.net

nawet, jeśli coś uda Ci się szczególnie dobrze – umniejszasz swoją rolę. Tak naprawdę jednak w tym związku mężczyzna boi się, że mogłoby się okazać, iż nie jest wcale taki silny albo, że w  czymś się myli. Dlatego woli nie dopuszczać do żadnej dyskusji i wiecznie Cię krytykuje. Cierpisz, ale milczysz. Jesteś przyzwyczajona do takiego tradycyjnego podziału ról. Zapewne Twój ojciec był taki sam. Rada dla Was: Mówcie, co myślicie i  czujecie. Gdy partner nie ma racji – mów mu o tym. Akcentuj swoje zdanie

i... nie pozwalaj się obrażać. Jeśli się postawisz, zapewne raz czy drugi dojdzie do kłótni. Ale z czasem mężczyzna zacznie Cię szanować i  zrozumie, że musi się z  tobą liczyć. Poza tym, gdy sam zrzuci maskę macho, który zawsze ma rację, poczuje się lepiej. On przecież wie, że nie jest wszechwiedzący. Co za ulga, móc się wreszcie do tego przyznać!

Tatuś i jego laleczka

Tym razem para podchodzi do okienka, w którym dyżuruje jedyny urzędnik www.tfutfu.net

46

płci męskiej. Kobieta mówi zalotnie: – Kochaniutki, wybacz, ale posiałam gdzieś awizo... Poszukasz mojej przesyłki? Nigdy nie mogę sobie poradzić z tymi papierami, za dużo ich! Jej starszy partner przygląda się ze spokojem i  z  wyrozumiałością, jak emabluje mężczyznę. Jest taka śliczna i  taka bezradna... Ona natomiast ma awizo wciśnięte na dnie torebki, ale bardzo lubi, gdy się nią opiekują. To klasyczny układ np. w  sytuacji, gdy mężczyzna przeżył już nie jeden związek. Zdając sobie sprawę ze swojego wieku, toleruje zalotność partnerki, bojąc się ją stracić; chociaż cierpi na tym jego męskie ego. Natomiast ona za udawaną postawą „jestem taka mała”, kryje prawdziwy lęk przed byciem porzuconą. Odgrywając rolę słabej i głupiej, wymusza troskę i zaangażowanie. Rada dla Was: Jesteście dorośli. Weźcie odpowiedzialność za siebie! Pozwólcie też swojemu ukochanemu (nej) na odrobinę słabości, czasem się nim(ą) zaopiekujcie. To może zaowocować bliskością, o  jakiej się Wam nie śniło!

Idealny związek?

Nie istnieje! Każda para, choćby odrobinę, przypomina któryś z opisanych schematów. I  nie ma w  tym nic złego, pod warunkiem, że mamy świadomość własnych słabości. Jeśli będziemy dobrze siebie znać, jeśli poznamy swoje – nie zawsze mądre – reakcje i nauczymy się im zapobiegać (para jastrzębi nie musi się kłócić, pani lalka nie musi kokietować na każdym kroku), uczynimy krok w  stronę związku idealnego. Pomogą w  tym rozmowy, zwracanie uwagi na partnera (pomyśl:, dlaczego on, ona zamyka się w sobie? czemu się oddala?) Oraz umiejętność wypowiadania na głos własnych potrzeb (chcę, abyś mówiła, że mnie kochasz, chcę żebyś pomagał mi w  domu). Związek budujemy, bowiem przez całe życie. Zawsze można uczynić go bardziej harmonijnym i satysfakcjonującym. Sufler Młodej Pary


47


www.chroma.pl

Udana sesja ślubna Zawarcie związku małżeńskiego to moment magiczny. Towarzyszą mu zawsze staranne przygotowania i plany. Warto również wcześniej zadbać o to, by w wyjątkowy sposób udokumentować to jedyne w życiu wydarzenie, angażując dobrego operatora i planując odpowiednio wcześniej stylistykę i miejsce sesji zdjęciowej.

J

ak się okazuje, wybór właściwego miejsca to zadanie niełatwe. W ostatnim czasie popularne stały się sesje wodne np. kolacja na środku jeziora. De gustibus non est disputandum – jak mawiali klasycy. Moda na klasyczne zdjęwww.chroma.pl

48

cia dawno minęła. Dzisiaj fotografia musi być jak najbardziej oryginalna i nietypowa. Postanowiliśmy stworzyć dla Was listę kilku krakowskich propozycji na udaną sesję zdjęciową. Może coś was zainspiruje...

Zaczarowana dorożka ulicami mego miasta mknie… Kraków to wyjątkowe zabytki, które każdego roku odwiedzają tłumy turystów z całego świata. Nierzadko również nowożeńcy wybierają zabytkowe adresy Krakowa do swoich ślubnych sesji. Niezwykle popularne są fotografie na Wzgórzu Wawelskim, na tle Sukiennic, Wieży Ratuszowej, w  przepięknych ogrodach Muzeum Archeologicznego, w  średniowiecznych murach klasztoru w  Tyńcu. Często Nowożeńcy wybierają także Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyczna architektura starego Krakowa sprawia, że zdjęcia nabierają wyjątkowego klimatu i  magii. Przejażdżka zaczarowaną dorożką - niczym z wierszy Gałczyńskiego - może Sufler Młodej Pary


R E

stanowić inspirację do przepięknych zdjęć, które miło będzie oglądać po latach w rodzinnym albumie. Kraków, jak mało które miasto w  Polsce, to wyjątkowo fotogeniczna przestrzeń. Przy małym wysiłku fotografa nasze ślubne zdjęcia mogą wyglądać magicznie i wyjątkowo.

K L

Do fabryki marsz!

A

Miłośnicy industrialnego klimatu, bez wątpienia, powinni zdecydować się na sesję w Nowej Hucie, która nadaje się doskonale na zdjęcia w klimacie PRL-u. Jak informuje Maciej – fotograf ślubny od 15 lat - coraz częściej Pary Młode decydują się na zdjęcia na terenie dawnej fabryki, huty, w  miejscach poprzemysłowych. Postindustrialna przestrzeń już dawno odkryta została przez fotografów modowych. Najpopularniejsze sesje dla marek ubraniowych odbywają się w  opuszczonych, nieczynnych fabrykach. Tym tropem podążają również Młodzi. Sesja ślubna na tle kominów elektrociepłowni albo w  halach kombinatu nie dziwi już dzisiaj nikogo.

M A

Sesja owocowo-warzywna A może sesję ślubną zorganizować bliżej codziennego życie? Mniej odświętnie i bardziej na luzie? Na rowerze, nad rzeką, na spacerze, w bibliotece albo na uczelni? Dlaczego nie. Marzena – krakowianka od urodzenia - postawiła ze swoim mężem na sesję owocowo-warzywną… na Kleparzu – popularnym krakowskim placu targowym. „Już jako dziecko uwielbiała tu przychodzić ze swoją babcią na zakupy” – wspomina. „Przyciągała mnie niezwykła, rozgadana atmosfera tego miejsca, ale przede wszystkim jego niespotykana nigdzie indziej kolorowość, bogactwo barw” – dodaje przeglądając ślubny album. Zdjęcia z placu targowego wyglądają zjawiskowo, mienią się soczystymi kolorami, wyglądają naturalnie. Wiele Młodych Par wybiera również inne klimatyczne krakowskie adresy do swoich ślubnych zdjęć. Czyż nie inspirujące są urokliwe antykwariaty, magiczne galerie z  antykami i  bibelotami z  przeszłości, przytulne knajpki na Kazimierzu?

Na moście w Avignon… Od kilku lat częstym miejscem sesji ślubnych stała się słynna kładka Bernatka, gdzie zakochani przypinają kłódki jako symbole swojej miłości. Miejsce to, bez wątpienia, nadaje się na udany plener. Pozostaje jednak pytanie, czy oczekujemy zdjęć unikalnych i  wyjątkowych, czy stawiamy na oklepane i  sprawdzone schematy. Może czasem warto zaryzykować i  nieco zaszaleć? Zdjęcia ślubne w  koparce, na traktorze, na złomowisku – bo jak pokazuje doświadczenie fotografów i takie pomysły się pojawiają… Raz jeszcze zacytujmy klasyków: de gustibus non est disputandum. 49


Trza być w butach na weselu, czyli polskie tradycje weselne Bramy weselne, powitanie chlebem i solą, przeniesienie Panny Młodej przez próg, oczepiny - mają w kulturze polskiej głębokie znaczenie i długą tradycję. Zmiany obyczajowe, które zachodzą na naszych oczach sprawiają, że bardzo często zapominamy o  bliskiej tradycji albo świadomie się od niej odcinamy. Przyjrzyjmy się jednak, co jeszcze przetrwało w polskich zwyczajach związanych z weselem i ślubem. Z tradycją nie ma żartów!

Niedotrzymanie tradycji i pójście pod prąd przenoszonym z pokolenia na pokolenie zwyczajom budziło w dawnej Polsce zgorszenie, o  czym przekonuje Reymont w  Chłopach. Opisując ślub Boryny i  Jagny, przywołuje sytuację, w  której bohaterka odmawia obcięcia włosów. Czytamy w  powieści: „Ale Jagna mądrych przykładów nie słuchała, a o obcięciu i gadać sobie nie dała. Namawiała ją Ewka, a  ta znająca była, niejedną wieś znała i  rok w  rok do Częstochowy z  kompaniami chodziła, przekładała i  Jagustynka , ale jak to ona, zawżdy z  przekpinami i  najśmieszliwie, bo w  końcu

50

rzekła: - Ostaw warkocz, ostaw, zda się Borynie, okręci se nim rękę, ostrzej przytrzyma i mocniej cię kijem zleje...sama go obetniesz potem...’’. Tragiczna w  skutkach historia Jagny przekonuje, że z  tradycją nie ma żartów…

Weselne targowanie

Zacznijmy jednak od początku… Polskim zwyczajem Pan Młody zostaje wyprowadzony z domu przez druhny, które trzymają go za ręce. Dlaczego? W  obawie, że zwieje, rzecz jasna! Do popularnych zwyczajów, szczególnie na wsi, należy „brama” – organizowana przez sąsiadów i  znajomych. Przejazd

ma obowiązek wykupić świadek. Trzeba uprzednio przygotować nie tylko dobrą linię argumentacyjną, ale również spory zapas alkoholu… W niektórych regionach Polski po przyjeździe Pana Młodego do domu rozpoczyna się kolejne targowanie…, którego celem jest wykupienie Panny Młodej. Przyszły małżonek przynosi z  sobą bukiet ślubny, a  przyszła małżonka przypina mu do lewej klapy marynarki kwiatową przypinkę. Rodzice błogosławią młodych i  udają się do kościoła.

Magiczne zaklęcia

Przy wejściu na salę weselną młodzi Sufler Młodej Pary


R

E

są witani przez rodziców staropolskim zwyczajem, chlebem i solą. Pan Młody wypowiada wtedy słynną formułę: „Co wolisz? Chleb, sól czy Pana Młodego?”. Żeby tradycji stało się zadość, małżonka powinna odpowiedzieć: „Chleb, sól i  Pana Młodego, żeby pracował na niego”. Feministki miałyby zapewne sporo do powiedzenia na temat tego momentu, ale trzymajmy się ducha tradycji…

K

L

A

Następnie podaje się dwa kieliszki – jeden z wódką, drugi z wodą. Młodzi musza wypić do dna, niezależnie od tego, na który z napojów trafią. Wznosi się toast dla Młodej Pary i  wypija lampkę szampana. Młodzi po opróżnieniu kieliszków rzucają je za siebie - oba powinny się rozbić. Obowiązkiem Pana Młodego jest posprzątać rozsypane szkło. Tu już feministki drżałyby zapewne w błogim zadowoleniu...

M

A

Przekazywanie tradycji

Warto także przypomnieć oczepiny, podczas których Panna Młoda rzuca welon lub bukiet. Ta, której się poszczęści, jako pierwsza wyjdzie za mąż. Podobnie z kawalerami, Pan Młody rzuca muchą lub krawatem, a kawalerowie łapią. Potem nowi Państwo Młodzi powinni z  sobą zatańczyć. Polski ślub i  wesele mają również sporo lokalnych akcentów, o których innym razem. fotografslubny.com.pl

51


Przesądy weselne

Najpiękniejsze przyjęcie weselne

Dużo tego, w zależności od regionu bardziej lub mniej przestrzegane. Część jest bogactwem naszej kultury, dlatego warto je znać ale czy faktycznie do wszystkich się stosować?

´ komfort ´ profesjonalizm ´ elegancja

Hotel Fero Express ul. Bolesława Śmiałego 60, 30 - 398 Kraków tel.: + 48 12 3 900 900, tel.: + 48 519 346 756 e mail.: info@fero.krakow.pl www.fero.krakow.pl

R

E

K

L

A

Koniecznie w dniu zaślubin ubierz na siebie coś pożyczonego i niebieskiego. Pan młody nie może zobaczyć swej wybranki w  sukni weselnej przed ślubem – wróżyć to może początek sprzeczek małżeńskich. Najlepiej organizować wesele w miesiące z literą „R” a więc marzec, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, grudzień...Te przesądy są nam najbardziej znane ale z jakimi jeszcze możecie się spotkać, które dotyczą ślubu i wesela?

M

A

Oto niektóre z nich. Dzień zawarcia ślubu: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

zdrowie bogactwo najlepszy dzień straty cierpienia na dwoje babka wróżyła

Strój: Suknia ślubna powinna być biała, bo jest to symbol dziewictwa. Koniecznie w dniu zaślubin ubierz na siebie coś pożyczonego i niebieskiego. To zapewni Tobie przyszłą pomyślność. Panna młoda może podziwiać swój strój weselny wyłącznie w czasie przymiarki. Nie powinna go wkładać tylko po to by się pokazać przyjaciółkom czy obejrzeć w lustrze. Pan młody może zobaczyć ukochanej w ślubnej kreacji dopiero podczas uroczystości!!! Jeżeli suknia podrze się - nie należy niczego zszywać, ponieważ wróży to łzy i  nieszczęście, bezpieczniej jest uszkodzone miejsce dyskretnie zszyć agrafką.

52

Sufler Młodej Pary


R E

Obrączki: Jeśli podczas ślubowania upadnie Ci obrączka, nie podnoś jej. Poproś kogoś o jej podniesienie, jeśli chcesz zachować szczęście przy sobie. Obrączkę powinno się założyć się na serdeczny palec. Włożenie jej na palec środkowy może wróżyć zdrady.

K L A M

Pogoda: Deszczowa, zimna i pochmurna pogoda w dniu zaślubin wróży burzliwy związek. Siarczysty deszcz monet, który zasypie Was po uroczystościach kościelnych, zagwarantuje waszej nowej rodzinie dostatek i  dobrobyt. Musicie jednak wyzbierać wszystkie monety, co do grosika, w przeciwnym razie już zawsze wasz portfel będzie pusty.

A

Tradycja: Obsypanie młodej pary ryżem bądź drobnymi monetami wróży dostatek. Młodzi powinni wyzbierać wszystkie rzucone im grosiki. Jeśli panna młoda odchodząc od ołtarza „pociągnie” za sobą męża, prawdopodobnie to ona będzie rządzić w domu. Pan młody, by uchronić żonę przed potknięciem, powinien przenieść ją przez próg domu lub sali, w  której odbędzie się wesele. Gdyby oblubienica zaplątała się w suknię czy welon, źle by to wróżyło i jej samej, i świeżo zawartemu związkowi. Łzy uronione przy ołtarzu gwarantują pannie młodej, że w małżeństwie przez męża płakać nie będzie. Czuły pocałunek po przysiędze małżeńskiej symbolizuje wierność oraz uczciwość w przyszłym życiu, zatem należy, pamiętać aby był on niezapomniany. O  przesądach związanych ze ślubem można pisać bardzo długo, a i tak pewnie nie wyczerpie się tematu. Przesądy stały się częścią tradycji ślubnej. Para młoda powinna podejść do nich z przymrużeniem oka. W końcu, jeśli w dniu ślubu zaświeci ładne słońce, nikt nie będzie z tego powodu rozpaczał.

53


www.tfutfu.net

Być ze sobą całą dobę Jak sami mówią, są odrębnymi indywidualnościami i mają swoje wewnętrzne światy. Mimo to szkoda im każdej chwili spędzonej osobno! Już na pierwszy rzut oka było widać, że dzieli ich wiele, choćby wzrost: pani Agnieszka jest wyższa od swojego partnera o pół głowy. O takich parach zwykło się mówić żartem: ona patrzy na niego z góry! Obiecała sobie, że nigdy nie zwiąże się z fotografem. Może dlatego, że właśnie z  ludźmi tego zawodu pracowała. On z kolei zawsze otoczony był pięknymi modelkami. A  jednak! Los sprawił, że Agnieszka Maciąg (42) i Robert Wolański (44) spotkali się na jednym z  pokazów mody. Później pracowali przy sesji fotograficznej, zaczęli rozmawiać... – To był moment, w  którym tak naprawdę zobaczyliśmy się po raz pierwszy – wspominała pani Agnieszka w jednym z wywiadów. – Dostrzegliśmy swoje oczy i to, co się w nich kryje. Zobaczyliśmy swoją wrażliwość, tęsknoty, marzenia, radości i  smutki. Patrzyłam na pięknego człowieka, który natychmiast stał mi się bliski. Zakochałam się od tego pierwszego wejrzenia! – twierdzi z przekonaniem. Był rok 1996. Ona była jedną z  naj54

bardziej wziętych i najpiękniejszych polskich modelek, znaną w kraju, ale też za granicą, piękną dziewczyną z teledysków zespołu De Mono. On, jeden z najlepszych i  najbardziej oryginalnych polskich fotografików, właśnie wrócił z  Paryża, gdzie pracował przez 10 lat. Agnieszka Maciąg była wtedy świeżo po rozstaniu z  pierwszym mężem, Pawłem Maciągiem, synem znanej aktorki Barbary Wrzesińskiej. Miała z nim syna, Michała. – Dostaliśmy świra z miłości, dziecko było tego dopełnieniem – opowiadała po latach o  swoim pierwszym związku. – Głęboko wierzyłam, że wszystko się ułoży. Miałam wokół siebie mnóstwo osób, które ostrzegały mnie przed ciążą. Mówiły, że to koniec mojej kariery. Pogodziłam się, że zakończę karierę modelki. Ale zaczęłam dostawać pro-

pozycje pokazów, okazało się, że są ludzie, którym wcale nie przeszkadza, że mam dziecko. Okazało się też, że mogę pogodzić macierzyństwo z pracą. Niestety, nie udało jej się uchronić swojego małżeństwa. Wiele lat broniła się przed nowym uczuciem. – Najpierw trzeba się otrząsnąć z  poprzedniego związku, pozamykać pewne sprawy. Potem pobyć trochę samemu, przemyśleć wszystko. To jednak było dawno temu i  cieszę się, że mam za sobą ten etap. Poznałam człowieka, który stał się moim partnerem na następne lata – mówi modelka w  jednej z  rozmów i  dodaje: – Na pewno nauczyłam się w drugim związku, z  Robertem, że warto walczyć o  miłość i  warto zastanowić się nad tym, czy związek zakończyć. – Miłość to nie jest konkurencja sportowa. Tu nie ma medali do zdobycia. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czy na pewno chce się być w danym związku – twierdzi pan Robert. – Jesteśmy odrębnymi indywidualnościami i mamy swoje wewnętrzne światy. Aby być naprawdę razem, trzeba czasem oddalić się od siebie. Nie uciekamy jednak od siebie i nie mamy potrzeby, by od siebie odpocząć. Uwielbiamy być ze sobą nawet 24 godziny na dobę – uważa pan Robert. Sufler Młodej Pary


R E

W ciągu tych lat, które razem przeżyli, nie brakowało jednak problemów. – Był moment kryzysu – wyznaje pani Agnieszka. – Nauczył mnie bardzo dużo. Przede wszystkim tego, że nie kocha się za coś i  że drugiego człowieka trzeba akceptować takim, jakim on jest. Zmieniać się muszą dwie strony! Uświadomiłam sobie, że nikt nie może być plastrem na moje emocjonalne rany, że ten człowiek ma własne życie – ocenia. Proza życia dotyka nawet najszczęśliwsze pary. Oni również się przed tym nie uchronili. Był czas, że nawet mieszkali oddzielnie, choć w tym samym budynku. Jak sami dziś mówią, trochę się rozstali, a  trochę nie. Potem na nowo uczyli się ze sobą rozmawiać. – Zaczęłam tytaniczną pracę nad sobą i  myślę, że nie zmarnowałam ani jednego dnia – opowiadała później Agnieszka Maciąg. Kryzys w związku zbiegł się z czasem, gdy chorował i odchodził ojciec modelki. Jak sama powtarza, wtedy po prostu nie potrafiła cieszyć się tym, co ma... Oboje lubią podróżować, poznawać inne kultury. Uwielbiają chodzić po górach lub spacerować brzegiem morza. Spełniają się w  swojej pracy, Agnieszka Maciąg ma swój program w Polsat Café, pracuje w Fundacji Polsat. – Wbrew temu, co Agnieszka myśli o  sobie, wiem, że jest silna. Pędzi co chwilę w innym kierunku. Z powodzeniem realizuje wiele swoich pasji. Jest dobrym i  czułym dla innych człowiekiem kierującym się zasadami i  miłością – ocenia pan Robert, a  pani Agnieszka dodaje: – Robert ma niezwykle silną osobowość. Jest bardzo stanowczy, uparty i pracowity. Można na nim polegać. Ale jednocześnie jest bardzo wrażliwy. Ma w sobie siłę i delikatność. Przez cały czas wspólnie wychowywali syna modelki z pierwszego małżeństwa, Michała. Dziś to już dorosły człowiek, idzie swoją drogą. Zapytana kiedyś o dzieci, które mogłaby mieć ze swoim partnerem, powiedziała: – Nie chcę tego planować. Myślę, że to dziecko wybierze sobie odpowiedni moment. Nie ma wątpliwości, że po tak długim czasie wspólnego życia znają się doskonale. Między innymi z tego powodu (modelka dostała od swojego partnera już dwa pierścionki zaręczynowe!) Agnieszka Maciąg i Robert Wolański... wzięli ślub. Stało się to w sylwestra ubiegłego roku. Wielu ludzi, także znajomych, dziwiło się, że na taki krok zdecydowali się dopiero po 15 latach. Pojawiły się nawet opinie, że modelka zapragnęła stabilizacji. – Żaden partner nie da mi poczucia bezpieczeństwa, jeśli ja sama nie mam tego w sobie – odpowiedziała zapytana o to pani Agnieszka. – Mąż nie jest po to, by zaspokajać zachcianki żony. Ani odwrotnie. Zdaję sobie sprawę, że uczucie, które nas łączy, jest zupełnie wyjątkowe. Nie jestem dla Roberta tylko piękną kobietą, ale przede wszystkim pięknym i bliskim człowiekiem. Robert nie kocha we mnie tylko atrakcyjnego opakowania, ale to, kim naprawdę jestem. Takiego spojrzenia na wspólne życie oraz dojrzałości w związku życzymy wszystkim przyszłym małżeństwom.

K L A M A

Źródło: Rewia 43/2011 55


Małżeństwo

– związek wolnych ludzi Nawet prawo kanoniczne wymaga, aby ślub był brany świadomie i dobrowolnie.

smaków i swojej odmienności. Bez sensu. Taka dominacja stanie się natychmiast zaprzeczeniem miłości.

Nie wygląda też na to, ze ślub odbiera świadomość i wolność.

Powiedziałbym raczej: zakochani różnią się pięknie. Ale się różnią i z różnic budują związek. Zaś fundamentem związku jest świadomość różnic i  wolny wybór, by z  nich budować jedność. W  takim ujęciu, miłość jest właśnie tym „pięknym różnieniem się”, a nie ujednolicaniem. Miłość jest formą, jest atmosferą, jest wyjątkowym pomysłem na tworzenie jedność. Czymś absolutnie fundamentalnym jest w  tym sformułowanie: tworzenie miłości. Bo to nie jest nigdy dzieło dokończone. Choćby z  tego prostego powodu, ze dzisiaj jesteśmy inni, niż wczoraj. Wczoraj zbudowana jedność, jest jednością wczorajszych ludzi. Dzisiaj należy wszystko zacząć od początku. Świadomie i dobrowolnie.

Miłość ze swojej natury stawia na „chcę”, a nigdy na „muszę”. Potrzeba mieć w sobie wielki potencjał „chcę”, aby przebrnąć przez wszystkie meandry zbliżania się do siebie dwojga zupełnie innych osób. Pierwsze spotkania i świadomość, ze coś z tego będzie, nie za bardzo zapowiada to, co ich czeka. Inne potrzeby, inne doświadczenia, odmienny sposób odbierania rzeczywistości. Nawet te same słowa u każdego znaczą coś zupełnie innego. Zakochanie tworzy złudzenie, ze już dwoje stanowią jedno. To jednak nigdy nie jest prawdą. Wręcz odwrotnie. Jedność mają budować zupełnie różni ludzie. Co więcej. Różni są na początku, w trakcie i po. (ślubie). Różni na zawsze. Wyobraźmy sobie. Ślub sprawia, ze jedna z osób musi się wyrzec swojego zdania, swoich marzeń, swoich 56

ks. Jacek WIOSNA Stryczek Prezes Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA www.wiosna.org.pl Sufler Młodej Pary


R

E

K

L

A

M

A

57


Jonasz Kofta

Trzeba marzyć Żeby coś się zdarzyło Żeby mogło się zdarzyć I zjawiła się miłość Trzeba marzyć Zamiast dmuchać na zimne Na gorącym się sparzyć Z deszczu pobiec pod rynnę Trzeba marzyć Gdy spadają jak liście Kartki dat z kalendarzy Kiedy szaro i mgliście Trzeba marzyć W chłodnej, pustej godzinie Na swój los się odważyć Nim twe szczęście cię minie Trzeba marzyć W rytmie wietrznej tęsknoty Wraca fala do plaży Ty pamiętaj wciąż o tym Trzeba marzyć Żeby coś się zdarzyło Żeby mogło się zdarzyć I zjawiła się miłość Trzeba marzyć

Krzysztof Kamil Baczyński

Niebo

R

E

K

L

A

M

A

Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć zielonymi Usteczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świt. Ziemię twardą ci przemienię w mleczów miękkich płynny lot, wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot, futrem iskrząc zwiną wszystko w barwy burz, w serduszka listków, w deszczów siwy splot. I powietrza drżące strugi jak z anielskiej strzechy dym zmienię ci w aleje długie, w brzóz przejrzystych śpiewny płyn, aż zagrają jak wiolonczel 58

Sufler Młodej Pary


Twoje Wesele

M A

Kazimiera Iłłakowiczówna

A

Aż tutaj wieją wichury twardo splecione warkocze... ...Zamknij okno... Skończone zaklęcia i czary smocze: smok mój ułoży się kołem w dziwaczne snu arabeski, będzie różowy jak muszla lub -- jeśli każesz -- niebieski, w ogromne, płetwiaste łapy jak w wieka zamknie pogrzebne wszystko, co obok istnieje dalekie i niepotrzebne, wszystko, co dzwoni i szczęka, gwiżdże i brzęczy łańcuchem, wszystko, co nie jest liściem zziębniętym i wiatru podmuchem

L

Obejmij mnie, pokochaj... Jesteśmy sami, sami... ...Wicher przebiega po włosach, wicher potrząsa oknami... Ręce mam zimne, przybiegłam -- jak liść z pustego ogrodu do ciebie, do oczu twoich o barwie ciemnego miodu.

nasza satysfakcja Jesteśmy doceniani za: • indywidualne konsultacje z Szefem Kuchni, możliwość degustacji na zamówienie • pokój dla Młodej Pary GRATIS oraz 25% zniżki dla Gości weselnych • 20% zniżki dla Panny Młodej na wieczory panieńskie w SPA • bezpłatny parking dla Gości biorących udział w przyjęciu • profesjonalną opiekę dla dzieci w pokoju zabaw

Miłość Była podobna do śmierci -w smaku słodka, żelazna w dotknięciu, mówiła słowa wolniutkie w półśnie, w drapieżnym ziewnięciu, była podobna do głębi przybrzeżnej w wartkim potoku, miała oczy ciemnym mułem nabiegłe, miała włosy z wonnego mroku. Trzymała mnie związaną za ręce, trzymała mnie przykutą za barki, zgasiła wszystkie myśli półszeptem, jak struchlałe pod czaszką ogarki i złożyła mi głowę -- ciężką jak ołowiu złom - na kolanie, przysięgając, że nie pójdzie przenigdy, że od kolan już moich nie wstanie.

K

Sam na sam

Hotel Sympozjum & SPA

E

Kazimiera Iłłakowiczówna

R

żal -- różowe światła pnącze, pszczelich skrzydeł hymn. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne -- obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych czarny pył.

www.sympozjum.com.pl

Kobierzyńska 47, 30-363 Kraków, 12 261 86 00

59


Wesele z przytupem Zastanawiacie się czym zaskoczyć gości podczas swojego przyjęcia weselnego? Jak sprawić, by nie zapomnieli go przez długi czas, a przy tym świetnie się bawili? Zaproście ich do tańca z  krakowską legendą, czyli Lajkonikiem. Taką atrakcję ma w  swojej ofercie Krakowska Grupa Folklorystyczna LAJKONIK, która powstała z  myślą o  organizowaniu imprez folklorystycznych dla turystów krajowych i zagranicznych oraz o uatrakcyjnianiu nie tylko wesel, ale także spotkań biznesowych, kongresów, wystaw, targów, czy festiwali. Liryczny kujawiak, zadziorny mazur z ognistymi akcentami, czy elegancki polonez potrafią porwać do tańca nawet najbardziej opornych gości. Przekonała się o tym pani Halina, która zaprosiła Krakowską Grupę Folklorystyczną LAJKONIK na wesele swojej córki. To był prezent, a zarazem niespodzianka dla Pary Młodej. - Występ był doskonały i bardzo podobał się gościom – opowiada pani Halina. - Tancerze bardzo uatrakcyjnili nasze przyjęcie weselne. Goście byli zachwyceni zwłaszcza mazurem i polonezem odtańczonym w pięknych strojach. Spodobało im się również to, że zostali zaproszeni i włączeni do choreografii i wspólnej zabawy. Również Młoda Para była ogromnie zadowolona z niespodzianki. Taki występ trwa blisko dwie godziny. W tym czasie grupa kilkunastu młodych tancerzy, ubranych w  piękne oryginalne stroje, prezentuje tańce narodowe i  regionalne: kujawiaka, mazura, poloneza, porywającego krakowiaka z  oryginalnym Lajkonikiem (wykonanym według projektu Stanisława Wyspiańskiego), niezwykle żywiołowego oberka, czy też zawadiacką polkę z Ludwinowa i inne. Do tańca i wspólnej zabawy porywani są wszyscy goście. - Ślub i wesele to bardzo ważny 60

moment w życiu człowieka – mówi Monika Klekowska, założycielka KGF LAJKONIK. - Dawniej były one naznaczone wieloma elementami o charakterze magicznym czy symbolicznym, mającym na celu zapewnienie powodzenia i dostatku Młodej Parze na nowej drodze życia. Dlaczego więc i dziś nie nadać tej imprezie wyjątkowego charakteru? Tancerze wraz z  muzykami na pewno dostarczą niezapomnianych wrażeń weselnikom, a  legendarny Lajkonik zapewni Młodej Parze szczęście i dostatek. Występy KGF LAJKONIK świetnie sprawdzają się zwłaszcza podczas imprez, w  których uczestniczą zagraniczni goście lub Goście Weselni. Ci są zwykle zauroczeni tradycyjnymi polskimi tańcami oraz ręcznie szytymi oryginalnymi strojami, w których występują tancerze Grupy LAJKONIK. Krakowska Grupa Folklorystyczna LAJKONIK popularyzuje polski folklor w sposób atrakcyjny, dynamiczny i na wesoło. Tancerze poprzez swój taniec wyrażają kunszt i  piękno polskiej sztuki ludowej oraz prezentują bogactwo kostiumów regionalnych. LAJKONIK to profesjonalny zespół młodych, dynamicznych, ekspresyjnych tancerzy oraz muzyków. Tańczą parami niezwykle trudne stylizowane układy w  charakterystycznych rytmach. Tancerze KGF LAJKONIK to przede wszystkim osoby, które uwielbiają taniec i czynią go częścią swojego życia, a przy tym odnajdują radość w kultywowaniu rodzimych, staropolskich tradycji. Dzięki temu ich występy na długo zostają w pamięci.

Więcej szczegółów na stronie www.lajkonik.org.pl. Kontakt z grupą: Kraków, ul. Zakopiańska 9/100 B, tel. kom.509-299-337, 502-250-949, tel./fax: (12) 296 50 10, e-mail:office@lajkonik.org.pl. Sufler Młodej Pary


Sufler MĹ‚odej Pary

61


www.tfutfu.net

Abecadło ślubnych obrzędów i przesądów

D

rodzy czytelnicy jeśli uważacie, że nie zaszkodzi zwracać uwagi na przesądy, związane z zamążpójściem, dla Was właśnie publikujemy poniższy poradnik!

A - aura

Jeśli pogoda w dniu ślubu nie zapowiada się najlepiej, nie należy się tym przejmować. Deszcz uważa się za przepowiednię urodzaju i bogactwa. Burzę, szczególnie jeśli następuje po niej tęcza - za preludium do szczęścia. Nawet obfite opady śniegu dobrze się kojarzą - wszak niebo nie skąpi młodym swego puchu. Słońce to oczywiście także dobra wróżba: szczęścia, pogody, radości.

B - błogosławieństwo

To obrzęd bardzo ważny w wielu rodzinach. Rodzice, najpierw Panny Młodej, a  potem Pana Młodego błogosławią młodych na nową drogę życia. Lepiej nie rozwlekać tej uroczystości, bo bardzo łatwo o  strumienie łez, a  Panna Młoda już za chwilę powinna promienieć uśmiechem.

C - chleb

Jeśli wesele rozpoczyna się od powitania Pary Młodej przez

rodziców chlebem i solą, Panna Młoda może zostać zapytana o to, co woli: „Chleb, sól czy Pana Młodego”. Prawidłowa odpowiedź brzmi: „Chleb, sól i  Pana Młodego, żeby pracował na niego”. Z pokaźnego bochna wcześniej wykrawa się kawałek chleba, by łatwiej było go oderwać. Należy go umoczyć w soli i zjeść, a potem ucałować rodziców.

D -drużba

Świadkami powinny być osoby nie tylko bliskie, ale także dobrze zorganizowane. To na nich będzie spoczywać sporo obowiązków: opieka nad listą prezentów (jeśli ją planujecie), towarzyszenie wam podczas formalności ślubnych, przygotowanie wieczoru panieńskiego i kawalerskiego, pomoc przy odbieraniu życzeń, kwiatów i  prezentów, opieka nad bardziej szacownymi gośćmi.

F - forsa

Zwyczaj mówi, że za wesele płaci rodzina Panny Młodej, zaś rodzina Pana Młodego organizuje na tę uroczystość alkohol i orkiestrę. Może się jednak zdarzyć, że rodziny Panny Młodej nie będzie stać na huczne wesele. Wtedy potrzebny będzie takt i  kompromis. Może skromna uroczystość w  miłym gronie

➤ 62

Sufler Młodej Pary


będzie przyjemniejsza niż wielka impreza? Zwyczajowo rodzina Panny Młodej płaci także za: zaproszenia na ślub, opłaty ślubne, fotografa i wideo, zaś rodzina Pana Młodego za: obrączki, bukiet Panny Młodej, wynajęcie samochodu dla Młodej Pary.

G - goście

Gdy goście weselni nie znają się wzajemnie, warto przemyśleć, jak ich usadzić przy stołach, a następnie wypisać wizytówki, które zostaną ustawione przy nakryciach. Sąsiadów dobierajmy, uwzględniając wspólne tematy do rozmów, temperament. Goście przy stole powinni siedzieć na przemian: mężczyzna, kobieta, mężczyzna. Raczej nie rozdziela się małżeństw. Osoby szczególnie godne szacunku powinny siedzieć bliżej Państwa Młodych. Dalej usadza się młodszych kuzynów i znajomych. Miejsce na szczycie stołu uważane jest za honorowe - siadają gospodarze przyjęcia.

K - kwiaty

Rzucanie bukietem to atrakcja dla panien obecnych na weselu. Świeżo upieczona mężatka w pewnym momencie rzuca bukiet za siebie. Ta z  dziewczyn, która pierwsza go złapie, pierwsza też wyjdzie za mąż. Podobny zwyczaj dotyczy obecnych na weselu kawalerów - Pan Młody rzuca im swoją muszkę albo krawat. Na koniec zabawy para, która „wylosowała” rychłe zamążpójście, może odtańczyć wspólny taniec.

L - lista zaproszonych

Weselnych gości wypada zaprosić osobiście. Jeżeli mieszkają w odległym miejscu, można tę czynność scedować na pocztę. Wszystkich mieszkających bliżej należy odwiedzić, wcześniej umawiając się na krótką wizytę. Lepiej nie wyznaczać zbyt wielu wizyt jednego dnia - weźcie pod uwagę, że wszyscy będą was częstować przynajmniej herbatą i ciastem...

M - miesiąc

Ślub należy brać w miesiącu, w którego nazwie pojawia się litera „r”. Jeśli ktoś koniecznie chce wziąć ślub w innym miesiącu, może starać się oszukać fortunę, odnajdując „r” w nazwie łacińskiej.

O- obrączki

Choć wybierając obrączki, chciałoby się poprzymierzać te, które już zdobią palce naszych przyjaciółek, kuzynek czy mam - nie wolno tego robić! To wróżba niewierności. Własną obrączkę przed ślubem można oczywiście przymierzyć, ale nie należy tego robić zbyt często. Przesądy lubią, gdy wszystko dzieje się w swoim czasie - obrączkę nosi się od dnia ślubu i nigdy jej nie zdejmuje.

P - przysięga

Wszelkie pomyłki przy jej składaniu (np. klasyczne już „i nie dopuszczę cię aż do śmierci”) wróżą radość i szczęście. Jest jednak jeden wyjątek. Przy nakładaniu obrączki nie wolno

wypowiedzieć słowa „amen” po „...przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w  imię Ojca i  Syna i  Ducha Świętego”. Przy okazji warto wiedzieć, że gdy Panna Młoda drżącą ręką upuści obrączkę swego męża na podłogę, podnieść ją powinien ktoś inny (np. ministrant, świadek), nie ona sama.

T - tort

Ceremonia krojenia tortu odbywa się w obecności wszystkich zgromadzonych gości. Młoda Para, trzymając wspólnie nóż lub łopatkę do tortu, odkrawa najpierw kawałek dla siebie (by ich życie było słodkie), a  potem kroi i  nakłada następne porcje, rozdzielając je pomiędzy rodzinę i  przyjaciół. Całość można usprawnić - Młodzi nałożą tort tylko kilku najbliższym osobom, a  kelnerzy pomogą im w  rozdzielaniu reszty ciasta (trudno, żeby bohaterowie wieczoru kroili sami kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kawałków). Skosztowanie weselnego tortu ma w  sobie coś magicznego - gościom udziela się przez to szczęście i radość Państwa Młodych. Dlatego czasem przesyła się starannie odłożone porcje tortu co zacniejszym gościom, którzy z przyczyn losowych nie mogli dotrzeć na ślub.

W - wódka

Państwa Młodych można powitać na weselu dwoma kieliszkami z przejrzystym płynem - w jednym jest woda, w drugim wódka. Młodzi wybierają każde dla siebie jeden kieliszek i muszą go wypić do dna. Ten, komu dostanie się wódka, będzie rządził w małżeństwie. Potem tłuką swoje kieliszki o podłogę, by zapewnić sobie szczęście (“Gdzie się tłucze i leje, tam się dobrze dzieje”).

Z - zabawa

Inauguracyjny taniec na weselu należy do Młodej Pary. Wypada, by Panna Młoda zatańczyła także z teściem, tatą i drużbą, a Pan Młody z teściową, mamą i druhną. Na weselu Państwo Młodzi, ich rodzice i świadkowie są „na służbie”, nie mogą więc przesadzić z ilością wypitego alkoholu. Huczne świętowanie można zostawić na poprawiny.

Ż - życzenia

Podczas składania życzeń Nowożeńcy przeważnie nie poznają połowy gości, dobrze jednak, gdy wśród nich znajdzie się osoba naprawdę zupełnie im obca, przypadkowo obecna w kościele. Małżeństwo wtedy na pewno będzie szczęśliwe. Po życzeniach goście obsypują Młodych ryżem i  monetami. Zwłaszcza te ostatnie przynoszą wróżbę bogactwa i  urodzaju, pod warunkiem że młodzi wyzbierają je co do grosza. Miłościwi goście powinni jednak pamiętać, że Pannie Młodej ubranej w gorset i halki może być niewygodnie zbierać grosiki. Garść monet zupełnie wystarczy, by zapewnić Młodym dobrobyt. 63


Sesja ślubna dopięta „na ostatnią haftkę”. 1. Fotograf

Wiele par, które wkrótce mają stanąć na ślubnym kobiercu konfrontuje się ze złożonym zagadnieniem organizacji ślubnej sesji zdjęciowej. Na pytania: jak, gdzie, kiedy, za ile, próżno szukać jednoznacznych odpowiedzi. Jak sprawić, żeby fotografie stały się piękną pamiątką na całe życie, a nie zbiorem przypadkowych ujęć upchniętych na dnie szuflady? Na co zwracać uwagę i  kogo prosić o  fachową pomoc? Zapraszam do lektury i obejrzenia sesji ślubnej inspirowanej „Euro 2012”, która jest żywym dowodem na to, że tematem zdjęć może być dosłownie wszystko!

Wybór właściwego człowieka to pierwszy krok. W czasach kiedy posiadanie lustrzanki robi z  nas fotografa, bardzo łatwo o  wielką pomyłkę. Przeanalizuj portfolia i  zdecyduj się na osobę, która robi zdjęcia w  stylu i  klimacie, jaki Ci odpowiada. Coraz częściej Państwo Młodzi decydują się na dwóch różnych fotografów: do zdjęć reporterskich z  wesela i do sesji ślubnej. Pełen emocji reportaż wymaga zgoła innych zdolności, niż sesja na wzór modowego edytorialu – nie każdy potrafi połączyć te umiejętności. Raczej nie decyduj się na współpracę z  jednym z  gości weselnych, który „interesuje się fotografią”. Szanse, że będziesz zadowolona będą malały odwrotnie proporcjonalnie do ilości wychylonych kieliszków. Koniecznie spotkaj się z  wybranym fotografem wcześniej, udana współpraca musi być oparta na sympatii i swobodnym samopoczuciu. Za sesję ślubną (bez reportażu weselnego) zapłacisz od 500 złotych w  niewielkich miejscowościach do 7000 złotych u fotografów ze znanym nazwiskiem. Przy czym nie zawsze cena gwarantuje jakość, szaleńczo zaangażowany początkujący fotograf może spodobać Ci się bardziej niż zblazowane „nazwisko”.

2. Koncept Jest grupa osób, którym wystarczy sztampowe zdjęcie „za rączki-buzi-ławeczka-drzewko”. Jednakże coraz więcej klientów poszukuje oryginalnych i wyjątkowych koncepcji. Tematem sesji może być wszystko, muzyka, którą lubicie, miejsce, w którym się poznaliście, wasza pasja, pochodzenie, marzenia… dosłownie wszystko. Uczestniczyłam w organizacji sesji ślubnych na motocyklach, na spadochronie, w  wodzie, z  psami, na koniach, w  kuchni, na boisku, na basenie. Na rynku jest wiele firm i  osób, które pomogą Wam zaplanować i przeprowadzić nawet najbardziej karkołomne przedsięwzięcie. Uwierzcie, że zdjęcia pary młodej w siodłach, w pełnym galopie zostają w  pamięci na zawsze, a  emocje towarzyszące sesji jeszcze wzmacniają odbiór fotografii.

64

Sufler Młodej Pary


3. Jak to zrobić? Przygotowania do sesji zdjęciowej różnią się nieco od przygotowań ślubnych. Zarówno fryzura, jak i makijaż będą, a przynajmniej powinny być inne. O ile fryzura może być lżejsza, zwiewniejsza i bardziej plastyczna (nie musi w końcu utrzymać się 20 godzin), o tyle makijaż będzie mocniejszy i intensywniejszy. Często fotograf współpracuje z zespołem, który może się zając Twoim wizerunkiem, warto skorzystać z takiej propozycji – na pewno obniży to koszta. Popularne jest również wypożyczanie sukni i garnituru specjalnie na sesję. Ślub można wziąć w tradycyjnej, niekontrowersyjnej sukience, a na sesji zaszaleć z  krótką, wydekoltowaną lub przeźroczystą kreacją. Pamiętaj o biżuterii, nakryciach głowy, butach – im ciekawsze dodatki, tym większe pole do popisu dla fotografa.

4. Kiedy? Zdecydowanie odradzam planowanie sesji ślubnej w trakcie wesela. Coraz więcej Par odchodzi od tego zwyczaju, gdyż z reguły goście z zaniepokojeniem szukają Państwa Młodych, gdy fotograf goni ich po plenerze, próbując znaleźć ciekawe miejsce i złapać jeszcze trochę światła. Lepiej wybrać spokojny termin, wyczekać na wymarzoną pogodę, wypić dwie lampki szampana i dobrze się ze sobą bawić, zapominając o obecności fotografa. Kiedy zadajemy pytanie: kiedy, nie sposób nie wspomnieć o  trendzie na zdjęcia z  nocy poślubnej. Raczej mało prawdopodobne, że uzyskamy coś w  dobrym guście – pamiętajmy, że pozowanie generalnie jest trudne dla większości osób, a  pozowanie w  tak intymnej sytuacji nie często kończy się powodzeniem.

Zagadnienie tak obszerne, jakim jest sesja ślubna, zawsze pozostawi jakieś pytania i wątpliwości. Jeśli jesteś kobietą o  wielkiej fantazji, pragnącej niebanalnej pamiątki ślubnej, zapraszamy do Atelier Bernady w  Krakowie, gdzie wybitni specjaliści od wizerunku ślubnego pomogą Ci ubrać marzenia w realne ramy.

Tekst: Malwina Solecka, Atelier Bernady foto: Magdalena Buksa 65


fotografslubny.com.pl

Przeszkody małżeńskie

w prawie kościelnym Jednym ze stosunkowo mało znanych zagadnień, jednak mających niebagatelne znaczenie dla potencjalnych małżonków, są przeszkody małżeńskie w prawie kościelnym. Z uwagi na zainteresowanie tą tematyką ze strony naszych Czytelników poniżej publikujemy listę przeszkód małżeńskich obowiązujących w prawie kościelnym w Polsce. Orzeczenie nieważności małżeństwa odbywa się w  specjalnym procesie. Orzeczenie musi się opierać na konkretnej przyczynie. Po pierwsze, należy wymienić przeszkody małżeńskie kanoniczne. Przeszkodą małżeńską jest okoliczność, która powoduje, że dana osoba jest niezdolna do zawarcia małżeństwa. Prawo kanoniczne wyróżnia 12 przeszkód małżeńskich.

1. Przeszkoda wieku

Małżeństwa nie może zawrzeć mężczyzna, który nie ma ukończonych 16 lat, oraz kobieta, która nie ukończyła 14 lat. Jednak prawo kanoniczne daje Konferencji Biskupów możliwość ustanowienia wyższego wieku. Tak też się stało w Polsce. Małżeństwo mogą zawrzeć mężczyzna i  kobiet, którzy ukończyli 18 lat. Tylko w  wyjątkowych sytuacjach sąd opiekuńczy może zezwolić kobiecie, która nie ukończyła 16 lat, na zawarcie małżeństwa. Prawo kanoniczne także zezwala w niektórych przypadkach na małżeństwo 16-letniej kobiecie. Mężczyzna musi mieć 66

ukończone 18 lat. Kościół nie daje w tym względzie żadnej dyspensy.

2. Przeszkoda niemocy płciowej Niemoc płciowa, według prawa kanonicznego, to niezdolność do współżycia płciowego. Polega na wrodzonym lub nabytym braku – u mężczyzny lub kobiety – uniemożliwiającym akt płciowy. Aby niemoc płciowa mogła stanowić przeszkodę małżeńską, musi być: • uprzednia – istnieć w czasie zawierania małżeństwa, • trwała – niemożliwa do usunięcia, • pewna

3. Przeszkoda węzła małżeńskiego Osoba związana ważnym węzłem małżeńskim nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Kościół strzeże zasady nierozerwalności związku małżeńskiego. Nie zezwala na zawarcie nowego małżeństwa za życia współmałżonka. Małżeństwo jest bigamiczne

i tym samym nieważne, jeśli poprzednie małżeństwo jednej ze stron zostało ważnie zawarte i  nie zostało prawnie rozwiązane.

4. Przeszkoda różnej religii

Przeszkoda ta zachodzi pomiędzy osobą ochrzczoną w Kościele katolickim oraz osobą nieochrzczoną.

5. Przeszkoda święceń

Przeszkodą święceń jest związany każdy duchowny. Za osobę duchowną należy uznać osobę przyjmującą święcenia diakonatu. Przeszkoda ta ustaje na mocy wyroku orzekającego nieważność święceń albo przez dyspensę właściwego przełożonego.

6. Przeszkoda publicznego, wieczystego ślubu czystości Źródłem tej przeszkody jest wieczysty ślub czystości złożony publicznie w zakonie. Publiczny ślub musi być wieczysty, oznacza to, że został zawarty Sufler Młodej Pary


R E po upływie ślubów czasowych. Ślub czystości świecki nie stanowi przeszkody. Przeszkoda ślubu czystości może ustać po wydaleniu z zakonu lub przez dyspensę.

7. Przeszkoda uprowadzenia Przeszkoda ta zachodzi między mężczyzną i uprowadzoną lub zatrzymaną w celu zawarcia z nią małżeństwa kobietą. Ważne, że przeszkoda ta nie obowiązuje odwrotnie. Kobieta uprowadzona to taka, która została uprowadzona z  miejsca dla niej bezpiecznego w  inne, niebezpieczne, miejsce. Natomiast kobieta zatrzymana to taka, która została zatrzymana w miejscu, gdzie mieszka albo do którego przybyła dobrowolnie. Motywem przewodnim uprowadzenia musi być chęć zawarcia małżeństwa.

K

L

A

8. Przeszkoda zabójstwa współmałżonka Przeszkoda zabójstwa współmałżonka polega na tym, że osoba, która pragnie zawrzeć małżeństwo z inną osobą, zadaje śmierć współmałżonkowi tej osoby lub własnemu. Ponadto przeszkoda ta polega na tym, że strony wspólnym działaniem powodują śmierć współmałżonka.

9. Przeszkoda pokrewieństwa Przeszkoda ta zachodzi pomiędzy osobami, które chcą zawrzeć małżeństwo, jeśli łączą ich więzy krwi. Wyróżnia się dwie linie pokrewieństwa: prostą i boczną. Prosta obejmuje rodziców, dzieci, wnuków. Linia boczna obejmuje osoby niepochodzące bezpośrednio od siebie, ale mające wspólnego przodka. W  linii prostej pokrewieństwo stanowi przeszkodę we wszystkich przypadkach.

M A W linii bocznej pokrewieństwo stanowi przeszkodę do czwartego stopnia pokrewieństwa włącznie. Przeszkoda ta zachodzi pomiędzy bratem i siostrą (II stopień), stryjem i bratanicą, wujem i siostrzenicą (III stopień), między rodzeństwem ciotecznym (IV stopień).

10. Przeszkoda powinowactwa Przeszkoda ta zachodzi tylko w linii prostej, w  każdym stopniu. Powinowactwo zachodzi między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka.

11. Przeszkoda przyzwoitości publicznej

fotografslubny.com.pl

Przeszkoda ta powstaje w wyniku bliskości osób nawiązanej albo w  nieważnym małżeństwie po rozpoczęciu wspólnego pożycia, albo z  konkubinatu. Unieważnieniu ulegnie małżeństwo pomiędzy mężczyzną a  matką lub córką rzekomej żony oraz pomiędzy kobietą a ojcem lub synem rzekomego męża.

12. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego Pokrewieństwo prawne jest następstwem bliskości osób powstałej z przysposobienia prawnego, czyli adopcji. Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby, które na skutek adopcji są złączone pokrewieństwem prawnym w  linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej. Przeszkoda pokrewieństwa zachodzi między adoptującym a  osobą adoptowaną oraz pomiędzy osobą adoptowaną a rodzeństwem adoptującego. 67


www.tfutfu.net

Ach, ach, ach, co to był za ślub W górach, nad morzem lub jeziorem. To nie są kierunki turystyczne na miodowy miesiąc, ale propozycje ślubnych sesji fotograficznych.

www.tfutfu.net

Największym powodzeniem w fotografii ślubnej cieszy się sesja w  plenerze. I  wbrew pozorom, jest to jedna z najstarszych form fotografowania młodych małżonków. Kiedyś do takich zdjęć pozowali nie tylko sami małżonkowie, ale całe ich rodziny. Wyglądało to mniej

więcej tak: fotograf wybierał najlepsze miejsce. W wyborze lokalizacji kierował się przede wszystkim jakością i dostępnością naturalnego oświetlenia. Zwykle było to sąsiedztwo domu. Oczywiście fotografie nie były robione na tle wiejskiej zabudowy czy miejskiej kamienicy. Za tło

służyło rozwieszone pomalowane płótno. Zwykle obrazkiem był pejzaż. Zdjęcia te były niezwykle statyczne. Ludzie po prostu stali lub siedzieli jak zamarłe figury. Wszelki ruch nie był pożądany. Współcześnie liczy się nie tylko atrakcyjny plener, ale i dynamika ślubnego zdjęcia. Zatem coraz częściej fotografowie zachęcają młodych do udziału w aranżowanych scenkach. Chodzi o to, by zdjęcia nie były statyczne, by było w  nich życie. I  nie jest to tylko rozrzucanie przez małżonków suchych liści czy kwiatów, ale również ochlapywanie się wodą z fontanny, lekkie bieganie po plaży, a  nawet wbieganie w  morskie fale. Oczywiście wszystko w  strojach ślubnych! Dobór samego pleneru jest bardzo ważny. Na topie są zdjęcia miejskie – również nocne. Młodzi pozują w zatłoczonym tramwaju, autobusie, na chodniku, a  nawet na blokowisku. Zwykle

➤ 68

Sufler Młodej Pary


dj –wodzirej zespól folklor śpiewacy operowi

e.com n z c uzy zyczne.com m i slug slugi-mu 6 u . w ww il: info@u -858-99

e-ma

R

94 tel: 6

E

K

A

M

A

nicznej można poruszać wszelkie kwestie dotyczące sesji ślubnej (np. czy będzie asystent, który przytrzyma lampę, pomoże ustawić modeli). Ważne, by mieć dobry kontakt z fotografem, któremu zlecamy bardzo ważne dla nas zdjęcia! Na gustowne i  dobrej jakości zdjęcia ślubne trzeba przeznaczyć ok. 1.2 - 3 tys. zł. Najtańsza jest oferta podstawowa obejmująca zwykle sesję w plenerze plus obróbkę zdjęć i zapisanie jej na nośniku. A w pakiecie najdroższym może być m.ni.: zdjęcia od przygotowań do ślubu przez niemal całe wesele, zdjęcia rodzinne po ceremonii zaślubin, aranżacja studia foto na weselu, sesja plenerowa. www.tfutfu.net

w tle widać charakterystyczne dla danego miasta miejsca. Bywa również, że lokalizacje w plenerze układają się w historię młodej pary. Małżonkowie ustawiają się do zdjęć w kawiarni, w której się spotkali na pierwszej randce, na swojej uczelni czy przy trzepaku obok bloku, w którym mieszkali w dzieciństwie. Ile par, tyle pomysłów – przyznają zgodnie fotografowie. Jednak na popularności wcale nie tracą sesje w fotograficznym atelier. Dla miłośników dynamiki mogą one wydawać się dość tandetne, natomiast zwolennicy tradycji są nimi zachwyceni. Ten wariant często wybierają pary, które chcę mieć sesję fotograficzną w dniu ślubu. Jednak termin trzeba zarezerwować z  kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Zdarza się, że państwo młodzi przyjeżdżają z całymi rodzinami. Sama sesja trwa około 2 godzin. Fotograf prowadzi młodych do studia, w którym już czekają rekwizyty: stara skrzynia, sztuczne schodki, stylizowane fotele. Tłem jest wysuwana fototapeta, którą zmienia się w zależności od potrzeb: gdy małżonkowie chcą pozować na tle romantycznej uliczki czy zamku. Jak wybrać odpowiedniego dla siebie fotografa? Doskonale tutaj sprawdza się poczta pantoflowa, czyli po prostu trzeba zrobić rozeznanie wśród znajomych i spotkać się z polecanymi przez nich fotografami. Warto przejrzeć też strony internetowe profesjonalistów. To pozwoli nam od razu ocenić talent i  styl fotografa. Nie bójmy się pytać – już podczas rozmowy telefo-

L

69


fotografslubny.com.pl

Ile kosztuje ślub kościelny Elementem często podnoszącym temperaturę przygotowań ślubnych jest nieświadomość Młodych, co do wysokości opłat, jakie powinni wnieść z tytułu kościelnej ceremonii ślubu oraz kosztów pobocznych z tym związanych. Postaramy się w tym artykule przedstawić Wam Czytelnicy w możliwie przystępny sposób tę kwestię

M

ówi się, że największe opłaty za ceremonie zaślubin pobierane są w stolicy Jednak nawet tu możemy zawrzeć związek praktycznie za tyle, za ile chcemy. Nie inaczej jest w  Krakowie. Wszystko tak naprawdę zależy od nastawienia osoby duchownej i  praktyki stosowanej w  danej świątyni. Najczęściej jest tak, że słowo „co łaska” oznacza dobrowolność wysokości wnoszonej ofiary, choć jak wszędzie także i tutaj zdarzają się wyjątki. Ogólnie można powiedzieć, że zmieniły się czasy, a wraz z nimi zmieniło się nasze podejście do składania ofiar z okazji udzielania sakramentów. Także tutaj widać „konsumpcyjne” nastawienie. Ludzie przychodzący do kancelarii parafialnej często zachowują się tak, jak w kolejnej instytucji, do której przyszli po usługę. Płacę, więc wymagam! W pewnym momencie jednak gdzieś gubi się sens składanej ofiary. Nie da się kupić sakramentu chrztu, bierzmowania, małżeństwa. Nie da się też zapłacić za mszę. To są wartości niewymierne, stąd też mówimy o ofierze składanej z okazji sprawowania sakramentów czy sakramentaliów (np. pogrzeb). Trudno powiedzieć czy tradycyjne „co łaska” przekształciło się w  „co łaska, ale nie mniej niż…”, natomiast można się zastanowić, co się kryje w tym stwierdzeniu i skąd się ono bierze. Po pierwsze: niekiedy ludzie przychodzą nieświadomi tego, jaką ofiarę należałoby złożyć i pytają duszpasterza o konkretną sumę.

Najczęstszą praktyką roztropnego księdza jest zorientowanie wiernego, ile w takich okolicznościach składają inni parafianie. Zawsze może on z łatwością zajrzeć do księgi z intencjami i podać widełki kwotowe najniższej i  najwyższej ofiary. W  ten sposób możemy sami zdecydować, jaką ofiarę chcemy złożyć. Możemy po prostu wyciągnąć sobie średnią. Drugi aspekt jest nieco bardziej złozony: Nowożencom czasem nie do końca słusznie się wydaje „że im się należy, a ksiądz im łaski nie robi” i  składają ofiarę, tak małą, że mogliby sobie ją darować. Pamiętajmy, że już od starożytności, we wspólnotach pierwszych chrześcijan, ludzie składali ofiary na rzecz Kościoła. Czasem były to całe majątki. Istniało silne poczucie dobra wspólnego. Dziś nikt takich poświęceń nie wymaga. Ale też nie można ducha ofiarności zatracić. Jeśli ktoś wydaje na przyjęcie weselne grube tysiące, a na ceremonię w kościele przeznacza promil tego, to jakieś nieporozumienie. W tym miejscu pojawia się pytanie: co dla kogo jest ważne? Z  drugiej strony, sporo osób twierdzi, że często spotkały się z kwotą minimalną, którą należało zostawić w kościele. Podobnego zdania są wedding plannerzy (zawodowi konsultanci ślubni), z racji swojej profesji bardzo dobrze znający to zagadnienie. W ich opinii stawki za udzielenie ślubu lub wydanie licencji są zazwyczaj w parafii z góry określone. Nawet, jeśli przy pierwszym spotkaniu

➤ 70

Sufler Młodej Pary


MENU WESELNE od 170 PLN 100% rzetelne biuro 22 lata tradycji

FIRST MINUTE Gr Grecja od 550 zł Wpłać zaliczkę 150 PLN i zagwarantuj sobie niską cenę

www.antalek.pl

ul. Królewska 1 Kraków � 12 631 01 05, 12 633 22 18

71


Dlaczego tyle wydajemy?

Inna sprawa, że w ogóle lubimy wydawać pieniądze na ważne rodzinne uroczystości. Pojawia się tu kilka kwestii. Jest to dla młodych małżonków czy ich rodziców jeden z  najważniejszych dni w  życiu, więc chcą, aby wszystko było idealne, dograne, żeby przebiegało zgodnie z  planem. Musi być ładna pogoda, piękna sukienka Panny Młodej, pyszne jedzenie, porywające kazanie 72

fotografslubny.com.pl

z księdzem pada określenie „co łaska”, to przy kolejnym okazuje się zazwyczaj, że jest to jakaś konkretna kwota. A  jakie to są kwoty? Teorii jest wiele... Z  informacji, które można znaleźć na forach internetowych, blogach czy pytając znajomych, wynika, że Warszawa jest najdroższa – Tutaj też są największe różnice. W jednej parafii zapłacimy 400 zł za ceremonię, a w innej 1500. Podobnie wygląda sytuacja, w innych dużych miastach, choć nie zawsze jest to regułą. Kwestia ustalenia ceny za ceremonię ślubną tak naprawdę zależy tylko od księdza i  praktyki przyjętej w  danej parafii. W takiej sytuacji nie wypada dać za mało, ale też nie trzeba przesadzać. Widełki kwotowe jednak dobrze się sprawdzają. Inaczej jest w przypadku oprawy muzycznej ślubu. Często jest tak, że organiści zarabiają tylko na ślubach, chrztach i pogrzebach - więc takie pobieranie opłat ma sens. Ale na pewno nie jest to „co łaska”, bo i  organista, i osoba która ustawia kwiaty, mają ustalone stawki. Z  opinii socjologów wynika iż każdy wie, że wesele czy komunia to kosztowne przedsięwzięcie, ogólna kwota, jaką wydaje się na tego typu imprezę składa się z  bardzo wielu drobnych elementów. Biorąc pod uwagę, np., że wesele będzie nas kosztowało 20 tys. zł, to czy wydamy na bukiet panny młodej 150 czy 200 zł, to tak naprawdę będzie tylko drobniutki ułamek dużej kwoty, jaka przeznaczona jest na całą imprezę. Często więc decydujemy się, aby jednak dopłacić te dodatkowe 50 czy 100 zł, żeby kwiaty były piękniejsze, czy żeby koszula lepiej leżała.

w kościele. Poza tym: chęć pokazania się. Powiedzenie „zastaw się, a postaw się” jest znane Polakom od wieków. W różnych środowiskach różnie wystawność organizowanych imprez jest tłumaczona: od poczucia, że trzeba pokazać wszystkim (sąsiadom, rodzinie) że, po pierwsze, jesteśmy w stanie zorganizować niezapomniane przyjęcie, po drugie, stać nas na to i w końcu zorganizujemy coś tak, żeby nasza impreza była lepsza od ślubu koleżanki. Trudno nie zgodzić się z  tą teorią. „Wesele robimy w tej samej restauracji co Kasia, ale gwarantuję ci, że nasze będzie lepsze” – wielu z  nas usłyszało kiedyś tego typu zdanie. Z drugiej strony, zdaniem psychologów niekiedy duże kwoty, które zostawiamy w kancelarii parafialnej, wynikają z potrzeby pokazania się. Amerykańskie filmy dostarczają nowych wzorców „idealnego wesela”, pojawiają się coraz to nowe pomysły, nowe elementy upiększania, coraz więcej, więcej i  więcej (a każde „więcej” to dodatkowy koszt), i tutaj działa wspominany wcześniej mechanizm: „U kuzynki był wiejski stół z  pieczoną szynką, my będziemy mieć pieczone prosię”. W ten sposób nakręca się spirala coraz to nowych wydatków, związanych z tym, żeby było lepiej, piękniej, bardziej nieprzecięt-

nie, żeby się wyróżnić, zostać zapamiętanym, żeby o naszej imprezie jeszcze długo wspominano i  stawiano ją za wzór. Jest to dobry sposób na budowanie własnej wartości w oczach innych.

Kanony, z których nie można się wyłamać Jest jeszcze jedna kwestia, o której nie wolno zapomnieć. Z jednej strony narzekamy na to, że ksiądz podaje nam konkretną kwotę, która wcale nie jest mała, z  drugiej jednak sami zastanawiamy się, czy np. 300 zł to nie będzie za mało. Jesteśmy przygotowani na to, że istnieją pewne kanony i godzimy się na to. Można powiedzieć, że w społeczeństwie funkcjonuje swoisty etos tego typu imprez – w tak zwanej powszechnej świadomości istnieje pewien wzór organizacji wesela czy komunii. Mowa tutaj o  nieoficjalnych cennikach dla księży, kanonach w  menu na przyjęciu, zestawu prezentów, jakie mają być wręczane przez konkretne osoby itd. Ten wzór także się rozrasta. Kiedyś utarte było, że ojciec chrzestny na prezent komunijny ofiarowuje zegarek, potem rower, obecnie w grę wchodzą laptopy czy skutery. Dobrze wyjaśniają to naukowcy: z  jednej strony oburzamy się na taką komercjalizację wydarzenia religijnego, Sufler Młodej Pary


R E

z drugiej konformistycznie uczestniczymy w tej spirali kosztów, bo przecież nie wypada się wyłamać i sprawić dziecku przykrość czy wystawić się na „ośmieszenie”. Nie wypada się wyłamać i  najeść wstydu, a  zarazem nie zawsze chcemy i  możemy zapłacić. Życiowe sytuacje bywają różne, a  z  wydarzeniami takimi jak ślub, chrzest, komunia czy pogrzeb i  tak związane są bardzo duże wydatki. Dlatego warto pamiętać o tym, że płacić wcale nie trzeba. W świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego wszelkie opłaty są dobrowolną ofiarą wiernych. Jeśli ksiądz jest uparty, to zawsze można zwrócić się do biskupa danej diecezji, przedstawiając mu sytuację i  pytając, co zrobić. Są miejsca w  Krakowie gdzie za mszę ślubną nie zapłacicie ani grosza. Tak jest w bazylice OO Dominikanów, oni cennika nie mają. Każda suma, którą ofiarujecie będzie tam przyjęta z wielką wdzięcznością. Jeśli nie będzie Was stać na ofiarę to też nic się nie stanie. Jeśli nie stać Was na organizację przyjęcia weselnego zawsze możecie zrobić małe przyjęcie w domu z ciastami, sałatkami i  tortem domowej roboty. Najważniejsze, żeby było miło i sympatycznie. Pamiętajcie, że w świetle Prawa Kanonicznego: 1. Oprócz ofiar określonych przez kompetentną władzę kościelną, ksiądz nie może się domagać niczego za udzielanie sakramentów, przy czym potrzebujący nie powinni być pozbawieni pomocy sakramentów z racji ubóstwa (kan. 848), 2. Wstęp do kościoła podczas sprawowania świętych czynności musi być wolny i bezpłatny (kan. 1221). Zasady te przyświecają zdecydowanej większości osób duchownych. Co zrobić jednak w  sytuacji, kiedy idziemy do kościoła i otrzymujemy od księdza „cennik”? Kodeks Prawa Kanonicznego mówiąc o  opłatach i  taksach jest dość precyzyjny. Jeśli prawo czego innego nie zastrzega, do zebrania biskupów prowincji należy: 1. określić opłaty za różne akty wykonawczej władzy dobrowolnej lub za wykonanie reskryptów Stolicy Apostolskiej; wymagają one potwierdzenia Stolicy Apostolskiej; 2. określić ofiary składane z  okazji udzielania sakramentów i sakramentaliów. Tak, więc jak widać, cenniki są możliwe. Ale trzeba przypomnieć, że w warunkach polskich nie powinny mieć one miejsca, gdyż II Synod Plenarny, odbywający się w  latach 1991-1999, zabronił wyznaczania wysokości ofiar przy okazji sprawowania sakramentów i  sakramentaliów. W  takiej sytuacji ewentualne cenniki są nieporozumieniem i  w  dużej mierze wynikają z  nieświadomości tak duchownych jak i  parafian. Z  drugiej jednak strony często narzeczeni sami niepotrzebnie nakręcają spiralę nerwowości. Wszak już w  czasach starożytnych wierni dzielili się z  kościołem. Nie pozwólcie, aby w  dużej mierze wydumany problem przysłonił Wam radość z tego wyjątkowego dnia. Niech i ksiądz się raduje wraz z Wami.

K L A M A 73


Bądź boska w sukni ślubnej! W jaki sposób dobrać odpowiednią suknię ślubną do Twojego typu sylwetki? Co dzisiaj króluje w modzie ślubnej? Co jest popularne, stylowe, a co uchodzi już za modowe retro? Zapraszamy do przeczytania kilku praktycznych wskazówek, jak wyglądać i przede wszystkim czuć się bosko w czasie swojego ślubu… Kręgiel, kielich czy wiolonczela?

Popularne stylistki modowe Trinny i Susannah  w  swojej książce pt. Księga kobiecych sylwetek zaprezentowały XII typów  kobiecej figury oraz porady dotyczące korzystnego ubierania się. Zanim zdecydujesz się wybrać odpowiednią sukienkę na ten jeden jedyny wieczór w  życiu, dowiedz się najpierw, czy Twoja figura to: kręgiel, kielich, klepsydra, rożek, wiolonczela, jabłko, kolumna, a  może dzwon, wazon, cegła, lizak albo gruszka. Na gruncie polskim nieco zamieszana wprowadziła Monika Jurczyk ze swoją książką „Bądź boska” – poradnik dla kobiet oparty na autorskim systemie polskich sylwetek. Autorka

udowadnia, że styl to kwestia proporcji a nie rozmiaru. Moda według Jurczyk – również ta ślubna - to nie pawie pióra, plisy, tafty i  falbanki. Zanim odwiedzisz salon sukien ślubnych – poczuj, że jesteś boska i wyglądaj zjawiskowo.

Koronki na topie

Specjalistka od mody ślubnej przekonuje: „I znów królują koronki, kolory (pastele, czerwienie a  nawet czarne suknie)”.  Dekolty? „Tak, ale te na plechach, głębokie czasem nawet po sam pas”. Czy jednak do każdej sylwetki pasuje taka propozycja: „To świetne rozwiązanie dla kobiet o  mniejszym biuście. W zamian mogą wyeksponować piękne plecy” – podkreśla stylistka. W ostatnim czasie popularnością cieszą się suknie 2w1. Co daje nam to rozwiązanie? „Efekt „wow” w kościele i wygodę bez płatającego się między nogami trenu na weselu” – przekonuje stylistka. Pojawia się jednak pewien problem: „Jest pewne „ale”. Nogi będą głównym bohaterem wariantu „mini”, dlatego pozwolić sobie na nie mogą tylko Panny o długich i zgrabnych”.

Bądź boska!

www.chroma.pl

74

Coraz częściej styliści podkreślają, że styl – również na weselu – to kwestia proporcji a nie rozmiaru i że każda kobieta – niezależnie od figury i  typu sylwetki - może poczuć się na swoim ślubie wyjątkowo. Pamiętajcie, że w wybranej sukni spędzicie przynajmniej kilkanaście godzin podczas ślubu i wesela. Później jeszcze trzeba będzie założyć ją w trakcie sesji plenerowej. Zanim dokonacie ostatecznego wyboru upewnijcie się, czy nic nie gniecie, nie odpina się. No i  przede wszystkim spróbujcie swobodnie się poruszać i tańczyć w kreacji. Pamiętajcie, żeby podczas przymiarek kilkakrotnie usiąść w sukni i zobaczyć, jak układa się podczas siedzenia na krześle. Czy jednak aż tak bardzo należy przejmować się aktualnie obowiązującymi trendami? Stylistka, która od lat ubiera Panny Młode i zna się na tym doskonale, przekonuje, że piękna Panna Młoda to niekoniecznie modna Panna Młoda. „Nic na siłę. Przede wszystkim bądź sobą w  tym wyjątkowym dniu. Niech suknia odzwierciedla Twój charakter, pomysł na życie, fantazję”. Po prostu: bądź boska w tym wyjątkowym dniu swojego życia, boska!  Sufler Młodej Pary


E K

KRAKÓW CITY CENTER

L A M

Małżeństwo to spokojna przystań, W której spotykają się dwa okręty. Jaka szkoda, że ja musiałem spotkać się z okrętem wojennym. Harry Kemelman

R

Dziewczyna powinna być tak piękna, Żeby, się z nią człowiek ożenił nawet bez posagu, I zarazem taka bogata, Żeby się z nią mógł ożenić nawet i bez piękności. Josef Gorion

A

Diabli biorą wszystko oprócz złej baby. Stanisław Jerzy Lec Jeden woli narzeczoną z pieniędzmi, drugi woli ją bez koszuli. Peter Altenberg Człowiek dowiaduje się dopiero po latach, Z kim uprawiał sodomię. Stanisław Jerzy Lec Swat to pośrednik małżeński, który wie, Jaka dziewczyna jest odpowiednia dla ciebie, a sam ożenił się z nieodpowiednią. Peter Altenberg Mąż, który by zawsze słuchał swej żony, trafi do piekła. Stanisław Jerzy Lec Kobieta stawia na nogi i zwala z nóg. Wiecznie trwać będzie kobieca zawiść i nienawiść. Stanisław Jerzy Lec Ślicznej jak ptaszek młodej mężatki Lepiej nie wypuszczać z klatki. Kurt Tucholsky Kochają się! Ona siebie, on siebie. Hugo Steihaus Każdy ma taką żonę, na jaką zasłużył. Josef Gorion

Wymarzone miejsce na organizacje Waszego wesela Sala balowa na 200 osób

WIELKIE OTWARCIE WRZESIEŃ 2013 ul. Wielopole 4, Kraków T: + 48 12 619 01 55, F: +48 12 619 01 53 cc@hik.krakow.pl, www.hik.krakow.pl

75


fotolaba.pl

Instrukcja obsługi ukochanego mężczyzny… Wiele kobiet zastanawia się jak przekonać, swojego ukochanego by przestał rozrzucać po mieszkaniu gatki i zaczął zakręcać pastę do zębów? Drogie Panie, niestety, mężczyzna to materiał oporny na zmiany. Dlatego kobieta musi uzbroić się w cierpliwość i... poczucie humoru. Instrukcja obsługi ukochanego mężczyzny… Wiele kobiet zastanawia się jak przekonać, swojego ukochanego by przestał rozrzucać po mieszkaniu gatki i zaczął zakręcać pastę do zębów? Drogie Panie, niestety, mężczyzna to materiał oporny na zmiany. Dlatego kobieta musi uzbroić się w cierpliwość i... poczucie humoru. Facet to wbrew obiegowym opiniom płci pięknej całkiem skomplikowana istota. Ale... trochę z innej planety. W związku z  tym w  zwykłych, codziennych sytuacjach wielu z  nas robi jakieś przedziwne rzeczy, których kobiety nie potrafią zrozumieć. Dlaczego? Dla wszystkich zainteresowanych mieszkanek Wenus publikujemy przewodnik obejmujący cztery męskie zachowania najbardziej charakterystyczne dla Marsjan wraz z  radą, jak je wyeliminować. A przynajmniej... jak się nimi nie denerwować.

Mężczyzna i poranna toaleta

Nawet gdybyś nie wiedziała, że twój ukochany przed chwilą udał się do łazienki, i tak byś to odgadła. W  umywalce kłębi się resztka pianki do golenia z  mało estetycznymi kawałkami szczecinki, pasta do zębów wyciśnięta jest od środka zamiast od końca, a deska sedesowa – oczywiście podniesiona. Twój mężczyzna, przynajmniej wedle własnego mniemania, stworzony jest do wyższych celów. Zajmowanie się resztkami zbędnego owłosienia na sitku czy kwestią tubki z pastą jest znacznie poniżej jego godności. On uważa, że to żaden problem! Jeśli chodzi o  podniesioną deskę, to właściwie powinnaś mu dziękować. Jeszcze mógłby niechcący ją ochlapać i potem miałabyś pretensje... 76

ROZWIĄZANIE: Pasty do zębów miejcie dwie, to nawet zdrowo, bo dopasujecie je do swoich potrzeb. I niech on robi ze swoją to, co mu się podoba – w końcu nie jest głupi, sam się pewnie zorientuje, że wyciskanie od końca oszczędza wielu problemów i jest bardziej ekonomiczne. Sprawę brudnych sitek i uniesionej klapy rozwiąż krótko i po męsku. Postaw ukochanemu ultimatum: albo będzie siusiał na siedząco, spuszczał po sobie klapę i czyścił sitka, albo... niech to on weźmie na siebie obowiązek sprzątania łazienki. Uwierz, że ta groźba postawi twoje postulaty higieniczne w innym świetle.

Mężczyzna i garderoba

Ty wracasz z pracy i  „ogarniasz” mieszkanie. Wraca twój ukochany. Buty zostają „wykopane” w kierunku szafki na nie przeznaczonej (ale tam nie trafiają), przepocona koszula zostaje rzucona na oparcie kanapy, podobnie zresztą jak skarpety. Jedną znajdujesz później na dywanie w salonie, drugą na twojej własnej toaletce, w sypialni. Jako się rzekło – w naturze mężczyzny nie leży zajmowanie się drobiazgami. Co tam skarpeta, skoro on właśnie rozmyśla nad sposobem zbawienia świata – no, może w wersji mini, ale jednak zawsze. ROZWIĄZANIE: Pretensje możesz mieć co najwyżej do teściowej. Widać nie wbiła synkowi do głowy podstawowych zasad zachowania porządku. Możesz zdobyć się na lekki szantaż: powiedzieć, że obiadu nie będzie, dopóki wszystkie części garderoby nie zostaną zebrane i odłożone na miejsce. Buty do szafki, brudna bielizna do kosza... Lub inaczej, że jeśli wszystko ślicznie posprząta, podasz dziś na obiad jego ukochaną golonkę. Możesz również użyć „babskiego”fortelu. Sufler Młodej Pary


R E K L A M

%HWPDQRZVND GHG\NRZDQDZV]\VWNLPGODNWyU\FK QLHREFDMHVWKDUPRQLDVPDNX ,QLHSRZWDU]DOQ\ZLGRNQD5\QHN*ĂĄyZQ\

A

,GHDOQHPLHMVFHQDSU]\MÄŠFLDZHVHOQHRUD] QDZV]HONLHVSRWNDQLDRNROLF]QRÄžFLRZH URG]LQQHEL]QHVRZHMDNWHÄŞGODJUXS RGGRRVyE 5H]HUZXMG]LÄžPDUNHWLQJ#U\QHNSO 

Męşczyzna i zakupy

Zakupy, duşe czy małe, to dla większości facetów istne tortury. Panowie, czy chcemy czy nie, kobiety uwielbiają sklepy, galerie, centra... Okazuje się jednak, şe stres przeşywany przez męşczyznę podczas zakupów w pełnym ludzi supermarkecie jest porównywalny z tym, jakiego doświadcza policjant w  czasie rozruchów, gdy przyjdzie mu stanąć oko w oko z rozwścieczonym tłumem. Tak w kaşdym razie twierdzą psychologowie. W  związku z  tym po dłuşszym czasie bezowocnego w  jego mniemaniu buszowania po sklepie, męşczyzna robi się czerwony, następnie zaczyna się pocić, potem szarpie partnerkę za rękaw, sycząc wściekle: „Długo to jeszcze potrwa? Czego znowu stamtąd potrzebujesz?!�, a na koniec oświadcza, şe zrobiło mu się słabo i musi natychmiast wyjść. ROZWIĄZANIE: Podczas robienia zakupów w  supermarkecie pozwól swojemu męşczyźnie prowadzić wózek. To coś, co ma kółka – a  męşczyźni reagują zainteresowaniem na wszystko, co ma kółka. On będzie lawirował, przyspieszał, ścigał się z jakimś nieszczęśnikiem z alejki obok, a ty załatwisz, co masz do załatwienia i  będziecie mogli wyjść. Wykorzystaj teş sposób, który znają dobrze matki nieznośnych dzieci: zaproponuj partnerowi, by wybrał sobie jakiś smakołyk (pewnie będzie to czteropak piwa). To go ucieszy i pozytywnie nastawi do idei chodzenia na zakupy.

=DSUDV]DP\ Męşczyzna przed telewizorem

Wracacie do domu. Rozsiadacie się wygodnie na kanapie i oczywiście on natychmiast łapie za pilota. Chciałabyś obejrzeć „M jak miłość�, ale niestety. Ledwie mignie ci urocza buzia Kasi Cichopek, a juş zamienia się w twarz Bruce’a Lee, którą błyskawicznie zastępuje ponura mina ministra finansów, która rozpływa się szybko, wyparta przez scenę kopulujących na afrykańskiej sawannie lwów. Naukowcy tę skłonność panów do uporczywego i bezsensownego skakania z kanału na kanał wiąşą z konstrukcją męskiego mózgu. Kobiety relaksują się, obserwując relacje między ludźmi i doświadczając wzruszeń (stąd to „M jak miłość), męşczyźni – analizując problemy i szukając rozwiązania. On nie ogląda filmu jako całości, tylko jak sekwencję spraw wymagających interwencji. Nie czuje więc potrzeby, by wiedzieć, co dzieje się dalej. ROZWIĄZANIE: Zabranie pilota nic nie da. W  końcu wtedy i ty nie skorzystasz z telewizora! Moşesz kupić drugi odbiornik i umieścić go na przykład w sypialni. Wtedy ty będziesz śledziła grę Kasi Cichopek, a  on będzie oglądał ją razem z  Brucem Lee, ministrem finansów i  lwami, i  oboje będziecie zadowoleni. Moşesz teş wykrzyknąć: „Popatrz, jaką bryką przyjechał pod blok Majewski!�. Gdy małşonek wyskoczy, by podziwiać wóz, podprowadzisz mu pilota. A  moşe po prostu powiedz: „Kochanie, skaczesz z kanału na kanał, a ja chciałam obejrzeć odcinek ulubionego serialu. Potem sobie poskaczesz do woli, dobrze?�. A nuş zadziała?

77


PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻENSTWA w Kościele Katolickim (na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej) „Nie lekajcie się iść w przyszłość przez bramę, którą jest Chrystus. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.” Jan Paweł II Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach: • przygotowanie dalsze, ma miejsce w  dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego, • przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w  czasie katechizacji przy parafii, poświadczone jest często świadectwem, • przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym. Epi­sko­pat Pol­ski usil­nie za­le­ca, by za­r´­czy­ny od­by­wa­∏y si´ przy­naj­mniej na szeÊç mie­si´­cy przed Êlu­bem. Oby­ dwie naj­bli˝­sze ro­dzi­ny, tj.  o  ile to mo˝­li­we ro­dzi­ce, ro­dzeƒ­stwo i  dziad­ ko­wie po­win­ni si´ spo­tkaç na skrom­ 78

nej uro­czy­sto­Êci ro­dzin­nej. Do­brze zor­ga­ni­zo­wa­na i prze­˝y­ta uro­czy­stoÊç u∏a­twi na­wià­za­nie bli˝­szych kon­tak­ tów oby­dwu ro­dzi­nom. Ro­dzi­ce oby­ dwu stron (a w ich bra­ku opie­ku­no­wie z ra­mie­nia ro­dzi­ny, np. dziad­ko­wie lub ktoÊ z ro­dzeƒ­stwa ro­dzi­ców, wzgl´d­nie naj­star­szy brat czy sio­stra) sà upo­ wa˝­nie­ni przez bi­sku­pa die­ce­zjal­ne­go (por. kan. 1168) do po­b∏o­go­s∏a­wie­nia pier­Êcion­ków za­r´­czy­no­wych, któ­re na­st´p­nie wy­mie­nia­jà so­bie ob­lu­bieƒ­ cy, oÊwiad­cza­jàc, ˝e od­tàd b´­dà si´ uwa­˝aç za na­rze­czo­nych i  za­mie­rza­jà si´ po­braç w  usta­lo­nym cza­sie, je­˝e­li przez wza­jem­ne po­zna­nie si´, zgod­nie doj­dà do prze­ko­na­nia, ˝e po­tra­fià stwo­ rzyç do­bra­ne i  zgod­ne ma∏­˝eƒ­stwo. Sà bo­wiem Êwia­do­mi, ˝e dal­sze lo­sy ich przy­sz∏e­go zwiàz­ku za­le­˝à w du­˝ym stop­niu od traf­ne­go wza­jem­ne­go

wy­bo­ru” (nr 32 In­struk­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski o przy­go­to­wa­niu do za­war­cia sa­kra­men­tu ma∏­˝eƒ­stwa w  Ko­Êcie­le Ka­to­lic­kim).

Przy­go­to­wa­nie bez­po­śred­ nie Po za­war­ciu za­r´­czyn po­win­no ono mieç na­st´­pu­jà­cy prze­bieg (we­d∏ug wy­mo­gów w Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­ skiej): • k a­te­che­zy dla na­rze­czo­nych (w okre­ sie 6 do 3 m­‑cy przed Êlu­bem) • po ka­te­che­zach trzy spo­tka­nia w Ka­to­lic­kiej Po­rad­ni Ży­cia Ro­dzin­ne­ go (w cià­gu oko­∏o 1 mie­sià­ca) • spi­sa­nie pro­to­ko­łu przed­ślub­ne­go w  kan­ce­la­rii pa­ra­fial­nej w  miej­scu za­miesz­ka­nia na­rze­czo­nej lub na­rze­ czo­ne­go (3 mie­sià­ce przed Êlu­bem) Ka­te­che­zy dla na­rze­czo­nych mo˝­na Sufler Młodej Pary

fot. Jacek Łucki

Zanim powiesz sakramentalne tak...


R

E

wy­braç spo­Êród trzech za­pro­po­no­wa­ nych form: • C zte­ro­ty­go­dnio­we ka­te­che­zy dla na­rze­czo­nych – czte­ry spo­tka­nia (co ty­dzieƒ) po dwie go­dzi­ny, mo˝­na wy­braç do­wol­ny • ter­min i miej­sce we­d∏ug in­for­ma­cji na stro­nie 110 Suflera M∏odej Pary. Nie trze­ba wcze­Êniej zg∏a­szaç swe­ go udzia­∏u. • D wu­dnio­we ka­te­che­zy dla na­rze­czo­ nych – or­ga­ni­zo­wa­ne sà w  cza­sie week­en­du, w  so­bo­t´ od 8.30 – 19.00 i w nie­dzie­l´ od 9.00 – 15.00. In­for­ma­cje i  za­pi­sy: w  Wy­dzia­le Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin Ku­rii Me­tro­ po­li­tal­nej w Kra­ko­wie. Na Dwu­dnio­ we ka­te­che­zy przyj­mo­wa­ne sà tyl­ko za­pi­sa­ne pa­ry na­rze­czo­nych. • Ka­te­che­zy dla na­rze­czo­nych „dla tych, któ­rzy chcą cze­goś wię­cej” – trwa­ jà przez 12 spo­tkaƒ co ty­dzieƒ po trzy go­dzi­ny, roz­po­czy­na­jà si´ zwy­kle w paê­dzier­ni­ku i w lu­tym. W cza­sie tych ka­te­chez od­by­wa­jà si´ tak­˝e

K

L

A

trzy spo­tka­nia w po­rad­ni. Ka­te­che­zy te or­ga­ni­zu­jà xx. Je­zu­ici w Kra­ko­wie, ul. Ko­per­ni­ka 26.

Trzy spo­tka­nia w Ka­to­lic­kiej Po­rad­ni Ży­cia Ro­dzin­ne­go W po­rad­ni mo˝­na: • po­roz­ma­wiaç o pro­ble­mach zwià­za­ nych z pla­no­wa­nym Êlu­bem, • przy­go­to­waç si´ do wa˝­ne­go wy­da­rze­nia w  ˝y­ciu, ja­kim jest Sa­kra­ment Ma∏­˝eƒ­stwa, • na­uczyç si´ me­tod na­tu­ral­ne­go pla­no­wa­nia ro­dzi­ny, opar­tych na roz­po­zna­wa­niu okre­sów p∏od­no­Êci i nie­p∏od­no­Êci ma∏­˝eƒ­skiej, • uzy­skaç in­for­ma­cje o  szko­∏ach ro­dze­nia i po­ro­dach ro­dzin­nych, • po­znaç spo­so­by to­wa­rzy­sze­nia dziec­ku od po­cz´­cia, • otrzy­maç wska­zów­ki o  kar­mie­niu pier­sià, • wy­po­˝y­czyç ksià˝­ki o  te­ma­ty­ce ro­dzin­nej,

M

A

• uzy­skaç pod­sta­wo­we in­for­ma­cje, do­ty­czà­ce pro­ble­mu cho­ro­by al­ko­ ho­lo­wej, • omó­wiç sy­tu­acj´ mi´­dzy ma∏­˝on­ka­ mi po uro­dze­niu dziec­ka. Dwa z trzech spo­tkaƒ w  po­rad­ni mo˝­na za­stà­piç jed­no­dnio­wym Kur­ sem Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny wg me­to­dy dr J. Rötze­ra (NPR) lub jed­ no­dnio­wym Warsz­ta­tem Ko­mu­ni­ka­cji Ma∏­˝eƒ­skiej (WKM). Udzia∏ w  Kur­sie NPR i  w  Warsz­ta­tach Ko­mu­ni­ka­cji za­st´­pu­je dwa spo­tka­nia w  po­rad­ni. In­for­ma­cje o  tych kur­sach znaj­du­jà si´ na stro­nie in­ter­ne­to­wej Wy­dzia­ ∏u  Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin. Za­pi­sy do­ko­ny­wa­ne sà te­le­fo­nicz­nie w WDR.

Spi­sa­nie pro­to­kołu przedślub­ne­go w kan­ce­la­rii pa­ra­fial­nej Naj­póê­niej trzy mie­sià­ce przed Êlu­ bem obo­je na­rze­cze­ni zg∏a­sza­jà si´ do kan­ce­la­rii pa­ra­fial­nej w  miej­scu za­miesz­ka­nia na­rze­czo­nej lub na­rze­

➤ 79


www.tfutfu.net

czo­ne­go i przy­no­szà ze so­bà: • do­wo­dy oso­bi­ste, • me­try­ki chrztu do Êlu­bu (wy­pi­sa­ne do 6 m­‑cy przed dniem przed­∏o­˝e­ nia w kan­ce­la­rii), • 3  ko­pie z  USC stwier­dza­jà­ce stan wol­ny na­rze­czo­nych (te do­ku­men­ ty po­trzeb­ne sà w  ce­lu za­war­cia tzw.  Êlu­bu kon­kor­da­to­we­go czy­li ze skut­kiem cy­wil­nym). Sà wa˝­ne tyl­ko 3  mie­sià­ce od da­ty wy­da­ nia i  mu­szà byç ak­tu­al­ne (wa˝­ne) w  dniu Êlu­bu. W  in­nym wy­pad­ku po­trzeb­ny jest do­ku­ment kon­trak­tu cy­wil­ne­go, • in­deks ukoƒ­cze­nia ka­te­chi­za­cji, • Êwia­dec­two ukoƒ­cze­nia Ka­te­ chez dla na­rze­czo­nych i od­by­cia spo­tkaƒ w  Ka­to­lic­kiej Po­rad­ni ˚y­cia Ro­dzin­ne­go.

Za­po­wie­dzi

In­for­ma­cj´ o za­mia­rze za­war­cia ma∏­˝eƒ­stwa na­le­˝y po­daç do wia­do­ mo­Êci pu­blicz­nej, dla­te­go wy­pi­su­je si´ i  wy­wie­sza spe­cjal­ny ko­mu­ni­ kat, czy­li za­po­wie­dzi. Na­rze­czo­ny (a), któ­ry miesz­ka w  in­nej pa­ra­fii ni˝ ta, w  któ­rej spi­su­je si´ pro­to­ kó∏ przed­Êlub­ny, otrzy­mu­je spe­cjal­ny do­ku­ment, któ­ry za­no­si do kan­ce­la­rii swo­jej pa­ra­fii w ce­lu og∏o­sze­nia tak­ ˝e tam za­po­wie­dzi. Za­po­wie­dzi og∏a­ sza si´ przez wy­wie­sze­nie in­for­ma­

80

cji na ta­bli­cy og∏o­szeƒ pa­ra­fial­nych przez 8 dni (dwie nie­dzie­le i ty­dzieƒ mi´­dzy ni­mi). Po og∏o­sze­niu za­po­ wie­dzi, na­le­˝y do­ku­ment ode­braç i za­nieÊç do pa­ra­fii, gdzie spi­sy­wa­ny jest pro­to­kó∏ przed­Êlub­ny.

Kart­ka do spo­wie­dzi św.

Ka˝­dy z na­rze­czo­nych otrzy­mu­je jà w cza­sie spi­sy­wa­nia pro­to­ko­∏u przed­ Êlub­ne­go. Pierw­szà spo­wiedê Êw. na­le­˝y od­byç za­raz po spi­sa­niu pro­ to­ko­∏u, a  dru­gà dzieƒ lub dwa przed Êlu­bem ko­Êciel­nym.

Roz­mo­wa dusz­pa­ster­ska

Jest to spo­tka­nie z ks.  pro­bosz­ czem lub ks.  wi­ka­riu­szem pod­su­ mo­wu­jà­ce przy­go­to­wa­nie do Êlu­bu. Po­win­no si´ od­byç oko­∏o ty­dzieƒ przed Êlu­bem. Dusz­pa­sterz spraw­dza, czy sà ju˝ wszyst­kie do­ku­men­ty po­trzeb­ ne do za­war­cia ma∏­˝eƒ­stwa sa­kra­ men­tal­ne­go. Na­rze­cze­ni po­win­ni tak­˝e znaç pod­sta­wo­we mo­dli­twy: Oj­cze nasz, Zdro­waÊ Ma­rio, Chwa­∏a Oj­cu, 10 Bo­˝ych przy­ka­zaƒ, 5 przy­ka­zaƒ ko­Êciel­ nych itp. Na tej roz­mo­wie na­le­˝y tak­˝e usta­liç w  ja­ki spo­sób po­pro­siç or­ga­ ni­st´ o  gr´ na Êlu­bie oraz ko­Êciel­ne­ go o  przy­go­to­wa­nie ko­Êcio­∏a. Trze­ba tak­˝e po­pro­siç ks. pro­bosz­cza o zgo­d´ na to, aby krew­ny lub zna­jo­my ka­p∏an móg∏ asy­sto­waç przy Êlu­bie.

Dzień ślu­bu

Do Êlu­bu na­le­˝y ze so­bà za­braç: do­wo­dy oso­bi­ste, kart­ki ze spo­wie­ dzi, ob­ràcz­ki. Na­rze­czo­nym to­wa­rzy­szà dwaj Êwiad­ko­wie z do­wo­da­mi oso­bi­sty­mi. Prze­bieg uro­czy­sto­ści: • Po­˝e­gna­nie w  do­mu – b∏o­go­s∏a­ wieƒ­stwo ro­dzi­ców, • Prze­jazd do ko­Êcio­∏a  – w  za­kry­ stii pod­pi­sa­nie przez na­rze­czo­nych i  Êwiad­ków do­ku­men­tów Êlu­bu kon­kor­da­to­we­go oraz pro­to­ko­ ∏u  Êlub­ne­go, od­da­nie kartek ksi´­ dzu, prze­ka­zanie ob­ràcz­ek ko­Êciel­ ne­mu, • Wej­Êcie do ko­Êcio­∏a or­sza­ku we­sel­ ne­go (usta­liç czy na­rze­cze­ni cze­ka­ jà przed ko­Êcio­∏em i  po­tem ksiàdz ich wpro­wa­dza, czy sa­mi wcho­dzà do ko­Êcio­∏a i zaj­mu­jà miej­sca przed o∏­ta­rzem), • Ob­rz´d Sa­kra­men­tu Ma∏­˝eƒ­stwa do­ko­nu­je si´ po Ewan­ge­lii i krót­kim ka­za­niu ka­p∏a­na, • M∏o­dzi otrzy­mu­jà naj­cz´­Êciej Ko­mu­ ni´ Êw. pod dwiema po­sta­cia­mi – chle­ba i wi­na, • Po za­koƒ­cze­niu Mszy Êw. M∏o­ dzi zwyczajowo udajà si´ jesz­cze przed ob­raz Mat­ki Bo­˝ej na krót­kà mo­dli­tw´, • ˚y­cze­nia sk∏a­da si´ obok ko­Êcio­ ∏a  tak, aby nie ta­ra­so­waç wej­Êcia do Êwiàtyni.

Spra­wy trud­ne:

1. Ślub po­za swo­ją pa­ra­fią: • Pro­to­kó∏ spi­su­je si´ w pa­ra­fii na­rze­czo­ne­go lub na­rze­czo­nej lub za pi­sem­nà zgo­dà ks.  pro­ bosz­cza na­rze­czo­ne­go lub na­rze­ czo­nej, w  pa­ra­fii gdzie b´­dzie od­by­wa∏ si´ Êlub. • W  wy­pad­ku, gdy pro­to­kó∏ spi­ sy­wa­ny jest w  pa­ra­fii na­rze­ czo­ne­go lub na­rze­czo­nej a  Êlub od­by­wa si´ w in­nej pa­ra­fii, wte­ dy po­trzeb­na jest li­cen­cja do po­b∏o­go­s∏a­wie­nia Êlu­bu. • Cza­sem Êlub od­by­wa si´ Sufler Młodej Pary


R

E

K

w ko­Êcie­le, któ­ry nie jest ko­Êcio­∏em pa­ra­fial­nym, lecz np. za­kon­nym, wte­dy li­cen­cja jest prze­ka­zy­wa­na od pa­ra­fii spi­su­jà­cej pro­to­kó∏ do pa­ra­fii, na te­re­nie któ­rej znaj­du­je si´ ten ko­Êció∏. I ta pa­ra­fia do­pie­ro wy­sta­wia li­cen­cj´ do te­go ko­Êcio­∏a. • Li­cen­cj´ mi´­dzy pa­ra­fia­mi prze­no­szà za­in­te­re­so­wa­ni na­rze­cze­ni. Wraz z  li­cen­cjà za­bie­ra­jà tak­˝e 3  eg­zem­ pla­rze do­ku­men­tu z  USC, stwier­dza­jà­cego stan wol­ny na­rze­czo­nych. 2. Jed­no z Na­rze­czo­nych jest oso­bą nie­wie­rzą­cą lub in­ne­go wy­zna­nia – na­le­˝y skon­tak­to­waç si´ z kan­ce­la­rià pa­ra­ fial­nà i za­si´­gnàç in­for­ma­cji, 3. Ślub za gra­ni­cą, ślub z ob­co­kra­jow­cem – na­le­˝y skon­tak­ to­waç z ks. pro­bosz­czem na­rze­czo­nej lub na­rze­czo­ne­go i za­si´­gnàç in­for­ma­cji, 4. Ślub mło­do­cia­nych (mó­wi­my o tym wte­dy, gdy na­rze­ czo­na ma wi´cej ni˝ 16 a mniej ni˝ 18 lat, na­rze­czo­ny ma skoƒ­czo­ne 18 lat). Za­∏a­twia­nie za­czy­na si´ od wy­stà­pie­nia do sà­du ro­dzin­ne­go o  wy­ra­˝e­nie zgo­dy na za­war­cie ma∏­˝eƒ­stwa. W Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej wy­ma­ga­na jest tak­˝e dwu­krot­na roz­mo­wa m∏o­do­cia­ nych z  De­ka­nal­nym Dusz­pa­ste­rzem Ro­dzin. Po tych spo­tka­niach De­ka­nal­ny Dusz­pa­sterz Ro­dzin stwier­dza na pi­Êmie, czy m∏o­do­cia­ni sà doj­rza­li do za­war­cia sa­kra­men­tu ma∏­˝eƒ­stwa. Te dwa do­ku­men­ty (de­cy­

L

A

M

A

zj´ sà­du, opi­ni´ De­ka­nal­ne­go Dusz­pa­ste­rza Ro­dzin) do­∏à­cza ks. pro­boszcz do proÊ­by o dys­pen­s´ od wie­ku skie­ro­wa­nà do Ku­rii Die­ce­zjal­nej. Ka­te­che­zy i spo­tka­ nia w po­rad­ni obo­wià­zu­jà m∏o­do­cia­nych tak sa­mo, jak wszyst­kich in­nych na­rze­czo­nych. ­

Prośby duszpasterzy do narzeczonych:

1. Rezerwując salę weselną zacząć katechezy. 2. O szczegółowe wyjaśnienia w  sprawie przygotowań do sakramentu małżeństwa prosimy pytać księdza proboszcza. Są pewne różnice w każdej diecezji. 3. Na wiosnę i w lecie, od lutego do września raczej korzystać z  Kursów NPR i  Warsztatów Komunikacji Małżeńskiej niż z poradni. Zajmuje to tyle samo czasu. 4. Narzeczona nie powinna być zbyt śmiało ubrana na uroczystość kościelną (zasłonięte plecy, niewielki dekolt, zasłonięte ramiona). 5. Drodzy zakochani, przygotowujecie się do kilkudziesięciu lat wspólnego życia, to musi trochę potrwać, dajcie nam czas na to, abyśmy mogli spokojnie i  bez pośpiechu wam usłużyć. 6. Zapraszamy na stronę internetową www.wdr.diecezja.pl Za zgodą Wydziału Duszpasterstwa Rodzin  Kurii Metropolitalnej w Krakowie 81


Kto za co płaci?

T

ra­dy­cyj­nie ro­dzi­na Pan­ny Mło­dej po­no­si wszyst­kie kosz­ty zwią­za­ne ze ślu­bem i przy­ję­ciem we­sel­nym. Ale obec­nie te ogrom­ne wy­dat­ki mo­gą i po­win­ny dzie­ lić obie ro­dzi­ny, a tak­że Pan­na Mło­da i Pan Mło­dy. Oto pro­po­no­wa­ny przez nas po­dział: Ro­dzi­na Pan­ny Mło­dej: • Za­wia­do­mie­nie o ślu­bie i za­pro­sze­nia • Suk­nia ślub­na z do­dat­ka­mi • Wy­pra­wa Pan­ny Mło­dej • Film vi­deo i fo­to­gra­fie • Kosz­ty uro­czy­sto­ści ko­ściel­nej • Wszyst­kie kosz­ty przy­ję­cia ­­­we­sel­ne­go (bez al­ko­ho­lu i na­po­jów) • Koszt wy­na­ję­cia ze­spo­łu mu­zycz­ne­go lub disc – joc­keya • Kosz­ty za­kwa­te­ro­wa­nia swo­ich Gości

Podział wydatków ma jednak tylko charakter umowny. Ostatnio rozpowszechnił się zwyczaj podziału kosztów wesela proporcjonalnie do liczby gości. Takie wyjście wydaje się rozsądne, gdy rodziny narzeczonych mają różną wielkość i przykładowo panna młoda zaprasza 100 osób a  pan młody 30. Zdarzają się również nowoczesne pary, które przygotowu-

Pan­na Mło­da: • wie­czór pa­nień­ski Ro­dzi­na Pa­na Mło­de­go: • gar­ni­tur ślub­ny z do­dat­ka­mi • kosz­ty za­kwa­te­ro­wa­nia swo­ich Go­ści. • al­ko­ho­le i na­po­je na we­se­le Pan Mło­dy: • pier­ścio­nek za­rę­czy­no­wy • ob­rącz­ki • wie­czór ka­wa­ler­ski • wią­zan­ka ślub­na • kwia­ty do bu­to­nier­ki lub dla or­sza­ku • wy­na­ję­cie sa­mo­cho­du dla no­wo­żeń­ców • opła­ta ślu­bu cy­wil­ne­go • po­dróż po­ślub­na jąc ślub dysponują już wspólnym budżetem więc za wszystko płacą wspólnie. Nie można powiedzieć, że któreś z tych wyjść jest lepsze lub gorsze. Wybór właściwego powinniście oprzeć na analizie tego, co będzie łatwiej zaakceptowane przez wasze rodziny i w jaki sposób łatwiej będzie osiągnąć kompromis.

Koszty związane ze ślubem: Ślub cywilny

Ślub kościelny

Ślub konkordatowy

80 zł – sporządzenie aktu ślubu

Opłata u księdza za udzielenie ślubu – co 80 zł – sporządzenie aktu ślubu łaska

22 zł – odpis skrócony aktu urodzenia

Opłata za zapowiedzi – co łaska

22 zł – odpis skrócony aktu urodzenia

22 zł – ewentualny odpis aktu zgonu/ Zaświadczenie o odbytych spowiedziach 22 zł – ewentualny odpis aktu zgonu/inny inny i kursach przedmałżeńskich – bezpłatnie Ok. 25 zł – ewentualny odpis aktu mał- Zaświadczenie o  braku przeciwwskazań Ok. 25 zł – ewentualny odpis aktu małżeńżeństwa z adnotacją o rozwodzie do zawarcia małżeństwa – bezpłatnie stwa z adnotacją o rozwodzie 5 zł – podanie do ślubu konkordatowego

82

Sufler Młodej Pary


83

W OT AK W AC AR JE CIE 20 13


pamiętajmy z Sło­wa przy­się­gi mał­żeń­skiej Pierw­szy sło­wa przy­się­gi wy­po­wia­da Pan Mło­dy: Ja... (imię Pa­na Mło­de­go) bio­rę so­bie Cie­bie..... (imię Pan­ny Mło­dej) za żo­nę i  ślu­bu­ję Ci mi­łość, wier­ność i uczciwość mał­żeń­ską oraz że Cię nie opusz­czę aż do śmier­ci. Tak mi do­po­móż Pa­nie Bo­że Wszech­mo­gą­cy w Trój­cy Je­dy­ny i Wszy­scy Świę­ci. Na­stęp­nie sło­wa przy­się­gi wy­po­wia­da Pan­na Mło­da: Ja... (imię Pan­ny Mło­dej) bio­rę so­bie Cie­bie..... (imię pa­na mło­de­go) za mę­ża i ślu­bu­ję Ci mi­łość, wier­ność mał­żeń­ską oraz że Cię nie opusz­czę aż do śmier­ci. Tak mi do­po­móż Pa­nie Bo­że Wszech­mo­gą­cy w Trój­cy Je­dy­ ny i Wszy­scy Świę­ci. z Osta­tecz­ny ter­min wrę­cze­nia za­pro­sze­nia na uroczystości to mie­siąc przed ślu­bem. Na­le­ży o tym pa­mię­tać, po­nie­waż jest to w do­brym tonie, aby, na­si go­ście mo­gli za­pla­no­wać so­bie czas aby po­ja­wić się na przy­ję­ciu bądź od­mó­wić uczest­nic­twa w nim. Pa­mię­ta­jąc o tym, na­le­ ży za­ma­wiać za­pro­sze­nia oko­ło dwóch mie­się­cy przed ślu­bem, gdyż fir­ma wy­ko­nu­ją­ca mu­si mieć oko­ło dwóch ty­go­dni na wy­ko­na­nie ich. Jest moż­li­wość zło­że­nia za­mó­ wie­nia eks­pre­so­we­go, ale po co prze­pła­cać...

A

Aby unik­nąć ja­kich­kol­wiek nie­po­ro­zu­mień de­cy­du­jąc się na kon­kret­ny ro­dzaj za­pro­sze­nia naj­le­piej spo­rzą­dzić umo­ wę z fir­mą, w któ­rej za­ma­wia­my zle­ce­nie. Umo­wa zo­bo­ wią­zu­je fir­mę do stwo­rze­nia wzo­ru przy­szłe­go za­pro­sze­nia, któ­ry po­win­ni­śmy za­ak­cep­to­wać i po­twier­dzić.

M

Na­le­ży pa­mię­tać o tym, że do ce­ny za­pro­szeń na­le­ży za­wsze do­li­czyć koszt wy­ko­na­nia na­dru­ku.

K

L

A

z Pa­mię­taj­my rów­nież o  re­zer­wa­cji ter­mi­nów. Po­pu­ lar­ni i  do­brzy fo­to­gra­fo­wie przyj­mu­ją re­zer­wa­cje oko­ło 3-6 mie­się­cy przed da­tą ślu­bu. War­to im po­zwo­lić dać się sfo­to­gra­fo­wać. Prze­cież to waż­ny dzień w ży­ciu dwoj­ ga bli­skich osób.

R

E

z Ślub cy­wil­ny jest praw­nym usank­cjo­no­wa­niem związ­ku mał­żeń­skie­go. Za­wie­ra­ny jest w  Urzę­dzie Sta­ nu Cy­wil­ne­go jed­ne­go z  Pań­stwa Mło­dych (zgło­sze­nie

84

Sufler Młodej Pary


R

pamiętajmy

E K L

za­mia­ru za­war­cia ślu­bu w dru­gim urzę­dzie nie jest ko­niecz­ne.

A

z Ślub ko­ściel­ny naj­czę­ściej jest za­wie­ra­ny w pa­ra­fii Pan­ny Mło­dej lub Pa­na Mło­de­go. Moż­na jed­nak wziąć ślub tak­że w in­nym ko­ście­le. Wzię­cie ślu­bu w in­nej pa­ra­ fii wy­ma­ga zgo­dy wła­snej pa­ra­fii.

M A

z Ślub jest nie­zwy­kle waż­ną uro­czy­sto­ścią nie­za­leż­nie od dłu­go­ści i sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej. Jest on nie za­po­ mnia­nym wy­da­rze­niem dla Mło­dej Pa­ry, któ­ra przy­rze­ka so­bie mi­łość. z  Chcąc wy­na­jąć pro­fe­sjo­na­li­stę, któ­ry utrwa­li ce­re­ mo­nię ślu­bu, nie na­le­ży zwle­kać. Naj­lep­si wi­deo fil­mow­ cy otrzy­mu­ją zle­ce­nia z  du­żym wy­prze­dze­niem. Je­że­li bę­dzie­my cze­kać do ostat­niej chwi­li, mo­że się oka­zać, że są już za­ję­ci. z Na­strój i kli­mat we­se­la i ślu­bu za­le­ży od de­ko­ra­cji. Stwo­rze­nie ta­kiej pro­fe­sjo­nal­nej opra­wy za­le­ży od do­bre­ go za­pro­jek­to­wa­nia i  wy­ko­na­nia, a  do­brzy de­ko­ra­to­rzy mo­gą nie mieć wol­ne­go ter­mi­nu w  in­te­re­su­ją­cy Was dzień. Za­dzwoń­my do nich 5 mie­sią­cy przed da­tą ślu­bu. z Panna Młoda powinna mieć w dniu ślubu na sobie „coś białego”. Dawniej była to zazwyczaj suknia ślubna, dziś królują różne odcienie. Biel jest symbolem czystości uczuć. Poza bielą powinniście mieć coś niebieskiego, który to kolor ma zagwarantować dzieci i wierność wybranka. Najczęściej niebieski reprezentuje kokardka na podwiązce czy wszyta od wewnątrz w suknię mała niebieska tasiemka. Niektóre firmy szyjące suknie ślubne wszywają niebieski element do każdej sukienki. z Pierwszy toast wznosi ojciec Panny Młodej. Powinien w nim przywitać nowego członka rodziny, podczas drugiego ojciec Pana Młodego wita synową, trzeci toast wygłasza ktoś z najbliższych, życząc świeżo poślubionym szczęścia. z Przybyłych na przyjęcie gości, witają Rodzice Panny Młodej i stojący za nimi Rodzice Pana Młodego, i jeśli potrzeba - dokonują prezentacji.

85


www.tfutfu.net

Małżeństwo prosto z raju Śluby na egzotycznych wyspach stają się bardzo popularne. To już nie tylko przywilej ludzi niezwykle bogatych, bo każdy może zorganizować sobie uroczystość na złocistym piasku, w cieniu palm i blasku słońca.

P

oznali się, zakochali się w sobie i… szybko chcieli wziąć ślub. Być na zawsze razem. Nie czekać ani chwili. Ale jak tu wziąć ślub, kiedy za oknem plucha? Czy jest ktoś, kto naprawdę marzy, by jego najszczęśliwszy dzień w życiu odbywał się w strugach zimnego deszczu? Jakoś tak się utarło, że to co dobre i piękne, a taka przecież jest miłość, kojarzy nam się z ciepłem i słońcem. Trzeba więc poszukać tego słońca.

W stronę słońca

Panna Młoda – ubłocona co najmniej do drugiego drapowania na sukni, zadzierająca już białoszare fałdy i brodząca w cholewach między kałużami. Ubrana w pelerynkę przeciwdeszczową. Taką foliową z kapturkiem. A Pan Młody nad nią z parasolem. Goście weselni – podobnie. Pochowani pod parasolami, szybko uciekający do samochodów. Ale czy jest jakieś wyjście, by wziąć ślub teraz, jak najszybciej i nie ugrzęznąć z przygotowaniami w błocie? Jest – ślub w blasku słońca, pięknych okolicznościach przyrody, z lekką bryzą od morza. Nieco trudniejsze do zorganizowania, o wiele bardziej kosztowne, ale nadal jest możliwe, by wziąć ślub w gorącym klimacie, gdy Europa spowita jest w chmurach. Wystarczy wzbić się w te chmury i polecieć tam, gdzie niebo jest czyste. Śluby na egzotycznych wyspach cieszą się coraz większą popularnością.

Sezon na zaręczyny

Czas Świąt i Nowy Rok sprzyjają zaręczynom. To moment, w którym dzięki zachęcającym warunkom wielu panów zbiera się na odwagę, by poprosić swą wybrankę o rękę. Jest rodzina, jest wyjątkowa atmosfera, o którą nie trzeba się specjalnie troszczyć, czasem jest śnieg, który romantycznie na nas opada, a pierścionek można położyć wraz z prezentami świątecznymi pod choinką. Mając wszystkich wokół, można obwieścić wszem i wobec, że już wkrótce będziemy mężem i żoną, że nowy rok to dla nas rozpoczęcie wspólnej drogi w życiu. Zima, owszem, jest romantyczna, dobra na zaręczyny, ale ślub raczej wyobrażamy sobie w promieniach słońca przy temperaturze co najmniej 25 stopni. Firmy organizujące uroczystości zaślubin obserwują w styczniu zwiększone zainteresowanie swoimi usługami, szczególnie jeśli małżonkowie zamierzają przysięgę małżeńską złożyć na jakiejś egzotycznej plaży. Ale na to trzeba się dobrze przygotować, by nie spotkały nas niemiłe niespodzianki.

Z życia gwiazd

Jeszcze do niedawna przywilej zawierania związków małżeńskich w dowolnym miejscu na świecie należał do ludzi albo obrzydliwie bogatych, albo do gwiazd, które oprócz pewnej ilości pieniędzy miały także dużą dozę fantazji. Nadal tak się

86

Sufler Młodej Pary


Jo i Marc zdecydowali się na zorganizowanie ślubu na Cyprze. Pogoda, wiadomo, gwarantowana i o wiele lepsza niż w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkają na co dzień. Od razu połączyli to z podróżą poślubną. Po prostu zostali tydzień dłużej, by cieszyć się sobą. Na ślub zaprosili tylko najbliższą rodzinę i przyjaciół, czyli około trzydziestu gości. Było kameralnie, ciepło i pięknie. Przyjechali tylko ci, którzy naprawdę byli ważni dla Państwa Młodych. Odbyło się bez zbędnych osób, które zaprosić wypada i bez sąsiadów, znajomych, którzy zaproszeni - czy nie - pewnie i tak by przyszli. Narzeczeni wynajęli willę, w której goście mieli zapewniony nocleg, oprócz tego opłacona zastała ceremonia i restauracja, gdzie odbyło się przyjęcie weselne. Za bilet na Cypr już każdy z zaproszonych musiał sobie sam zapłacić. Stawili się wszyscy, ponieważ były to osoby bliskie i życzliwe Młodej Parze. Ślub był jak z bajki i odbył się bez żadnych komplikacji. Wiele osób gratulowało im nie tylko wstąpienia w związek małżeński, ale także świetnej decyzji ze zorganizowaniem uroczystości w tak pięknych okolicznościach. Jo i Marc mieli szczęście, bo nie zawsze bywa tak pięknie. Zawieranie związku małżeńskiego w innym kraju może także prowadzić do różnych komplikacji i niespodzianek.

dzieje. Najczęściej słyszymy o ceremoniach ślubnych zawieranych na Bahamach, Hawajach czy Malediwach przez osoby z pierwszych stron gazet. Na przykład zeszłoroczni małżonkowie, którzy ślubowali sobie wierność, miłość i uczciwość małżeńską na hawajskiej plaży to Eddie Vedder (wokalista Pearl Jam) i Jill McCormick (modelka), podobnie jak Megan Fox (aktorka) i Brian Austin Green (aktor). Palmy na Bahama wybrała Penelopa Cruz (aktorka) i Javier Bardem (aktor). Russell Brand (brytyjski komik) i Katy Perry (piosenkarka) najpierw mieli sześciodniowy ślub w Indiach, a potem wybrali się w podróż poślubną na Malediwy. Zawieranie związków małżeńskich na gorących wyspach robi się coraz bardziej popularne. Nie trzeba być milionerem, bo dzięki tanim lotom, a także wyższej stopie życiowej, coraz więcej osób stać na to, by zorganizować sobie choćby skromny ślub na którejś z greckich, hiszpańskich czy innych wysp.

Być jak gwiazda

Moda na śluby za granicą, w malowniczych miejscach, staje się coraz bardziej powszechna. Szczególnie wśród osób, które biorą ślub tylko cywilny lub rozdzielają ślub kościelny i cywilny. Dużą popularnością cieszą się wyspy i kraje, w których można liczyć na dobrą pogodę, ale nie tylko o pogodę chodzi. R

E

K

L

A

M

A

87


www.tfutfu.net

Malediwy tylko dla zakochanych

Malediwy to kraj, w którym turystyka odgrywa niezwykle ważną rolę, a pary to główni klienci ekskluzywnych resortów. Wyspy te dzięki swojemu położeniu oraz egzotycznej naturze uważane są za jedne z najbardziej romantycznych miejsc na świecie i świetnie wykorzystują to spece od marketingu. Wakacje na Malediwach są uważane za wymarzone miejsce na podróż poślubną. Czasem mówi się o nich, że to raj na ziemi. A w raju – wiadomo – jest Adam i Ewa, jest miłość, błogość, beztroska, spokój i szczęście. Wszystko czego oczekują zakochani. Jest tam wiele luksusowych ośrodków, które często goszczą narzeczonych lub przeprowadzają ceremonie ślubne. Wręcz specjalizują się w organizacji wakacji „we dwoje”, dlatego wyspy te są bardzo popularnym miejscem do spędzenia miesiąca miodowego, podróży poślubnej lub uczczenia innych partnerskich okazji.

Wyklęci w raju

Pewna szwajcarska para postanowiła spędzić urlop i odnowić przysięgę ślubną w luksusowym ośrodku Vilu Reef. Chociaż piękna wyspa na archipelagu malediwskim może się wydawać wymarzonym pomysłem zarówno na odnowienie przysięgi małżeńskiej, jak i na ślub, to romantyczna sceneria nie wymaże złych doświadczeń. Mężczyzna, który przewodził uroczystości odnowienia przysięgi małżeńskiej, zaczął w języku lokalnym używać wyzwisk między innymi takich jak „świnie” i „niewierni”. Celebrant mówił także, że małżeństwo to jest nieważne, bo uczestnicy nie są ludźmi, którzy mogliby zawrzeć związek. Podczas tych i innych obelg małżonkowie nie reagowali, ponieważ nie rozumieli języka tubylców. Mimo to za uroczystość para zapłaciła 88

około 1300 dolarów. Z tej „niezwykłej” ceremonii zachowało się amatorskie nagranie wideo, które dzięki internetowi obiegło cały świat, a potem stało się podstawą dochodzenia policyjnego. Policja aresztowała celebranta oraz jego pomocnika i obiecała, że każde takie zachowanie będzie karane. Prezydent Mohamed Nasheed w oficjalnym oświadczeniu stwierdził, że zostaną ogłoszone ścisłe wytyczne dotyczące tego, jak powinny przebiegać ceremonie zaślubin na wyspach przynależnych administracyjnie do Malediwów – podaje Sky News. Pan Nasheed wyraził także swoje oburzenie i zniesmaczenie zaistniałą sytuacją. Zła sława raju dla nowożeńców mogłaby poważnie zagrozić ekonomii Malediwów, dlatego ze strony urzędników płyną zapewnienia, że sprawcy zostaną odpowiednio ukarani. Para Szwajcarów otrzymała także oficjalne przeprosiny od kierownictwa hotelu.

Niezakłócone uczucie

Ślub na egzotycznej wyspie niesie ze sobą różne komplikacje i niebezpieczeństwa, ale ma też swój wielki urok. Sprawia, że ta chwila staje się wyjątkowa i niezapomniana. W końcu komplikacje nie zdarzają się wszystkim. Wyobrażenia o najszczęśliwszym dniu w naszym życiu często są kształtowane przez doniesienia z mediów. Dlatego chcemy by był to moment jak ze zdjęć par z „wielkiego świata”, jak z romantycznych filmów, gdzie w świetle zachodzącego słońca i szumu fal, wśród niezakłóconej niczym natury wyznajemy sobie miłość. Jest w tym coś pierwotnego, taki powrót do korzeni, gdzie miłość jest pierwszym, najważniejszym i niczym niezakłóconym uczuciem otaczającym nie tylko nas, ale cały świat. I życzenie, Sufler Młodej Pary


by nasza wspólna przyszłość, każdy jej dzień, miał choć cień blasku tej chwili.

nr 58 zima 2013

89


R

Czasami podaje się komuś pomocną dłoń żeby go mieć w garści. Wiesław Trzaskalski

E K

Dom – to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce w którym Ciebie rozumieją. Christian Morgenstern

L A

Mężczyzna, któremu się powiodło, to ten, co zarabia więcej, niż może wydać jego żona. Sacha Guitry

M A

HOTELE KAZIMIERZ w w w. h k . c o m . p l 012/433-97-95

Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyzny. Marcel Achard Kobieta nie s∏owami mówi prawd´, lecz cia∏em. Sakaguchi Ango Kobieta jest przyszłością mężczyzny. Louis Aragon Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia. Charles Baudelaire

At r a k c y j n e

c e n y

Bogaty wybór menu Klimatyzowane sale Profesjonalna obsługa Dla

Pary

p o k ó j

Młodej g r a t i s

Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi, Ona widzi tylko to, czego się nie robi. Georges Courteline Kobieta jest na przemian radością i klęską w życiu mężczyzny. Eurypides To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze. Paul Geraldy Miłość jest chorobą zaraźliwą: nikt nie wie kiedy jego też chwyci. Anatole France Kobiety chętnie dzielą z nami słodycz życia, ale niechętnie dzielą smutek i ubóstwo. Hezjod

90

Sufler Młodej Pary


Kochać to przestać porównywać. Bernard Grassem Kobiety byłyby jeszcze bardziej czarujące, gdyby było można padać im w ramiona, nie wpadając zarazem im w ręce. Ambrowe Bierce Piękna kobieta podoba się oczom, druga kobieta – sercu; pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem. Napoleon Kobiety to istoty tak nam drogie, że niewielu jest na nie stać Michał Sinico Kochać człowieka to pragnąć razem z nim się starzeć. Albert Camus Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który ściga tylko wielką zwierzynę: władzę lub kobietę. Tadeusz Dołęga-Mostowicz Kochać kogoś, to odkryć cud niedostrzegalny dla innych. Francis Mauriak K ochać, znaczy przyznawać rację istocie kochanej, która się myli. Charles Peguy Szczęśliwe małżeństwo – to gmach, który odbudowywać trzeba co dnia. Andre Maurois Małżeństwo jak samochód musi się dotrzeć. Jasiu Mechanik Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych. Oscar Wilde 91


Poradnik dla zainteresowanych

fotografslubny.com.pl

Ślub konkordatowy

O konkordacie zawartym między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską mówiło się bardzo wiele i zapewne każdy zainteresowany wie, iż od listopada 1998 roku nie trzeba już brać dwóch ślubów: cywilnego i kościelnego. Teraz wystarczy zgodna wola obu zainteresowanych stron i sakramentalne „tak” wypowiedziane podczas uroczystej ceremonii zaślubin w kościele.

A

by ślub był wyjątkowy, przygotowania należy zacząć dużo wcześniej. Po pierwsze wybrać kościół, gdzie będziecie przysięgać sobie miłość. Zwyczajowo narzeczeni decydują się na ślub w parafii przyszłej Panny Młodej, ale pamiętajcie, że Wasz ślub może odbyć się w dowolnej parafii wybranej przez zainteresowanych. W tym celu należy dodatkowo sporządzić licencję do parafii miejsca ślubu. Wystawia ją parafia, w  której załatwiane są formalności. Kiedy już będziecie pewni, co do miejsca Waszego ślubu, zacznijcie przygotowywać odpowiednie dokumenty. Aby ustalić datę, należy udać się do kancelarii lub rektoratu kościoła na kilka miesięcy przed wybranym terminem ślubu. W  mniejszych miejscowościach wystarczy, gdy pojawimy się tam na 3 miesiące przed uroczystością, w  więk-

szych parafiach - 6 miesięcy. Koniecznie musicie zarezerwować datę i godzinę uroczystości, a  także ustalić szczegóły dotyczące jej przebiegu. Zwykle sakramentu małżeństwa udziela ksiądz podczas uroczystej liturgii ślubnej, ale na pewno, niektórzy z  was będą chcieli dokonać aktu ślubu podczas mszy świętej. Nie zawsze jest to możliwe, więc koniecznie wspomnijcie o  tym już podczas pierwszej wizyty u księdza. Gdy już ustaliliście termin ślubu z księdzem, powinniście udać się do USC, gdzie dostaniecie zaświadczenie potwierdzające, iż nie istnieją żadne przeszkody, byście zawarli związek małżeński. Zaświadczenie wydawane jest w trzech egzemplarzach, później jedno z nich trafi z  powrotem do USC, drugie pozostanie w kronikach kościelnych, natomiast trzecie dostajecie Wy. Aby uzyskać zaświadczenie należy udać się osobiście do

kierownik USC właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych (nie ma znaczenia, którego) z dowodami tożsamości, a także z odpisami skróconego aktu urodzenia. Na miejscu wypełnicie podanie o  zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczenie o  przyjmowanych po ślubie przez Was nazwiskach. Jeszcze tylko opłata w  kasie znaczków skarbowych - 75 zł za sporządzenie aktu małżeństwa, 5 zł za wydanie zaświadczenia, 1, 50 zł za podanie. Zaświadczenie, które otrzymacie ważne jest trzy miesiące. Nie ma, więc sensu planować wizyty w USC wcześniej niż 3 miesiące przez datą ślubu. Jednak to nie koniec formalności. Aby zawarty przez Was związek miał moc prawną, należy oprócz zaświadczenia z  USC przedłożyć także metryki chrztu

➤ 92

Sufler Młodej Pary


R

E

K

Przebieg uroczystości ślubnej należy przedyskutować z księdzem podczas któregoś ze spotkań. Ustaleniom podlega oprawa muzyczna, ponieważ Młodzi mają kilka możliwości: nie ingerują w repertuar kościelnych utworów, lub ustalają ich wybór według własnego życzenia. Dodatkowo mogą także zamówić innych muzyków np. skrzypka lub chór. Pamiętajmy o  fotografach i  obsłudze wideo - oni również muszą mieć specjalne zaświadczenia z Kurii. Poinformujmy księdza, ile w  ekipie będzie znajdowało się osób, czy będą mieli dodatkowe oświetlenie. To bardzo ważne, by potem uniknąć jakichkolwiek niejasności. Dekoracja kościoła kwiatami to także element, który wcześniej należy omówić z księdzem. Nie można zapomnieć o spo-

L

A

M

A

wiedziach - są obowiązkowe. W niektórych parafiach po spowiedzi narzeczeni i  świadkowie otrzymują od księdza kartki potwierdzające ich uczestnictwo w  sakramencie pokuty. Jednak coraz częściej odchodzi się od tego zwyczaju. W  dniu ślubu narzeczeni wraz ze świadkami powinni pojawić się w kościele na 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Udają się wówczas do zakrystii, by podpisać trzy zaświadczenia o  zawarciu małżeństwa, (co czynią również świadkowie). Liturgia sakramentu małżeństwa odbywać będzie się tak, jak to wcześniej ustaliliśmy z  księdzem. Gdy ceremonia zaślubin dobiegnie końca, Młodzi przechodzą do kruchty kościoła lub na dziedziniec, by tam przyjąć życzenia od przybyłych gości.

stock.xchng

i świadectwa bierzmowania w  parafii narzeczonej lub narzeczonego. Po przedstawieniu przez Was powyższych dokumentów w  parafii sporządzony zostanie protokół kanoniczny badania narzeczonych. Każde z Was z osobna będzie odpowiadać na pytania związane z pokrewieństwem i  powinowactwem między Wami, o  ewentualny przymus przystąpienia do sakramentu małżeństwa, o  waszym zamiarze wychowania potomstwa zgodnie z zasadami przyjętymi przez Kościół itp. Jeśli wszystkie te formalności załatwicie w parafii narzeczonej, nie musicie już oddzielnie składać podania o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych. Musi to jedynie zrobić narzeczony, składając podanie do proboszcza w  swojej parafii o  wygłoszenie zapowiedzi. Po dwóch niedzielach wygłaszania zapowiedzi narzeczony odbiera ze swojej parafii zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi i  zanosi do parafii, w  której narzeczeni załatwiali formalności przedślubne. Gdy narzeczeni wybiorą świadków, muszą podać ich dane w kancelarii parafialnej. Zwyczajowo powinno to odbyć się na dwa tygodnie przed ślubem. W  razie nieobecności świadków potrzebne są ich dowody osobiste w celu skonstruowania aktu małżeństwa. Jeżeli wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostaną dostarczone przez Was do kościoła, możecie spokojnie zająć się przygotowaniami do uroczystości weselnej. Dopilnowanie wszystkich formalności związanych ze ślubem leży od tej chwili już tylko w  rękach księdza i urzędników. Warto pamiętać o  kursie przedmałżeńskim - w  większości parafii jest on obowiązkowy. Czasem taki kurs jest realizowany w  ostatniej klasie szkoły średniej i osoby, które go przeszły, nie muszą uczestniczyć w nim teraz. Kursy prowadzone są zazwyczaj późnym popołudniem, po to by nie komplikować narzeczonym planów na dzień i jest to cykl dziesięciu nauk. Tematy nauk przedmałżeńskich związane są oczywiście ze ślubem i duchowym przeżyciem sakramentu małżeństwa.

93


Dlaczego nie mogę zrobić tego sama

94

stock.xchng

N

ad­szedł ten dłu­go ocze­ki­wa­ny dzień – i co się dzie­ je? Stres, za­mie­sza­nie, emo­cje, wszyst­ko nie tak, na pew­no się nic nie uda, drżą­ce rę­ce, zła­ma­ny ob­cas, nie­ode­bra­ny bu­kiet, spóź­nio­ny fo­to­graf. No i ten ma­ki­jaż… Jak już pi­sa­łam w po­przed­nim ar­ty­ku­le pod­sta­wa ma­ki­ja­żu ślub­ne­go to ide­al­na ko­rek­cja twa­rzy. I tu­taj za­czy­na­ją po­ja­wiać się pro­ble­my, no bo jak go zro­bić że­by wy­trzy­mał te wszyst­kie emo­cje? Pod­sta­wa to przy­go­to­wa­nie pod­kła­du pod ko­lo­ry. To tro­chę tak, jak z ma­lo­wa­niem ścia­ny – kiep­ski grunt ozna­czać mo­że tyl­ko jed­no – wszyst­ko „zej­dzie”, po­pę­ka i ca­ła pra­ca do wy­rzu­ce­nia. Oto mo­ja re­cep­ta na do­bre „za­grun­to­wa­nie” bu­zi. Po pierw­sze do­kład­nie my­je­my twarz a  po­tem w  za­leż­no­ ści od ro­dza­ju ce­ry na­kła­da­my krem – dla su­chej skó­ry krem na­wil­ża­ją­cy, dla tłu­stej i mie­sza­nej ab­sor­bu­ją­cy nad­miar tłusz­ czu i tak da­lej. Krok dru­gi to ba­za (naj­czę­ściej roz­świe­tla­ją­ca) – jej ko­lo­ry to po­chod­ne ko­lo­ru bia­łe­go. Ba­zę na­kła­da się na ca­łą bu­zię ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem miejsc gdzie twarz naj­bar­dziej po­chła­nia świa­tło (za­ła­ma­nia skó­ry przy no­sie, na pod­bród­ku i tak da­lej). W na­stęp­nej ko­lej­no­ści – je­że­li jest ta­ka po­trze­ba – na­kła­ da­my pod­kład pod pod­kład. Ten krok trze­ba wy­ko­nać u  osób któ­re ma­ją pro­blem z  za­ma­sko­wa­nie zna­mion (bli­zny po opa­rze­niach, „mysz­ki” itp.) Krok ten po­le­ga na na­ło­że­niu tak zwa­nych ko­lo­rów prze­ciw­staw­nych. Efekt jest ta­ki, że moc­no ko­lo­ro­we de­fek­ty zmie­nia­ją ko­lor na sza­ry i  moż­na im nadać od­po­wied­ni ko­lor przy po­mo­cy wła­ści­wych pod­kła­dów. Ta­kie pod­kła­dy pod pod­kład cza­sa­mi moż­na ku­pić w  nor­mal­nych dro­ge­riach, ale nie­ste­ty naj­lep­szy efekt moż­na uzy­skać sto­su­ jąc pro­fe­sjo­nal­ne (i nie­ste­ty dro­gie) pre­pa­ra­ty któ­re na co dzień sto­su­je się w pra­cy na pla­nie fil­mo­wym i w te­le­wi­zji. Te­raz czas na ko­rek­tor. Mu­si­my na­ło­żyć go bar­dzo do­kład­nie po­nie­waż nie na­le­ży go póź­niej za­kry­wać pod­kła­dem głów­nym być na­ło­żo­ny bar­dzo do­kład­nie bo nie po­kry­wa się go pod­kła­ dem. Mu­si być od­po­wied­nio ja­śniej­szy od ce­ry bo ma­lu­jąc na przy­kład „siń­ce” pod ocza­mi ko­rek­ta po­le­ga na ra­dy­kal­nym roz­ja­śnie­niu. No i już pra­wie ko­niec – czas na pod­kład fi­nal­ny. Pod­kład a  wła­ści­wie pod­kła­dy (śred­nio trzy róż­ne od­cie­nie). Dla­cze­go aż ty­le? Na­sza bu­zia nie jest pła­ska więc pa­trząc na nią z róż­ nych stron, od­le­gło­ści i w róż­nym świe­tle ma­my złu­dze­nie, że gdzieś jest ciem­niej lub ja­śniej, zmie­nia się kształt i tak da­lej. Przy­go­to­wa­na do na­nie­sie­niu ko­lo­rów twarz mu­si być jak naj­ bar­dziej „rów­na” i wy­glą­dać w róż­nych wa­run­kach w mia­rę tak sa­mo. W związ­ku z tym tam, gdzie skó­ra się za­ła­mu­je bę­dzie­my

na­kła­dać trosz­kę in­ny od­cień niż na przy­kład na czo­ło. Trze­ba tak­że pa­mię­tać o tym, że waż­na jest też kon­sy­sten­cja te­go ostat­nie­go pod­kła­du. Zi­mą na­le­ży sto­so­wać pod­kła­dy gę­ste (na przy­kład w sztyf­cie) a la­tem lżej­sze – płyn­ne. Jak wy­ni­ka z te­go krót­kie­go opi­su – za­nim na­nie­sie­my ko­lo­ry po­trzeb­nych warstw jest kil­ka. Ca­ła sztu­ka po­le­ga na tym, że­by pan­na mło­da nie czu­ła tej ca­łej „ta­pe­ty” na bu­zi oraz że­by to co bę­dzie na­kła­da­ne na pod­kład – cie­nie, ró­że, bro­ka­ty i tak da­lej – nie „ze­szło” do ra­na. Na ko­niec jesz­cze jed­na uwa­ga – nie daj­cie się na­mó­wić (tuż przed ślu­bem) na in­ten­syw­ne opa­la­ nie się w so­la­rium. Dla­cze­go? Ciem­na skó­ra bar­dzo ogra­ni­cza pa­le­tę ko­lo­rów któ­re mo­że użyć wi­za­żyst­ka, po­za tym na ja­snej skó­rze każ­dy do­tyk pędz­la z cie­niem, ró­żem i tak da­lej bę­dzie nada­wał ten jak­że po­żą­da­ny efekt de­li­kat­no­ści, nie­win­no­ści i na­tu­ral­no­ści co mo­że być nie do uzy­ska­nia przy bar­dzo opa­ lo­nej (sztucz­nie) skó­rze. Zwróć­cie uwa­gę na fakt, że wszyst­kie „wiel­kie” ko­bie­ty na przy­kład kró­lo­we, księż­nicz­ki i  pierw­sze da­my po­li­ty­ki ma­ja ra­czej dość bla­dą (cho­ciaż nie sza­ro­-­bu­rą), moż­na by po­wie­dzieć, że „pa­pie­ro­wą” ce­rę. Jak wi­dać przy­go­to­wa­nie skó­ry do „po­ko­lo­ro­wa­nia” to do­syć skom­pli­ko­wa­na spra­wa, któ­ra w do­dat­ku zaj­mu­je dość du­żo cza­su – to wię­cej niż po­ło­wa z  go­dzi­ny któ­rą zaj­mu­je mi zro­bie­nie ma­ki­ja­żu. Ma­ki­jaż to tak­że sztu­ka kom­pro­mi­su po­mię­dzy ilo­ścią i gru­bo­ścią warstw któ­re na­kła­da­my. Nie­ste­ty to wszyst­ko ze­bra­ne ra­zem po­wo­du­je, że zro­bie­nie so­bie sa­mej trwa­łe­go ma­ki­ja­żu ślub­ne­go bez od­po­wied­nie­go do­świad­cze­nia i od­po­wied­nich ko­sme­ty­ków jest pra­wie nie moż­li­we.

Katarzyna DUDA

Sufler Młodej Pary


95


www.chroma.pl

Jak pokochać urzędy… po ślubie? Emocje opadły, wypowiedziano sakramentalne „tak”, prezenty rozpakowane – pora zacząć sielskie małżeńskie życie... Zanim jednak zdecydujecie się na pierwszy wspólny wyjazd – zadbajcie o to, żeby dopełnić wszelkich koniecznych formalności. Jak się okazuje, nie jest ich wcale tak mało… Ale bez obaw – przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik, który pozwoli Wam krok po kroku załatwić wszystko - bez paniki i stresu. Kto ma więcej biegania?

Bez wątpienia, więcej biegania po ślubie będzie miała małżonka. Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się najczęściej ze zmianą nazwiska, a to z kolei musi zostać udokumentowane przez właściwy urząd. Jeśli po ślubie zmianie uległ również adres zameldowania, wymiana dowodu osobistego dotyczy także małżonka. Należy wówczas do wniosku o nowy dowód dołączyć dokument meldunkowy.

O czym trzeba pamiętać?

Jakie dokumenty powinniście wcześniej przygotować? Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, dwie fotografie oraz dowód wpłaty na konto właściwego urzędu, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z  informacją o  aktualnie używanym nazwisku. Wniosek o  wymianę dowodu należy złożyć osobiście, podobnie jest z odbiorem gotowego dowodu.

Prawo jazdy

Zmiana dowodu wymusza też wymianę prawa jazdy, bowiem na dokumencie tym jest m.in. wydrukowany numer dowodu osobistego. W tym celu musimy złożyć w urzędzie fotografię, ksero starego prawa jazdy oraz dowód opłaty za wyrobienie nowego dokumentu.

Skarbówka

Warto po ślubie odwiedzić niepopularny Urząd Skarbowy w celu zawiadomienia o  aktualizacji danych osobowych. Na 96

miejscu należy uśmiechnąć się do przesympatycznej urzędniczki i wypełnić formularz NIP – 3 w dwóch egzemplarzach (jeden druk zostawiacie w  urzędzie - drugi jest potwierdzeniem zgłoszenia aktualizacji danych, który chowamy dla siebie). Jeśli należycie do OFE, pamiętajcie, że prawo nakazuje zaktualizowanie danych. Najczęściej można to zrobić online po zalogowaniu się do serwisu waszego Funduszu.

Bank

W kolejnym etapie aktualizacji danych wraz z nowym dowodem osobistym należy udać się do naszego banku. Zawsze uśmiechnięty pracownik banku wykona kopię dowodu osobistego, aktualizacje dane w systemie bankowym i uprzejmie nas pożegna. Czy na tym koniec? Niestety jeszcze nie...

Praca

Po zawarciu związku małżeńskiego warto pofatygować się do działu HR swojej pracy, aby przedstawić kopię aktu małżeństwa. Na jego podstawie otrzymamy dwa dodatkowe dni urlopu okolicznościowego. Gdy będziecie mieć nowy dowód, należy dostarczyć również jego kserokopię. Później czekają was być może jeszcze perypetie ze spółdzielnią mieszkaniową, lekarzem rodzinnym, operatorem komórkowym, dla niektórych z uczelnią... Nie zapomnijcie udać się do biura paszportowego, jeśli wybieracie się na wspólne wakacje poza strefą Schengen. No i to byłoby na tyle formalnych powinności – teraz możecie pakować walizki i udać się na zasłużony miesiąc – no dobrze, tydzień miodowy... Sufler Młodej Pary


Szybko schudnąć D

ata twojego ślubu zbliża się w zastraszającym tempie, a  tobie ciągle nie udało się przeprowadzić nawet programu minimum, ustalonego z  przyjaciółkami na wieczorze panieńskim? Miałaś chodzić na siłownię, by stracić brzuszek i  schudnąć przynajmniej 3 kilo, a tu okazuje się, że brzuch jest coraz większy, a ty zamiast schudnąć, przytyłaś! Rozpacz w kratkę. W sukni ślubnej, która miała podkreślać walory twojej figury, będziesz wyglądała, jak ściśnięty wieloryb w  ciąży. Ratunku, co robić??? Jeśli rzeczywiście źle czujesz się ze swoją wagą, jest sposób na szybkie schudnięcie – bez efektu jo-jo. Zanim jednak zdecydujesz się zastosować tę metodę – bezbolesną, smaczną i nie głodzącą – zastanów się, czy tobie i twojemu przyszłemu mężowi jest to potrzebne? Przecież wybrał cię taką, jaka jesteś: trochę pulchna, z  zaokrąglonymi kształtami i  lekko wystającym brzuszkiem. Wniosek: jemu na pewno nie przeszkadza twoja figura, a wręcz mu się podoba. Pytanie, czy przeszkadza tobie? Jeśli tak, mam radę, ale tylko dla tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez mięsa. Przejdźcie na dietę proteinową. Schudniecie szybko i bez wyrzeczeń. Wystarczy 10 dni, by bez męki i głodu zrzucić 3 do 5 kg. Wiem, co mówię, sama przez to przeszłam! Co konkretnie oznacza dieta proteinowa? Jest to dieta, oparta o  białka, z  absolutnym wyłączeniem węglowodanów i  zredukowaniem do minimum tłuszczów. Przez określoną liczbę dni – 3, 4, a najlepiej 5 – trzeba jeść wyłącznie białko, czyli mięso (bez wieprzowego), ryby, drób, jaja i chude białe sery. Zero owoców, warzyw, węglowodanów, czyli chleba, makaronu, kaszy, ziemniaków. Prawda, że to jest drastycznie uboga dieta, ale jakże skuteczna! Po 5 dniach ubytek wagi wyniesie z pewnością ponad 3 kg! Następny etap, to kolejne 5 dni proteinowych, ale tym razem w połączeniu z warzywami. I tak na przemian, aż do utraty tylu kilogra-

mów, ile chcesz. Spadek wagi jest szybki, nie cierpisz głodu, bo jesz tyle, ile chcesz i praktycznie o każdej porze dnia i nocy. Mądrość tej diety polega na tym, że kiedy już schudniesz, ile chcesz, możesz zacząć dołączać do diety węglowodany, ale ta adaptacja musi trwać tyle dni, ile kilo schudłaś – razy 10. To pozwoli uniknąć efektu jo-jo. Więcej szczegółów zainteresowani znajdą w internecie. Na pewno jest to dieta, która – gdy panna młoda ma do ślubu zaledwie 2 tygodnie (albo nawet tylko tydzień) – przyniesie nadspodziewanie szybkie efekty. Gwarantuję, bo sprawdziłam. * Od 1997 r. otyłość jest epidemią światową. Połowa dorosłych mieszkańców krajów rozwiniętych – w tym Polski - ma nadwagę lub cierpi na otyłość. Zaledwie 25 proc. ludzi nie ma skłonności do tycia. Pozostałe 75 proc. albo unika zbędnych kalorii i całe życie walczy z nadwagą, albo jest za gruba. Nadmiar kilogramów, to nie tylko problem estetyczny, choć już on sam jest niezwykle istotny w  dzisiejszym świecie, który wymaga bycia młodym i  pięknym do późnej starości. Lekarze twierdzą, że nadmiar tkanki tłuszczowej jest chorobą, grożącą rozwojem innych chorób towarzyszących. Najgroźniejsza jest choroba wieńcowa, zaburzenia oddychania w czasie snu i nadciśnienie, które może się skończyć udarem mózgowym. Coraz powszechniejsza staje się też opinia, mówiąca, że otyli są bardziej narażeni na choroby nowotworowe. Kobiety na raka piersi i  trzonu macicy, mężczyźni – raka okrężnicy i prostaty. Ponad jedną piątą wszystkich środków, przeznaczonych na ochronę zdrowia w  Polsce, pochłania leczenie powikłań nadwagi i otyłości. Lekarze twierdzą, że najrzadszymi gośćmi w ich gabinetach są ludzie szczupli. Polak z nadwagą odwiedza lekarza przeciętnie 6 razy w  roku, a otyły – 9 razy.

Elżbieta Borek

97


Biżuteria SEZAM

„Prezent zapakowany w uczucie” Biżuteria należy do uniwersalnych i sprawdzonych pomysłów na prezenty, zwłaszcza dla kobiet. Jest małym dziełem sztuki. Przyozdabianie nią kobiety to gest wyrażający całą gamę uczuć. W Salonach Jubilerskich SEZAM znajdziemy wyjątkowe prezenty na każdą okazję, prezenty które zaspokoją nawet najbardziej wymagające gusta. PIERŚCIONEK „Ponadczasowy Symbol Uczuć” Każdą kobietę z pewnością zachwyci dostępna w  Salonach Jubilerskich SEZAM kolekcja pierścionków z brylantami. Każdy z nich jest wyjątkowy i swoim designem nawiązuje do innego motywu przewodniego uczuć: ROYAL „Królewski”, UNICO „Wyjątkowy”, PASSION „Namiętność”, AMADO „Ukochany”, ETERNO „Na zawsze”. Nowością na rynku są obecnie pierścionki z  oczkiem diamentu CRISSCUT, które mają ponad dwukrotnie więcej szlifów niż standardowy diament, dzięki czemu lśnią niezwykle intensywnie, a ich blask można zauważyć nawet ze znacznych odległości. Od niedawna dostępne są już w Salonach SEZAM i polecane jako wytworny prezent dla wytwornej damy. Jeśli nie pierścionek z  diamentem to

98

może pierścionek ukraińskiego artysty Germana Kabirskiego. To jedyne w swoim rodzaju okazy ze srebra oksydowanego, pozłacanego połączone z kamieniami naturalnymi typu: ametyst, cytryn, granat, szafir. Niezrównane bogactwo form i kształtów nie tylko zachwyci i zaintryguje obdarowaną, ale także podkreśli jej indywidualność.

„Niezapomniane wrażenie” Jako modny prezent polecamy wszystkim mężczyznom, którzy chcą zauroczyć swoje ukochane kobiety kolekcje biżuterii SEZAM. Dobrym wyborem okaże się zarówno tradycyjna biżuteria ze złota i srebra o nowoczesnym wzornictwie, jak i  ta bardziej awangardowa z  dodatkami typu: alpaka, mineralit, szkło Murano. Każdą obdarowaną kobietę zachwyci swoją lekkością i  subtelnością złota Kolekcja RICAMO. Delikatna, ażu-

rowa biżuteria z efektownym wzorem w misterne różyczki sprawia, że kolekcja jest niezwykle kobieca i  emanuje zmysłowym pięknem. RICAMO to propozycja dla Pań, które cenią nietuzinkowe wzory z nutą romantyzmu. Polecamy również złotą biżuterię LAUREL, z kamieniami naturalnymi. A są to kamienie o  cudownym ubarwieniu: kwarce dymne, topazy i cytryny, a także perły naturalne. Charakterystycznym motywem tej biżuterii są elementy w  kształcie listka laurowego, dodające finezji i  lekkości. Subtelny dodatek dla kobiet delikatnych.

Sufler Młodej Pary


R E K L A M A

„Srebro, perły i eksplozja barw” Fascynatki srebrnej biżuterii nie zawiedzie prezent o oryginalnym i  unikatowym wzornictwie Kolekcji ENCRE. Tytanowa blaszka pokryta intensywnymi barwami, od błękitów, poprzez chabrowy szafir, fiolety i  bordo po złociste odcienie brązów sprawia, że biżuteria ta jest nietuzinkowa i stanowi znakomitą ozdobę każdej kreacji. PERŁY SHELL, inspirowane kobiecą naturą i sensualnością, to szykowny prezent dla zmysłowej kobiety. Biżuteria z  pereł będąca symbolem elegancji i ponadczasowego piękna z pewnością nigdy się nie znudzi. Mężczyzna chcący oczarować kobietę eksplozją kolorów powinien podarować jej biżuterię z  Kolekcji MURANO. Pięknie mieniące się w świetle, o niezwykłej barwie naszyjniki, bransolety, brosze i  pierścionki mogą stanowić centralny element wieczorowej kreacji, a  także idealnie pasują jako efektowny dodatek na co dzień. Jako dopełnienie różnorodnej oferty Salonów Jubilerskich Sezam wymienimy kolekcję ELITE, zgodną z  aktualnymi trendami w  modzie. Dedykowana jest dla kobiet, które preferują proste formy w elitarnym wydaniu. Gładka oprawa, modny styl, nowoczesne połączenia kolorystyczne oraz perfekcyjna jakość wykonania pozwolą właścicielce Elite poczuć się wyjątkowo szykownie. Biżuteria to idealny prezent dla kobiety, nie tylko ze względu na wartość materialną. Wręczanie jej ma zazwyczaj wymiar symboliczny. Biżuteria rodzi emocje, przywiązanie, budzi skojarzenia i  sentyment, które nadają jej faktycznej wartości. Polecane przez Salony Jubilerskie SEZAM prezenty z pewnością wzbudzą zachwyt u każdej obdarowanej damy. Menedżer Sklepów Jubilerskich SEZAM: Barbara Buczek 99


Miłość jest jak ospa-każdy ją przejść musi. *** Serce jest jak telefon albo zajęte, albo nie łączy. *** Nie można zmusić serca do kochania. Serce bez miłości, to towar bez wartości. Miłość to głęboki rów, wpadłeś to wyjdź... I kochaj znów... Kocham cię, ale nie jestem w tobie zakochana. Mam wszelkie powody, żeby cię kochać i nie potrafię tego. Jeżeli rozum mówi inaczej niż serce to, go nie słuchaj. Kto z nas nie kocha nie głupiejąc przy tym? Kobieta wybaczy ci wszystko oprócz tego, że jej nie kochasz. Słowami pieści się kobietę stokroć czulej niż gestem. Nie grzeszą ci, którzy grzeszą z miłości.

A

M

A

Miłość to partia kart, w której wszyscy oszukują mężczyźni, by wygrać, kobiety, by nie przegrać.

L

Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą pod warunkiem, że jej nie kocha.

E

K

Raz tylko w życiu kochamy, i raz tylko umieramy.

R

Pierwsza miłość jest ostatnią szczęścia godziną, z nią wszystko ginie-jedno wspomnienia nie giną.

100

Sufler Młodej Pary


Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym. Miłość jest jak żmijamęczy, dusi i zabija. Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. Dla świata jesteś kimś tam, ale dla kogoś jesteś całym światem. Kochać kogoś, to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych. Kochaj mnie aż do samej śmierci, a potem zapomnij o mnie. Za autobusem i za chłopcem nie trzeba gonić-będzie następny. Miłość jest jak taksówka: szybko jedzie, dużo kosztuje i w końcu trzeba wysiąść. Miłość przyznajmy, to wielka mistrzyni, potrafi z nas zrobić kogoś, kim nigdy nie byliśmy. Jedni kochają do utraty zmysłów, inni dopiero po ich utracie. Każda miłość trwa tak długo, na ile zasługuje. Randką nazywamy spotkanie, na które mężczyzna przychodzi z bukietem kwiatów, a kobieta ze spóźnieniem. Miłość-ciężka choroba, ponieważ obydwoje od razu muszą iść do łóżka. Kobiety są po to, by je kochać, a nie po to, by je rozumieć. Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.

101


www.tfutfu.net

Przedweselny zawrót głowy

C

hcecie się pobrać, ale przeraża Was perspektywa kilkumiesięcznych przygotowań, nerwów i sami nie wiecie czego jeszcze... Specjalnie dla Was przygotowaliśmy poradnik, w jaki sposób wszystko przygotować na czas i nie pozwolić nerwom na zepsucie tej uroczystości.

www.tfutfu.net

102

Najważniejszą zasadą jest przemyślenie wszystkiego odpowiednio wcześnie. Dobrze jest podzielić się z przyszłym małżonkiem(ką) obowiązkami. Można do przygotowań zaangażować także świadków, rodziców czy rodzeństwo.

Ceremonia

Sakramentalne “tak” poprzedzone jest długimi przygotowaniami. Pierwsza decyzja to wybór ślubu. Może być osobno cywilny i kościelny lub tylko cywilny. Od listopada 1998 roku nie ma potrzeby zawierania dwóch osobnych ślubów: cywilnego i  kościelnego. Teraz, jeśli tylko macie taką chęć, zawieracie jeden ślub w kościele. Po zdecydowaniu się na ślub konkordatowy pierwszym krokiem jest wybór parafii, w której odbędzie się uroczystość. Zwyczajowo wybiera się parafię Panny Młodej, choć nie jest to regułą. Można wybrać także parafię, do której nie należą ani przyszła Pani Młoda ani Pan Młody. Wcześniej jednak trzeba to uzgodnić z proboszczem. Po wybraniu parafii (nie później niż 3 miesiące przez planowaną ceremonią) z księdzem uzgadnia się konkretną datę i godzinę ślubu. Następnym krokiem jest wizyta w  Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla Waszego miejsca zamieszkania. Tutaj otrzymuje się zaświadczenia o  tym, że nie ma żadnych przeciwwskazań do zawarcia przez was związku małżeńskiego. Aby takie zaświadczenie otrzymać, należy przy sobie mieć dowód osobisty i skrócony akt urodzenia. W USC Sufler Młodej Pary


1RZDRIHUWD7D[L%DUEDNDQ

=DSUDV]DP\

XEX

RĂO G  È Z D UV]

:D

H SO L F Ă Ú ] QDV]FLEDUEDNDQNUDNRZ  D[ ZZZW

R E K podpisuje się także oświadczenie o przyjęciu nazwisk przez przyszłych małżonków. Z tymi dokumentami udać się trzeba ponownie do parafii. Poza tym, przygotować należy metryki chrztu i  świadectwa bierzmowania obojga narzeczonych. W parafii, gdzie odbędzie się ślub, ogłoszone zostaną zapowiedzi przedślubne. Dodatkowo, jeśli ślub nie odbywa się w parafii Pana Młodego, trzeba tam poprosić także o  takie zapowiedzi. W  kancelarii kościelnej należy też podać nazwiska świadków, przedstawić ich dowody osobiste konieczne do przygotowania aktu małżeńskiego.

Z księdzem należy omówić dokładnie ceremonię ślubną.

WL HOA 

M A Można z nią omówić sprawę depilacji, oczyszczenia lub odżywienia cery czy też ślubnego manicure’u. Fryzurę Pani Młodej może pomóc zrobić przyjaciółka. Warto też poszukać w okolicy dobrego fryzjera. Ważne, żeby kilka dni przed ślubem przeprowadzić próbę makijażu, fryzury i  sukni ślubnej, wtedy jest jeszcze czas na wprowadzenie niewielkich zmian.

Zaproszenia

Można je przygotować w własnym zakresie, dzięki temu będzie to znacznie tańsze, niż w  ofercie firm wyspecjalizowanych. Przy odpowiednim zaangażowaniu zaproszenia będą równie piękne. Można poprosić znajomego grafika o przygotowanie wzoru zaproszenia. fotografslubny.com.pl

Jak wiadomo najlepiej pobierać się w miesiącach, w  nazwach których pojawia się litera “r”. Szczególnie pomyślne są też Boże Narodzenie i Wielkanoc. Pamiętajcie o tym!

Suknia biała czy ecru, garnitur czy smoking Wybór sukni należy do Panny Młodej. Tradycja mówi, że nie powinna pokazać się w niej Panu Młodemu aż do dnia ślubu. Uszycie sukni można zamówić u  krawcowej, ślubną kreację wypożyczyć lub kupić w  salonie mody ślubnej. Jednak nie można zostawiać tego na ostatnią chwilę, gdyż asortyment na rynku jest bardzo szeroki i wybór wcale nie jest tak prosty, jak się może wydawać. Pan Młody na tę wyjątkową okazję może ubrać garnitur, smoking lub żakiet. Rzadko na tę uroczystość panowie zakładają krawat. Najczęściej musznik lub fuluar.

Piękny wygląd

Trochę czasu i wysiłku wymaga przygotowanie ciała i  cery. Wszystko po to, żeby tego dnia pięknie wyglądać. Dwa miesiące przed ślubem przyszła Panna Młoda powinna odwiedzić kosmetyczkę. Ona poleci odpowiednie zabiegi, które są potrzebne cerze. Także przyszły Pan Młody powinien odwiedzić kosmetyczkę!

➤ 103


fotografslubny.com.pl

W sklepach dla plastyków można kupić ozdobny papier do drukowania, w  pasmanterii kokardki. Zaproszenia zazwyczaj drukuje się w  dwóch wersjach: zaproszenie na ślub oraz na ślub i  wesele. Część gości otrzymuje zaproszenia tylko na ślub, ci bliżsi także na przyjęcie weselne. W  dobrym tonie jest osobiste zaproszenie wszystkich gości. Jednak często graniczy to z cudem. Dlatego przynajmniej tych z najbliższej rodziny i przyjaciół zaproście osobiście, pozostałym wyślijcie zaproszenia pocztą. Zaproszeń nie powR

E

K

L

inno się wręczać później niż miesiąc przed ceremonią ślubną. I pamiętajcie, że na zaproszeniu powinna znaleźć się prośba o  potwierdzenie przybycia. Ułatwi Wam planowanie liczby gości na przyjęciu weselnym.

Lokal

W dużych miastach lokale rezerwuje się nawet rok czy dwa lata wcześniej. W mniejszych miejscowościach czas jest znacznie krótszy. Najlepiej popytać znajomych, gdzie organizowali swoje śluby. Warto do takiego lokalu wybrać się na A

M

A

kolację, sprawdzić menu i jakość obsługi. Gdy wybór już padnie, na miejscu z kimś z  dyrekcji omówcie sprawę menu, alkoholu oraz atrakcji. Dobrze, żeby w pobliżu była możliwość wynajęcia pokoi dla osób przybyłych z daleka. To dodatkowy koszt, ale niezbyt wypada zaprosić gości z  innego miasta i nie zagwarantować im noclegu.

Muzyka

Znalezienie idealnego zespołu, przy którego muzyce będą bawić się i młodzi, i  starsi nie jest łatwym zadaniem. Dlatego przed Wami długie poszukiwania, chyba, że znajomi polecą Wam kogoś sprawdzonego. Oczywiście, zamiast zespołu może być także DJ, jeśli na przyjęciu będą przeważać ludzie młodzi. Z  DJ-em czy zespołem trzeba omówić rodzaj muzyki i przebieg przyjęcia.

Obrączki

Mogą być ze złota, platyny, białego złota, a w  salonie jubilerskim możecie zamówić grawerowanie waszych imion i daty ślubu. To bardzo miła pamiątka.

Fotograf i kamerzysta

Co najmniej 3 miesiące przed ślubem poszukajcie fotografa i kamerzysty. Takie 104

Sufler Młodej Pary


R

E

K

profesje mają bardzo napięte terminy. Zdjęcia można zamówić w studio lub na świeżym powietrzu. Najlepszym środkiem wyboru jest poczta pantoflowa - popytajcie wśród znajomych z  czyich korzystali usług, czy byli zadowoleni. Obejrzyjcie ich albumy i zdecydujcie, czy wam się podobają.

Dorożka czy limuzyna?

Do ślubu można pojechać dorożką, wypożyczonym zabytkowym mercedesem, limuzyną lub samochodem rodziców. Najważniejsze, żeby był czysty, udekorowany i z  dużym bagażnikiem, żeby można było w  nim schować prezenty od gości i kwiaty.

Lista prezentów

Ostatnio modna jest lista prezentów. Prowadzą je wyspec-

L

A

M

A

jalizowane sklepy. Dzięki temu jesteście pewni, że w prezencie ślubnym nie dostaniecie 3 żelazek, 5 kompletów pościeli czy różnych zestawów sztućców. Może warto skorzystać z  takiej pomocy? Ułatwia to też znacznie zadanie ślubnym gościom, którzy nie muszą zachodzić w głowę, co Wam sprawi największą przyjemność. Jeśli nie potrzebujecie wyposażenia mieszkania, możecie poprosić gości, aby podarowali Wam po prostu pieniądze.

Dzień przed ślubem spróbujcie się wyciszyć. Może wieczorny spacer tylko we dwoje pozwoli Wam trochę ukoić nerwy. Nie martwcie się, to co Was czeka następnego dnia nie jest takie straszne! Wiele par tego doświadczyło. Głowa do góry i powodzenia! fotografslubny.com.pl

105


www.tfutfu.net

Kobiecy przewodnik po męskim świecie Choć kobieta i mężczyzna stworzeni są do tego, by być razem i dawać sobie szczęście, dogadują się z trudem. Dlaczego? Bo te same rzeczy oznaczają dla nich coś zupełnie innego! Jednak, dzięki lekturze naszego krótkiego przewodnika, być może uda Wam się dojść do lepszego porozumienia, przynajmniej w paru kwestiach.

G

dy kobiety czują miłość, wciąż o tym myślą: gotując, prowadząc samochód i oglądając telewizję. A mężczyzna jak kocha, to kocha, jak ogląda mecz, to ogląda mecz, a jak spotka kolegę, to nie pamięta ani o  miłości, ani o  meczu, tylko idzie z  nim na piwo. Jego umysł przypomina równo poustawiane pudełeczka. Umysł kobiety to misterna konstrukcja, opleciona siateczką uczuć. Dlatego tak trudno się dogadać i dlatego warto wiedzieć, co oznacza, gdy on mówi...

NO TO SIĘ ODCHUDŹ!

Na pewno miałaś tak nieraz: stoisz tyłem przed lustrem i wykręcając głowę, próbujesz zlustrować swoją pupę. Efekt tej lustracji cię nie zadowala, więc mówisz: „Chyba utyłam!”. Liczysz na to, że usłyszysz: „Skąd, kochanie, jesteś szczupła, prześliczna i  podobasz mi się

bez zastrzeżeń”. A on wyjeżdża z czymś takim: „To się odchudź!”. Ty szlochasz, on chce się wycofać, więc mówi: „No przecież jak nie chcesz, to się nie odchudzaj!” – i  jeszcze pogarsza sytuację. Oto klasyczne niezrozumienie intencji! Faceci są nastawieni na rozwiązywanie problemów. Ty przychodzisz do niego ze swoją troską, więc znajduje najprostsze wyjście i podaje ci je na tacy. Uważa przy tym, że troszczy się o  ciebie, stara się ułatwić ci życie. Ty natomiast oczekujesz wsparcia, miłości i  pełnej akceptacji. Rzecz w tym, że ją masz. Podobasz mu się z kilogramem nad i kilogramem pod kreską. On po prostu nie zauważa tych dodatkowych fałdek. A już na pewno nie chce o nich słuchać.

PRZECIEŻ TU JESTEM!

Kiedy ostatni raz powiedział ci coś miłego, czułego? Dawno. I masz mu to

za złe. Czemu kiedyś prawił ci komplementy i szeptał czułe słówka, a  teraz – co? Na pytanie: „Kochasz?” odpowiada: „Kocham, kocham... podaj mi sól”. Odbierasz to jako lekceważenie i  brak uczuć, cierpisz. Niestety, musisz mieć świadomość, że panowie całe życie wykonują zadania. Do nich dostosowują swoje działania. Powiedzmy, facet ma kupić auto. Najpierw więc robi rozpoznanie rynku, potem bierze kredyt, wreszcie kupuje auto i  zaczyna nim jeździć. A  innym razem spotyka miłość swego życia – czyli ciebie. Mobilizuje wszystkie swoje siły, stroszy piórka, uwodzi, mówi komplementy. A  jak już jesteś „jego” – przestaje, bo i  po co. Zadanie zostało wykonane. Dowodem jego miłości, przywiązania jest sam fakt, że jest przy tobie. Że wykonuje kolejne zadania: naprawia lodówkę albo zawozi dzieci do przedszkola. Dlatego na wszystkie twoje zarzuty, że „nie

➤ 106

Sufler Młodej Pary


R

E

kocha”, mężczyzna odpowie: „Gdybym nie kochał, nie byłoby mnie tutaj!”.

BOLI MNIE UCHO!

Kiedy mężczyzna wypowiada te słowa, ty – odruchowo – chcesz mu uświadomić, że wiesz, jak on się czuje. To znaczy – jesteś z nim, blisko, w  tym jego cierpieniu. Dlatego odpowiadasz, że ciebie też boli ucho albo że bolało cię w piątek. Jasny przekaz miłosny. Ale mężczyzna tak tego nie odbierze, o  nie! Kiedy jego coś boli, coś mu doskwiera – w  tym swoim cierpieniu musi być całkiem wyjątkowy. Nikogo na świecie nigdy, przenigdy ucho nie bolało tak jak jego! On to wie i chce, żebyś ty także to wiedziała. Abyś doceniła wyjątkowość jego cierpienia, położyła go do łóżka, okryła kołderką, podała pod nos herbatę, kanapki, lekarstwa oraz pilot do telewizora. Zachowanie inne od opisanego zostanie odczytane jako brak szacunku i obojętność.

K

L

A

DOBRZE, ZROBIĘ TO POTEM! Odkleił się próg w przedpokoju? Potykasz się o  niego parę razy dziennie? Mąż powiedział, że przyklei – i  nie przykleił? Nawet nie próbuj zapraszać do domu fachowca. Nie próbuj też przyklejać go sama. W tym pierwszym przypadku dopuścisz się ciężkiej obrazy – takie twoje działanie oznacza bowiem, że mężczyzna sobie z czymś nie radzi. Że czegoś nie umie. Sama biorąc się za robotę, również ściągasz na siebie kłopoty, bo jak bardzo byś się nie starała, przykleisz źle i  trzeba będzie po tobie poprawiać. Co masz zatem zrobić? Nic. Czekać. Problem został już rozwiązany: przecież mężczyzna powiedział, że przyklei, więc właściwie jakby to już zrobił. Pod żadnym pozorem nie mów: „Czemu jeszcze nie przykleiłeś tej cholernej dechy?”, możesz natomiast pytać: „I  co my, kochanie, zrobimy z  tym odklejonym progiem?”. Dasz w ten sposób odczuć, że trudność

M

A

leży nie po stronie mężczyzny (tego by nie zniósł), ale po stronie martwego przedmiotu.

NIC SIE NIE STAŁO

Magiczne słowo: nic. Nic mi nie jest, wszystko w porządku. Widzisz, że go coś gryzie, że jest zmartwiony, zamyka się w  pokoju albo zapada milcząco przed telewizorem. Ale pary z  ust nie puści. Niestety, musisz być czujna: mężczyźni zaprzeczają, że się martwią, dlatego że zdradzając swoją troskę, niepokój, niepewność, smutek – daliby dowód słabości. A  przecież ty, ukochana kobieta, masz widzieć w  nich siłaczy, zdolnych unieść świat na ramionach. To bardzo niezdrowa cecha męskiego charakteru: martwiąc się „do środka”, facet funduje sobie wrzody, nerwicę, a nawet depresję. Nie pozwól mu na to: bądź delikatna, ale dociekliwa. Zapytany sto razy, w  końcu wyzna ci, co go gryzie i będzie mu lżej.

107


Forum Ślubno-weselne najbardziej prężne w Małopolsce forum dyskusyjne, na którym możecie wymieniać się informacjami dotyczącymi organizacji ślubu i  wesela. Jest to forum dla wszystkich tych, którzy zaczynają poważnie myśleć o  swoim związku. Ponad 7,5 tysięcy użytkowników może przekazywać rady nowożeńcom. Jeżeli jesteś w  trakcie ślubnych przygotowań to możesz liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Forum posiada wirtualną grupę wsparcia dziewczyn pomagającą w dogrywaniu mnóstwa spraw. Dzięki forum nabierzecie obycia w  temacie i  w  tym niesamowitym czasie przygotowań do najtrudniejszego dnia jak na razie w  Waszym życiu. Mamy nadzieje że dzięki nam przygotowania nie będą takie koszmarne jak to opowiadają znajomi . Dla tego kto jest chłonny wszelkiej wiedzy, informacji, doświadczeń, porad z  zakresu przygotowań ślubnych może liczyć na Pomoc na forum – ponad 1200 odwiedzin forum dziennie. http://weseleforum.pl/

108

Sufler Młodej Pary


Wina coraz częściej pojawiają się na polskich stołach jako niezbędny element posiłku. Doceniamy je nie tylko ze względu na walory smakowe, ale i zdrowotne. Są też bardzo dobrym elementem biesiadnym podczas przyjęć weselnych. Czy tylko z uwagi na modę? Nie od dzisiaj wiadomo, że wina spożywane w ilościach umiarkowanych mają korzystny wpływ na nasz organizm oraz duszę (lub psychikę, jak kto woli). Rodzaje i typy win ściśle są powiązane z lokalną kuchnią, w jej cieniu ewoluowały. Wino również było jednym z pierwszych elementów kulturotwórczych i integrujących społeczności ludzkie. W tym kontekście napój bogów, jak zwali go starożytni, doskonale wpisuje się w sytuację uczty weselnej. Wino rozwesela, podkreśla smak potraw, podnosi rangę wydarzenia. Winem nikt szybko się nie upija. Wino kojarzy się z miłością. Jednak, żeby wino odegrało pozytywną rolę podczas wesela, istotny jest uważny i przemyślany wybór. Na pewno nie warto dobierać wielu gatunków, wystarczą dwa, trzy. Ich styl powinien być dość uniwersalny, pasujący do wielu rodzajów potraw i gustów, a struktura dość lekka. Nie szukajmy koniecznie win najtańszych, ale raczej tych w dobrych cenach i jakości. Ostatnio coraz więcej dostępnych jest win z Gruzji, prastarej krainy o bogatej kulturze i tradycjach biesiadnych, ojczyzny wina wytwarzanego naturalnie z pierwotnych odmian winorośli.

Sklep Wina z Gruzji ul. Lipowa 6E Kraków -Zabłocie (obok Fabryki Schindlera)

Nie zapominajmy również, że ważna dla stołu weselnego jest estetyka samej butelki i etykiety, która powinna wpisywać się w kontekst miejsca i stylu.

tel. 601 886 209, sklep@winnacja.pl www.winnacja.pl Otwarty: Pn-Pt: 10-19, Sob: 11-17


www.tfutfu.net

Idealny kandydat(ka) na męża lub żonę Drodzy Sympatycy Suflera. Marzenia, że po ślubie wszystko będzie jak w bajce, rzadko się spełniają w stu procentach. Ale szanse na udany związek są większe, gdy znamy słabe strony partnera i akceptujemy je. Sprawdźmy, jakie cechy wybranka(ki) nie wróżą nic dobrego. Chce cię ulepszyć

Niby cię uwielbia i zależy mu na tobie, ale... Nie ma dnia, by nie wytknął(a) ci jakiejś słabostki. Jak choćby zwyczaju rozrzucania kosmetyków po całym mieszkaniu czy elementów garderoby. Co gorsza, wcale nie traktuje tych drobiazgów z  przymrużeniem oka. Z  miejsca przybiera mentorski ton („Z bałaganiarstwem trzeba walczyć”), usiłując za wszelką cenę wyplenić z ciebie drażniące go nawyki. Zdaniem psychologów, związek z  partnerem, który nie przyjmuje Was takimi, jakimi jesteście, nie rokuje najlepiej. Szczególnie, gdy krytyczne uwagi partnera są dla Was przykre i dołujące.

Jest zazdrośnikiem (cą)

Wolno ci tańczyć tylko z nią. Jeśli dłużej rozmawiasz z koleżanką lub uśmiechasz się do sympatycznej sąsiadki, to „coś 110

się musi za tym kryć”. Naprawdę chcesz ją na całe życie? Pamiętaj, zazdrość to nie dowód wielkiej miłości, tylko przejaw niepewności kobiety lub mężczyzny. Albo jej okropnej zaborczości („Jesteś moją własnością”). Lepiej więc od razu rozejrzyj się za kimś innym, bo życie z zazdrośnikiem to istny horror. Poważny mężczyzna lub kobieta kontroluje własną zazdrość, a nie partnera.

Ma węża w kieszeni

Kontroluje Twoje wydatki. Nawet na walentynki machnął ręką. W dodatku odchorowuje każdy zostawiony przez was napiwek. Po człowieku, który robi się blady, gdy musi sięgnąć po portfel, raczej nie możesz się spodziewać szaleństwa w  rodzaju wymarzonego pierścionka na rocznicę ślubu czy luksusowych perfum pod choinkę. Ale to można mu jeszcze

darować. Gorzej, że po ślubie on zechce pewnie rozliczać cię z każdej wydanej złotówki. A  pomysły w  rodzaju: „Kupmy nowy dywan” – w  dziewięciu przypadkach na dziesięć spotkają się z  jego dezaprobatą. Poza tym skąpstwo często dotyczy także... seksu.

Nie gardzi alkoholem

Już nieraz zdarzyło mu się przeholować z trunkami. Na przyjęciach zawsze wypija o jednego drinka za dużo i potem się za niego wstydzisz. A jego spotkania z  kumplami kończą się zwykle kacem gigantem. Cóż, wszystko to jest bardzo, ale to bardzo niepokojące. Nawet, jeśli po każdym takim wyskoku on cię zapewnia, że robisz z igły widły, bo inni piją więcej – nie daj się zwieść! Także obietnice, że jak tylko się pobierzecie, to on przestanie pić, włóż między bajki. To się prawie Sufler Młodej Pary


nigdy nie zdarza, dlatego bierz nogi za pas i uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Ten mężczyzna może ci złamać życie!

Zazdrości ci sukcesów

Cieszysz się, bo dostałeś podwyżkę, a ona mówi: „W  mojej firmie na podwyżkę trzeba sobie naprawdę zasłużyć”. Albo uważa, że tylko jej praca się liczy, zaś twoją rolą jest dbać o nią i dogadzać jej na każdym kroku. Hasło” Przecież to ja zarabiam prawdziwe pieniądze” coraz częściej słychać także z ust kobiet. To ci nie przeszkadza? A  zatem wszystko w  porządku. Tylko się potem nie złość, gdy Twoja zapracowana małżonka zażąda obiadu z  trzech dań i  codziennego mycia garnków. W  końcu sam dokonałeś wyboru.

Nie umie się kłócić

Podczas sprzeczek nie panuje nad emocjami. Mówi podniesionym głosem, nie słucha Cię, trzaska drzwiami. A potem trudno jej powiedzieć „przepraszam”. Ciężkie życie czeka Was Panowie z  partnerką, która łatwo wybucha złością, obraża się z byle powodu, jest agresywna lub niezdrowo ambitna. Będziecie musieli pięć razy ugryźć się w język, nim w  czymkolwiek jej się sprzeciwicie, bo bez awantury pewno się nie obejdzie. Pamiętajcie, odpowiedzialny człowiek nie oczekuje, że we wszystkim będzie się mu potakiwać. W chwilach konfliktu słucha Waszych argumentów i  dąży do porozumienia, a  nie zachowuje się jak zawodnik na ringu.

Zaliczył „skok w bok”

W końcu mu to wybaczyłaś, bo kajał się i tłumaczył: „Straciłem głowę, to nie miało żadnego znaczenia, liczysz się tylko ty!”. A jednak...To niezbyt rozsądne wiązać się z  facetem, który dla jednej nocy z inną był zdolny zaryzykować utratę Twojej miłości. Nie zapominaj, nawet mężczyźni, którzy uwielbiają swoje żony, nie są zwykle obojętni na wdzięki innych kobiet.

A skoro partner raz nie potrafił powiedzieć sobie „nie”, to jaką masz pewność, że po ślubie historia się nie powtórzy? Psycholodzy podkreślają, że brak wzajemnego zaufania jest niszczący dla związku. Szczególnie gdy kobieta wciela się w  rolę detektywa i  śledzi niemal każdy krok partnera.

Jest maminsynkiem

Jego mama stale go kontroluje i zamęcza różnymi prośbami. A partner potulnie się na to godzi. Odwołuje np.  wspólny wypad do kina, żeby podwieźć mamusię do znajomych. Zawsze jest na każde jej wezwanie. Mężczyznę, który nie uwolnił się od maminej spódnicy, lepiej omijać z daleka. Nie chcesz przecież mieć w  domu bezradnego chłopczyka, który uzgadnia z matką każdy krok. To znak, że partner po prostu nie dojrzał do małżeństwa. Ale jeśli on okazuje mamie szacunek i miłość (bez przesadnego adorowania), to duży plus dla niego. Można oczekiwać, że Ciebie też będzie szanował i  kochał, bo dobrzy synowie są na ogół przykładnymi mężami.

Nie lubisz jej zapachu

Jest ci z nią dobrze zawsze i  wszędzie... poza sypialnią. Rzadko odczuwasz przy partnerce podniecenie. Często się zastanawiasz, czy pasujecie do siebie fizycznie. Lepiej nie budować związku na założeniu, że z  czasem „w  tych sprawach” będzie lepiej. Na ogół jest gorzej. Ale oczywiście nie można wykluczyć, że zalety partnerki wynagrodzą ci brak udanego seksu.

Nie dotrzymuje słowa

Obiecuje, że do południa zadzwoni, a telefon milczy. Miał ci wykupić ważną receptę, ale zapomniał. Nie możesz się doprosić, by zreperował kran, taki jest zajęty. Jeżeli podobne sytuacje się powtarzają, powinno dać ci to do myślenia. Bo tak właśnie będzie wyglądała twoja małżeńska

codzienność. On prawdopodobnie uważa, że jego sprawy są ważniejsze niż Twoje. Czy wobec tego będziesz mogła na niego całkowicie liczyć w kłopotach, chorobie, przeciwnościach losu? Jeśli nie jesteś pewna, lepiej daj sobie z nim spokój.

Denerwują ją dzieci

Skrzywiła się, gdy zaproponowałeś, że zabierzecie do parku Twojego siostrzeńca. A rozmowy o dzieciach uważa za dziwactwo. Widać nie przepada za nimi. A  to oznacza, że może nie być dobrą kandydatką na matkę. Zapamiętaj prostą regułę: im bliżej podłogi, tym lepiej. Jeśli pochyla się nad szkrabem, żeby z  nim porozmawiać – plus. Jeśli siada na dywanie, by np.  ustawiać z  malcem klocki – dwa plusy. A  jeśli kładzie się na podłodze, żeby dziecko mogło po niej poskakać – trafiłeś na kobietę z  krwi i kości!

A oto strzał w dziesiątkę!

Jeżeli Wasz wybranek(ka) ma choć połowę z podanych niżej cech, możecie spokojnie szykować się do ślubu. Ma swoje pasje, przykre prace domowe wykonuje chętnie a  zarazem potrafi dzielić się obowiązkami. Lubi organizować wolny czas dla siebie i dla was obojga, nie ma ci za złe, że czasem wolisz być sama lub przegadać cały wieczór z przyjaciółką. Kocha życie, ma poczucie humoru, nie narzeka zbyt często, umie cieszyć się z drobiazgów – np., że świeci słońce. Przyznaje się do błędów, umie cię pocieszyć, przeprosić, poprosić, podziękować. Jest czuła nie tylko w łóżku, lubi robić ci niespodzianki, okazuje ci miłość nie tylko słowami. Mówi prawdę, dotrzymuje obietnic, nie czyta twoich maili. Redakcja Suflera Młodej Pary życzy Wam Drodzy Czytelnicy, aby każdy(a) z Was odnalazła tego jedynego wymarzonego kandydata na żonę lub męża. 111


www.chroma.pl

Czy różnica wieku może być problemem dla prawdziwej miłości? Młoda dziewczyna poznaje starszego mężczyznę, zakochuje się. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Zaczynają planować wspólne życie, małżeństwo, dzieci... Czy możliwa jest prawdziwa miłość między tymi dwojga? Patrząc z boku bardzo łatwo ubrać całość w  stereotypy i uznać, że to zauroczenie i że związek ten nie ma szans na przetrwanie. Odważniejsi pewnie pokusić się mogą o głębszą ocenę sytuacji, stwierdzając, że na pewno On przeżywa kryzys wieku średniego a Ona pewnie znalazła sposób, żeby ustabilizować swoją sytuację materialną. Miłość jednak rządzi się swoimi prawami. Wielcy teologowie mówili: „Miłość to pragnienie dobra dla innego” - takiej postawy uczymy się całe życie. A  małżonkowie nadają temu sformułowaniu specyficzny, przez Boga zamierzony, kształt. Można zatem pokusić się o  stwierdzenie, że dla miłości nie ma znaczenia wiek. Dodatkowo taka różnica może mieć pozytywny wpływ na związek. Starszy mężczyzna jest zazwyczaj bardziej odpowiedzialny i  doświadczony niż młody chłopak. Wie, czego oczekuje od życia, do czego dąży, wie, jak utrzymać przy sobie kobietę. Młode kobiety mogą u  takiego mężczyzny znaleźć bezpieczeństwo, ofiarność 112

i prawdziwe uczucie. W oczach rozsądnej kobiety mężczyzna dojrzały ma przewagę nad młokosem pozostającym często na utrzymaniu rodziców. Życie daje nam więcej przykładów potwierdzających fakt, że wiek nie ma dla miłości znaczenia. Młode kobiety odchodzą od mężczyzn z kimś młodszym, starsi mężczyźni wymieniają kobiety na młodsze. Istnieją małżeństwa rówieśników i też nie potrafią się porozumieć, nie potrafią być sobie bliscy. Nie ma tu żadnej reguły. Czas pozwala nam na dystans. Trzeba czasu by zauroczenie zmieniło się w miłość. A to czy się uda i będzie to prawdziwa miłość, taka na lata, nie ma nic wspólnego z wiekiem zakochanych. Najważniejsze żeby przejść przez życie razem i jako para staruszków spacerować po parku trzymając się za ręce. Zazwyczaj taki widok wywołuje wzruszenie i nikt już wtedy nie pamięta, że kiedyś była to młoda dziewczyna, która zakochała się w starszym mężczyźnie. Sufler Młodej Pary


113


tel 12 290 99 22


116

Sufler MĹ‚odej Pary


117


www.chroma.pl

Najpiękniejsze kwiaty zakwitają niespodziewanie Ślub planowaliście dopiero wiosną przyszłego roku, a tu jak grom z jasnego nieba wieść o ciąży! Stało się! Co robić? Może w takim razie przyspieszyć planowany termin? Jeśli tak, to jaki moment będzie najwłaściwszy dla was i dla dziecka? Jak się do tego przygotować? Rady nie od parady!

Przede wszystkim nie podejmuj decyzji sama! Porozmawiaj ze swoim partnerem i wspólnie znajdźcie najlepsze rozwiązanie. Ważne jest, żeby wasza motywacja poparta została również opinią lekarza specjalisty. Zapytaj go, czy trudy organizacji wesela nie będą stanowiły dla ciebie i  twojego dziecka niepotrzebnego obciążenia oraz jaki okres ciąży byłby najlepszym momentem na weselne uroczystości. Warto wziąć pod uwagę kilka czynników związanych z przebiegiem ciąży. Bądź przygotowana na zmiany, jakie będą zachodziły w twoim organizmie. Doświadczenia wielu kobiet pokazują, że można mieć udany ślub w  ciąży. Czasy purytańskiej obyczajowości mamy już dawno za sobą. Aktualnie nie ma już w  tym nic szokującego czy skandalizującego, że kobieta z  brzuszkiem staje przed ołtarzem. Czasem budzi to jeszcze zgorszenie bardziej konserwatywnej rodziny – dla większości jednak najważniejsza jest miłość, która łączy Młodych.

Suknia ślubna dla przyszłej mamy

Zdecyduj się na suknię o jakiej zawsze marzyłaś. Nie ulegaj modom i  popularnym trendom. Najważniejsze, żebyś ty

118

czuła się wtedy wyjątkowo. Odwiedzając krawcową, uprzedź, że jesteś w ciąży. Należy zostawić materiał na ewentualne poprawki. Nie musisz bać się swojej figury – nie ma bowiem nic piękniejszego niż kobieta w ciąży. Zapytaj swojego męża – potwierdzi, że wyglądasz rewelacyjnie!

Wygodne buty!

Rada ta odnosi się do każdej Młodej Panny – nie tylko tej w ciąży. Trzeba odpowiednio wcześniej zainwestować w wygodne buty na wesele. Drogie Panie, zapomnijcie o wysokim obcasie – wykończy was już podczas samej ceremonii ślubnej. Musicie pamiętać, że bardzo częstym objawem w ciąży są puchnące stopy. Buty na wesele winny więc być przynajmniej o rozmiar większe niż zazwyczaj.

I trzeci krok: godzina

Jesteś w ciąży i  powinnaś pamiętać, że twój organizm zachowuje się nieco inaczej, zmienia się bowiem jego polityka hormonalna . Porozmawiaj ze swoim mężem – być może wcześniejsza godzina ślubu sprawi, że będziesz mogła dłużej królować na parkiecie w  swojej pięknej sukni ślubnej. Bądź najpiękniejszą Przyszłą Mamą! Sufler Młodej Pary


R

Szczęście i kobiety lgną do głupca. Peter Altenberg

E K

Odrobina mniej obcości w stosunku do kogoś: to jest miłość. Stefan Napierski

L A

Dlaczego mężczyzna powinien karmić kobietę, a nie na odwrót? Bo jak kobieta w raju wzięła się do karmienia mężczyzny, To ludzkość za to cierpi do dzisiejszego dnia. Stanisław Jerzy Lec

M A

Uroda to siła, uśmiech to miecz. Stanisław Jerzy Lec Romantycy mają rację: niewinne dziewczę jest jak kwiat. A kwiaty chcą być zapładniane. Hugo Steihaus Samemu jest niedobrze nawet w raju. Stanisław Jerzy Lec Jeśli młoda dziewczyna wychodzi za starego sędziego, To znaczy, że chce zostać sędzinową. Jeśli za starego doktora, To znaczy, że chce zostać doktorową. A jeśli za bogatego wdowca? To znaczy, że chce zostać bogatą wdową. Peter Altenberg Człowiek to mężczyzna i kobieta razem wzięci Abraham ibn Ezra A co by było, gdyby Bóg z żebra Adama zrobił drugiego Adama Stanisław Jerzy Lec Czy nagie kobiety są inteligentne? Stanisław Jerzy Lec Wydolność jej serca nie przekraczała dziesięciu miłości na miesiąc. Stanisław Jerzy Lec 119


Dziecko zamiast kwiatów - Dzień ślubu, to najpiękniejszy dzień w życiu. Nie można tego dobra zostawić dla siebie, trzeba podać je dalej, żeby rosło, pęczniało. A  wiecie, gdzie dobro rośnie najpiękniej? W  dzieciach! – mówi Agnieszka, która wraz z mężem w tym niezwykłym dniu zdecydowała się wesprzeć dziecko w  ramach projektu „Kochani, będziemy mieli dziecko”. - Nie potrafię, nie umiem, i tak mi się nie uda - powtarza niemal przy każdym zadaniu ośmioletni Bartek. Jest spokojny, raczej małomówny. Niechętnie zgłasza się do odpowiedzi, rzadko bierze udział w  lekcji. Utwierdzany przez najbliższych w  przekonaniu, że „jest inny” woli nie rzucać się w  oczy. Babcia chce pomóc dziecku, więc odrabia zadania za chłopca. Wystarczy, że Bartek się pomyli, a kobieta krzyczy i zabiera wnukowi długopis. Sama umie przecież lepiej, a chłopiec dostanie dzięki temu wyższą ocenę. Bartek już dano przestał wierzyć siebie. Bo po co? Przecież i tak nic mu nie wychodzi. Wiktor nie może skupić się na lekcjach. Jest zmęczony i niewyspany. Często nie ma zadania domowego. Wychowuje go młoda, samotna matka, która nie może znaleźć pracy, a smutki topi w alkoholu. Przedwczesne wejście w macierzyństwo odbija sobie teraz, kiedy dziecko poszło do szkoły. – Mamo, czy dzisiaj w domu będzie cisza? Chciałbym się wyspać, bo jutro muszę iść do szkoły – pyta Wiktor, kiedy mama odbiera go ze szkoły. - Nikt mnie nie słucha... nawet rodzice. To dlatego, że mówię głupie rzeczy. Jestem do kitu – Ola naprawdę tak myśli. Na lekcjach nie zgłasza się do tablicy i nie odpowiada na pytania. Nauczyciele uznali, że jest leniwa, nauka jej nie interesuje, dlatego obniżyli jej stopnie.

Znaleźć skarb „Kochani, będziemy mieli dziecko”, to projekt Stowarzyszenia WIOSNA realizowany w ramach AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, 120

programu, który pomaga właśnie takim dzieciom jak Wiktor, Bartek, czy Ola. Dzieciom w potrzebie. Tym, które słyszą od innych „nie rokujesz!”, „będziesz nikim!” Dzieciom, które mimo młodego wieku, mają za sobą trudną historię. Dzieciom, które potrzebują nie tyle rzeczy, co człowieka. Dzięki pieniądzom zebranym do specjalnej puszki na swoim ślubie, nowożeńcy pomagają konkretnemu dziecku, fundując dla niego cały rok zajęć w  AKADEMII. Tam, każdy uczeń spotyka się na cotygodniowych zajęciach z wolontariuszem – osobistym Tutorem, który pomaga mu radzić sobie z  porażkami szkolnymi, aby w  przyszłości, już sam, radził sobie w  życiu. Przez cały rok pracują razem, a  po każdych zajęciach w Indeksie Sukcesów - specjalnej książeczce - pojawia się wpis kolejnego sukcesu osiągniętego przez małego studenta. W  ten sposób dziecko odzyskuje wiarę w  siebie i  swoje umiejętności. Udział narzeczonych w projekcie nie kończy się w dniu ślubu. Odtąd będą dosta-

wać informacje o postępach dziecka, jego sukcesach i wynikach w nauce. - Widzieliśmy radość naszego dziecka, które dostało pierwszą w życiu piątkę, czytaliśmy też pierwsze opowiadanie  – wspominają Maja i  Szymon, którzy przez cały rok po ślubie śledzili sukcesy 11-letniej Roksanki. – Kwiaty szybko więdną, a wszystko to, co zostanie zainwestowane w edukację dzieci pozostanie na zawsze. Cieszymy się, że my i  nasi goście mogliśmy podarować pewnemu dziecku ten wieczny skarb – mówią Łukasz i Patrycja. Kiedy Dagmara zaczynała swoją przygodę z  AKADEMIĄ potrzebowała silnej motywacji, autorytetu i  większej uwagi. Była zamknięta w  sobie, wycofana. Spotkania z  Tutorem sprawiły, że otworzyła się, zaczęła popełniać mniej błędów, coraz lepiej czyta i  pisze. Na ostatnich zajęciach powiedziała Tutorce, że znalazła skarb: - Tym skarbem były nasze spotkania, pani pomocne dłonie, otwarte serce i uśmiech na twarzy. I to wszystko zawsze dla mnie.

www.bedziemymielidziecko.pl Sufler Młodej Pary


121


ul. Zwierzyniecka 29 tel. 12 431 15 34, fax: 12 431 15 49 www.mieszczanska.krakow.pl www.restauracja.krakow.pl

Sale klimatyzowane Atmosfera restauracji, smaczne menu, fachowa i uÊmiechni´ta obs∏uga to nasz przepis na udane przyj´cia Na goÊci czekajà specja∏y kuchni polskiej i regionalnej

Dziewczyna powinna być tak piękna, Żeby, się z nią człowiek ożenił nawet bez posagu, I zarazem taka bogata, Żeby się z nią mógł ożenić nawet i bez piękności. Josef Gorion Małżeństwo to spokojna przystań, W której spotykają się dwa okręty. Jaka szkoda, że ja musiałem spotkać się z okrętem wojennym. Harry Kemelman Diabli biorą wszystko oprócz złej baby. Stanisław Jerzy Lec Jeden woli narzeczoną z pieniędzmi, drugi woli ją bez koszuli. Peter Altenberg Człowiek dowiaduje się dopiero po latach, Z kim uprawiał sodomię. Stanisław Jerzy Lec

Zapraszamy R

E

K

L

A

M

A

Swat to pośrednik małżeński, który wie, Jaka dziewczyna jest odpowiednia dla ciebie, a sam ożenił się z nieodpowiednią. Peter Altenberg Mąż, który by zawsze słuchał swej żony, trafi do piekła. Stanisław Jerzy Lec Kobieta stawia na nogi i zwala z nóg. Wiecznie trwać będzie kobieca zawiść i nienawiść. Stanisław Jerzy Lec Ślicznej jak ptaszek młodej mężatki Lepiej nie wypuszczać z klatki. Kurt Tucholsky Kochają się! Ona siebie, on siebie. Hugo Steihaus Każdy ma taką żonę, na jaką zasłużył.

122

Sufler Młodej Pary


R

Josef Gorion Żona jest jak parasol. A i tak bierze się taksówkę. Stanisław Jerzy Lec

E K L

Kiedy stara panna wychodzi za mąż, Natychmiast robi się z niej młoda żona. Stanisław Jerzy Lec

A M

Mężatka jest niewolnicą, którą trzeba umieć osadzić na tronie. Honore de Balzac

A

Miłość wymaga wszystkiego i ma do tego prawo. Ludwig van Beethoven My rządzimy światem, a nami kobiety. Winston Churchill Biada mężczyźnie, który mogąc spać z kobietą, nie uczynił tego. Nikos Kazantzakis Mężczyzna zakochuje się tak, jakby spadał ze schodów: to po prostu wypadek. Oscar Wilde Mężczyźnie nie może stać się nic złego, gdy wokół niego są kobiety. Herodot Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta. Karol Witold Aleksandrowicz Nie mów mężczyźnie, że łysieje: on to już wie. H. Jackson Brown ••• Mężczyzna może dotąd kochać dwie kobiety, dokąd jedna z nich się nie zorientuje. Samuel Taylor Coleridge Osobowość kobiety jest zawsze rozdwojona, podczas gdy u mężczyzny ma ona na względzie tylko samego siebie. de Stael 123


Urząd Stanu Cywilnego Referat Rejestracji Bieżącej ul. Lubelska 27, III p. pok. 310, 311 tel. 012-616-55-51, fax. 012-616-55-20, Referat USC dla Dzielnic XIV-XVIII (N. Huta) Os. Zgody 2, III p. pok. 325, tel. 012-616-88-22, fax 012-616-88-24 Dokumenty od wnioskodawcy (strony): I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego 1. Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów). 2. Odpisy skrócone aktów urodzenia nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia (nie dotyczy osób, których akty urodzenia zostały sporządzone w USC w Krakowie). 3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC. Ponadto, należy dołączyć następujące dokumenty: 4.Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim (odpowiednio): a.odpis skrócony aktu małżeństwa z  adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),

Notatka Urzędowa No­tat­ka urz´­do­wa z ak­tu sta­nu cy­wil­ne­go jest do­ku­ men­tem wy­star­cza­jà­cym do z∏o­˝e­nia w urz´­dzie, w któ­ rym spo­rzà­dzo­no akt uro­dze­nia, ma∏­˝eƒ­stwa lub zgo­nu gdy jed­no­cze­Ênie w tym sa­mym urz´­dzie ma od­byç si´ Êlub. Uwa­ga! Nie mo­˝e za­wrzeç ma∏­˝eƒ­stwa m´˝­czy­zna nie ma­jà­cy ukoƒ­czo­nych 18 lat, ani ko­bie­ta nie ma­jà­ca ukoƒ­czo­nych 18 lat. Jed­nak­˝e z wa˝­nych po­wo­dów sàd mo­˝e ze­zwo­

Zarządzenie Episkopatu Na­rze­cze­ni zg∏a­sza­jà si´ do kan­ce­la­rii pa­ra­fial­nej Na­rze­ czo­nej na 3 mie­sià­ce przed pla­no­wa­nym Êlu­bem. Do­ku­ men­ty wy­ma­ga­ne do za­war­cia Sa­kra­men­tu Ma∏­˝eƒ­stwa: • me­try­ki Chrztu (z za­zna­cze­niem „do Êlu­bu ko­Êciel­ne­ go”, wa˝­ne 6 mie­si´­cy od da­ty wy­sta­wie­nia; 124

b. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów). 5. Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa. 6. Cudzoziemcy: a. dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o  zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu, b. pisemne zapewnienie o  braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w polskim urzędzie konsularnym albo przed notariuszem wg miejsca zamieszkania za granicą, c. dowód tożsamości (paszport). 7. W przypadku małżeństwa, które ma być zawarte przez pełnomocnika: a. prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o  wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie. II. Zawarcie związku małżeńskiego: 1. Dowody osobiste zawierających związek małżeński (paszport od cudzoziemców). 2. Dowody tożsamości dwóch świadków. 3. Podanie o wydanie odpisu z aktu małżeństwa. liç na za­war­cie ma∏­˝eƒ­stwa ko­bie­cie, któ­ra ukoƒ­czy­∏a 16 lat - 9 art. 10 pa­rag. 1  Ko­dek­su Ro­dzin­ne­go i  Opie­kuƒ­ cze­go, Dz. U. nr 9, poz. 59 z  1964 ro­ku z  póê­niej­szy­mi zmia­na­mi). Cu­dzo­zie­miec, za­wie­ra­jà­cy zwià­zek ma∏­˝eƒ­ski w  pol­ skim USC, przed­sta­wia po­nad­to za­Êwiad­cze­nie o  zdol­ no­Êci praw­nej do za­war­cia ma∏­˝eƒ­stwa, wy­da­ne przez upraw­nio­ny or­gan je­go paƒ­stwa lub pra­wo­moc­ne po­sta­ no­wie­nie sà­du pol­skie­go, zwal­nia­jà­ce cu­dzo­ziem­ca z obo­ wiàz­ku przed­∏o­˝e­nia wspo­mnia­ne­go za­Êwiad­cze­nia. Re­zer­wa­cji na wy­bra­ne ter­mi­ny Êlu­bów mo˝na do­ko­ny­ waç z pó∏­rocz­nym wy­prze­dze­niem.

• Êwia­dec­two bierz­mo­wa­nia; • Êwia­dec­two z na­uki re­li­gii (ostat­nie z re­li­gii ze szko­∏y Êred­niej); • do­wo­dy oso­bi­ste; • dwóch Êwiad­ków, któ­rzy zna­jà na­rze­czo­nych d∏u˝­szy czas.

Sufler Młodej Pary


Z Suflerem taniej Firmy og∏aszajàce si´ na ∏amach SUFLERA stosujà rabaty, zni˝ki i promocje dla naszych czytelników. Podczas podpi­ sywania umowy powo∏ajcie si´ na Suflera a na pewno otrzymacie proponowanà w reklamie obni˝k´. Przeczytajcie dok∏adnie ka˝dà reklam´ i znajdziecie to na czym skorzystacie.

KLASYKA – CH Plaza

D’J i wodzirej OPW

CHK WITEK

Jubiler WĘC

Hotel EUROPEJSKI

MAGDOT

Jubiler FROART

QUEEN Hotel

Hotel Podzamcze

Jubiler KOBE

Hotel CENTRUM

Hotel Fero Express

Jubiler Łodzińscy

ZAŁĘCZE

Medispa Cattleya

Galeria PASAŻ WENECKI

Hotel ASPEL

Rococo Salon Uśmiechu

KGF LAJKONIK

Restauracja Kongresowa

Fotoemocje

WESELE z Przytupem

VANGELIS

Flower Land

Firma PRO–ART wydawca „Suflera Młodej Pary“ nie odpowiada za rabaty, zniżki i promocje, stosowane przez reklamodawców.

R

E

K

L

A

M

A

125


Katechezy dla Narzeczonych w Krakowie Prowadzone są w każdym miesiącu przez cztery kolejne (pierwsze): Niedziele 9. oo Bazylika OO. Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5 16. oo Kościół Dobrego Pasterza, ul. Dobrego Pasterza 4 Poniedziałki 18.oo Kościół św. Maksymiliana Kolbego os. Mistrzejowice, Nowa Huta 19.oo Kościół XX Misjonarzy „Na Miasteczku”, ul. Misjonarska 37 Wtorki 18.oo Kościół NMP Zwycięskiej, Borek Fałęcki, ul. Zakopiańska 86 18.3o Kościół NMP Królowej Polski, os. Bieńczyce (ul. Obrońców Krzyża 1), (parzyste miesiące)

Środy 18.oo Bazylika OO. Cystersów, Nowa Huta, Mogiła, ul. Klasztorna 11 18.oo Parafia Św. Jadwigi Królowej, ul. Łokietka 60, Nowy Dom 18.3o Bazylika OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12 Czwartki 19.oo Kościół św. Szczepana, ul. Sienkiewicza 19 19.oo Parafia św. Stanisława Kostki, ul. Konfederacka 6 (Dębniki) Soboty 17.oo Parafia Boż­­­­­ego Ciała ul. Św. Wawrzyńca 6 (Kazimierz)

Copyright by „PRO-ART MKS Klekowscy s.c.”, Wydawca: PRO-ART Monika Klaudia Sławomir Klekowscy s.c. www.firmyweselne.pl , e-mail: reklama@firmyweselne.pl Biuro i redakcja: 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/100B, tel./fax: 12 296 50 10 Dział Reklamy i Marketingu – Monika Klekowska, codziennie w godz. 11.oo – 16.oo. e-mail: reklama@firmyweselne.pl Teksty: Elżbieta Borek, Sławomir Klekowski, Monika Klekowska. Zdjęcie na okładce: KLASYKA. Zdjęcia: Wacław Laba, Bartłomiej Dziedzic, Paweł Wronicz, www.chroma.pl, www.tfutfu.net, stock.xchng Opracowanie graficzne: Jacek Łucki e-mail: studio@polycomp.pl Druk: BELTRANI, Kraków Nakład 5 tys. sztuk. Dystrybucja monitorowana. Za treść reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie prawa zastrzeżone,

126

Sufler Młodej Pary


Forum ślubno-weselne www.weseleforum.pl

Od 2007 roku na stronie www.forumwesele.pl działa małopolskie forum dyskusyjne, na którym można wymieniać się infomacjami dotyczącymi organizacji ślubu i wesela. Dotychczas uczestnicy forum wysłali ponad 380 tysięcy wiadomości. Na forum zarejestrowanych jest prawie 8000 użytkowników. Dziennie nasze forum odwiedza ok. 1400 osób. Najczęściej szukacie na forum sal na wesele, a dziewczyny wymieniają się uwagami na temat sukni ślubnych. Zadaj pytanie, może ktoś inny wie coś na interesujący Cię temat! Bierz udział w dyskusjach, dziel się swoimi spostrzeżeniami! Na forum można również zadawać pytania ekspertom z branży ślubno – weselnej, którzy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami z przyszłymi Parami Młodymi. Zapraszamy!

127


Bezpłatny Informator nr 59 Kraków Wiosna 2013 ISSN 1509-2895

ukazuje się od 1998 roku

®

Oferty N  ajlepszych Małopolskich

Firm Weselnych

ADRENALINA KONTRA LIMUZYNA

Sufler Młodej Pary nr 59 Kraków Wiosna 2013

UDANA SESJA ŚLUBNA

JAK DOBRAĆ SUKNIĘ ŚLUBNĄ? www.klasyka-moda.pl

ANIMATOR DLA DZIECI

WAŻNE PORADY ŚLUBNO-WESELNE!

SUFLER Młodej Pary (59)  
SUFLER Młodej Pary (59)  

W numerze: Adrenalina kontra limuzyna. Udana sesja ślubna. Jak dobrać suknię ślubną? Animator dla dzieci. Ważne porady ślubno-weselne.

Advertisement