Page 1

ลบ Program-Apps ในหน้ า Metro Windows 8 ลบ Program-Apps ในหน้ า Metro Windows 8

วันนี้ขอเขียนบทความง่ายๆละกัน เกี่ยวกับการ uninstall Windows 8 ละกัน ในการถอนการติดตั้ง Program นั้นง่ายๆ มากๆเลย ครับในหน้า Modern UI สาหรับมือใหม่ที่ไม่ทราบ ก็มาอ่านกันเลยครับ โดยในหน้า Modern UI windows 8 จะมีท้ งั Apps Windows 8 และ Apps ที่มาจาก Store ของWindows 8 นั้นเอง

วิธีการลบ Apps- Program จากหน้ า Modern UI ของ Windows 8 1. ให้เราอยูห่ น้า Modern UI Windows 8 > คลิกขวาที่ Apps ที่เราต้องการลบ > เลือก Uninstall เพื่อทาการลบ Programs - Apps ออกจากคอมพิวเตอร์ของเรา


2. ถ้าเป็ นโปรแกรมที่เราจะลบของ Windows มันก็จะเปิ ดหน้าต่างขึ้นมาให้ลบครับ ซึ่ งหน้านี้ เราคุน้ กันอยูแ่ ล้ว


แต่ถา้ เป็ น Apps ที่มาจาก Store มันก็จะให้ uninstall เลยครับ ซึ่งง่ายมากๆต่อการถอนการติดตั้ง

เป็ นไงมั้งครับ กับวิธีการ Uninstall ของ Program - Apps ใน Windows 8


สอนการเพิม่ ลิงค์ ใน My Computer Windows7-Windows8 เพิม่ เมนูลดั Favorites My Computer

วันนี้ผมจะบอกวิธีหรื อทิปง่ายๆสาหรับ Windows 7 และ Windows 8 ซึ่งเป็ นการสร้าง Folder ของเราที่ใช้บ่อยๆเอาออกมาไว้ ด้านซ้ายของ menu My Computer เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว แถมง่ายและสะดวกอีกด้วยครับ คุณเคยเจอปั ญหาหรื อไม่ กับการที่จะเข้าไปใน Folder ที่อยูใ่ นๆ แต่ Folder นั้นคุณใช้มนั บ่อยเหลือเกิน โอ้ไม่นะ อย่างเช่น Drive D:\Folder1\DATA\IT\2010\Project มันเป็ นการเข้าไปถึงได้ชา้ มากกับการที่กว่าจะเข้าไปในแต่ละ Path

วิธีการเพิม่ Folder เข้ าเมนูด้านซ้ ายของ My Computer 1. หลังจากที่เราเข้า My computer เราก็จะเห็นเมนูดา้ นซ้ายตามรู ปภาพ ซึ่งคอมพิวเตอร์ของทุกท่านต้องมีอยูแ่ ล้ว แต่วนั นี้ ผมจะมาสอน วิธีการเพิ่ม เมนูหรื อFolder เข้าไป


2. หลังจากนั้นผมก็เข้า Folder ที่ผมต้องการทาเมนูไปไว้ดา้ นซ้าย โดยเราจะต้องเข้ามายัง path ที่ตอ้ งการทาก่อนครับ


3. จากนั้นทาการ Click ขวา ที่ Favorites แล้วเลือก Add Current location to Favorites


4. เมื่อเรากด Add แล้ว ก็มี Folder ที่เราต้องการ มาอยูด่ า้ นซ้ายของ My computer แล้วครับ


เป็ นวิธีง่ายๆที่ผมก็ใช้เหมือนกัน ผมชอบปรับ Icon ของ Folder ที่เก็บไฟล์เอกสารหรื อไฟล์ Project เอามาไว้ดา้ นซ้าย เพื่อให้ง่ายต่อการ เข้าถึงข้อมูล อย่างที่ผมบอกนะครับ ใช้ได้ท้ งั Windows 7 และ Windows 8


Store Windows 8 กับการDownload Applications ทาความรู้จักกับ Store Windows 8 และสอน Download Applications

หลายคนที่ลง Windows 8 จากนี้ต่อไปเราต้องรู ้จกั กับคาว่า Store Windows 8 เพราะมันคือแหล่ง Download Applcation ลงมาไว้ในคอมพิวเตอร์ Windows 8 สุดโปรดของเรา โดย Application นั้นมีท้ งั ฟรี และเสี ยตัง นะครับ โดยวันนี้ ผมจะมาสอนวิธีการ Download Application แบบฟรี กนั นะ ใครว่าของฟรี ไม่มีในโลกวันนี้ มีแล้วใน Store Windows 8

สอนวิธีการ Download application store Windows 8 1. ให้เราอยูห่ น้า Modern UI จากนั้น เราจะเห็น Icon Store Windows 8 กันอยู่ ให้เรากดไป


2. จากนั้นเราก็จะเข้ามาสู่หน้า Store Windows 8 กันแล้ว และเราก็จะเห็นหมวดหมูเ่ ยอะมากๆมาย อาทิเช่น เกมส์ , กีฬา และอื่นๆอีกมากมาย โดยแต่ละหมวดหมู่จะมี Top Free อยู่


3. จากนั้นเราก็เข้ามาจะ เห็น Application Free มากมายเหลือเกิน ก็ให้เราเลือกตามใจชอบเลยครับ


4. ถ้าเราเลือกสักเกมส์ จากนั้นก็เข้ามาสู่ หน้า ติดตั้ง ก็ให้กด Install เพื่อทาการติดตั้งเกมส์ โดยคอมพิวเตอร์ของเราต้องต่อ Internet อยูน่ ะครับถึงสามารถติดตั้งเกมส์ได้

5. จากนั้นกลับมาที่หน้า Modern UI อีกครั้ง เราก็จะเห็น Application ที่เรา Download ลงมาจาก Store Windows 8 กันแล้ว


หลังจากนั้นเราก็สามารถนา Application มานัง่ เล่นได้แล้วบน Windows 8 ใน Store Windows มีหลายApplications มากมายเลยครับ ทาให้เราสามารถDownload applications มาใช้งานได้อย่างสบายๆเลย


IE Modern UI หายไปไหน วันนีม้ ีทางแก้ ไข IE Modern UI หายไปไหน วันนีม้ คี าตอบ กู้กลับมาอย่ างไร

หลังจากที่เราใช้ Windows 8 ไปสักระยะ ปรากฎว่า IE ที่อยูใ่ นหน้า Modern UI นั้นเปลี่ยนไปเป็ น IE ของ Windows Desktop ตกใจใช่ไหมละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เอ๊ะWindows 8 เรามีปัญหาหรื อเปล่า แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ ผมมีทางแก้ครับ สาหรับกู้ IE Modern UI กลับมาในหน้า Modern UI Windows 8

อาการทีเ่ กิดขึน้ กับ IE Modern UI Windows 8 เปลีย่ นไปเป็ น IE Desktop Windows 8 โดยจะเกิดดังนี้ ครับ ในหน้า Modern UI windows 8 นั้น IE ของ Windows 8 จะเปลี่ยนไปเป็ น IE Windows Desktop จะมาแทนที่ทาให้เวลาเรากดที่ IE มันจะเปลี่ยนไปหน้า Windows 8 Desktop นั้นเอง ทาให้เราไม่สามารถใช้ IE Modern UI ของWindows 8 ได้ โดยสาเหตุเกิดมาจากการที่เรามาปรับ Browser ตัวอื่นให้เป็ น Defualt ในการเปิ ดหน้าต่าง ของ Browser นัน่ เองครับ

วิธีการแก้ไขดึง IE Modern UI Windows 8 กลับมา 1. สังเกตุได้วา่ IE ที่ผมชี้ เป็ น IEของWindows 8 Desktop Mode ซึ่งถ้าเรากดไปมันก็จะไปเปิ ด IE Desktop ให้เลย


2. ให้เราเปิ ด IE Desktop windows 8 จากนั้นไปที่ Tools > Internet Options


3. Tabs Programs > Set Associations


4. จากนั้นให้ ติ๊กถูก Select All และกด Save > Ok


5. จากนั้นไปที่หน้า Modern UI windows 8 ใหม่อีกครั้ง ปรากฎว่าเราก็จะได้ IE แบบ Modern UI กลับคืนมาแล้วครับ


ง่ายๆครับ จากการเปลีย่ น IE Desktop Windows 8 ไปเป็ น IE Modern UI ใน Windows 8


Windows Defender ใน Windows 8 ทาความรู้จักกับ Windows Defender ใน Windows 8

หลายคนที่ทาการลง Windows 8 หลังจากที่เราได้ลงWindows8 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วทาง Microsoft เค้าได้มีsoftware ตัว หนึ่งที่ชื่อว่า Windows Defender มาให้ ซึ่งเป็ นSoftware ที่ Free ในการป้ องกันพวก Virus หรื อ Malware Windows Defender คือ Antivirus ที่คอยปกป้อง Malware หรือ Virus ต่ างๆที่จะเข้ ามาในคอมพิวเตอร์ ของเรา ที่ติด มากับWindows 8

เราควรปิ ดหรือเปิ ด Windows Defender ใน Windows 8 ถ้าเราจะทาการลง Antivirus ตัวอื่น เช่น Nod32 หรื อค่ายๆอื่นๆ ผมแนะนาให้ปิด Windows Defender ของ Windows 8 ด้วยครับ แต่ถา้ ไม่ได้ลง Antivirus ตัวอื่น ก็ให้เปิ ดไว้ครับผม

วิธีการเปิ ด-ปิ ด Windows Defender Windows 8 1. ให้เราอยูห่ น้า Modern UI ใน Windows 8 จากนั้นพิมพ์ที่ Keyboard ของเราไปเลยครับ "Windows Defender" จากนั้นเราก็จะเห็น Software ตัวนี้ จากนั้นคลิกไป


2.จากนั้นเราก็จะเห็นหน้า Windows Defender ในสถานะ Real-time Protection : On หมายความว่า Windows defender ทางานอยูค่ รับ

3. ถ้าไม่ตอ้ งการใช้ Windows Defender ให้เราติ๊กถูกออกในหน้า Setting และ Save ครับ


4. และให้ไปปิ ดที่ Services ในหน้า windows ครับ โดยให้ปิด Windows Deferder Service ให้คลิกขวาแล้วกด Stop จากนั้นเปลี่ยน Starup Type เป็ น Disable ด้วย ครับ จากนั้นในหน้า Windows Defender ก็จะกลาย เป็ น Off แล้วครับ


เสร็ จสิ้นการเปิ ด-ปิ ด Windows Defender ใน Windows 8 คอมพิวเตอร์ ของเราต่ อให้ มี Antivirus ดียงั ไง ถ้ าพฤติกรรมการใช้ Internet ของเราชอบเข้ า website เสี่ยงและอันตราย หรือโหลด ไฟล์ตามพวก Hosting ต่ างๆ ที่เราไม่ ค้ นุ หรือ Run file ต่ างๆ ที่ไม่ เท่ าถึงการณ์มันก็อาจจะทาให้ คอมพิวเตอร์ ของเราติดไวรัสได้นะครับ


การเปลีย่ นชื่อคอมพิวเตอร์ Windows 8 วิธีการเปลีย่ นชื่อคอมพิวเตอร์ Windows 8

วันนี้เป็ นบทความง่ายๆ สาหรับมือใหม่หดั ใช้คอมพิวเตอร์ วันนี้ ผมจะมาบอกวิธีการเปลีย่ นชื่อคอมพิวเตอร์ ของเรากันครับ โดยเราสามารถเปลี่ยนได้ ง่ายๆเลยครับ ตามความต้องการของเรา แค่เพียงไม่กี่คลิกเอ ซึ่ งการเปลี่ยนชื่ อคอมพิวเตอร์ น้ นั ของ Windows เอง ก็จะเหมือนๆกัน ไม่วา่ จะเป็ น การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ใน Windows 7

สอนวิธีการเปลีย่ นชื่อคอมพิวเตอร์ ของ Windows 8 1. ให้เราอยูห่ น้า desktop ของ Windows 8 จากนั้นให้คลิกขวาที่ My computer > เลือก Property > change Settings โดยชื่อคอมพิวเตอร์ของเราสามารถดูตรงที่ผมตีกรอบเอาไว้


2. จากนั้นให้กด Change ต่อจากนั้นให้เราใส่ชื่อคอมพิวเตอร์ ใหม่ของเราลงไปครับ และ กด Ok


3. เครื่ องจะบังคับให้เรา Restart ครับ 4. เรี ยบร้อยการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ใน Windows 8 คาแนะนาในกรณี คอมพิวเตอร์ ของเราที่บา้ นมีหลายเครื่ องเวลาตั้งชื่ อคอมพิวเตอร์ อย่างตั้งชื่ อเดียวกันนะครับ แนะนาให้ต้ งั แบบนี้ครับ Computer-A Computer-B Computer-C


Windows 8 ลงแล้ วติดปัญหา Proxy ของ Apps Modern UI Windows 8 ลงแล้ วติดปัญหา Proxy ของ Apps Modern UI วันนีม้ วี ธิ ีแก้ ไข

หลังจากที่เราได้ ลง Windows 8 และภายในบริษทั ของเรามี Proxy ควบคุมการใช้ Internet อยู่ มันจะมีผลกับ Apps ในหน้ า Modern UI ครับ แต่วนั นี้ผมมีคาตอบในการแก้ไขได้ครับ แม้แต่คุณใส่ IE ที่ Proxy แล้วก็ตาม แต่ก็ยงั มีปัญหากับ Apss Modern UI อยู่ แต่ถา้ ใครไม่มี Proxy ก็ไม่ตอ้ งทาครับ

วิธีการแก้ไขปัญหา Windows 8 Apps Modern UI ไม่ สามารถ Connect Internet ได้ 1. ให้เราอยูห่ น้า Modern UI จากนั้น พิมม์ gpedit.msc 2. จากนั้นเข้าไปตามนี้ ครับ Computer Confuguration > Administrative Templates > Network > Network lsolation > Internet proxy servers for apps


3. ให้เรา Enable จากนั้นให้ใส่ Proxy ของเราลงไป ชื่อ:port เช่น Proxy.itithai.com:8080 หรื อ IP:port เช่น 192.168.1.1:8080 กด Apply


3. จากนั้น Restart Computer 4. จากนั้น Apps ในหน้า Modern UI ก็สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้แล้วครับ


สร้ าง System Restore Point Windows 8 สร้ าง System Restore Point Windows 8

ในการสร้าง Create System restore point ใน Windows 8 คืออะไร หลายคนยังงงๆกับคาว่า System restore Point วันนี้ผมขอมาอธิบายดังนี้ ครับ การทาการ System restore point นั้น จะใช้ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ ของเรามีปัญหาเปิ ดไม่ ขนึ้ โดยเกิดจากระบบของ Windows 8 เอง โดยที่เราสามารถใช้ system restore point ย้ อนเวลากลับไปจากจุดที่เราได้ สร้ างเอาไว้ นั่นเอง โดยระบบ Windows 8 จะทาการ restore ไป ณ วันที่ ที่เราได้สร้ างไว้ โดยมีผลกับระบบ system windows 8 อย่างเดียว โดยจะไม่ มีผลกระทบต่ อไฟล์ เอกสารต่ างๆ หรือไฟล์รูปต่ างๆของเราเลยครับ พูดๆง่ายๆนะ การทา system restore point เป็ นการสร้ างตัว backup ระบบsystem ของ Windows 8 ของเรา ก่อนทีึคอมพิ ่ วเตอร์ เราจะมีปัญหา และถ้ าคอมพิวเตอร์ ของเรามีปัญหาเกีย่ วกับระบบบก็สามารถย้ อนเวลาของระบบกลับไปได้ ด้วย

สอนวิธีการ Create System restore Point Windows 8 ก่อนอื่นนั้นผมขอสอนวิธีการสร้างก่อนครับ

สอนการสร้าง System system restore Point 1. ทาการ Click ขวา ที่ My computer > จากนั้นเลือก Properties 2. เลือก System Protection ในการที่เราจะสร้าง Restore Point ได้ ตรง Local Disk C : ของเราจะต้องเป็ น On ก่อนนะครับ ถ้ายัง Off อยูใ่ ห้กดที่ Configure จากนั้นเปิ ดให้เป็ น On ก่อน


3. การสร้างก็ให้กด Create จากนั้นใส่ ชื่อ Point ของเราลงไปครับ


อาจจะใส่เป็ น ITIThai-11/12 ก็ได้ครับ ผมแนะนาว่าให้ทาเดือนละ 1-2 ต่อครั้งก็ได้ครับ กันไว้ เพราะเราไม่รู้เนอะว่า คอมพิวเตอร์ ของเราจะมีปัญหาเมื่อไร 4. จากนั้นเราก็เสร็ จสิ้ นการสร้างเรี ยบร้อยแล้วครับ


ลง Windows 8 แล้ ว Drive DVD หาย วันนี้ มีทางแก้ ลง Windows 8 แล้ วหา Drive DVD แล้ วไม่ เจอ วันนีม้ ที าง แก้

สาหรับคนที่ทาการลง Windows 8 แล้ว เข้ ามา My computer จากนั้นเราไม่ เห็น Drive DVD ของเรา ทาไงละนิ ?? Windows 8 มีปัญหาหรื อเปล่า หรื อ Drive DVD เรามีปัญหา แต่เดี๋ยวก่อนหลังจากที่คุณอ่านบทความนี้ คุณก็สามารถแก้ไขได้ทนั ทีเลย ครับ โดยสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุก Edition ของ Windows 8

การแก้ไข Drive DVD หายหลังจากลง Windows 8 1. ให้เราอยูห่ น้า Modern UI จา่่กนั้นให้พิมพ์ "cmd" จากนั้นคลิกขวาที่ command line แล้วเลือก ran as admintrator


2. จากนั้นให้พิมพ์หรื อ copy command ชุดนี้ ลงไปครับ จากนั้น Enter reg.exe add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0" /f /v EnumDevice1 /t REG_DWORD /d 0x00000001 ต้องให้ข้ ึน The operation completed successfully นะครับ


3. จากนั้นทาการ Restart computer ของเรา 1 ครั้ง 4. กลับเข้ามาดูที่ My computer เราก็จะพบกับ Drive DVD ของเราแล้วครับ

วันนี้เป็ นวิธีการแก้ไขคอมพิวเตอร์ของเราง่ายๆนะครับ หลังจากที่เราได้ลง Windows 8


ทาความรู้ จักกับ App Store Windows 8 กันดีกว่ า ทาความรู้จักกับ Store Windows 8

ในการที่เราจะซื้อ App ใน Windows 8 ไม่วา่ จะเป็ น เกมส์ , Social , Photo หรื ออื่นๆอีกมากมายใน Windows 8 เราจะทา ยังไงดี โดยทาง Microsoft ได้ออกแบบให้ใน Windows 8 นั้นมี App ตัวหนึ่ งที่ชื่อว่า Store ซึ่งจะอยูใ่ นหน้าของ Modern UI ซึ่งใน App Store ก็จะประกอบไปด้วย Application มากมายให้เราดาวน์โหลด โดยมีท้งั ฟรี และเสี ยตังครับ

สอนวิธีการ Download App ใน Store Windows 8 1.ให้เราอยูห่ น้า Modern UI ครับ จากนั้นเราจะเห็น App ที่ชื่อว่า Store ให้เรากดเข้าไปเลยครับ


2. หลังจากที่เราเข้า Store มาแล้ว เราก็จะเห็น หมวดหมู่ต่างๆแยกกันไปครับ ในที่น้ ี ผมขอเลือกหมวด Game โดยทุกหมวดจะ Application แยกกันไป โดยแต่ละหมวดก็จะมี Applications ที่เสี ยตังและฟรี ครับ

3. หลังจากนั้นเราก็จะเห็น Applications มากมายที่ปล่อยให้ Download ฟรี


Editions Windows 8 มีอะไรบ้ าง Windows 8 มี Editions อะไรบ้ าง

หลายคนคงสงสัยว่า Windows 8 นั้นมี Edtions อะไรบ้ าง แล้วแต่ละ Edtions มีFeature ทาอะไรได้บา้ ง วันนี้ ผมขอเขียน สรุ ปให้ส้ นั ๆเลยนะครับ หลังจากที่ Microsoft ได้เปิ ดตัว Windows 8 ในเดือนตุลาคมนี้ ทาให้วงการ Windows นั้นมีกระแสดีข้ ึน มากกันเลยทีเดียวครับ

Windows 8 มีท้งั หมด 4 Editions ได้ แก่ ประกอบไปด้ วยดังนี้ 1. Windows 8 Windows 8 ตัวนี้ กลุ่มเป้ าหมายคือผูใ้ ช้งานทัว่ ไปตามบ้านครับ โดยรองรับทั้งระบบ X86 (32bit) , x64(64bit) โดย version นี้ประกอบไปด้วย Features start screen , Windows store , IE10 , Microsoft account integration, Windows desktop และอื่นๆ โดยตัวนี้ไม่สามารถ join เข้าdomain ได้ 2. Windows 8 Pro Windows 8 pro ตัวนี้ ก็เหมือนกับ Windows 7 Edtions Professional และ Untimate โดยจะเน้นไปที่เชิง user ตามองค์กร โดยจะมี Features ประมาณนี้ ครับ Remote desktop server , Windows server domain , Encrypting file , Hyper-V , Group Policy , Bitlocker และอื่นๆอีกมากมาย โดยรองรับทั้งระบบ X86 (32bit) , x64(64bit) 3. Windows 8 Enterprise


Windows 8 Enterprise ตัวนี้ ก็เน้นกับ user ตามองค์กรเหมือนกันครับ โดยส่ วนมากจะซื้อกันในนามบริ ษทั โดยมี features เหมือนกับ Windows 8 Pro โดยรองรับทั้งระบบ X86 (32bit) , x64(64bit) 4. Windows RT Windows RT อันนี้จะลงใน Tablets ครับผม อาทิเช่น Microsoft surface โดยใน Tablets จะมีชุด Microsoft Office 2013 มาให้ดว้ ย ตารางการเปรียบเทียบของ Windows 8 ทั้ง4 รุ่น

หลังจากที่เราอ่านก็สามารถนาความรู ้ของ Windows 8 Editions ไปบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้แล้วครับ


ปรับ Task Manager Windows 8 Task Manager Windows 8

หลายคนที่ลง Windows 8 เสร็ จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว แล้วเข้ามาดูที่ Task manager จากนั้นจะเห็นว่า ช่องตารางที่ดูCPU มีแค่ช่อง เดียว ทั้งๆที่ CPU ของเรามันเป็ น Core i3 Core i5 หรื อ Core i7 อย่างตัวอย่างของผม ผมใช้Core i5 มันก็จะมีท้ งั หมด 4 core การทางานของ CPU

วิธีการปรับ Core view CPU Task Manager 1. หลังจากที่เราเข้า Task Manager > Performance จากนั้นจะดู CPU ปรากฎว่าเห็นแค่กราฟเดียวในการทางานของ CPU


2. วิธีการปรับให้คลิกขวาที่ในกราฟ > Change graph to > Logical Processors

3. หลังจากที่ปรับแล้ว ก็จะเห็น Core cpu ตามรู ปแล้วครับ


อันนี้เป็ นทิปเล็กๆน้อยๆ ของ Windows 8 ครับ


ปรับขนาดหน้ าจอ Screen Resolution Windows 8 สอนปรับขนาดหน้ าจอ Screen Resolution Windows 8

หลังจากเราได้ลง Windows 8 เป็ นที่เรี ยบร้อย โดยคอมพิวเตอร์ หน้าจอแต่คนแต่ละบ้าน ไม่เหมือนกันอยูแ่ ล้วครับ บางคนใช้ Notebook บางคนใช้ PC แต่วนั นี้ หลังจากที่เราลง Windows 8 กันแล้ว ก็อย่าลืมมาปรับขนาดของหน้ าจอ Screen resolution ของ Windows 8 กันนะครับ โดยแนะนาว่าให้ลง Driver การด์จอก่อนการปรับในครั้งนี้

วิธีการปรับ Screen Resolution Windows 8 1. ให้เราทาการเข้าหน้า Windows Desktop ของ Windows 8 จากนั้น คลิกขวา > เลือก Screen resolution


2. จากนั้นให้เลือก Resolution ตามหน้าจอของเรา ณ ปัจจุบนั


เรี ยบร้อยครับ สาหรับการปรับขนาดขอหน้าจอใน Windows 8 ของเรา


แนะนา YellowPages Live Application สไตล์ คนยุคใหม่ แนะนา YellowPages Live Application สไตล์คน ยุคใหม่

ยุคสมัยเปลี่ยนไป จากหนังสื อหน้าเหลืองที่ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้า บริ การ และโปรโมชัน่ ต่างๆของร้านค้า ได้จากหนังสื อหน้าเหลือง แต่ วันนี้ ผมมี Application มาแนะนาให้ ใช้ โดย Application นั้นมีชื่อว่า YellowPages Live Application โดยจะ ย่อข้อมูลต่างๆมาลงในมือถือสุ ดโปรดของคุณ ทาให้คุณสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ วและฉับไว ตอบรับกับยุค เทคโนโลยีในปัจจุบนั ไม่วา่ คุณจะอยูส่ ่ วนใดของโลกบนนี้ คุณก็สามารถดู Promotion จากร้านค้าต่างๆ บริ ษทั โรงแรม หรื อเบอร์ ติดต่อฉุ กเฉิ น ได้ ประมาณว่าย่อโลกข้อมูลมาอยูบ่ นมือถือของคุณด้วย YellowPages Live Application YellowPages Live Application สนับสนุนทุกระบบปฎิบัติการ ทั้ง iPhone, Android , BlackBerry, Windows Phone คุณพร้อมที่จะใช้บริ การของ YellowPages Live Application แล้วยัง แต่เดี๋ยวก่อน ก่อนที่คุณจะใช้ YellowPages Live Application คุณต้องมีดงั นี้ 1. ให้คุณทาการ Download YellowPages Live Application จากStoreมือถือของคุณ ที่สาคัญ YellowPages Live Application เปิ ดให้ Download ฟรี ครับ


ดาวน์ โหลดโปรแกรม YellowPagesLive Application


อธิบายส่ วนของหัวข้ อของโปรแกรม YellowPages Live Application ซึ่งApplication จะประกอบไปด้วยเมนูดงั นี้ Search ,Highlight , Map , Content , Member

โดยรายละเอียดจะอธิบายตามเมนู ดังนี้ ครับ หัวข้ อ Search ขั้นตอนการรับ โปรโมชั่นของ YellowPages Live Application และการใช้ เมนูอนื่ ๆ โดยโปรโมชัน่ ของ YellowPages Live Application จะประกอบไปด้วยร้ านอาหาร โรงแรม หรื อสิ นค้า โดยจะมีส่วนลดให้คุณต้อง ไม่พลาดในการรับโปรโมชัน่ งั้นเรามาเริ่ มกันเลย ให้เราทาการเปิ ด YellowPages Live Applicationจากนั้นเราจะเห็นหัวข้อต่างๆ เช่น โปรโมชัน่ เบอร์ ฉุกเฉิ น หมายเลขสาคัญ คาค้น ยอดนิยม ร้านอาหาร ซึ่งรายละเอียดแต่ละหัวข้ออธิ บายได้ดงั นี้ ครับ • โปรโมชัน่ 1. เลือก โปรโมชัน่


2.ทาการเลือก เมนู Hot Promotion , Near me Promotion หรื อ ร้านอาหาร เพื่อค้นหาโดยระบบจะแสดงร้านอาหาร,ห้าง หุ้นส่วน ,โรงแรม ที่เข้าร่ วมรายการ TYPLive Plus

3.ระบบก็จะแสดงผลร้านค้าต่างๆที่เข้าร่ วมรายการ


4.ทาการเลือกร้านค้า ที่เราสนใจในโปรโมชัน่


5.ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของโปรโมชัน่ ที่เราสนใจ โดยรายละเอียดของโปรโมชัน่ ก็จะประกอบไปด้วย -ชื่อร้านค้า เขต จังหวัด -เบอร์ติดในการสอบถาม , E-mail , WebSite -แผนที่ของร้านค้า -รายละเอียดข้อร้านค้า เช่น เวลาเปิ ดบริ การ , ประเภทอาหาร และรายละเอียดอื่นๆ


6.โดยเราสามารถขอการใช้สิทธิ์โปรโมชัน่ ได้ โดยการกดที่ โปรโมชัน่ ของรายการนั้นๆ


7.ระบบก็แสดงรายการของโปรโมชัน่ ณ ขณะนั้น และให้เราทาการกด รับโปรโมชัน่ เพื่อขอใช้สิทธิ์ โดยผูท้ ี่จะขอรับสิ ทธิ์ จะต้องเป็ นสมาชิ กก่อน


8.หลังจากที่เราทาการขอรับสิ ทธิ์เป็ นที่เรี ยบร้อย ระบบก็จะแสดงดังภาพ


9.จบการขั้นตอนการขอรับสิ ทธิ์โปรโมชัน่ ต่างๆ ที่คอยupdate โปรโมชัน่ ต่างๆ ที่คุณไม่ควรพลาด • เมนูเบอร์ ฉุกเฉิน 1. ทาการเลือกเมนูเบอร์ฉุกเฉิ น 2. ระบบจะแสดงเบอร์ ฉุกเฉิ นของสถานที่ต่างๆพร้ อมกับเบอร์ ติดต่อ


• เมนูหมายเลขสาคัญ 1. ทาการเลือกหมายเลขสาคัญ 2. ระบบจะแสดงหมายเลขสาคัญของสถานีตารวจ และสถานีดบั เพลิง โดยจะแบ่งออกเป็ นเขตต่างๆพร้อมกับเบอร์ ติดต่อ


• เมนูคาค้นยอดนิยม 1. ระบบจะแสดงผล คาค้นยอดนิยม ที่คนส่วนใหญ่ทาการค้นหาครับ


หัวข้ อ Highlight ในระบบหัวข้อ Highlight จะประกอบไปด้วย บทความที่น่าสนใจ , บทความล่าสุ ด , บทความแนะนา ที่ทาให้เราต้องทาการ Update ข่าวสารตลอดเวลา โดยจะเป็ นบทความต่างๆ อาทิเช่น ข่าวสารทางด้านไอที(IT) , หรื อการท่องเที่ยว


หัวข้ อ Map ในหัวนี้ ระบบจะแสดง โรงแรม , เอทีเอ็ม , ร้านอาหาร , ธนาคาร , สถานีตารวจ , โรงพยาบาล , ปั๊มน้ ามัน ใกล้กบั จุดที่คุณอยู่ ณ ปั จจุบนั โดยมุมมองสามารถแบ่งได้เป็ น 2 รู ปแบบคือ 1. มุมมองแบบ Map หรื อมุมมองแบบแผนที่ 2. มุมมองแบบ List ที่เป็ นลักษณะหัวข้อของสถานที่


โดยในหัวข้อ Map เราสามารถ เลือกได้วา่ เราจะให้ระบบแสดงข้อมูล อะไรบ้าง โรงแรม , เอทีเอ็ม , ร้านอาหาร , ธนาคาร , สถานีตารวจ , โรงพยาบาล , ปั๊มน้ ามัน โดยเราต้องทาการตั้งค่าใน POIs เพื่อเลือกเปิ ด - ปิ ด หัวข้อที่เราต้องการให้แสดง


หัวข้ อ Content ในระบบหัวข้อ Content จะกล่าวถึง ราคาน้ ามัน , ราคาทองคา , อัตราแลกเปลี่ยนเงิน , สลากกินแบ่งรัฐบาล , โปรโมชัน่ โดยจะเป็ นรายละเอียดตามแต่ละหัวข้อ เช่น ราคาน้ ามัน ก็จะบอกถึงราคาน้ ามัน ของแต่ละรายการ ว่าราคาเท่าไร ทาให้เราไม่พลาดที่จะ update ข้อมูลดีๆ


แล้วตอนนี้ คุณอยากจะใช้ อยากจะแชร์ โปรแกรม YellowPages Live Application ให้กบั เพื่อนคุณแล้วหรื อยัง อย่าลืมเข้ามารับ โปรโมชัน่ ร้านค้า ร้านอาหาร หรื อ โรงแรม กับทาง YellowPages Live Application นะครับ


เมนูลดั บน Windows 8 ทีค่ ุณจาเป็ นต้ องรู้ เมนูลดั บน Windows 8 ทีค่ ุณจาเป็ นต้ องรู้

หลังจากที่เราได้ลง Windows 8 เป็ นที่เรี ยบร้อย และเริ่ มใช้งาน บางคนก็ยงั หาเมนูน้ ี ก็ไม่เจอ เมนูน้ นั ก็หายากจัง ทายังไงละนิ วันนี้ผมมีเมนู แนะนามาให้ใช้กนั ครับ จะเป็ นเมนูที่เราใช้งานบ่อยๆ และทาง Microsoft ได้ออกแบบมาให้เราเข้าใช้ได้สะดวกและรวดเร็ วทันใจเรานั้นเอง แต่ การทางานเราต้องกดบนปุ่ ม Keyboard นะครับ

เมนูลดั ของ Windows 8 เพือ่ ความสะดวกในการใช้ งาน 1. ไม่วา่ เราจะอยูห่ น้า Modern UI หรื อ Windows Desktop ของ Windows 8 นั้น เราสามารถกดเมนูลดั ได้บน Keyboard ได้สบายๆ เพื่อการเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ วของเมนูต่างๆที่อยูบ่ น Windows 8 ให้เรากด ปุ่ ม Windows logo + X บน Keyboard ของคุณ ก็จะเห็นเมนูข้ ึนมาดังกล่าว โดยจะมีเมนูลดั ขึน้ มาดังนี้ - Program and Feature - Power options - Event Viewer - System - Device manager - Disk managment - Computer management - Command Prompt - Task Manager


- Control Panel - File Exploer - Search - Run - Desktop

ซึ่งเป็ นเมนูลดั ที่ผมใช้บ่อยครั้งมากครับ เพราะจะทาให้เราเข้าสู่ เมนูน้ นั ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว


สอนปรับ Lock Screen - Start Screen - Account Picture Windows 8 ปรับ Lock Screen - Start Screen - Account Picture Windows 8

หลายคนที่ได้ทาการลง Windows 8 เสร็ จเป็ นที่เ่รี ี ยบร้อย ต่อไปก็คือการปรับพวก UI ต่างๆให้สวยงามตามที่เราชอบ วันนีผ้ มจะมาสอนทา การปรับ Lock Screen - Start Screen - Account Picture ในWindows 8กัน ซึ่งเป็ นทิปง่ายๆของ Windows 8 ซึ่ งบางคนอาจจะหาไม่เจอ เพราะเมนูต่างๆเปลี่ยนไปมากจาก Windows 7

วิธีการปรับ Lock Screen - Start Screen - Account Picture ใน Windows 8 1. ให้เราอยูห่ น้า Modern UI จากนั้นเอาเมาส์ไปไว้มุมขวา จากนั้นจะมีเมนูข้ ึนมา > เลือก Settings


2. ทาการเลือก Change PC Settings


3. ให้เราเลือก Menu Personalize จากนั้นเราก็จะไปปรับแต่ ง Lock Screen กันก่อน

ในการเลือกรู ปของ Lock Screen ทาง Windows 8 ก็มีรูปมาตราฐานมาให้เราใช้ หรื อ ถ้าเราต้องการใช้รูปของเรา ก็ให้ทาการกด Browse จากนั้นเลือกรู ปที่เราต้องการใช้ก็ได้ครับ ส่วนรู ป Lock Screen จะแสดงเมื่อไรนั้นก็จะแสดงตอน Log-in ก่อนเข้าเครื่ อง หรื อ Lock Screens หน้าจอเอาไว้


4. Start Screen อันนี้เป็ นรู ปลายกราฟิ คสวยๆ ที่หลายแบบหลายลาย ให้เราเลือก แถมเรายังสามารถเลือกสี ได้อีกด้วยซิ


5. Account Picture อันนี้เป็ นรู ป Profile ของเรา โดยเราสามารถ Browse File รู ปของเราขึ้นไปได้


ก็เสร็จสิ้นการปรับแต่ ง รู ปแบบของ Windows 8 ในส่ วนของ Lock Screen - Start Screen - Account Picture ซึ่งบางคนที่หัดใช้ Windows 8 ใหม่ ๆ ต้ องเรียนรู้เยอะๆนะครับ


มุมมองของ App Modern UI ใน Windows 8 ลูกเล่ นและมุมมองAPP Modern UI และ Windows Desktop ใน Windows 8

ในการปรับมุมมองต่างๆบน Windows 8 นั้นมีลูกเล่นมากมายเหลือเกินครับ โดยส่วนตัวผมชอบลูกเล่นนี้ มากครับ มันจะสามารถShow App ได้มากกว่า 1-2 โปรแกรม ในหน้าเดียวกันได้ ทาให้คุณสามารถใช้งาน Applications อย่างรวดเร็ ว

รู ปแบบการแสดงมุมมองของ App ใน Windows 8 1. ให้เราทาการเปิ ด App Travel ใน Windows 8 ขึ้นมา ปรากฎว่ามันสามารถแสดง App Travel ในหน้าเดียวใช่ไหม แต่ แต่ เดี๋ยวก่อน ผมจะทาให้ในหน้าเดียวนั้นแสดงได้ 2 App ในหน้าเดียวกัน


2. ในการปรับนั้น ให้เอาเมาส์ไปวาไว้บนสุดของ Apps จากนั้นเราจะเห็นมือในรู ป จากนั้นกดคลิกค้างแล้วลากไปซ้ายหรื อขวาให้เกือบสุ ดจอ ตามที่เราต้องการแล้วปล่อยเมาส์ แต่ถา้ เราต้องการปิ ด App ตัวนี้ให้เราทาการลากจากบน ลงไปด้านล่างให้สุดแล้วปล่อยเมาส์


3. ภาพนี้ผมได้ทาการลาก App Travel มาไว้ทางด้านซ้ายมือของเรา


4. หลังจากนั้น ผมไปเปิ ด App xbox music ขึ้นมาอีก ก็จะปรากฎว่า ในหน้าเดียวผมสามารถมีได้ 2 app ในหน้าเดียวกันแล้วครับ App Traver : อยูท่ างซ้ายมือ App xbox music : อยูต่ รงกลาง


เป็ นไงกันมั้งครับ กับการปรับมุมมองในการดู Application ใน Windows 8 บางคนยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามันทาแบบนี้ ได้ดว้ ย


เจาะลึก 3rd Generation Intel® Core™ i7 i5 i3 Processor เจาะลึก 3rd Generation Intel® Core™ i7 i5 i3 Processor

หลังจากที่ intel ได้ผลิต Processor Core i3 i5 i7 ขึ้นมานั้นก็เริ่ มมาจาก Generation ที่ 1และ2ตามลาดับ และปัจจุบนั ทาง intel ก็ได้ปล่อยของออกมาใหม่ มันคือ CPU 3rd Generation Intel® Core™ i7 i5 i3 Processor หรื อที่เราเรี ยก กันติดปากว่า intel Gen3 นั้นเอง แล้วไอ้เจ้า CPU intel Generation 3 มันมีดีอย่างไรละครับ ตอนนี้ในตลาดบ้านเราก็มีแต่ 3rd Generation Intel® Core™ i7 i5 i3 Processor วางขายกันตามท้องตลาดกันเพียบแล้ว ครับ

3rd Generation Intel® Core™ i7 i5 i3 Processor มันปรับอะไรให้ ดขี ึน้ มั้งละ วันนีม้ คี าตอบ 1. Intel HD Graphics 4000 ใน 3rd Generation นั้น โดยทาง intel ได้บอกกล่าวว่า Intel Core Processor 3rd Generation นั้นมีการทางานได้เร็ วมากกว่า Intel HD Graphics ของ Processor Gen2 และ ตอบโจทย์การแสดงผลภาพ 3 มิติข้ ึนสูง ได้ดีกว่ามากกว่าเดิม 2. Intel Turbo Boost tehcnology 2.0 ทาง intel ได้เพิ่มประสิ ทธิ การทางานของ Core cpu มากขึ้นกว่าเดิม แถมยัง ประหยัดไฟได้เพิ่มมากขึ้นด้วย ประมาณว่าเป็ นอะไรที่ฉลาดๆสุ ดๆในการประมวลผลของการทางาน ทาให้คุณทางานอย่างไม่สะดุดกันเลยทีเดียว 3. Intel Quick Sync Video จากหัวข้อก็ให้แปลตามตัวเลยครับ ทาง Intel ได้ออกแบบการทางานมาให้การตัดต่อไฟล์วีดีโอ การ แก้ไขวีดีโอ การแปลงไฟล์ ทาได้รวดเร็ วขึ้นกว่าเดิม แต่อย่าลืมนะครับ ตัวแปรก็อยูท่ ี่ Harddisk ของเราด้วยครับ (ความเร็ วรอบในการอ่าน/ เขียน)


ผมจะพามาดู Spec ของ 3rd Generation Intel® Core™ i7 Processor ของ Notebook ก่อนนะ 3rd Generation Intel® Core™ i7 Processor


3rd Generation Intel® Core™ i5 Processor


3rd Generation Intel® Core™ i3 Processor


ต่ อมาผมพาไปชม 3rd Generation Intel® Core™ i7 i5 i3 Processor ของ Desktop กันดีกว่า 3rd Generation Intel® Core™ i7 Processor


3rd Generation Intel® Core™ i5 Processor


3rd Generation Intel® Core™ i3 Processor


หลังจากอ่านกระทูน้ ้ ี เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และแล้วเราก็ออกไปซื้ อคอมพิวเตอร์ ใหม่กนั ดีกว่า T_T เอ๊ะไม่ใช่ ผมอยากจะบอกว่า อย่าไปตาม เทคโนโลยีให้มาก เพราะคุณจะเสี ยตังอีกเยอะ แต่จงใช้เทคโนโลยีของคุณให้เกิดประโยชน์ที่สุดจะดีกว่า


สอนวิธีการแชร์ ไฟล์ ระหว่ าง Windows 8 กับ Windows 7 แบบละเอียดทีส่ ุ ด สอนวิธีการแชร์ ไฟล์ ระหว่ าง Windows 8 กับ Windows 7

หลายคนที่ใช้ Windows 7 กับ Windows 8 จะมีปัญหาการ Setup ในการแชร์ ข้อมูลกันภายในวงแลน ปัญหาคือ Setup ไม่ เป็ นนั้นเองหรือว่ าSetup แล้วปรากฎว่า Accessไม่ ได้ แต่ วนั นีผ้ มจะบอกวิธีการ Setup เป็ นทีละ Step by Step รับรองว่ าคุณ สามารถทาเป็ นเองได้แน่ ๆ ครับ ง่ายๆครับยิง่ กว่าปลอกกล้วยเข้าปากเสี ยอีก ผมรู ้วา่ คุณกาลังประสบกับปั ญหาแชร์ ไฟล์บน windows 8 กับ Windows 7 ไม่ได้เนื่องจากเป็ นมือใหม่หดั ใช้ windows 7และ Windows 8 หรื อว่าทาแล้วยังไงก็ทาไม่ได้สกั ทีเลยต้องมาทาการ Search ใน Google แต่วนั นี้เมื่อคุณได้ทาการอ่านบทความนี้ เสร็ จคุณก็สามารถเป็ นมือโปรทันเลยของ windows 8 และ Windows 7 โดยหลักการShare File ของ Windows 7 และ Windows 8 นั้นก็จะคล้ายๆกันแหละครับ ถ้าใครเคยแชร์ ไฟล์ ได้ในWindows 7ได้ สาหรับ Windows 8 นั้นก็หมูๆเลยนะ ซึ่งผมเคยเขียนบทความแชร์ ไฟล์ไปบางส่ วนไปแล้วครับ ตามบทความด้านล่าง สอนแชร์ ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows 7 สอนแชร์ ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows XP งั้นเรามาเริ่มลุยการแชร์ ไฟล์ กนั เลยดีกว่ าครับ

สิ่งทีต่ ้ องเตรียมพร้ อมก่อนการแชร์ ไฟล์ระหว่ าง Windows 8 กับ Windows 7 และสิ่งทีต่ ้ องรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ลง Windows 7 2. คอมพิวเตอร์ที่ลง Windows 8


3. ต้องรู้ IP ของทั้ง Windows 7 และ Windows 8 ก่อนด้วยนะคับ วิธีการดูก็เปิ ด command ขึ้นมา จากนั้นพิมพ์ไป ipconfig จากนั้นเราก็จะเห็น IP Address บทความที่ผมเีีขียนการแชร์ ไฟล์ ระหว่ าง Windows 8 กับ Windows 7 นีเ้ หมาะสมสาหรับคอมพิวเตอร์ ที่เอาไว้แชร์ ไฟล์สาหรับที่ บ้ านนะครับ ไม่ เหมาะต่ อการมา Setup ใช้ ที่บริษทั เพราะถ้ าจะเอามาใช้ ในบริษทั ผมแนะนาให้ ทา File Share และ Authentication ผ่าน Active Directory ดีกว่าครับ ทั้งใน Windows 7 และ Windows 8 นั้น ทาง Microsoft ได้ออกรู ปแบบการแชร์ ไฟล์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ประมาณว่า Security สูงมากๆ ทาให้บางคนทาการแชร์ไฟล์และดึงไฟล์จากอีกเครื่ องหนึ่ งเลยไมไ่่ดเ้ ลยทีเดียว หุหุ

Diagram ของผมที่จะแชร์ ไฟล์นะครับ จาก Lab ผมที่จาลองขึ้นมาให้ดูนะครับ Windows 7 ใช้ IP : 192.168.137.1 Windows 8 ใช้ IP : 192.168.137.129 IP Address ของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะครับ โปรดตรวจสอบก่อนการทาในครั้งนี้


STEP By STEP สอนวิธีการแชร์ ไฟล์ระหว่ าง Windows 8 กับ Windows 7 ละเอียดทีส่ ุ ด 1. ทาบน Windows 8 : ให้เราทาการเปิ ด command (cmd) ขึ้นมา จากนั้น Ping ไปยัง IP Windows 7 เช่น ตามรู ป ping 192.168.137.1 ผลปรากฎว่าไม่สามารถ Ping ไปได้ครับ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะติด Filewall บน Windows 7 นั้นเอง


2. ทาบน Windows 7 : ให้เราทาการเปิ ด command (cmd) ขึ้นมา จากนั้น Ping ไปยัง IP Windows 8 เช่น ตามรู ป ping 192.168.137.129 ผลปรากฎว่าไม่สามารถ Ping ไปได้ครับ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะติด Filewall บน Windows 8 นั้นเอง

3. ทาบนเครื่ อง Windows 7 :


จากนั้นให้เราไปที่ Control Panel > Windows Firewall > Alllow a program or feature through Windowss Firewall

4. จากนั้นให้เราทาการติ๊กถูกด้ านหน้ า File and Printer Sharing และติ๊กถูกในบรรทัดนี้ให้หมด และทาการกด OK


5. ทาบน Windows 8 : ต่อจากนั้นกลับไปที่ Windows 8 และทาการ Ping ไปยัง IP Windows 7 อีกครั้ง ก็จะปรากฎว่าสามารถ Ping ได้แล้วครับ


6. ทาบนเครื่ อง Windows 8 : จากนั้นให้เราไปที่ Control Panel > Windows Firewall > Alllow a program or feature through Windowss Firewall

7. จากนั้นให้เราทาการติ๊กถูกด้ านหน้ า File and Printer Sharing และติ๊กถูกในบรรทัดนี้ให้หมด และทาการกด OK


ถ้าขึ้นตัวเทา ให้กด Change Settings ก่อนนะครับ


8. ทาบน Windows 7 : ต่อจากนั้นกลับไปที่ Windows 7 และทาการ Ping ไปยัง IP Windows 8 อีกครั้ง ก็จะปรากฎว่าสามารถ Ping ได้แล้วครับ


ขั้นตอนที่ 1-8 นั้น เป็ นการ Allow Windows Firewall เพือ่ เปิ ดการใช้ งานของการแชร์ ไฟล์น้นั เอง ในขั้นตอนต่ อไปจะเริ่มเป็ น การSetup แชร์ ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows 8 แบบว่ า ข้ อมูลแน่ นมากๆที่สุดในประเทศไทยกันลยทีเดียว


เปลีย่ น Local account เป็ น Microsoft account Windows 8 เปลีย่ น Local account เป็ น Microsoft account Windows 8

หลังจากที่เราลง Windows 8 กันมาแล้วตอนลงเสร็ จมันก็จะให้เลือกว่าจะใช้ User แบบไหนใช่ไหมครับ โดยจะมีให้เลือก Local account กับ Microsoft Account ซึ่ งผมก็แนะนาว่าตอนแรกที่เราลงให้ลงเป็ นแบบ Local account บน Windows 8 ดีกว่า หลังจากนั้นเปลี่ยนไปใช้ Microsoft account ก็ได้ เพราะตอนลงWindows 8 และจะใช้ Microsoft account เลย ทันทีบางครั้ง computer PC,Notebook ของเรามันยังไม่ได้ต่อInternet มันก็จะใช้ Account แบบ Microsoft ไม่ได้ ซึ่ ง ผมเลยแนะนาแบบ local account ไปก่อน

สิ่งทีต่ ้ องมีก่อนการทาการ Switch account microsoft 1. คอมพิวเตอร์ที่ลง Windows 8 และได้ connect กับ Internet เป็ นที่เรี ยบร้อย 2. Account ของ Microsoft อาทิเช่น @hotmail.com

อธิบายวิธํ ีการสลับเปลีย่ นการใช้ Account local ไปเป็ น Microsoft account


1. ให้เราเลือกปุ่ ม Setting ในหน้า Modern UI หรือ Windows Desktop ใน Windows 8 โดยให้ เลือกปุ่ ม Setting ตรงเมนู Chrams bar windows 8 2. จากนั้นเลือก Change PC Setting

3. ให้เลือก แถบ User จากนั้น เลือก Switch to a microsoft account


4. มันก็จะถาม Password ของ Acoount ที่ Login อยูใ่ นปัจจุบนั (เป็ นเหมือน Security ด่านแรกกลัวคนอื่นมาเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ ของเรา)


5. ให้เราใส่ email account @hotmail.com ของเราลงไป เช่น itithai@hotmail.com


6. ทาการกรอบ Email และ Password อีกครั้ง


7. จากนั้นเลือก ใส่เบอร์โทรของเราลงไป Alternate email : มันคือ email สารองของเรา ก็ให้ใส่ เมลล์สารองของเราลงไป


8. จากนั้น ก็จะขึ้นหน้า เสร็ จสิ้ นการเปลี่ยน Account แบบ local account ไปเป็ น Microsoft Account


เท่านี้เป็ นไงครับง่ายไหมครับการเปลี่ยน Account ของ Windows 8 ซึ่งโดยปกติผมก็ชอบใช้ Account Micorosoft นะครับ เพราะมันสามารถ Sync ข้อมูลต่างๆ บนหน้าจอ Windows 8 ของเราขึ้น Private Could ของ Microsoft และยังใช้ไป Sign-in เข้าเล่นเกมพวก Xbox ได้อีกด้วย


ขนาด Icon App ของ Modern UI Windows 8 ปรับ Icon App ใหญ่ -เล็ก ของ Modern UI Windows 8

ในหน้า Modern UI ของ Windows 8 นั้น หลายคนยังไม่ทราบว่ามันสามารถปรับรู ปภาพของ App ให้ใหญ่หรื อเล็ก ตาม ความชอบของเราได้ ในหน้า modern UI บางApp เราก็อยากได้ Icon แบบเล็กๆ บางApp เราก็อยากได้Icon แบบใหญ่ๆ

วิธีการปรับรู ปภาพ Icon App ให้ ใหญ่ -เล็ก ของ Windows 8 1. ให้เราอยูห่ น้า Modern UI ของ Windows 8


2. จากนั้นให้ทาการคลิกขวาไปยัง App ที่เราต้องการปรับ App ที่เราเลือกก็จะมีเครื่ องหมายถูกขึ้นมามุมขวาบน และมีแถบด้านล่างขึ้นมา ให้เราเลือก Smaller หรื อ Larger ได้ตามที่เราชอบ ซึ่งจะมี สองขนาดเท่านั้นคือรู ปใหญ่กบั รู ปเล็ก


3. เมื่อเราเลือกเสร็ จก็จะเป็ นดังรู ปครับ ก็จะได้ตามแบบที่เราเลือก


วันนี้เป็ นทริ ปง่ายๆ ของ Windows 8 ในการปรับขนาดของ Icon App ในหน้ า Modern UI ของ Microsoft ครับผม


การเปลีย่ น Product key Windows 8 วิธีการเปลีย่ น Product key Windows 8

ในการเปลีย่ น Product Key ของ Windows 8 นั้นไม่ยากเลยครับ มันก็เหมือนการเปลี่ยน Product key บน Windows 7 ละครับ ในการเปลี่ยน Product key Windows 8 วันนี้ ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนโดนแบบใช้ Command นั้นเอง ซึ่ งเป็ นวิธี ที่ทาง่ายและชัวร์ที่สุดของการเปลี่ยน ไม่วา่ คุณจะมีเหตุผลใดในการเปลี่ยน Product key Windows 8 ผมก็อยากให้คุณใช้ Windows ที่เป็ นของแท้ครับ เพราะมันจะได้ Updates Patch ได้ตลอด

สอนวิธีการเปลีย่ น Product key Windows 8 1. ให้เราอยูห่ น้า Modern UI จากนั้นพิมพ์ cmd บน Keyboard ของเราเลยครับ


2. จากนั้นเราจะเห็น Command Prompt ขึ้นมา จากนั้นให้เราคลิกขวาที่ Command Prompt และจะมีแทบด้านล่าง ขึ้นมา ก็ให้เลือก Ran as administrator


3. จากนั้นให้เราพิมพ์ slmgr.vbs -ipk productkey เช่น slmgr.vbs -ipk xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx เมื่อใส่เสร็ จก็กด Enter หลังจากนั้นก็กด Ok


เท่านี้ก็เป็ นการเสร็ จสิ้นวิธีการเปลี่ยน Product key Windows 8 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วครับ


วิธีการปิ ด Apps Metro Windows 8 อย่ าง ถูกวิธี ปิ ด Apps Metro Windows 8 อย่ างถูกวิธี

หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า เวลาเราเปิ ด Apps Metro นั้นและก็ใช้ๆมันไป จากนั้นเวลาปิ ดละทาไงละนิ ?? มันไม่มีปุ่มปิ ดใช่ไหมละ ทาง Microsoft ได้ออกแบบวิธีการปิ ด Apps Metro ได้ออกมาอย่างง่ายดายครับ แค่ลากๆ บนลงล่าง แค่น้ นั แหละครับ เริ่ มอยากเห็นแล้วใช่ ไหมครับว่า ปิ ด Apps Metro Windows 8 อย่ างถูกวิธีมันปิ ดยังไง ??

สอนวิธีการปิ ด Apps Metro Windows 8 อย่ างถูกวิธีตามแบบฉบับ ของ Microsoft 1. สมมุติเราอยูห่ น้า Apps Metro Windows 8 และต้องการใช้งาน App MUSIC ผมก็เปิ ด Apps Music ปกติ


2. การที่เราจะปิ ด Apps ใน Metro นั้น ไม่ ว่าจะเป็ น apps music , photo , game และ apps อืน่ ๆอีกมากมาย

วิธีการปิ ด Apps Metro Windows 8 แบบที่ 1 ให้ทาดังนี้ครับ

ให้เราเอาเมาส์ไปวางไว้บนสุ ดของหน้าจอ (จากนั้นจะเห็นว่ามีรูปมือในวงกลมที่ผมวงไว้) > จากนั้นลากเมาส์หรื อเอานิ้วลาก(Tablet) ลากลงมา ล่างสุดขอบเลยครับ ตอนล่างอย่าปล่อยนะ เท่านี้แหละเราก็จะปิ ด Apps Metro อย่างถูกวิธีละครับ


วิธีการปิ ด Apps Metro Windows 8 แบบที่ 2 ให้ทาดังนี้ครับ ในกรณี เราอยูห่ น้า Windows Style ใน Windows 8 และเราลืมปิ ด Apps Metro ถามว่าถ้าเราอยูห่ น้านี้ เราจะทาไง ในหน้า Windows Style นี้ เราก็สามารถปิ ด Apps Metro ได้เหมือนกันนะครับ โดยให้ทาดังนี้ กดปุ่ ม Windows(logo รูปwindows)+ Tab บน Keyboard ของเรา จากนั้นก็ > คลิกขวาที่ Apps Metro ที่เราต้องการปิ ด แค่น้ ีแหละครับ ง่ายไหมครับ


3. ถ้าเราไม่ได้ปิดตาม 2 วิธีดา้ นบนจะเกิดอะไรขึ้นครับ ในการที่เราเปิ ด Apps Metro ทิ้งไว้หลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว มันก็จะไปเปลือง พวก RAM ของคอมพิวเตอร์ของเรา ดูได้จากตัวอย่างรู ปด้านล่าง สมุมติผมเปิ ด Apps Music และไม่ใช่แล้วแต่ลืมปิ ดไว้ มันก็ยงั มี Process การทางานของ App music นี้อยู่ ซึ่งมันก็จะไปกินRAM ของคอมพิวเตอร์เรานี้เอง


แต่ถา้ เราปิ ด Apps Metro บน Windows 8 มันก็จะขึ้นแบบนี้

มันก็จะไม่มี Apps อะไรขึ้นมาเลยครับ

สรุ ปให้นะครับ


หลังจากที่เราไม่ ได้ใช้ Apps Metro ผมแนะนาว่าให้ ทาการปิ ด Apps ดีกว่าครับ คอมพิวเตอร์ จะได้ไม่ ต้องมา Process ทาให้ กนิ แรมเครื่องของเราอยู่ตลอด ใช้ Windows 8 ไปเรื่ อยๆ เดี๋ยวก็คล่องเองครับ ตอนแรกๆอาจจะใช้อยากหน่อยนะ แต่พอนานไป แล้วคุณจะหลง รัก Windows 8 เลยละครับ


สอนการติดตั้ง Windows 8 แบบละเอียดทีส่ ุ ด สอนวิธีการลง Windows 8 แบบละเอียดทีส่ ุ ดในประเทศไทย ในการลง Windows 8 นั้นลงง่ายๆมากครับๆ แต่อาจจะเพิ่มขึ้นตอนมาอีกสักหน่อย แต่คงไม่ยากเกินความสามารถของเราหรอกครับ สาหรับ ใครที่เคยลง Windows 7 มาก่อนผมว่าคุณก็สามารถลง Windows 8 ได้อย่างง่ายดายเลยละครับ ใน Windows 8 นั้นเมื่อคุณลง เรียบร้ อยและใช้ มันไปเรื่อยๆ ผมคิดว่าคุณจะหลงรัก Windows 8 ไปเลยละครับ แต่วนั นีผ้ มจะมาสอนคุณให้ ลง Windows 8 ให้เป็ น ต่อไปจะได้ไม่ตอ้ งไปพึ่งช่างคอมพิวเตอร์ ให้เสี ยตังกันครับ และผมเชื่ อว่าคุณทาได้ครับ

สาหรับ Spec คอมพิวเตอร์ ที่ Microsoft แนะนาขั้นตา่ ใน Windows 8 Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)


Hard disk space: 20 GB Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver ผมว่าหลายๆบ้านคอมก็น่าจะมากกว่านี้ แล้วนะครับ เพราะทาง Microsoft บอกว่า Hardware ที่ลงกับ Windows 7 ก็สามารถลงกับ Windows 8 ได้ครับ

เตรียมตัวก่อนการลง Windows 8 1. แผ่น DVD Windows 8 ตาม Edtion ที่เราต้องการลง 2. คอมพิวเตอร์ของเรา PC / Notebook 3. USB Flash Drive อันนี้ สาหรับคนที่จะลง Windows 8 โดยใช้ USB จะได้ไม่ตอ้ งใช้ แผ่น DVD อันนี้ ี เหมาะสมสาหรับ Netbook ที่ไม่ค่อยมี DVD-ROM ติดมาด้วย วิธีการลง Windows 8 ด้วย USB Flash Drive

วิธีการลง Windows 8 Step by Step อย่ างเทพเรียกพีเ่ ลย 1. ใส่แผ่น Windows 8 ลงใน DVD-Rom จากนั้นทาการ Boot Computer เมื่อเห็นข้อความดังกล่าวดังรู ป ให้กด Enter 1ครั้งเพื่อเป็ นการเข้าสู ้หน้าต่างของการลง Windows8 ** ในการปรับให้ให้ Bios นั้น Boots จากแผ่น้ เป็ นอันดับแรก -โดยส่วนมาก PC จะกด del / . เข้าไปทาการเซ็ตค่า - Notebook ส่ วนมากจะกด F2 หรื อให้สงั เกตุดีๆตอนที่คอมพิวเตอร์ Boot มันจะบอกอยู่ -แต่ถา้ เราต้องการกดใช้ Boot menu เลย ทั้ง Notebook / PC ส่วนมากจะกด F12 , F10 ครับ รอดูคาว่าอันนี้ ดีๆครับ Press any key to boot from CD or DVD... ถ้าขึ้นมาให้กด ENTER เลยครับ 2. ให้เราทาการเลือกดังภาพ Language to install : English Time : Thai(Thailand) Keyboard : US ให้เลือกเป็ น US ก่อน


3. กด Install now เพื่อทาการติดตั้ง Windows 8


4. ติ๊กถูก I accept the term license จากนั้นกด next


5. ขั้นตอนนี้ใ่้ห้เราเลือก Custom : Install Windows only (advance)


6. ในขั้นตอนนี้เป็ นการเลือก Drive ที่จะทาการลง Windows 8 สาคัญอ่านดีๆนะครับ !!!! ขั้นตอนนี้เราเราเลือก Drive ที่จะลง OS Windows8 ส่วนมาก จะลงใน Disk/Drive 0 นะครับ ก็คือ Drive C: ของ windows เรานั้นเอง อย่าลง ผิด Drive นะครับดูดีๆ ในการ format windows ข้อมูลจะหายเฉพาะที่ Drive C นะครับ สาหรับคนที่เคยลง Windows 7 , windows xp หรือลง windows มาก่ อนอยู่แล้ว แล้วจะลงใหม่ เป็ น Windows 8 1 ให้เราทาการ Format Drive ที่เป็ น OS ของตัวเก่าก่อนนะครับ โดยทาการกด Drive options จากนั้นเลือก Disk , Drive ของ OS ตัวเก่า จากนั้นกด Fomat ดูดีๆนะครับอย่า format ผิด drive นะครับไม่ง้ นั ข้อมูลของ Drive D,E จะหายหมด 2. จากนั้นก็เลือก Drive/disk ที่เรา format ไปมะกี้ จากนั้นกด Next


สาหรับคนที่เพิง่ ซื้อคอมมาใหม่ หรือ HDD ลูกใหม่ มาเลย 1 ให้เราทาการกด Drive options จากนั้นเลือก HDD DISK จากนั้นกด New เพื่อทาการแบ่ง partition windows ให้แบ่ง มาสัก 100 GB ก็ได้ครับ ก็ประมาณ 102400 MB 2 จากนั้น ก็แบ่งส่วนที่เหลือไว้ให้กบั Drive D , E ตามความเหมาะสมของเราครับ 3 จากนั้นให้เราเลือก Drive ที่เราจะให้ลง OS เลือก (1) โดยทาการคลิกบน Drive/Disk และกด Next


7. จากนั้นรอการติดตั้ง Windows 8 ครับ รอประมาณ 5-10 นาที


8. เ่ืมื่อ windows 8 ลงเรี ยบร้อย คอมพิวเตอร์จะ restart เอง1 ครั้งครับผม


9. เมื่อคอมพิวเตอร์ restart ขึ้นมาเรี ยบร้่อย ก็จะพบกับหน้านี้ครับ ให้เราทาการเลือกสี ของ Background และทาการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ ครับ


10. ขั้นตอนการ Settings ให้เราเลือก Use Express Settings


11. ในขั้นตอนนี้ การ Sign in to your PC ผมขอแบ่งเป็ น 2 วิธีนะครับ วิธีที่ 1 (ลูกศรสีขาว) Email Address เมื่อใส่ แี้ล้ วให้ ไปขั้นตอนที่ 14 เลยครับ ให้เรากรอก email ของ microsoft ลงไปครับ เช่น พวก hotmail.com ของเรา นั้นเอง พูดง่ายๆเราก็ตอ้ งมี email ของ hostmail ก่อนนั้นเอง เช่น itithai@hotmail.com ซึ่งถ้าเลือกเป็ นแบบนี้ ขอ้ มูลของเราต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น account picture หรื อการปรับค่าต่างๆก็จะถูก synchronize กับ Server microsoft แต่ ีุถ้ าจะทาขั้นตอนนีค้ ุณต้ องมั่นใจว่ า คอมพิวเตอร์ ของคุณสามารถออก Internet ได้แล้วนะครับ วิธีที่ 2 (ลูกศรสีส้ม) Sign in without a microsoft account ถ้ าเลือกอันนีแ้ ล้วให้ ไปข้ อ 12-13 , 16 เลยครับ เป็ นการสร้าง Account local บน Windows 8 เลยครับ ซึ่งก็จะเหมือนๆกับ Windows 7 นั้นแหละ


อธิบายเพิม่ ในการลงครั้งแรกนี้ มันจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ งครับในการ Log in แต่พอเวลาลงเรี ยบร้อย เราก็สามารถไปสร้าง Account ทั้งสองแบบ ได้ใน Windows 8 ก็ได้ครับ ผมแนะนาให้ ทาวิธีที่2 ไปก่อนครับ

12. ให่เราเลือก local account


13. จากนั้นให้เรากรอก username ที่เราต้องการครับ และใส่ password ด้วย password hint : ให้ใส่ password อะไรไปก็ได้ครับอีก password ในกรณี เราลืม password ด้านบน


14. จากนั้นก็จะให้ใส่ password ของ email


15. จากนั้นก็ให้ใส่ เบอร์มือถือของเรา Phone number : Thailand (+66) จากนั้นใส่เบอร์ มือถือเราลงไป เช่น ถ้าเป็ น 086-032-4787 begin_of_the_skype_highlighting 086-0324787 FREE end_of_the_skype_highlighting ก็ให้ตดั 0 ออกไป ตัดตัวหน้าอ่ะครับ Alternate email : ให้เราใส่ email สารองเราไปอีกอันครับ


16. หลังจากนั้นก็รอ Windows 8 เตรี ยมความพร้อมให้กบั เรา นัง่ รอมันไปหน่อยครับ


17. หลังจากนั้นก็สิ้นเสร็จการลง Windows 8 เรียบร้ อยแล้วครับ


เป็ นไงกันมั้งครับเพื่อนๆ กับการลง Windows 8 ที่แสนจะง่ายดาย ในการลง Windows 8 ครั้งนี้ ผมว่ามีเพื่อนๆหลายคนหัดลงเป็ นครั้ง แรกแน่ๆ แต่ผมว่าน่าจะผ่านไปได้ดว้ ยดี ผมเอาใจช่วยครับ


ลง Windows 8 ด้ วย USB Flash Drive แบบละเอียด ลง Windows 8 ด้ วย USB Flash Drive แบบละเอียด

สอนวิธีการลง Windows 8 แบบใช้ USB Flash drive แบบละเอียดสุ ดๆ และสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง 100 % ก่อนหน้าผมก็สอนวิธีการลง Windows 7 ด้วย USB Flash drive ไปเป็ นที่เรี ยบร้อย วันนี้ผมจะมาพูดถึง Windows 8 ละกันเนอะ ต่อไปเราจะได้ลง Windows 8 แบบไม่ตอ้ งใช้แผ่น DVD ลงแล้ว ต่อไปเราจะใช้ USB Flash Drive ในการ ลง Windows 8 ง่ ายก็ง่าย แบบยังพก USB Flash drive ไปทีไ่ หนก็ได้ อกี สบายจริงๆ

เตรียมการก่อนลง Windows 8 ด้ วย USB 1. File OS Windows 8.iso

ั Windows 7 2. Program Windows 7 USB DVD Download Tool ซึ่ งตัวนี้ ก็เป็ นโปรแกรมตัวเดียวที่เอาไว้ใช้กบ 3. USB Flash Drive ครับผม ให้เหลือพื้นที่ในการใช้งานอย่างน้อย 4GB ครับ

วิธีการลง Windows 8 ด้วย USB Flash Drive. 1. เมื่อเราทาการ download Windows 7 USB DVD Download Tool มาเรี ยบร้อยก็ให้ทาการติดตั้งครับ 2. เสี ยบ USB ที่เราต้องการใช้ไปกับคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการแตกไฟล์ลงบน Flash Drive 3. จากนั้นทาการ double click program Windows 7 USB DVD Download Tool


4. ให้ทาการกด Browser ไปยังไฟล์ .iso ของ Windows 8.iso > Next

5. เลือก USB Device


6. จากนั้นให้เลือก Drive ของ USB ที่เราเสี ยบไป พื้นที่อย่างน้อยก็วา่ งพอประมาณ 4 GB นะครับ

และกด Begin Copying

7. รอเวลาสักครู่ ครับ 8. เมื่อเสร็ จแล้วเราสามารถเอา USB Flash Drive ไปลง Windows 8 ได้ครับ

หลังจากนั้นเวลาเราจะลง ก็ให้เอา USB Flash Drive ไปเสี ยบเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่จะลง หลังจากนั้นก็ลง Windows 8 ครับ ถ้าเราเลือกที่จะลง Windows 8 ด้วย USB Flash Drive Notebook , PC ของเราต้อง Support ในการ Boots ด้วย USB ด้วยนะครับ หลังจากนั้นปรับให้ Boots จาก USB เป็ นอันดับแรกใน BIOS ของคอมพิวเตอร์


เปิ ด Feature Telnet บน Windows 8 เปิ ด Feature telnet บน Windows 8 Feature Telnet ตัวนี้ สาวก admin คงไม่พลาดที่จะเปิ ดไว้บน windows 8 เป็ นแน่ๆ เนื่ องจาก command ชุดนี้ เอาไว้ ตรวจสอบว่าเครื่ องปลายทางเปิ ด port ไว้อยูเ่ ปล่านั้นเอง แต่User อาจจะไม่ค่อยคุน้ เคยกับ command ตัวนี้สกั เท่าไร ซึ่ งหลังจากที่เราลง Windows 8 feature telnet นั้นยังไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าเราอยากจะใช้ก็ให้มาเปิ ดเอาเองนั้นเอง

ส่ วนวิธีการใช้ Command Telnet C:>telnet [ip server] [port] เช่น Telnet 10.1010.1 1433 ; ip = ip server ที่เอาไส้ตรวจสอบ port = port ที่เอาไว้ในการในติดต่อสื่ อสารของคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น 1433 port ของ SQL นั้นเอง

วิธีการเปิ ด Feature Telnet บน Windows 8 1. ใน Windows 8 นี้ มชอบตรงนึกอะไรก็ Search ได้เลย อันนี้ ผมอยูห่ น้า Metro UI จากนั้น Search คาว่า Feature จากนั้นเลือก Settings > เลือก turn Windows feature on or off แต่ถา้ เข้าทางปกติก็ไปที่ control panel ครับ


2. จากนั้นให้หา Telnet client จากนั้นติ๊กด้านหน้า จากนั้นกด OK เพื่อทาการติดตั้ง command ชุดนี้


3. เรี ยบร้อยครับสาหรับการติดตั้ง Command Telnet บน Windows 8 นั้นเอง ง่ายไหมครับ สาหรับการติดตั้งในครั้งนี้


ตั้งชื่อ จัดกลุ่ม Metro app windows 8 ตั้งชื่อ จัดกลุ่ม เคลือ่ นย้ าย Metro app Windows 8

หลายคนในที่น้ ีคงเริ่ มใช้ Windows 8 กันมาบ้างแล้ว แต่วนั นี้ ผมมีเทคนิ คหรื อทริปเล็กๆน้ อยๆของ Windows8 มาฝากกัน หลังจากที่ เราลง Windows 8 เป็ นที่เรี ยบร้อย เราก็จะได้หน้าต่างของ metro style บนหน้าจอของ Metro ก็จะมี Application มากมาย ให้เลือกใช้สอย แต่ผมว่าวันนี้เรามาจัดกลุ่มให้มนั ดีกว่าเนอะ เวลาใช้จะได้หาง่ายๆ ไม่ตอ้ งมาเสี ยเวลาในการค้นหาอีกตามเคย ซึ่งหลังจากที่ผมใช้ผมก็ ว่าทาให้เราหา App ได้ง่ายมากขึนเลยทีเดียวครับผม

เคลือ่ นย้ าย Metro App บน Windows 8 เพือ่ ความเรียบร้ อย


1. ให้เราอยูห่ น้า Metro Style

2. หลังจากนั้นให้เลือก Program/App ที่เราต้องการเคลื่อนย้าย ในที่น้ ี ผมเลือก Command prompt จากนั้นผมก็ลาก app จาก อีกฝั่งหนึ่งไปทางซ้ายของหน้าจอ


3. เมื่อเราลากมาแล้ว ก็จะได้ดงั รู ป เป็ นการโยงย้าย ส่ ายสะโพกที่ง่ายๆมากๆ เป็ นการโยก Apps ได้ง่ายมากๆครับ เหมาะสาหรับในการจัดกลุ่ม apps เพื่อให้เราหาโปรแกรมได้ง่ายมากขึ้น


ซึ่งในการย้ายโปรแกรมนั้น เราอยากจะย้ายโปรแกรมไหนไปมา ก็ข้ ึนอยูก่ บั เราเลยครับ โยกย้ายกันตามสบายเลย

หลังจากที่เราโยกย้ายเรี ยบร้อย ผมแนะนาให้เราตั้งชื่ อกลุ่มของ Apps ต่างๆ ที่เราได้ทาการโยกย้ายเรี ยบร้ อย


Backup-Restore file บน Windows 8 Backup - Restore File ของ Windows 8

หลายคนที่ใช้ Windows 8 ก็จะใช้ไปเรื่ อยๆ โดยไม่คิดว่าจะต้องกูไ้ ฟล์อะไรกลับมา แต่อยูม่ าวันใดวันหนึ่ งคุณต้องการไฟล์ที่คุณลบไปแล้วใน คอมพิวเตอร์ของเราไปในอดีต แล้วเราจะทาอย่างไรละครับ วันนี้ ผมมีึคาตอบกับคนที่ใช้ Windows 8 โดยเมนูมีชื่อว่ า File History ซึ่งมีมากับ Windows 8 ถามว่าFile Historyมันทาไรได้บา้ ง

File History ทาอะไรได้ บ้างใน Windows 8 1. ทาการ Backup file (สารองข้ อมูล)ของเราต่างๆที่อยูใ่ นคอมพิวเตอร์ของเรา ตามวันที่เราได้กาหนด


2. สามารถ Restore (กู้คนื ข้ อมูล) ข้อมูลของเราได้ ที่เราลบไฟล์ไปก่อนหน้านี้ โดยไฟล์ที่เราสามารถกูไ้ ด้น้ นั ก็คือวันที่เราทาการ backup ไว้ในข้อที่1 นั้นเอง

สอนวิธีการ Backup - Restore ข้อมูลต่างๆใน Windows 8 ของเรา 1. เข้า Control Panel จากนั้นไปที่ File History หรื อถ้าอยูห่ น้า metro stype ก็พิมพ์บน Keyboard เลยก็ได้ครับว่า backup จากนั้นก็เลือกที่ App ก็เห็นเหมือนกัน

2. ในการที่เราจะทาการ Backup ข้อมูลนั้น เราต้องทาการสร้างที่เก็บของไฟล์ที่เราจะสารองข้อมูลไว้ก่อนนะครับ โดยให้ทาการ กดที่ Select drive


3. จากนั้นให้เราเลือกที่เก็บของไฟล์ที่เราจะเก็บข้อมูลครับ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น(ถ้าเลือกอันนี้ เราต้องมีสิทธิ์ ในการเ่้่้ขา้ ไปยังคอมพิวเตอร์ เครื่ องนั้นได้ดว้ ยนะครับ) หรื อจะเลือกเป็ น External HDD ของเราที่เสี ยบกับ USB นั้นเอง , หรื อจะเก็บไว้ในเครื่ องตัวเองก็ได้นะครับ เช่น Drive D อันนี้ ผมก็ไม่แนะนานะ

โดยให้กดที่ Add network location


4. โดยเมื่อเราเลือกเสร็ จก็จะได้ดงั รู ปนะครับ


5. จากนั้นเราก็จะเห็นว่า File History is off มันคือยังไม่ทางาน

ให้เรากด Turn On เพื่อเป็ นการเปิ ดการสารองข้อมูล 6. เมื่อเราเปิ ดขึ้นมา File History is on ก็จะ show ดังรู ปพร้อมสถานะพร้อมทางาน

การกด Run now เป็ นการกดเพื่อทาการ Backup ณ เดี๋ยวนี้ แต่ถา้ ไม่ได้กดมันก็จะรอช่วงเวลาในการ Backup 7. ในหัวข้อด้านซ้าย จะมีเมนู Exclude Folder ถ้าเรากด Add มันก็แปลว่า folder ไหนที่เราไม่ตอ้ งการ Backup ครับ


จบวิธีการ Backup File บน Windows 8 ต่อจากนี้ ไปคือวิธีการ Restore บน Windows 8

1. เข้า Control Panel จากนั้นไปที่ File History 2. จากนั้นก็ เมนู Restore personal Files 3. จากนั้นก็ให้เราเลือกวันที่เราทาการ Backup ไว้ เพื่อจะ store ข้อมูลที่หายไป


4. ผมขอยกตัวอย่างนะครับ ผมได้มี 2ไฟล์ อยูใ่ น Folder Music และ folder นี้ผมก็ได้ backup เอาไว้แล้ว แล้วผมต้องการ Restore 2ไฟล์น้ ี ผมก็ได้เข้า วันที่ผมทาการ Backup เอาไว้


5. จากนั้นผมก็เข้าไปใน folder music ที่ผมทาการ backup เอาไว้


จากนั้น ผมก็คลิกขวาที่ไฟล์จากนั้นเลือก Restore / Restore to 6. เท่านี้ ก็เสร็ จสิ้นการ Restore ของ Windows 8


วันนี้ผมได้สอนวิธีการ Backup แลพ Restore บน Windows 8 ผมเชื่ อว่าหลายคนยังไม่เคยทา แต่ผมอยากให้ทุกๆคนได้ทา เพราะถ้าวันหนึ่ ง เราอยากได้ขอ้ มูลเก่าๆ เราก็สามารถ restore กลับมาได้ จะได้ไม่เสี ยใจภายหลังนะครับ แล้ววันนีค้ ณ ุ Backup Windows 8 ของคุณแล้วยัง


ทดสอบความเร็ว Windows 8 Vs. Windows 7 ทดสอบความเร็วมัดต่ อ้ มัด Windows 7 vs Windows 8

หลังจากที่ Microsoft ได้ออก Windows 7 มาสักระยะทาให้Userฮือฮ่ากันครั้งครึ่ งไปแล้ว แต่ไปนี้Microsoft ได้ออก Windows 8 ตัวที่เจ๋ งของMicrosoftออกมาให้พวกเราใช้งานอย่างเมามัน และต่อไปนี้ ได้มีคนเอา Windows 7 กับ Windows 8 มาเปรียบเทียบ กันทีละฟังก์ชั่นเลยที่เดียว ภาษามวยเรียกว่า มัดต่ อมัด ตาต่ อตา ฟันต่ อฟัน เพราะMicrosoft เค้าโม้ไว้กบั Windows 8 ไว้เยอะ ฮ่า โดยในการทดสอบนี้ เป็ นการทดสอบความเร็ วในด้านต่างๆ เช่น การเปิ ดเครื่ อง การปิ ดเครื่ อง การ Render file video เรามาดูกนั ว่ า Windows 7 vs Windows 8 ใครจะเป็ นผู้ชนะ

โดยอุปกรณ์ ในการทดสอบความเร็วของ Windows 7 vs Windows 8 มวยฝั่ง Windows 7 Ultimate (64-bit) Toshiba Portege R835-P88 laptop 2.5GHz Core i5-2450M chip, 6GB of RAM, a 500GB hard drive, and an Intel HD Graphics 3000 integrated graphics processor.


มวยฝั่ง Windows 8 (64 bit) Toshiba Portege R835-P88 laptop 2.5GHz Core i5-2450M chip, 6GB of RAM, a 500GB hard drive, and an Intel HD Graphics 3000 integrated graphics processor. โดยทั้ง Windows 7 และ Windows 8 พูดง่ายๆ Hardware เท่ ากันเลย ต่ า้ งกันที่ OS อย่างเดียวเลยครับ

Speed Tests: Windows 8 Vs. Windows 7


ดูจากตารางด้านบน ก็คงตอบโจทย์ของ Microsoft ได้แล้วนะครับว่า Windows 8 กับ Windows 7 ใครเร็ วกกว่ากันเมื่อ เปรี ยบเทียบในเรื่ องของความเร็ วๆ โดยกรรมการยกมือให้กบั Windows 8 เป็ นฝ่ ายชนะแบบใสๆเลยครับ ทั้งการเปิ ดเครื่ อง การปิ ดเครื่ อง การ render file Video หลังจากนี้คุณต้องลอง Windows 8 ซะแล้ว


Calendar บน Windows 8 การนัดหมาย Calendar บน Windows 8

Windows 8 ได้ทา Appให้ เราใช้ การนัดหมายต่ างๆได้บน App Calendar บน Windows 8 ทาให้ เราสะดวกในการใช้ งาน และเตือนความจาได้ ว่าเรามีนดั ที่ไหน ไปทาอะไร วันไหน เวลาไหน กับใคร และมีการเตือนขึ้นมาด้วยเมื่อเวลาใกล้จะถึง พูดง่ายๆก็เหมือนการใช้ Outlook ของMicrosoft นั้นแหละครับ หลักการเดียวกันเลย แต่App Calendar นี้จะติดมากับWindows 8 เลยทาให้เรา สะดวกมากต่อการใช้งาน เดี๋ยวนี้ Windows 8 เค้าเจ๋ งจริ งๆ ไม่เชื่ อลองดูครับ


วิธีการใช้ App Calendar บน Windows 8 1. ให้เ่่ี ่ รากดไปที่ Celendar ในหน้า Metro Style

2. หลังจากนั้นใ่้ห้เรากรอกข้อมูลต่างๆในการนัดหมายลงไปครับผม เช่นวันที่นดั หมาย , เวลา , ไปกับใคร ในส่วนที่ผมตีกรอบเอาไว้จะเป็ น หัวข้อของการนัดหมายครับ จากนั้นทาการ Save


3. จากนั้น หัวข้อที่เราใส่ก็จะมาปรากฎในหน้า Calendar ของเราแล้วครับ


App Caledar นี้ เป็ นประโยชน์ต่อผมมากๆ อยากให้พวกเราลองใช้กนั ดูี ึครับ แล้วคุณจะหลงรัก Windows 8 ไปอีกนาน กระผมไป แล้วครับ แอบไปบันทึกนัดสาวอีกคนก่อน ^.^


App Reader ในWindows 8 เปิ ดอ่ าน File PDF App Reader ในWindows 8 เปิ ดอ่าน File PDF

สาหรับคนที่ชอบอ่านไฟล์PDFบ่อยๆ ในWindows 8 คุณไม่ตอ้ งลง Acobat Reader อีกต่อไปแล้ว เพราะในWindows 8 จะมีApplicationที่ชื่อว่า Reader ติดมากับ Windows 8 เลย ซึ่งสามารถเปิ ดดูไฟล์ PDFได้เลย แต่สาหรับบางคนที่ยงั ต้องการ ไฟล์งานเอกสารบนPDF ก็ยงั ต้องใช้ Adobe Acobat ตัวProกันต่อไปนะครับ

ขั้นตอนการใช้ งาน App Reader ใน Windows 8 1. ให้เรามาที่หน้า Metro Style จากนั้นหา App ที่ชื่อว่า Reader> จากนั้นกดมันไป 1 ที เพื่อทาการเปิ ด App ถ้าหาไม่เจอให้หาตามนี้ครับ Pin to/from Start Pin to/from tastbar ใน Windows 8


2. จากนั้นก็จะเข้ามาสู ้หน้า Program แล้ว จากนั้นเราก็เลือก ไฟล์ PDF ที่เราต้องการอ่านครับผม


3. จากนั้นก็จะเปิ ด File PDF ได้แล้ว อ่านได้อย่างเดียวนะครับ โดยด้านล่างก็มี Tab Menu ให้เลือกตามใจชอบ สาหรับวิธีที่เอาแทบขึ้นมาก็ให้คลิกขวาบนไฟล์ PDF นั้นแหละครับ ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวแทบจะขึ้นมาเอง


ง่ายๆครับ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับการใช้ App Reader บน Windows 8 ใช้ Windows 8 แฃ้วคุณจะหลงรักมันเองครับผม


Pin to/from Start Pin to/from tastbar คืออะไรใน Windows 8 Pin from Start , Pin from taskbar คืออะไรใน Windows 8

หลายคนที่ใช้ Windows 8 ใหม่ๆ อาจจะพบกับคาศัพท์ใหม่ๆใน Windows 8 เนอะ แต่บางคนก็คุน้ ๆกับใน Windows 7 กัน มาแล้ว แต่วนั นี้ผมจะพามาทาความรู้ จักกับ Pin from Start , Pin from taskbar ว่ามันคืออะไรใน Windows 8 แล้วมี หลักการทางานอย่างไรกับ Windows 8 กันดีกว่า เพื่อจะให้เราใช้ Windows 8 กันอย่างง่ายดาย ผมคิดว่าWindows 8 นี้แหละใช้ งานมากๆครับ ถ้าเราเล่นมันบ่อยๆ เดี๋ยวก็ เจ็บและชิ นไปเอง เห้ยไม่ใช่ - -" เดี๋ยวก็เล่นจนชินไปเองเนอะ


ความหมายของ Pin to/from Start , Pin to/from taskbar Windows 8 Pin to/from Start Windows 8 มันคือการทา Apps ต่างๆที่เราเลือกเอามาไว้หน้า Metro Style ของเรานัน่ เอง ส่วนใหญ่ผมจะเลือก Apps ที่ผมใช้งานบ่อยๆมาไว้หน้า Metro style จากภาพ ผมได้ Pin from start program Command Prompt เอามาไว้หน้า Metro Style ของผม เพราะผมใช้บ่อย มากๆ

Pin to/from taskbar Windows 8


มันคือการเอา Apps เอาไว้ไป taskbar ใน หน้าจอ Windows Desktop นั้นแหละครับ ก็เหมือนกับ Windows 7 เลยครับ

หลังจากที่เรารู้ความหมายของ Pin from Start , Pin from taskbar Windows 8 มากันแล้ว ต่อไปก็คือวิธีการทาแล้วเนอะ

การทา Pin from Start , Pin from taskbar Windows 8 1. ให้เราอยูห่ น้า Metro Style จากนั้นให้เราคลิกขวาบนพื้นที่วา่ ง > จากนั้นจะเห็น Tab icon All Apps ขึ้นมา > ให้เราคลิกไป


2. จากนั้นเราก็จะเข้าหน้า Apps เราก็จะเห็น Apps เยอะมากมายเลยเนอะ ในที่น้ ีผมเลือก Command Prompt ให้เราคลิกขวาที่ Apps ตัวั นั้น > จากนั้นจะเห็น Tab ขึ้นมาด้านล่าง มี Menu Pin to/from Start , Pin to/from taskbar Windows 8 ให้เราเลือกตามสะดวกเลยครับ


ส่วนวิธีการ Unpin from Start , Unpin from taskbar Windows 8

ก็ให้คลิกขวาที่ Apps จากนั้นก็เลือก Unpin from Start


Unpin from taskbar Windows 8

เท่านี้ครับ เป็ นเสร็ จสิ้ นแล้วครับ เป็ นไงครับกันบางครับ กับคาศัพท์ Pin to/from Start , Pin to/from taskbar Windows 8


ใช้ Windows 8 บ่อยๆ เดี๋ยวก็ชินครับ


พาดูเมนูใน Windows 8 พาเทีย่ วดูเมนูใน Windows 8

สวัสดีครับสาหรับสาวก Windows 8 สาหรับมือใหม่ที่หดั ใช้ Windows 8 อาจจะงงๆหน่อยกับการใช้ มันก็เหมือนกับการใช้ Windows xp แล้วมา่่ใช้ Windows 7 แหละครับ แต่ถา้ มาใช้ Windows 8 อาจจะงงไปมากเลยทีเดียว แต่อย่าคิดมากครับ Microsoft เค้าออกแบบ Windows มาให้เราใช้ง่ายขึ้น เข้ากับยุกต์สมัย ผมว่าหลายคนที่เพิ่งมาใช้ Windows 8 ส่วนมากจะหาเมนูไม่ ค่อยเจอกันแน่ๆเลยครับ ซึ่ งตอนแรกผมก็เป็ นเหมือนกันครับ

พาดูเมนู Windows 8 ในหน้ า Desktop Mode


ใน Windows 8 จะมี 2หน้ าจอหลักๆได้แก่ หน้ าMetro stlye apps และหน้ า Windows desktop mode วันนี้ ผมขอพูดแค่ Desktop Mode ละกันนะครับ 1. หลังจากที่เข้ามาใน My computer ในหน้า Desktop mode เมื่อเราเข้ามาใน My computer เมนูส่วนมากก็อยูด่ า้ นบนของเรา มีท้ งั - Properties เอาไว้ดูรายละเอียดต่างๆของ Folder , Drive - Map network Drive เอาไว้ map folder,Drive ของเครื่ องอื่นที่เราใช้งานบ่่อยๆ - Open Control Panel แค่กดปุ่ มนี้ กเ็ ข้าไปในหน้าเมนูของ Control panel แล้วครับไวจริ งๆ - Uninstall or change a program กดเมนูน้ ี ก็จะพาเราไปสู่ หน้า การถอนการติดตั้งโปรแกรมแล้วครับ - System properties ดูรายละเอียดของพวก System ต่างๆของ Windows 8

ใน Tab View ก็จะมีเมนูต่างๆมากมายเหมือนกันครับ


- Navigation มีการปรับโครงสร้างของหน้าการจัดเก็บของ Folder , Drive ของเรา และมีมุมมองการปรับการเรี ยงลาดับของ Folder , Drive

ถ้าเราคลิกไปที่ Drive ก็จะมีเมนูพวกนี้ ข้ ึนมาครับ - Format เป็ นการล้างข้อมูลทั้ง Drives - Cleanup เป็ นการเคลียรไฟล์ขยะบางไฟล์ที่ระบบไม่ได้ใช้งานทิ้งไปและจัดเรี ยงข้อมูล ในการจัดเก็บให้ดีข้ ึนด้วยครับ - Bitlocker เป็ นการ lock file เพื่อไม่ให้ copy ได้ครับ โดยต้องมีการใส่ Password ก่อน


วันนี้พามาดูเมนูง่ายๆของ Windows 8 กันเนอะ แต่ถา้ เราใช้ Windows 8 ไปเรื่ อยๆ เดี๋ยวเราก็ชินไปเองแหละครับ


ติดตั้ง IIS Windows 8 ติดตั้ง IIS Windows 8

เหล่า สาวกที่ชอบพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.NET ไม่มีใครไม่รู้จกั IIS ในเมื่อ Microsoftออก Windows 8 มาให้เราใช้ เหล่า สาวก develop ก็ทาการติดตั้ง IIS ว่าแต่ Windows 8 มันติดตั้ง IIS ยังไงละนิ ครับ วันนี้ ผมจะสอนการติดตั้ง ใน windows 7 , windows 8 ก็ทาการติดตั้งเหมือนๆกันแหละครับ

สอนการติดตั้ง IIS บน Windows 8 1. ให้อยูห่ น้า Metro style จากนั้นให้พิมพ์ที่ Keyboard เลยครับว่า Feature


จากนั้นให้เลือก เมนู Settings > เลือก Turn Windows feature on or off

2. จากนั้นให้ติ๊กเลือก Internet Information Sevices > OK


3. รอการติดตั้ง IIS บน Windows 8


4. เมื่อทาการติดตั้งเรี ยบร้ อยให้ทาการลองเรี ยกดูครับ http://localhost


เท่านี้ครับ ก็เสร็ จสิ้ นการ Install IIS ใน Windows 8 กันแล้วครับ


เปิ ดไฟล์ .iso บน Windows 8 เปิ ดไฟล์ .iso image บน Windows 8

หลังจากที่เราได้ใช้ Windows 7 , Windows Xp กันที่ผา่ นมา เวลาเราจะทาการ Brower file .iso file image เราต้องทา การลงพวก Software เช่น Deamon Tools เพือ่ ทาการเปิ ดไฟล์ให้ ได้ ก่อนการลงพวกโปรแกรมหรือเกมส์ ต่างๆ ที่เราได้โหลดไฟล์ .iso มาไว้ในคอมของเรา แต่เดี๋ยวก่อน ถ้ าคุณใช้ Windows 8 ใน ตอนนีค้ ุณสามารถ Mount .iso file image ได้เลยครับ โอ้ พระเจ้าจอสมันยอดมาก ว่าแต่ทายังไงเหรอ ตามมาดูกนั เลยครับ

สอนวิธีการ Mount .iso file image บน Windows 8 1. หลังจากที่เราได้โหลดไฟล์ .iso file image มาไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว 2. ให้ไปที่ไฟล์ ที่เราต้องการเปิ ด หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่บน .iso file image ที่เราต้องการเปิ ดและเลือก Mount


เท่านั้นครับ Windows 8 ก็จะสร้ าง Virtual Drive ขึน้ มาให้ อกี 1 Drive เพือ่ ทาการ Mount file .iso image และ เปิ ดหน้าต่างขึ้นมาให้เลยเพื่อให้เราดูไฟล์


3. เท่านั้นครับ เราก็สามารถเปิ ดดูไฟล์ .iso file image ว่าข้างในมีไฟล์อะไรอยูม่ ้ งั เป็ นไงง่ายไหมครับ กับการ Mount .iso file image บน Windows 8 เดี๋ยวนี้ Windows เค้าพัฒนาแล้วนะครับ เย้ๆๆ แต่ Mac สามารถ Mount .iso file image ได้ต้ งั นานละครับ


คาศัพท์ ใน Windows 8 ทีค่ ุณต้ องรู้ คาศัพท์ ทคี่ วรรู้ใน Windows 8

หลังจากที่หลายคนหลงไหลใน Windows 7 มาแล้ว แล้วอยากมาเปลี่ยนมาใช้ Windows 8 กับเค้ามั้ง ซึ่ งในการเขียนบทความบน webiste ผม ผมอาจะใช้ศพั ท์เทคนิคของ Windows 8 ฝั่งไปเล็กน้อย อาจจะทาให้มือใหม่ใช้ Windows 8 อาจจะไม่ ค่อยชินกับ คาศัพท์ พวกนี้ เช่ น Metro UI คือไร Charms bar คือไร แต่ถา้ คุณอ่านบทความนี้แล้วคุณจะมีความรู ้เพิ่มขึ้นไม่มากก็นอ้ ย ที่เกี่ยวกับ Windows 8 แล้วคุณยังสามารถนาไปบอกกล่าวให้กบั เพื่อนๆได้อีกด้วยครับ

คาศัพท์ ทคี่ วรรู้ ใน Windows 8


1. Metro UI บางคนอาจจะงงกับหน้า Metro UI มันคือหน้าไหนกันละนิ ใน Windows 8 , Metro User interface คือหน้านี้ครับ หน้าที่ เต็มไปด้วย Application ต่างๆของเรา อาทิเช่น VDO,เกมส์ต่างๆ,รู ปภาพ, เพลง และอื่นๆอีกมากมายที่รวมเป็ น Icon application ให้เราเลือกสรรหา

2. Windows Desktop หลายคนคงได้ยนิ คานี้ มาพอสมควรจาก Windows 7 หน้านี้ มนั คือหน้าจอที่เอาไว้ตอนที่เราเปิ ดโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office , Photoshop , IE10 ในการเปิ ดโปรแกรมจากหน้า Metro UI บางโปรแกรมถ้ามันต้องมา Process หน้า Windows Desktop เมื่อเรากดโปรแกรมนั้น มันก็จะพามาเปิ ดในหน้า Windows Desktop เลย เช่นโปรแกรม Photoshop , Microsoft office แต่ถา้ บางโปรแกรมไม่ตอ้ งการ Windows desktop เวลาเราเปิ ดโปรแกรมบนหน้า Metro UI มันก็จะเปิ ดอยูใ่ นหน้า Metro UI ตามเดิมของมัน เช่นโปรแกรม Photo ,Video


3. Charms bar คืออะไรมันคือ เมนูของ Windows 8 ที่แอบซ่อนเอาไว้ดา้ นขวาของหน้าจอนั้นเอง ซึ่ งเมนูCharms bar จะ ซ่อนเอาไว้ในทั้ง Metro UI , Windows Desktop เมื่อเราเอาเมาส์มาไว้ดา้ นขวาของหน้าจอ ก็จะมีเมนูขนึ้ มา ก็จะมี Search , Share , Start , Devices , Setting ซึ่งแต่ ละเมนูกจ็ ะมีความหมาของแต่ ละเมนูครับ


เป็ นไงกันบ้างครับ กับความรู้ของ Windows 8 เป็ นทิปง่ายๆครับสาหรับคนที่เพิ่งหัด Windows 8 ส่วนใครที่ยงั ไม่ได้ลง Windows 8 ก็ให้รีบลงนะครับ


ปุ่ ม Shutdown Restart Windows 8 ของผมอยู่ไหน ปุ่ ม Shutdown Restart Windows 8 ของผมอยู่ไหน

หลายคนที่เพิ่งใช้ Windows 8 คงงงไม่มากก็นอ้ ยกับการหาเมนูต่างๆใน Windows 8 ที่หาไม่ค่อยเจอ ผมว่าอย่างน้อยก็หาปุ่ ม Shutdown กับ Restart บน Windows 8 นี้แหละ ตอนนี้ คุณกาลังประสบปัญหาอยูใ่ ช่ไหมซ่าร่ า ถ้าคุณโทรมาหาผมเดี๋ยวนี้ ผมจะ บอกคุณเลย อ้าวออกทะเลล่ะ - -" ปุ่ มShutdown Restart ในWindows 8 มันแอบซ่อนอยูใ่ น Chrams bar

พาตามหาเมนู Shutdown Restart Windows 8 1. ให้เราไปที่หน้า Metro UI จากนั้นไปที่เมนู Chrams bar ด้านขวามือของหน้าจอ จากนั้นให้เลือก Setting


2. จากนั้นเราจะเห็น เมนู Power จากนั้นให้กดไปครับ ก็จะมีให้เราเลือกว่าจะกดปุ่ ม Shutdown หรื อ ปุ่ ม Restart บน Windows 8 ครับ


เป็ นไงมั้งครับ Windows 8 ชอบเล่นซ่อนหากับเมนูพวกนี้กบั เรา และวันนีผ้ มก็ได้ มาบอกแล้ วว่ าปุ่ ม Shutdown Restart Windows 8 อยู่ไหน


เพิม่ ภาษาไทยลงkeyboardในWindows 8 เพิม่ ภาษาไทยหลังจากลง Windows 8

หลายคนคงเจอปัญหากับตัวเองว่าหลังจากที่ลง Windows 8 แล้ว เราจะพิมพ์ภาษาไทยยังละครับ ซึ่งปกติ Windows 8 ที่เราลงมา ตามปกติมันจะให้ มาแค่ภาษาเดียวนั้นก็คอื ภาษาอังกฤษ US keyboard ตั้งแต่ Windows 7 windows 8 เวลาทาการเพิ่ม ภาษาไทยลงในตัวWindows เพื่อจะทาการพิมพ์ไทยบน Keyboard นั้นง่ายขึ้นมากครับ ไม่เหมือน Windows xp แต่ก่อนที้ ่ยุง่ ยาก ต้องเอาแผ่นWindows xp มาใส่ ดว้ ยถึงเพิ่มภาษาไทยได้ใน Keyboard

สอนวิธีการเีิี่พิม่ ภาษาไทยลงใน Windows 8 ละวิธีสลับภาษา ENG THAI


1. ให้เข้าหน้า Control Panel ครับ โดยเข้ามาจากหน้า Metro UI ก็ได้ครับ 2. เพิ่มเมนู Add a Language

3. จากนั้นเราจะเห็นว่า ในหน้าเพิ่มภาษานี้จะมีแค่ 1 ภาษานั้นก็คือ English แต่เราจะเพิ่มภาษาไทยลงไปด้วยครับ เพราะเราเป็ นคนไทยนิ จะได้ เอาไว้พิมพ์ไทยบน Keyboard เราได้ดว้ ย กด Add a language ครับจากนั้นก็เลือกภาษาไทยครับผม


4. จากนั้นเราก็จะได้ภาษาไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยตามภา่าพ และให้เรากด Advance settings


5. ขั้นตอนนี้ให้เราหาเมนู Change language bar hot keys


6. ให้กด Change key Sequence จากนั้นให้เลือกช่อง Switch Input Language ให้เลือก (') จากนั้นกด OK และก็ Ok เพื่อเป็ นการ Save ค่าที่เราได้ต้งั


7. จากนั้นลองเปิ ดๆไฟล์ดูแล้วลองกด (') มันก็จะเปลี่ยนสลับ ENG - THAI ให้ครับผม

เป็ นไงง่ายไหมครับกับการเพิม่ ภาษาไทยลงใน Windows 8 และวิธีการสลับภาษาของ ENG- THAI ด้วย วันนี้ลาไปก่อนนะครับ


แสดง All apps บนหน้ า Metro UI ใน Windows 8 แสดง All apps บนหน้ า Metro UI ใน Windows 8

วันนี้มีทิปเล็กๆน้อยๆของWindows 8 มาฝากครับ เป็ นการแสดง all apps บนหน้ า Metro UI ของWindows 8ครับ ซึ่ง เพื่อเราจะเรี ยกใช้หรื อหาโปรแกรมที่เราต้องการที่จะใช้ครับ ซึ่งการ Show all apps นั้นก็ไม่ยากเลยครับผม แค่คลิกไม่กี่คลิกเอง คุณก็ สามารถเห็น Application มากมายต่ างๆบนเครื่องของ Windows 8 ของคุณได้ อย่ างรวดเร็ว

วิธีการแสดง All apps Metro UI ใน Windows 8


1. ให้เราอยูห่้ น้า Metro UI จากนั้นให้คลิกขวาพื้นที่วา่ งบนหน้าจอ Metro UI

2. เมื่อเราคลิก จะมีแทบด้านล่างขึ้นมาพร้ อมกับ Icon All apps จากนั้นให้เรากดไปที่ Icon นี้ครับ


3. จากนั้นในหน้ า Metro UI นีก้ จ็ ะแสดง Apps ต่ างๆมากมายใน Windows 8 ของเรา เพื่อให้เราสามารถหา application ได้อย่างรวดเร็ วครับ


อ่านทิป Windows 8 วันละนิด ก็ทาให้เราใช้ Windows 8 คล่องขึ้นนะครับ

วิธีการใช้ Windows 8  

Trip และวิธีการใช้ Windows 8

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you