Page 1

UNHA BREVE INTRODUCIÓN ÓS MAPAS


REPRESENTACIÓNS DA TERRA 1) O globo terráqueo é unha representación esférica da Terra. 2) Un mapa é a representación plana da superfície da Terra ou dunha parte dela. Cando se representa todo o planeta chámase mapamundi ou planisferio.

3) Os cartógrafos empregan diferentes proxeccións para pasar da esfera ao plano. 4) A cartografía é a ciencia que se adica á elaboración de mapas e planos.


ELEMENTOS DUN MAPA • Nos mapas aparecen unha serie de elementos que facilitan a súa comprensión. • O título, a rosa dos ventos, as coordenadas xeográficas e a lenda son algúns deles. UN EXEMPLO: TÍTULO: MAPA DOS RÍOS DE ESPAÑA - LOCALIZA A LENDA E A ESCALA DESTE MAPA


ELEMENTOS DUN MAPA II • TÍTULO: Indica o tema do que trata o mapa. • ROSA DOS VENTOS.; Informa sobre a orientación • LENDA: Recolle o significado dos símbolos e cores empregados. • ESCALA: Serve para saber a distancia e o tamaño real dos elementos representados. • COORDENADAS XEOGRÁFICAS: empréganse para situar un punto con exactitude. • AGORA TOCA PRACTICAR!!!!!

OS MAPAS  

Presentación sobre os mapas e os seus elementos.

OS MAPAS  

Presentación sobre os mapas e os seus elementos.