Page 1

Ventolin Salbutamolün birçok hastada etki süresi 4-6 saattirsaattir. Artan beta-2 agonist kullanm astmn kötületiinin bir iareti olabilirolabilir. Bu durumda hastann tedavi plannn yeniden deerlendirilmesi gerekebilir ve beraberinde glukokortikosteroid tedavisi düünülmelidirdüünülmelidir. Ar doz ile yan etkiler görülebileceinden doz veya uygulama skl sadece doktor tavsiyesi ile artrlabilir. (Hekim tarafndan farkl ekilde tavsiye edilmedii takdirde) Yetikinler: Genel etkili doz günde üç yahut dört kez 10ml uruptur (4mg salbutamol)salbutamol). Yeterli bronkodilatasyon salanamazsa her bir tek doz kademeli olarak en çok 20ml uruba (8mg salbutamol) artrlabilirartrlabilir. Baz hastalar günde üç veya dört kez 5ml urup (2mg salbutamol) ile yeterli rahatlama elde edebilirler. Çocuklar: 2-6 ya: Günde üç yahut dört kez 25-5ml2.5-5ml urup (1-2mg salbutamol)salbutamol). 6-12 ya: Günde üç veya dört kez 5ml urup (2mg salbutamol)salbutamol). 12 ya üzeri: Günde üç veya dört kez 5-10ml urup (2-4mg salbutamol)salbutamol). Özel hastalanm gruplar: Yal hastalara ve beta-adrenerjik uyaranlara duyarl olduu bilinen hastalara günde üç veya dört kez 5ml urup (2mg salbutamol) ile tedaviye balanmas önerilir. Ar Dozaj Salbutamol ar dozaj özgü tercih edilecek antidot kardiyoselektif beta-blokör ajan olmaldrolmaldr. ama, bronkospazm hikayesi olan hastalarda beta-blokör ilaçlar dikkatle kullanlmaldrkullanlmaldr. Salbutamol ar dozunu takiben hipokalemi oluabiliroluabilir. Serum potasyum düzeyleri gözlenmelidir. Saklama Koullar Ventolin urup direkt gün ndan korunmal ve 300C’nin altndaki oda scaklnda saklanmaldrsaklanmaldr. ÇOCUKLARIN ULAAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZSAKLAYINIZ. Seyreltilmesi: Ventolin urup Artlm Su BP ile seyreltilebilirseyreltilebilir. Oluan karm ktan korunmal ve 28 gün içinde kullanlmaldrkullanlmaldr. Ventolin urubun %50 h/h seyreltiinin mikrobiyal kontaminasyona kar yeterli ekilde korunduu gösterilmitirgösterilmitir. ancak ar mikrobiyal kontaminasyon teekkül olaslndan korunmak kendince seyreltme ileminde kullanlacak Artlm Su yeni hazrlanm olmal yahut alternatif olarak kullanmdan hemen önce kaynatlmal ve soutulmaldrsoutulmaldr. Ventolin urubun urup BP veya Sorbitol çözeltisi ile seyreltilmesi tavsiye edilmez, çünkü bu içindeki kvam verici madde selülozun çökmesine sebep olabilirolabilir. Ventolin urubun dier sv preparatlarla kartrlmas önerilmez.


Ventolin 2 Mg 150 Ml urup Uyarlar Önlemler; Astmn tedavisinde basamakl tedavi program takip edilmeli ve hastann cevab klinik olarak ve akcier fonksiyon testleri ile gözlenmelidirgözlenmelidir. Semptomlar kontrol için ksa tesirli inhale beta-2 agonist kullanmnn art astm kontrolünün kötületiini gösterirgösterir. Bu durumda hastann tedavi plan yeniden deerlendirilmelidirdeerlendirilmelidir. Astm kontrolündeki ani ve ilerleyici kötüleme potansiyel olarak yaam tehdit edicidir ve kortikosteroid tedavisine balanlmas veya dozunun artrlmas düünülmelidirdüünülmelidir. Risk altndaki hastalarda muhtra doruk akm (peak flow) kontrollerine balanabilirbalanabilir. Hastalar, ilaçtan saladklar rahatlama azalr yahut her zamanki etki süresi azalrsa, dozu veya uygulama skln artrmamal, ancak doktora bavurmalar konusunda uyarlmaldruyarlmaldr. Salbutamol tirotoksikozlu hastalara dikkatle uygulanmaldruygulanmaldr. Balca parenteral ve nebülize uygulamalarda beta-2 agonist tedavisi sonucu potansiyel olarak ciddi hipokalemi geliebilirgeliebilir. Akut iddetli astmda bu etki beraberinde ksantin türevleri, steroidler, diüretik kullanm ve hipoksi nedeniyle iddetlenebileceinden özel dikkat gösterilmelidirgösterilmelidir. Bu gibi durumlarda serum potasyum düzeylerinin gözlenmesi önerilirönerilir. Dier beta-adrenoseptör agonistlerinde olduu gibi, Ventolin geri dönüümlü metabolik deiikliklere neden olabilir, ör: kan ekeri düzeyinin artart. Diyabetik hastalar bu durumu dengeleyemeyebilirler ve ketasidoz geliimi bildirilmitirbildirilmitir. Beraberinde kortikosteroid uygulanmas bu etkiyi alevlendirebilir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanm: Gebelik kategorisi CC. Hamilelikte ilaçlarn kullanm ancak anneye salamas beklenen yarar fetüse olan olas bir riskten fazla ise düünülmelidirdüünülmelidir. Salbutamol olaslkla anne sütünden atldndan, emziren annelerde kullanm beklenen yarar herhangi potansiyel riski dengelemedikçe önerilmemektedirönerilmemektedir. Ventolin, Ventolin, Ventolin

Ventolin  
Ventolin  

Salbutamolün birçok hastada etki süresi 4-6 ...

Advertisement