Page 1

 กก ก  
กก ก ก     1

 ก กก ก   ก   John Thomson ()  *+ ,... 2408 34ก 4 ก56+*37* 89 :

 + ;กก **4ก,<:+  : =:*+ก =::+*> () 3?: >ก 7+  :* ก : 3@ ก7 * *ก  ก = < () 7ก*3@ A: >ก:  ก กก AกB@C ก?, A<7ก+8> : :=ก () 3*,<5*  : ก37* :

 =:* +, 4 3*A98 7กก<+6A9+ก * B : +44 > +D () กB: > @ 1


กก ก ก     2

-  ก 4 -

-  ก  -

- ก

!" #$ #% &

2


กก ก ก     3

' ( ) ,ก.  ก7+ ก ก ** 3 ? :

-  "+ก #%ก,-) +.$ / -

& ก

!" * 0 -

1.  "+ก : 3G34*ก>ก3กก* =:* ก+*>+*<+ D =::+* > +3 +*4<7D 4 G*: 3 8ก ,AHก+*> +*ก ก>ก>ก* 7ก 9 7 *ก: +B34* 7ก ()  34*7ก+*>9  +7* ก : +B+กก 3G ก,A+ก ,3*,*: +4Aก < 7 กB ก,A + , 34*37**

3


กก ก ก     4

4


กก ก ก     5

- ก "+ก *-*, ก1, -

-  *1)  "+ก &

2.  $ : 34*+*< ก3กก* = ก +*3*+*ก+*, 9+34*ก*A 3 + ก34*ก ) ก? A : 3.  ก : 34*กก<I ก3กก* ) ก : ก () 7  *34*9  A ? 7, ก A*ก ก<ก 5J>+* < +34* : ก,ก. ก ก5J

3 7+ 5


กก ก ก     6

ก 2# 

- 1. 1 +$* 25 -

- 2. 1 +$*  &

- 3. 1 +$* - -

- 4. 1 +$* ก ( &

1. 1 +$* 25 :+ * ก<7+<++A9 9: + ก56 7+9A9 ,A *+ *+ก, ก # + ,,-. Lก + - ก <:* . 9A93กก< ก34* *G 4 + *+ก+ :9  9*4 4 กก +* 2. 1 +$*  :+ * ก<)Aกก,ก:< 7*< ก 4 *4 K

K)+ก,<, 9 D กก <:* ก + >*<+ก)A ,<+ก)A  กBก ,ก. 4+4+ * )A *+ *กB+ก 4 ก + * <+A9 ก56ก +7 ก . Lก =:*+ * :* ก ก

6


กก ก ก     7

3. 1 +$* - :+ * ก<)Aก+A99: +ก7A +ก 

,A ก  = +กA9, ก<34*3+ * 34* A98A9 3ก9กก57 4 + *+ก+ :9  9*4 4  + ก A 4. 1 +$* ก ( :+ * *77A  กก7+,A 

 7 : +>ก,ก3+ ** ก  D

' ( )  $ 1. 8  - 

- +9 : :  2. 1$- 3. 1, 4. ก#9 - 

- +กM< - กM<<+

- กM< ,4 5. * * - *:*<+A9 - *:*<+ 6. .

7


กก ก ก     8

 8 & -, 9 : : :+ , + ก +7 +ก ก * - 3G 1 - : 1 - 4*-* 4 +ก :

+ก+ * 1 * = 1 * ** 77 7 4 +*ก 4 4**34*,ก>ก<ก+ Dก:L 4*434* A9 * (ก>* * D

- -, -

- -,.$$ ,), -

8


กก ก ก     9 8  & 1 +

+9 : :  กก*,< +7<+9 ก + 7* 7*ก* กก. + < +77<+ ,+, ,<+

* 7*3+ ก) +ก* 7*+ก ,+ 

 ก ***: ()  *7*+ก :

*1 = + 8 3 * * 7 <ก 4O= 34*,ก> ก ,+ : :  )A =** + ,A +, , + ก , 3,+ + * )A3+9 ,ก>* *=<+33G34* 7A+ 4 9*,  *ก7B+ () ก  A 9*A ก* 7+ 7ก,+ *7*+ *ก+ 4 +* 4=++ ::+ *)A3+3 < 6 ก= ++ 44 +

- 1 + &

9


กก ก ก     10

- ))ก -,.$$ ,), - ก 1 -

10


กก ก ก     11

1$- : :+ *)A 3G=7 9 >+* >*+ .ก<P79 +ก+ 9 ก<ก+ D กก, + ก : 4 - 1 1 1 ก () + ก5679 กก I+กM< = 7A ก4 3  A7A +< 4 + ก 4 ? A+ 8 3 * * 7<ก 4O=+ 3 +G4 - 1 ก : >+* ก<+ก+ <ก , ,ก> 3 4 A ก4< 7D A ก ก+*ก? ( QQ )กBก 2 4 , <ก A 3Gก A ก) ก A  ก - 1 1 * := * < 6)A + ,* ก :+)A * A+ I, = I,+ 

 ก :*+> 3 R = 

)A )A 4= 7++ : 4: +ก+ ก *3G >*:9 +ก + ก4++ :3 7D )+ก+ ก *4,A4, ก+* 7*? 9; 9 ++  , 3*+ก4 ,A  7 A+*ก7D, : + +<ก ก , ก (

- , ก ( .(ก '<- '+ก * * 1* .ก &

11


กก ก ก     12

- , ก ( # .2 , &

- $),8 &

- 1$- ( $),8 '> ) -

12


กก ก ก     13

#* )# ."

-

13


กก ก ก     14

:*+> ก .)ก5  +* ,*)A+77+ >7+,6 3*: +9:Gก ก+กก 4 + 3Gก 4 D ก R 

= * + ++* 93** )ก) () >A<+7+,6 A ก , ก ก56I,+ () +*+

O=)  :*+>*)A3,4 = 6ก. R 3+ 4ก 8 + 9 += 6 +ก

- #* )# ." $ @, 1 ก) #* )# ." 18 ก ' &

14


กก ก ก     15

1,

- (51 ก B * C  ( ,-# &

, +B,+ก**  =3**7*)A3,4 <7 , 34* +G4 3*, 7*:5J,:L *+กกB ,7**8S* 3ก*4<ก  + ก56+ + :Lก 7+ 34*.)ก5*

- (51 ก * -

15


กก ก ก     16

กD@() ก 1. 'E 2 -,ก*# + ?:ก ก37* 7 9 :4A,*. 5 +* ก ก,A+ +7 A7*กก A93TA9ก 7ก ก,A . 5กB3**= 4Lกก34* ,A 37** กก A ก ก ,A กB ก+ก ,A กก ,A4 30-40 (+. ,A* กก ,A ก 30-40 (+. ก ก4 A93*+,>* ก ++4+ 37* ก37*+4)A ก<ก 

 (Flow of Space) ก ก37* + = 4L*7D 4 - : + 7 กSก? ก:7 L - 

37**34*= 4L 34*กB กB : + 93 ** - ,ก> ก , B ก  - 34* A 7 L

- -"  -

16


กก ก ก     17

- ,*# 1' ก$, ก *' ( / ก' (/ " * +

( $ &

2. 1, + ( $1 * 'F  * -.1 + '2 )*5 'E , 11 1'

- *,)  3.  * * 34*ก )* ก+* 3G 34*กBก7 * กD@(* 5 G +'  * D* 9)Aก ก 7 4. 5!F - 5.  1* 25 1* *,  ,6 ++ ก9*A9** + * 34*4 7 A=A99 7ก ก 34*ก 3 7++ ก** + *3 * กก* + ' ,G 17


กก ก ก     18

- 1 -

- %@H/ ก 2 -

6. ก,* + ,A I +6 40 % ,A * +,A  + ,A I +6 60% 7. $ - + ก )A4 +9::+ + (*+ 77+:+7 8. " 1 " "* 3 * 5 * +< + 7 9 *

- 2 1* * ,I 1 ก 1  - 3 1* .( 3 1* (1,* *51* 18 ก#9 - 4 1*  $ * ก - 5 1* .( 51*1* (1,* * 'E ก#9 51 ก 8  5

9. ก ,)  -*5 J.-- ! 1 -* 1 * ก ก , ก *ก<. 3G55 JJ * 8 ก () ,7 + +* 3ก<. < +ก7*+*3G3*+ * ก3ก,<6 >: **G * <+A9 กB+A99: * *กB *<ก  3G3ก+ * กกB+ก

7+<. ก7+ *ก ก * *

* * < ก , * 18


กก ก ก     19

กD@(ก * 2 ( $,**  :,A 3 4* + ก56: 7+7 *กก 73*,A กก7 * + ::+  ก eก f * ก e,f 3 ?:ก+ :<:ก*::+  *ก .$$ 1 34*:;กก:+ () ก *+ก+* ,: +:7 94. 5 ก ก*กB:<: 4 3*:+7 9 ก<+ 43*+,>*

.$$ 2 34*ก  ก ) , ก*@G:7 94. 5 = 9 :;กก:+ ก4A)  กB*,A ก *)Aก ก7,A7

19


กก ก ก     20

.$$ 3 84<34*) - 3G* Bก= ,ก> :* 8 *,A ก *)A .$$ 4 84< 2 ก 4<ก *,A *=3G ก7;กก=ก ก กB*,A = 3G

.$$ 5 AกA8, 2 * * ,A = 1 * () *34* +ก ,A

 93*+ ,A 3 4* ,< +)A

20


ภภ ภ ภ     21

-, )   + ภ34*  (Proportion) :6<7 +,RL (Secret Geometry) : :+79 :Lภ 7   Aภ*ภ +5 L*  3G)A 7+: +7*ภภ34* ,A = 34* ภภ 7+,6 ภ7B: +>< *4+ + :*34* : 

- ($$-, )  - .K ภ&

21


กก ก ก     22

- + /,L %

 / &

22


กก ก ก     23

! .$$M 8 ?:ก+ 4< 34*9 7+ ก56กก*

+ก:กก ก*>>4<A BกD +*3 +*4<7D * ) ก)A7<7Aก =:*

- !51 ,- -

- !)-.( -

- !51 ,- -

- !51 ,- -

23


กก ก ก     24

- ก" *!51 ,- 

($ ก.( $. -

- ! *'(ก -

- ก ( 1 * ก

$ G-1 *.(1 &

*79 ก ก 84<A ก ก * ก 4B*( ก ) 7 (34*+*>) < +O**3 R6 *7(+* + 4 x 10 (+. 7+: +ก **7  * 10 (+. )7<8* 7 < +) (>+*7< *7 ก I +6 20-25 (+.)

24


กก ก ก     25

1.(1 *, *

:>+*+ + 34*O=,:*ก ก ก8 กก 4<A +*4<ABก** ก+8 < +9ก 3 

: +* 4< * 7: +< + .5ก<:+ 4 +ก A<> () + 4 ก* 7 (ก A + ก A7 ก A) +ก +8ก +G*: 7*

- 1 #ก ( $ 2 - " ,$* (*.$$  $  1*1 $/,1 1

* -

- *.) 1 25 $( J &

- *.) 1Gก-- &

25


กก ก ก     26

 *)  ก ?:ก . ( :>+*ก+ + +6 5 ) 7 (+. ก* + ก*< * 34*ก ,A

 < , A9ก* ก- :+* + +6* ก 4 =: 34* ก,:ก * ก * *

ก, , () +* ก+*>. Lก+6 6 ) 10 <A , A9ก<

- :+* +*ก +6 2 <A 4

 9 +*,A J :+* +*ก 1.5 2 <A 7 7 = 

 * 2 +*ก+6 1 1.5 <A *ก *7A7 6 <A )A 

 7+: + 

26


กก ก ก     27

 ก6 34*+*,A 4  +*,A7ก*4* 7*34* 4 , 34 ก ก Bกก 7 ก ++ + )7*34*ก ก,) = 34*Bก* !Nก () :+*4<ABกD )7<ก , +*,A4 7 ก  ++, *++* >  ก+ 3* ก ก+:* 8@ก++ ) ก8@ก ++ =:*,A - - 2 @ กB+3 4*3 ,6 +ก 7ก56

7ก7: + +*7nก77A :,  7 ,7+ Bกก 7* ก)A3*+ ก

27


กก ก ก     28

* :+* +6 70 - 80 (+.4  ก ก+6 50 - 60 (+. , 4< 4 4 : 7 +ก9 ก ++6 1 x 1 <A

 * ก +*4<4  4 *, ก 7*

4 ก + 7 9 7 ก * 7* 7*++ 7*+ 2 7 , 4<4 A***ก  ก * #

ก );กก*ก 7 )ก 7*3ก56  A34*+* ก 7*;กก ก ก - >7*;กก> 4 *

28


กก ก ก     29

ก ) A 34*+*ก 7*; กก ก *,  A+7* ;กก 7:*: ) * +*ก กก 34*+*7 )* กB +  34*Bก * 1, :  :  ก ก 3 - 4 (+. +6 4 <A * ) 3*7< ก ,=:* A   A9ก:()  3*ก ) + * ) *+3**+ ก ) :+*ก34*9 )  3=:* A) ,+* A9ก:+ =:*+ 3+   กก9 +  * ก *9 ) *

29


กก ก ก     30

 :+*ก3G 2 - 5 <A *ก *+6 25 (+. 7A 7 *+ *,<ก กก 

 :Lก 34*ก9: .: +=:*7 :+ 7 ก9 line ก line * + * 

 ++ 734*>* 

7 A9ก: A34* กก )7* ก 7 + * + * ) :*  7

7+*  () ++   +ก+ Bกก , * ก -2 +*:Lก 34* ) + A

+*> +*ก+:* กก +* +:+7< 

 7  * ก* +6 60 -80 (+.34* )A *

30


กก ก ก     31

 ก 

.' :+* + 2 x 4 <A

,  77  กA* ก 60 - 80 (+. 9* ก A9ก 

ก :+* D , 7+  93*=:*3** ก34*9  () +ก ก 9  34*ก+* ก+Bก ก ก,  +ก กก9  * *

 ก ก A * ก+6 40 - 50 (+. 9ก )ก กก *  4<4

(. :+* +Bก +6 1 x 1 <A , ก 7+  34*9 ก A+: *ก A <> กB +6 10 - 12 (+.

31


กก ก ก     32

( 1 + +* + Bก ก *+6 3 <A 4<4  ก +* + * 8 - 10 <A 7< 7*  4 : 9 * 7,ก กก**

+* Bก ) ก 7,

'F  'NO :+*> +6 2 - 3 <A  กก*ก * : 9* ก+3*+7 +ก ** < +9 +)A *  *97$

@ #ก

T 3ก. 2543. - . ก,Q: +:+<ก +3, +4+?L. 9ก<+*กก56L47<. 2535. . ก,Q.

32


Traditional Thai Houses  

Traditional Thai Houses in central region of Thailand.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you