Page 1

ภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไป

ภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไป เกิดขึ ้นโดยมีการเพิ่มขึ ้นของผลผลิตไทรอยด์ฮอร์ โมน (ภาวะ ไทรอยด์เป็ นพิษหรื อ มีการทางานของต่อมโดยอิสระ) หรื อมีการเพิม่ การหลัง่ สารตังต้ ้ นของ ไทรอยด์ฮอร์ โมน (ต่อมไทรอยด์ อักเสบ) ภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไปรวมไปถึงสาเหตุจากการเกิดการทาหน้ าที่แทนไทรอยด์ฮอร์ โมนจาก ฮอร์ โมนภายนอกมากเกินไป, การมีฮอร์ โมนไทรอยด์มากเกินในตาแหน่งนอกเหนือ หรื อขาดการควบคุมการกระตุ้นของ ตัวรับthyroid-stimulating hormone (TSH)(เช่น การเป็ นมะเร็งเนื ้อรก หรื อการมีเนื ้องอกที่ตอ่ มใต้ สมองส่วนที่มีการ หลัง่ TSH ) A.อาการแสดงของภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไป จะเริ่ มตังแต่ ้ ไม่มีอาการ จนถึงอาการรุนแรงจาก

การที่มีฮอร์ โมนไทรอยด์มากเกินไป ไทรอยด์เป็ นพิษ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอายุมากสามารถเกิดโดยจะมีความแปรผัน ของอาการสูง ซึ่งอาการผิดปกติจะรวมทัง้ การวิตกกังวล มีอาการสัน่ กระตุก มีการเต้ นระรัวของหัวใจจนรู้สกึ ได้ ทนความ ร้ อนไม่ได้ นอนไม่หลับ มีประจาเดือนมาไม่ปกติ และนา้ หนักลดทังๆที ้ ่ มีการอยากอาการเพิ่มขึ ้น รวมทังหั ้ วใจเต้ นเร็วกว่า ปกติ ความดันเลือดซิสโตลิคเพิ่มขึ ้น สัน่ หนังตาบนมีการหดรัง้ หลังตาบนไม่เคลื่อนต่าลงมาคลุมขอบกระจกตาเมื่อให้ ผู้ป่วยเหลือบตามองลงปลายเท้ า ผิวหนังอุ่นชื ้น และมีการตอบสนองรี เฟลคของข้ อไว ปรากฏอาการคอพอกซึ่งมีสาเหตุมา จากภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไปนัน่ เอง มีก้อนที่เราคลาได้ เป็ นก้ อนเดียวหรื อหลายก้ อน ซึ่งกระตุ้นให้ เกิด เนื ้องอกได้ เองที่ตอ่ มไทรอยด์หรื อเกิดคอพอกก้ อนใหญ่ได้ ที่ตอ่ มไทรอยด์ได้ ตามลาดับ มีการเจ็บปวด เส้ นประสาทที่ตอ่ ม ไทรอยด์จะกระตุ้นให้ เกิดก้ อนที่อกั เสบเรื อ้ รังที่ตอ่ มไทรอยด์ สัญญาณที่บอกให้ ทราบว่าต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ มีทงคอพอก ั้ ได้ ยินเสียงฟู่ ภายในต่อม ตาโปน ตาถลนภาวะเปลือกตาบวมจากของเหลวคลัง่ และผิวหนังหนาบริเวณขาบวมน ้ากดไม่บุ๋ม B.การวินิจฉัยภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไป ยืนยันโดยการใช้ ชีวะเคมี ทดสอบระดับของ thyroxine และ TSH

การเพิม่ ขึ ้นของระดับ thyroxine และการลดลงของระดับ TSH เป็ นลักษณะที่ชดั เจนของภาวะที่

ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไป ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะก่อนปรากฏอาการของภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มาก เกินไปจะมีระดับ thyroxineที่ปกติ และมีการลดลงของระดับ TSH ผู้ป่วยบางคนมีอาการ T3 เป็ นพิษโดยมีระดับ thyroxineที่ปกติและมีระดับtriiodothyronineสูงมาก TSHจะกระตุ้นให้ เกิดภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มาก

เกินไป และเกิดการต้ านไทรอยด์ฮอร์ โมนซึ่งทังสองลั ้ กษณะเกิดขึ ้นจากการเพิ่มของระดับ TSH ซึ่งเกิดได้ น้อยมาก การ เพิม่ ขึ ้นของthyroxine อย่างมากกับระดับTSH ที่ปกติมกั เป็ นลักษณะของความผิดปกติที่โปรตีนที่จบั กับไทรอยด์ฮอร์ โมน ในผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาให้ ระดับไทรอยด์ฮอร์ โมนเป็ นปกติ C.สาเหตุของภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไปยังไม่ชด ั เจน ซึ่งการนาสารกัมมันตรังสีไอโอดีนไปใช้

ของต่อมไทรอยด์สามารถนามาใช้ ศกึ ษาได้ โดยจะแสดงถึงภาวะไทรอยด์เป็ นพิษเมื่อมีการนาสารกัมมันตรังสีไอโอดีนไป ใช้ ในปริมาณสูง แต่ถ้ามีการนาไปใช้ ต่าจะแสดงถึงภาวะไทรอยด์อกั เสบ


D.Propylthiouracil หรื อ methimazole เป็ นยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์ ที่ใช้ รักษาใน

สหรัฐอเมริกา ยามีฤทธิ์ตอ่ ความเข้ มข้ นของฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์ และจะยับยังการสั ้ งเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์ โมน โดย ขัดขวางthyroid peroxidase-mediated iodination ของ tyrosineที่เหลือในthyroglobulin ในขันวิ ้ กฤตของการ สังเคราะห์thyroxine และtriiodothyronine

Propylthiouracilจะยับยังการเปลี ้ ่ยนสภาพของthyroxine ไปเป็ น

triiodothyronine โดยต่อมไทรอยด์และเนื ้อเยื่ออื่นๆ ถึงแม้ วา่ ข้ อมูลของการรักษาจะยังไม่แน่นอน แต่ไม่มีการปรับยาใน

ผู้ป่วยที่เป็ นโรคไต หรื อตับวาย ในเด็ก หรื อผู้สงู อายุ ปกติจะเริ่มให้ ยา methimazole 20mgต่อวัน วันละครัง้ และปกติจะเริ่มให้ ยา Propylthiouracil 100 mgโดย ให้ สามครัง้ ต่อวันให้ ติดตามผลในระดับยาแรกที่ให้ โดยตรวจวัดการทางานของต่อมไทรอยด์ ที่เหมาะสมคือทุกๆ 6สัปดาห์ จนกว่าการทางานของต่อมไทรอยด์เป็ นปกติ ผู้ป่วยหลายรายสามารถควบคุมยาช่วงท้ ายในระดับต่าได้ ความถี่ของการ ทดสอบสามารถลดลง ระยะห่างอาจเกินทุกๆ 6เดือนได้ และให้ ตดิ ตามพูดคุยถึงความเสี่ยงของการทรุดลง ยายับยังการ ้ สร้ างฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์สามารถหยุดยาหลังจาก 12-18 เดือนซึง่ ตัดสินจากผู้ป่วยยังมีความต้ องการการรักษาอย่าง ต่อเนื่องหรื อไม่ E.ปฏิกิริยาตอบโต้ จากผิวหนังกับยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์ไม่แน่นอนและมักจะไม่รุนแรง

ควร

จะหยุดยาในผู้ป่วยเมื่อมีอาการปวดข้ อ เนื่องจากอาจเป็ นเป็ นอาการแสดงถึงอาการข้ ออักเสบรุนแรงไปเรื่ อยๆซึ่งสัมพันธ์ กับการใช้ ยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์ อาจมีเม็ดเลือดขาวชนิดที่ไม่มีแกรนูลมากกว่าปกติ โดยส่วนมากมัก หวาดกลัวกับผลข้ างเคียงจากยาซึ่งปรากฏขึ ้นประมาณ 1 ใน 270 ของผู้ป่วยที่ได้ รับยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจากต่อม ไทรอยด์ในการรักษา ความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่นบั ควรนับก่อนการให้ ยาอีกครัง้ และทาการทดสอบอีกครัง้ ก่อนที่จะมีอาการมีใข้ หรื อ อักเสบภายในชองปาก ลาคอ และบริเวณต่อมทอลซิล ควรเว้ นการรักษาถ้ าเม็ดเลือดขาวที่นบั ได้ น้อยกว่า 1000 ต่อลูกบาค์กมิลลิเมตร อาจพบอาการพิษต่อตับและหลอดเลือดอักเสจากการใช้ ยาเรื อ้ รังซึ่งเกิดได้ ยาก แต่สามารถเกิดได้ อธิบายได้ ดี F.ปั จจุบน ั การรักษาภาวะไทรอยด์เป็ นพิษ จะรักษาทังการให้ ้ ยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์ ใช้ สาร

กัมมันตรังสีไอโอดีน และการผ่าตัด โดยขันแรกมั ้ กรักษาทังการให้ ้ ยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์และ ยับยัง้ ตัวรับเบต้ าเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด โดยทัว่ ไปจะเริ่ มการรักษาโดยใช้ ยาร่วมกัน ให้ methimazole 20 mg กับ atenolol 25 mg โดยให้ วน ั ละครัง้ ทังคู ้ ่ สาหรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคมากกว่า ใช้ ไอโอดีนในการรักษาจะให้ ผล

บรรเทาอาการที่ผิดปกติรวดเร็ว วิธีการรักษาจะให้ ยา 3 หยดของสารละลายอิ่มตัวโพแทสเซียมไอโอดีน 3 ครัง้ ต่อวันเป็ น เวลา 10 วัน สารกัมมันตรังสีไอโอดีนสามารถให้ ในการรักษาขันต้ ้ นสาหรับผู้ป่วยภาวะไทรอยด์เป็ นพิษ ถึงแม้ ว่าผู้รักษาจะ รอให้ มีการบรรเทาอาการครัง้ แรกก่อนการให้ ยานี ้ ภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไปสามารถเพื่มความรุนแรงใน เวลาอันสัน้ หรื อรวดเร็ ว ในบุคคลที่มีอาการรุนแรงจะมีความเสี่ยง การรักษาก่อนด้ วยยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจากต่อม ไทรอยด์จะดีมีประโยชน์ และปกติการผ่าตัดมักใช้ กบั ผู้ป่วยที่เป็ นคอพอกอุดตัน ภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไปมีความสัมพันธ์กบั เนื ้องอกที่ตอ่ มไทรอยด์เป็ นพิษ ซึ่งสามารถรักษา


โดยให้ ยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์และยายับยังตั ้ วรับเบต้ า เพราะก้ อนเนื ้อที่บวมขึ ้นมาไม่สามารถยุบไปได้ เอง การรักษาที่เด่นชัดมากกว่า มักบ่งชี ้หลังจากความผิดปกติขนแรกสามารถควบคุ ั้ มได้ กัมมันตรังสีถกู ใช้ มากกว่าการ ผ่าตัด สาหรับผู้ป่วยส่วนมากแต่มีประสิทธิภาพน้ อยในผู้ป่วยที่มีก้อนเนื ้อใหญ่ หรื อหลายก้ อน G.ผู้หญิงที่มีการพัฒนาของภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไปในขณะที่ตงครรภ์ ั้ จะเพิม่ ความเสี่ยงของ

การแท้ งที่เกิดขึ ้นเอง การคลอดก่อนกาหนด การคลอดทารกที่เสียชีวติ แล้ ว และอาจเกิดอาการชักระหว่างตังครรภ์ ้ หรื อ ระหว่างคลอด การเปลี่ยนแปลงของ thyroid hormone-binding globulin (มักเป็ นคู่),ระดับของ humen chorionic gonadotropin(ซึ่งสามารถเลียนแบบการทางานของTSHได้ ) และสรี ระภายในร่ างกาย(เปลี่ยนแปลง TSH ให้ มีการ

ตอบสนองดี) ทาให้ เกิดความซับซ้ อนในประเมินทางชีวเคมีของการทางานของต่อมไทรอยด์เมื่อตังครรภ์ ้ และเนื่องจากสาร กัมมันตรังสีไอโอดีนห้ ามใช้ ในการรักษาโดยเด็ดขาดในขณะที่มีการตังครรภ์ ้ จึงควรใช้ ยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจากต่อม ไทรอยด์ในการรักษาหญิงตังครรภ์ ้ ที่ทีภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไปจะเหมาะสมกว่า ยา Propylthiouracil เหมาะสมในการรักษาภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไปที่ปรากฏขึ ้นระหว่างการตังครรภ์ ้ ขนาดของยาควรจะลด ปริมาณเพื่อป้องกันทารกในครรภ์เนื่องจากยาสามารถผ่านรกเข้ าไปได้ และยาmethimazole อมีความสัมพันธ์กบั ความ ผิดปกติที่มีมาแต่กาเนิด รวมถึง การไม่เจริญของหนังแท้ การที่รูจมูกหรื อหลอดอาหารปิ ดตันแต่กาเนิ ด โดยทัว่ ไปการรักษา ที่ก่อให้ เกิดภาวะที่ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์มากเกินไปเพียงเล็กน้ อย ยังคงได้ รับอนุญาตให้ ทาการรักษาอยู่ โดยพบการทา หน้ าที่ของต่อมไทรอยด์ประสิทธิภาพต่าตังแต่ ้ กาเนิดประมาณครึ่งของเด็กแรกเกิดที่แม่ได้ รับยายับยังการสร้ ้ างฮอร์ โมนจาก ต่อมไทรอยด์ซึ่งสุดท้ ายจะเป็ นปกติ ยา Propylthiouracil และยา methimazoleได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในการรักษาคุณแม่ โดยthe American academy of Pediatrics ถึงแม้ ว่าจะพบยาในน ้านมแม่ แต่พบในปริมาณน้ อยมาก

hyperthyrodism  

hyperthyrodism