Page 1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2552

ISSN 1905-3223


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทาน วโรกาสให้ รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้ จากการ แข่งขันกอล์ฟราชมงคลศรีวิชัย การแข่งขันแรลลี่การกุศลราชมงคลศรีวิชัย ร้อยสานใจเป็นหนึ่งเดียว และกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อสมทบทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสารทุกท่าน ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ 15 รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่มีโอกาสมาพบท่านผู้อ่านจุลสารราชมงคล ศรีวิชัยกันอีกครั้ง ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2552 ซึ่ ง ได้ ร วบรวมข่ า วสารและกิ จ กรรมสำคั ญ ไว้ อ ย่ า งมากมาย อาทิ คณะผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า เฝ้ า ทู ล ถวายเงิ น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการจัดกิจกรรม เดินการกุศล และกอล์ฟการกุศลราชมงคลศรีวิชัย 52 ณ ศาลา ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ คืองานวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้เดิม ขณะเดียวกันเป็นช่วงเวลาของการ เปิดภาคเรียนใหม่ประจำปี 2552 ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครู และประเพณีรับน้อง ซึ่งเป็น กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะกิจกรรมรับน้องในปีนี้มีการ เน้นย้ำเรื่องการรับน้องให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เช่น การรับน้อง ให้น้องรัก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี ขอฝาก จุ ล สารฯฉบั บ นี้ ใ ห้ ผู้ อ่ า นติ ด ตามกั น ต่ อไปเพราะมี เ นื้ อ หาสาระ ที่น่าสนใจ ควรแก่การติดตามเป็นอย่างยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ศรีวิชัยป้ายแดง รอบรั้ว มทร.ศรีวิชัย วันตรุษสงกรานต์ มทร.ศรีวิชัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2552 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ กิจกรรมวันรักกันมั่น 5 มิถุนายน 2552 สถาปัตยกรรมศาสตร์รับขวัญน้อง เลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี โครงการปรับพื้นความรู้ทางสถาปัตยกรรม โครงการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ” ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2552 โครงการเตรียมคนก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม มทร.ศรีวิชัย สร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม ราชมงคลศรีวิชัย...สู่ชุมชน คนเก่งแห่งมทร.ศรีวิชัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย สืบสานศิลปวัฒนธรรมแดนใต้ สาระน่ารู้ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2552

5 6 6 7 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 13 18 20 21 23 27 28 29 31 32 33 34

ISSN 1905-3223

จากใจ....บก. สวัสดีแฟนๆผู้ติดตามอ่านจุลสารราชมงคลศรีวิชัย ทุ ก ท่ า น ฉบั บ นี้ เ ป็ น จุ ล สารฉบั บ ที่ 15 ประจำเดื อ น เมษายน – มิถุนายน 2552 คณะผู้จัดทำได้นำข่าวสาร ความเคลื่อนไหวรอบรั้วมทร.ศรีวิชัย มาเผยแพร่ได้ทราบกัน เหมือนเช่นที่ผ่านมา ร่วมด้วย รดน้ำนายกสภามหาวิทยาลัย ในวันสงกรานต์ กิจกรรมการประกวด ดาวเดือนของคณะต่างๆ กิจกรรมการ แข่งขันกีฬาบุคลากร มารู้จักกับคนเก่ง มทร.ศรีวิชัย รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ต่างๆ พร้อมกิจกรรมมากมายให้ได้ติดตามกัน ภายในฉบับนี้ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า...ครับ บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการที่ปรึกษา รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดี รองอธิการบดีทุกท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณบดีทุกท่าน ผู้อำนวยการทุกท่าน บรรณาธิการ อ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ อ.ณีภัทรกมล อำพันสุข เลิศเลอพงศ์ อ.เจริญขวัญ ลิ่มศิลา ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี อ.ชิตวรรณ นาคฤทธิ์ ผศ.ฐาปนีย์ กาละกาญจน์ อ.วาสนา ณ สุโหลง อ.อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ อ.กิตติมา ตันติหาชัย นางนงค์นุข พิทักษ์มงคล น.ส.ภัทรพร พรหมเดชะ น.ส.พัชรา ทองนอก นางสุณัดดา ชนะศิลป์ น.ส.วศินี คงประดิษฐ์ น.ส.สุภา ขวัญนิมิตร นายชานนท์ เอียดปาน น.ส.กุลธิดา บุญเพ็ง น.ส.วิจิตรา ช่วยแก้ว น.ส.อารีย์ แก้วมณี นายศราวุธ เกตุแก้ว น.ส.อุทัยวรรณ ชาลีผล ดำเนินการโดย กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1537 โทรสาร 0-7432-2531 www.rmutsv.ac.th


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) พร้อมเปิดโครงการจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเป็นทางเลือกและการชี้นำแก่สังคม ในการสรรค์สร้างพัฒนาประเทศให้เต็มศักยภาพในทิศทางที่ควร จะเป็นบนพื้นฐานของศาสตร์และทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยที่มีการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาหลัก มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ อาจารย์วีระยุทธ จันทรักษา ประธานโครงการจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นการสร้างโอกาสทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาให้มีความกระชับ และคล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์รวมในทุกๆด้าน ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เพื่อผลิตนักฝึกอบรมและนักถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม บุคลากร ด้านการสอนสายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ ในการชี้นำสังคม ชุมชน และท้องถิ่น สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถผลิตบัณฑิตที่ได้ชื่อว่า บัณฑิตนักปฎิบัติจากผลผลิตของ มหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบของบัณฑิตที่มีวิชาชีพครูและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสถานประกอบการหรือ ตลาดแรงงานได้ซึ่งสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 5


วันตรุษสงกรานต์ เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคนไทย ซึ่งยึดถือสืบเนื่องเป็นประเพณีมาแต่โบราณ ประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็น ประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ การเสียสละ ซึ่งกันและกัน และความรักสามัคคีของคนในแต่ละชุมชนซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังคงยึดถือประเพณีวันสงกรานต์เป็นการรดน้ำ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและทำงานต่อไป

วิทยาเขตตรัง

มทร.ศรีวิชัยสงขลา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย มอบพวงมาลัยและรดน้ำขอพร ท่าน สมศั ก ดิ์ บุ ญ ทอง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมรดน้ำขอพรและเพื่อแสดงความ เคารพนับถือ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้อง ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะบริหารธุรกิจร่วมจัดให้มี ขบวนแห่นางสงกรานต์และรถบุปผชาติไปตาม เส้นทางถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม สู่ ช นรุ่ น หลั ง ในวั น ที่ 13 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และคณะ เทคโนโลยีการจัดการ ร่วม “สืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2552” ด้วยการถวาย ภัตตาหารพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธไสยโตวัฒนา รดน้ ำ ขอพรอาจารย์ ผู้ ใ หญ่ แ ละร่ ว มแข่ ง ขั น การทำข้าวต้มมัด ขูดมะพร้าวและร่วมการละเล่น พื้นบ้าน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ วิ ท ยาเขตฯ และคณะต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มงาน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรื่นเริง

ในช่วงวันปีใหม่ของไทยกับเทศกาลสงกรานต์ แต่ละหน่วยงานต่างก็จดั ให้มพี ธิ รี ดน้ำดำหัว ขอพร จากผู้ใหญ่ที่เคารพรักและนับถือ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รำลึกถึงพิธีอันดีงามและมหาวิทยาลัยก็มีบุคคล ที่เคารพรัก และถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ยิ่งในการผลักดันการพัฒนาในส่วนต่างๆ งาน บริหารกิจการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง จึงได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำครั้งนี้ โดยอธิการบดีได้กล่าวอวยพรให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธี มีความสุข ความเจริญ และขอให้ร่วมใจกัน ทำงานและช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยฯต่อไป 6 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2552 ขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการแนะนำให้รู้จักและสร้างความคุ้นเคย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม ตลอดจนสร้างความ เข้าใจต่อวิถีทางในการปฏิบัติตนภายในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ซึ่งในแต่ละวิทยาเขตได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

มทร.ศรีวิชัยสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2552 ซึ่งในแต่ละคณะได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2552 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์ชาญดำรง ณ นคร รองอธิการบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็ น ประธานกล่ า วต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา นอกจากนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ จั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ณ โรงแรมบี พี สมิ ห ลาบี ช รี ส อร์ ท โดยมี นายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษา สามารถปรับตัวทางด้านการเรียน และการอยู่ร่วมกัน ในสถานศึกษา ที่จะทำให้นักศึกษามีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานที่มุ่งมั่นที่ จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ และเทคโนโลยีให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและ สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิทยาลัยรัตภูมิ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 ซึง่ กิจกรรมในครัง้ นีถ้ อื เป็นการให้คำแนะนำ แก่นักศึกษาในการอยู่ในสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง ความสามัคคีในหมูค่ ณะ และเพือ่ ปรับทัศนคติของนักศึกษาให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน และได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละบุคคล เพื่อที่จะนำมา ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 7


วิทยาเขตตรัง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาเขตตรัง สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เป็นประธาน บอกกล่าวประวัติความเป็นมาของราชมงคล ประกอบเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้ให้แนวคิดบัญญัติ 10 ประการ ในการเรียนและการใช้ชีวิตภายในรั้ว มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จั ด กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ปี ก ารศึ ก ษา 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี การจัดการ เพื่อให้นักศึกษารู้จักเพื่อนใหม่ คณาจารย์ และชี้แจงรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีและกล่าว ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

8 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย

ทุ่งใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) โดยมี อาจารย์ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างพร้อมเพรียงกัน

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม งานแนะแนว ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับ ระเบียบเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นประโยชน์ในการปรับตัว ที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อเป็นการสร้างเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ตระหนัก ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอย่างดี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 “พิธีไหว้ครู” เป็นพิธีกรรมที่สำคัญ อย่างหนึ่งและเป็นประเพณีของไทยที่ถือปฏิบัติมานาน แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ ที่ท่าน ประสิทธิ์ประสาทวิชามา ทั้งจรรยามารยาท ศิลปวิทยา การไหว้ครูยังเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน โดยตรง เป็นการแสดงความเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อม ซึ่งในแต่ละวิทยาเขตได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

มทร.ศรีวิชัย สงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดี มทร.ศรี วิ ชั ย เป็ น ประธาน โดยพิ ธี ไ หว้ ค รู ถื อ เป็ น พิ ธี อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อย่ า งยิ่ ง ระหว่ า งครู กั บ ศิ ษ ย์ และในวั น เดี ย วกั นได้ จั ด “พิ ธี ม อบโล่ มอบเกียรติบัตร พร้อมด้วยการมอบทุนการศึกษา” ให้กับคนดี คนเก่ง แห่งมทร.ศรีวิชัย ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุน จากนายจี ร ศั ก ดิ์ พู น ผล อดี ต นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัยและนายสมศักดิ์ บุญทอง นายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคนปัจจุบัน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและ จากการดำเนินงานของกองทุน อีกทั้งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สำเร็จ การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุน การศึกษาทั้งสิ้น 40 ทุน มูลค่า 280,000 บาท

วิทยาลัยรัตภูมิ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพกตัญญู ต่อพระคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งตัวแทนนักศึกษาได้มอบพานธูปเทียน พานดอกไม้ และนักศึกษาได้มอบดอกไม้ให้กับคณะครูอาจารย์ทุกท่าน

วิทยาเขตตรัง

งานบริหารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ตรัง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2552 ขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ อาคารกีฬาราชมงคล ตรัง เพื่อต้องการให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความกตัญญูกตเวที แก่อาจารย์ผู้ซึ่งเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติ ในการนี้ ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธาน ได้เจิม หนังสือหลักสูตร และพบปะพูดคุยกับอาจารย์ และนักศึกษา สำหรับ กิจกรรมในภาคค่ำเป็นการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีนักศึกษาเข้าร่วมชมเป็น จำนวนมาก

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2552 นั ก ศึ ก ษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขต นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ พร้อมใจนำดอกไม้ ธูปเทียน มอบแด่ครูเพื่อแสดง ความระลึกถึงบุญคุณของครูที่คอยอบรมสั่งสอน เนื่องในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 เสร็จจากพิธีไหว้ครูคณาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์สำหรับจุดบูชา พระประธานในโบสถ์ช่วงเข้าพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ 70 ปี ไสใหญ่

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 9


วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครู อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญ ของพิธีไหว้ครูและสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักศึกษาทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้

เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2552 รศ.ประชี พ ชู พั น ธ์ อธิ ก ารบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบวงสรวงบริเวณศาลพระภูมิ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาราธนาธรรม พระสงฆ์ 9 รูป รั บ ทั ก ษิ ณ านุ ป ทาน อาราธนาศี ล สมานศี ล อาราธนาพระปริ ต ร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยกิจกรรมการแสดงต่างๆ ในสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมวันรักกันมั่น 5 มิถุนายน 2552 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยในช่วงเช้า พร้อมกันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการรักกันมั่น ให้แก่นักศึกษา รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคี ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวทำให้รุ่นพี่และรุ่นน้องมี ความรักความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเรียน ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์รับขวัญน้อง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการรับขวัญ น้องขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาในคณะฯ ได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบของคณะ และมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมีคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์สุรพงษ์ ถาวโรจน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

10 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


เลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 09.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องโถงสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้ลงสมัคร 3 ท่าน คือ หมายเลข 1 อาจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ หมายเลข 2 อาจารย์วีระยุทธ จันทรักษา หมายเลข 3 ผศ.กิตติ อนันตพันธ์ ผลการเลือกตั้ง อาจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ

โครงการปรับพื้นความรู้ทางสถาปัตยกรรม เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน ถึ ง วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2552 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปรับพื้นความรู้ทางสถาปัตยกรรม ขึ้นเพื่อเรียนปรับพื้นฐาน โดยมีคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์สุรพงษ์ ถาวโรจน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบ ใบประกาศให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเรียนรู้เนื้อหา ก่อนการเข้าสู่บทเรียนทำให้นักศึกษาเข้าใจความรู้ทางสถาปัตยกรรม ได้ง่ายขึ้น

ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 นายสมศักดิ์ บุญทอง นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมกรรมการสภา มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2552 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากทุก วิทยาเขตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

โครงการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” อาจารย์เจริญ ใหม่ด้วง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดโครงการสัมมนาอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร และ ศ.ดร.สำเริง จักรใจ ณ โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน คุณภาพผลงานทาง วิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการต่อไป

โครงการเตรียมคนก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมการเตรียมคน ก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อม ทำงานในภาคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2552) ระหว่างวันที่ 15–20 มิถุนายน 2552 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักศึกษา สาขาต่าง ๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมดังกล่าว สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษา ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ ตลาดแรงงานในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 11


นักศึกษาลัตเวียเยี่ยม มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม Conferent อาคารสำนักงานอธิการบดี รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดี และรศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมต้อนรับนักวิจัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลัตเวีย ประเทศลัตเวีย จำนวน 5 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนแนวคิด สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในอนาคต

การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อ การตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัย ก า จ น ย ่ ี ล เป ก แล ส่งนักศึกษา ทศอินโดนีเซีย ศอินโดนีเซีย ะเ ร ป lu u k g n e B ngkulu ประเท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเ ขตตรัง จัดโครงการ e จากมหาวิทยาลัย B อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนเอกสารบทควา น ย ่ ี ล เป ก ล าวิชาวิศวกรรม าแ าข ษ ส ก ึ ย ั ศ ช ิ มวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ นัก ว รี ศ ล งค เทคโนโลยีราชม เผยแพร่ เป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2” ในวันที ระเทศ ่ 9 เมษายน 2552 ท่ีมาศึกษายังมหาวิทยาลัย ดเดินทางกลับยังป น ำห ก รบ ค า ล งข ตร์ ส บัตร ณ ห้องประชุม สำนักงานวิจัยและพัฒนา มทร.ศรี ได้มอบประกาศนีย ย ั วิชัย ตรัง โดยได้รับ ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาส าล ย ท ิ าว ห ม ้ ี น ง ้ ั ี่ได้ ความร่วมมือจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และค 2552 ท จบตามหลักสูตรท า ษ วามสามารถ 2 ท่าน ในวันที่ 27 พฤษภาคม ก ึ ศ ้ ด าไ ษ ก ึ ศ ก ั แสดงว่าน ได้แก่ Prof.Dr.David Crookall บรรณาธิการ จากประเทศฝรั่งเศส แก่นักศึกษาดังกล่าวเพื่อ ีราชมงคลศรีวิชัย ย โล โน ค เท ย ั าล ย และ รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร อาจารย์จากม มหาวิท หาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนเรียนใน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในคร ั้งนี้ ย

รการศึกษาไท า า ก ศ ร ร ท ิ ะน แล ร ภ สัมมนาวิชากา ั ศ วิ น พ ร ห ม โ ส

โครงการ

ร .อ ย น 2 5 5 2 ร ศ .ด าพ เดินทางไปเข้าร่วม า น ุ ถ ิ ม 5 1 1 1 ุณภ วั น ที่ ธ์และการประกันค ย ณ นครหนานหนิง น ั พ ม ั ส ศ ท เ ิ ว ย า ่ ฝ ี ด รองอธิการบ ารการศึกษาไท ก ศ ร ร ท ิ น ะ ล แ าร ะหว่างสถาบัน ิชาก ร อ ื าว ม น ม ม ว ่ ม ั ร ส ม า าร ว ค งก า ร โค พัฒน ิ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ รัฐประชาชนจีน เน ณ ำ ร ด า ร ธ า า ส ก ศ น ็ เท เป ะ ะ ร จ ป ึ่ ง ้ ใ ก ล้ ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น ซ ะความเป็นเลิศ ุอ ด ม ศึ ก ษ า กั บ จี นให เทศที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งแล ไปสู่ความเป็น งประ ำ า ่ ต น บ ั ะ ก จ อ ื น ั ม อ ม ย ว ่ ร ไท ง าม อ ว ค ษาข พัฒนาศักยภาพ ก่สถาบันอุดมศึก ทางวิชาการให้แ มมือทางวิชาการในภูมิภาค รวมทั้ง ศไท ยให้ มี มร่ว ร ะ เท ศูนย์กลางของควา า ร ส อ น ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ ใ น ป ียนก ใน ก า ร จั ด ก า ร เร มาตรฐานสากล

12 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


สัมมนา สกอ.

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ รศ.พินิต รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูล อุดมศึกษา” ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

อบรม “การเขียนข่าวอย่างไร ให้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และโดนใจ” เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2552 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเขียนข่าวอย่างไร ให้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และโดนใจ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี ในการอบรมครั้งนี้ได้วิทยากรที่มากด้วยความสามารถ 2 ท่าน ด้วยกัน คือ คุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ คมชั ด ลึ ก และ คุ ณ หทั ย รั ต น์ ดี ป ระเสริ ฐ หั ว หน้ า ข่ า วการศึ ก ษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

สัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดวิธีการ ดำเนินงาน บทบาทและหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ณ โรงแรมลำปำ รีสอร์ทพัทลุง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 9–10 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนา บุคลากร เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษารู้จัก ความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตน ส่งผลให้เกิดความ เชื่อมั่นและพัฒนาความเป็นผู้นำให้สามารถปรับตัวในการทำงานเป็นทีมได้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจาก นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 13


การแข่งขันกีฬาบุคลากร

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการแข่งขันกีฬา

บุคลากร ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันและในช่วงค่ำได้มีการแสดงจาก คณะต่างๆ ผลการแข่งขันคณะบริหารธุรกิจได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศไปในงานนี้ สร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากร ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

โครงการศึกษาดูงานของคณะอาจารย์หลักสูตร ฯ การท่องเที่ยว

RMUTSV RMUTSV RMUTSV

ผศ.อุไรวรรณ สุภานิตย์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และหัวหน้าหลักสูตรฯ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นำคณะอาจารย์ ศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.สมพงษ์ อำนวยเงินตรา หัวหน้าหลักสูตรการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติฯ ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นของ 2 สถาบัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา

อบรมแกนนำนักศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 รศ.เยาวพา ณ นคร คณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมแกนนำนักศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาเป็นตัวกลาง สำคัญที่จะทำให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีภาวะผู้นำ และสามารถเป็นผู้ปฏิบัติที่ดี ยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น  มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ 

14 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย

มทร.ล้านนาดูงาน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ชาญดำรง ณ นคร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา ให้การต้อนรับบุคลากรจาก มทร.ล้านนา จำนวน 75 คน ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการ ด้านกิจการนักศึกษา พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา


โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2552 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนานักศึกษาด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน การทำกิจกรรมควบคูก่ บั การมีวนิ ยั ตลอดจนมีความคิดทีก่ ว้างไกล มีวิสัยทัศน์พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้ สังคมต่อไป

วิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรม แก่นักศึกษาใหม่ รศ.มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็น ประธานในการกล่ า วเปิ ด กิ จ กรรม โครงการค่ า ยคุ ณ ธรรม แก่ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2552 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี ผู้แทนกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น การเสริ ม สร้ า งให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถปรั บ ตั ว ทางด้านการเรียน และการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา ที่จะทำให้นักศึกษา มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธาน อันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ และเทคโนโลยี ให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญต่อการฝึกงานของทางวิศวกรรม และนักศึกษาสหกิจศึกษา จึงจัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม โดยมี รศ.มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการจัดการปฐมนิเทศ นักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยนบีช รีสอร์ท เพื่อเตรียม ความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานอุตสาหกรรม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 15


โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ ลานสีส้ม คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดง ความชื่นชมยินดีและรับขวัญนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีกำลังใจ ที่จะศึกษาให้สำเร็จและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของสังคมและ ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

แฟชั่นโชว์รีไซเคิลในแนวคิด “แฟชั่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 วันสิ่งแวดล้อมโลก สาขาการออกแบบ แฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมกับสำนักงาน ประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 โดยได้ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล จำนวน 5 ชุด ในแนวคิดที่ ว่า “แฟชั่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ จากธรรมชาติในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทางหนึ่ง

16 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย

กีฬาวิศวะสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2552 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกีฬาวิศวะสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น ซึ่งมีการแสดงโชว์ชุดต่างๆ มากมาย กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับ เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 2 สถาบันเป็นอย่างมาก

ประกวดดาว-เดือน-ดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดโครงการประกวดดาว-เดือน-ดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์ ณ อาคาร อเนกประสงค์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ในวั น ที่ 17 มิถุนายน 2552 เพื่อเปิดโอกาสในนักศึกษาได้แสดงความสามารถพิเศษ และเป็นตัวแทนของคณะฯ ในการทำกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง สัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างนักศึกษา ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจาก หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประกวดจำนวน 25 คน และผู้ที่ได้รับ ตำแหน่งดาว-เดือน-ดาวเทียม คือ นางสาวชลิฎา แซ่ลิ่ม หลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรม, นายภัทรพงศ์ เวชบุตร หลักสูตรสาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ นายนัฎฐ์วุฒิ เหลาะเหม หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ตามลำดับ


โครงการสัมมนาการฝึกงาน นักศึกษาหลักสูตร ฯ การท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 หลักสูตรฯ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีการจัด สัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาในหลักสูตร ที่ได้ไปฝึกงาน ภาคฤดูร้อนในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ แต่ละเขตพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกที่ฝึกงานของนักศึกษา ที่จะออกฝึกงานในรุ่นต่อไป

กีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน คณะวิศวะฯ ระหว่างวันที่ 19- 21 มิถุนายน 2552 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย 5 สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยกีฬาชนิดต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่ย์บอล สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศการแข่งขัน บาสเกตบอล และตะกร้อ สาขาวิศวกรรมโยธา ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล

Freshy Night BBA 2009 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการประกวด ดาว–เดือน (FRESHY NIGHT) คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ โรงอาหาร มทร.ศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในทางที่สร้างสรรค์ สร้างความ สามัคคีในหมู่คณะและสรรหาดาวเดือนประจำคณะฯ เพื่อทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจต่อไป

โครงการแข่งขันกีฬาค ณะบริหารธุรกิจสัมพันธ ์ ป ร ะจ ำ ป ี 2552 ฝ่ายพัฒนาน

ักศึกษา คณะบริหารธุรกิ จ จัดโครง บริหารธุรกิจสัมพันธ์ เม ื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน การการแข่งขันกีฬา 2552 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มทร.ศรีวิชัย โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเสริมสร้า งค ให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึก ษาในแต่ละสาขาวิชา ส่ วามรักความสามัคคี ง เสริ กำลังเพื่อสุขภาพ ใช้เวล าว่างให้เกิดประโยชน์ แล มให้นักศึกษาได้ออก ะส่งเสริมให้นักศึกษา ได้แสดงออกในทางที่ถูก ต้อง

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 17


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและออกแบบ หลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จัดโครงการแฟชั่นโชว์ Fashion Stylist 2009 ภายใต้ชื่อที่ว่า “แฟชั่นโชว์ผ้าพื้นบ้าน ผสมผสานผ้าพื้นเมือง วัฒนธรรมภาคใต้” เป็นการนำผ้าปาเต๊ะที่เป็นผ้าพื้นเมืองของภาคใต้มาออกแบบ และ ตัดเย็บที่เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา

18 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 19


อบรมเยาวชนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หลักสูตรการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ น้ำตกวังสายทอง / ถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกทั้งเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากโครงการนีน้ ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ได้เข้ามาพบปะกับนักศึกษา ได้กล่าวชื่นชมต่อนักศึกษาถึงการ จั ด กิ จ กรรมกี ฬ าสี ขึ้ น เพราะกี ฬ าสามารถสร้ า งคนให้ เ ป็ น คนดี ไ ด้ มีความอดทน เสียสละ และมีวินัย โดยมีการแข่งกีฬาหลายประเภท นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และ บุคลากรของวิทยาลัยอีกด้วย สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี ได้เป็นอย่างดี

โชว์อลังการงานกาชาด จังหวัดสงขลา นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้ไปโชว์การแสดงชุด ทักษิณนารีถิ่นรัตภูมิ ณ งานกาชาด จังหวัดสงขลา ประจำปี 2552 โดย อาจารย์ทักษ์สุริยาหมาดสะ และ อาจารย์วิมลฤดี เอกทัตร ได้นำนักศึกษา สาขา บริหารธุรกิจ จำนวน 10 คน ไปโชว์การแสดงในครั้งนี้ จนได้รับความ ชื่นชมจากชาวจังหวัดสงขลาเป็นอย่างดี 20 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


เลือกตั้งบุคลากรในสังกัด มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดการเลือกตั้งเพื่อสรรหาบุคลากรเป็น ตั ว แทนวิ ท ยาเขตตรั ง ในสั ง กั ด มทร.ศรี วิ ชั ย เป็ น กรรมการสรรหา อธิการบดี ซึ่งมีผู้สมัครเลือกตั้ง 2 ท่าน ได้แก่ หมายเลข 1 ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย หมายเลข 2 นายธเนศ สินธ์ุประจิม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด 70 คน ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาเขตตรังในการเป็น กรรมการสรรหาอธิการบดี ได้แก่หมายเลข 1 ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์

โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการประมง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ในการนี้นายธเนศ สินธุ์ประจิม รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน โดยมีอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง “ความสำคัญและ เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ”

ร่วมปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสร้างความพร้อม ด้านการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าอบรม โดยมีผอ.สุจิตร รัตนมุง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดงานและขอบคุณอธิการบดี

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 21


พั ฒ น า ที ม ง า น

ิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว าพในการทำงาน โดยการจัด พัฒนาทีมงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภ นับสนุน ได้มีการพัฒนาการ กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรสายส ยังได้ใช้เวลาพักผ่อนนอกสถานที่ ทำงานของตนเอง การคิดงานใหม่ๆ อีกทั้ง ีมงาน จัดขึ้น 2 วัน วันแรก และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งโครงการพัฒนาท งโดยการบริหารชีวิตที่ชัดเจน เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาตนเอ ิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง โดยผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธ ที่ ณ โตนหินลาด จ.พัทลุง และการทัศนะศึกษาและล่องแก่งนอกสถาน

ศึ ก ษ า ดู ง า น ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรังร่วมต้อนรับคณาจารย์ และ ี เจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ที่ เ ดิ น ทาง มาศึ ก ษา ดู ง าน ณ มท ร.ศ รี วิ ชั ย วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 28 เมษายน 2552 โดย รอง อธิ ก ารบ ดี ไ ด้ น ำคณ ะศึ ก ษา ดู ง าน ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ภายใน วิ ท ยาเ ขต ตรั ง แล ะช มค วาม คื บ หน้ า การ ก่อสร้างโรงแรม ณ หาดวิวาห์ใต้สมุทร

การฝึกอบรมอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ สำนั ก งาน ปลั ด สำนั ก สำนั ก งาน เสริ ม สร้ า งเอ กลั ก ษณ์ ข องช าติ ษณ์ของชาติ (กลุ่มบุคคล นายกรัฐมนตรี จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเอกลัก ใช้ห้องประชุม อาคาร ทั่วไป) รุ่นที่ 9 วันที่ 29-30 เมษายน 2552 โดย 0 ชั้น 2 มทร.ศรีวิชัย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 255 จากนายจิรวัชร์ สิงห์ดี วิทยาเขตตรัง เป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติ มีรศ.ประชีพ ชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน โดย าจารย์ และเจ้าหน้าที่ อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณ ่อต้องการให้ประชาชน ร่วมต้อนรับ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื สามารถนำความรู้ต่างๆ เข้าใจในเรื่องของเอกลักษณ์ของชาติให้มากขึ้น และ ไปเป็นแนวทางในการ เรื่องเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับฟังจากการอบรม เผยแพร่สู่ชุมชนของตนเองต่อไป

22 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมกันลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมุดลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552

ตรวจติดตาม 5 ส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนไสใหญ่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการ 5 ส ภายใน จากวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจั ด การ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม นำโดยนายชูเกียรติ ชูสกุล ประธาน เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และ เจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำตรวจทุกพื้นที่ที่ รับผิดชอบ

วันที่ 9–10 พฤษภาคม 2552 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการ “สัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2552” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้สร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน เป็ น ที ม ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ณ ตาลคู่ บี ช รี ส อร์ ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.พนม อินทฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนรองอธิ ก ารบดี ป ระจำวิ ท ยาเขต นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 23


คณะวิทย์ฯ จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” เพื่อ จุดประกายให้คณาจารย์เกิดแนวคิดและนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์ จัดการความรู้ “ทำอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย”

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง “ทำอย่างไร ให้ได้ทุนวิจัย” ขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้เรียนรู้เทคนิค เกี่ยวกับการเสนอของบประมาณงานวิจัย เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไป พัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง บุคลากรภายในคณะด้วยกัน โดยแบ่งกลุ่มตามความสนใจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแหล่งทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ สำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกลุ่มแหล่งงบประมาณภายนอก ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีอาจารย์และบุคลากรจาก คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี การจัดการ

ประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.พนม อินทฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ประธานในการประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงนโยบายและโครงการต่างๆ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมี คณาจารย์เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุ ม ใหญ่ วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช ไสใหญ่ เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2552

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MOU ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ผศ.พนม อินทฤทธิ์ คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชและเครือข่ายในพื้นที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ได้เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้อย่างทั่วถึง 24 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัด “อบรมคุณธรรมและจริยธรรม” ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขต นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยเชิญ คุณอมรรัตน์ โคตรลาคำ และ คุณกฤษณา สุขะมงคล เจ้าของหนังสือ “สแกนกรรม” เป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์กฎแห่งกรรมให้กับนักศึกษาในคณะจำนวน 700 คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถประเมิน สภาพสังคมและวางแผนการดำเนินชีวติ ได้อย่างมีสติ สร้างคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและมีจิตสำนึก นำไปปรับใช้ใน การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่าง มีความสุข

รับน้องแบบชาวเกษตรไสใหญ่ ได้ทั้งความรัก ความสามัคคี

เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2552 นั ก ศึ ก ษาสาขาพื ช ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ แบบฉบับชาวเกษตรอย่างสร้างสรรค์ โดยรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมกันปรับพื้นที่ ใต้อาคารของสาขาพืชศาสตร์ เพื่อพัฒนาเป็นห้องสำหรับให้นักศึกษา ใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยระหว่างทำกิจกรรมปรับพื้นที่ รุ่นพี่และรุ่นน้องได้ใช้โอกาสนี้ทำความรู้จัก แนะนำตัวและรับประทาน อาหารร่วมกัน เป็นปรากฎการณ์รับน้องในแบบอย่างที่ดีที่คณะอื่นๆ น่าจะเอาเป็นแบบอย่างในการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ก่อ ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “อบรมการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดฝึกอบรมความรู้ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรการเรียนรู้ทาง ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล” ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและประชาชน ผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้ อ งอรพิ น โรงแรมทวิ นโลตั ส จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยมี ดร.มานิตย์ ตั้งตระกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายคุณธรรมนักศึกษาใหม่

วั น ที่ 5-6 มิ ถุ น ายน 2552 ผศ.พนม อิ น ทฤทธิ์ คณบดี ค ณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552” ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ พร้อมด้วยคณะเกษตรศาสตร์ นำนั ก ศึ ก ษาใหม่ เข้ า ร่ ว ม “โครงการค่ า ยคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม นักศึกษาใหม่” ณ กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายศรีนครินทรา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ คณาจารย์ และละลายพฤติกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งรับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่ มทร.ศรีวิชัย โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้กับ นักศึกษาใหม่ด้วย

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 25


อบรมพนักงานขับรถรุ่นที่ 6 ผู้ประกอบการด้านขนส่งในเขตภาคใต้ ส่ ง พนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานขับรถ Listed Driver Program รุ่นที่ 6 ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ และบริษัทเอส ซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคนขับรถ บรรทุกในพื้นที่ภาคใต้ ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า ไสใหญ่ ระหว่ า งวั น ที่ 15-18 มิ ถุ น ายน ที่ผ่านมา และในงานเดียวกันได้มีการแข่งขัน ฟุ ต บอลนั ด กระชั บ มิ ต รระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนั ก งานของบริ ษั ท เอสซี จี ซึ่ ง บรรยากาศ ตลอดการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่อีก 5 สาขา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิด “การสั ม มนาเชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารแนวทางการทำ หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สายบริหาร ธุรกิจและสายวิทยาศาสตร์” ของคณะเทคโนโลยี การจัดการ มทร.ศรีวิชัย ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เพื่อเตรียม จัดทำหลักสูตรใหม่อีก 5 สาขา คือ สาขาการเงิน และการธนาคาร สาขาการจัดการผู้ประกอบการ สาขาการจัดการตลาดและสาขาการจัดการ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุณลักษณะของนักบริหารให้เป็นไปตามความ ต้องการของธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม “การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ” เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 คณะ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มทร.ศรี วิ ชั ย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดการอบรม “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ” ณ หอสมุด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ให้กับบุคลากรภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และบุคลากรภายนอกจากหน่วยงานภายนอก ที่สนใจเข้าอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ อีกทางหนึ่ง 26 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายปฐม แหยมเกตุ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ตามโครงการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานถ่ายทอด เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552 ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องแนวทางความร่วมมือโครงการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย

โครงการดูแลสุขภาพและการจัดการ ฟาร์มปลาหมอไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ และการจัดการฟาร์มปลาหมอไทย ครั้งที่ 1 โดยมีนายอำนาจ โนรัตน์ นักวิชาการประมง บรรยายหัวข้อ “มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” สพ.ญ.สินีรัตน์ เทพมาก ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย บรรยายหัวข้อ “ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” และ สพ.ญ.กิตติกานต์ สกุณา หัวหน้าคลินิกสัตว์น้ำ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย บรรยายหัวข้อ “การจัดการข้อมูลพื้นฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” และ “การใช้ยาและ สารเคมีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” การอบรมในครั้งนี้ได้รับความ สนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก และนี่ก็แสดงถึงการให้ความสำคัญ ในเรื่องสุขภาพและการจัดการฟาร์มปลาหมอไทยของชาวเกษตรกร

โครงการการศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพของสัตว์ป่า เมื่ อ วั น ที่ 20-24 พฤษภาคม 2552 คณะสั ต วแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ได้นำนักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า โดยมี น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน หรือ หมอล็อต สัตวแพทย์ประจำ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกสนานแก่นักศึกษา สัตวแพทย์เป็นอย่างมาก

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 27


คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมการจัดนิทรรศการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนา กระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพจากกากสลัดจ์ปาล์ม และการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย ได้แก่ น้ำมังคุดบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรด บรรจุกระป๋อง และไวน์ผลไม้ มีการสาธิตการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ย ชีวภาพอย่างรวดเร็ว ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ โรงแรม ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552

ิชาชีพ ค่ายเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมสู่ว ่นยางนา การสัตวแพทย์ : ก้าวแรกสู่ฟ้าหม ครั้งที่ 2

ร.ศรีวิชัย จัดโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มท ว่ ชิ าชพี การสตั วแพทย์ : ค่ายเรียนรแู้ ละพัฒนาคุณธรรมสู ่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 ก้าวแรกสู่ฟ้าหม่นยางนา ครั้งที ือไทยเฉลิมพระเกียรติ พฤษภาคม 2552 ณ ค่ายลูกเส รจัดโครงการดังกล่าว กา ง ั ตร ด ั หว ง จั อด ยย ว ้ อห เภ อำ ยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีทั้งอาจารย์ประจำคณะสัตวแพท ย์ทั้ง 2 ชั้นปี อีกทั้ง บุคลากร และนักศึกษาสัตวแพท คุณวุฒิหลายท่านที่สละ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรง ารณ์ต่างๆ แก่นักศึกษา เวลามาร่วมให้ความรู้และประสบก

โครงการสานใจน้องพี่ศรีวิชัยขนอม

วันที่ 13 มิถุนายน 2552 สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมสานใจน้องพี่ ศรีวิชัยขนอม ขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างนักศึกษารุน่ พีก่ บั รุน่ น้องและเกิดสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน ให้ความ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

ประกวด Freshy Night Star 2009

สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม Freshy Night Star 2009 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2552 เพื่อให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในทางถูกต้องและ เสริมสร้างการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ อีกทั้งยังก่อ ให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ภายในกิจกรรมมีการประกวดร้องเพลง ประสานเสี ย ง และการประกวด Freshy boy And girl 2009 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยไปเข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆ อีกมากมาย 28 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


ผศ.ปิยวิทย์ สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ วิสาขบูชา วิศวะพัฒนาจิต ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ณ วัดท้ายยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2552 เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มุ่งสร้าง บัณฑิตเป็นคนดี มีงานทำ ด้วยคุณธรรมนำคุณภาพ ซึ่งกิจกรรม ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนา โดยมีการถวาย สังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ฟังเทศน์ และกิจกรรมพัฒนา บริเวณวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝั่งทางด้านคุณธรรมและ จริยธรรมให้แก่นักศึกษา

เมื่ อ วั น ที่ 26-27 มิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมา ผศ.สุ ว รรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และอาจารย์สาขาวิชาการตลาด ออกเป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ท างด้ า นการตลาด เทคนิ ค การขายและ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ด้ า นการตลาดและบรรจุ ภั ณ ฑ์ แก่ ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ชุ ม ชน OTOP ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มผู้ผลิตชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 29


อบรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากยางธรรมชาติ เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2552 ผศ.พนม อิ น ทฤทธิ์ คณบดี ค ณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การทำสิ่งประดิษฐ์ จากยางธรรมชาติ” ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยี การยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจการทำผลิตภัณฑ์จากยางฟองน้ำและฝึกทักษะในการเตรียมยาง ฟองน้ำให้กับประชาชนผู้สนใจจาก อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คณาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักศึกษาคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการ ฝึกปฏิบัติ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

อบรมการตลาดและบรรจุภัณฑ์ ที่ถ้ำพรรณรา ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาเขต นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ นำคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ออกให้ ความรู้ทางด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ ในงาน “การฝึกอบรมการอบรมด้านการบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP” ณ ศาลาประชาคม อำเภอถ้ำพรรณรา ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุม ชนอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา

อบรมความรู้ทางบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชน และธุรกิจขนาดย่อม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2552 ผศ.สุกัลยา ปรีชา หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรี วิ ชั ย วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช ไสใหญ่ นำอาจารย์ในสาขาออกให้บริการวิชาการ โครงการ “อบรมความรู้ทางการบัญชี สำหรับธุรกิจชุมชนและ ธุรกิจขนาดย่อม” ให้กับกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหาร ส่วนตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

30 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย


เปิดใจนักศึกษารางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทานปี 2551 นายอรรถพล ใหมทอง

นักศึกษารางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551 วิชาเอกชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

หากมีผู้อื่นหยิบยื่นโอกาสที่ดีและเราคิดว่า จะมี ป ระโยชน์ กั บ ส่ ว นรวมและช่ ว ยเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ให้กับตัวเราเองแล้ว ก็ไม่ควรให้ โอกาสนั้นผ่านไปอย่างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

กระผมอยากฝากถึงน้องๆ ชาว มทร.ศรีวิชัย ที่กำลังศึกษาอยู่ และผู้ติดตามข่าวสารมทร.ศรีวิชัย ว่า “หากมีผู้อื่นหยิบยื่นโอกาสที่ดีและเราคิดว่า จะมี ป ระโยชน์ กั บ ส่ ว นรวมและช่ ว ยเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ให้กับตัวเราเองแล้ว ก็ไม่ควรให้ โอกาสนั้นผ่านไปอย่างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย”

เมื่ อ ก้ า วย่ า งเข้ า สู่ รั้ ว ของ มทร.ศรี วิ ชั ย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อส่วนรวม กระผมจึงคิดว่า อย่าปล่อย ให้โอกาสที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้เราต้องผ่านเลยไป อย่างไม่เกิดอะไรเลย กระผมจึงเริ่มต้นเข้าสู่ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ตลอดเวลา 4 ปี ประสบการณ์ แ ละความรู้ ที่ ไ ม่ ส ามารถ หาได้ในห้องเรียน จนกระผมคิดว่า “มหาวิทยาลัย แห่ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แค่ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ความรู้ ทางด้านวิชาการ แต่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็น มหาวิทยาลัยชีวิตอีกด้วย” กระทั่งก่อนการก้าวออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม โอกาสดี ๆ ก็มีมา ให้กระผมอีกครั้ง นั่นก็คือ กระผมได้รับคัดเลือก ให้ เ ป็ น ตั ว แทนของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ให้เข้ารับการคัดเลือก นักศึกษา รางวัลพระราชทาน มหาวิทยาลัยขนาดกลาง ระดับภาคใต้ ผลการพิจารณาคัดเลือกกระผม ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ระดับภาคใต้ กระผมมีความรู้สึกดีใจ เป็นอย่างมาก ตลอดกับมีความภาคภูมิใจ ที่ ครั้งหนึ่งในชีวิตสามารถสร้างความภาคภูมิใจ ให้กับพี่น้องชาว มทร.ศรีวิชัย ตลอดถึงวงศ์ตระกูล ของกระผมเอง ย้อนกลับไปเมื่อครั้งกระผมก้าว เข้ามาสู่รั้ว มทร.ศรีวิชัย การให้โอกาสของอาจารย์ และรุ่นพี่ ถ้าหากกระผมไม่คว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ รางวั ล ชี วิ ต ชิ้ น นี้ ก็ จ ะไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ กระผมขอขอบพระคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่านและ พี่น้องชาว มทร.ศรีวิชัย ที่ให้โอกาสและให้กำลังใจ ตลอดมา

กิจกรรมและผลงาน

> นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2551 > นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชั ย วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช ไสใหญ่ ปีการศึกษา 2550 > ป ระธานสาขาวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณะ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย วิ ท ยาเขต นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ปีการศึกษา 2548-2549 > เป็นนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 > ผู้นำนักศึกษาสร้างสันติสุข 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และเป็นกรรมการเครือข่าย > เป็นนักศึกษากิจ กรรมดีเ ด่น ประจำปี การศึกษา 2550 > ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีราชมงคล ศรีวิชัย” ประจำปีการศึกษา 2550 > เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ต่างๆ เช่น วันสายโยงสัมพันธ์, แคโรย, ไสใหญ่ เกมส์, ปฐมนิเทศนักศึกษา, วันลอยกระทง, พิธีไหว้ครู-หล่อเทียนพรรษา, วิ่งคบเพลิงไฟ พระฤกษ์ พ ระราชทาน ในการแข่ ง ขั น กี ฬ า มหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 เป็นต้น และนี่ก็เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา ที่ได้เข้ามาศึกษา ณ สถาบันการศึกษาแห่งนี้ จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 31


หมูเป็นอาหารยอดนิยม และมีประโยชน์มากมาย ส่ ว นใหญ่ จ ะนำมาแปรรู ปให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ บางชุมชนก็ทำเป็นสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับ ชุมชนและครอบครัว โดยเฉพาะนำหมูมาแปรรูปเป็น “หมูหยอง” เนื่องจากสามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ขั้นตอนในการทำ หมูหยองต้องใช้เวลานานกว่าเนื้อหมูจะออกมาเป็นเส้น และตามมาตรฐานที่ต้องการ อาจารย์ จี ร ะศั ก ดิ์ เพี ย รเจริ ญ (ที่ ป รึ ก ษา) และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา จึงสร้างเครื่องตีเนื้อหมู ทดแทนแรงงาน คนในการทำให้เนื้อหมูเป็นเส้น เพื่อนำไปทำหมูหยอง ต่อไป เครื่องตีเนื้อหมูออกแบบโดยใช้สแตนเลสเพื่อ ป้องกันการเกิดสนิม เนื่องจากเป็นเครื่องที่ใช้ในการ ประกอบอาหารจึงต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เป็น พิเศษ ใช้ใบมีดเชื่อมติดกับเพลาโดยรอบ จำนวน 5 ชั้น ใบมีดจะถูกขับด้วยมอเตอร์ และมีฝาครอบเพลาสองชิ้น มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมประกบติดกันและสามารถ ถอดแยกออกจากกันได้ ซึ่งฝาครอบเพลาทั้งสองข้างนั้น มีใบมีดเชื่อมติดอยู่ด้านในด้วย ฝาครอบทั้งสองข้าง จะถู ก จั บ ยึ ด อยู่ กั บ ที่ บ นแท่ นโครงสร้ า งเป็ น ตั ว รั บ แรงเฉื อ นจากเพลาที่ ติ ดใบมี ด ติ ด ตั้ ง อยู่ ต รงกลาง ระหว่างฝาครอบทั้งสองข้าง เมื่อใส่เนื้อหมูที่ต้มสุก ทางด้านบนเนื้อหมูจะถูกตีด้วยใบมีดให้เป็นเส้นแล้ว ตกลงสู่ภาชนะรองรับด้านล่างเนื้อหมูต้มสุก 1 กิโลกรัม ใช้เวลาเพียงแค่ 1 นาที ในการตีเนื้อหมูให้ละเอียด โดยสามารถตั้งค่าความเร็วรอบตามความต้องการ ความละเอียดของเนื้อหมูได้ จากการทดลองปรับ ความเร็วรอบการตีเนื้อหมูที่แตกต่างกัน ผลที่ได้คือ การทดสอบที่ความถี่ 30 เฮิร์ท ความเร็วรอบ 360 rpm เนื้อที่ผ่านการตีจะมีลักษณะเป็นเส้นประมาณ ครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ยังเป็นก้อนเล็กๆ เนื่องจากรอบ หมุนของใบมีดยังช้าอยู่ จากนั้นจึงทำการทดสอบ ที่ ค วามถี่ 40 เฮิ ร์ ท ความเร็ ว รอบ 480 rpm 32 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย

เนื้อที่ผ่านการตีจะมีลักษณะเป็นเส้นมากเหลือเนื้อที่ยัง เป็นก้อนเล็กๆ เพียงเล็กน้อย เนื่องจากการหมุนของ ใบมีดมีความเร็วค่อนข้างเหมาะสมในการตีเนื้อหมู จึงทำการทดสอบที่ความถี่ 50 เฮิร์ท ความเร็วรอบ 600 rpm เนื้อที่ผ่านการตีจะมีลักษณะเป็นเส้นละเอียด เหมาะสำหรับนำมาทำหมูหยองได้มากที่สุด นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังสามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำมาทำ ความสะอาดได้อย่างง่ายดาย น้ำหนักของเครื่องตี เนื้อหมูประมาณ 25 กิโลกรัม สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และยังได้เนื้อหมูออกมาเป็นเส้นอย่างรวดเร็ว อาจารย์จีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องดังกล่าว สามารถตีเนื้อได้หลายชนิด เช่น เนื้อไก่ เนื้อวัว ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้แต่ต้องเป็นเนื้อที่ต้มสุก แล้วเท่านั้น ส่วนความละเอียดในการตี ผู้ใช้สามารถ กำหนดความเร็วได้ตามความเหมาะสม จะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตีเนื้อหมู ดีกว่า การใช้แรงงานคนและยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็น อย่างดี ราคาของเครื่องตีเนื้อหมูประมาณ 40,000 บาท เท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา โทร 08-9197-2933 หรือ 074-317-100


วัดพะโคะ มีชื่อทางราชการว่า วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขา พะโคะหรือเขาพิพัทสิงห์ตามพงศาวดารเมืองพัทลุง ระบุว่า วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2057 ตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 เป็นวัดหลวงโดยพระยาธรรม รังคัล เจ้าเมืองพัทลุงได้นิมนต์พระมหาอโนมทัสสีไปเชิญพระมหาธาตุ จากลังกาทวีป และก่อเจดีย์สูง 1 เส้น เพื่อบรรจุพระมหาธาตุ รวมทั้งสร้าง วัดทำอุโบสถศาลาวิหาร และก่อกำแพงล้อมเป็นเขตวัดสูง 6 ศอก ณ เชิงเขาพิพัทสิงห์ ต่อมาสมัยผแดงศรีทิรม ขอที่ ณ บนเขาพิเพชรสิง แก่พระณไสยมุย จะตั้งพระไพหารและก่อรูปพระโคะ จึงพระณไสยมุยเจ้า ก็อนุโมธนาให้แก่ผแดงศรีทิรมนั้น จึงก่อให้สร้างพระไพหารแต่นั้นมา จึงเรียกว่า เขาพะโคะ รูปพะโคะเข้าใจกันว่า คือ พระโคตมะ ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปไสยาสน์ที่ประดิษฐานอยู่จนทุกวันนี้ ต่อมาสมเด็จพระราชมุนี เชื่อกันว่าคือสมเด็จพะโคะหรือหลวงปู่ทวด ได้ก่อพระศรีรัตนตรัยมหาธาตุบนเขาพะโคะ สูงหนึ่งเส้นห้าวา พระเจดีย์ ที่สร้างใหม่นี้ สูงกว่าที่พระธรรมรังคัลให้สร้าง 5 วา ซึ่งตรงกับรัชสมัย สมเด็จพระเอกาทศรถ และถวายพระราชกุศลแต่โบราณราชประเพณี วัดพะโคะก็ได้เปลี่ยนเป็นวัดราชประดิษฐาน วัดพะโคะจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา และเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด โดยมีหลักฐาน ที่สำคัญปรากฏให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้นอกจากพระสุวรรณมาลิก เจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ พระพุทธไสยาสน์พระโคตรมะ(พะโคะ) แล้วยังมีรอย พระบาทสมเด็จเจ้าพะโคะรูปดวงแก้วคู่บารมีสมเด็จเจ้าพะโคะ ซึ่งตำนาน

กล่าวว่า ได้มาจากงูใหญ่ เมื่อครั้งสมเด็จเจ้าพะโคะ อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพะโคะ คลอดได้ 2-3 วัน รูปจำลองสมเด็จ เจ้าพะโคะ จิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพเขียน รุ่นใหม่ที่ฝาผนังวิหาร ทางทิศตะวันตะวันออกของวัดพะโคะ ท่ามกลางบรรยากาศเงียบ สงบร่ ม รื่ น ยั ง มี อ นุ ส รณ์ ส ถานที่ ส ำคั ญ ของสมเด็ จ เจ้ า พะโคะ หรื อ หลวงพ่อทวด คือ ต้นเลียบซึ่งเป็นที่ฝังรกของหลวงพ่อทวด เป็นต้นเลียบ ขนาดใหญ่ วัดโดยรอบประมาณ 13 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อ นางจันมารดาของหลวงพ่อทวดคลอดแล้ว นายหูบิดาได้เอารกของท่าน ฝังไว้ที่โคนต้นเลียบนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2125 อายุต้นเลียบ 400 กว่าปี ปัจจุบัน สถานที่ดังกล่าวเป็นสำนักสงฆ์ และห่างออกไปประมาณ 100 เมตร เป็นสถานที่ตั้งวัดดีหลวง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดกุฎีหลวง หรือวัดหลวง เป็นศาสนสถานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหลวงพ่อทวด เพราะเป็นวัดที่หลวงพ่อทวดบวชเป็นสามเณรกับสมภารจวงผู้เป็นลุง อนุ ส รณ์ ส ถานที่ เ กี่ ย วกั บ หลวงพ่ อ ทวดมั ก เป็ น สถานที่ ศักดิ์สิท ธิ์ ดังจะเห็นได้ว่า พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งใกล้และไกล รวมทั้งชาว ต่างประเทศจะเดินทางมาที่วัดพะโคะ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา บูชาพระเครื่องรูปสมเด็จเจ้าพะโคะ และเยี่ยมชมศาสนสถานอันสำคัญ มิได้ขาด

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย 33


ตามที่พวกเราได้ติดตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ในสถานการณ์ล่าสุด ข้อมูลจากองค์การ อนามัยโลก ศูนย์ควบคุม และการป้องกันโรคสหรัฐ และจากรัฐบาล ประเทศต่างๆ ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกว่า ล่าสุดอยู่ที่ 7,520 ราย (วันที่ 16 พฤษภาคม 2552) พบผู้ป่วยใน 34 ประเทศ อาทิ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เจนตินา ปานามา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี อิสราเอล นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เอลซัลวาดอร์ ออสเตรีย ฮ่องกง โคลัมเบีย คอสตาริก้า เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ โปรตุเกส กัวเตมาลา โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เบลเยี่ยม คิวบา และในประเทศไทยเอง จากการเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน (29 กรกฎาคม 2552) ไทยพบผู้ป่วยที่ตรวจ ยืนยันว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) จำนวน 8,879 ราย เสียชีวิต 65 ราย ซึ่งมีการระบาดในโรงเรียน ค่ายทหาร และสถานบันเทิงในแหล่งท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และชุมชน เป็นต้น แม้ว่าจะมียารักษาโรคนี้หาย แต่ก็ควรป้องกันไว้ก่อน โดยเรา สามารถป้องกันและปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผัก ผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยง การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลัง ไอ หรือจาม ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น รักษาบ้านเรือนให้สะอาด เช็ดเครื่องเรือน และของใช้ในบ้าน ในที่ทำงาน โดยเฉพาะโทรศัพท์เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยผ้าชุบน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกเจือจาง และเช็ดซ้ำด้วยน้ำสะอาด หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผล

34 จุลสาร มทร.ศรีวิชัย

หากไม่มีความจำเป็น ควรชะลอการเดินทางไปยังประเทศที่เป็น พื้นที่เกิดการระบาด จนกว่าสถานการณ์จะยุติลง ถ้าป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เสมหะ ควรปิดปากจมูกเวลาไอ โดยใช้ผ้าเช็ดหน้า หรือกระดาษทิชชู และทิ้ง ลงถังขยะที่มีฝาปิด และสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่กับผู้อื่น และควร พบแพทย์   ประเทศไทยมีการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermo Scanner) ที่สนามบินนานาชาติทุกแห่ง หากพบว่าท่านมีไข้ จะมีแพทย์ตรวจ และดูแลท่าน ณ จุดคัดกรอง ตามแนวทางที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดไว้ สำหรับผู้ที่ไม่มีไข้ และไม่มีอาการป่วย ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียน พักอยู่ที่บ้าน หรือที่พัก และสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน หลังกลับ จากต่างประเทศ หากท่านมีไข้ร่วมกับอาการใดอาการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ เจ็บคอ ร่วมกับอาเจียน ถ่ายเหลว ให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น รีบสวมหน้ากากอนามัย หรือปิดปาก และจมูก ด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้ง ที่ไอ และหมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจล แอลกอฮอล์บ่อยๆ และไปพบแพทย์พร้อมบัตรเตือนเรื่องสุขภาพ ที่ได้รับ จากด่านควบคุมโรคที่สนามบิน เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดต่อไป หากแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้  ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียน พักอยู่ที่บ้าน หรือที่พัก และสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน หลังกลับ จากต่างประเทศ ควรปิดปากปิดจมูกทุกครั้งด้วยกระดาษทิชชู ทุกครั้ง เมื่อท่านไอจาม และทิ้งลงในถังขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากไอจาม และล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมต้อนรับ ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ซึ่งมาถ่ายทำผลงานนักศึกษาออกอากาศ “รายการคิดได้ไทยทำ” ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ผลงานที่มาถ่ายทำในครั้งนี้ คือ สิ่งประดิษฐ์จากหางอวน สิ่งประดิษฐ์จาก ขวดพลาสติก และเครื่องแปรรูปขยะอุตสาหกรรม โดยการถ่ายทำในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากอาจารย์และนักศึกษา

ผลงานของ นายกิตติ พิมเสน ชื่อผลงาน “แสงแห่งความหวัง” เทคนิค สีอะคลิลิค แนวความคิด เมือ่ ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง วิถที เี่ คย ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ บางครั้งก็เกิดการรอคอย ซึ่งการรอคอย ดังกล่าวเป็นการรอคอยความหวัง

ผลงานของ นายชญานิน ยูไนดี ชื่อผลงาน “มุมหนึ่งของตลาดสดสงขลา” เทคนิค สีน้ำมัน แนวความคิด แสดงออกถึงแง่มุมตลาดสดในสงขลา เมื่อนำ ปลาขึ้นจากเรือ จะนำมาแช่น้ำแข็งเพื่อจำหน่ายต่อไป


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยรัตภูมิ

วิทยาเขตตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย ฉบับที่ 15  

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย ฉบับที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย ฉบับที่ 15  

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย ฉบับที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย