Page 1

วิชาตัฌชีเตื้องต้ด 1

แถดกวิชากาฝตัฌชี วิฒผาฟัผเฒคดิค สฝะตุฝี


ควาปฝู้เตื้องต้ดเกี่ผวกัตตัฌชี ตัฌชีเตื้องต้ด

ควาปหปาผของกาฝตัฌชี ตาปคาดิผาปของสปาคปถู้สอต ตัฌชีฝัตอดุฌาตแห่งปฝะเฒศสหฝัฏอเปฝิกา (AICPA) ปาจากคาเต็ป ว่า The American Institute of Certified Public Accountants ซึ่งได้ ให้ คาจากัด ควาปเกี่ผวกัตกาฝตัฌชีไว้ดังดี้ กาฝตัฌชี (Accounting) เป็ดศิฟปะของกาฝจดตัดฒึกฝาผกาฝหฝือเหตุกาฝฑ์ ฒี่ เกี่ผวกัต กาฝเงิดไว้ใดฝูปเงิดตฝา กาฝจัดหปวดหปู่หฝือจาแดก ปฝะเบฒของฝาผกาฝเหฟ่าดั้ด กาฝสฝุปถฟ ฝวปฒั้งกาฝตีควาปหปาผ ของถฟเหฟ่าดั้ด สปาคปดักตัฌชีแฟะถู้สอตตัฌชีฝต ั อดุฌาตแห่ง ปฝะเฒศไฒผได้ให้คาจากัดควาปของ “กาฝตัฌชี” ดังดี้ กาฝตัฌชี หปาผถึง ศิฟปะกาฝเก็ตฝวตฝวป ตัดฒึก จาแดก แฟะฒา สฝุปข้อปูฟอัดเกี่ผวกัต เหตุกาฝฑ์ฒางเศฝษฏกิจใดฝูปตัวเงิด ถฟงาดขั้ดสุดฒ้าผของกาฝตัฌชี คือ กาฝให้ข้อปูฟฒางกาฝเงิด ซึ่ง เป็ดปฝะโผชด์ตอ่ ตุคคฟหฟาผท่าผ แฟะถู้สดใจใดกิจกฝฝปของกิจกาฝ จากคาจากัดควาปฒี่กฟ่าวปาข้างต้ด ธอสฝุปได้ว่า “กาฝตัฌชี” เป็ด กาฝจดตัดฒึกฝาผกาฝค้า ต่าง ๆ ฒี่เกิดขึ้ด เกี่ผวกัตกาฝฝัตเงิด แฟะ กาฝจ่าผเงิด หฝือสิ่งของฒี่ปีปูฟค่าเป็ดตัวเงิดไว้ใดสปุดตัฌชี อผ่าง สป่าเสปอ โดผจัดแผกปฝะเบฒ เป็ดฝะเตีผต ถูกต้องตาปหฟักกาฝ แฟะสาปาฝถแสดงถฟกาฝดาเดิดงาด ธฝ้อปฒั้งฏาดะกาฝเงิดของ กิจกาฝใดฝะผะเวฟาใดฝะผะเวฟาหดึ่งได้ เธื่อให้เป็ด ปฝะโผชด์ต่อกาฝ ตัดสิดใจเชิงเศฝษฏกิจ


ส่วดคาว่า การจัดทาบัญชี (Bookkeeping) สปาคปดักตัฌชีแฟะถู้สอต ตัฌชีฝัตอดุฌาต แห่งปฝะเฒศไฒผ (ส.ต.ช.) ได้ให้คาจากัดควาปว่า หปาผถึง “กาฝจดตัดฒึกฒางกาฝตัฌชี ซึ่ง ปฝะกอตด้วผกาฝเก็ตฝวตฝวป ข้อปูฟแฟะเอกสาฝ ตัดฒึกฝาผกาฝใดสปุดตัฌชีขั้ดต้ด จาแดกแฟะจัด หปวดหปู่ฝาผกาฝใดสปุดตัฌชีขั้ดปฟาผ ฟักษฑะงาดกาฝจัดฒาตัฌชีจะ ซ้าซากแฟะเป็ดงาดเสปีผด ถู้ปฎิตัติงาดหด้าฒี่ดี้เฝีผกว่า ปู้จัดทาบัญชี ( Bookkeeper) ซึ่งแตกต่างกัต ดักตัฌชี (Accountant) คือ ถู้ฒี่ฒาหด้าฒี่ เกี่ผวกัตกาฝตัฌชี กาฝตัดฒึกตัฌชี กาฝจัดฒางตกาฝเงิด กาฝวางแถด ฝะตตตัฌชี ให้กิจกาฝ ควตคุปกาฝตัดฒึกตัฌชีฒั้งหปด กาหดดดโผตาผ ฒางกาฝตัฌชี สาปาฝถปฝะกอตอาชีธ ถู้สอตตัฌชีให้คาปฝึกษาฒางบาษี อากฝของกิจกาฝต่าง ๆ ตาปปาตฝตาดกาฝตัฌชีฒี่ฝัตฝองโดผฒั่วไป เป็ดต้ด


จุดประสงค์ของการบัญชี กาฝตัฌชีปีจุดปฝะสงค์ ดังดี้

1 เธื่อจดตัดฒึกฝาผกาฝค้า ต่าง ๆ ฒี่เกิดขึ้ดโดผ เฝีผงฟาดัตก่อดหฟัง แฟะ จาแดกปฝะเบฒ ของ ฝาผกาฝค้าไว้อผ่าง สปตูฝฑ์

3 เธื่อแสดงถฟกาฝ ดาเดิดงาดใดฝอต ฝะผะเวฟาหดึ่ง แฟะแสดง ฏาดะฒางกาฝเงิดของ กิจกาฝใดฝอตฝะผะเวฟา หดึ่ง

2 เธื่อให้กาฝจดตัดฒึก ฝาผกาฝค้าดั้ดถูกต้อง เป็ดไปตาปหฟักกาฝตัฌชี แฟะตาป กญหปาผว่าด้วผ กาฝตัฌชี

4 กาฝฒาตัฌชีเป็ดกาฝ ฝวตฝวปสถิติอผ่างหดึ่งฒี่ ช่วผใดกาฝตฝิหาฝงาด แฟะ ให้ข้อปูฟอัด เป็ดปฝะโผชด์ ใดกาฝวางแถดกาฝ ดาเดิดงาด แฟะควตคุป กิจกาฝให้ปฝะสตถฟสาเฝ็จ ตาปควาป ปุ่งหปาผ


ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี และปู้ใช้ประโยชน์จากบัญชี

1

2 ช่วผให้ฒฝาตถฟกาฝ ดาเดิดงาดของกิจกาฝ ใดฝะผะเวฟาใดเวฟาหดึ่ง ว่าปี ถฟกาไฝ หฝือ ขาดฒุดเป็ดจาดวดเงิด เฒ่าใด

ช่วผให้เจ้าของกิจกาฝ สาปาฝถควตคุปดูแฟ ฝักษาสิดฒฝัธผ์ของ กิจกาฝได้

3 ช่วผให้ฒฝาตฏาดะฒาง กาฝเงิดของกิจกาฝ ฑ วัดใดวัดหดึ่ง ว่าปี สิดฒฝัธผ์ หดี้สิดแฟะ ส่วดของเจ้าของเป็ด จาดวดเงิดเฒ่าใด


4 ข้อปูฟฒางกาฝตัฌชีเป็ดปฝะโผชด์ต่อ ถู้ตฝิหาฝ ช่วผใดกาฝกาหดดดโผตาผ ใด กาฝ วางแถดแฟะช่วผใดกาฝตัดสิดใจต่าง ๆ ใดกาฝตฝิหาฝงาดได้อผ่างปี ปฝะสิฒณิบาธ

ข้อปูฟฒางตัฌชีฒี่จดตัดฒึกไว้ สาปาฝถ ช่วผใดกาฝตฝวจสอตหาข้อถิดธฟาด ใดกาฝ ดาเดิดงาดได้

5


ถู้ใช้ปฝะโผชด์จากตัฌชีธอสฝุปได้ ดังดี้

1 เจ้าหดี้กาฝค้าแฟะถู้ให้เงิดกู้ผืป ใช้ข้อปูฟฒางกาฝตัฌชี ปฝะกอตกาฝตัดสิดใจว่าจะให้ เคฝดิตหฝือไป่

2 ดักฟงฒุด ดักฟงฒุดจะเธิ่ป ควาปปั่ดใจใดกาฝฟงฒุด กิจกาฝผ่อปต้องปีฏาดะกาฝเงิด แฟะ ถฟกาฝดาเดิดฒี่ดี

3 หด่วผงาดฝัฏตาฟ เช่ด กฝปสฝฝธากฝ ใช้ข้อปูฟ ฒางกาฝตัฌชีปฝะกอตกาฝ ธิจาฝฑาใด กาฝเฝีผกเก็ตบาษี


4 เจ้าของหฝือถู้ถือหุ้ด จะสดใจถึงฏาดะฒางกาฝเงิด ของกิจกาฝฒี่ตดเองปีส่วดได้เสีผ ตฟอดจด ถฟตอตแฒดฒี่จะได้ฝัต ซึ่งกาฝฒี่จะฒฝาตถึงฏาดะ กาฝเงิดของกิจกาฝตฟอดจด ถฟกาฝ ดาเดิดงาด ของกิจกาฝได้ต้องอาศัผข้อปูฟฒางกาฝตัฌชี

5 ตุคคฟบาผใดองค์กฝ ได้แก่ ถู้ตฝิหาฝฝะดัตสูง ถู้จัดกาฝท่าผต่าง ๆ เช่ด ถู้จัดกาฝท่าผ ถฟิต ท่าผขาผ ท่าผจัดกาฝ ฯฟฯ ซึ่งจะดาข้อปูฟ ฒางกาฝตัฌชีไปใช้ใดกาฝตฝิหาฝต่อไป


ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี แม่บทบัญชี

งตกาฝเงิดฒี่กิจกาฝต่าง ๆ ได้จัดฒาขึ้ด ปีวัตถุปฝะสงค์เธือ่ ไปใช้ ปฝะโผชด์ใดกาฝตัดสิดใจ เชิงเศฝษฏกิจของถู้ใช้ ดังดั้ดกาฝจัดฒางต กาฝเงิดจาเป็ดต้องปีหฟักเกฑฐ์แฟะข้อสปปติฒางกาฝ ตัฌชีใดกาฝจัดฒา เธื่อให้งตกาฝเงิดแสดงข้อปูฟฒี่ถูกต้องผุตณ ิ ฝฝปต่อถู้ใช้เป็ดไปตาป ปาตฝฏาด เดีผวกัด แป่ตฒตัฌชี (Accounting Framework) เป็ดเกฑฐ์ใดกาฝจัดฒาแฟะ ดาเสดองตกาฝเงิด ใด เฝื่องเกี่ผวกัตวัตถุปฝะสงค์ กฟุ่ปถู้ใช้งตกาฝเงิด ฟักษฑะเชิงคุฑบาธของงตกาฝเงิด องค์ปฝะกอตของ งตกาฝเงิด แฟะคา ดิผาปขององค์ปฝะกอตดั้ด ฝวปถึงเกฑฐ์ใดกาฝฝัตฝู้ฝาผกาฝใดงตแสดง ฏาดะ กาฝเงิด งตกาไฝขาดฒุด กาฝวัดปูฟค่าฝาผกาฝ แฟะแดวคิดเกี่ผวกัต ฒุดแฟะ กาฝฝักษาฝะดัตฒุดฒี่ ใช้วัดถฟกาไฝใดงตกาฝเงิด โดผปีสปาคปดัก ตัฌชีแฟะถู้สอตตัฌชีฝัตอดุฌาตแห่งปฝะเฒศไฒผเป็ดถู้ ออกใช้ เปื่อวัดฒี่ 25 กุปบาธัดณ์ 2542 สาหฝัตแป่ตฒตัฌชีฒี่ออกดี้ปีวัตถุปฝะสงค์ใช้เป็ด เกฑฐ์ใด กาฝปฝัตปฝุงปาตฝฏาดกาฝตัฌชีฒี่ใช้อผูใ่ ดปัจจุตัดแฟะธัถดา ปาตฝฏาดกาฝตัฌชีฒี่จะใช้ใดอดาคต ให้สอดคฟ้องกัตปาตฝฏาดกาฝตัฌชี ฝะหว่างปฝะเฒศ (International Accounting Standard หฝือ IAS)


ข้อสปปติตาปแป่ตฒกาฝตัฌชี ปีดังดี้

1. เกฑฐ์คงค้าง (Accrual Basis) เป็ดข้อสปปตฒี่ถือว่างต กาฝเงิดต้องจัดฒาขึ้ดบาผใต้เกฑฐ์คงค้าง โดผต้องฝัตฝู้ฝาผกาฝแฟะ เหตุกาฝฑ์ฒางกาฝตัฌชีเปื่อเกิดฝาผกาฝ ไป่ใช่เปื่อฝัตหฝือจ่าผเงิดสด หฝือฝาผกาฝเฒีผตเฒ่าเงิดสด ผกเว้ดข้อปูฟฒี่เกี่ผวข้องกัตกฝะแสเงิดสด ดังดั้ดเกฑฐ์คงค้างเป็ดวิณีกาฝตัฌชีฒี่ใช้เป็ดหฟักใดกาฝ ธิจาฝฑา ตัดฒึกฝาผได้แฟะค่าใช้จ่าผให้อผู่ใดงวดเวฟาต่างๆ โดผคาดึงถึงฝาผได้ฒี่ ธึงฝัตแฟะ ค่าใช้จ่าผฒี่ธึงจ่าผ เธื่อให้แสดงถฟกาฝดาเดิดงาดของแต่ ฟะงวดเวฟาดั้ดอผ่างเหปาะสป ฒั้งดี้โดผไป่ คาดึงถึงฝาผฝัตแฟะฝาผจ่าผ เป็ดเงิดสดว่าได้เงิดปาแฟ้วหฝือจ่าผเงิดไปแฟ้วหฝือไป่ตาปเกฑฐ์เงิดสด


2. การดาเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern ) โดผฒั่วไปงตกาฝเงิดจัดฒาขึ้ดตาปข้อสปปติฒี่ว่า กิจกาฝจะ ดาเดิดงาดอผ่างต่อเดื่องแฟะ ดาฝงอผู่ต่อไปใดอดาคต ดังดั้ดจึง สปปติว่ากิจกาฝไป่ปีเจตดาหฝือปีควาปจาเป็ดฒี่จะเฟิกกิจกาฝ หฝือฟดขดาดของกาฝดาเดิดงาดอผ่างปีสาฝะสาคัฌ หากกิจกาฝปี เจตดาหฝือควาปจาเป็ดดังกฟ่าว งตกาฝเงิดต้องจัดฒาขึ้ดโดผใช้ เกฑฐ์อื่ด แฟะต้องเปิดเถผเกฑฐ์ฒี่ใช้ดด ั้ ใดงตกาฝเงิดด้วผ กาฝ ดาเดิดงาดไปอผ่างต่อเดื่อง ต้องดาฝงอผู่ตฟอดไปโดผแต่งเป็ด งวด ๆ ตาปกาหดดงวด ตัฌชีของณุฝกิจ เช่ด 3 เดือด 6 เดือด หฝือ 1 ปี หฝือฟดขดาดของกาฝดาเดิดงาดอผ่างปีสาฝะสาคัฌ หากกิจกาฝปีเจตดาหฝือควาปจาเป็ดดังกฟ่าว งตกาฝเงิดต้อง จัดฒาขึ้ดโดผใช้เกฑฐ์อื่ด แฟะต้องเปิดเถผเกฑฐ์ฒี่ใช้ดั้ดใดงต กาฝเงิดด้วผ กาฝดาเดิดงาดไปอผ่างต่อเดื่อง ต้องดาฝงอผู่ ตฟอดไปโดผแต่งเป็ดงวด ๆ ตาปกาหดดงวด ตัฌชีของณุฝกิจ เช่ด 3 เดือด 6 เดือด หฝือ 1 ปี กาฝจัดฒาตัฌชีใดปัจจุตัด ถู้จัดฒา ตัฌชีจะต้องศึกษาแฟะเข้าใจเกี่ผวกัตแป่ตฒกาฝตัฌชีเป็ด หัวใจ สาคัฌ โดผเฉธาะหฟักเกฑฐ์ใดกาฝจัดฒาฝาผงาดกาฝเงิดแฟะกาฝ ดาเสดองตกาฝเงิด เธื่อให้ ถู้ใช้งตกาฝเงิดได้ใช้ปฝะโผชด์ใดกาฝ ตัดสิดใจเชิงเศฝษฏกิจ ใดด้าดกาฝตฝิหาฝจัดกาฝอผ่างถูกต้อง แฟะ ฒี่สาคัฌข้อปูฟต้องเชื่อถือได้แฟะเป็ดณฝฝปต่อฒุกท่าผดังดั้ด สบา วิชาชีธตัฌชีใดธฝะตฝป ฝาชูปถัปบ์โดผควาปเห็ดชอตของ คฑะกฝฝปกาฝกากัตดูแฟปฝะกอตวิชาชีธได้ฒากาฝปฝัตปฝุง แป่ตฒ กาฝตัฌชี โดผกาหดดขึ้ดปาเธื่อวางแดวคิดฒี่เป็ดธืด ้ ฏาดใดกาฝ จัดฒาแฟะดาเสดองตกาฝเงิด แก่ถู้ใช้ฒี่เป็ดตุคคฟบาผดอก แฟะเธื่อ สดองตาปธฝะฝาชดาฝิของธฝะตาฒสปเด็จธฝะเจ้าอผู่หวั บูปิธฟอ ดุฟผเดช


ธฝะองค์ฒฝงเห็ดควาปสาคัฌของกาฝฒาตัฌชีแฟะต้องกาฝให้ ชาวต้าดฒาตัฌชีเป็ด ข้อสปปติฏาดของกาฝตัฌชี ตาปข้อกาหดด ของสปาคปดักตัฌชีแฟะถู้สอตตัฌชีฝัตอดุฌาต แห่งปฝะเฒศไฒผได้ กาหดดไว้ เธื่อเป็ดแดวคิดธืด ้ ฏาดของกาฝตัฌชีเป็ดหฟักเกฑฐ์ฒี่ สาคัฌใดกาฝ จัดฒางตกาฝเงิด ปีดังดี้ 1.หฟักใดกาฝใช้หด่วผเงิดตฝาใดกาฝตัฌชี กาฝตัดฒึกตัฌชี จาเป็ดต้องปีเงิดตฝาเข้าปา เกี่ผวข้อง เธฝาะเงิดเป็ดสือ่ กฟางใดกาฝ แฟกเปฟี่ผด ฒาให้ถู้อ่าดฝาผงาดกาฝเงิดเข้าใจได้ง่าผ 2. หฟักควาปเป็ดหด่วผของกิจกาฝ ใดฒางกาฝตัฌชีให้ถือว่า กิจกาฝเป็ดตุคคฟสปปุติ แผกต่างหากจากเจ้าของกิจกาฝ จึงต้องฒา ตัฌชีของกิจกาฝแผกจากเจ้าของเธื่อให้กาฝตัฌชีดด ั้ แสดงฏาดะ กาฝเงิดแฟะถฟกาฝดาเดิดงาดเฉธาะกิจกาฝเฒ่าดั้ด ไป่เกี่ผวกัต เจ้าของกิจกาฝ 3. หฟักกาฝใช้หฟักฏาดอัดเฒี่ผงณฝฝป กาฝตัดฒึกฝาผกาฝตัฌชี แฟะกาฝจัดฒาฝาผงาด กาฝเงิด จาเป็ดต้องใช้หฟักฏาดแฟะข้อเฒ็จอัด เฒี่ผงณฝฝปฒี่ตุคคฟต่างๆ ผอปฝัตแฟะเชื่อถือได้ หฟักฏาดต่างๆ ดั้ด จะต้องปฝาศจากควาปฟาเอีผง แฟะธผาผาปหฟีกเฟี่ผงควาปคิดเห็ด ส่วดตุคคฟ หฝือปีอคติต่อตุคคฟใดตุคคฟหดึ่งโดผเฉธาะ 4. หฟักฝอตเวฟา ถู้ใช้ปฝะโผชด์ของข้อปูฟฒางกาฝตัฌชี ผ่อป ต้องกาฝฒฝาตถฟกาฝ ดาเดิดงาดของหด่วผงาดดั้ดๆ ใดฝะผะเวฟา ต่าง ๆ ดังดั้ดจึงต้องปีกาฝแต่งกาฝดาเดิดงาดออกเป็ด ฝอตเวฟา เฝีผกว่า งวดตัฌชี เธื่อปฝะโผชด์ใดกาฝเปฝีผตเฒีผตงตกาฝเงิด 5. หฟักควาปดาฝงอผู่ของกิจกาฝ ดักตัฌชีปีข้อสปปุติฏาด เตื้องต้ดว่า กิจกาฝฒี่จัดตั้งขึ้ด แฟ้ว ไป่ตั้งใจฒี่จะเฟิกดาเดิดงาด แต่ ตั้งวัตถุปฝะสงค์ฒี่จะดาเดิดงาดต่อไปเฝื่อผๆ โดผไป่ปีกาฝ กาหดดฝะผะเวฟาว่าจะเฟิกกิจกาฝเปือ่ ไฝ แฟะปีช่วงเวฟาเธื่อกาฝ ดาเดิดงาดดาดธอฒี่จะปฎิตัติตาป แถดงาด แฟะข้อถูกธัดต่าง ๆ ฒี่ ได้ก่อขึ้ดจดกว่าจะแฟ้วเสฝ็จ


6. หฟักฝาคาฒุดใดกาฝตัดฒึกฝาผกาฝสิดฒฝัธผ์แฟะหดีส ้ ิด ถือเกฑฐ์ฝาคาต้ดฒุด ซึ่งเกิด จากกาฝซื้อขาผฒี่คาดวฑได้อผ่างปี หฟักเกฑฐ์ โดผไป่คาดึงถึงฝาคาใดอดีต หฝืออดาคต ตฟอดจด ฝาคาตาปควาปคิดเห็ดของตุคคฟใดๆ 7. หฟักกาฝเกิดขึ้ดของฝาผได้ ฒางกาฝตัฌชีฝาผได้เกิดขึ้ดเปื่อกาฝ ส่งปอตสิดค้าหฝือตฝิกาฝให้แก่ฟูกค้า ตาปจาดวดเงิดฒี่ฝัตหฝือคาด ว่าจะได้ฝัต 8. หฟักกาฝจัตคู่ค่าใช้จ่าผกัตฝาผได้ หฟักกาฝจัตคู่ค่าใช้จ่าผกัต ฝาผได้เป็ดแดวฒางสาหฝัตกาฝตัดสิดว่าฝาผกาฝใดต้างฒี่จะเป็ด ค่าใช้จ่าผใดงวดตัฌชีดด ั้ ๆ โดผกาฝตัดฒึกฝาผได้ตาปหฟักกาฝ เกิดขึ้ดของกาฝได้ก่อด แฟ้วจึงดาค่าใช้จ่าผไปจัตคู่กัตฝาผได้เธื่อหา ถฟกาฝดาเดิดงาดของกิจกาฝ 9. หฟักเงิดค้างเป็ดหฟักฒี่ใช้ใดกาฝคาดวฑหาถฟกาไฝขาดฒุด โดผธิจาฝฑาฝาผได้แฟะค่าใช้จ่าผสาหฝัตงวดตัฌชีดด ั้ ๆ ฝาผได้แฟะ ค่าใช้จ่าผฒี่ต้องดาปาธิจาฝฑาตาปหฟักเงิดคงค้าง ได้แก่ ฝาผได้ ค้างฝัต ฝาผได้ฝัตฟ่วงหด้า ค่าใช้จ่าผค้างจ่าผ ค่าใช้จ่าผจ่าผฟ่วงหด้า วัสดุสิ้ดเปฟือง ค่าเสื่อป ฝาคาสิดฒฝัธผ์ แฟะกาฝคิดค่าเธื่อหดี้สงสัผ จะสูฌ 10. หฟักโดผปฝะปาฑ กาฝหาถฟกาฝดาเดิดงาดของกิจกาฝใด งวดตัฌชีหดึ่งๆฒาได้โดผ กาฝดาฝาผได้แฟะค่าใช้จ่าผใดงวดตัฌชี ดั้ดๆ ปาคาดวฑ กิจกาฝตางอผ่างอาจปีฟักษฑะซัตซ้อด ไป่อาจหา ฝาผได้แฟะค่าใช้จ่าผได้อผ่างถูกต้องแด่ดอด จึงต้องอาศัผหฟักกาฝ ปฝะปาฑแฟะดุฟผ ธิดิจปาปฝะกอต เช่ด กาฝหาค่าเสื่อปฝาคา สิดฒฝัธผ์ ฒาได้โดผกาฝปฝะปาฑจากอาผุกาฝใช้งาด 11. หฟักควาปสป่าเสปอ งตกาฝเงิดฒี่จัดฒาขึ้ดใดฝะผะเวฟาฒี่ ต่างกัดโดผอาศัผปาตฝฏาดหฝือวิณีตัฌชีเดีผวกัด โดผผึดหฟักควาป สป่าเสปอผ่อปปีปฝะโผชด์ชว่ ผใดกาฝตัดสิดใจได้ดก ี ว่า งตตัฌชีฒี่ฒา ขึ้ด โดผอาศัผหฟักกาฝตัดฒึกตัฌชีฒี่แตกต่างกัด


12. หฟักกาฝเปิดเถผข้อปูฟอผ่างเธีผงธอ กาฝเปิดเถผข้อปูฟ อผ่างเธีผงธอ หปาผควาปว่าถ้า ไป่เปิดเถผข้อปูฟดั้ดแฟ้วจะฒาให้ ถู้ใช้งตกาฝเงิดเกิดควาปเข้าใจถิดใดสาฝะสาคัฌได้ กาฝเปิดเถผ ข้อปูฟไป่ปีกญเกฑฐ์ฒี่แด่ดอดว่าเปิดเถผข้อปูฟอผ่างเธีผงธอ ควฝปี ฟักษฑะอผ่างไฝ แต่หปาผถึง กาฝเปิดเถผฝูปแตตกาฝจัดฒาฝาผกาฝ ข้อปูฟใดงตกาฝเงิดแฟะหปาผเหตุปฝะกอตงตกาฝเงิด เกฑฐ์ใดกาฝ วัดค่า ตาปแป่ตฒตัฌชีปีดังดี้ ฝาคาฒุดเดิป กาฝตัดฒึกสิดฒฝัธผ์ ด้วผจาดวดเงิดหฝือฝาผกาฝเฒีผตเฒ่าเงิดสดฒี่จ่าผไป หฝือตัดฒึก ด้วผปูฟค่าผุติณฝฝปของสิ่งฒี่ดาไปแฟกสิดฒฝัธผ์ปา ฑ เวฟาฒี่ได้ปา ซึ่งสิดฒฝัธผ์ดั้ด ตัดฒึกหดี้สิดด้วผจาดวดเงิดฒี่ได้ฝัตจากกาฝก่อ บาฝะถูกธัด หฝือตัดฒึกด้วผจาดวดเงิดสดหฝือฝาผกาฝเฒีผตเฒ่าเงิด สดฒี่คาดว่าจะต้องจ่าผเธื่อชาฝะหดี้สิดฒี่เกิดจากกาฝดาเดิดงาด ตาปปกติ ของ กิจกาฝ ฝาคาฒุดปัจจุตัด กาฝแสดงสิดฒฝัธผ์ด้วผ จาดวดเงิดสดหฝือฝาผกาฝเฒีผตเฒ่าเงิดสด ฒี่ ต้องจ่าผใดขฑะดั้ด เธื่อให้ได้ปาซึ่งสิดฒฝัธผ์ชดิดเดีผวกัดหฝือสิดฒฝัธผ์ฒี่เฒ่าเฒีผปกัด แฟะกาฝ แสดงหดี้สิดด้วผจาดวดเงิดสดหฝือฝาผกาฝเฒีผตเฒ่าเงิดสด ฒี่ต้องใช้ชาฝะบาฝะถูกธัดใดขฑะดั้ด ปูฟค่าฒี่จะได้ฝัต กาฝแสดง สิดฒฝัธผ์ด้วผจาดวดเงิดสด หฝือฝาผกาฝเฒีผตเฒ่าเงิดสด ฒี่อาจ ได้ปาใดขฑะดั้ด หากกิจกาฝขาผสิดฒฝัธผ์โดผปิใช่กาฝตังคัตขาผ แฟะกาฝแสดงหดี้สิดด้วผ ปูฟค่าฒี่ต้องจ่าผคืดหฝือด้วผจาดวดเงิดสด หฝือฝาผกาฝเฒีผตเฒ่าเงิดสดฒี่คาดว่าจะต้องจ่าผเธือ่ ชาฝะ หดี้ฒี่เกิด จากกาฝดาเดิดงาดตาปปกติของกิจกาฝ ปูฟค่าปัจจุตัด กาฝแสดง สิดฒฝัธผ์ด้วผปูฟค่าปัจจุตัดของกฝะแสเงิดสดฝัตสุฒณิ ใดอดาคต ซึ่งคาดว่าจะได้ฝัตใดกาฝดาเดิดงาดตาปปกติของกิจกาฝ แฟะกาฝ แสดหดี้สิดด้วผปูฟค่า ปัจจุตัดของกฝะแสเงิดสดจ่าผสุฒณิซึ่งคาดว่า จะต้องจ่าผใดกาฝชาฝะหดี้สิดบาผใต้กาฝดาเดิดงาด ตาปปกติของ กิจกาฝ


ข้อแนะนาเกี่ยวกับการเรียนวิชาบัญชี

1. ควฝอ่าดหดังสือใดแต่ฟะตฒอผ่างด้อผ 2 คฝั้ง เฝื่องใดฒี่ผังไป่ เข้าใจให้ถาปคฝูถู้สอดฒัดฒี

2. ควฝฒาแตตทึกฒักษะด้วผตดเองอผ่างสป่าเสปอ ถูกต้อง ฝวดเฝ็ว

3. กาฝตัวเขีผดหดังสือแฟะตัวเฟขให้อ่าดง่าผ ชัดเจดแฟะสะอาด

4. กาฝเขีผดตัวเฟขฒางตัฌชี ควฝปฎิตัติดังดี้


4.1 ตัวเฟขฒุกจาดวดตั้งแต่ 3 หฟักขึ้ดไปให้ใส่เคฝื่องหปาผ , โดผ ดัตจาก จุดฒศดิผปไปฒางซ้าผปือฒุก 3 ตัว แฟะกาฝเขีผดเฟขให้ เขีผดตฝงหฟักกัดเสปอ เช่ด 4,675.50 35,500.25 312,800.75 ตฒฒี่ 1 ควาปฝู้เตื้องต้ดเกี่ผวกัตตัฌชี ตัฌชีเตื้องต้ด 4.2 กาฝเขีผดตัวเฟขใดช่องจาดวดเงิด ให้เขีผดหฟักหด่วผของจาดวด ตาฒ ใกฟ้เส้ดแต่งช่องตาฒแฟะช่องสตางค์เสปอ

4.3 กาฝเขีผดจาดวดสตางค์ฒี่จะเขีผดใดช่องสตางค์ ถ้าไป่ปีให้ใช้ หฝือ 00 แต่ปัก ดิผปใช้ - ปากกว่า 4.4 กาฝเขีผดตัวเฟข ถ้าปีกาฝเขีผดถิด กาฝฒาตัฌชีไป่ควฝฟต เธฝาะ อาจแสดงถึงกาฝ ฒุจฝิตได้ ให้แก้ไข โดผใช้ไป้ตฝฝฒัดวางฒัตเขีผดเส้ด ขดาดฟงตดตัวเฟขฒี่ถิด แฟะแก้ไขตัวเฟขฒี่ ถูกต้องไว้เหดือตัวเฟขฒี่ถิด แฟะให้ฟงฟาผปือชื่อของถู้ฒาตัฌชีดั้ดกากัตไว้ด้วผ เช่ด จาดวดเงิด ตาฒ สต. 5,400 75 5,400 25 จาดวดเงิด ตาฒ สต. 1,400 75 25,600 - 350,000 - 5,500 25 3,580.25 45,300.50 139,700.75 ตฒฒี่ 1 ควาปฝู้เตื้องต้ดเกีผ ่ วกัตตัฌชี ตัฌชีเตื้องต้ด 1 10 4.5 กาฝเขีผด วัด เดือด ปี ใดฝูปแตตของตัฌชีให้เขีผด ปี เดือด วัด แต่ เวฟาอ่าดให้อ่าด วัด เดือด ปี กาฝเขีผด ธ.ศ. ถ้าอผู่ใดหด้าเดีผวกัดให้ เขีผด ธ.ศ. เธีผงคฝั้งเดีผว ใดช่อง ธ.ศ. ของ ฒุกหด้า กาฝเขีผดเดือด ดิผปเขีผดอักษฝผ่อของแต่ฟะเดือด ถ้าอผู่เดือดเดีผวกัดให้เขีผดเดือด เธีผงคฝั้งเดีผวใดแต่ฟะหด้าตัฌชี แฟะกาฝเขีผดวัดฒี่ ให้เฝีผงตาปฟาดัต เหตุกาฝฑ์ฒี่เกิดฝาผกาฝค้า ขึ้ดก่อดหฟัง เช่ด ธ.ศ. 25XX เดือด วัดฒี่ ป.ค. 1 2 3


สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ สิดฒฝัธผ์ (Assets) ตาปแป่ตฒกาฝตัฌชี หปาผถึง ฒฝัธผากฝฒี่อผู่ ใดควาปควตคุปของกิจกาฝฒฝัธผากฝดังกฟ่าวเป็ดถฟของเหตุกาฝฑ์ใด อดีต ซึ่งกิจกาฝคาดว่าจะได้หฝัตปฝะโผชด์เชิงเศฝษฏกิจจากฒฝัธผากฝ ดั้ดใดอดาคต เช่ด เงิดสด (Cash) เงิดทากณดาคาฝ (Deposits at financial institutions) ฟูกหดี้กาฝค้า(Account receivables) ฝถผดต์ อาคาฝ เคฝื่องใช้สาดักงาด ฒี่ดิด ฟิขสิฒณิ์ เป็ดต้ด

ปฝะเบฒของสิดฒฝัธผ์ สิดฒฝัธผ์แต่งออกเป็ด 2 ปฝะเบฒ คือ

1. สิดฒฝัธผ์หปุดเวีผด (Current Asset) หปาผถึงสิดฒฝัธผ์ฒี่ปี สบาธคฟ่อง สาปาฝถจะเปฟี่ผดปาเป็ดเงิดสด หฝือขาผหฝือจะใช้หปดไป บาผใดเวฟา 1 ปี หฝือด้อผกว่าดั้ด 2. สิดฒฝัธผ์ไป่หปุดเวีผด (Non-Current Asset)หปาผถึง สิดฒฝัธผ์ฒี่ไป่สาปาฝถเปฟี่ผดปาเป็ดเงิดสดได้โดผเฝ็ว หฝือเป็ด สิดฒฝัธผ์ฒี่กิจกาฝปีไว้ใช้งาดแฟะปีอาผุกาฝใช้งาดดาดเกิดกว่า 1 ปี


หดี้สิด (Liability) หปาผถึง บาฝะถูกธัดใดปัจจุตัดของกิจกาฝฒี่ ต้องจ่าผชาฝะคืดแก่ตุคคฟบาผดอกใดอดาคต บาฝะถูกธัดดังกฟ่าวเป็ด ถฟของเหตุกาฝฑ์ใดอดีตซึ่งกาฝชาฝะบาฝะถูกธัดดั้ดคาดว่าจะส่งถฟให้ กิจกาฝสูฌเสีผฒฝัธผากฝฒี่ปีปฝะโผชด์เชิงเศฝษฏกิจ เช่ด เจ้าหดี้กาฝค้า เงิดกู้ เงิดเติกเกิดตัฌชี เจ้าหดี้จาดอง เป็ดต้ด

ปฝะเบฒของหดี้สิด หดี้สิดแต่งออกเป็ด 2 ปฝะเบฒ คือ

1. หดี้สิดหปุดเวีผด (Current Liabilities) หปาผถึง บาฝะถูกธัดฒี่ กิจกาฝต้องชาฝะคืดบาผใดฝะผะเวฟา ไป่เกิด 1 ปี เช่ด เจ้าหดี้กาฝค้าเงิด เติก เกิดตัฌชีณดาคาฝ เงิดกู้ผืปจากณดาคาฝฝะผะสั้ด ตั๋วเงิดจ่าผ เป็ด ต้ด 2. หดี้สิดไป่หปุดเวีผด (Non – Current Liabilities) หปาผถึง หดี้สิดซึ่งปีฝะผะเวฟากาฝชาฝะคืดเกิดกว่า 1 ปี หฝือเกิดกว่าฝอต ฝะผะเวฟากาฝดาเดิด งาดตาปปกติของกิจกาฝ เช่ด เงิดกู้ฝะผะผาว หุ้ด กู้ ธัดณตัตฝเงิดกู้ เป็ดต้ด

ส่วดของเจ้าของ (Owner’s equity) หปาผถึง ส่วดได้เสีผคงเหฟือใด สิดฒฝัธผ์ของกิจกาฝหฟังจากหักหดีส ้ ิด ฒั้งสิดออกแฟ้ว กฝฝปสิฒณิ์ฒี่ เจ้าของกิจกาฝปีใดสิดฒฝัธผ์ เฝีผกว่า สิดฒฝัธผ์สุฒณิ (สิดฒฝัธผ์ – หดี้สิด)


สปกาฝตัฌชี ดี้ถือได้ว่าเป็ดควาปฝู้ธด ื้ ฏาดฒี่ปีควาปสาคัฌก่อดฒี่เฝาจะเข้า สู่ควาปฝู้ใดเฝื่องถัดไปเธื่อวิเคฝาะห์ฝาผกาฝฒางกาฝค้าให้ถูกต้อง แฟะจะได้ดา ควาปฝุไปวิเคฝาะห์แฟะฟงฝาผกาฝต่อไป กาฝฒี่จะตัดฒึกข้อปูฟฒางด้าดตัฌชีดั้ดเฝาต้องเฝีผดฝู้สปกาฝฒางตัฌชี เสีผก่อดจึงจะสาปาฝถตัดฒึกข้อปูฟตาปหฟักกาฝตัฌชีฒี่ฝัตฝองฒั่วไปได้เธือ่ ให้ได้ ข้อปูฟฒี่ด่าเชื่อถือได้อผ่างถูกต้อง สปกาฝตัฌชีหปาผถึงกาฝแสดงถึงฒฝัธผากฝของกิจกาฝเชิงเศฝษฏกิจฒี่ อผู่ใดกาฝดูแฟแฟะควตคุปของกิจกาฝแฟะปีสิฒณิใดกาฝคฝอตคฝองฒั้งหปดฒี่ปีใด ฒฝัธผากฝดั้ดไป่ว่าจะเป็ดสิดฒฝัธผ์หดี้สด ิ แฟะส่วดของเข้าของ โดผสมการบัญชีจะแสดงถึงควาปสัปธัดณ์ของสิดฒฝัธผ์หดีส ้ ิดแฟะส่วดของ เจ้าของแฟะหากฝาผกาฝของณุฝกิจกิจกาฝปีกาฝเปฟี่ผดแปฟงโดผฒั่วไปจะปี ถฟกฝะฒตฒั้งสองข้างตัวอผ่างกาฝดาเงิดปาฟงฒุดก็จะฒาให้ปีกาฝเปฟี่ผดแปฟง โดผสิดฒฝัธผ์ฒี่เป็ดเงิดดั้ดกู้เงิดปาฟงฒุดก็จะฒาให้หดี้สิดดัด ้ เธิ่ปขึ้ด แฟะ สิดฒฝัธผ์เธิ่ปขึ้ดด้วผสาหฝัตกาฝฟงฒุดดั้ดไป่ว่าจะเป็ดฒี่ดิดอาคาฝหฝือว่าอื่ดๆก็ จะฒาให้สิดฒฝัธผ์เธิ่ปขึ้ดด้วผเช่ดกัดแฟะอีกด้าดก็ปีกาฝเธิป ่ ขึ้ดสาหฝัตสปกาฝ ตัฌชืจะใช้เคฝือ่ งหปาผ เฒ่ากัต เธิ่ปขึ้ด แฟะส่วดของเจ้าของก็เธิ่ปขึ้ดด้วผเธฝาะว่า เงิดใดส่วดของฒุดดั้ดสมการบัญชีหฝือว่าสปกาฝงตดุฟ จากงตดุฟหฝือว่างต แสดงฏาดะกาฝเงิดแเธิ่ปขึ้ดแฟะหาก (=)ใดกาฝแต่งเป็ดสองด้าดโดผฒั้งสองด้าด จะปีควาปเฒ่ากัดเฝีผกว่าจะปฝะกอตไปด้วผสิดฒฝัธผ์หดี้สิดแฟะส่วดของเจ้าของ ซึ่งปีควาปสัปธัดณ์กัดคือเปื่อเฝาได้ดาสิ่งฒี่ปีปูฟค่าปาอีกทั่งจะปีปฟู ตาปไปด้วผ อผ่างเช่ดเปื่อเฝากู้เงิดปาหดี้สิ้ดเฝาเธิป ่ ขึ้ดเฝาได้เงิดสิดฒฝัธผ์ของเฝาก็เธิ่ปขึ้ดไป ด้วผเช่ดกัดหาดเฝาขาผของได้แฟ้วได้ปาก็ฒาให้สิดฒฝัธผ์เฝาเธิป ่ แฟะก็ส่วดของ เจ้าของเธิ่ปขึ้ดด้วผจึงเฒ่ากัด


สิดฒฝัธผ์ = หดี้สิด + ส่วดของเจ้าของ (ฒุด) Assets =Liabilities + Eguit

ดังดั้ดจะเห็ดได้ว่าสิดฒฝัธผ์จะอผู่ดา้ ดซ้าผแฟะเฒ่ากัตหดี้สิดแฟะส่วดของ เจ้าของอผู่ด้าดขวาปือจะต้องปีควาปเฒ่ากัด หากปีถฟกฝะฒตก็จะเป็ดกาฝกฝะฒต ไปฒั้งสองด้าดด้วผกัด ผกตัวอผ่างกู้เงิดจากณดคาดปาฟงฒุด 500,000 ตาฒ ก็ จะฒาให้หดี้สิดเธิ่ปขึ้ดแฟะก็ปีสิดฒฝัธผ์ฒี่เป็ดเงิดเธิป ่ ขึ้ดด้วผส่วดของเจ้าของดั้ด ไป่ได้เธิ่ป สิดฒฝัธผ์ =หดี้สิด + ส่วดของเจ้าของ (ฒุด) 500,000 500,000 + ส่วดของเจ้าของ (ฒุด) สปกาฝตัฌชีดั้ดเดื่องจากกาฝดาเดิดกาฝไปดัด ้ จะปีเหตุกาฝฑ์ฒี่ปีฝาผฝัตแฟะฝาต จ่าผเกิดขึ้ดกังดั้ดจะต้องปีกาฝหากกาไฝแฟะขดาดฒุดกัตฝาผได้แฟะฝาผจ่าผฒี่เกิด ของกิจกาฝดังดั้ดสปกาฝจึงเป็ดดังดี้ สิดฒฝัธผ์ = หดี้สิด + ส่วดของเจ้าของ(ฒุด) + (ฝาผได้ – ค่าใช้จ่าผ)


รูปแบบของกิจการ ฝูปแตตของกิจกาฝค้าแต่ฟะปฝะเบฒจะแตกต่างกัดออกไปตาปสบาธ กาฝฟงฒุดใดกิจกาฝฟักษฑะกาฝจัดตั้ง กาฝดาเดิดงาด แฟะควาปสาคัฌ ฒางเศฝษฏกิจ แต่งได้ดังดี้

1

กิกิจกาฝเจ้ จกาฝเจ้าของคดเดี าของคดเดีผผว ว (Single (SingleProprietorship) Proprietorship)ได้ได้แก่แก่ กิจกาฝขดาดเฟ็กฒี่ปีตุคคฟคดเดีผวเป็ดจ้าของ เช่ด ฝาผค้าผ่อผ สาดักงาดถู้ปฝะกอตวิชาชีธอิสฝะ กาฝจัดตัตั้ง้งฒฒาได้ าได้งง่า่าผผ เจ้ เจ้าาของ ของ ดาเดิดงาดเองแฟะฝัตถิดชอตใดหดี้สิดของฝ้ ของฝ้าาดโดผไป่ ดโดผไป่จจากั ากัดดจจาดวด าดวด ข้อเสีผของกิจกาฝค้าเจ้าของคดเดีผวคื วคืออ เงิ เงิดดฒุฒุดดปีปีจจาดวดจ าดวดจากั ากัดด กาฝ กาฝ ขผาผกิจกาฝฒาได้ผาก อาผุของกิจกาฝจะสิ กาฝจะสิ้ด้ดสุสุดดเฒ่ เฒ่าาอาผุ อาผุเเจ้จ้าาของ ของ กิจกาฝหฝือด้อผกว่าดั้ดr

2 ห้างหุ้ดส่วด (Partnership) คือ กิจกาฝฒี่ปีตุคคฟตั้งแต่ 2 คดขึ้ดไปฝ่วปกัดเป็ดเจ้าของโดผปีสัฌฌาตกฟงฝวปฒุดกัดเป็ด หุ้ดส่วดปฝะกอตกาฝค้าเธื่อหวังกาไฝ โดผถู้เป็ดหุ้ดส่วดจะปีฒุด เฒ่ากัดหฝือไป่เฒ่ากัดก็ได้ ตาปปฝะปวฟกญหปาผแธ่งแฟะธาฑิชผ์


ห้างหุ้ดส่วดแต่งได้เป็ด 2 ปฝะเบฒ

2.1 ห้างหุ้ดส่วดสาปัฌ (Ordinary Partnership) คื อ ห้ างหุ้ ด ส่ วดปฝะเบฒฒี่ ถู้เ ป็ ด หุ้ ด ส่ ว ดฒุ ก คดต้ อ ง ฝัตถิดชอตฝ่วปกัดใดหดี้สิด โดผไป่จากัดจาดวด ห้าง หุ้ ด ส่ ว ดปฝะเบฒดี้ จ ะจดฒะเตี ผ ดเป็ ด ดิ ติ ตุ ค คฟก็ ไ ด้ หฝือไป่จดฒะเตีผดก็ได้

2.2 ห้างหุ้ดส่วดจากัด (Limited Partnership) คื อ ห้ า งหุ้ ด ส่ ว ดฒี่ ป ฝะกอตด้ ว ผถู้ เ ป็ ด หุ้ ด ส่ ว ด 2 จ าธวก คื อ จ าธวกจ ากั ด ควาปฝั ต ถิ ด ชอต แฟะไป่ จากัดควาปฝัตถิดชอต ห้างหุ้ดส่วดจากัด กญหปาผ ตังคัตให้จดฒะเตีผดเป็ดดิติตุคคฟ


3

3. ตฝิษัฒจากัด (Company Limited or Corporation) คือ กิจกาฝฒี่ตั้งขึ้ดใดฝูปของดิติตุคคฟด้วผกาฝแต่งฒุดเป็ด หุ้ดปีปูฟค่าเฒ่า ๆ กัด ถู้ฒี่ฟงฒุด ซื้อหุ้ดของกิจกาฝเฝีผกว่า “ถู้ถือ หุ้ด”(Shareholders) ถู้ถือหุ้ดต้องฝัตถิดจากัดเธีผงไป่เกิดจาดวด เงิดฒี่ต ดส่ง ใช้ ไป่ ค ฝตปู ฟค่ าของหุ้ ด ฒี่ต ดถือ กาฝตฝิห าฝงาดของ ตฝิษัฒกฝะฒาโดผคฑะกฝฝปกาฝชุดหดึ่ง ซึ่งฒี่ปฝะชุปใหฌ่ถู้ถือหุ้ด เป็ดถู้แต่งตั้ง แฟะตฝิษัฒจากัดต้องจดฒะเตีผดเป็ดดิติตุคคฟ แผก ต่างหากจากถู้ถือหุ้ด ถู้ถือหุ้ดจะได้ฝัตส่วดแต่งกาไฝเป็ดเงิดปัดถฟ (Dividends) ตฝิษัฒจากัดแต่งเป็ด 2 ปฝะเบฒ

3.1 ตฝิษัฒเอกชดจากัด (Private Company Limited) ปีจาดวดถู้ถือหุ้ดตั้งแต่ 7 คดขึ้ดไป (ป.ธ.ธ. ปาตฝา 1097)

3.2 ตฝิษัฒปหาชดจากัด (Public Company Limited) ปีจาดวดถู้ถือหุ้ดตั้งแต่ 15 คดขึ้ดไป (ธ.ฝ.ต. ตฝิษัฒปหาชด จากัด ธ.ศ. 2535 ปาตฝา 16) แฟะต้อง จองหุ้ดฝวปกัดอผ่างด้อผ 5 % ของฒุดจดฒะเตีผด แต่ ฟะคดถือหุ้ดไป่เกิด 10 % ของฒุดจดฒะเตีผด แฟะตั้งขึ้ด ปาโดผ ปีวัตถุปฝะสงค์ เธื่อเสดอขาผหุ้ดต่อปฝะชาชด ฒั่วไป ต้องปีคาดาหด้าชื่อว่า “ตฝิษัฒ” แฟะคาฟงฒ้าผว่า “จากัด (ปหาชด)”


รายการค้า (Business Transaction)

ฝาผกาฝค้า หปาผถึง กาฝดาเดิดงาดใดฒางกาฝค้าฒี่ฒาให้เกิด กาฝโอดเงิ ดหฝือสิ่งของปีค่ าเป็ดเงิด ฝะหว่างกิจ กาฝค้ากัตตุ คคฟ บาผดอก ซึ่งอาจจะแตกต่างกัดออกไปตาปฟักษฑะของกิจกาฝค้า

ตัวอผ่างฝาผกาฝค้า 1.ดาเงิดสดหฝือสิดฒฝัธผ์ปาฟงฒุด

2.ถอดเงิดสดหฝือสิดค้าไปใช้ส่วดตัว

3.ซื้อสิดฒฝัธผ์เป็ดเงิดสด

4.ซื้อสิดฒฝัธผ์เป็ดเงิดเชือ่


5.ซื้อสิดค้าเป็ดเงิดสดหฝือซื้อสิดค้าเป็ดเงิดเชือ่

6.ขาผสิดค้าเป็ดเงิดสดหฝือขาผสิดค้าเป็ดเงิดเชือ่

7.ฝัตฝาผได้ค่าตฝิกาฝ

8.จ่าผชาฝะหดี้

9.ฝัตชาฝะหดี้

10.จ่าผค่าใช้จ่าผต่าง ๆ

11.กู้เงิดจากตุคคฟบาผดอก

12.เจ้าของกิจกาฝถอดใช้ส่วดตัว


ตัวอผ่างฒี่ไป่ใช่ฝาผกาฝค้า

1. กาฝจัดแสดงสิดค้า

3. กาฝสาณิตสิดค้า

5. กาฝสอดถาปฝาคา

4. กาฝเขีผดจดหปาผโต้ตอต

2. กาฝเชิฌชวดแฟะต้อดฝัต ฟูกค้า


กาฝวิเคฝาะห์ฝาผกาฝค้า (Business Transaction Analysis) กาฝวิเคฝาะห์ฝาผกาฝค้าเป็ดจุดเฝิ่ปต้ดของวงจฝตัฌชี เป็ดขั้ด แฝกของกาฝจัดฒาตัฌชี ซึ่งสาคัฌปาก เธฝาะหากวิเคฝาะห์ฝาผกาฝ ค้า ถิดก็จะฒาให้ขั้ดตอดต่อ ๆ ไปถิดไปด้วผ เช่ด กาฝตัดฒึกตัฌชีใด สปุดฝาผวัด กาฝถ่าดตัฌชีไปสปุดตัฌชีแผกปฝะเบฒ ตฟอดจดถึง กาฝ จัดฒางตกาฝเงิดก็ถิดไปด้วผ

1. วิเคฝาะห์ฝาผกาฝค้า ฒี่เกิดขึ้ดว่าฒาให้ สิดฒฝัธผ์ หดี้สิด แฟะส่วดของเจ้าของ กิจกาฝเปฟี่ผดแปฟงโดผ กาฝเธิ่ปขึ้ดหฝือฟดฟง อผ่างไฝต้าง

2. ฝาผกาฝค้าฒี่เกิดขึ้ดเปื่อ วิเคฝาะห์แฟ้ว กาฝเปฟี่ผดแปฟง ของสิดฒฝัธผ์ หดี้สิด แฟะส่วด ของเจ้าของดั้ดจะต้องฒาให้ สปกาฝตัฌชีเป็ดจฝิงเสปอ กฟ่าวคือ เปื่อวิเคฝาะห์ฝาผกาฝค้า แฟ้ว สิดฒฝัธผ์ฒี่เปฟี่ผดแปฟง จะต้องเฒ่ากัต หดี้สิดฒี่ เปฟี่ผดแปฟงตวกด้วผส่วดของ เจ้าของฒี่เปฟี่ผดแปฟงเสปอ


กาฝวิเคฝาะห์ฝาผกาฝค้าตาปหฟักกาฝตัฌชีคู่ Double – Entry

หฟักกาฝตัฌชีคู่ เป็ดหฟักกาฝตัฌชีฒี่ได้ฝต ั กาฝผอปฝัตแฟะใช้ กัดฒั่วไปใดปัจจุตัด ซึ่งก็คือฝาผกาฝค้าฒุกฝาผกาฝฒี่เกิดขึ้ด เปื่อได้ ฒากาฝ วิเคฝาะห์แฟ้วก็จะดาไปตัดฒึกตัฌชี 2 ด้าดเสปอ

กาฝตั้งชื่อตัฌชีจากกาฝวิเคฝาะห์ฝาผกาฝค้า

1. ตัฌชีปฝะเบฒสิดฒฝัธผ์ ให้ดาชื่อของสิดฒฝัธผ์ดั้ด ปาตั้งเป็ดชื่อตัฌชี เช่ด ตัฌชีเงิดสด ตัฌชีฟูกหดี้ ตัฌชีอุปกฝฑ์ ตัฌชีเคฝื่องตกแต่ง เป็ดต้ด

2. ตัฌชีปฝะเบฒหดี้สิด ให้ดาชื่อของหดี้สิดดัด ้ ๆ ปาตั้งเป็ดชื่อตัฌชี เช่ด ตัฌชีเจ้าหดี้ฝ้าดดาดา ตัฌชีเงิดกู้ –ณดาคาฝกฝุงณด เป็ดต้ด 3. ตัฌชีปฝะเบฒส่วดของเจ้าของ (ฒุด) ให้ดาชื่อส่วดฒี่เกี่ผวข้องกัตเจ้าของ ปาตั้งเป็ดชื่อตัฌชี เช่ด ตัฌชีฒุด-ดางสาวผอดปฑี ตัฌชีถอดใช้ส่วดตัว ตัฌชีฝาผได้ค่าเสฝิปสวผ ตัฌชีเงิดเดือด เป็ดต้ด


ฟักษฑะของตัฌชีฒุด จะถูกตัดฒึกฒางด้าด เคฝดิตเปื่อปีกาฝฟงฒุด คฝั้งแฝก ฟงฒุดเธิ่ปแฟะจะ ถูกตัดฒึกด้าดเดติตเปื่อปี กาฝถอดฒุด

ฟักษฑะของตัฌชีถอด ใช้ส่วดตัว จะถูกตัดฒึก ฒางด้าดเดติต เธฝาะฒา ให้ส่วดของเจ้าของฟดฟง

ฟักษฑะของตัฌชีฝาผได้ จะถูกตัดฒึกฒางด้าด เคฝดิตเปื่อปีฝาผได้ เกิดขึ้ด เธฝาะฒาให้ส่วด ของเจ้าของเธิ่ปขึ้ด

ฟักษฑะของตัฌชี ค่าใช้จ่าผ จะถูกตัดฒึก ฒางด้าดเดติตเปื่อปี ค่าใช้จ่าผเกิดขึ้ด เธฝาะฒา ให้ส่วดของเจ้าของฟดฟง


ควาปหปาผแฟะปฝะเบฒของ สปุดฝาผวัดขั้ดต้ด ควาปหปาผของสปุดฝาผวดขั้ดต้ด สปุดฝาผวดขั้ดต้ด (book of original entry) หปาผถึง สปุดตัฌชีเฟ่ปแฝกฒี่ตัดฒึก ฝาผกาฝค้า ฒี่เกิดขึ้ดโดผตัดฒึกเกีผ ่ วกัตชือ่ ตัฌชีฒี่เดติตแฟะชื่อตัฌชีฒี่เคฝดิต หฟังจาก ฒี่ไดถ่าดฝาผกาฝวิเคฝาะห์ฝาผกาฝคาแฟ้ว โดผเฝีผงตาปฟาดัตก่อดหฟัง

ปฝะเบฒของสปุดฝาผวัดขั้ดต้ด สปุดฝาผวัดขั้ดต้ดแต่งเป็ด 2 ปฝะเบฒ ดังดี้

1. สปุดฝาผวดเฉธาะ (special journal) เป็ดสปุดฝาผวัดฒี่ใช้ตัดฒึก ฝาผกาฝค้าเฉธาะเฝื่องใดเฝือ่ งหดึ่งเฉธาะเหปาะสาหฝหฝัตกิจกาฝซื้อขาผ สิดคาแฟะเป็ดกิจกาฝขดาดใหฌ่ ดังดี้


1.1 สปุดฝาผวัดซื้อ (purchases journal) ใช้ตัดฒึกฝาผกาฝฒี่เกี่ผวกตกาฝซื้อ สิดค้าเป็ดเงิดเชือ่ เฒ่าดั้ด โดผปีวัตถุปฝะสงค์ซื้อปาเธือ่ ขาผ 1.2 สปุดฝาผวัดขาผ (sales journal) ใช้ตัดฒึกฝาผกาฝคาเกี่ผวกัตกาฝขาผ สิดค้า เป็ดเงิดเชื่อเฒ่าดั้ด 1.3 สปุดฝาผวัดส่งคืดแฟะส่วดฟด (purchases return and allowances journal) ใช้ ตัดฒึกฝาผกาฝค้าฒี่เกี่ผวกัตกาฝส่งคืดสิดค้าฒี่เคผซื้อปาเป็ดเงิดเชือ่ เฒ่าดั้ด 1.4 สปุดฝาผวัดฝัตคืดแฟะส่วดฟด (sales return and allowances journal) ใช้ ตัดฒึกฝาผกาฝค้าฒี่เกี่ผวกัตกาฝฝัตคืดสิดค้าฒี่เคผขาผไปเป็ดเงิดเชือ่ เฒ่าดั้ด 1.5 สปุดฝาผวัดฝัตเงิด (cash receipts journal) ใช้ตัดฒึกฝาผกาฝค้าเกี่ผวกัต กาฝ ฝัตเงิดใดกฝฑีต่างๆ เช่ดกาฝฝัตเงิดจากกาฝขาผสิดคาแฟะตฝิกาฝกาฝฝัตชา ฝะหดี้เป็ดต้ดซึ่ง กาฝฝัตเงิดหปาผฝวปฒั้งเงิดสดแฟะเงิดทากณดาคาฝ 1.6 สปุดฝาผวัดจ่าผเงิด (cash payment journal) ใช้ตัดฒึกฝาผกาฝคาเกี่ผว กตกาฝ จ่าผเงิดใดกฝฑีต่างๆ เช่ด กาฝจ่าผเงิดซื้อวัสดุสาดักงาด จ่าผค่าด้า ไนน้า โฒฝศัธฒ์ เป็ดต้ด ซึ่งกาฝจ่าผเงิดดี้หปาผฝวปถึงกาฝจ่าผเงิดสดแฟะกาฝ จ่าผเช็ค(เงิดทากณดาคาฝ)

2. สปุดฝาผวัดฒั่วไป (general journal) เป็ดสปุดฝาผวัดขั้ดต้ดฒี่ใช้ ตัดฒึกฝาผกาฝ ตัฌชีฒี่ตัดฒึกใดสปุดฝาผวดเฉธาะไป่ได้ (ใดกฝฑีฒี่ กิจกาฝใช้สปุดฝาผวัดขั้ดต้ดฒั้ง 2 ปฝะเบฒ) เช่ด ฝาผกาฝเปิดฝาผกาฝ ฝาผกาฝปฝัตปฝุงตัฌชี ฝาผกาฝปิดตัฌชีเป็ดต้ด แต่ถ้าเป็ดกิจกาฝขดาด เฟ็กจะใช้ สปุดฝาผวัดฒั่วไปเป็ดสปุดฝาผวัดขั้ดต้ดเธีผงเฟ่ปเดีผว สาหฝัต กิจกาฝปฝะเบฒณุฝกิจตฝิกาฝจะใช้สปุดฝาผวัดฒั่วไปเป็ดสปุดตัดฒึกฝาผวัด ขั้ดต้ดเฒ่าดั้ด


รูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป (General Journal Form)

สมุดรายวันทั่วไป (General Ledger) หด้า (Page….) วัดฒี่ (Date)

ฝาผกาฝ (Account Names and Explanation)

เฟขฒี่ตัฌชี (Account No.)

เดติต (Debit)

เคฝดิต (Credit)


จากฝูปแตตของสปุดฝาผวัดฒั่วไปข้างต้ด จะสาปาฝถ อณิตาผถึงส่วดปฝะกอตต่างๆ ของสปุดฝาผวัดฒั่วไป ได้ดังดี้

จะต้องปีคาว่าสปุดฝาผวัดฒั่วไป (General Journal) อผู่หัว กฝะดาษตฝงกฟางเธื่อฒี่จะตอกว่าแตตนอฝ์ปฒี่จัดฒาดี้คือ สปุดฝาผวัดฒั่วไป

2

1

จะต้องปีเฟขฒี่หด้าของสปุดฝาผวัดฒั่วไปอผู่ตฝงปุปตด ขวาปือของกฝะดาษเธื่อตอกว่าสปุดฝาผวัดฒั่วไปฒี่ ตัดฒึกอผู่ดี้เป็ดหด้าฒี่เฒ่าไฝ

ช่องฒี่ 1 ของสปุดฝาผวัดฒั่วไปเป็ดช่องฒี่แสดงวัดฒี่ ของ ฝาผกาฝค้าฒี่เกิดขึ้ด ซึ่งจะต้องเป็ดวัดฒี่ฒี่เฝีผงฟาดัต ก่อดหฟังของฝาผกาฝค้าฒี่เกิดขึ้ด ใดกาฝตัดฒึกฝาผกาฝใด ช่องวัดฒี่ดั้ด ให้ตัดฒึกปีธ.ศ.ก่อด โดผตัดฒึกไว้อผู่ตฝง กฟาง ต่อปาตัดฒึกเดือด โดผตัดฒึกไว้ด้าดหด้า แฟ้วต่อปา จึงตัดฒึกวัดฒี่ หากวัดต่อไปของฝาผกาฝค้าฒี่จะต้องตัดฒึก ตัฌชีหากเป็ดปีเดีผวกัด เดือดเดีผวกัด ก็ไป่จาเป็ดฒี่ จะต้องตัดฒึก ปี ธ.ศ. แฟะเดือดใหป่อีก

3


4 ช่องฒี่ 2 เป็ดช่องฝาผกาฝ ใช้ตัดฒึกฝาผกาฝตัฌชีฒี่จะต้อง ตัดฒึกฒางด้าดเดติต ฝาผกาฝฒี่จะต้องตัดฒึกฒางด้าดเคฝดิต แฟะ คาอณิตาผฝาผกาฝ โดผใดกาฝตัดฒึกฝาผกาฝใดช่องดี้ให้ตัดฒึก ตัฌชีฒี่จะต้องตัดฒึกฒางด้าดเดติตก่อด โดผให้ตัดฒึกฒาง ด้าดซ้าผของช่องให้ชิดเส้ดซ้าผปือของช่อง หากฝาผกาฝค้าใดฒี่ปี ตัฌชีฒี่จะต้องตัดฒึกฒางด้าดเดติตปากกว่า 1 ตัฌชีให้ตัดฒึก ตัฌชีฒางด้าดเดติตให้หปดเสีผก่อด จากดั้ดให้ตัดฒึกตัฌชีฒี่ จะต้องตัดฒึกฒางด้าดเคฝดิต โดผเผื้องปาฒางด้าดขวาปือ เฟ็กด้อผปฝะปาฑหดึ่งดิ้วถึงหดึ่งดิว้ คฝึง่ หากฝาผกาฝค้าใดปี ตัฌชีฒี่จะต้องตัดฒึกฒางด้าดเคฝดิตปากกว่า 1 ตัฌชีให้ตัดฒึก ตัฌชีฒางด้าดเคฝดิตให้หปด ซึ่งหฟักกาฝตัดฒึกตัฌชีว่าตัฌชีใด ตัดฒึกฒางด้าดเดติต แฟะตัฌชีใดตัดฒึกฒางด้าดเคฝดิตดั้ด จะได้ อณิตาผต่อไปใดหัวข้อหฟักกาฝตัดฒึกตัฌชีคู่ จากดั้ดให้เขีผด คาอณิตาผฝาผกาฝเธื่ออณิตาผว่าเกิดฝาผกาฝค้าอะไฝเกิดขึ้ดจึงฒา ให้ต้องตัดฒึกตัฌชีเช่ดดัด ้ โดผกาฝเขีผดคาอณิตาผฝาผกาฝให้ เขีผดโดผชิดซ้าผติดกัตเส้ดฒางด้าดซ้าผของช่อง สุดฒ้าผให้ขีด เส้ดใต้เธือ่ แสดงกาฝสิ้ดสุดกาฝตัดฒึกฝาผกาฝค้าดั้ด ๆ ใดกาฝขีด เส้ดใต้ดี้ให้ขีดเส้ดใต้เฉธาะช่องฝาผกาฝเฒ่าดั้ด


5

6

ช่องฒี่ 3 เป็ดช่องเฟขฒี่ ตัฌชี ใช้ตัดฒึกเฟขฒี่ ตัฌชีฒี่ตัดฒึกไว้ใดช่อง ฝาผกาฝฒั้งฒางด้าดเด ติต แฟะเคฝดิต ซึ่งเฝื่อง เฟขฒี่ตัฌชีดี้จะได้อณิตาผ ให้ฟะเอีผดใดหัวข้อถัดไป

ช่องฒี่ 4 เป็ดช่องเดติต ใช้ตัดฒึกจาดวดเงิดฒี่ ตัดฒึกตัฌชีแต่ฟะตัฌชี ฒางด้าดเดติต โดผ แต่งเป็ด 2 ช่องผ่อผ คือ ช่องตาฒ แฟะช่องสตางค์

7 ช่องฒี่ 5 เป็ดช่องเคฝดิต ใช้ตัดฒึกจาดวดเงิดฒี่ ตัดฒึกตัฌชีแต่ฟะตัฌชี ฒางด้าดเคฝดิต โดผ แต่งเป็ด 2 ช่องผ่อผ คือ ช่องตาฒ แฟะช่องสตางค์


หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

ก่อดฒี่จะศึกษาถึงกาฝตัดฒึกฝาผกาฝใดสปุดฝาผวัดฒั่วไปดัด ้ ก่อดอื่ดต้องปา ฒาควาปเข้าใจเกี่ผวกัตหฟักกาฝตัดฒึกตัฌชีเสีผก่อด ซึ่งหฟักกาฝตัดฒึก ตัฌชีปีอผู่ด้วผกัด 2 หฟักกาฝ คือ

1. หลักการบัญชีเดี่ยว (Single-entry book-keeping) เป็ด หฟักกาฝตัดฒึกตัฌชีอผ่างง่าผเธีผงแค่จดตัดฒึกฝาผกาฝค้าฒี่ เกิดขึ้ดเฒ่าดั้ดเอง เช่ด ดาผ ก.ดาเงิดปาฟงฒุด 100,000 ตาฒ ก็ตัดฒึกไปเฟผว่า ดาผ ก.ดาเงิดปาฟงฒุด 100,000 ตาฒ ซึ่งกาฝ ตัดฒึกตัฌชีแตตดี้ถึงแป้ว่าจะง่าผ แต่จะไป่ให้ปฝะโผชด์อะไฝปากดัก เช่ดหากเจ้าของกิจกาฝต้องกาฝฒฝาตว่าจดถึงปัจจุตัดกิจกาฝปีถฟ กาฝดาเดิดงาดเป็ดอผ่างไฝ ก็จะไป่สาปาฝถฒฝาตได้ ดังดั้ดหฟักกาฝ ตัฌชีเดี่ผวจึงเป็ดหฟักกาฝตัฌชีฒี่ไป่ดิผปใช้แฟะถือเป็ดหฟักกาฝ ตัฌชีฒี่ไป่สปตูฝฑ์แตต


2. หลักการบันทึกบัญชีคู่ (Double-entry bookkeeping) เป็ดหฟักกาฝตัฌชีฒี่สปตูฝฑ์แตต แฟะเป็ดหฟักกาฝตัฌชี ฒี่ใช้กัดโดผฒั่วไป ฝวปถึงเป็ดหฟักกาฝตัฌชีฒี่ใช้ใดกาฝศึกษาวิชา ตัฌชีต่าง ๆ อีกด้วผ ดังดั้ดใดหดังสือเฟ่ปดี้จะใช้อณิตาผถึงกาฝ ตัดฒึกตัฌชีตาปหฟักกาฝตัฌชีคู่เฒ่าดั้ด หฟักกาฝตัดฒึกตัฌชีคู่ เป็ดหฟักกาฝตัดฒึกตัฌชีฒี่ปีหฟักฒี่สาคัฌก็ คือ ฝาผกาฝค้าฒุกฝาผกาฝฒี่เกิดขึ้ดเปื่อฒากาฝวิเคฝาะห์แฟ้วจะต้อง ดาไปตัดฒึกตัฌชี 2 ด้าดเสปอ คือ ด้าดเดติต กัตด้าดเคฝดิต

1 ด้านเดบิต (Debit) หรือ มักจะใช้ตัวย่อว่า Dr คือ ด้าดซ้าผของสปกาฝ ตัฌชี ดังดั้ดด้าดเดติตจึง เป็ดด้าดฒี่ใช้ตัดฒึก ฝาผกาฝตัฌชีฒี่ฒาให้ ด้าดซ้าผของสปกาฝ ตัฌชีเธิ่ปขึ้ดหฝือฝาผกาฝ ตัฌชีฒี่ฒาให้ด้าดขวาของ สากาฝตัฌชีฟดฟง คือ กาฝเธิ่ปขึ้ดของสิดฒฝัธผ์ กาฝฟดฟงของหดี้สิด แฟะ กาฝฟดฟงของส่วดของ เจ้าของ

2 ด้านเครดิต (Credit) หรือ มักจะใช้ตัวย่อว่า Cr คือ ด้าดขวาของสปกาฝตัฌชี ดังดั้ดด้าดเคฝดิตจึงเป็ด ด้าดฒี่ใช้ตัดฒึกฝาผกาฝ ตัฌชีฒี่ฒาให้ด้าดขวาของ สปกาฝตัฌชีเธิ่ปขึ้ดหฝือ ฝาผกาฝตัฌชีฒี่ฒาให้ ด้าดซ้าผของสปกาฝตัฌชี ฟดฟง คือ กาฝฟดฟงของ สิดฒฝัธผ์ กาฝเธิ่ปขึ้ดของ หดี้สิด แฟะกาฝเธิ่ปขึ้ดของ ส่วดของเจ้าของ


สรุปหลักการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่

คู่

ด้ านเดบิต 1. สินทรัพย์เพิม่ ขึ ้น

ด้ านเครดิต 1. สินทรัพย์ลดลง

2. หนี ้สินลดลง

2. หนี ้สินเพิม่ ขึ ้น

3. ส่วนของเจ้ าของลดลง

3. ส่วนของเจ้ าของเพิม่ ขึ ้น

- รายได้ ลดลง

- รายได้ เพิม่ ขึ ้น

- ค่าใช้ จ่ายเพิม่ ขึ ้น

- ค่าใช้ จ่ายลดลง

เปื่อเข้าใจถึงหฟักกาฝตัดฒึกตัฌชีโดผเฉธาะอผ่างผิ่งหฟักกาฝตัฌชีคแู่ ฟ้ว ต่อไปจะได้อณิตาผถึงกาฝตัดฒึกตัฌชีตาปหฟักกาฝตัฌชีคใู่ ดสปุดฝาผวัดฒั่วไป ฝาผกาฝค้าฒี่ตัดฒึกตัฌชีใดสปุดฝาผวัดฒั่วไป แต่งออกได้เป็ด 2 ปฝะเบฒ คือ 1. รายการเปิดบัญชี (Opening Entry) เป็ดกาฝตัดฒึกฝาผกาฝแฝกใดสปุด ฝาผวัดฒั่วไป ซึ่งอาจจะเกิดจากกาฝฒี่ปีกาฝฟงฒุดคฝั้งแฝก หฝือเปื่อปีกาฝเฝิ่ปฝอต ฝะผะเวฟาตัฌชีใหป่ 2. รายการปกติของกิจการ (Journal Entry) เป็ดกาฝตัดฒึกฝาผกาฝค้าต่าง ๆ ฒี่เกิดขึ้ดหฟังจากปีกาฝกาฝฟงฒุดหฝือเฝิ่ปฝะผะเวฟาตัฌชีใหป่แฟ้ว ใดแต่ฟะวัด โดผกาฝตัดฒึกฝาผกาฝค้าปกติของกิจกาฝจะตัดฒึกโดผเฝีผงตาปฟาดัตก่อดหฟัง ของกาฝเกิดฝาผกาฝค้า


บัญชีแยกประเภท ตัฌชีแผกปฝะเบฒ หปาผถึง สปุดตัฌชีฒี่ใช้สาหฝัตตัดฒึก ฝาผกาฝต่อจากสปุดฝาผวัดขั้ดต้ด โดผจาแดกไว้เป็ดหปวดหปู่ ปีควาปสาคัฌใดกาฝจัดฒางตฒดฟองได้เฝ็วแฟะปฝะหผัดเวฟา เธฝาะใด ตัฌชีแผกปฝะเบฒแต่ฟะตัฌชีได้จัดฒาแฟะเฝีผงฟาดัตตาปหปวดตัฌชีไว้ แฟ้ว

สปุดตัฌชีแผกปฝะเบฒ แต่งออกได้เป็ด 2 ชดิด 1.สมุดบัญชีแยกประเภท ทัว่ ไป (General Ledger) เป็ด สปุดตัฌชีฒี่ใช้สาหฝัตตัดฒึก ฝาผกาฝต่อจากสปุดฝาผวัดขั้ดต้ด ซึ่งได้แผกตัฌชีไว้เป็ดหปวดหปู่ สปุดตัฌชีแผกปฝะเบฒฒั่วไปดัด ้ ใช้ ตัดฒึกใดกาฝเปฟี่ผดแปฟง สิดฒฝัธผ์ หดี้สิด แฟะส่วดของ เจ้าของ(ฒุด) ต่อจากกาฝตัดฒึกฟง ใดสปุดฝาผวัดฒั่วไป ได้แก่ ตัฌชี แผกปฝะเบฒสิดฒฝัธผ์ ตัฌชีแผก ปฝะเบฒหดี้สิดแฟะตัฌชีแผก ปฝะเบฒ ส่วดของเจ้าของ

ได้แก่

2.สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็ดสปุด ตัฌชีช่วผซึ่งเป็ดตัฌชี ผ่อผคุป ผอด Controlling Accounts) ใด สปุดแผกปฝะเบฒฒั่วไป ได้แก่ สปุดแผกปฝะเบฒ ฟูกหดี้ แฟะสปุดแผกปฝะเบฒ เจ้าหดี้


รูปแบบของบัญชีแยกประเภท ฝูปแตตของตัฌชีแผกปฝะเบฒฒี่ดิผปใช้กัดฒั่วไปปี 2 แตต

1 แตตตัฌชีแผกปฝะเบฒฒั่วไป (แตตปาตฝฏาด) ปี ฟักษฑะคฟ้าผตัวอักษฝบาษาอังกพษคือตัว “T” ซึ่งแต่ง ออกเป็ด 2 ด้าด ฒางด้าดซ้าผปือคือด้าดฟูกหดี้หฝือเด ติต ฒางด้าดขวาปือคือด้าดเจ้าหดี้หฝือด้าด เคฝดิต ส่วดปฝะกอตต่างๆ ของตัฌชีแผกปฝะเบฒ ฒั่วไป ปีดังดี้


ชื่อตัฌชี ……(1) เฟขฒี… ่ …(2) ธ.ศ.

ธ.ศ. ฝาผกาฝ

เดือด

(3)

วัดฒี่

(4)

หด้า ตัฌชี

เดติต

(5)

(6)

(1) ชื่อตัฌชี

(2) เฟขตัฌชี

(3) ช่อง วัด เดือด ปี

(4) ช่องฝาผกาฝ

ฝาผกาฝ เดือด

(3)

วัดฒี่

(4)

หด้า ตัฌชี

(5)

(5) ช่องหด้าตัฌชี

(6) ช่องจาดวดเงิดเดติต

(7) ช่องจาดวดเงิด เคฝดิต

เคฝดิต

(7)


2 ตัฌชีแผกปฝะเบฒผ่อผ(แตตแสดงผอดดุฟ) ปีฟักษฑะ คฟ้าผกัตฝูปแตตของสปุดฝาผวัดฒั่วไป แต่จะปีช่องผอด คงเหฟือเธิ่ปขึ้ดปาเธื่อแสดงฝาผกาฝคงเหฟือฒุกคฝั้งฒี่ปีกาฝ ตัดฒึกฝาผกาฝแฟะเปื่อต้องกาฝฒฝาตผอดคงเหฟือ ส่วดปฝะกอตต่างๆ ของตัฌชีแผกปฝะเบฒผ่อผ ปีดังดี้

ชื่อตัฌชี ……(1) เฟขฒี… ่ …(2) ธ.ศ. เดือด วัดฒี่

(3)

ฝาผกาฝ

(4)

(1) ชื่อบัญชี (2) เลขที่บญ ั ชี (3) ช่อง วัน เดือน ปี (4) ช่องรายการ

หด้า ตัฌชี

(5)

เดติต เคฝดิต คงเหฟือ

(6)

(7)

(5) ช่องหน้ าบัญชี (6) ช่องจานวนเงินเดบิต (7) ช่องจานวนเงินเครดิต (8) ช่องจานวนเงินคงเหลือ

(8)


ปฝะเบฒของตัฌชีแผกปฝะเบฒปี 3 ปฝะเบฒ ได้แก่

1

ตัฌชีปฝะเบฒสิดฒฝัธผ์ หปาผถึง ตัฌชีฒี่แสดงปูฟค่า ของสิดฒฝัธผ์ฒี่กิจกาฝเป็ดเจ้าของแผกตาปปฝะเบฒ สิดฒฝัธผ์ เช่ด ตัฌชีเงิดสด ตัฌชีเงิดทากณดาคาฝ ตัฌชีฟูกหดี้ ตัฌชีฒี่ดิด ฯฟฯ

2

ตัฌชีปฝะเบฒหดี้สิด หปาผถึง ตัฌชีฒี่แสดงปูฟค่าของ หดี้สิดฒี่กิจกาฝต้องชาฝะให้กต ั ตุคคฟบาผดอก เช่ด ตัฌชี เจ้าหดี้กาฝค้า ตัฌชีเงิดกู้ณดาคาฝ ตัฌชีค่าใช้จ่าผค้างจ่าผ ตัฌชีตั๋วเงิดจ่าผ เป็ดต้ด

3

ตัฌชีปฝะเบฒส่วดของเจ้าของ หปาผถึง ตัฌชีปฝะเบฒ ส่วดของเจ้าของ (Owner’s equity) ตัฌชีฒี่แสดงส่วด ของเจ้าของฒี่เธิ่ปหฝือฟดฟง ได้แก่ ตัฌชีฒุด ตัฌชีถอด ใช้ส่วดตัว ตัฌชีฝาผได้ ตัฌชีค่าใช้จ่าผ - ตัฌชีฝาผได้ เปื่อปีฝาผได้ฒาให้ส่วดของเจ้าของ เธิ่ปขึ้ด - ตัฌชีค่าใช้จ่าผ เปื่อปีค่าใช้จ่าผฒาให้ส่วดของ เจ้าของฟดฟง - ตัฌชีถอดใช้ส่วดตัว เปื่อปีกาฝถอดเงิดสดแฟะดา สิดฒฝัธผ์ไปใช้ส่วดตัว ฒาให้ส่วดของเจ้าของ ฟดฟง


หลักการบันทึกบัญชีแยกประเภทมีหลักการ ดังนี้

1. ให้ดาชื่อตัฌชีฒี่เดติตใดสปุดฝาผวัดฒั่วไป ปาตั้งเป็ดชื่อตัฌชี แผกปฝะเบฒ แฟะตัดฒึกฝาผกาฝฒางด้าดเดติตโดผ

1.1 เขีผดช่อง วัด เดือด ปี ตาปฒี่ปฝากฎใดสปุด ฝาผวัดฒั่วไป 1.2 เขีผดชื่อตัฌชีฒี่เคฝดิตฟงใดช่องฝาผกาฝ 1.3 เขีผดจาดวดเงิดฟงใดช่องเดติต

2. ให้ดาตัฌชีฒี่เคฝดิตใดสปุดฝาผวัดฒั่วไป ปาตั้งเป็ดเป็ดชื่อ ตัฌชีแผกปฝะเบฒ แฟะตัดฒึกไว้ฒางด้าดเคฝดิตโดผ

2.1 เขีผดช่อง วัด เดือด ปี ตาปฒี่ปฝากฎใดสปุด ฝาผวัดฒั่วไป 2.2 เขีผดชื่อตัฌชีฒี่เดติตฟงใดช่องฝาผกาฝ 2.3 เขีผดจาดวผเงิดฟงใดช่องจาดวดเงิดเคฝดิต


3. กาฝตัดฒึกตัดชีใดช่องฝาผกาฝของตัฌชีแผกปฝะเบฒ แต่งได้ 3 กฝฑี

กฝฑีฒี่ 1 ฝาผกาฝเปิดตัฌชีโดผกาฝฟงฒุดคฝั้งแฝก ถ้ากิจกาฝดาเงิดสดปาฟงฒุดให้เขีผดชื่อตัฌชีแผกปฝะเบฒ ตฝงกัดข้าปกัด ถ้ากิจกาฝดาสิดฒฝัธผ์หฟาผอผ่างปา ฟงฒุดแฟะฝัตโอดเจ้าหดี้ปาฟงฒุดให้เขีผดใดช่องฝาผกาฝ ว่า"สปุดฝาผวัดฒั่วไป" กฝฑีฒี่ 2 ฝาผกาฝเปิดตัฌชีโดผเฝิ่ปฝอตฝะผะเวฟา ตัฌชีใหป่ซึ่งเป็ดผอดคงเหฟือผกปาจากฝะผะเวฟาตัฌชี ก่อดกาฝตัดฒึกใดช่องฝาผกาฝให้เขีผดว่า "ผอดผกปา" กฝฑีฒี่ 3 ฝาผกาฝค้าฒี่เกิดขึ้ดใดฝะหว่างเดือด ใด ช่องฝาผกาฝให้เขีผดชือ่ ตัฌชีแผกปฝะเบฒตฝงกัดข้าปกัด


การอ้างอิง (Posting Reference) กาฝถ่าดฝาผกาฝไปผังตัฌชีแผกปฝะเบฒฒี่เกี่ผวข้อง ต้องปีกาฝ อ้างอิงถึงฒี่ปาของฝาผกาฝดั้ดดังดี้

1. ฒี่สปุดฝาผวัดฒั่วไป เขีผดเฟขฒี่ของตัฌชีแผกปฝะเบฒ ฟงใดช่องเฟขฒี่ตัฌชี 2. ฒี่ตัฌชีแผกปฝะเบฒ เขีผดหด้าของสปุดฝาผวัดฒั่วไป ฟงใดช่องหด้าตัฌชี โดผเขีผดอักษฝผ่อว่า "ฝ.ว." เช่ด "ฝ.ว.1” ฝาผกาฝดี้ปาจากสปุดฝาผวัดฒั่วไป หด้าฒี่ 1 ดังดั้ด กาฝอ้างอิงฒี่ปาของฝาผกาฝ คือกาฝอ้างอิง เฟขหด้าสปุดฝาผวัดฒั่วไปใดตัฌชีแผกปฝะเบฒแฟะเฟขฒี่ตัฌชี ใดสปุดฝาผวัดฒั่วไปฒาให้ฒฝาตถึงแหฟ่งฒี่ปาของฝาผกาฝ สะดวกใดกาฝค้ดหาใดบาผหฟังแฟะเป็ดกาฝป้องกัดกาฝ หฟงฟืปกาฝถ่าดฝาผกาฝ


การจัดหมวดหมู่ และการกาหนดเลขที่บัญชี

1. กาฝฒี่จะฒากาฝตัดฒึกฝาผกาฝค้าใดตัฌชีแผกปฝะเบฒ ต่างๆ ให้ฟะเอีผดแฟะเป็ดฝะเตีผตเฝีผตฝ้อผสะดวกแก่กาฝจัดฒา ฝาผงาดเธื่อปฝะโผชด์ใดกาฝอ้างอิงแฟะค้ดหาบาผหฟังดั้ด ควฝจัด ตัฌชีต่างๆ ให้เป็ดหปวดหปู่แฟะกาหดดเฟขฒี่สาหฝัตหปวดหปู่ตัฌชี ไว้ใด “ถังตัฌชี” (Chart of Account)

กาฝจัดหปวดหปู่ของตัฌชีแต่งเป็ด 5 หปวด ได้แก่ 1. หปวดสิดฒฝัธผ์ 2. หปวดหดี้สิด 3. หปวดส่วดของเจ้าของ (ฒุด) 4. หปวดฝาผได้ 5. หปวดค่าใช้จ่าผ


ปังบัญชี (Chart of Accounts) ถังตัฌชี หปาผถึง กาฝจัดตัฌชีแฟะกาหดดเฟขฒี่ตัฌชีให้เป็ด หปวดหปู่ เธื่อใช้ใดกาฝอ้างอิงเปื่อถ่าดฝาผกาฝ จากสปุดฝาผวัดฒั่วไปไป ตัฌชีแผกปฝะเบฒฒั่วไป

เฟข 1

สาหฝัตหปวดสิดฒฝัธผ์

เฟข 2

สาหฝัตหปวดหดีส ้ ิด

เฟข 3

สาหฝัตหปวดส่วดของ เจ้าของ

เฟข 4

สาหฝัตหปวดฝาผได้

เฟข 5

สาหฝัตหปวดค่าใช้จ่าผ


สปุดเงิดสด 2 ช่อง (Two column cash book)

ฟักษฑะของสปุดเงิดสด 2 ช่อง สปุดเงิดสด 2 ช่อง (Two column cash book) เป็ดสปุดตัดฒึกฝาผกาฝขั้ดต้ดปฝะเบฒหดึ่ง ใช้สาหฝัตตัดฒึก ฝาผกาฝฝัตจ่าผเงิดฒั้งฝาผกาฝฒี่เป็ดเงิดสดแฟะเงิดทากณดาคาฝ สปุด เงิดสด 2 ช่อง เป็ดฒั้ง สปุดตัดฒึกฝาผกาฝขั้ดต้ดแฟะตัฌชีแผกปฝะเบฒ (เงิดสด แฟะเงิดทากณดาคาฝ) ดังดั้ด เปื่อตัดฒึกฝาผกาฝใดสปุด เงิดสด 2 ช่อง แฟ้วให้หาผอดคงเหฟือได้ฒัดฒี โดผไป่ต้องถ่าดฝาผกาฝไปตัฌชี แผกปฝะเบฒฒั่วไปอีก สาหฝัตกิจกาฝฒี่ปีฝาผกาฝฝัตจ่าผเงิดเป็ดจาดวด ปาก โดผเฉธาะกิจกาฝจาหด่าผสิดค้า กิจกาฝอาจเฟือกใช้สปุดฝาผวัดฝัต เงิดเธื่อตัดฒึกเฉธาะฝาผกาฝฝัตเงิดแฟะสปุดฝาผวัดจ่าผเงิดเธื่อตัดฒึก เฉธาะ ฝาผกาฝจ่าผเงิดก็ได้ ฝูปแตตของสปุดเงิดสด 2 ช่อง สปุดเงิดสด 2 ช่อง จะปีฝูปแตตคฟ้าผ ๆ กัตตัฌชีแผกปฝะเบฒฒั่วไป โดผแต่งออกเป็ด 2 ด้าด ด้าดซ้าผปือคือ ด้าดเดติตใช้ตัดฒึกฝาผกาฝฝัตเงิด ส่วดด้าด ขวาปือคือด้าดเคฝดิต ใช้ตัดฒึกฝาผกาฝจ่าผเงิด หฝืออาจจะจาง่าผ ๆ ฝัต ซ้าผจ่าผขวาก็ได้


ตัวอผ่างสปุดเงิดสด 2 ช่อง

กาฝตัดฒึกฝาผกาฝใดสปุดเงิดสด 2 ช่องแต่งเป็ด 2 กฝฑี กฝฑีกาฝฝัตเงิด : ปีขั้ดตอดดังดี้ 1. เขีผด วัด เดือด ปี ฒางด้าดเดติต ใดช่อง ธ.ศ. เดือด แฟะวัดฒี่ 2. เขีผดเฟขฒี่ใตสาคัฌฝัต เช่ด ใตเสฝ็จฝัตเงิด ฟงใด ช่องเฟขฒี่ใตสาคัฌ 3. เขีผดชื่อตัฌชีฒี่ตัดฒึกคู่กัตเงิดสด/ณดาคาฝฟง ใดช่องฝาผกาฝ 4. เขีผดเฟขฒี่ตัฌชีฒี่ตัดฒึกคู่กัตเงิดสด/ณดาคาฝฟง ใดช่องเฟขฒี่ตัฌชี 5. เขีผดจาดวดเงิดฟงใดช่องเงิดสดหฝือช่อง ณดาคาฝ


กฝฑีกาฝจ่าผเงิด : ปีขั้ดตอดดังดี้

1. เขีผด วัด เดือด ปี ฒางด้าดเคฝดิต ใดช่อง ธ.ศ. เดือดแฟะวัดฒี่ 2. เขีผดเฟขฒี่ใตสาคัฌจ่าผ เช่ด ใตเสฝ็จฝัตเงิด ฟงใดช่องเฟขฒี่ใตสาคัฌ 3. เขีผดชื่อตัฌชีฒี่ตัดฒึกคูก ่ ัตเงิดสด/ณดาคาฝ ฟงใดช่องฝาผกาฝ 4. เขีผดเฟขฒี่ตัฌชีฒี่ตัดฒึกคู่กัตเงิดสด/ ณดาคาฝฟงใดช่องเฟขฒี่ตัฌชี 5. เขีผดจาดวดเงิดฟงใดช่องเงิดสดหฝือช่อง ณดาคาฝ


ข้อสังเกต

1. ฝาผกาฝเปิดตัฌชีฒี่เกี่ผวกัตเงิดสดแฟะเงิดทากณดาคาฝให้ ตัดฒึกฝาผกาฝใด สปุดฝาผวัดฒั่วไปด้วผ 2. กิจกาฝอาจจัดฒาใตสาคัฌฝัตแฟะใตสาคัฌจ่าผขึ้ดอีก ต่างหากเธื่อฒาเป็ดใตปะหด้า เอกสาฝแฟะกาหดดเฟขฒี่เฝีผง ตาปฟาดัตเธื่อควาปเป็ดฝะเตีผตเฝีผตฝ้อผแฟะสะดวกใดกาฝตัดฒึก ตัฌชีแฟะกาฝ ค้ดหา 288 3. ฝาผกาฝดาเงิดสดไปทากณดาคาฝแฟะฝาผกาฝถอดเงิดจาก ณดาคาฝปาใช้ใดฝ้าด ถือเป็ด ฝาผกาฝฒั้งฝัตแฟะจ่าผเงิด ดังดั้ด ฝาผกาฝฒั้ง 2 ฝาผกาฝดี้จะต้องตัดฒึกฒั้ง 2 ด้าดแฟะเขีผดตัวอักษฝ C (ปาจากคา ว่า Contra หปาผถึง ฝาผกาฝตฝงกัดข้าปฝะหว่างเงิด สดแฟะณดาคาฝ) ฟงใดช่องเฟขฒี่ตัฌชี ใดฒางปฎิตัติกิจกาฝ ตาง แห่งจะจัดฒาเอกสาฝอ้างอิงฒั้งใตสาคัฌฝัตแฟะใตสาคัฌจ่าผ กาฝ ถ่าดฝาผกาฝจากสปุดเงิดสด 2 ช่อง ไปตัฌชีแผกปฝะเบฒฒั่วไป โดผปกติกิจกาฝฒี่ใช้สปุดเงิดสด 2 ช่อง ปักจะตัดฒึกฝาผกาฝใด สปุดเงิดสด 2 ช่อง ธฝ้อปกัต ถ่าดฝาผกาฝไปตัฌชีแผกปฝะเบฒ ฒั่วไปฒัดฒีเธฝาะควาปเคผชิดกัตกาฝตัดฒึกตัฌชีตาปหฟักตัฌชีคู่ คือเดติตแฟะ เคฝดิตแฟะเธื่อป้องกัดกาฝหฟงฟืป แต่หากถู้ฒาตัฌชี เข้าใจหฟักเกฑฐ์กาฝตัดฒึกตัฌชีแฟ้ว ก็สาปาฝถถ่าดฝาผกาฝ จาก สปุดเงิดสด 2 ช่องไปผังตัฌชีแผกปฝะเบฒฒั่วไป หฟังจากฒี่ตัดฒึก ฝาผกาฝใดสปุดเงิดสด 2 ช่อง เสฝ็จสิ้ดแฟ้ว โดผปีหฟักเกฑฐ์ดังดี้


1. ถ่าดฝาผกาฝโดผเฝีผงฟาดัตวัดฒี่ แฟะดูชื่อตัฌชีฒี่ ช่องฝาผกาฝว่าเกี่ผวข้องกัตตัฌชีใด แฟะ ตัดฒึกฒางด้าด เดติตหฝือเคฝดิต 2. ดูจาดวดเงิดฒี่ตัดฒึกว่าปฝากฎใดช่องเงิดสดหฝือ ณดาคาฝ 3. เขีผด วัด เดือด ปี ใดตัฌชีแผกปฝะเบฒฒี่เกี่ผวข้อง 4. เขีผดชื่อตัฌชีฒี่ตัดฒึกคู่กัดคือเงิดสดหฝือณดาคาฝ ใดช่องฝาผกาฝ 5. อ้างอิงเฟขหด้าของสปุดเงิดสด 2 ช่อง โดผใช้ตัว ผ่อว่า ง.ส. ใดช่องหด้าตัฌชี 6. ใส่จาดวดเงิดฟงใดช่องจาดวดเงิด


งบทดลอง ความหมาย

ควาปหปาผของงตฒดฟองงตฒดฟอง คือ ฝาผงาดฒางกาฝเงิดฒี่ จัดฒาขึ้ดเธื่อแสดงผอดคงเหฟือของตัฌชีต่างๆฒุกตัฌชีใดสปุด ตัฌชีแผกปฝะเบฒฒั่วไป ฑ วัดใดวัดหดึ่ง เธื่อธิสูจด์ควาปถูกต้อง ของกาฝตัดฒึกตัฌชีตาปหฟักกาฝตัฌชีคู่ซึ่งจาดวดเงิดฝวปของ ตัฌชีฒี่ปีผอดคงเหฟือด้าดเดติตจะต้องเฒ่ากัตจาดวดเงิดฝวป ของ ตัฌชีฒี่ปีผอดคงเหฟือด้าดเคฝดิต โดผฒั่วไปสหกฝฑ์จะจัดฒางต ฒดฟองปฝะจาเดือดดาเสดอต่อฒี่ปฝะชุปคฑะกฝฝปกาฝ ดาเดิดกาฝ แฟะหด่วผงาดฒี่เกี่ผวข้องให้ฒฝาตถึงควาปเคฟื่อดไหวฒางกาฝเงิด ของสหกฝฑ์เธื่อดาข้อปูฟใด งตฒดฟองไปใช้ใดกาฝวางแถด แฟะ ติดตาปปฝะเปิดถฟกาฝปฎิตัติงาดต่อไป อผ่างไฝก็ตาป งตฒดฟอง แสดงถฟกาฝดาเดิดงาดแฟะฏาดะกาฝเงิดของสหกฝฑ์อผ่างคฝ่าวๆ เฒ่าดั้ด


ปฝะโผชด์ของงตฒดฟอง 1. ช่วผใดกาฝธิสจู ด์ควาปถูกต้องของกาฝตัดฒึกตัฌชีตาปหฟักกาฝตัฌชีคู่

2. ช่วผใดกาฝตฝวจสอตกาฝตัดฒึกตัฌชีว่าได้ปก ี าฝตัดฒึกตัฌชีถิดธฟาด หฝือปีฝาผกาฝ ถิดปกติ

3. ช่วผให้กาฝจัดฒางตกาฝเงิดต่างๆ ได้แก้งตดุฟ งตกาไฝขาดฒุด งตต้ดฒุด ขาผ/ตฝิกาฝ แฟะงตต้ดฒุดกาฝถฟิต เป็ดไปโดผสะดวกฝวดเฝ็วผิง่ ขึ้ด

4. ข้อปูฟใดงตฒดฟองฒี่ดาเสดอต่อฒี่ปฝะชุปคฑะกฝฝปกาฝดาเดิดกาฝ สาปาฝถใช้ใดกาฝ วางแถดงาด ติดตาปปฝะเปิดถฟกาฝปฎิตัติงาด แฟะแก้ไข ปฝัตปฝุงกาฝปฎิตัติงาดให้เป็ดไปตาปแถดงาด ฒี่กาหดดไว้


ฝูปแตตของงตฒดฟอง

งตฒดฟองฒี่ใช้อผู่ใดสหกฝฑ์ปีหฟาผฝูปแตต ซึ่งแต่ฟะฝูปแตตปี ปฝะโผชด์แตกต่างกัดไป ขึ้ดอผู่กัตควาปต้องกาฝของถู้ใช้ ฝูปแตต งตฒดฟองฒี่สหกฝฑ์ใช้โดผฒั่วไป ได้แก่ งตฒดฟองแตต 2 ช่อง งตฒดฟองแตต 6 ช่อง แฟะงตฒดฟองแตต 8 ช่อง

งตฒดฟอง 2 ช่อง


การจัดทางบทดลอง

บาผหฟังจากตัดฒึกฝาผกาฝเงิดฒี่เกิดขึ้ดจากกาฝดาเดิดงาด ของสหกฝฑ์ตาปเอกสาฝ ปฝะกอตกาฝตัดฒึกตัฌชีใดสปุด ตัดฒึกฝาผกาฝขั้ดต้ด ปฝะกอตด้วผ สปุดเงิดสด สปุดซื้อ สิดค้า สปุดขาผสิดค้า สปุดฝาผได้ค่าตฝิกาฝ แฟะสปุด ฝาผวัดฒั่วไป โดผเฝีผงตาปฟาดัตก่อดหฟังฒี่ฝาผกาฝเงิดดั้ด เกิดขึ้ด จากดั้ด ถ่าดฝาผกาฝไปสปุดตัดฒึกฝาผกาฝขั้ดปฟาผ ปฝะกอตด้วผ สปุดตัฌชีแผกปฝะเบฒฒั่วไป ตัฌชีผ่อผ แฟะ ฒะเตีผดต่างๆ เฝีผตฝ้อผแฟ้ว เดื่องจากสหกฝฑ์กาฝเกษตฝ ตัดฒึกตัฌชีตาป หฟักกาฝตัฌชีคู่ฝาผกาฝเงิด ฒุกฝาผกาฝจะ ตัดฒึกตัฌชี 2 ด้าดเสปอ คือ ด้าดเดติต แฟะด้าดเคฝดิต ซึ่ง จาดวดเงิดฝวปด้าดเดติตจะต้อง เฒ่ากัตด้าดเคฝดิตเสปอ สหกฝฑ์จึงสาปาฝถธิสูจด์ควาปถูกต้องของกาฝตัดฒึก ตัฌชีตาปหฟักกาฝตัฌชี โดผกาฝจัดฒางตฒดฟอง


วิธีการแก้ไขหาข้อปิดพลาดเมื่องบทดลองไม่ลงตัว

เปื่องตฒดฟองปีผอดฝวปเดติตเฒ่ากัตผอดฝวปเคฝดิต (In Balance) ถือว่างตฒดฟองฟงตัว แต่ถ้างตฒดฟองไป่ฟงตัว (Out Balance) จะต้องตฝวจสอตหาข้อถิดธฟาด วิณีหาข้อถิดธฟาด ให้เฝิ่ปต้ดจากสิง่ สุดฒ้าผฒี่ได้กฝะฒา ปาแฟ้วใดงตฒดฟอง แฟ้วตฝวจผ้อดขึ้ดไปตาปฟาดัต ก็จะได้ธต ข้อถิดธฟาดฒี่จุดใดจุดหดึ่ง ซึ่งเป็ดสาเหตุฒาให้งตฒดฟองไป่ฟงตัว

1. ตฝวจสอตกาฝตวกเฟขใดช่องเดติต แฟะช่องเคฝดิตของงต ฒดฟองใหป่ 2. ตฝวจสอตเก็ตผอดคงเหฟือจากตัฌชีแผกปฝะเบฒปาฟงงต ฒดฟองถูกต้องหฝือไป่ 3. ตฝวจสอตกาฝหาผอดคงเหฟือใดตัฌชีแผกปฝะเบฒใหป่ 4. ตฝวจสอตกาฝฝวปผอดเดติต แฟะเคฝดิตใดตัฌชีแผก ปฝะเบฒใหป่ 5. ตฝวจสอตกาฝถ่าดตัฌชีจากสปุดฝาผวัดฒั่วไปไปตัฌชี แผกปฝะเบฒ


ใดกฝฑีงตฒดฟองฟงตัว ก็ปิใช่เป็ดเคฝื่องธิสจู ด์ว่า จะไป่ปี ข้อถิดธฟาดใดใดกาฝตัดฒึกตัฌชีแผกปฝะเบฒเฟผ ฒั้งดี้เธฝาะปี ข้อถิดธฟาดตางปฝะกาฝ ซึ่งจะไป่ปฝากฎให้เห็ดเปื่อฒางตฒดฟอง ข้อถิดธฟาดดังกฟ่าว ได้แก่

1.กาฝตัดฒึกถิดตัฌชี เช่ด ฝัตชาฝะหดี้จากดาผอุตฟ แต่ดาไปตัดฒึก ตัฌชีฟูกหดี้-ดาผอุดฝข้อถิดธฟาดอผู่ฒี่ตัฌชีฒั้งสองงตฒดฟองก็ฟง ตัวเธฝาะด้าดเคฝดิตฒั้ง 2 ตัฌชี 2.กาฝตัดฒึกฝาผกาฝถิดปฝะเบฒตัฌชี เช่ด จ่าผเงิดค่าต่อเติปอาคาฝ แฒดฒี่จะเดติต อาคาฝ(สิดฒฝัธผ์) แต่ดาไปเดติตค่าซ่อปแซป (ค่าใช้จ่าผ) ตัดฒึกด้าดเดติตฒั้ง 2 ตัฌชี จึงฒาให้ผอดฝวปของงต ฒดฟองเปฟี่ผดแปฟง 3.ควาปถิดธฟาดฒี่ชดเชผกัดหปดไป เช่ด ฝวปผอดตัฌชีเงิดเดือด สูงไป 300 ตาฒ แต่ขฑะเดีผวกัดก็ฝวปผอดตัฌชีฝาผได้ค่าซ่อปสูง ไป 300 ตาฒ ควาปถิดธฟาดฒั้งด้าดเดติตแฟะด้าดเคฝดิตด้วผ จาดวดเงิดฒี่เฒ่ากัดดี้ ผอดฝวปของงตฒดฟองก็ผังคงเฒ่ากัดฒั้ง 2 ด้าด 4.ควาปถิดธฟาดฒี่เกิดจากกาฝฟืปตัดฒึกตัฌชี ฒาให้เกิดฝาผกาฝ ตัฌชีฒั้งเดติตแฟะด้าดเคฝดิตงตฒดฟองก็ฟงตัว


เฒคดิคใดกาฝตฝวจสอตงตฒดฟอง ดอกเหดือจากฒี่กฟ่าวปาแฟ้ว

1 หาถฟต่างของผอดฝวปเดติตแฟะ เคฝดิตใดงตฒดฟองแฟ้วหาฝด้วผ 2 ได้เฒ่าไฝให้ดาตัวเฟขดี้ปาตฝวจ ตัฌชีใดงตฒดฟองฒี่ปีจาดวดเงิด เฒ่ากัตถฟฒี่หาฝได้ ซึ่งอาจผก ผอดปาฟงกฟัตข้าง กัด ตัวอย่างเช่น ถฟต่างฒี่ได้ 300 ตาฒ เปื่อหาฝ 2 จะได้ 150 ตาฒ ให้ตฝวจสอตตัฌชีฒี่ปีผอด 150 ตาฒ ว่าฟงถูกด้าดหฝือไป่ ถ้า ถ่าดฝาผกาฝด้าดเดติต 150 ตาฒ ปาเป็ดด้าดเคฝดิต 150 ตาฒ จะฒี ถฟฒาให้งตฒดฟองต่างกัด 300 ตาฒ เธฝาะผอดเดติตขาดไป 150 ตาฒ แต่ผอดเคฝดิตเกิดไป 150 ตาฒ

2 หาถฟต่างของงตฒดฟองด้วผ เฟข 9 ถ้าถฟฟัธณ์ฟงตัวให้ สัดดิษฏาดว่า อาจถ่าดตัวเฟข กฟัตหฟักก็ได้ ตัวอผ่างเช่ด ถ้า ถฟต่างได้ 36 ซึ่งหาฝด้วผ 9 ได้ ฟงตัว ควาปถิดธฟาดปาจาก กาฝถ่าดตัวเฟข 195 ตาฒ ปา เป็ด 159 ตาฒ ซึ่งปีถฟฒาให้งต ฒดฟองต่างกัด 36 ตาฒ (195159=36 เอา 9 หาฝ=4จะได้ ถฟฟัธณ์ฟงตัว)


สาหฝัตถู้ปฝะกอตกาฝ ฝะตตตัฌชีแฟะงตกาฝเงิดเป็ดสิ่งฒี่ควฝ ศึกษาเฝีผดฝู้ไว้ตา้ งเธฝาะดอกจากฒาให้ฝู้ถฟปฝะกอตกาฝของณุฝกิจ หฝือกิจกาฝของตดเองแฟ้ว กาฝศึกษาฏาดะกาฝเงิดผังสาปาฝถดาปา วิเคฝาะห์เธื่อปฝะเปิดสบาธคฟ่องของกิจกาฝ หฝือปฝะเปิดคุฑบาธ กาฝดาเดิดงาดด้าดกาฝเงิดได้ด้วผ สิ่งแฝกฒี่ควฝศึกษาเฝีผดฝูห ้ ฝือ เข้าใจควาปหปาผก็คือเฝื่องของงตกาฝเงิด

งบการเงิน คืออะไร

งบการเงิน (Financial Statement) เป็ดฝาผงาด ข้อปูฟฒางกาฝเงิดของกิจกาฝฒี่ได้จัดฒาหฝือจดตัดฒึกไว้ใด ฝอตฝะผะเวฟาหดึ่ง ฒีส ่ าปาฝถแสดงให้เห็ดถึงถฟกาฝดาเดิดกาฝ ฏาดะกาฝเงิด หฝือกาฝเปฟี่ผดแปฟงฏาดะกาฝเงิดของกิจกาฝใดฝอต ฝะผะเวฟาดั้ดๆ ซึ่งกญหปาผกาหดดให้กิจกาฝต้องดาเสดอ งตกาฝเงิดอผ่างด้อผปีฟะคฝั้ง


จุดม่ งหมายของงบการเงิน งตกาฝเงิดเป็ดกาฝดาเสดอฏาดะกาฝเงิดแฟะถฟกาฝดาเดิดงาดฒาง กาฝเงิดของกิจกาฝอผ่าง ปีแตตแถด โดผปีวัตถุปฝะสงค์เธื่อให้ข้อปูฟ เกี่ผวกัตฏาดะกาฝเงิด ถฟกาฝดาเดิดงาด แฟะกฝะแสเงิดสดของ กิจกาฝ ซึ่งเป็ดปฝะโผชด์ต่อกาฝตัดสิดใจเชิงเศฝษฏกิจของถู้ใช้งต กาฝเงิดกฟุ่ปต่าง ๆ ดอกจากดี้งตกาฝเงิดผัง แสดงถึงถฟกาฝ ตฝิหาฝงาดของท่าผตฝิหาฝซึ่งได้ฝัตปอตหปาผให้ดูแฟฒฝัธผากฝของ กิจกาฝ เธื่อฒี่จะตฝฝฟุ วัตถุปฝะสงค์ดังกฟ่าว งตกาฝเงิดต้องให้ข้อปูฟ ฒุกข้อดังต่อไปดี้เกี่ผวกัตกิจกาฝ

สิดฒฝัธผ์

กฝะแสเงิดสด

หดี้สิด

ส่วดของเจ้าของ

ฝาผได้แฟะค่าใช้จ่าผ ฝวปถึงถฟกาไฝขาดฒุด

เงิดฒุดฒี่ได้ฝัตจากถู้เป็ดเจ้าของแฟะกาฝจัดสฝฝส่วดฒุดให้ถู้เป็ดเจ้าของจาก ควาปสาปาฝถ ใดกาฝเป็ดเจ้าของ ข้อปูฟเหฟ่าดี้เป็ดข้อปูฟฒี่เปิดเถผใดหปาผเหตุปฝะกอตงตกาฝเงิด ช่วผถู้ใช้งตกาฝเงิดใดกาฝคาดกาฝฑ์ เกี่ผวกัตจังหวะเวฟาแฟะ ควาปแด่ดอดฒี่กิจกาฝจะก่อให้เกิดกฝะแสเงิดสดใดอดาคตของ กิจกาฝ


งตกาไฝขาดฒุด (Profit and Loss Statement หฝือ Income Statement)

งตกาไฝขาดฒุด หปาผถึง งตฒี่แสดงถฟกาฝดาเดิดงาดของกิจกาฝใด ฝอตฝะผะเวฟาตัฌชีฒี่กาหดดแต่จะต้องไป่เกิด 1 ปี เธื่อวัดถฟกาฝ ดาเดิดงาดของณุฝกิจว่าปีฝาผได้แฟะค่าใช้จ่าผใดฝอตฝะผะเวฟาดั้ดเฒ่าใด แฟะ เปื่อดาฝาผได้หักด้วผค่าใช้จ่าผแฟ้ว จะเป็ดกาไฝสุฒณิ(Net Income หฝือ Net Profit) หฝือขาดฒุดสุฒณิ (Net Loss)

งตกาไฝขาดฒุด คือ งตกาฝเงิดฒี่แสดงถฟกาฝดาเดิดงาดของกิจกาฝ สาหฝัตฝอตฝะผะเวฟาหดึ่ง อาจเป็ด 3 เดือด หฝือ 6 เดือด ปฝะกอตด้วผ ฝาผได้ หปาผถึง สิดฒฝัธผ์ฒี่กิจกาฝได้ฝัตปาจากกาฝปฝะกอต กิจกฝฝป ค่าใช้จ่าผ หปาผถึง ปูฟค่าต้ดฒุดค่าใช้จ่าผต่าง ๆ ฒี่เกิดจาก กาฝขาผสิดค้า กาไฝสุฒณิ หปาผถึง ส่วดของฝาผได้ฒี่เกิดกว่าต้ดฒุดขาผ ขาดฒุดสุฒณิ หปาผถึง ส่วดของฝาผได้ฒี่ต่ากว่าต้ดฒุดขาผ


ฝูปแตตแฟะกาฝจาแดกฝาผกาฝใดงตกาไฝขาดฒุด

เธื่อปฝะโผชด์ตอ่ กาฝตัดสิดใจของถู้ใช้งตกาฝเงิด กาฝตัฌชี กาหดดให้งตกาไฝขาดฒุดต้องแสดงหัวข้อ ฒี่เกี่ผวข้องต่อไปดี้ กาไฝจากกาฝดาเดิดงาดฒี่ต่อเดื่อง กาไฝ/ขาดฒุดจากกาฝผกเฟิกส่วดงาด ฝาผกาฝธิเศษ กาไฝขาดฒุดจากกาฝดาเดิดงาดต่อเดื่อง เป็ดกาฝ แสดงฝาผได้แฟะค่าใช้จ่าผจากกิจกฝฝปฒี่ตฝิษฒ ั คาดว่า จะผังคงดาเดิดต่อไป แต่ถ้าตฝิษัฒปีควาปตั้งใจฒี่จะ เฟิกดาเดิดงาดใดส่วดงาดใดส่วดงาดหดึ่งจะต้องแผก แสดง กาไฝ หฝือขาดฒุดจากกาฝผกเฟิกส่วดงาดออก จากกาฝดาเดิดงาดฒี่ผังคงดาเดิดอผู่ต่อไป กาไฝหฝือขาดฒุดธิเศษ เกิดจากเหตุกาฝฑ์ซึ่ง (1) ไป่เป็ดปกติเปือ่ เฒีผตกัตกิจกฝฝปฒั่วไปของ ตฝิษัฒ (2) ไป่เกิดขึ้ดเป็ดปฝะจา แฟะ (3) ปีจาดวด ฒี่เป็ดสาฝะสาคัฌตฝิษัฒจะต้องแผก แสดงฝาผกาฝดี้ออกจากกาฝดาเดิดงาด ตาปปกติ เช่ดกัดถฟกาฝดาเดิดงาดของตฝิษัฒสาปาฝถจะแสดง ได้หฟาผวิณี ดังดั้ดฝูปแตตของงตกาไฝขาดฒุดจึง แตกต่างกัดไป ขึ้ดอผู่กัตว่าจะปีฝาผฟะเอีผดปากด้อผ แค่ไหดฝวปฒั้งกาฝจัดฟาดัตของตัฌชีต่าง ๆ ด้วผ ฝาผกาฝฒี่ปักปฝากฎอผู่ใดงตกาไฝขาดฒุด ได้แก่


ฝาผได้หฝือขาผ แสดงถึงฝาผได้ฒี่ปาจากกาฝดาเดิดณุฝกิจหฟักของตฝิษัฒ โดผฒั่วไปแฟ้วคือกาฝขาผสิดค้าแฟะตฝิกาฝฒั้งหปดฒี่ขาผให้กัตฟูกค้า ฝาผได้ ปฝะเบฒดี้จะแสดงด้วผปูฟค่าหฝือฝาคาขาผก่อดหักค่าใช้จ่าผใดๆ ฝาผได้อื่ด เป็ดฝาผได้ฒี่ไป่ได้เป็ดส่วดหดึ่งของกาฝดาเดิดณุฝกิจหฟักของ ตฝิษัฒ ฝาผได้ปฝะเบฒดี้ปก ั จะแสดงด้วผจาดวดฒี่ได้ฝต ั หฝือคาดว่าจะได้ฝัตสุฒณิ จากต้ดฒุดฒี่เกี่ผวข้อง เช่ด กาไฝจากกาฝขาผเงิดฟงฒุด กาไฝจากกาฝขาผ สิดฒฝัธผ์ ค่าใช้จ่าผ คือ ฝาผกาฝฒี่หักออกจากฝาผได้ ซึ่งเป็ดไปตาปหฟักกาฝฝัตฝู้ ค่าใช้จ่าผฒี่ได้กฟ่าวไปแฟ้ว ตัวอผ่างเช่ด ต้ดฒุดสิดค้าฒี่ขาผ ค่าใช้จ่าผใดกาฝขาผ แฟะตฝิหาฝ เป็ดต้ด ต้ดฒุดขาผ แสดงต้ดฒุดของสิดค้าฒี่ซื้อปา หฝือต้ดฒุดกาฝถฟิตสิดค้า สาเฝ็จฝูป หฝือต้ดฒุดค่าตฝิกาฝ ซึ่งต้ดฒุดเหฟ่าดี้จะเกี่ผวธัดโดผตฝงกัตฝาผได้ ค่าเสื่อปฝาคา เป็ดค่าใช้จ่าผซึ่งตางคฝั้งก็ฝวปไว้ใดต้ดฒุดขาผ แต่ ตางคฝั้งก็แผก แสดงต่างหาก สาหฝัตถู้ถฟิตสิดค้าค่าเสื่อปฝาคาจะฝวปอผู่ใดต้ดฒุดขาผ เธฝาะว่าสิดฒฝัธผ์ถาวฝโดผเฉธาะโฝงงาด แฟะเคฝื่องจักฝ ส่วดปากจะใช้สาหฝัต กาฝถฟิตสิดค้า ดังดั้ดค่าเสื่อปฝาคาฒี่เกิดขึ้ดจากโฝงงาด แฟะเคฝื่องจักฝจึงถือ เป็ดต้ดฒุด ขาผโดผตฝงแต่สาหฝัตถู้ค้าปฟีกแฟะถู้ให้ตฝิกาฝจะฝวปค่าเสื่อปฝาคา ไว้ใดค่าใช้จ่าผ ใดกาฝขาผแฟะตฝิหาฝปากกว่าใดต้ดฒุดขาผ


ค่าใช้จ่าผใดกาฝขาผ แฟะตฝิหาฝ จะคฝอตคฟุปฝาผกาฝฒี่ไป่เกี่ผวกัตกาฝถฟิต สิดค้า เช่ด เงิดเดือดธดักงาดขาผ ค่าด้า ค่าไน แฟะค่าวัสดุสาดักงาด เป็ดต้ด กาไฝขั้ดต้ด คือ ถฟต่างฝะหว่างฝาผได้จากกาฝขาผกัตต้ดฒุดขาผของสิดค้า หฝือตฝิกาฝ เป็ดกาฝวัดควาปสาเฝ็จของตฝิษัฒใดกาฝฝักษาส่วดต่าง ฝะหว่าง ฝาผได้กัตต้ดฒุดกาฝถฟิต แฟะ/หฝือ ต้ดฒุดกาฝซื้อสิดค้าหฝือตฝิกาฝ กาไฝก่อดบาษี สะฒ้อดถึงกาไฝของตฝิษัฒหฟังจากหักค่าใช้จ่าผใดกาฝ ดาเดิดงาด ตวกฝาผได้อื่ด แฟะหักฝาผจ่าผฒี่ไป่ได้เกิดจากกาฝดาเดิดงาดของ ตฝิษัฒแฟ้ว สาหฝัตตฝิษัฒ ฒี่ปีถฟกาฝดาเดิดงาดขาดฒุดไป่ต้องเสีผบาษีเงิดได้ดต ิ ิ ตุคคฟ กาไฝก่อดฝาผกาฝธิเศษ (หากปีตัฌชีฝาผกาฝธิเศษ) แสดงถฟกฝะฒตของ บาษีฒี่ปีต่อควาปสาปาฝถใดกาฝฒากาไฝปกติ กาไฝสุฒณิ คือ ฝาผได้ส่วดฒี่ปากกว่าค่าใช้จ่าผ ถ้าค่าใช้จ่าผปากกว่าฝาผได้ ส่วดฒี่ปากกว่าดังกฟ่าวจะเฝีผกว่า ขาดฒุดสุฒณิ


เขีผดเป็ดสปกาฝได้ดังดี้ ฝาผได้-ค่าใช้จ่าผ = กาไฝ (ขาดฒุด) สุฒณิ

งตกฝะแสเงิดสด หปาผถึง งตฒี่แสดงถึงกาฝเปฟี่ผดแปฟงใด กฝะแสเงิดสดของกิจกาฝ โดผตอกถึงฒี่ปาแฟะฒี่ไปของกฝะแสเงิดสด ปฝะกอตด้วผ

1.กฝะแสเงิดสดจากกิจกฝฝปดาเดิดงาด คือ เงิดสดฝัตจ่าผ จฝิงฒี่ได้จากกาฝดาเดิดกิจกาฝ โดผไป่สดใจฝาผได้ฒี่ผังไป่ได้ ฝัตเงิดแฟะค่าใช้จ่าผฒี่ผังไป่ได้จ่าผเงิด 2.กฝะแสเงิดสดจากกิจกฝฝปฟงฒุด คือ กฝะแสเงิดสดฝัตจ่าผ จฝิงฒี่เกิดจากกาฝเปฟี่ผดแปฟงใดกาฝฟงฒุดของณุฝกิจใดส่วด ของฒี่ดิด อาคาฝ อุปกฝฑ์ เงิดฟงฒุด หากปีกาฝฟงฒุดเธิ่ป เช่ด ซื้อเคฝื่องจักฝ แสดงว่าปีกาฝใช้ไปของเงิดสด ใดฒางตฝง ข้าป หากปีกาฝขาผสิดฒฝัธผ์ออกไป จะถือว่าเป็ดแหฟ่งได้ปา ของเงิดสด 3.กฝะแสเงิดสดจากกิจกฝฝปกาฝจัดหาเงิด คือ กฝะแสเงิดสด ฝัตจ่าผจฝิงฒี่เกิดจากกาฝเปฟี่ผดแปฟงใดแหฟ่งฒี่ปาของเงิดฒุด ฒั้งฒี่เป็ดกาฝกู้ผืปฝะผะสั้ด แฟะฝะผะผาว


กาฝวิเคฝาะห์งตกาฝเงิดฒี่ปีถฟต่อกาฝ ตัดสิดใจฟงฒุดใดหฟักฒฝัธผ์ 1.กาฝวิเคฝาะห์โดผใช้อัตฝาส่วดฒางกาฝเงิด เป็ดกาฝดา ฝาผกาฝต่าง ๆ ใดงตดุฟแฟะงตกาไฝขาดฒุดปาหา อัตฝาส่วดฝะหว่างกัด แฟ้วฒาให้เกิดควาปหปาผถฟฟัธณ์ฒี่ ได้เฝีผกว่า อัตฝาส่วดฒางกาฝเงิด

2.กาฝวิเคฝาะห์โคฝงสฝ้างงตกาฝเงิด เป็ดกาฝวิเคฝาะห์ฒี่ดา ฝาผกาฝใดงตดุฟแฟะกาไฝขาดฒุดปาดาเสดอใดฝูปฝ้อผฟะ หฝือฒี่เฝีผกว่าอัตฝาส่วดตาปแดวดิ่ง

3.กาฝวิเคฝาะห์กาฝเติตโตหฝือแดวโด้ป เป็ดกาวิเคฝาะห์โดผ กาฝดาข้อปูฟใดงตดุฟแฟะงตกาไฝขาดฒุด ตั้งแต่สองปีขึ้ดไป ปาเปฝีผตเฒีผตกัด 4.กาฝวิเคฝาะห์งตกฝะแสเงิดสด เฝาสาปาฝถดูกาฝเคฟื่อดไหว ของฝาผกาฝเงิดสด แต่งออกเป็ด 2 ส่วดคือ แหฟ่งฒี่ปาแฟะ ใช้ไปของเงิดสดใดกิจกฝฝปต่างๆ สาหฝัตช่วงเวฟาหดึ่ง


งตแสดงฏาดะฒางกาฝเงิด หฝือ งตดุฟ งตแสดงฏาดะฒางกาฝเงิด หฝือ งตดุฟ คืองตฒี่จะแสดงข้อปูฟ ฏาดะฒางกาฝเงิดของกิจกาฝ ฑ วัดใดวัดหดึ่งของฝอตตัฌชี โดผจะ แสดง สิดฒฝัธผ์ หดี้สิด แฟะส่วดของเจ้าของ สาปาฝถอณิตาผ ควาปสัปธัดณ์ของส่วดต่างๆของ งตแสดงฏาดะฒางกาฝเงิด ได้จาก สปกาฝ สิดฒฝัธผ์ = หดี้สิด + ส่วดของเจ้าของ

สิดฒฝัธผ์ หปาผถึง ฒฝัธผากฝฒี่กิจกาฝคฝอตคฝองอผู่แฟะ สาปาฝถดาไปใช้ปฝะโผชด์ได้ใดอดาคต ซึ่งสิดฒฝัธผ์ สาปาฝถแต่ง ออกเป็ด 2 ปฝะเบฒคือ 1.สิดฒฝัธผ์หปุดเวีผด หปาผถึง สิดฒฝัธผ์ฒี่ปี สบาธคฟ่องสูงสาปาฝถ เปฟี่ผดเป็ดเงิดสดได้เฝ็ว หฝือสิดฒฝัธผ์ฒี่คาดว่าจะ ได้ใช้ปฝะโผชด์บาผใด ฝะผะเวฟา 1 ปี

2.สิดฒฝัธผ์ไป่หปุดเวีผด หปาผถึง สิดฒฝัธผ์ฒี่ กิจกาฝต้องถือไว้ผาวดาด ปากกว่า 1 ไป่ เป็ด สิดฒฝัธผ์ฒี่ปีสบาธคฟ่อง ด้อผ เช่ด ฒี่ดิด อาคาฝ เป็ดต้ด


หดี้สิด หปาผถึง บาฝะถูกธัดของกิจกาฝใดปัจจุตัด เป็ดบาฝะฒี่ จะส่งถฟให้กิจกาฝเสีผถฟปฝะโผชด์ฒางฒฝัธผากฝฒี่ปีปฝะโผชด์ใด อดาคต แต่หดี้สิดตางปฝะเบฒก็ปถ ี ฟดีกัตกิจกาฝเช่ด หดี้สิดกาฝค้า เธฝาะเป็ดหดี้สด ิ ฝะผะสั้ดไป่ปีดอกเตี้ผ ส่งถฟฒาให้กิจกาฝปีปฝะแส เงิดสดหปุดเวีผดใดกิจกาฝปากขึ้ด โดผหดี้สิดแต่งออกเป็ด 2 ปฝะเบฒดังดี้

1.หดี้สิดหปุดเวีผด หปาผถึง หดี้สิดฝะผะสั้ด ฒี่ต้องชาฝะบาผใด 1 ปี

2.หดี้สิดไป่หปุดเวีผด หปาผถึง หดี้สิดฝะผะผาว ฒี่ต้องใช้เวฟาใดหาฝชาฝะ ปากกว่า 1 ปี

ส่วดของเจ้าของ หปาผถึง ส่วดของเจ้าของกิจกาฝฒี่ปีส่วดได้ส่วด เสีผกัตสิดฒฝัธผ์ของกิจกาฝหฟังจากหักหดี้สด ิ แฟ้ว


เกณฑ์การบันทึกทางบัญชี หฟักๆ ปีอผู่ 2 ปฝะเบฒ คือเกฑฐ์กฝะแสเงิดสด แฟะเกฑฐ์คงค้าง

เกณฑ์กระแสเงินสด (Cash accounting) วิณีดี้จะต้องฒากาฝตัดฒึก ณุฝกฝฝปฒุกคฝั้งฒี่ปีกาฝ เคฟื่อดผ้าผของเงิดสด ให้ ขฑะฒี่วิณีหฟังจะตัดฒึกฒัดฒีฒี่ ปีณุฝกฝฝปเกิดขึ้ด โดผไป่ได้ สดใจว่าจะปีกาฝเคฟื่อดผ้าผ ของเงิดสดเปื่อไหฝ่ ณุฝกิจ ขดาดเฟ็กปักจะฒาตัฌชีแตต อ้างอิงกฝะแสเงิดสด เดื่องจากวิณีดี้ปีควาปง่าผกว่า

เกณฑ์คงค้าง (Accrual accounting) ด้วผเกฑฐ์กาฝตัดฒึกตัฌชี เช่ดดี้ องค์กฝจะฝัตฝู้ฝาผได้/ ค่าใช้จ่าผเปื่อปีกาฝเปฟี่ผดปือ ของสิดค้าแฟะตฝิกาฝ โดผไป่ สดใจว่าณุฝกฝฝปเหฟ่าดั้ดได้ปี กาฝชาฝะเงิดแฟ้วหฝือไป่


ตัวอผ่าง ตฝิษัฒ A ขาผเคฝื่องดูดทุ่ดให้ดาผ B ปูฟค่าฒั้งสิ้ด 1,000 ตาฒ เปื่อวัดฒี่ 9 ธพศจิกาผด แฟะฝัตชาฝะเงิดเปื่อวัดฒี่ 10 ณัดวาคป ด้วผ เกฑฐ์คงค้างดี้ ตฝิษัฒ A จะฒากาฝฝัตฝู้ว่าได้เกิดฝาผได้ขึ้ดกัตตฝิษฒ ั ตั้งแต่วัดฒี่ 9 ธพศจิกาผด แฟะใดงตกาไฝขาดฒุดก็ได้เกิดฝาผได้แฟ้ว ใดขฑะฒี่วัดฒี่ 10 ณัดวาคป ตฝิษัฒก็ฝัตฝู้ว่าได้ปีกาฝชาฝะหดีแ้ ฟ้วเฒ่าดั้ด

เหตุฒี่กาฝตัดฒึกตัฌชีด้วผเกฑฐ์คงค้างดั้ด ดีกว่าเกฑฐ์เงิดสดก็เธฝาะว่ากาฝฒาตัฌชีแตต เกฑฐ์คงค้างสาปาฝถสะฒ้อดสบาวะกาไฝ ขาดฒุดขององค์กฝได้ดีกว่า จฝิงอผู่ว่าฝาผได้ หฝือฝาผจ่าผหฟาผอผ่างดั้ดผังไป่ได้ฒากาฝชาฝะ เงิด แต่เป็ดฒี่แด่ชัดแฟ้วว่าบาฝะถูกธัดจาก ณุฝกฝฝปดั้ดได้เกิดขึ้ดแฟ้ว เป็ดต้ดว่าตฝิษัฒ A ได้ ฒากาฝซื้อสิดค้าปา 2,000 ตาฒ แฟะฒากาฝขาผ สิดค้าไป 10,000 ตาฒ แฟะผังไป่ได้ชาฝะหฝือฝัต ชาฝะค่าสิดค้าใดฒุกฝาผกาฝ ด้วผเกณฑ์เงิน สด ตัฌชีของตฝิษัฒ A จะไป่สาปาฝถแสดงอะไฝ ได้เฟผเสปือดหดึ่งว่าไป่ปีอะไฝเกิดขึ้ด ใดขฑะฒี่ ด้วผเกฑฐ์คงค้างจะปีกาฝแสดงผอดแฟ้วว่าได้ เกิดกาไฝ-ขาดฒุดขึ้ดปฝะกาฝใด


กาฝปฝัตปฝุงฝาผกาฝฒางตัฌชี (Adjusting Entries) คือกาฝ ปฝัตตัฌชีใดวัดสิด ้ งวด เธื่อให้ได้งตกาฝเงิดฒี่ถูกต้องตาปควฝ โดผจัดฒาขึ้ดตาปหฟักกาฝตัฌชีฒี่ฝัตฝองฒั่วไปบาผใต้ แป่ตฒ กาฝตัฌชี ซึ่งเป็ดไปตาปเกฑฐ์คงค้าง แฟะเกฑฐ์กาฝ ดาเดิดงาดต่อเดื่อง

กาฝปฝัตปฝุงฝาผกาฝ โดผปกติจะปฝัตปฝุง ฑ วัดสิ้ดงวด ตัฌชี หฝือเปื่อต้องกาฝปิดตัฌชี ซึ่งตัดฒึกฝาผกาฝปฝัตปฝุง ใดสปุดฝาผวัดฒั่วไป แฟ้วถ่าดฝาผกาฝไปผังตัฌชีแผกปฝะเบฒ เธื่อปฝัตปฝุงผอดให้ถก ู ต้อง ก่อดกาฝปิดตัฌชีแฟะออกงต กาฝเงิด

ดังดั้ด กาฝตัดฒึกกาฝปฝัตปฝุงฝาผกาฝ ดัตเป็ดขั้ดตอดหดึง่ ฒี่ สาคัฌของวงจฝกาฝตัฌชีเธื่อให้ได้งตกาฝเงิดฒี่ถูกต้องตาป หฟักกาฝตัฌชีฒี่ฝัตฝองฒั่วไป จึงต้องฒาฒุกคฝั้งก่อดกาฝปิด ตัฌชี แฟะออกงตกาฝเงิด


รายได้รับล่วงหน้า รายได้รับล่วงหน้า เป็ดกาฝฝัตเงิดค่าสิดค้า/ตฝิกาฝไว้ ฟ่วงหด้า ผังไป่สาปาฝถฝัตฝู้เป็ดฝาผได้ เดื่องจากผังไป่ได้โอด ควาปเสี่ผงแฟะถฟตอตแฒด (2R = Risk & Reward) ใดฒาง ตัฌชีปีสถาดะเป็ด "หดี้สิด" ฒี่กิจกาฝปีบาฝะต้องปฎิตัติ เงินรับล่วงหน้า หฝือเงิดปัดจา เป็ดกาฝฝัตเงิดไว้เธื่อ ปฝะกัดว่าฟูกค้าจะปฎิตัติตาปข้อตกฟง ปีสถาดะเป็ด "หดี้สิด" เช่ดเดีผวกัด รายได้รับล่วงหน้า คือ จาดวดเงิดฒี่กิจกาฝได้ฝัตชาฝะ จากฟูกค้าเธื่อเป็ดค่าสิดค้าหฝือตฝิกาฝแฟ้ว แต่จดถึงวัดสิ้ด งวดกิจกาฝผังไป่ได้ส่งปอตสิดค้าหฝือตฝิกาฝดั้ดให้แก่ฟูกค้า หฝืออาจจะส่งปอตสิดค้าหฝือตฝิกาฝไปต้างแฟ้วแต่เป็ดเธีผง ตางส่วด ส่วดฒี่เหฟือฒี่ผังไป่ได้ส่งปอตสิดค้าหฝือตฝิกาฝดั้ด เฝาเฝีผกว่า “ฝาผได้ฝัตฟ่วงหด้า” กาฝฒี่ฝัตเงิดจากฟูกค้าปา แฟ้วแต่ผังไป่ได้ส่งปอตสิดค้าหฝือตฝิกาฝให้ ตาปเกฑฐ์คง ค้างแฟ้วจะถือว่าฝาผได้ผังไป่เกิดขึ้ดเดือ่ งจากผังไป่ได้สง่ ปอต สิดค้าหฝือตฝิกาฝ แต่จะถือว่าเป็ดหดี้สิดเธฝาะปีบาฝะถูกธัด ฒี่จะต้องส่งปอตสิดค้าหฝือตฝิกาฝให้กัตฟูกค้าใดอดาคต เธฝาะได้ฝัตเงิดแฟ้วแฟะ “ฝาผได้ฝัตฟ่วงหด้า” ดี้ก็จะจัดเป็ด หดี้สิดหปุดเวีผด ฒั้งดี้เดื่องจากบาฝะถูกธัดฒี่จะต้องส่ง ปอตสิดค้าหฝือตฝิกาฝใดอดาคตดั้ดจะต้องส่งปอตใด อดาคตอัดใกฟ้


รายได้ค้างรับ ฝาผได้ค้างฝัต คือ ฝาผได้ฒี่เกิดขึ้ดใดงวดตัฌชีปจั จุตัด แต่ ผังไป่ได้ฝัตเงิด แฟะจะได้ฝัตเงิดใดงวดตัฌชีถด ั ไป เช่ด ค่าเช่า ค้างฝัต ดอกเตี้ผค้างฝัต ฯฟฯ ซึ่งฝาผได้ค้างฝัตถือเป็ด สิดฒฝัธผ์หปุดเวีผด

เดติต ฝาผได้ค้างฝัต xxx >> เป็ดฝาผกาฝสิดฒฝัธผ์ใดงตดุฟ เคฝดิต ฝาผได้ค้างฝัต xxx >> เป็ดฝาผกาฝฝาผได้ใดงตกาไฝ ขาดฒุด ตัวอผ่าง ตฝิษัฒทากณดาคาฝ 1,000,000 ตาฒ โดผได้ฝัตดอกเตี้ผ 3% เป็ดกาฝทากแตตปฝะจา 3 เดือด โดผได้เฝิ่ปทากใดวัดฒี่ 1 ธ.ผ.59 เดติต ดอกเตี้ผค้างฝัต 5,000 เคฝดิต ดอกเตี้ผฝัต 5,000 เปื่อได้ฝัตเงิดฝาผได้ดอกเตี้ผฝัต ใดวัดฒี่ 1 กุปบาธัดณ์ 2560 จะตัดฒึก ฝาผกาฝเธื่อตัดฒึกเงิดสดฒี่ได้ฝัตแฟ้วฟ้างตัฌชีดอกเตี้ผค้างฝัตฒิ้งไป เดติต เงิดสด 7,500 เคฝดิต ดอกเตี้ผค้างฝัต 5,000 ดอกเตี้ผฝัต 2,500


ค่าใช้จ่าผจ่าผฟ่วงหด้า (Prepaid Expenses) คือค่าใช้จ่าผฒี่กิจกาฝจ่าผเงิดใดงวดตัฌชีปัจจุตัด แต่ผังใช้ตฝิกาฝ หฝือปฝะโผชด์ผังไป่หปดจะต้องไปใช้ใดงวดหด้า ถือเป็ดกาฝจ่าผฟ่วงหด้า ค่าใช้จ่าผจ่าผฟ่วงหด้าจึงถือเป็ดสิดฒฝัธผ์หปุดเวีผด ฝาผกาฝปฝัตปฝุงจึงตัดฒึกได้ 2 ฟักษฑะ

กฝฑี 1 ถ้าตอดฒี่จ่าผเงิดฟ่วงหด้า ตัดฒึกไว้เป็ดค่าใช้จ่าผ ตัดฒึก เดติต ค่าใช้จ่าผ xx เคฝดิต เงิดสด xx ฝาผกาฝปฝัตปฝุง เดติต ค่าใช้จ่าผจ่าผฟ่วงหด้า xx เคฝดิต ค่าใช้จ่าผ xx


ตัวอผ่าง กิจกาฝจ่าผค่าเช่าอาคาฝ 12,000 ตาฒ สาหฝัต ฝะผะเวฟา 6 เดือด เฝิ่ปวัดฒี่ 1 ธ.ผ. 2550 ตัดฒึกไว้ใดบัญชีคา่ เช่า ให้ปฝัตปฝุงตัฌชีวัดฒี่ 31 ณัดวาคป 2550 ต้องตอตคาถาป 1. กิจกาฝตัดฒึกไว้ใดตัฌชีคา่ ใช้จ่าผ คือ ค่าเช่า ฝาผกาฝปฝัตปฝุง เดติต ค่าเช่าจ่าผฟ่วงหด้า xx เคฝดิต ค่าเช่า xx 2. กาหดดฝะผะเวฟากี่เดือด เดือดฟะเฒ่าไฝ ฝะผะเวฟา 6 เดือด เดือดฟะ 2,000 ตาฒ 3. ฝะผะเวฟาฟ่วงหด้าอผูช่ ่วงเวฟาไหด 4. ฝาผกาฝปฝัตปฝุง 31 ณัดวาคป 2550 เดติต ค่าเช่าจ่าผฟ่วงหด้า (4*2000) 8,000 เคฝดิตค่าเช่า 8,000 ปฝัตปฝุงค่าเช่าจ่าผฟ่วงหด้าฝะผะเวฟา 4 เดือด

กฝฑี 2 ถ้าตอดฒี่จ่าผเงิดฟ่วงหด้า ตัดฒึกไว้เป็ดสิดฒฝัธผ์ ตัดฒึก เดติต ค่าใช้จ่าผจ่าผฟ่วงหด้า xx เคฝดิต เงิดสด xx ฝาผกาฝปฝัตปฝุง เดติต ค่าใช้จ่าผ xx เคฝดิต ค่าใช้จ่าผจ่าผฟ่วงหด้า xx


ตัวอผ่าง กิจกาฝจ่าผค่าเช่าอาคาฝ 12,000 ตาฒ สาหฝัตฝะผะเวฟา 6 เดือด เฝิ่ปวัดฒี่ 1 ธ.ผ. 2550 ตัดฒึกไว้ใดตัฌชีค่าเช่าจ่าผฟ่วงหด้า ให้ ปฝัตปฝุงตัฌชีวัดฒี่ 31 ณัดวาคป 2550 ต้องตอตคาถาป 1. กิจกาฝตัดฒึกไว้ใดตัฌชีสิดฒฝัธผ์ คือ ค่าเช่าจ่าผฟ่วงหด้า ฝาผกาฝปฝัตปฝุง เดติต ค่าเช่า xx เคฝดิต ค่าเช่าจ่าผฟ่วงหด้า xx 2. กาหดดฝะผะเวฟากี่เดือด เดือดฟะเฒ่าไฝฝะผะเวฟา 6 เดือด เดือดฟะ 2,000 ตาฒ 3. ฝะผะเวฟาค่าใช้จ่าผของปีอผู่ช่วงเวฟาไหด 4.ฝาผกาฝปฝัตปฝุง 31 ณัดวาคป 2550 เดติต ค่าเช่า (2*2000) 4,000 เคฝดิตค่าเช่าจ่าผฟ่วงหด้า 4,000 ปฝัตปฝุงค่าเช่าจ่าผฝะผะเวฟา 2 เดือด


บัญชีเบื้องต้น1  

เป็นเนื้อหาในการเรียนบัญชีเบื้องต้น1

บัญชีเบื้องต้น1  

เป็นเนื้อหาในการเรียนบัญชีเบื้องต้น1

Advertisement