Page 1

สื่ อออนไลน์ ก็คือสื่ อของสังคม ที่เปิ ดโอกาสให้ไม่วา่ ใครก็สามารถนาเสนอข่าวสารและข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ให้บุคคลอื่นๆ ได้รับรู ้ ซึ่ งมีอยูใ่ นหลากหลายรู ปแบบเช่น เว็บบล็อค เว็บบอร์ ด YouTube, Hi5, Facebook, Twister, My Space วิทยุออนไลน์ ทีวอี อนไลน์ etc. โดยอาจจะมีท้ งั การนาเอาเรื่ องราวของตัวเอง หรื อประสบการณ์สิ่งที่ได้พบ การสอนความรู ้ต่าง ๆ หรื อแม้ กระทั้งเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยที่ตวั เองมีความรู ้หรื อมีความถนัด และแน่นอนว่าเมื่อคนได้เจอ "คนคอเดียวกัน" ความสนุกที่ได้รู้จกั แชร์ ประสบการณ์ร่วมกัน หรื อได้ขยายวงเพื่อนฝูงที่ชอบเหมือนๆ กันออกไป และยัง สามารถรับชม รับฟังวิทยุออนไลน์และทีวอี อนไลน์ ได้ทางอินเตอร์ เนตที่สะดวกสบาย โดยไม่ตอ้ งเปิ ดทีวี หรื อเปิ ดวิทยุ สิ่ งเหล่านี้ก็กลายเป็ นจุดหนึ่งที่ทาให้ สื่ อออนไลน์ ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา สื่ อออนไลน์ ไม่เพียงแต่จะใช้ในการนาเสนอข่าวสารและข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ให้บุคคลอื่นๆ ได้รับรู ้เท่านั้น ปั จจุบนั ยังมีความสาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ธุ รกิจโฆษณา ที่ธุรกิจโฆษณานิยมใช้สื่อออนไลน์ เพราะว่าใช้งบ น้อย ไม่สิ้นเปลือง และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดี ซึ่ งตอนนี้ตลาดสื่ อออนไลน์กาลังเติบโต สื่ อ ออนไลน์จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่นกั โฆษณาเลือกใช้


ั ื่ ออนไลน์ในสงคมปั อิทธิพลของสอ จจุบ ัน

การติดต่อสื่ อสารคือปั จจัยหลักในการดารงชีวติ ของสัตว์สังคมชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า มนุษย์ มนุษย์เริ่ มมีการ ติดต่อกันมาช้านาน ทั้งการเผชิ ญหน้าโดยตรง ผ่านการพูดคุย รวมถึงการสื่ อสารผ่านสื่ อซึ่ งยังคงมีไม่มากนัก และยังไม่ทนั สมัยเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะทุกวันนี้สื่อถูกสร้างขึ้นเหลือคณา จนบางครั้งตัวมนุษย์เองยังต้องวิง่ ตาม ทันบ้าง ไม่ทนั บ้าง โดย ธรรมชาติของมนุษย์คือการดารงชีพผ่านสังคม พร้อมกันนั้นยังใช้วฒั นธรรมเป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้ แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้นไปอีก เปรี ยบเสมือนกาวที่คอยประสานภาพแต่ละภาพที่เฟ้ นตัวเองหรื อโดนเลือกเฟ้ นให้ ต้องมาอยูร่ วมกัน กลายเป็ นภาพที่สมบูรณ์ในที่สุด ด้วยเหตุแห่งการดารงชีวติ ในลักษณะนี้จึงหนีไม่พน้ ที่จะต้องมีสื่อเพื่อใช้สื่อ สารกันในกลุ่มกับนอกกลุ่ม และ นับวันอิทธิ พลของเจ้าสื่ อเหล่านี้นี่เองที่เริ่ มจะคล้าย เข็มทิศที่คอยกาหนดวิถีชีวติ ให้กบั มนุษย์แบบไม่รู้ตวั ก็ เป็ นได้ในอดีตสื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ล้วนแต่เคยอยูใ่ นยุคที่รุ่งเรื่ องมาแล้วทั้งนั้น จนกระทัง่ ปั จจุบนั สื่ อ ต่างๆ ก็ยงั คงรุ่ งเรื องอยู่ เพียงแต่เริ่ มมีโทรคมนาคม สื่ อออนไลน์ เสริ มเข้ามากลายเป็ นโครงข่ายสลับซับซ้อน และหลายครั้งกลับดูวนุ่ วายเข้าไปแทนที่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เกิดเพราะมนุษย์รู้จกั ผลิตภาษาขึ้นมาใช้เอง ภาษาที่มีความคิดเป็ นกระบวนการหลัก สื่ อชนิดนี้จึง ยังคงความขลังถึงปัจจุบนั สื่ อวิทยุ คือสื่ อที่เปิ ดรับง่ายที่สุด เพราะแม้กระทัง่ ผูไ้ ม่รู้หนังสื อก็สามารถทาความเข้าใจได้ สื่ อโทรทัศน์คือ สื่ อที่สามารถเข้าถึงอารมณ์ ความเข้าใจง่ายที่สุด สื่ อชนิดนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมาก อีกสื่ อที่ลืมไม่ได้ สื่ อโทรคมนาคม เพราะความรวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ คือความปรารถนาของมนุษย์ในการรับสื่ ออย่างแท้จริ ง สื่ อออนไลน์ คือเครื่ องมือที่ยอ่ โลก แต่มนั ก็เป็ นโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย หนาซ้ าที่อนั ตรายที่สุด ณ เวลานี้ สื่ อข้ อความทางโทรศัพท์ ด้วยความสะดวกสบายเวลารับข้อมูล สื่ อชนิดนี้จึงสามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้ เร็ วที่สุดในเวลานี้ดงั นั้นสื่ อทุกชนิดจึงล้วนเป็ นเครื่ องมือในการหาประโยชน์ของผูท้ ี่ตอ้ งการมันสามารถเข้า มามีอิทธิ พลต่อชีวติ มนุษย์ในทุกด้าน และแทบทุกคน


Social Media คืออะไร สาหรับในยุคนี้ เราคงจะหลีกเลี่ยงหรื อหนีคาว่า Social Media ไปไม่ได้ เพราะไม่วา่ จะไปที่ไหน ก็จะพบเห็น มันอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งหลายๆ คนก็อาจจะยังสงสัยว่า “Social Media” มันคืออะไรกันแน่ วันนี้เราจะมารู ้จกั ความหมายของมันกันครับ คาว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่ งในที่น้ ีจะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่ งมีขนาดใหม่มากในปั จจุบนั คาว่า “Media” หมายถึง สื่ อ ซึ่ งก็คือ เนื้อหา เรื่ องราว บทความ วีดีโอ เพลง รู ปภาพ เป็ นต้น ดังนั้นคาว่า Social Media จึงหมายถึง สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดย ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นนั่ เอง พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรื อคนเราที่ตอ้ งการติดต่อสื่ อสารหรื อมี ปฏิสัมพันธ์กนั จากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่ งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถ ติดต่อหรื อโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยี เว็บพัฒนาเข้าสู่ ยคุ 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรี ยกว่า web application ซึ่ งก็คือเว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรื อโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานมากขึ้น ผูใ้ ช้งานแต่ ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผา่ นหน้าเว็บ

เว็บ Social Media แบ่ งตามหมวด หมวดการสื่ อสาร (Communication)  Blogs: Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox  Internet forums: vBulletin, phpBB  Micro-blogging: Twitter,Plurk, Pownce, Jaiku  Social networking: Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply  Social network aggregation: FriendFeed, Youmeo  Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com


1 สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารและราย ละเอียดได้ตามที่ตอ้ งการ 2 ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ในวงกว้างและรวดเร็ ว 3 การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว 4 สามารถวัดผลตอบกลับการสื่ อสาร ได้ในทันทีดว้ ยตัวสื่ อเอง 5

ดาวน์โหลดซอฟแวร์

6

ดาวโหลดวิดีโอ

7

ช็อปปิ ง้ จากสือ่ ออนไลน์


1 ไม่มีความลับ 2 ความเป็ นส่ วนตัวหายไป 3 สังคมตกต่า 4 เว็บไซต์ปลอมเกิดขึ้น 5 ภัยจากการโหลดไฟล์ผา่ นทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นไวรัส 6 อันตรายจากการแชท

media  

media Online. The influence of online media. Social Media Advantages and disadvantages