Page 1

วารสาร โรงเรียนหนองนา้ ส้มวิทยาคม ฉบับที่ ๑ ปี ที่ ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วันงดสู บบุหรี่ โลก โรงเรี ยนสนับสนุนกิจกรรมวันงดสู บบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุ ข กาหนดให้วนั ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็ นวันงดสูบบุหรี่ โลก โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กบั นักเรี ยนใน โรงเรี ยนหนองน้ าส้มวิทยาคม ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖ จานวน ๑๒๔ คน ณ บริ เวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุ ข กาหนดให้วนั ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็ นวันงดสูบบุหรี่

โลก โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กบั นักเรี ยนใน โรงเรี ยนหนองน้ าส้มวิทยาคม ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖ จานวน ๑๒๔ คน ณ บริ เวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองนา้ ส้มวิทยาคม

หน ้า 1


วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองนา้ ส้มวิทยาคม

หน ้า 2


วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองนา้ ส้มวิทยาคม

หน ้า 3


วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองนา้ ส้มวิทยาคม

หน ้า 4

จดหมายข่าวโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม  
จดหมายข่าวโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม  
Advertisement