Page 1

แบบฝกทักษะ การแปลง เลขฐาน คําสั่ง : ใหนักเรียนแปลงเลขฐาน 10 ใหเปนเลขฐาน 2 ตอไปนี้ ขอ 1

85 = วิธีทํา

ขอ 4 222 = 2

ขอ 2 143 = วิธีทํา

วิธีทํา

2

ขอ 5 240 = 2

ขอ 3 200 = วิธีทํา

ชื่อ ………………………………… เลขที่ ……………. ชั้น................

วิธีทํา

2

ขอ 6 254 = 2

วิธีทํา

2


ขอ 7 1FA = วิธีทํา

ขอ 8

16

10

77 = 16

วิธีทํา

10

ขอ 9 200 = วิธีทํา

8

10


ขอ 10 110 = 2

10

วิธีทํา

ขอ 11 101 = 2

วิธีทํา

10

ขอ 12 F0FD = 16

วิธีทํา

8


ตอนที่ 2: 1. ใหนักเรียนแปลงเลขฐาน 2 ตอไปนี้ใหเปนเลขฐาน 8 และ ฐาน 16 เลขฐาน 2

เลขฐาน 8

เลขฐาน 16

1001 1000 1010 1101 1101 1110 76104 1111 1010 1000 0001 0100 1010 A78FD0A 0011 0111 1011 1110 1111 0101 7011256 8AF0D24 023251 61213267 7 81BFC01 8FD1249A 1111 0101 1011 1000 1010 1111 0010 0101 1110 1100 1010 1011 1100 1001 6713451 3314 234 F782F5D CAGF413 1001 1000 1001 1010 1111 1011 0111 0F0D0B 712623 0000 0010 1011 0111 0110 1000 1111 0101 1000 1011 0111 1000 1111 0110

แบบฝึกหัดการแปลงเลขฐาน  

แบบฝึกหัดให้ทำตามคำสั่ง

แบบฝึกหัดการแปลงเลขฐาน  

แบบฝึกหัดให้ทำตามคำสั่ง