Page 1

แบบทดสอบความรรรู้เรรรื่ องสมมุนไพรไทยททรื่นนารรรู้

1. กระชาย สรรพคมุณ ชนวยในการบบารมุ งรน างกายใหรู้กระชมุนมกระชวยกระปรทร กระเปรน า

2.กระเททยม สรรพคมุณ ชนวยรรักษาแผลททรื่เนนาเปรรื่ อยและเปป็ นหนอง ปรู้ องกรันโรคเบาหวาน และชนวยขจรัดพพิษสารตะกรัวรื่

3.กระเจทจี๊ยบ สรรพคมุณ ชนวยบบารมุ งเลรอด ชนวยลดอาการไอ ชนวยขรับปรั สสวะ เปป็ นยาระบาย มทวตพิ ามพินซท สรง ชนวยแกรู้อาการเลรอดออกตาม ไรฟรัน ชนวยรรักษาอาการตนอมลรกหมากโต

4.กระเพรา สรรพคมุณแกรู้ทอรู้ งอรดทรู้องเฟรู้ อ รรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และชนวยลดระดรับนบราตาลในเลรอดไดรู้


5.ขมพิรน สรรพคมุณชนวยแกรู้ปรัญหาโรคผพิวหนรังตนางๆ ชนวยสมานแผล แกรู้ผรรื่นครัน

6.ขนา สรรพคมุณชนวยแกรู้อาการปวดทรู้อง หรร อจมุกเสท ยดแนนน ชนวยขรับลม

7.ขพิง สรรพคมุณชนวยแกรู้ทอรู้ งอรด จมุกเสท ยด แนนนทรู้อง หอบไอ และคลรรื่นไสรู้อาเจทยน

8.ขทรเหลป็ก สรรพคมุณชนวยแกรู้อาการนอนไมนหลรับ หรร อโรคประสาท แกรู้หรด แกรู้รรังแค เปป็ นยาระบาย

9.งาดบา


สรรพคมุณชนวยบบารมุ งกบาลรังใหรู้มทแรง ใหรู้ความอบอมุนนแกนรนางกาย มทแคลเซทรื่ ยมสร ง

10.ใบชะพลร สรรพคคณรรักษาโรคเบาหวาน ละลายเสมหะ แกรู้ไขอาการทรู้องอรดทรู้องเฟรู้ อ ชนวยรรักษาอาการโรคหร ดหอบและโรคบพิด

11.ชะอม สรรพคคณชนวยขรับลมในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการจรักเสท ยดแนนน ชนวยบบารมุ งสายตาย ทบาใหรู้กระดรกและฟรันแขป็งแรง มท สารตรู้านอนมุมรลอพิสระสรง ชนวยตรู้านมะเรป็ ง 12.

แบบทดสอบความรู้เรื่องสมุนไพรไทยที่น่ารู้  

สมุนไพรไทยที่น่ารู้

แบบทดสอบความรู้เรื่องสมุนไพรไทยที่น่ารู้  

สมุนไพรไทยที่น่ารู้

Advertisement