Page 1

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za

Rok: 2010 Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI Priezvisko a titul

01 Meno

Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia)

02

03

/

Adresa trvalého pobytu pobytu na území SR, kde sa daňovník zvyčajne zdržiaval Ulica a číslo

04 PSČ

Názov obce

05

06

Štát

07 Číslo telefónu

08 Suma do výšky 2 % zaplatenej dane daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % 09 Zaplatená zaplatenej dane Suma do výšky 2% zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)

10

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia. Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

Dátum zaplatenia dane

11 Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI Obchodné meno alebo názov 12 ŠTUDIJNÝ FOND, nezisková organizácia Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo 13 Sučany, 038 52, Komenského 215 Právna forma 14 nezisková organizácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) 15 3 7 8 1 5 8 7

3

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

V

dňa Podpis daňovníka


POSTUP PRI DAROVANÍ 2% Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2011 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011, ktorému chcete poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €. 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa. 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali. 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní nato, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov 1. Do 15.02.2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011. 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia. 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa. Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2011 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €. 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa. 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali. 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane; Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany, Študijný fond

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you