Page 1

Prihláška strana 1/2

Štipendium Milana Hodžu – P r i h l á š k a O sebe [príhlášku vypĺňajte prosím čitateľne alebo PALIČKOVÝM písmom] Meno a priezvisko žiaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum a miesto narodenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trvalé bydlisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prechodné bydlisko (alebo bydlisko kde je žiak zastihnuteľný) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonický kontakt . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Záujmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mimoškolská činnosť žiaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úspechy, súťaže, ocenenia žiaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O škole Názov školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ročník, trieda . . . . . . . . . . . . . Triedny učiteľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontakt na triedneho učiteľa (tel. č.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riaditeľ školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontakt na riaditeľa školy (tel. č.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 obľúbené predmety v škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Priemer všetkých známok na poslednom (polročnom) vysvedčení . . . . . . O rodičoch Meno matky (alebo zákonného zástupcu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamestnanie matky. . . . . . . . . . . . . . . . . . Priemerný mesačný príjem matky v čistom . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonický kontakt na matku . . . . . . . . . . . . Matkin e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno otca (alebo zákonného zástupcu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamestnanie otca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Priemerný mesačný príjem otca v čistom . . . . . . . . . . . . Telefonický kontakt na otca. . . . . . . . . . . . Otcov e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celkový čistý príjem rodičov za kalendárny rok 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymn{zia v Sučanoch, občianske združenie Bilingv{lne gymn{zium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany, Slovakia URL: www.sucanyalumni.sk Email: sucany.alumni@gmail.com IČO: 42069343 DIČ: 2022902277 Bank. spojenie: 2629 744 559 / 0200


Prihláška strana 2/2

O súrodencoch Počet súrodencov . . . . . . Súrodenec 1 (meno a priezvisko, rok narodenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Škola - ročník/zamestnanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Súrodenec 2 (meno a priezvisko, rok narodenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Škola - ročník/zamestnanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ďalší súrodenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iné – tu prosím v prípade potreby uveďte ďalšie informácie podľa Vás dôležité pre rozhodovanie o pridelení štipendia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čestne prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé. V inom prípade, kandidát stráca nárok na štipendium a musí ho bezodkladne vrátiť v plnej výške na účet Sučany Alumni. Sučany Alumni má právo si vyžiadať od víťazného kandidáta oficiálne potvrdenia o uvedených skutočnostiach a o čerpaní prostriedkov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno a podpis kandidáta na štipendium Dátum: . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno a podpis jedného zákonného zástupcu Dátum: . . . . . . .

Vyplnenú prihlášku pošlite prosím naskenovanú, elektronicky na emailovú adresu:

sucany.alumni@gmail.com Termín

na podanie prihlášky je

31. máj 2012. Kandidáti budú

následne informovaní o prijatí prihlášky cez e-mail, prípadne telefonicky. Slávnostné vyhlásenie víťaza Štipendia Milana Hodžu sa uskutoční na Garden Party (záhradnej slávnosti), ktorá sa koná vždy posledný školský júnový víkend v sobotu v priestoroch Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Sučany Alumni si vyhradzuje právo neudeliť štipendium v prípade nedostatku vhodných kandidátov. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte sucany.alumni@gmail.com .

Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymn{zia v Sučanoch, občianske združenie Bilingv{lne gymn{zium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany, Slovakia URL: www.sucanyalumni.sk Email: sucany.alumni@gmail.com IČO: 42069343 DIČ: 2022902277 Bank. spojenie: 2629 744 559 / 0200


Prihláška Štipendium Milana Hodžu 2012  

Prihláška Štipendium Milana Hodžu 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you