Page 1

konkurs Grafika // Symbol // Prawa Cz³owieka http://humanrightslogo.net

Najwiêkszy ” konkurs kreatywny w historii”

Zag³osuj przed 17 wrzeœnia!

Trzeciego maja br. rozpocz¹³ siê ogólnoœwiatowy konkurs projektowy maj¹cy na celu dokonanie wyboru znaku, który zostanie graficzn¹ ilustracj¹ dla wielkich idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka. Do tego wyzwania nazwanego ju¿ „najwiêkszym kreatywnym konkursem w historii” stanêli amatorzy i profesjonalni projektanci z ca³ego œwiata zg³aszaj¹c do oceny ponad 15 tysiêcy propozycji. Organizator (MSZ Niemiec) zaprosi³ do jury zarówno uznanych w œwiecie grafików, jak i laureatów pokojowej nagrody Nobla, wielu ministrów

ponad 15 tysiêcy zg³oszeñ miêdzynarodowe jury wybrano 10 finalistów w tym projekt z Polski g³osowanie trwa do 17.09.br. spraw zagranicznych oraz dzia³aczy na rzecz praw cz³owieka. W wyniku pierwszej tury otwartego g³osowania a nastêpnie obrad jury wy³oniona zosta³a najpierw pierwsza setka a nastêpnie fina³owa dziesi¹tka najlepszych projektów – w tym projekt z POLSKI!


Konkurencja i g³osowanie

Fina³owa 10 w pe³nych wersjach kolorowych oraz w formie rysunków uproszczonych (na podst. materia³ów nades³anych przez autorów).

Konkurs wszed³ w koñcow¹ fazê. Dokonanie ostatniego wyboru 1 z 10 le¿y teraz w gestii obywateli ca³ego œwiata. Istotne jest wiêc, by swój g³os w  konkursie odda³o jak najwiêcej osób z jak najszerszego krêgu kultur. Niestety brak polskiej wersji strony internetowej konkursu oraz brak komunikatów prasowych w  jêzyku polskim powoduje, i¿ niewiele osób w naszym kraju mog³o siê o tym dowiedzieæ. Proszê wiêc wszystkich czytaj¹cych te s³owa o popularyzacjê tych informacji, by jak najwiêksza spo³ecznoœæ mia³a mo¿liwoœæ wziêcia w tym udzia³u – czas nagli! Fina³owe g³osowanie odbywa siê wy³¹cznie przez internet. Nie jest przy tym wymagana rejestracja – wystarczy wejœæ na stronê http://humanrightslogo.net/ i klikn¹æ „Vote” przy tych znakach, które w Waszych oczach najlepiej spe³niaj¹ wszystkie kryteria dla ogólnoœwiatowego symbolu Praw Cz³owieka.

Dlaczego kryteria s¹ tak wa¿ne? Organizator konkursu zwróci³ uwagê, ¿e wybrany symbol bêdzie funkcjonowaæ w szerszej przestrzeni ni¿ kolorowe, korporacyjne znaki do jakich jesteœmy przyzwyczajeni. Ten, czêœciej ni¿ w dokumentach znajdzie siê „na ulicy” (transparenty, flagi, rysunki na murach) i wykonywany bêdzie w poœpiechu, czêsto niewprawn¹ rêk¹ a wci¹¿ ma pozostaæ rozpoznawany. Z tego powodu przedstawiono listê cech, które powinien posiadaæ taki znak i które nale¿y braæ pod uwagê.

Kryteria konkursowe: przede wszystkim znak musi opieraæ siê na dobrej idei, musi byæ prosty i ³atwo odró¿nialny od innych, musi siê daæ wykonaæ ró¿nymi technikami, musi byæ czytelny niezale¿nie od rozmiaru, pozbawiony kolorów te¿ musi pozostaæ czytelny.


Propozycja z Polski

Ponad 15 tysiêcy projektów, które wp³ynê³y na konkurs pochodzi³o ze 190 krajów. Mimo braku szerszej informacji w naszych mediach jednak znajdowa³y sie wœród nich tak¿e propozycje z Polski. Dziêki wymianie informacji w œrodowiskach zwi¹zanych z projektowaniem graficznym Polska jednak mog³a byæ te¿ reprezentowana przez rodzimych twórców, nawet w finale.

Chcia³em pokazaæ pozytywny aspekt samej idei i jej cel a nie zmiany, których trzeba dokonaæ. Ludzie maj¹c cel i widz¹c korzyœci sami czuj¹ potrzebê zmiany. Co Prawa Cz³owieka oznaczaj¹ dla ciebie?

Deklaracja praw cz³owieka jest dokumentem mówi¹cym w ró¿ny sposób o wzajemnym szacunku. Choæ jesteœmy ludŸmi, nie mamy szacunku Sylwetkê autora tego projektu do innych ludzi zapisanego w genach przybli¿a zapis wywiadu – sami musimy siê go nauczyæ. Prawa udzielonego organizatorowi. Cz³owieka s¹ swego rodzaju Kim jesteœ, sk¹d pochodzisz i jakie elementarzem, z  którego wszyscy powinni siê uczyæ, a tak¿e wzorcem, masz podstawy? gdy komuœ trzeba o tym przypomnieæ. Nazywam siê Mariusz OŸmiñski. Dlaczego twoje logo mo¿e zmieniæ Urodzi³em siê i mieszkam w Polsce. œwiat? Mam 40 lat, wiêc pamiêtam jeszcze rzeczywistoœæ sprzed okresu Ono przede wszystkim wskazuje cel – transformacji, któr¹ przynios³a nam szczêœcie ludzi i ich wzajemne, Solidarnoœæ. To daje mi dobr¹ harmonijne wspó³istnienie. To wa¿ne, perspektywê, by rozumieæ jak cenne bo gdy ktoœ zapomina, ¿e jego prawa s¹ prawa cz³owieka i jak wa¿ne jest, nigdy nie powinny przekraczaæ linii by w koñcu objê³y wszystkich ludzi. w której zaczynaj¹ siê równe prawa innych, wtedy rodz¹ siê konflikty. Jak wpad³eœ na pomys³ swojego logo i jaka idea za nim stoi? Myœlê, ¿e kto je raz narysuje myœl¹c Kiedy postanowi³em narysowaæ logo, o tym, ju¿ zawsze widz¹c je bêdzie to sobie przypomina³ (i bêdzie zna³ cel). od razu wiedzia³em, ¿e musi byæ to symbol ukazuj¹cy bezpoœrednio Spróbujcie – to bardzo ³atwe! cz³owieka – ludzkoœæ. Nastêpnie To tylko = = = i • • • . skupi³em siê na równoœci i wspólnocie.


Pomys³ i znaczenie

Uwagi autora (t³umaczenie materia³u przes³anego na konkurs).

Przyk³ad ulotki ilustruj¹cej idee Praw Cz³owieka (j.w.)


Przyk³ady

Przyk³ad u¿ycia w pokojowej manifestacji (materia³ przes³any na konkurs).

Ilustracja œwietnej rozpoznawalnoœci nawet zniekszta³conego symbolu (j.w.)


konkurs Grafika // Symbol // Prawa Cz³owieka Najwiêkszy ” konkurs kreatywny w historii”

Zag³osuj przed 17 wrzeœnia!

Wszystkie informacje i grafiki zawarte w publikacji pochodz¹ z materia³ów prasowych organizatora konkursu i udostêpnionych w serwisie konkursu, z materia³ów zg³oszonych przez uczestników fina³u oraz ze zbiorów w³asnych autora. Treœci zosta³y czêœciowo opracowane poprzez ich streszczenie i t³umaczenie na jêzyk polski.

ponad 15 tysiêcy zg³oszeñ miêdzynarodowe jury wybrano 10 finalistów w tym projekt z Polski g³osowanie trwa do 17.09.br.

Zebra³ i przygotowa³: Mariusz OŸmiñski <mariusz@bdg.pl>

http://humanrightslogo.net

Polski projekt logo Praw Czlowieka  

Polski projekt w finałowej 10 ogólnoświatowego konkursu Logo Design Challenge for Human Rights

Advertisement