Page 1

May-Jun 2011

5

§¿Ïæa µJí........ R¼í¾ÞÈß µøáJçÈAÞZ ÌÜÕÞÈçdÄ; ¥ùßÕáUÕX ÖµíÄæÈAÞ {á¢. ÕßçÕÕßµÞÏ ÎÞV·ÆVÖßÏáæICßçÜ ¥CJßÈá ÉáùæM¿ÞÕâ. èÖÖÕJßçÜ È¿çAI ÕÝß ÉøßÖàÜßMßAáµR _ ØáÍÞ×ßÄBZ. dÉßÏæMGÕæø, ÕßÆcÞÜÏBZ ÕàIᢠÄáùAáKá. ÍÞ×Ïáæ¿Ïá¢, ÖÞØídÄJßæaÏá¢, ·ÃßÄJßæaÏá¢, µÜµ{áç¿ÏᢠÉáÄßÏ ¥µJ{B{ßçÜAí ÕßÆcÞVjßµZ ÕàIᢠdÉçÕÖßAáKá. ÕÜßÏ ØbÉíÈB{ᢠdÉÄàfµ{á¢... ÕÜßÏÕø޵â; ©ÏøJßW ®Jâ. ®KÞW ØíµâZ, çµÞç{¼í ÕßÆcÞÍcÞØ¢ ÈNáæ¿ µáGßµ{áæ¿ ÕcµíÄßÄbæJ øâÉàµøßAáKÄßÜᢠæκîæM¿áJáKÄßÜᢠÕ{VJá KÄßÜᢠ®dÄçJÞ{¢ ·áâ æºÏîáKáIí ®K çºÞÆcJßÈí ²ÞçøÞ ÕV×¢ µÝßÏáçLÞùᢠdÉصíÄßçÏùßÕøáKá. ÉÜÏß¿B{ßÜᢠØíÅßÄß Õ{æø çÎÞÖÎÞÃí. ¥ÄáæµÞIáÄæK ÎÞÄÞÉßÄÞA{ᢠÕßÆcÞÍcÞØ ØÎßÄßµ{ᢠ¥AÞÆÎßµ ÕßÆcÞØOÞÆÈçJÞæ¿ÞM¢ µáGßµ{áæ¿ ÕcµíÄßÄb ÕßµÞØ ÉiÄßµ{ßÜᢠÉøßÉÞ¿ßµ{ßÜᢠÄßµE dÖiÏᢠÉCÞ{ßJÕᢠȿçJIßÏßøßAáKá. 'Hit the books before you hit the bricks"-ºáÎøáµ{ßW dÉÙøßAáKÄßÈá ÎáOí ÉáØíĵB{ßW dÉÙøßAáµ_®æKÞøá æºÞÜïáIí. Õß¼ÏJßçÜAáU ÕÝß ÄáùAáKÄßW ÕßÆcÞVjßÏáæ¿ ÉÀÈøàÄßµZAí ÕÜßÏ dÉÞÇÞÈcÎáIí. ºßÜVAí ÉÀÈ¢ ²øá ÎwÎÞøáÄæa ÄÝáµW çÉÞæÜæÏCßW Îxá ºßÜVAí ¥Äí æµÞ¿áCÞxßæa §øºîáµÏxÎÞÃí. çÕæù ºßÜVAí §Äá øIßçaÏᢠÎÇcJßÜá¢. ºøßdÄJßW ÎáçO È¿KÕV ÈßøLøÎÞÏ ¥ibÞÈÉâVH ÉøßdÖÎB{ßÜâæ¿ µæIJßÏ ¥ùßÕáµ{ᢠ¼í¾ÞÈÕᢠØÄcÕᢠØâfߺîßøßAáK ÉÞÀ ÉáØíĵB{ßçÜAᢠ§Äø d·sB{ßçÜAᢠ¥icÞɵ, ØÙÉÞÀß ÎÈTáµ{ßçÜAᢠÈNáæ¿ µáGßµ{áæ¿ ÎÈTáµZ ØíÉVÖßAáK, dÉÙøßAáK ؼàÕÎÞÏ ²øá ¥icÞÏÈ ÕV×¢ ²ÞçøÞ ÕßÆcÞVjßAᢠآ¼ÞÄÎÞµæG. ¥ÄßÜâæ¿ Õß¼í¾ÞÈJßæa ÕßÖÞÜÕᢠÈÕàÈÕáÎÞÏ ÄÜB{ßçÜAᢠÍÞÕßÏáæ¿ Èzµ{ßçÜAᢠ©ÏøáÕÞX ÈNáæ¿ ÎAZ dÉÞÉíÄøÞµæG.

ØíçÈÙÉâVÕî¢, ËÞ. ÕßWdËÁí

øÞ¼cJßæa ÎáJáµZ ÉßæKÏᢠ²øá çÕÈWµÞÜ¢ ÉßKß¿áçOÞZ, ÉáÄßÏ ÕV×Jßæa ¥føÎÞܵZ çµÞVAáÕÞX µáøáKá ÎAZ ²øáBßAÝßEá. §Èß ÉÀÈJßçÜAí. ²ÞçøÞÆßÕØÕᢠÉáÄßÏ ¥ùßÕáµ{áÎÞÏß ÈÞ{æJ ÉìøzÞV É¿ß µÏùáçOÞZ ÈÞ¢ ÕÝß æÄ{ßAâ, ¥ÕV ¨ øÞ¼cJßæa ÎáJáµZ ¦µáÕÞX. ²ÞçøÞ øÞ¼cJßæaÏᢠÕ{Vºî Õ{VKá ÕøáK ÎA{ßÜÞÃí. ¥ÕV ÉÀßAáK ÉÞÀBZ, ØÎâÙJßW ÈßKᢠµßGáK ¥ùßÕáµZ, ÎÞÄÞÉßÄÞA{ßW ÈßKᢠµßGáK ÈzµZ ®ÜïÞ¢ ¥Õøáæ¿ Õ{VºîÏßW ÉCáçºøáKá. ÕßÆcÏßW ÈßKᢠµßGáK ÉÞÀBZ ¨ ØÎâÙJßW ®BæÈ ¼àÕßAÃæÎKá¢, øÞ¼cJßæa Õ{VºîÏßW ®BæÈ ÉCáçºøÞæÎKᢠ¥Õæø ÉÀßMßAáKá. RÕßÆcÏÞW ÈÎáAí ØVÕîÄᢠçÈ¿Þ¢Q ®K çÌÞÇcJßçÜAá¢, ÕßÆcÏáæ¿ ÈzÏßçÜAᢠØOJßçÜAᢠ¥Õæø ÈÏßçAIÄí ÎÞÄÞÉßÄÞA {ᢠØÎâÙÕáÎÞÃí. ¨ ÉáÄßÏ ÕV×JßW ²ÞçøÞ ÕßÆcÞVjßÏᢠØíµâ{ßçÜAí çÉÞµáçOÞZ ÈÎáAí dÉÞVjßAÞ¢, §ÕV ÈÞæ{Ïáæ¿ ÕÞ·íÆÞÈB{ÞÏß ÎÞùáÕÞX. §ÕøÞÃí ÈÞ{æJ ÎáJáµZ. ¨ øÞ¼cJßæa ÎÃßÎáJáµZ. ÈzÏáæ¿Ïá¢, ØíçÈÙJßæaÏá¢, ÖµíÄßÏáæ¿Ïᢠ²øá ÉáÄßÏ ÄÜÎáù §Õßæ¿ ©IÞµæG ®K dÉÞVjÈçÏÞæ¿ . . .

çØÕcV ÉáJXÕàGßW


ÕßÖáiÕÞø¢ ØÎáºßÄÎÞÏß ¦ºøߺîá ÜâÏßØí æËVÃÞXÁØí ÉÞøß×í µìYØßW æØdµGùß æØaí çÎøàØí çÆÕÞÜÏJßæÜ ÕßÖá iÕÞøÞºøâ ¯dÉßW 14_Þ¢ ÄàÏÄß ¦ø¢Íߺîí 24_Þ¢ ÄàÏÄß ØÎÞÉߺîá. ¯dÉßW 17_Þ¢ ÄàÏÄß ¦ç¸Þ×ÎÞÏ µáøáçJÞÜ dÉÆfßâ øÞÕßæÜ 7 ÎÃßÏíAí çÎøß ÈßÜÏ¢ çµÞYæÕaí ºÞMÜßW ÈßKí ¦ø¢Íߺîí çÆÕÞÜ ÏJßW ØÎÞÉߺîá. dÉÆfßÃJßÈí §¿Õµ ÕßµÞøß çÎÞY. ÕßWdËÁí. § çÈÄcÄb¢ ÈWµß. Äá¿VKí ¦ç¸Þ ×ÎÞÏ ÆßÕcÌÜß È¿Ká. 18_Þ¢ ÄàÏÄß ÄßC{ÞÝíºî èÕµáçKø¢ ¼àÕßÄ ÈÕàµøà ÇcÞÈÕᢠÆßÕcÌÜßÏᢠ©IÞÏßøáKá. 19, 20 ÄàÏÄßµ{ßW èÕµáçKø¢ ÆßÕcÌÜßÏᢠµáO ØÞøÕᢠ©IÞÏßøáKá. 21_Þ¢ ÄàÏÄß æÉØÙÞ ÕcÞÝÞÝíºî èÕµáçKø¢ 5:30 ÎÃßÏíAí ÄßøáAVNBZ ¦ø¢Íߺîá. ÆßÕcµÞøáÃc ØíÅÞÉÈJßæaÏᢠÉì çøÞÙßÄc ØíÅÞÉÈJßæaÏᢠ²ÞVN ÉáÄáAW, ÉÞÆ¢ µÝáµW ÖádÖâ× ®KßÕÏÞÏßøáKá dÉÇÞÈ µVNBZ.

æÕçA×X èÌÌßZ µïÞØí _ 2011 ÎÄçÌÞÇÈçÕÆßÏáæ¿ ¦ÍßÎá ¶cJßW 2011_æÜ æÕçA×X èÌ ÌßZ µïÞØí ¯dÉßW 25, 26, 27 ÄßÏÄßµ{ßW çÎøßÈßÜÏ¢ Øíµâ{ßW Õºîá È¿Jß. µïÞØáµZ ÌÙá. çÎÞY. ÕßWdËÁí ¥ºîX ©Æí¸Þ¿È¢ æºÏñá.

Äá¿VKí ÏâÃßxí ¥¿ßØíÅÞÈJßW ¥M¢ ÎáùßAW ©IÞÏßøáKá. øÞdÄß 8 ÎÃß ÎáÄW 10 ÎÃß ÕæøÏᢠ22_Þ¢ ÄàÏÄß øÞÕßæÜ 9 ÎÃß ÎáÄW 3 ÎÃß

ÕæøÏᢠÕßÕßÇ ÏâÃßxáµ{áæ¿Ïᢠ§¿ÕµÏßæÜ Îxí ØÎßÄßµ{áæ¿Ïᢠ¦ÍßÎá¶cJßW ÆßÕcµÞøáÃc ¦øÞÇÈ È¿Ká. 22_Þ¢ ÄàÏÄß Æá:¶ æÕUß çÈÞ¿ÈáÌtߺîáU ÕßçÈÞÆÏÞdÄ çÎÏí ÎÞØ¢ ÎâKÞ¢ ÄßÏÄß È¿Jß. ÉvÈÞ ÍÉáø¢ æµÞGÞø¢, ÎáG߿ߺîÞX ÉÞù, ÕGçAÞG, çµÞGÞV ÉUß, µÈcÞµáÎÞøß

ÏÞÝíºî øÞÕßæÜ 7:15_Èí çÉÞBᢠÎâGßÜáU ÕßÕßÇ µçJÞÜßAÞ ÕßÍÞ ·B{áæ¿ çÈÄcÄbJßÜáU Ø¢ÏáµíÄ ÉøßÙÞø µáøßÖßæa ÕÝß È¿Ká. çÉÞBá¢Îâ¿í æØaí çÎøàØí çÆÕÞÜ ÏJßW ÈßKᢠ¦ø¢Íßºî µáøßÖßæa ÕÝß çÉÞBá¢Îâ¿í ¼¢·í×X, ÕßÖái ¥WçËÞXØ çÆÕÞÜÏ¢, Áß.®¢. çµÞYæÕaí ÕÝß dÉÖÞLí È·ùßÜáU æØaí ¦aÃàØí çÆÕÞÜÏJßW ØÎÞÉߺîá. µáøßÖßæa ÕÝßÏíAí ÕßÖbÞ Øßµ{áæ¿ ÈÜï ÉCÞ{ßJ¢ ©IÞÏß øáKá. Æá:¶æÕUßÏÞÝíºîæJ ÄßøáAV NBZAí ÄßøáÕÈÄÉáø¢ ¥ÄßøâÉÄÞ ÕßµÞøß ¼ÈùW çÎÞY. Ïâ¼ßX æÉçøø çÈÄcÄb¢ ÈWµß. ¨ØíxV ÄßøáAV NBZ ÕÜßÏ ÖÈßÏÞÝíºî øÞdÄß 11 ÎÃßÏíAí ¦ø¢Íߺîá. ÉáJX Äà ¦Öà VÕÆßAW, øfÞµø ºøßdÄ ÉÞøÞÏâ, ¼í¾ÞÈØíÈÞÈ ÈÕàµøâ, ÆßÕÌÜß, ©ÏßVMí øâÉJßæa dÉÆfßâ ®Kß ÕÏÞÏßøáKá dÉÇÞÈ µVNBZ. ©Ïß VMí ¾ÞÏøÞÝíºî øÞÕßæÜ 7:30 ÎÃßÏí AáU ÆßÕcÌÜßçÏÞ¿áµâ¿ß ÕßÖái ÕÞøÞºøâ ØÎÞÉߺîá. 6 ÎÃßAí È¿K æÉÞÄá ØçN {ÈJßW ÌÙáÎÞÈæMG §¿Õµ ÕßµÞøß çÎÞY. ÕßWdËÁí ¥ºîX ¥icfÄ ÕÙߺîá. æÙÁíÎÞØíxV dÖà. ØÈW µáÎÞV ØbÞ·Ä¢ ¦Ö¢Øߺîá. æØdµGùß ùßçMÞVGí ¥ÕÄøßMߺîá. ¥Äß øâÉÄÞ ÉÞØíxùW ÎßÈßØíd¿ß ÁÏùµí¿V ùÕ. çÁÞ. çÜÞùXØí µáÜÞØí ØçN {È¢ ©Æí¸Þ¿È¢ æºÏñá.

®KßÕß¿BZ ØwVÖߺîá. ÌÙá. çÎÞY. ÕßWdËÁí ¥ºîÈá¢, ¥icÞ Éµøá¢, 45 ÕßÆcÞVjßµ{ᢠÉæC¿áJá. çμV æØÎßÈÞøßÏßæÜ dÌÆV ØÈà×í, dÌÆV ØíxÞÜßX, dÌÆV ¥¼ßÄí ®KßÕV µïÞØáµæ{¿áJá. 75 ÕßÆcÞV jßµZ ÉæC¿áJá. ÉÞGáµ{ßÜâæ¿Ïá¢, µ{ßµ{ßÜâæ¿ÏᢠȿJßÏ ÉÀÈ µïÞØí µáGßµZAí Õ{æø ¥ùßÕá ɵVKá ÈWµáKÄÞÏßøáKá. ÎâKá d·âMÞÏß ÄßøߺîÞÃí µïÞØáµæ{¿áJÄí. ÎâKá d·âMßæaÏᢠÉdÄÕᢠdÉØßiàµøߺîá. æÕçA×X èÌÌßZ µïÞØß

ÎÄçÌÞÇÈ ÕÞV×ßµ¢ 2010 _ 2011 ¥icÏÈ ÕV× JßæÜ ÎÄçÌÞÇÈ ÕÞV×ßµ¢ 01_05_ 2011 ¾ÞÏùÞÝíº ØÎáºßÄÎÞÏß ¦ç¸Þ ×ߺîá. èÕµáçKø¢ 4.30 ÎÃßAí ¦ø¢ Íßºî ¦ç¸Þ×ÎÞÏ ÆßÕcÌÜßAí §¿Õµ ÕßµÞøß ÌÙá. çÎÞY. ÕßWdËÁí ¥ºîX µÞVÎßµÄb¢ ÈWµß. ¥ÇcÞ ÉµøᢠÕßÆcÞVjßµ{ᢠ¦øÞÇÈAí çÈÄãÄb¢ ÈWµß.

ÎÆV ¦Èß çÁÕßÁí, dÖà. ØbÞÎßÈÞÅX ®KßÕV ¦Ö¢ØÞ dÉØ¢ ·¢ È¿Jß. ÌÙá. øâÉÄÞ ÁÏùµí¿V ¥VÙøÞÏ µáGßµZAáU ØNÞÈ ÆÞÈ¢ ÈßVÕîÙߺîá. §¿Õµ ÇȵÞøc ØÎßÄß æØdµGùß dÖà. ®¢.®. dËÞX ØßØí µãļí¾Ä çø¶æM¿áJß. ØçN {ÈJßÈá çÖ×¢ µáGßµZ µÜÞ ÉøßÉÞ¿ßµZ ¥ÕÄøßMߺîá.


¥ÜØÄ ®K ºÄßAáÝß ÌïØß çÎÞÙX æºùáM¢ ÎáÄçÜ ©ÉçÆÖBZ ØbàµøßAáµ. ®CßW ÕçÏÞÕãiÈÞµá çOÞÝᢠÈÞ¢ Õß¼í¾ÞÈ¢ µæIJᢠ(dÉÍÞ. 6:18). ¥KKá æºçÏîI ØÞÇÞøà ç¼ÞÜßµZ ¦VAᢠ²øá µáxÕᢠ¦çøÞÉßAÞX µÝßÏÞJÕßÇ¢ dÉÞV jÈçÏÞ¿á¢, dÖiçÏÞ¿á¢, ©rÞÙ çJÞ¿á¢, ÕßÖbØñÄçÏ޿ᢠæºÏîáK ÕøÞÃí ÕßÖáiV. µ×í¿B{á¢. çµïÖB {ᢠØÙߺîí ÕßÖáiµáVÌÞÈÏßÜâæ¿ Ïá¢, dÉÞVjÈÏßÜâæ¿Ïᢠ¥Õøáæ¿ ÎÈTí ²KßæÈÞKí ÆãÂÎÞÏßæAÞIß øáKá. èÆÕJßæa ¦ÜÏ¢ ÉøßÖái ÎÞÃí. ¦ ¦ÜÏ¢ ÈßBZÄæK (1 æµÞùß. 3:17). ÈNáæ¿ Öøàø¢ èÆÕJß æa ¦ÜÏÎÞæÃKí ÈÞ¢ ÎÈTßÜÞ Aâ. ¥ÄáÕÝß ÈÞ¢ ¥Äí ÕßÖái ÎÞÏß ØâfßAÏᢠçÕâ. øÞÕßæÜ ÕßÖái µáVÌÞ ÈÏßW ÉæC¿áAÏᢠÕcµñßÉøÎÞÏß dÉÞVjßAÏᢠèÆÕպȢ ÕÞÏß AÏᢠ¥ÕæÏAáùߺîí ÇcÞÈߺîí ÈNáæ¿ ¼àÕßÄÕáÎÞÏß ØbÏ¢ Õߺß

ܸá çܶȢ

LÈ¢ æºÏîáµÏᢠæºÏîáKÄßÜâæ¿ ¥ÜØÄ ®K ºÄßAáÝßÏßW ÕàÝÞæÄ ÈÎáAá øf dÉÞÉßAÞ¢. ØáµãÄBZ ¥Èá×íÀߺîí ÉøßÖàÜߺîÕVçA ÍÞÕßÏßW ÈÜï Õcµñßµ{ÞÕÞX ØÞÇßAâ. ¥¿áAᢠºßGÏᢠ©U ¼àÕßÄ¢ ÈÞ¢ ØbÏ¢ ÉøßÖàÜßMßæºî¿áAâ. ²øá ÕcµñßÏáæ¿ ¦v Èß×íµ{CÄ ÈÖßMßAÞX Æá×í¿øÞÏ µâGáµÞVAí ®{áM¢ ØÞÇß Aá¢. ¥ÖïàÜ Ø¢ÍÞ×ÃBZ ÕÝß ¼ß¾í¼ÞØæÏ ©ÃVJáµÏᢠ¥Öái µãÄcB{ßçÜAí çdÉøõZ ÕÝß ¼ÂßµÕßµÞøBæ{ ©çJ¼ßMßAáµÏᢠæºÏñáæµÞIí ÇÞøÞ{¢ µáGßµ{áæ¿ ¼àÕßÄ¢ ÉÞÝÞÏßçMÞÏßGáIí. æÄxÞÏ ÍÞÕÈÏᢠÕßµÞøB{ᢠ©ÃVJáµÏᢠ©çJ¼ßMßAáµÏᢠæºÏîáK µâGáµÞ çøÏᢠºàJ ÉáØñµB{ᢠÈÞ¢ ©çÉ fߺî,í ɵø¢ ÕßÖái èÌÌß{ßæÈ ØLÄ ØÙºÞøßÏÞAáµ. ©çz×Õᢠ©ÃVÕîᢠèºÄÈc ÕᢠÈßùE µáGßµ{ÞÏß ¥ÜØÄÏßÜᢠ¥ÖïàÜB{ßÜᢠÕàÝÞæÄ ©ÃVÕîâU ÕøÞÏß ÈÎáAí ØÎâÙJßÈí dÉçÏÞ¼È æMGÕøÞÏß Õ{øÞ¢.

§¿Õµ ÕÞVJµZ Ìß. Øß. Øß ¼âY 5: §¿ÕµµìYØßW çÏÞ·¢ ©ºî µÝßEí 3:30 ÎÃßAí. ¼âY 19: Ìß. Øß. Øß. ÜàçÁÝíØí Îàxߢ·í ©ºî µÝßEí 3:30 ÎÃßAí

¦Æc æÕUß ¦øÞÇÈ ¼âY 3: ÏâÃßxí 3 ¼âèÜ 1: ÏâÃßxí 4

ÎÄçÌÞÇÈ¢ ¼âY 5: dÉçÕÖçÈÞrÕ¢

æµ Øß èÕ ®¢ ¼âY 19: KCYM ¥¢·B{áæ¿ ¼zÆß ÈÞç¸Þ×¢ ¼âY 26: ¼àØØí ÏâJí ÈÏßAáK µïÞØí ¼âèÜ 3: ÏáÕ¼ÈÆßÈÞç¸Þ×¢ ¼âèÜ 10: ¥ÈÞÅÞÜÏ ØwVÖÈ¢

ÕßÆcÞÍcÞØ ØÎßÄß May 29: Education day - Talk on "How to face studies" by Fr. Joy, Loyola

ÕßçÖ× ÆßÕØBZ ¼âY 5: ØbVPÞçøÞÙà ÄßøáÈÞZ ¼âY 12: ÉLæAÞØíÄ ÄßøáÈÞZ ¼âY 13: St. Antony’s feast

St. Marys Church Education Survey 2011 (Summary) Total Students: 114, Male: 56, Female: 58

UNIT Male Female Total I 9 9 18 II 7 8 15 III 4 1 5 IV 7 4 11 V 8 9 17 VI 11 8 19 VII 3 9 12 VIII 5 5 10 IX 2 5 7 Total 56 58 114

èÌÌßZ µbßTí ÉÀÈÍÞ·¢: ÉçdÄÞØí ®ÝáÄßÏ ²KÞ¢ çܶȢ çºÞÆcBZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

µcÉæÏAáùߺîí ÎáXµâGß ¥ùßÏߺîÄÞøÞÃí? ÉøßÖáiÞÄíÎÞÕí ®Õßæ¿ÈßKÞÃí ¥ÏÏíAæMGÄí? dµßØíÄá ØbL¢ ÖøàøJßW ÕÙߺîæÄLí? ÈàÄßçÏÞæ¿ ÕßÇßAáKÕÈí ÄæKJæK ÍøçÎWMߺîÄÞøí? ÈßøÕÇß ÉÞÉBæ{ ÎùÏíAáKæÄLÞÃí? ¥ÈÖbø øÄíÈ¢ ®Ká ÕßçÖ×ßMßAáKÄí ®LßæÈÏÞÃí? µVJÞÕßæa µHáµZ ¦øáæ¿ çÈæøÏÞÃí ÄáùKßøßAáKÄí? 8. ÈßVNÜÎÞÏß ØâfßçAIÄí ®LÞÃí? 9. èÆÕJßæa ÕÜJáÍÞ·Jí §øßAáKÄí ¦øí?

10. ÉßÖÞºßæÈ ®ÄßVçAIÄí ®LßW ©ùºîá ÈßKá æµÞIÞÃí?

ÈßÌtȵZ ©JøBZ ®ÝáÄß ÕßWdËÁí ¥ºîæÈ ¯WMßAáµ. ©JøBZ ÜÍßçAI ¥ÕØÞÈ ÄàÏÄß: ¼âY 26 µÝßE ÜAJßæÜ èÌÌßZ µbßTßæa ©JøBZ 1. ÄÜçÏÞ¿ß¿¢ .2 ·ÄíØæÎÈß 3. çÙçùÞçÆØí 4. ÌùÞÌíÌÞØí 5. ÖßÎçÏÞX 6. µÏîÞËÞØí 7. µáÖÕæa ÉùOí 8. §ÕX ÏÞÙáÆøáæ¿ øÞ¼ÞÕÞÏ çÏÖáÕÞÃí 9. ضùßÏ 10. ¥øßÎJßÏÞAÞøX ç¼ÞØËí ÖøßÏáJø¢ ÈWµßÏÕV:_ ¦XØß øÞ¼X, ØßÎß ®¢ ®Øí, µÎÜ¢ ®¢, ¦Èwí ® ®Øí


¾ÞÏùÞÝíºî ÄßøáÕºÈBZ çÎÏí 2011 çÎÏí çÎÏí çÎÏí çÎÏí çÎÏí

1: ¥M 2:42_47 1ÉçdÄÞ 1:3_9 çÏÞÙ 20:19_31 8: ¥M 2:14,22_33 1ÉçdÄÞ 1:17_21 ÜâA 24:13_35 15: ¥M 2:14,36_41 1ÉçdÄÞ 2:20_25 çÏÞÙ 10:1_10 22: ¥M 6:1_7 1ÉçdÄÞ 2:4_9 çÏÞÙ 14:1_12 29: ¥M 8:5_8,14_17 1ÉçdÄÞ 3:15_18 çÏÞÙ 14:15_21

¼âY 2011 ¼âY ¼âY ¼âY ¼âY

5: ¥M 1:1_11 ®çË 1:17_23 ÎJÞ 28:16_20 12: ¥M 2:1_11 1æµÞùß 12:3_7,12_13 çÏÞÙ 20:19_23 19: Éáù 34:4_9 2æµÞùß 13:11_13 çÏÞÙ 3:16_18 26: ÈßÏÎÞ 8:2_3,14_16 1æµÞùß 10:16_17 çÏÞÙ 6:51_58

Career Talk

-Dr. A. Samson

SET GOALS TO WIN…... Dream big and work towards realizing them. That should be the mantra of anyone who wants to climb the career path faster and embrace the success. There is no substitute for hard work. If one has to reach the high pedestals of life, definitely he has to work hard. But, remember hard work without thinking is a mere waste. So one has to set Goals in life and plan meticulously to achieve it. One can continue to work in place and still be stuck there if one doesn’t set ambitious Goals for oneself. The process of setting Goals helps you choose where you want to go in your life. Are you looking for an efficient method to set Goals for work? The first thing you need to do so is to be aware that you need to step out of your comfort zone. No one has ever accomplished anything of significant value without stepping outside of their comfort zones. Only a real Trier is an achiever in life. The following broad guidelines will help you to set effective and achievable Goals. Set each Goal as a positive statement. Set precise Goals, putting in dates, times and amounts so that you can measure achievements. Set priorities when you have more than one Goal. Write down the set Goals which crystallize them and give them more force. Set Performance Goals, not outcome Goals. You should take care to set Goals over which you have as much controls as possible. Set realistic Goals. The people around you can set unrealistic Goals for you. The will often do this in ignorance of

µá¿á¢ÌçÏÞ·BZ çÎÏí 2011 ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:

May May May May May May May May May

14 25 07 10 13 27 21 04 20

æØWÕÆÞØí Ph: 9447699530 ØÞ¢ dÌß¼ßxí æËVÃÞIØí Ph: 9387746634 çÖÞÍ ¥WçËÞXØí ØÞùÞN Ph: 2550050 çÌÞÌX æµ. ç¼ÞY ùßÎùß çÄÞÎØí Ph: 2441738 ¼ÏߢØí ®. ç¼ÞY Ph: 2440294 ç¼ÞV¼í¼í ® Ph: 2557216

çÎÏí ÎÞØæJ µá¿á¢ÌçÏÞ· ÕߺßLÈ ÍÞ·¢: ÉçdÄÞØí 3:1_12

¼âY 2011 ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí ÏâÃßxí

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:

Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun

11 22 04 14 10 25 18 01 17

¦WÌVGí ç¼ÞØËí Ph: 2594206 ØçÈÞ¼í d·ß·ùß Ph: 2592376 ÌVGß æ¼. çÁÕßÁí Ph: 2447038 Õß. æ¼. dµßØíxcX Ph: 2446119 æÌÁßØY ØÞ¢øÞ¼í Ph: 3956894 ç¼ÞV¼í¼í ®W. æÉçøø Ph: 2442142 ®ÁbßX çùÞdÁßæ·bØí Ph: 2440746 ÎáJá Ph: 2557053

¼âY ÎÞØæJ µá¿á¢ÌçÏÞ· ÕߺßLÈ ÍÞ·¢: ®çËçØÞØí 6:1_4

ÎÞVºîí 13: æµ. Øß. èÕ. ®¢ ÕßçÈÞÆÏÞdÄ

For more Church news and photos, visit http://stmaryspongummoodu.com/ For queries and suggestions, contact :Prof. Selene Wester, KCYM Animator Ph: 2449776 Dr. A. Samson Ph: 9447324844 Editorial team :- Rohith, Subin, Xavier Email id:- jyothis.newsletter@gmail.com

çÎÏí 23: ÉÞøß×í ÙÞZ ÈßVNÞà dÉÕVJÈB{áæ¿ ¦ø¢Í¢ µáùߺîáæµÞIí È¿JßÏ dÉÞVjÈ

This Issue of News Letter is sponsored by Mr. Subin Kuttappan (Unit 7)

Jyothis Vol2 No5  

May-June 2011 edition

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you