Page 1


İçindekiler BM Yöne minden

4

BM Dostlarından

5

Bilgi Merkezi’nden Haberler Bölüm Tanı mı – Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu Kişi Tanı mı – Kerem Özkap Yenilikler

6 8 9

Sizin Köşeniz Röportajlar Didem Erk Abdürrahim Soğanlı Ayla Gürleyen

12 14 16

En ÇOK’lar Ödünç Bilgi Kaynağı Alan Kullanıcı Bilgi kaynağı İsteğinde Bulunan Kullanıcı Konusal Okunan Kitaplar Ders Materyali Kolay Okunabilir Kitaplar Ciltli Basılı Dergi Veritabanlarından Gelmeyen Dergiler Veritabanlarında kullanılan dergiler

18 19 20 26 27 31 32 34

2


36 38 42 44 48 52 54

DVD – Popüler Diziler DVD – İzlenen Filmler CD - Ses Kayıtları DVD – Diğer Mul medyalar Basılı dergiler Popüler Dergiler Veritabanları BM film Gecesi

56

BM Edebiyat Etkinlikleri Dünya Şiir Günü 48. Kütüphane Ha ası – Kütüphane ve Şiir “Dünyanın bütün kitapları” basın açıklaması

57 58 60

Çalışanların Çocuklarına Yönelik Yapılan Etkinlikler Deniz Levi ile röportaj

62

SU Okuma Kulübü

63

Yerkürenin İç Yapısı ve Deprem / Kerem Özkap

64

Bunları Biliyor muydunuz?

65

Yayın Sahibi: Bilgi Merkezi İle şim: icadmin@sabanciuniv.edu / 0216 483 92 22

3


BM Yöne mi’nden

Herkese tekrar merhaba! Yine dopdolu bir bilMER ile beraberiz. Üçüncü sayımızı yayınladığımız günden bu yana siz kullanıcılarımızla gerçekleş rdiğimiz etkinlikler, sunduğumuz yeni hizmet ve olanaklar ve en ÇOK’lar ile ilgili bilgileri bu sayımızda bulabilirsiniz. Ayrıca, çevre bilimci Sargun Tont ile kütüphane ve bilgi merkezleri üzerine yap ğımız röportajın yanı sıra Jeofizik Bölümü mezunu Bilgi Hizmetleri Sorumlusu Kerem Özkap’ın “Yerkürenin iç yapısı ve depremler” konulu sunumunu da izleyebilirsiniz. Bilgi Merkezi çalışanlarını tanıtmaya “ Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu” Bölümü ve Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması ekibi üyesi Bilgi Hizmetleri Sorumlusu Kerem Özkap ile devam ediyoruz. Yeni akademik yılın tüm Sabancı Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını ve başarılar ge rmesini diliyoruz... icadmin@sabanciuniv.edu

4


BM Dostları’ndan

Sargun Ali Tont’la yapılan keyifli röportaj için görselin üzerine klayın.

5


Bilgi Merkezi’nden haberler Bölüm Tanı mı: Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu

Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu bölümünün amacı, Bilgi Merkezi koleksiyonlarını oluşturan bilgi kaynaklarının bibliyografik kayıtlarını, uluslararası standartlara uygun olarak geliş rmek, güncel tutmak ve kullanıma hazırlamak r. Bölümümüzde, kullanıcıların araş rma yap kları bilgi kaynaklarına eksiksiz, doğru ve en kısa yoldan ulaşabilmeleri için bilgi kaynaklarının kataloglama ve sınıflama işlemleri yapılmaktadır. Bilgi Merkezi’ne sa n alma veya bağış yoluyla gelmiş olan bütün bilgi kaynakları ile Sabancı Üniversitesi tezlerinin işlemleri bölümümüz tara ndan gerçekleş rilmektedir.

Bilgi kaynaklarının işlemleri, kullanıcıların en kısa zamanda kaynaklardan faydalanabilmeleri için bekle lmeden, mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılmaktadır. İşlemleri tamamlanan bilgi kaynakları için istekte bulunan kullanıcılara ve/veya bağış sahiplerine Koleksiyona eklenecek kaynaklar için kayıt- bilgilendirme mailleri a lmaktadır. larımızı hazırlarken kullanıcı odaklı olmayı ve koleksiyon bütünlüğünü korumayı amaçla- Kullanıcılarımız tara ndan acil olarak istenen maktayız. Bilgi kaynaklarının ulaşılabilirliğini ve/veya rezerv koleksiyonuna eklenecek olan ar rmak için ek girişlerle kayıtlarımızı zen- kaynakların işlemleri öncelikli olarak ele alınginleş rmekte ve yine bilgi kaynağının içeriği- makta ve en fazla 3 iş günü içerisinde tamamne göre yeri geldiğinde içindekiler bilgilerinin lanmaktadır. kayıtlara eklenmesi gibi ek işlemleri de gerçekleş rmekteyiz.

6


Bilgi Merkezi’nden haberler Bölüm Tanı mı: Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu Acil isteklerin hazır olduğuna dair bilgilendir- Arşivde bulunan ve “WOS” numarası olan me mailleri de yine bölümümüz tara ndan yayınların belli aralıklarla toplu halde güncelgönderilmektedir. lemeleri yapılmaktadır. Bu sayede, yayınlara yapılan a f sayılarına kaydın içerisinden ulaBölümümüz tara ndan düzenli aralıklarla Bil- şabilmek mümkün olmaktadır. gi Merkezi koleksiyonunda bulunan elektronik dergilerin erişim kontrolleri yapılmaktadır. Web of Science veritabanında yer alan SabanGerekli görülen durumlarda ‘Süreli Yayınlar cı kimlikli kayıtların ha alık olarak duyuruları Koleksiyonu Yöne m Sistemi’ üzerinden, ya- alınmakta ve bu kayıtların girişleri bölümüyınların erişim bilgileri güncellenmekte, ekle- müz tara ndan yapılmaktadır. Daha sonra me ve çıkarmalar yapılmaktadır. yayın sahiplerine konuyla ilgili bilgilendirme mailleri a lmakta ve varsa eksik bilgilerin taBilgi Kaynaklarının Organizasyonu bölümü- mamlanması için bilgi talep edilmektedir. nün sürdürdüğü bir diğer iş ise, Sabancı Üniversitesi kurumsal arşivi olan “Araş rma Kullanıcılar, diledikleri zaman araş rma veriVeritabanı”nın içeriğinin düzenlenmesidir. tabanı üzerinden yayın talebinde bulunabilmektedir. Mevcut bütün yayınların istek maAraş rma Veritabanı’na kullanıcılar tara n- illeri doğrudan yayın sahibine ile lmektedir. dan eklenen kayıtların dene mi ve güncelle- Yalnızca Sabancı Üniversitesi tezlerinin istek mesi yapılarak, kayıtlar sisteme aktarılmakta, mailleri bölümümüze düşmekte ve gerekli bilarşivde bulunan kayıtlar için gelen güncelle- gileri sağlayan kullanıcılara, tezlerde herhangi me talepleri karşılanmakta ve gerek ğinde bir kısıtlama olmadığı sürece, tezlerin elektronik kopyaları gönderilmektedir. Kısıtlaması yeni girişler yapılmaktadır. olan tezlerin ise yararlandırması, yazarın beArşivle ilgili işlemlerde kayıtların Sabancı kim- lir ği kısıtlama durumuna göre, Bilgi Merkezi likli olup olmadığı denetlenmekte, varsa tam içerisinde ve ilgili kişinin göze minde yapılme nlerin telif haklarına uygunluğu denet- maktadır. lenmekte, gerek ğinde düzeltmeler yapılmakta ve makale, konferans bildirisi gibi bazı Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu ile ilgili her yayın türlerinin Web of Science veritabanında türlü görüş, düşünce ve önerilerinizi bize aşaolup olmadığı denetlenerek, var ise “WOS” ğıdaki ile şim bilgilerini kullanarak iletebilirnumarasının kayda eklenmesi sağlanmakta- siniz. dır. İle şim: cataloging@sabanciuniv.edu / 0 216 483 9206 – 9215 – 9213

7


Bilgi Merkezi’nden haberler

Kişi Tanı mı: Kerem Özkap

Kerem, İzmit A lım Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı bölümde yüksek lisans çalışmasını tamamlamış r. Yüksek Lisans eği mi sırasında kazandığı Erasmus Bursu ile Almanya’nın Chris an Albrecths Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulunmuş ve daha sonra da bu üniversitede araş rmacı olarak çalışmış r.

8

Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde 2011 yılında Bilgi Hizmetleri Sorumlusu olarak görev yapmaya başlamış r. Kocaeli Ka as Kültür Derneği ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası’na üye olan arkadaşımız müzik, halk dansları ve sinema ile yakından ilgilidir.


Yenilikler

BM Web Sayfası Bilgi Merkezi’nin yeni web sayfası kullanıma açılmış r. Kullanıcı gruplarının ih yaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan yeni tasarım ile kullanıcılarımız kaynaklarımıza daha etkin ve hızlı ulaşırken, araş rmalarını da daha kolay yapabilecekler. Kullanıcılara göre kategorize edilmiş sayfalara, Bilgi Merkezi web sayfasında yer alan kullanıcılar sekmesi ya da aşağıdaki linkler üzerinden erişilebilinir. Lisans

Yüksek Lisans

Öğre m Üyesi

İdari Çalışan

Ziyaretçiler

BM Günün İpucu Bilgi Merkezi’nin kaynaklarını tanı ğımız Günün İpucu köşesinde koleksiyonumuzda bulunan birbirinden değerli kitapları çarpıcı ve merak uyandıran bilgilerle ha ada iki kez tanı yoruz. Kullanıcılarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu etkinliğimizde tanı ğımız kitapların birçoğunun ödünç alındığını dahası hold konulduğunu görmek bizler için mutluluk verici. Bundan sonra da koleksiyonlarımızdaki kaynakları size tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar yapılan tanı mları Bilgi Merkezi web sayfamızda Günün İpucu köşesinde görebilirsiniz.

9


SİZ İN

KÖ ŞE Nİ Z

10


Sizin Köşeniz

Öğre m Üyesi Mohan Ravichandran

Sizin Köşeniz

Doktora Öğrencisi Ayşe Ezgi Gürcan

11


Sizin

Lisansüstü Didem

BM: Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Didem Erk: İsmim Didem Erk. Lisans ve Yüksek lisansımı Sabancı Üniversitesinde yap m. Görsel sanatlar (visual arts) bölümünde öğrenciydim. Haya mı sanat üre cisi olarak devam e riyorum ve sanatla olan ilişkimi devamlı olarak sanat tarihinden, çağdaş sanat teorisinden kültürel ve sosyal araş rmalardan beslenerek sürdürüyorum. Bunun ha zayı tazeleme ve her gün bir kelime de olsa yeni bir şey öğrenmeye ih yacımız olmasıyla ilişkilendiriyorum. Tabi ki bu konuda, Sabancı kütüphanesi olarak “Bilgi Merkezi”nin sağladığı olanaklar gerçekten çok yardımcı oldu, alanıma ilişkin video- film arşivinin oldukça zengin olması bir çok yerde rastlanamayacak bir birikim. BM: Bilgi Merkezi’mizden en çok bilgi kaynağı ödünç alan öğrencimiz olduğunuzu öğrendiğinizde neler hisse niz? Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Didem Erk: En çok kitap alan kişi olduğumu düşünmezdim, fakat şimdi anımsayınca masamın üstünde yığın yığın kitaplardan kendimi bile göremiyordum. Tabi ki hepsini okuması imkansız insanın ama bir çeşit bilgi aç gözlülüğü diyebiliriz. BM: Hepimiz biliyoruz ki, bilgi merkezleri üniversitelerin beynidir. Bu açıdan bak ğımızda eği minizde Merkezi’mizden ne kadar yararlandınız? BM: En çok hangi koleksiyonumuzdan yararlanıyordunuz? Didem Erk: Daha çok, görsel sanatlara, felsefeye, sosyolojiye, edebiyata ve kültürel çalışmalara ilişkin kaynaklardan yararlandığımı söyleyebilirim. BM: En çok kitap ödünç alan öğrencimiz olarak sizce bilgi kaynaklarımız yeterli miydi? Didem Erk: Kendi alanımla ilgili olan kategoride, aradığım kitapların hepsine ulaşamadım.

12


Köşeniz Öğrencisi Erk

BM: İstekleriniz yeterince ve zamanında karşılanıyor muydu? Didem Erk: Gelen taleplere cevap konusunda yeterli olduğunu düşünmüyorum. BM: Bilgi Merkezi’nde var olan hizmet ve olanaklara ek olarak neler görmek isterdiniz? Didem Erk: Sanat tarihi ve sanat teorisindeki birikim çok daha zenginleşebilir ve zamanla etkileyici bir hale gelebilir. BM: Bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir anınız var mı? Didem Erk: Mezun olmadan kitapları teslim edişim ancak 5 bavulla olmuştu, ilginç , dolup dolup boşalan bavullar...bilgi ve diğer dünyalarla aramda vesile olduğu için Bilgi Merkezine teşekkürler.

13


Sizin

Lisans Abdurrahim

BM: Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Abdurrahim Soğanlı: Elektronik Mühendisliği programı lisans mezunuyum. Şu an Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. BM: Bilgi Merkezi’mizden en çok bilgi kaynağı ödünç alan öğrencimiz olduğunuzu öğrendiğinizde neler hisse niz? Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Abdurrahim Soğanlı: En çok bilgi kaynağı ödünç alan öğrenci olduğumu öğrendiğimde biraz şaşırdım. Bilgi merkezindeki bilgi kaynaklarını fazlaca kullanmama rağmen benden çok daha fazla kullananlar olduğunu düşünüyordum. En çok bilgi kaynağı kullanan öğrenci olduğum için çok sevindim. BM: Hepimiz biliyoruz ki, bilgi merkezleri üniversitelerin beynidir. Bu açıdan bak ğımızda eği minizde Merkezi’mizden ne kadar yararlanıyorsunuz? Abdurrahim Soğanlı: Geriye dönüp bak ğımda bilgi merkezinin tüm olanaklarını kullandığımı söyleyebilirim. Sınav dönemlerinde çalışma odalarını, mul medya olanaklarını bir hayli kullandım. Özellikle 7/24 bölümünde sabahladığım günler de bir hayli fazlaydı. BM: En çok hangi koleksiyonumuzdan yararlanıyorsunuz? Abdurrahim Soğanlı: Özellikle kitap koleksiyonunu kullanırdım. Bu koleksiyonu iki amaç için kullandım. İlk olarak ders kitaplarına ek olarak referans kitaplarını oldukça kullandım. Bu açıdan bilgi merkezi oldukça geniş bir kaynak imkanı sağlamaktadır. İkinci olarak bilgi merkezini roman okumak için kullandım. Özellikle ta l öncelerinde bilgi merkezinden bir hayli fazla kitap alır öyle ayrılırdım okuldan.

14


Köşeniz Öğrencisi Soğanlı

BM: En çok kitap ödünç alan öğrencimiz olarak sizce bilgi kaynaklarımız yeterli mi? Abdurrahim Soğanlı: Öğrencilerin ih yaçları düşünülecek olursa bilgi merkezinde kullanılabilecek oldukça fazla kaynak imkanı bulunmakta. Bildiğim kadarı ile bilgi merkezinde bulunan kaynak sayıları her yıl ha rı sayılı bir şekilde ar rılmakta. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda kaynak imkanı olarak daha faydalı hale gelecek r. BM: İstekleriniz yeterince ve zamanında karşılanıyor mu? Abdurrahim Soğanlı: Bilgi merkezi elektronik sistemi ve her türlü hizme ile oldukça başarılı. BM: Bilgi Merkezi’nde var olan hizmet ve olanaklara ek olarak neler görmek istersiniz? Abdurrahim Soğanlı: Son yıllarda artan e-kitap hizmetleri daha kapsamlı bir şekilde yapılabilir. Bilgi merkezinde mevcut değerli kaynakların aynı anda birçok kullanıcı tarandan kullanılabilmesi için sanal ortama aktarılma hizme geliş rilebilirse çok faydalı olacak r.

15


Sizin

Çalışan Ayla

BM: Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ayla Gürleyen: Yaklaşık bir yıldan biraz fazla süredir Sabancı Üniversitesi Kaynak Geliş rme’de çalışıyorum. Öncesinde Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde çalışıyordum. İşletme mezunuyum. BM: Bilgi Merkezi’mizden en çok bilgi kaynağı ödünç alan idari çalışan olduğunuzu öğrendiğinizde neler hisse niz? Duygularınızi bizimle paylaşır mısınız? Ayla Gürleyen: Şaşırdım ve çok hoşuma gi . BM: Sizi Bilgi Merkezi’ne çeken nedenler nelerdir? Ayla Gürleyen: Kitap ve DVD koleksiyonu, duyuru hizme . Bilgi Merkezi’nin ortamı da çok güzel ama içeride vakit geçirecek zamanım olamıyor maalesef. Servise ye şmek durumunda olmasam, üst ka aki koltuklarda oturup kitap karış rmak isterdim. BM: En çok hangi koleksiyonumuzdan yararlanıyorsunuz? Ayla Gürleyen: DVD ve kitap koleksiyonundan sanırım. Yeni gelen kitapları takip ediyorum. BM: Bilgi Merkezi’nde var olan hizmet ve olanaklara ek olarak neler görmek istersiniz? En çok kitap ödünç alan idari çalışan olarak sizce bilgi kaynaklarımız yeterli mi? Ayla Gürleyen: Bana ye yor. BM: İstekleriniz yeterince ve zamanında karşılanıyor mu? Ayla Gürleyen: Evet.

16


Köşeniz Gürleyen

BM: Bizimle paylaşmak istediğin herhangi bir anınız var mı? Ayla Gürleyen: Sabancı Üniversitesi’nde ilk çalışmaya başladığımda, Okuma Kulübü’nde “When China Rules the World” kitabı okunuyordu ve kitap çok önceden dağı lmış . Ben de kitabı okumak is yordum ama Bilgi Merkezi’nde kalmamış . Referanstaki kitabı on gün için alıp geri ge riyordum, aradan bir iki gün geçince tekrar alıyordum. Bilgi Merkezi bunu fark e ve bana kitabı hediye e , bu yaklaşımdan çok etkilendim.

17


En ÇOK’lar

Bilgi Kaynağı Ödünç Alan Kullanıcı Öğre m Üyesi:

Mohan Ravichandran

Doktora Öğrencisi:

Ayşe Ezgi Gürcan

Lisansüstü Öğrencisi:

Didem Erk

Lisans Öğrencisi:

Abdurrahim Soğanlı

İdari Çalışan:

Ayla Gürleyen

18


En ÇOK’lar

Bilgi Kaynağı İsteğinde Bulunan Kullanıcı

Öğretim Üyesi: Korel Göymen – Sanat ve sosyal Bilimler Fakültesi

Lisans Öğrencisi: Doğacan Bilgili - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Lisansüstü Öğrenci: Aykut Mustak - Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Lisans Öğrencisi: Muhammet Talha Çiçek - Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

“Lisans Öğrencisi: Ali Akoğlu – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İdari Çalışan: Daniel Lee Calvey – Yazma Becerileri

19


En ÇOK’lar

Konusal Oku Bilim:

Sosyal Bilimler:

AUTHOR Sklar, David. TITLE Learning PHP 5 / David Sklar. CALL NO QA76.73.P224 S55 2004

AUTHOR Varian, Hal R. TITLE Microeconomic analysis/ Hal R. Varian. CALL NO HB172 .V37 1992

PHP üstüne yazılmış başvuru kaynaklarının en önemlilerinden biri olan “Learning PHP 5”, XML ve web hizmetleri için yararlı bir kaynak olduğu kadar, veritabanları ve HTML formaları, içerdiği egzersizler ile iyi bir öğrenme yöntemi içermektedir. Dil ve Edebiyat:

Google’ın ekonomist danışmanı olan Hal R. Varian tara ndan yazılan kitap, mikroekonomik analizin yapıtaşları, oyun teorisi, piyasalar ve bilgi ekonomisi üzerine de bilgiler içermektedir. Uzun yıllar ekonomi derslerinde ilk okutulan kitaplardan biri olmuştur.

Dil ve Edebiyat

Tarih (Medeniyet)

AUTHOR Yaşar Kemal, 1922TITLE İnce Memed : roman / Yaşar Kemal. CALL NO PL248. Y275 İ5 1998

AUTHOR Kishlansky, Mark A. TITLE Civiliza on in the West / Mark Kishlansky, Patrick Geary, Patricia O’Brien. CALL NO CB245 .K571 1998

İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed’in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova’nın öyküsüdür. Abdi Ağa’nın zulmüyle köyünü terk etmek zorunda kalan Memed, Ağa’nın yeğeniyle evlendirilmek üzere olan Hatçe’yi kaçırır. Abdi Ağa’yı yaralayan, yeğenini de öldüren Memed eşkıya Deli Durdu’ya kalır, ancak kıyıcılığına katlanamadığı Deli Durdu’dan iki arkadaşıyla birlikte ayrılır. Memed, sıradan bir köy çocuğuyken, zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşür. Dörtleme otuz iki yılda tamamlanmış r.

İlk insandan bu yana uygarlaşma sürecini işleyen kitap, ilk medeniyetler, erken Yunan dönemi, klasik ve Helenis k dönem ile başlayıp, orta çağ, reformlar, Avrupa’daki savaşlar ile devam etmektedir ve devrimler, dünya savaşları, soğuk savaş ve soğuk savaşın sonu, 1970’ten günümüze bölümüyle sona ermektedir. Ba medeniye nin felsefi, siyasi, kültürel kodlarını derli toplu bir şekilde öğrenmek isteyenler, Ba medeniyenin hangi evrelerden geç ğini, diğer medeniyetler karşısındaki yerini ve onlarla ilişkilerini merak edenler için önemli bir kaynak r.

20


En ÇOK’lar

unan Kitaplar Tarih:

Felsefe, Psikoloji, Din:

TITLE Selected Subaltern studies / edited by Ranajit Guha and Gayatri Chakravorty Spivak. CALL NO DS463 .S45 1988

AUTHOR Nietzsche, Friedrich,Wilhelm, 1844-1900. TITLE Böyle buyurdu Zerdüşt: bir kitap ki herkese göre ve kimseye göre değil / Friedrich Nietzsche; tranlated from the German by A. Turhan Oflazoğlu. CALL NO B3313.A42 T81 1999

Hintli Güney Asya tarihçisi olan Ranajit Guha, Tarihyazımı alanının çehresini değiş ren Subaltern Studies (Madun Çalışmaları) grubunun kurucusu ve 1982’den i baren grubun çalışmalarının yayınlandığı aynı adlı antolojilerin kurucu editörüdür. Guha Subaltern Studies’in ilk al cildinin editörlüğünü yap ktan sonra bu işi diğer arkadaşlarına devretmesine rağmen antolojilere katkıda bulunmayı sürdürmüştür. Kitapta sömürgeci, milliyetçi ve çoğunun içinden geldiği Marksist tarih anlayışlarını sıradan insanları fail olarak görememekle, eylemliliklerini değerlendirememekle suçlayan ve şimdiye kadar geleneksel tarih anla larından dışlanmış olan köylüler, kabile mensupları, işçiler gibi “madun” kesimlerden (terimi Gramsci’den ödünç almışlardı) insanların sürdürdükleri haya tarihyazımının merkezi haline ge ren Madun Çalışmaları grubunun görüşlerine yer verilmektedir.

Çok yönlü büyük bir düşünür olan Nietzche (18441900) bu başeserinde, ‘her şeyin sonrasızca yeniden gelişini’ İranlı bilge Zerdüşt’e söyletmeyi kurmuş, ‘yeni bir yaşama yolunun’ taslağını çizmiş ve başeseri bu tasarıdan doğmuştur. Kitabın birinci bölümünü bi rince ‘bundan böyle deliler arasında sayacaklar beni’ diyen Nietzsche, üçüncü bölümü yazınca ‘ben belki de geleceğin bütün insanları için bir yazgıyım, yazgının kendisiyim’ yargısına varıyor ve başeseriyle Alman dilini yücel ğine inanmış r. Kitabı A.Turan Oflazoğlu çevirmiş r.

Felsefe, Psikoloji, Din: 21


En ÇOK’lar

Konusal Oku Genel Konular:

Tarih (La n Amerika):

AUTHOR Shaw, Wendy M. K., 1970TITLE Possessors and possessed : museums, archaeology, and the visualiza on of history in the late O oman Empire / Wendy M.K. Shaw. CALL NO AM79.T8 S52 2003

TITLE Understanding contemporary La n America / edited by Richard S. Hillman. CALL NO F1408 .U43 1997

Çağdaş La n Amerikan toplumları üstüne yapılan incelemeleri içeren bu kitapta, siyaset, askeri, uluslar Müze kurumu, Osmanlı İmparatorluğu’na Avrupa’dan arası ilişkiler, çevre sorunları, milliyetçilik, kadınların ithal edilmiş olmakla birlikte, kendisine özgün bir yol rolü ve daha fazlasına dair karşılaş rmalar yer almakçizmiş r. Osmanlı müzeleri, Ba cılık-Doğuculuk ça ş- tadır. Çağdaş La n Amerika yapısının karmaşıklığını masından uzaklaşarak, ha a Ba cılığı kullanıp em- gidererek tanımlayan ve anali k açıdan analiz eden peryalizme karşı koyarak, oluşum halindeki bir ulusal siyaset bilimi profesörü Richard S. Hilman tara ndan kimliği simgeleyebilmiş r. Wendy Shaw’un kitabı, kaleme alınmış r. Osmanlı Devle ’nin son dönemlerinde müzeciliği kurumlaş ran kararlardan ve müzelere seçilen eser- Spor: lerden yola çıkarak, bu ulusal kimlik serüveninin izini sürmektedir. AUTHOR Kuper, Simon, 1969TITLE Futbol asla sadece futbol değildir / Simon KuTarih (Amerika): per; translated form English by Sinan Gürtunca. CALL NO GV943.9.S64 K87 1994 AUTHOR Bilici, Mücahit, 1973TITLE Amerikan rüyası : yeni başlayanlar için/ Müca- Kısa sürede bir ‘kült kitap’a dönüşen bu çalışmanın hit Bilici. başlığı futbolseverlerin sloganlarından biri oldu. SiCALL NO E161 .B55 2006 mon Kuper’in bir dünya turu yaparak, futbolun poli kayla, geniş kitlelerle ve çeşitli kültürlerle olan ilişAmerika´nın en zengini kim? Amerika kendi büyük- kisini araş rdığı kitap, futbol mafyasından, tribünlere lüğünde bir başka ülkeyi nasıl parayla sa n aldı? dek farklı konuları, söyleşi, anı ve eleş ri gibi farklı Amerika ile cetvel arasında nasıl bir ilişki var? Ame- türlerde harmanlamış r. rikan Polisi neden güneş gözlüğü takar? Hindi, Amerika ve Türkiye arasındaki ilişki nedir? Amerika´da bazı köleler neyi unutmamaya çalış ? Guantanamo Amerika´nın neresinde? Kitap, bu ve benzer soruların cevabını sunmaktadır.

22


En ÇOK’lar

unan Kitaplar Siyasal Bilimler:

Hukuk:

TITLE Managing global chaos: sources of and responses to interna onal conflict / edited by Chester A. Crocker & Fen Osler Hampson, with Pamela Aall. CALL NO JZ6045 .M36 1996

AUTHOR Macqueen, Norrie, 1950TITLE The United Na ons since 1945 : peacekeeping and the Cold War / Norrie Macqueen. CALL NO KZ6376 .M33 1999

Küresel kaostun yöne lmesi üstüne olan “Managing global chaos”, etnik milliyetçiliğin yeniden canlanması, imparatorlukların krize girişiyle değişen dünya siyase nin, Soğuk Savaş döneminin, ça şmaların, Seçkin bilim adamları ve poli kacılar arasında bir danışma kurulunun desteği ile oluşturulan kitabın içerdiği yedi vaka çalışması karşılaş rmalı analizlere yer vermektedir. Kitap uygulamacılar ve uluslararası çaşma yöne mi alanındaki akademisyenlerin, anali k perspek fini içermektedir.

Soğuk savaş sırasından ve sonrasında, Birleşmiş Milletler’in oluşumu, yapısı ve işlevlerini ve doğu-ba diplomasisini inceleyen bu kitapta, kronolojik bir çerçeve içinde, Angola, Somali ve Bosna’da yanşanalar, 1990’larda BM operasyonları, BM’in uluslararası güvenliğe olan katkılarını değerlendirmektedir.

Eği m: AUTHOR Dündar, Can, 1961TITLE Köy ens tüleri/ Can Dündar. CALL NO LC5148.T8 D86 2000 Hasan Ali Yücel’in “Biz, is klal mücadelesinden i baren sosyal haya mızda yap ğımız büyük devrimleri köylere götürecek adam ye ş rmek isteriz. Biz imamın yerine, köye devrimci düşüncenin adamını göndermek istedik.” fikriyle doğan Köy Ens tüleri, 1940-1953 arası 13 yıl boyunca 21 ens tüden 17 bin mezun vermiş r. Can Dündar’ın kaleme aldığı “Köy Ens tüleri”, köy ens tüleri gerçeğini, cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş bu en büyük eği m hamlesini, tanıklar, belgeler ve fotoğraflarla yansıtmaktadır.

Müzik: AUTHOR Dister, Alain, 1941TITLE Rock çağı / Alain Dister ; translated from the English Renan Akman. CALL NO ML3534 .D57 2002 “Ağustos 1945. İkinci Dünya Savaşı Hiroşima’nın üzerinde çakan şimşekle sona ermiş . Amerikan askerleri barış ve huzur özlemi içinde evlerine dönüyorlardı. Ama eski değerler can çekişiyordu. Gençler Siyah şarkıcıların alaycılığını ve canlılığını ye şkinler dünyasının köhnemiş ri mlerine tercih ediyorlardı. Utangaç bir oğlan onları taklit etmeye çalışıyordu. Bu oğlanın adı Elvis Presley’di.” Alain Dister, Elvis’ten Beatles’a, Rolling Stones’tan Nirvana’ya rock müziğinin sancılı doğumu, durdurulamaz yükselişi ve önlenemez düşüşünü tüm siyasal, sosyal, ekonomik yönleriyle analiz etmektedir.

23


En ÇOK’lar

Konusal Oku Güzel Sanatlar:

Tarım:

AUTHOR Cerver, Francisco Asensio. TITLE Drawing for beginners / Francisco Asensio Cerver. CALL NO NC650 .C47 1999

TITLE Molecular plant pathology / edited by Ma hew Dickinson and James Beynon. CALL NO SB732.65 .M65 2000

Geç ğimiz yüzyıl boyunca, bitkilerin gene k açıdan, Yazarın “Resim yapmak çizimle başlar, çünkü çizim mantar, bakteri ve virüslerle mücadele direnç mekateknikleri, her türlü sanat çalışmasının temelini oluş- nizmalarının ve diğer bitkilerle aralarındaki ilişkinin turmaktadır. Bu nedenle çizimin temel prensiplerinin çok özel ve karmaşık olduğunu saptayan bilim adambilinmesi resim çalışmasının abecesidir. Bu kitabın ları, moleküler biyoloji tekniklerinin gelişmesiyle, okuyucuları, konu ne olursa olsun, ilk algılamanın hastalıklarda kullanılan bitkiler üstüne çalışma yapaönemini, gerçekliğe ilk dikkatli bakışın doğasını öğ- cak, akademik ve endüstriyel araş rmacılar için son renecekler; natürmort, insan figürü ve hayvan eskiz- derece yararlı bir referans oluşturmak olmayı amaçleri, şehir peyzajları, portreler ve diğerleri.” diyerek lamaktadır. tanı ğı kitap, Claude Lorraine, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Georges Seurat’nın çizim tarzlarını da Teknoloji ve Mühendislik: içermektedir. AUTHOR Uzunoğlu, Mehmet. TITLE Her yönü ile MATLAB / Mehmet Uzunoğlu, Ali Tıp: Kızıl, Ömer Çağlar Onar. TITLE Electroac ve polymer (EAP) actuators as ar fi- CALL NO TA345.5.M12 U98 2003 cial muscles : reality, poten al, and challenges / Yoseph Bar-Cohen, editor. Yüksek performanslı teknik programlama dili olan CALL NO R857.P6 E44 2001 MATLAB, birçok sahada kullanılan ve kullanıcılarına denklem yazma kolaylığında program yazmayı sağlaAnali k modelleme, işlem teknikleri, karakterizasyon yan en gelişmiş programdır. Kitapta bu program en iyi yöntemleri dahil olmak üzere tam altyapıyı, EAP ala- şekilde anla lmaktadır. nını kapsamaktadır. Kapsadığı alanlardaki gelişmeler hakkında güncel gelişmeleri içeren kitap, Yoseph BarCohen editörlüğünde hazırlanmış r.

24


En ÇOK’lar

unan Kitaplar Askerlik:

Kütüphanecilik:

TITLE Arming the state: military conscrip on in the middle east and central asia,1775-1925 / edited by Eric J. Zürcher. CALL NO UB345.M5 A76 1999

AUTHOR Manguel, Alberto, 1948TITLE Geceleyin kütüphane: inceleme/ Alberto Manguel ; translated by Dilek Şendil. CALL NO Z721 .M36 2008b

Orta Asya ve Orta Doğu’da, 19. ve 20. yüzyıllarda askere alımı, zorunlu askerliği, az gelişmiş tarım toplumlarında empoze edilen askerlikle İranv, Orta Asya ve Balkanlar üzerinde durulmakta ve çete, paralı askerler, korsanlar gibi konuları incelemektedir.

“Çoğu aşklar gibi kütüphanelere duyulan aşkın da öğrenilmesi gerekir. Kitaplarla dolu bir odaya ilk kez adım atan hiç kimse içgüdüsel olarak nasıl davranacağını, ne bekleneceğini, neyin vaat edildiğini, neye izin verildiğini bilemez. Sergilenen dağınıklık ya da çokluk, hareketsizlik, birinin bilmediği her şeyi alay Denizcilik: edercesine anımsa lması, göze m al na tutulması yüzünden korkuya kapılabilir, ritüelleriyle geleneksel TITLE Amatör denizci el kitabı/ derleyen ve hazırlayan kurallarını öğrendikten, haritasını çıkardıktan, yerlileSezar Atmaca; ilkyardım fotoğrafları Burak Cora, Ha- riyle dost olduktan sonra bile onda uyandırdığı eziklik kan Vaizoğlu. duygusunu kolay kolay üzerinden atamaz.” Geceleyin CALL NO VK541 .A43 2005 Kütüphane, George Steiner’in “okumaya yazılmış bir aşk mektubu” sözleriyle övdüğü Médicis ödüllü OkuDenizcilik sadece bir uğraş değil, kültürdür, güçtür. manın Tarihi ile aynı gelenekten: Kütüphanelerin uyDenizi bir spor ve gezi alanı, denizciliği bir yaşam garlığımızda oynadığı kri k rolün sürükleyici öyküsübiçimi olarak seçmiş amatör denizcilerin varlığı, bu nü ele almaktadır. payı büyüten önemli bir unsurdur. Dünyanın sürekli değişen koşulları içinde denizcilik, amatörce de olsa, bilgiden yoksun uygulanamaz. Bu kitap, denizciliğin temel bilgilerinin amatör denizcilerce paylaşılması yanında, Amatör Denizci Belgesi sınavına hazırlananlara yardımcı olmayı, denize ve denizciliğe olan ilginin artmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

25


En ÇOK’lar

Ders Materyali Lolita PN1997 .L65 1997 DVD Lolita, 1997 ABD- Fransa ortak yvapımı roman k drama filmidir.

Film kızından faydalanabilmek için ev sahibesi ile evlenen bir adamın hikâyesini anla r.

İngiltere’de üniversitede edebiyat dersleri veren proSenaryosunu Stephen Schiff ’in, Vladimir Nabokov’un fesör Humbert Humbert (Jeremy Irons), ABD’den alaynı adlı romanından uyarlayıp yazdığı filmi Adrian dığı cazip bir teklifi değerlendirerek dersler vermek Lyne yönetmiş, önemli rollerinde Jeremy Irons, Me- için 1947 yılında bu ülkeye gelir. New England’daki lanie Griffith, Dominique Swain ve Frank Langella oy- Beardsley Koleji’nde edebiyat öğretecek r. Tavsiye namışlardır. Filmin müziği Ennio Morricone’ye ai r. üzerine yakınlardaki Ramsdale kasabasında Charlo e Haze (Melanie Griffith) adlı dul bir kadının evine oda kiralamak üzere gider. Aslında sinir bozucu ve gösteriş budalası bir kadın olan Charlo e’un savrukluğunu ve evin dağınıklığını pek beğenmemiş r, tam oda tutmaktan vazgeçip New York’a geri dönmeyi düşünürken dul Charlo e’un kızı Lolita’yı (Dominique Swain) görünce kalmaya karar verir. Filmin girişinde geriye dönüşle dış ses tara ndan anla lan bu hikâye Profesör Humbert’in Lolita’ya olan aşırı ilgisini de açıklar. Humbert Lolita’da ölen çocukluk aşkını görmüştür… Ar k Haze’lerin evine pansiyoner olarak yerleşen Humbert Lo’ya daha da yakın olabilmek için Lo’nun annesi ile evlenmeyi kabul eder. Bir gün tesadüfen Humbert’in tu uğu günlükleri okuyan Charlo e, kocasının kızına olan ilgisini öğrenince çılgına döner, öfkeyle kendini sokağa atar ve bir arabanın al nda kalarak ölür. Annesinin başına gelenleri Lo’ya söylemeyen Humbert onu da yanına alarak birlikte ülkeyi baştan başa geçecekleri bir otomobil yolculuğuna çıkarlar.

26


En ÇOK’lar

Kolay Okunabilir Kitaplar Basic - En çok okunan İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca kitaplar

Listenin devamındakiler: İngilizce Kitaplar: Sara says no! Li le women Dead man’s island Rainforests Love story

Fransızca Kitaplar:

Almanca Kitaplar: Photo finish Piano Picture puzzle Robinson Crusoe

Oh, Maria

Oktoberfest

İspanyolca Kitaplar: Los reyes magos Pero se casan con las morenas

L’homme a loreille cassee Cinq semaines en ballon

27


En ÇOK’lar

Kolay Okuna Intermediate - En çok okunan İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca kitaplar

Listenin devamındakiler: İngilizce Kitaplar: The big sleep A tale of two ci es Ghost stories Li le women David Copperfield

Fransızca Kitaplar: Eugenie Grandet Le comte de Monte-Christo

28

Almanca Kitaplar: The Godfather Seven The Breathing method When summer comes

Ferien bei Freunden

Tödlicher Schnee

İspanyolca Kitaplar: El cartero no siempre Ilama dos veces La llamada de la Habana


En ÇOK’lar

bilir Kitaplar Upper-intermediate - En çok okunan İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca kitaplar

Listenin devamındakiler: İngilizce Kitaplar: American crime stories Pride and prejudice American crime stories Brave new world

The Enemy Oliver Twist Cry freedom

Almanca Kitaplar: Texte zum lesen und nacherzahlen

İspanyolca Kitaplar: Una e queta olvidada La vida es un tango 29


Ciltli Bas

30


En ÇOK’lar

sılı Dergi İk sat Fakültesi Mecmuası

1939 yılında yayın haya na başlayan ve yılda iki kez düzenli olarak yayınlanan İk sat Fakültesi Mecmuası, yaklaşık on yıldır hakemli dergi statüsüyle yayınlanmakta, ayrıca ULAKBİM ve ASOS INDEX tara ndan taranmaktadır. Mecmua ik sat literatürüne ilişkin her türlü teorik ve ampirik değerlendirmenin yapıldığı makalelere açık r. İk sat Fakültesi Mecmuasının sayılarına Süreli Yayınlar Koleksiyonu’muzdan erişebilirsiniz.

31


En ÇOK’lar

Veritabanlarından Nature: Nature, bilim insanlarının ih yaçlarına odaklı, farklı disiplinlerde konular içeren, önde gelen ha alık uluslar arası bir dergidir. Üst düzey çalışmaların yayınlanabildiği bu dergi 1869 yılında yayın haya na başlamış r.

Journal of biological Chemistry: Journal of Biological Chemistry, hücresel ve moleküler biyolojik süreçlerin araş rılmasına ve anlaşılmasına katkı yapan özgün çalışmaların yer aldığı araş rmaları yayınlayan ha alık bilimsel dergidir.

Autophagy: Autophagy dergisi, Otofaji konusunu ayrın lı olarak ele alan uluslar arası takipçi kitlesine sahip benzersiz bir hakemli dergidir. Derginin başlıca hedefleri; Otofaji konusunda hazırlanmış en kaliteli yayınları takipçilerine ulaş rmak, dünya genelinde bu konu üzerinde çalışan bilim insanlarının aralarındaki ile şimi kolaylaş rmak r.

Physical Review A - Atomic, Molecular, and Op cal Physics: Dünya çapında hızla gelişen atomik, moleküler ve op k fizik konularını ele alan, kuantum teorisi ve kuantum mekaniği ile ilgili makaleler içeren bilimsel bir dergidir.

Applied Physics Le ers: Amerikan Fizik Ens tüsü tara ndan yayınlanan dergi, uygulamalı fizik alanında yapılan yeni çalışmaları ve elde edilen bulguları içerir. Ha alık olarak yayınlanan dergi, dünya genelinde, alanında en çok takip edilen dergilerden biridir.

32


En ÇOK’lar

Gelmeyen Dergiler

Nature Nanotechnology: Nanoteknoloji alanındaki tüm konulara odaklanan Nature Nanotechnology dergisi, aylık bilimsel bir dergi olarak takipçileri ile buluşmaktadır.

Cancer research: Dünayada en çok a f yapılan dergileriden biri olan Cancer Research, ayda iki defa yayınlanmaktadır. Dergi, moleküler ve hücresel patobiyoloji, tümör, kök hücre biyolojisi, mikroortam, bağışıklık bilimi araş rmaları ve kanser tedavisi gibi konulara odaklanmaktadır.

Nature materials: Nature dergisi malzeme bilimi ve malzeme mühendisliğin ortak disiplinlerine ait tüm konulara yoğunlaşmış r. Dergide yayımlanan konular kimya, biyoloji ve fizik gibi disiplinlerin materyal araş rmalarına etkileri görüşü üzerine sunulmuştur.

Journal of visualized experiments: JoVE:JoVE,; deneysel biyolojik, medikal, kimyasal ve fiziksel araş rmaların video forma nda yayımlanmasına dayanan Pubmed endeksli bir dergidir.

Cell: Cell dergisi, Life Science alanında dünyada en önde gelen dergilerden biri olup geniş bir disiplin ağını kapsamaktadır. Alanında en yüksek kalitede çalışmaları içeren dergi ha ada iki kez yayınlanmaktadır.

33


En ÇOK’lar

Veritaba Kullanılan VERİTABANLARI

DERGİLER

Academic Search Complete (Ebscohost) ACM Digital Library ACS (American Chemical Society) American Ins tute of Physics (AIP) ASME Digital Library Business Source Complete (Ebscohost) Cambridge Journals: Computers & Applied Sciences (Ebscohost) Ebrary Econlit with Fulltext (Ebscohost) Elsevier Sciencedirect

USA Today Journal of the ACM (JACM) Langmuir Applied Physics Le ers Journal of Manufacturing Science and Engineering Harvard Business Review Interna onal Journal of Middle East Studies Journal of Applied Physics Short History of Opera Journal of Economic Literature Interna onal Journal of Machine Tools and Manufacture Interna onal Journal of Opera ons andProduc on Management Environment and History Kra Foods Inc in Packaged Food (World) Brand Shares (by Global Brand Name) -Historic -Retail Value RSP -%breakdown - Turkey - Dishwashing Annual Sta s cal Bulle n Environmental Health Perspec ves History Today Economist Microwave Theory and Techniques Robo cs and Automa on (ICRA), 2010 IEEE Interna onal Conference on ANSI/IEEE Std 1008-1987 The Astrophysical Journal The Journal of Conflict Resolu on Intelligent Robo cs and Applica ons

Emerald Environment Complete (Ebscohost) GMID - Analiz GMID - İsta s k GMID - Sources Sta s cal Publica on GreenFile (Ebscohost) History Reference Center (Ebscohost) Humani es Interna onal Complete (Ebscohost) IEL IEL - Conferences IEL - Standart Ins tute of Physics (IOP) JSTOR Lecture Notes in Computer Science

34


En ÇOK’lar

nlarında n Dergiler VERİTABANLARI

DERGİLER

Lecture Notes in Mathema cs Legal Collec on (Ebscohost) Library & Informa on Science (Ebscohost) MasterFILE Complete (Ebscohost) Nature Pla ormu Nature Pla ormu Nature Pla ormu Netlibrary Newspaper Source Plus (Ebscohost) OUP Professional Development ProjectMuse PsycAr cles Psychology/Behavioral Sciences Coll. (Ebscohost) Regional Business News (Ebscohost) Religion Philosophy Collec on (Ebscohost) Royal Society of Chemistry Safari Business and Technical Books Online

Quantum Potential Theory National Tax Journal Library Journal Middle Eastern Studies Nature Nature Materials Nature Nanotechnology The Nature of the Early Ottoman State New York Times Nucleic Acids Research Library Journal Journal of Democracy Journal of Personality and Social Psychology American Journal of Public Health BusinessWest Economist Physical Chemistry Chemical Physics Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking Journal of Conflict Resolution SIAM Review Proceedings of SPIE Hidden Champions of the Twenty-First Century Electron Microscopy of Polymers Organic Semiconductors in Sensor Applications Mathematical Analysis I The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Journal of Immunoassay and Immunochemistry Journal of Applied Polymer Science

Sage Journals Online SIAM Journals Online SPIE Digital Library Springer E-books - Business & management Springer Ebooks - Chemistry and materials science Springer ebooks - Physics and astronomy Springer Ebooks Mathema cs and Sta s cs SpringerLink (including Kluwer Journals) Taylor & Francis (Informaworld) Wiley Online Library

35


En ÇOK’lar

Popüler Lost: Amerikan yapımı drama televizyon dizisi olan Lost, Sidney, Avustralya’dan Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri’ne uçan bir yolcu uçağının kaza yapması sonucu Güney Pasifik’te gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikâyelerini konu edinmektedir. Her bölüde adada geçen ana hikâyenin yanı sıra, karakterlerin haya ndaki bir başka noktaya ilişkin ikinci bir hikâyeye de sahip r. 24: Emmy ve Al n Küre ödüllü, Amerikan yapımı bir aksiyon olan 24, CTU (Counter Terrorist Unit: Terörle Mücadele Ünitesi) adı verilen bir birimin, önceleri yöne cisi olan ancak daha sonra birimden ayrılan Jack Bauer çevresinde dönen olayların işlendiği bir dizidir. Dizide anla lan olaylar gerçek zamanlı olarak izleyiciye aktarılmaktadır. Her bölüm bir saat içerisinde olanları anla rken, her sezon da 24 saat içerisinde olup bitenlerin aktarıldığı, uzun metrajlı bir film havasındadır. Friends: Dünya tarihinde en çok izlenen komedi dizisi olan Friends, aynı zamanda Amerika’da da rekorlar kırmış bir dizidir. 1994-2004 yılları arasında Amerika’da çekilen dizi, New York’ta yaşayan 20’li yaşlardaki üçü kadın, üçü erkek, al kişilik bir arkadaş grubunun yaşamları ile ilgilidir. 100’den fazla ülkede yayımlanan dizinin, Amerika’da sadece final bölümü 51.1 milyon kişi tara ndan izlenmiş r. The O.C.: 2003-2007 tarihleri arasında Amerika’da Fox kanalı tara ndan yayınlanan komedidrama dizisidir. Dizi, Orange County’de zenginlik içinde ye şen gençler ve onların ailelerinin yaşamlarını konu almış r. Elliden fazla ülkede gösterilen dizinin özellikle müzikleri büyük beğeni toplamış, az tanınan gruplar kendilerini tanıtma rsa yakalamışlardır. Dizi müziklerinden al adet albüm yayınlanmış r. Sex and The City: Candace Bushnell’in aynı adlı romanından televizyona uyarlanmış r. ABD`de 1998-2004 yılları arasında toplam al sezon ve 94 bölüm olarak yayınlanmış r. 2004 Emmy Ödülleri`nde Sarah Jessica Parker´a en iyi kadın oyuncu, Cynthia Nixon´a en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında ödül kazandıran Sex and the City, modern ve kariyer sahibi kadınların aşk ve seks haya na bir bakıma ışık tutarken, bir yandan da bu kadınların gerçekte haya an beklenlerinin ne olduğu konusunda küçük ipuçları vermektedir. 36


En ÇOK’lar

r Diziler The Simpsons: Ma Groening tara ndan Fox kanalı için yara lan animasyon-durum komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie’den oluşan orta sınıf bir bir Amerikan ailesinin parodisidir. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hallerini hicvetmektedir. Simpsonlar, ilk yayımlandığı 19 Nisan 1997’den i baren 25 Prime me Emmy Ödülü, 26 Annie Ödülü ve bir Peabody Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazanmış, Homer’ın ünlemi “D’oh!” İngilizce sözlüğe eklenmiş r. Six Feet Under: 3 Haziran 2001’de HBO tara ndan yayınlanmaya başlayan American Beauty filminin senaris olan Alan Ball tara ndan senaryosu yazılan dizi, bir cenaze evi işleten ve bu evde yaşayan Fisher ailesinin yaşan larına dair bir kara mizah r. 2003 yılında En İyi Drama Dizisi dalında Al n Küre ödülü alan yapım, 2005 yılında 5. sezonuyla ekranlara veda etmiş r. Dawson’s Creek: 1998-2003 yılları arasında 6 sezon boyunca yayınlanan bir Amerikan gençlik dizisi olan Dawson’s Creek, gençlerin çocukluk yıllarından üniversite çağlarına kadar yaşadıkları maceraları, arkadaşlık bağlarını ve hayata a lmalarını anlatmaktadır. Türkiye’de ilk kez 1998 sonbaharında Cnbc-e kanalında gösterilmeye başlanmış r.

One Tree Hill: Mark Schwahn tara ndan yara lmış bir gençlik dizisi olan One Three Hill, ilk defa 23 Eylül 2003’te, Amerika’daki The WB Television Network kanalında gösterime sunulmuştur. Konusuna gelince: Tree Hill, ABD’nin North Carolina eyale nde yer alan küçük bir kasabadır. Kasabada bulunan lisenin ismi Tree Hill High School ve bu lisenin basketbol takımının ismi de Tree Hill Kuzgunları’dır. Burada yaşayan Lucas Sco ve Nathan Sco , birbirlerinin üvey kardeşi olmalarına rağmen, hiç konuşmamaktadırlar. Ortak bir babaya sahip olmalarına ve aynı yerde büyümelerine, ha a aynı liseye gitmelerine karşın birbirleriyle hiçbir ile şim kurmamışlardır. Smallville: Smallville, 2001 yılında çekimine başlanan, Süpermen’in gençliğini ve güçlerini keşfetmesini konu alan Amerikan dizisidir. Çekimleri Kanada’da yapılan dizi, 13.05.2011 tarihinde ekranlara veda etmiş r.

37


En ÇOK’lar

En Çok Seyre The Godfather (Baba): Mario Puzo’nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola’nın yöne ği, Marlon Brando ve Al Pacino’nun başrollerini paylaş ğı filmdir. Yardımcı rollerde James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale vardır. Filmin hikâyesi, II. Dünya Savaşı’nın bi ği yıl olan 1945’te başlar ve 10 yıllık bir dönemi kapsar. Film, New York’ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesinin hikâyesini anla r. Gösterime girdiği andan i baren çok ilgi görmüş, birçok kurum, ens tü ve derginin gelmiş geçmiş en iyi filmleri sıralamasında en üst sıralara yerleşmiş r. En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Marlon Brando) ve En İyi Uyarlama Senaryo (Francis Ford Coppola, Mario Puzo) dallarında Oscar kazanmış r. Yapılan araş rmalar sonucu Türkiye’deThe Message (Çağrı-1975) filmiyle birlikte en fazla izlenen ve sa lan tek film olma özelliğini taşır. The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler): Christopher McQuarrie’nin yazıp Bryan Singer’in yöne ği 1995 ABD yapımı bir kara filmdir. Film polis sorgusuna alınan küçük çapta bir dolandırıcı Roger “Verbal” Kint’in (Kevin Spacey) hikâyesini anla r. Kint sorgulayıcısı ABD Gümrük İdaresi’nden Ajan David Kujan’a (Chazz Palminteri), San Pedro Bay’deki Port of Los Angeles’da demirlemiş bir gemide meydana gelen büyük yangın ve katliama kadar uzanan karmaşık bir hikâye anla r. Geri dönüşler ve öyküleme kullanan Kint’in hikâyesi o suç partnerleri ile birlikte gemide ne işleri olduğunu anlatmaya çalış kça giderek artan bir şekilde karmaşık bir hale gelir. Akademi Ödülleri’nde McQuarrie En İyi Özgün Senaryo ve Spacey de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında Oscar ödülü aldılar.

Band of Brothers (Kardeşler Takımı): Tarihçi ve biyografi yazarı Stephen Ambrose’un aynı adlı romanından uyarlanan, II. Dünya Savaşı temalı, 10 bölümlük bir televizyon dizisi serisidir. Ortak yapımcılığını, Akademi Ödüllü Er Ryan’ı Kurtarmak filminde beraber çalışan Steven Spielberg ve Tom Hanks üstlenmiş r. Dizi, öncelikle askerlerin temel eği m aldığı Georgia’daki Toccoa kampından başlamış r. Devamında ise Normandiya Çıkarması, Market Garden Harekâ ve savaşın sonunda doğru gerçekleşen Bastogne Savaşı ile sona ermiş r. Dizideki olaylar Ambrose’nin Easy Bölüğünden haya a olanlar ile gerçekleş rdiği bire bir röportajlar ile şekillendirilmiş r. Ayrıca savaş sonrası haya a kalmayı başaran askerlerin yazdıkları kitaplardan da yararlanılmış r.

38


En ÇOK’lar

edilen Filmler Amelie: Audrey Tautou’nun başrolünde olduğu, bir zamanlar Marc Caro ile ortak Jfi,lmler çeken Jean-Pierre Jeunet filmidir. Fransız yapımı bu roman k komedi, Jeunet ve Guillaume Laurant tara ndan yazılmış r. Montmartre’de geçen film, modern Paris haya nın idealize edilmiş, alaycı bir yorumudur. Avrupa Film Ödüllerinde en iyi film ödülünü almış, ikisi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında olmak üzere dört César Ödülü almış, En İyi Senaryo dalıyla birlikte iki Ba a Ödülü ile ödüllendirilmiş r ve Akademi Ödüllerine aday gösterilmiş r.

Seven: Yedi (Orijinal adı Seven), senaryosu Andrew Kevin Walker tara ndan yazılmış olan, “yedi ölümcül günahı” işleyenleri kendi vahşi yöntemleriyle öldüren bir seri ka li ve onun peşindeki iki polis dedek finin çabalarını konu alan, Hollywood yapımı bir gerilim filmidir. 1995 yapımı olan film, David Fincher tara ndan yöne lmiş r ve başrollerde Brad Pi , Morgan Freeman ve Gwyneth Paltrow rol almış r.

Fight Club (Dövüş Kulübü): 1999 yapımı olan film, David Fincher tara ndan çekilmiş r. Başrollerini Brad Pi , Edward Norton ve Helena Bonham Carter’ın paylaş ğı film, Chuck Palahniuk’un aynı adlı romanından uyarlanmış r. Tek düze yaşamı kronik uykusuzluk sorunuyla çekilmez bir hale gelen, ailesi ve yakın bir arkadaşı olmayan anla cı doktorunun tavsiyesi üzerine kanserli hastaların terapi grubuna ka lır. Bu toplan lar esnasında Marla ile tanışır; o da genç adam gibi hasta olmadığı halde grubun toplan larına ka lmaktadır. Anla cı’nın ve Marla’nın çabaları, tüke ci kültürünün anlamsızlığına karşı bir duruştur adeta, kariyer sahibi ama yalnız insanların bir tepkisidir. Memento (Akıl De eri): 2000 yılı Amerikan yapımı Christopher Nolan tara ndan yazılıp yöne len, daha önce kardeşi Jonathan Nolan tara ndan yazılmış kısa hikaye “Memento Mori”den uyarlama olan film, psikolojik gerilim türünü seven film severlerin kısa sürede gözdesi olmuştur. Filmin konusu şöyledir: Leonard Shelby, pahalı takım elbiseler giyer, son model bir Jaguar kullanır; bunun yanında ucuz, tanınmamış motellerde konaklar ve ödemelerini hep nakit parayla gerçekleş rir. Başarılı bir iş adamı görüntüsündedir... Ancak Leonard’ın tek işi -anlık bir ha zaya sahip olmasına karşılık- in kam almak r; karısının ırzına geçip öldüren adamın peşindedir. Film tersten kurgusuyla da dikkat çekmiş r. 39


En ÇOK’lar

En Çok Seyredilen Filmler Taxi Driver (Taksi Şoförü): Robert De Niro ve Jodie Foster’ın başrollerini paylaş ğı bu 1976 yılı yapımı Mar n Scorsese filmi, 4 dalda Oscar’a aday olmuş ve Cannes Film Fes vali’nde en iyi filme verilen Al n Palmiye ödülünü kazanmış r. 2007 yılında Amerikan Film Ens tüsü’nün hazırladığı, tüm zamanların en iyi 100 Amerikan filminin yer aldığı AFI’s 100 Years... 100 Movies listesinde 1. sıradadır. “Taksi Şoförü”, 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tara ndan “kültürel, tarihi ve este k olarak önemli” filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza edilmesine karar verilmiş r.

Catch Me If you Can: Frank Abagnale Jr.’nin hayat öyküsünden esinlenilerek oluşturulan 2002 yapımı komedi-drama türünde bir sinema filmidir. Steven Spielberg’in yönetmenliğini üstlendiği filmde, 19 yaşında dahi olmayan Frank Abagnale Jr.’ın, Pan American World havayolu şirke nde pilot, Georgia’da doktor ve Louisiana’da savcı kılığına bürünerek milyonlarca dolarlık çek sahtekârlığıni nasıl yap ğı anla lmaktadır. Abagnale’i Leonardo DiCaprio canlandırırken, filmin diğer önemli oyuncuları Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams, Mar n Sheen ve Nathalie Baye’dir.

12 Monkeys: 1995 yapımı bir film. Başrollerde Brad Pi , Bruce Willis ve Madeleine Stowe rol almış r. Film “Cassandra Kompleksi” tabanına oturtulmuş geleceği görmenin ödül değil ıs rap verici bir deneyim olabileceği temelinden hareket edilmiş r. Filmde 24 saat Alfred Hitchcock filmleri gösteren bir sinemada Bruce Willis (James Cole) ve Madeleine Stowe(Kathryn Railly)’in girdikleri salonda Ver go’dan bölümler gösterilmektedir. 12 Monkeys, zamanda yolculuk temalı filmlerin arasında en önemli olanlardan biri.

40


41


En ÇOK’lar

Ses Ka Klasik müzik koleksiyonu: Boyut Yayın Grubu tara ndan 1996 yılında hazırlanan dünya müzik tarihinin kilometre taşları, dahi bestecilerinin ölümsüz eserlerini içeren 30 özel CD, 6 özel kitaptan oluşan Klasik Müzik Koleksiyonu’nda, özenle hazırlanmış kitapların her biri 5 farklı bestecinin yaşamına ve eserlerine ait bilgileri kapsamaktadır.

Classic FM collectors: Classic FM serisinden çıkan ve on CD’den oluşan seri, Classic FM dergisinin eki olarak yayımlanmış ve büyük ilgi görmüştür.

Jazz koleksiyonu: 20. yüzyılın başlarında neredeyse eş zamanlı olarak isimleri “Jazz” müziğiyle özdeşleşmiş Kuzey Amerika kentleri, New Orleans, Saint Louis, Kansas City ve Chicago’da ortaya çıkan “Jazz” Müziği, aradan geçen yüzyıl içinde birçok başka tür yaratarak dev bir kültür haline dönüşmüştür. “Soul Müziğin Babası” Ray Charles; kendine özgü s liyle caz müziğin seyrini sonsuza kadar değiş ren Louis Armstrong; efsanevi ses Nat King Cole, Frank Sinatra, Dean Mar n, Herbie Mann, Sammy Davis Jr, Dizzy Gillespie; Blues müziğin unutulmaz sesleri ve şarkılarından oluşan bir koleksiyondur.

BBC music: BBC Music serisinden çıkan ve on CD’den oluşan seri, BBC dergisinin eki olarak yayımlanmış r.

42


En ÇOK’lar

ayıtları Doğa senfonileri: Doğa dostları için hazırlanan bu 10 CD-Kitapta, dünya üzerinde farklı yaşam ortamlarını, denizin derinliklerini, dağların doruklarını ya da balta girmemiş ormanların seslerini dinleyebilir, bu doğal ortamlara ilişkin bilgileri okuyabilirsiniz. Edebiya an, mitolojiden, tarihten yapılan alın lar ve eşsiz fotoğraflar görsel bir şölen halinde seslere eşlik etmektedir.

Türk besteci ve yorumcuları: Boyut yayınları tara nda hazırlanan bu dört CD’lik seride, yüzyıllardır pek çok uygarlığı barındıran topraklarımızda geçmişten günümüze, senfoniden türkülere, operadan musikiye hoş esin ler yer almaktadır.

Dark side of the moon: Pink Floyd’un bu efsanevi albümü, 2 Mart 1973 tarihinde yayımlanmış r. Bütün şarkı sözleri Roger Waters’a ait olduğu albüm, dünya çapında 45 milyondan fazla satmış, 740 ha a boyunca listelerde kalmış r. İsta s klere göre albüm, her an dünyanın herhangi bir yerinde dinlenmektedir ve hala çok satmaktadır.

43


En ÇOK’lar

Diğer Mul Art Explosion: Nova şirke tara ndan üre len Art explosion serisi log yapımı, vektörel grafiklerden ve fotoğraflardan oluşan paketlerden oluşmaktadır.

The World at War: 26 bölümlük bir televizyon belgeselidir. Konusu II. Dünya Savaşı olan dizinin anla cısı Laurence Olivier’dir. 1969’da yapılması kararlaş rılan dizinin yapımı dört yıl sürmüş ve 1973’te ITV’de yayınlanmaya başlamış r. 1974 yılında TRT’de “Savaşan Dünya” adıyla gösterilen belgesel, o zaman Türkiye seyircisi tara ndan ilgiyle karşılanmış r.

Triumph of the will: 1935 Almanya yapımı propaganda amacıyla çekilmiş bir belgesel filmdir. Almanya Nazi Par si’nin (NSDAP) 1934 tarihinde Nuremberg şehrinde yap ğı gösterişli 6. kongresini belgelemek üzere ısmarlama yap rılmış bir propaganda filmidir.

44


En ÇOK’lar

medyalar Bir Yudum İnsan: 10 cd ve 10 kitaptan oluşan bu seride yer alan isimler şunlardır: Rıfat Ilgaz, Can Yücel, Çe n Altan, Ayhan Işık, Arzu Okay, Erkin Koray, Ara Güler, Zülfü Livaneli, Cem Karaca ve Nâzım Hikmet. Nebil Özgentürk ile birlikte Solmaz Kamuran’ın me n yazarlığını yap ğı bu seri, Boyut Yayın Grubu arasından çıkmış r.

Gallipoli: Oyuncuları arasında Mel Gibson’ın da yer aldığı bu çalışmada, savaş sırasında yavaş yavaş masumiye ni yi ren askerlerin yolculuğu, I. Dünya savaşı sırasında Avustralyalı iki sporcu gencin Gelibolu’ya gönderilmelerini, savaş öncesi başlayan dostluklarının burada da sürmesi anla lmaktadır.

Ararat: Bu film-içinde-film, dünyayı pek ilgilendirir görünmese de iki ulusu sürekli meşgul eden bir tar şma konusunu kendisine ana eksen edinmiş durumdadır. Ararat 1915 ve 1923 yılları arasında, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında, Ermenilerin pek hoşnut olmadıkları, Türklerin de üzerinde durulmasından ö e duydukları bir dönemi konu almaktadır. Ermeni asıllı Kanadalı sinemacı Atom Egoyan’ın yöne ği film, tarihteki mevzubahis dönemi anlatan bir filmde çalışan genç bir şoförün (David Alpay) gözünden anla lır. Çekimler sırasındaki çalışmaları, genç adamın kendini kendisini keşfetmesine yol açmış r.

45


En ÇOK’lar

Diğer Mul medyalar Ancient civiliza ons: 6 dvd’den oluşan bu seri, an k medeniyetlerden Roma ve Pompeii, Athina ve Eski Yunanistan’ı, Gladyatörleri ve Colesyum’u, Aztek ve Maya kültürünü, Kleopatra’yı incelemektedir.

Kathy Smith New Yoga: Kathy Smith’in özel ih yaçlara yönelik bu yoga serisinde, deneyimli ve deneyimsiz yoga uygulayıcılarına yönelik hareketler, dayanıklılık yanı sıra esnekliği içeren bölümler, nefes teknikleri yer almaktadır.

Evolu on: 4 dvd ve 480 dakikadan oluşan bu belgesel, her gün bizi etkilemeye devam eden evrim sürecini, bilim ve din arasındaki ça şmaları, Darwin’in devrimci teorisinden başlayarak incelemektedir ve evrim teorisinin dünya çapındaki etkilerini, tar şmaları içermektedir.

46


En ÇOK’lar

47


En ÇOK’lar

48


En ÇOK’lar

Basılı Dergiler The New Yorker: 21 Şubat 1925’ten bu yana yayımlanan Amerika’nın en önemli entelektüel dergisidir. Her ha a içinde ünlülerin de olduğu kişilerden, yayınlamak üzere olan kitaplardan şiir ve öyküler, kitap ve film analizleri, karikatürler ve gündeme ait söyleşiler, haberler, makaleler yayınlayan dergi, 2 Ağustos 2010 sayısında kırk yaşın al ndaki yirmi genç yazarla yap kları röportajlara ve aynı yazarların kısa öykülerine de yer vermiş r.

Bilim ve Teknik: Türkiye’nin en beğenilen bilim dergisi olan Bilim ve Teknik, 1967 yılından beri yayımlanmakta olup, doğa bilimleri, astronomi, tarih, mühendislik gibi alanlarda en yeni bilgileri içermektedir.

New PerspecƟves on Turkey: Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazılmış bilimsel makalelere yer veren, 2008 yılında Social Sciences Cita on İndeks’e kabul edilmiş bir dergidir. İki yılda bir yayımlanan bu hakemli, sosyal bilim dergisinin amacı tarih, siyaset, toplum, ekonomi, Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürüyle ilgili bilimsel tar şma ve fikirler için entelektüel bir pla orm oluşturmak r.

49


En ÇOK’lar

Basılı D Transistor Gijutsu: Japonya’daki en eski, geniş tabanlı tasarım dergisidir. 1964 yılında yayım haya na başlayan dergi, son teknolojiyi takip edenlere yönelik teknolojiyi açıklayan ve çok detaylı tasarım tekniklerini içermektedir. Tasarıma yeni başlayanlar için de sözlük ve açıklayıcı makaleler içeren derginin, yalnızca Japonya’da atmış bin okuru bulunmaktadır.

Kaos GL: İlk sayısı 20 Eylül 1994’te çıkan dergi, LGTB’lerin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) kendi sözlerini söyleyebildikleri, gündemlerini oluşturup tar ş kları, kendi sorunlarına dair söz aldıkları bir alan yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Dergi, kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları gibi farklı kesimlere ulaşarak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı da mücadele etmektedir.

NTV Tarih: Şubat 2009 tarihinde Doğuş grubu tara ndan aylık olarak çıkarılmaya başlanan NTV Tarih, tarihin farklı alanlarında içerdiği makalelerin, popüler tar şmaların yanı sıra Halil İnancık gibi konusunda uzman kişilerin araş rmalarını da yer vermektedir.

Amargi: 2006 yılından bu yana yayımlanan, çok renkliliği bir hoşgörü meselesi olarak değil, farklı deneyimlere açıklık, feminist teori ile feminist poli ka arasındaki gevşeyen bağları kurmayı öncelikli işi olarak gören üç aylık bir dergidir.

50


En ÇOK’lar

Dergiler Toplumsal Tarih: 1994 yılından beri yayım haya nda olan dergi, tarihçilerle sosyologların buluşma alanıdır. Toplumsal Tarih zaman ve değişim boyutlarını göz önüne alan, sıradan olay anlatma sınırlarını aşarak, bunların üstüne kuramsal açıklamalar, çözümlemeler oturtmak çabasına önem vermektedir. Konusunu kültür, sanat ve edebiya an, dine, bilime, siyasete, ik sada, coğrafyaya ve uluslararası ilişkilere kadar yayılan geniş bir yelpazede geçmişin günümüze aktarımı olarak belirlemiş r.

Prospect: 15 yıldır yayımlanan ve hükümet, poli ka, ekonomi konularında uzmanlaşmış bir dergidir. İngiltere başta olmak üzere, Avrupa ve Amerika siyase , sosyal konular, sanat, medya, tarih, psikoloji ve felsefe üstüne, karşıt fikirleri de içeren bir dergi olan Prospect, son yıllarda derginin kurucu editörü David Goodhart’ın başla ğı yazı dizisiyle tar şmalara da yol açmış r.

The Economist: Ha alık ekonomi dergisi olan The Economist, uluslar arası piyasalara, konulara da değinmektedir. 1843’ten bu yana yayım yapan dergi, dünya genelinde iki milyona yakın bir raja sahip r.

51


En ÇOK’lar

Popüler Auto Show: Auto Show, 2 Kasım 1992 tarihinde o zaman adı Hürriyet Dergi Grubu olan bugünün Doğan Burda Dergi Grubu tara ndan Alman Auto Bild dergisinin lisansıyla yayınlanmaya başlayan otomobil dergisidir. Genelde otomobil, otomobil test ve otomobil sporları işlenmektedir. Otomobil üzerine konularda teknik özellikler daha ağır gelirken, çeşitli magazin konuları da yer almaktadır. 3D World: 1985 yılında kurulan, bugün İngiltere, ABD ve Avustralya’da 200’den fazla uzman yayını olan Future yayın grubu tara ndan yayımlanan dergide, 3 boyutlu filmler, animasyonlar, görsel efektler, bilgisayar oyunları, canlandırma ve gelecek teknolojiler gibi konuları yer almakta, endüstriden en son haberlere yer verilmektedir.

Mobile Beat: 1995 yılında ProDJ.Com web adresi adı al nda başlayan, online ve basılı olarak yayımlanan dergi, cep telefonunun müzik, video, aydınlatma, kurumsal etkinlikler, düğün, dans ve sayısız diğer toplan lar için sağladığı seçenekleri, favorisi interak f eğlence olanların yanı sıra fotoğraf, müzik ve teknoloji meraklıları için ayrın lı, performans ar rıcı ve hesaplı, pra k ipuçları içermektedir. Business Week: Ha alık olarak yayımlanan ve iş dünyası hakkında güncel makaleler içeren dergi, profesyonel yorum ve analizleriyle iş dünyasını oluşturan sektörlerin rekabe ne ve global anlamda büyümesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 76 yıllık geçmişiyle, iş dünyasının yeni boyutunu öngören, şirketlerin rekabetçi ve küresel piyasalarda başarılı olmak için ih yaç duyacağı bilgi ve deneyimi sağlamayı öngören derginin lisanslı, farklı edisyonlarından biri de Türkiye’de basılmaktadır. PC Net: Doğan Burda grubu tara ndan, 1997 yılından bu yana yayımlanan PCnet, bilgisayar ve internet dünyasını birlikte yansıtan, son kullanıcılara ve uzmanlara yönelik aylık bilgisayar ve internet dergisidir. Yeni ürünler, şirket gündemleri, internet dünyası, yazılımlar, oyunlar, cep telefonu ve son teknolojiler hakkında haberleri içermektedir.

52


En ÇOK’lar

Dergiler Elektor Electronics: Elektronik ve Bilgi Teknolojileri alanında en önemli dergilerden biri olan dergi, 2008 yılından beri yılda 11 sayı olarak yayımlanmaktadır. Alanında en güncel makaleleri yayımlayan dergi, akademi dünyası tara ndan da yakından takip edilmektedir. Fortune: Pek çok yayını olan Time Inc. tara ndan ABD’de 1930’dan beri yayınlanan derginin Türkiye edisyonu da bulunmaktadır. Üst düzey yöne cilere, büyük ya rımcılara verdiği ya rım uzmanlığı danışmanlığı yanı sıra, “dünyanın en i barlı iş dergisi” iddiasında olan Fortune, 1955 yılından bu yana “Fortune 500” markasıyla dünyanın en büyük şirketlerini açıklamaktadr. Türkiye’de imalat, caret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan ve ilk yılında referans bir çalışma haline gelen “Fortune Türkiye 500” çalışması da derginin bir başka özelliğidir. Istanbul Life: Doğan Burda grubu yayımları arasından çıkan Istanbul Life, renkli, kişilikli, tarz sahibi bir yaklaşımla kent yaşamını anlatan aylık bir dergidir. Yaşamayı seven, hareketli kentli için bir kent rehberi ve ajandası, İstanbullu için bir tüke m rehberi olmayı amaçlayan dergi, eğlence, kültür, kent yaşamı ve kent insanına ilişkin İstanbul’daki tüm seçkin, kaliteli bir tarz yansıtan mekanların yanı sıra, kültür, sanat etkinlikleri, fes valler, sinema, kitap, yatro ve gezi haberlerini de kapsamaktadır. Chess Life: Amerika Satranç Federasyonunun resmi dergisi olan Chess Life, 27 Kasım 1939’dan bu yana yayımlanmaktadır. Turnuvalar, dünya şampiyonaları ve satranç oyuncularıyla söyleşilerin yer aldığı dergi, her ay bir milyonun üstünde okuyucuya ulaşmaktadır.

BBC Music Magazine: BBC tara ndan İngiltere’de aylık olarak yayımlanan dergi, okuyucularına her baskısında genellikle bir cd hediye etmektedir. Klasik, caz ve dünya müziği olmak üzere üçe ayrılan derginin zaman zaman yap ğı anketlerle “en iyi”ler de seçilmekte, müziğe ilişkin makaleler yayınlanmaktadır.

53


En ÇOK’lar

Veritab En çok kullanılan e-kitap veritabanı Ebrary: 75.000 elektronik kitaba erişim sağlayan Ebrary e-kitap veritabanı akademik dünyanın önde gelen e-kitap veritabanları arasındadır. İçeriğinde sosyal bilimler, fen bilimleri, mühendislik, teknoloji, bilgisayar, tarih, işletme ve ekonomi gibi farklı disiplinler ile ilgili kitaplar mevcu ur. En çok kullanılan host veritabanı Academic Search Complete (Ebscohost): “Academic Search Complete” veritabanı dört binden fazlası hakemli dergi olmak üzere al bine yakın dergiye erişim sağlamaktadır. Ayrıca veritabanı, tüm akademik disiplinlerden on bine yakın dergide yayınlanan makale özetlerinin yanı sıra, toplamda 10.900’den fazla yayını indekslemektedir. En çok kullanılan ansiklopedi Encyclopædia Britannica: Dünyanın en uzun süredir yayınlanan İngilizce genel kültür ansiklopedisidir. İlk baskısı 1768’de İskoçya’nın Edinburgh şehrinde basılmış r. 100 sürekli editör ve 4400 ka lımcı yazar tara ndan hazırlanır. Geniş bir kesim tara ndan dünyanın en gelişmiş akademik ansiklopedisi kabul edilir. Sadece me nsel veriler değil, harita, video vb benzeri kaynaklar da içererek bilgi yelpazesini genişletmiş r.54

En çok kullanılan ista s k veritabanı: OECD sta s cal Compendium: OECD sta s cal Compendium OECD ülkelerinin makroekonomik düzeyde ekonomik göstergelerini, işi gücü piyasası, dış caret, endüstri, bilim, teknoloji, eği m sağlık, internet, finans, tarım ve benzeri konularda güncel ve geçmişe dönük ista s ki verileri içeren bir veritabanıdır.


En ÇOK’lar

banları En çok kulanılan 3 yayınevi bazlı veritabanı: ScienceDirect (Elsevier): Mühendislik, astronomi, jeoloji, ekonomi, işletme ve yönem, enerji ve teknoloji, çevre bilimleri ve teknoloji, yaşam bilimi, temel bilimler, sosyal bilimler konularında 2,500’den fazla derginin bulunduğu “ScienceDirect” veritabanında on milyona yakın makale bulunmaktadır. Ayrıca, diğer yayınevlerine ait dergilerin indeks ve özetlerini de içerir. Wiley Online Library: Astronomi, bilgisayar, çevre, eği m, fizik, hukuk, ista s k, işletme, kimya, matema k, mühendislik, p, psikoloji, sosyal bilimler, p konularında bin beş yüzden fazla dergi içeren “Wiley Online Library” veritabanı ayrıca referans kaynaklarını da bünyesinde bulundurmaktadır. SpringerLink (including Kluwer Journals): “SpringerLink” veritabanında temel bilimler, fizik, mühendislik, matema k, bilgisayar, beşeri bilimler, enerji, hukuk, ista s k ve ekonomi gibi alanlarda iki binden fazla dergi ve onbinlerce kitap bulunmaktadır. Ayrıca bin dört yüzden fazla kitap serisi içermektedir.En çok arama yapılan veritabanı: Web of Science: Fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimlerinin her alanında dünyanın en pres jli dergilerde yer alan makale, inceleme, mektup vb. kaynak türlerinin bibliyografik bilgilerini içerir. İçeriğinde yer alan makalelere yapılan a flar ile makalelerde yer alan referansları da gösteren ve aynı zamanda güçlü bir analiz yöntemiyle bilim insanlarını, üniversiteleri, ülkeleri ve daha pek çok alandaki verileri karşılaş rıp analiz eden bir veritabanıdır. Son yıllarda fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında konferans bildirilerinin bibliyografik bilgilerine de erişilmektedir.

55


BM Film Gecesi

İlkini 2010 yılında gerçekleş rdiğimiz “BM Film Ge- Şimdiye kadar düzenlenen “BM Film Gecesi” etkinlikcesi” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Rektörü- lerine dair poster, görüntü ve videolara Bilgi Merkezi müz Nihat Berker’in öncülüğünde düzenlediğimiz ve “Etkinlikler” sayfamızdan erişebilirsiniz. şimdiye kadar 22 filmin gösterildiği “Bm Film Gecesi” etkinliklerimizde bu yıl da birbirinden güzel filmlere ev sahipliği yaparak binlerce kullanıcımıza keyifli anlar yaşa k. 2012’nin Ağustos ayına kadar Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu da dahil Hayalet Gücü 2, Ba leship, Snow White and the Huntsman, Madagaskar 3 ve The Avengers filmlerini SU mensuplarıyla buluşturduk. Büyük bir ilgiyle takip edilen “BM Film Gecesi” etkinlikleri, Rektörümüz Nihat Berker’in de ka lımlarıyla, vizyondaki filmler ile öğrencilerimizi, mezunlarımızı, hocalarımızı ve çalışanlarımızı buluşturmaya tüm hızıyla devam edecek.

56


BM Edebiyat Etkinlikleri Yeni uygulama ve etkinlikleri, kullanıcılarıyla buluşturmayı ilke edinen Bilgi Merkezi, bu yıl da Bilgi Merkezi Edebiyat Etkinlikleri kapsamında üniversite genelinde oldukça ses ge ren bir etkinliğe daha imza a .

Dünya Şiir Günü Edebiyat Etkinliklerinin ilki olan Dünya Şiir Günü etkinliğine değerli şairlerimizin yanı sıra üniversitemizdeki şiir severler de ka ldı.

Etkinliğin son bölümünde ise Bilgi Merkezi Direktörü Asuman Akyüz’ün Dünya Şiir Günü’nde şiirlerini paylaşmak isteyen ka lımcılara sözü vermesi ile Diller Okulu Direktörü Deniz Kurtoğlu Eken biri İngilizBilgi Merkezi Direktörü Asuman Akyüz’ün , günün an- ce, diğeri Türkçe iki şiirini paylaş . Yine, Diller Okulu lam ve önemini vurgulayan konuşmasının ardından öğre m görevlilerinden Abdollah Dodangeh, Nevruz sırayla Bilgi Merkezi çalışanlarından, basılmış birçok ile ilgili dileklerini dile ge rdikten sonra Mevlana’nın şiir kitabı bulunan Ersan Erçelik; birçok şiire hayat iki şiirini Farsça olarak seslendirdi. Son olarak ise Bilgi vermiş ve yayınlanmış şiir kitapları bulunan şair Fikret Merkezi çalışanlarından İsmail Dalkılıç bir şiirini dinGörken; aynı zamanda bir şiir kitabı da bulunan Diller leyicilerle paylaş ve etkinliğe yap kları katkılardan Okulu öğre m görevlilerinden Münevver Mine Bağ dolayı şairlere Asuman Akyüz tara ndan günün anısışiirleri ile dinleyicilerin kalplerine duygu yüklü doku- na hediyeler sunuldu. nuşlarda bulundu. Üniversitemizin şiir sever değerli öğrencileri, öğre m Buruk bir tesadüfle, aramızdan bir 21 Mart günü üyeleri ve çalışanlarının yoğun ka lımları ile gerçekleayrılan Âşık Veysel de etkinlikte unutulmadı ve Bilgi şen etkinlikte Sabancı Üniversitesinden tüm dünyaya Merkezi çalışanları Dila Günay ve Kerem Özkap Âşık mesaj gi : Yaşasın Edebiyat! Yaşasın Şiir! Coşkuyla Veysel’in iki güzel şiirini seslendirdiler. kutlanan 21 Mart Dünya Şiir Günü, diğer edebiyat etkinliklerimiz için de ilham kaynağı oldu.

Dünya Şiir Günü Etkinliğine ait video ve fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 57


BM Edebiyat Etkinlikleri

48. Kütüphane Ha a Etkinlikte konuşma yapan Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, internet çağının yazılı bellekten çok görsel ve işitsel araçlara yöneldiğini ifade ederken, bu araçların yazının kalıcılığını olumsuz şekilde etkilediklerini söyledi. Köz, “Söz uçar yazı kalır” deyişini ha rlatarak, Kütüphane Ha ası’nın yazı sürecini Türkiye Yazarlar Sendikası’nın desteğiyle gerçekleşen çoğaltacak bir etkinlik olduğunu belir . Toplumun etkinlik, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Haluk bilgiyle yoğrulması ve çoğullaşması için yazının öneBal’ın açış konuşması ile başladı. Haluk Bal konuş- mine vurgu yapan Mustafa Köz, “Toplumu bilgiyle masında, Bilgi Merkezi’ne düzenlediği etkinlik için çoğullaş ran araç şiirdir” dedi. Mustafa Köz sözleriteşekkür e . Ardından Sabancı Üniversitesi Çalışan ne son verirken, “Üniversitelerin, yazarlar ve şairlerle Tiyatro’su tara ndan “Dünya’nın Bütün Kitapları Ba- daha yakın olması gerek ğini düşünüyoruz” dedi. sın Açıklaması” yapıldı. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi, 48. Kütüphane Ha ası’nı, bu yıl ikincisi düzenlenen “Edebiyat Etkinlikleri” kapsamında, 28 Mart 2012, Çarşamba günü gerçekleşen “Kütüphane ve Şiir” konulu etkinlikle kutladı.

58


sı: Kütüphane ve Şiir Mustafa Köz’ün konuşmasının ardından; Sennur Sezer, Yaşar Miraç, Leyla Şahin, Osman Hakan A., Mine Bağ, Ersan Erçelik ve Fikret Görken şiirlerini dinleyicilerle paylaş lar. Şairlere, Sabancı Üniversitesi Müzik Kulübü’nden Ardıç Sönmez gitarıyla eşlik e .

isimlerinin verildiğini ve bu odaların kapılarına birer şiirinin afiş olarak asıldığını söyledi.

Ayrıca etkinliğe ka lan tüm edebiyatseverlere günün anlam ve önemine uygun olarak, içinde şairlerin şiirlerinin yer aldığı birer adet “Robinson Özgürlük ŞişeEtkinlik, Sabancı Üniversitesi Dans Kulübü’nden Ece si” armağan edildi. Program sonunda ka lımcı şairUlus, Ahmetcan Durukan bir tango gösterisinin ar- ler, edebiyatseverlerle buluşarak “Kütüphane ve Şiir” dından, Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Direktörü hakkında söyleşiler yap lar. Asuman Akyüz’ün konuşması ile sona erdi. Asuman Akyüz, “Kütüphane Ha ası” kapsamında, Bilgi Mer- Bu etkinlik kapsamında yapılan “Dünyanın Bütün kezi’ndeki sekiz çalışma odasına ünlü şairler Mustafa Kitapları Basın Açıklaması”nın tamamını bir sonraki Köz, Sennur Sezer, Yaşar Miraç, Leyla Şahin, Osman sayfada bulabilirsiniz. Hakan A., Mine Bağ, Ersan Erçelik ve Fikret Görken’in

48. Kütüphane Ha ası - Kütüphane ve Şiir Etkinliğine ait video ve fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 59


BM Edebiyat Etkinlikleri

Dünyanın Bütün Kitapları Basın Açıklaması Öyle günler gördüm ki, aydın gökler kararıp Bah m bir bulut gibi üstüme çöker oldu, Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp, Hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tara mı sarıp Yüzüm sırıtsa bile, içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı, Uyanan taş duvarlar inil mi duyardı. Öyle günler gördüm ki, duvarlar gelir dile, Gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı, hain bir isteyişle Görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri Kafada çelik gibi fikirler dursa bile Kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri: Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum, Kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum.

Bu güzel sa rların sahibi sevgili Sabaha n Ali’dir ve hunharca bir şekilde katledilmiş r. Değerli basın mensupları ve çok sevgili okurlarımız, bugün burada yapılan edebiyat etkinliğinde bizler de kitaplar olarak üzerimize yazılmayan fakat içimize kazınmış birkaç sözümüzü sizlere aktarmayı zorunlu bir ih yaç duyarak paylaşmak istedik.

60

Sevgili okurlarımız, Yazının icadıyla ağaç kabuklarından balmumlarına, taşlardan bronzlara, kil tabletlerden kumaşlara, papirüslerden parşömenlere ve nihayet kâğı an yaprak yaprak, cilt cilt kitaplar halinde bugünlere çok sevgili yara cılarımızın, yazarlarımızın gayretleri ve çabalarıyla geldik. Ve zamanın her anında binlerce


kardeşimiz matbaa işçilerinin ellerinde hayat buluyor ve kitap raflarında, kütüphanelerde siz sevgili okurlarına kavuşmayı heyecan ve sabırsızlık içinde bekliyor. Kimimiz bilim için, insanlık için uğraş verirken, kimimiz duygularını en özlü sözlerle sır mıza yükleyen şairlerimizin, yazarlarımızın hayatlarını devam e riyor ve sayfalarını sarar yor okurlarının ellerinde. Bizler böylesine onurlu ve gururlu bir görevi yapmaya ve yaşatmaya çalışırken bazı arkadaşlarımızın ve onların yara cılarının başlarına gelenler sayfalarımızı karar yor, küflendiriyor.

Bu isimler ülkemizde topla lan arkadaşlarımız ve onların yazarları. Ve biliyoruz ki, kuvvetle muhtemel bu arkadaşlarımız ve yazarlarının bazıları uğramış r kitaplığınıza. Çok sevgili okurlarımız,

Yara cılarımızın kaderini doğal olarak bizler de yaşadık, yaşıyoruz. Yüz binlerce arkadaşımızın aynı anda yakıldığı zamanlarımız da oldu, bir kelime yüzünden topla lanlarımız da… Ve birçok arkadaşımız hâlâ soğuk depo köşelerinde toz ve küf içinde üzerlerindeki Değerli basın mensupları, okuma yasağının kalkmasını ve okurlarına kavuşacağı günü beklemektedirler… Okuma yasağı bizlere verileHiçbir yazarımız yoktur ki bilerek ve isteyerek halkı cek en büyük cezadır sevgili okurlarımız ve birçok kigaleyana ge rsin, toplum içinde kin, ö e ve nefret şinin emeğine, aklına, kalbine zincir vurmaktan başka yaratsın. Fakat nedenini bir türlü anlayamadığımız bir bir şey değildir. şekilde, tarih sahnesindeki yerimizi aldığımız ilk günden bu yana eşitlikten, özgürlükten, tüm canlılar için Değerli okurlarımız, değerli basın mensupları, haya n en güzel şekilde yaşanabileceği bir dünyayı düşlemekten başka bir düşüncesi olmayan ve bizle- Bizleri ve bizleri yaratanların yakılmasına, topla lmarin sayfalarını bu düşünceleriyle doldurup okurlarına sına, dışlanmasına izin vermeyin. Kaldırın üzerimizgönderen yazarlarımız baskılara; kovuşturmalara, tu- deki baskıyı, yasak kılmayın bizi; müsaade etmeyin! tuklamalara, sürgünlere maruz bırakılmış; kimi hun- Yaşa n bizi avuçlarınızda, kitaplıklarınızda, kütüphaharca katledilmiş, kimi onlarca arkadaşıyla birlikte nelerde. Okuyun, paylaşın bizi, okuyun ki nefes alabiyakılmış, kimi ise ülkesinden kilometrelerce uzakta lelim sizler gibi, okuyun ki yaşayalım bugünü, yaşatamemleket hasre yle hayata gözlerini yummuştur. lım geleceğinizi. Aziz Nesin, Nâzım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Pınar Kür, A lla İlhan, Sabaha n Ali, Sait Faik Abasıyanık ve nice, Dünyanın Bütün Kitapları nice, niceleri… 61


Çalışanlarımızın Çocuklarına Yönelik Yapılan Etkinlikler

Bilgi Merkezi’nin hizmet ve olanaklarından çalışanların çocuklarının da yararlanması için Bilgi Merkezi bünyesinde 0-3, 3-6, 7-9 10-13 ve 14-17 yaş gruplarına göre bir çocuk kitapları köşesi düzenledik. İstekte bulunan Çalışanlarımızın bilgisi dahilinde Bilgi Merkezi kar çıkartarak çocuklarımızın onlar için hazırlanan koleksiyondan ödünç kaynak almalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Bilgi Merkezi’nden ilk yararlanan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden öğre m üyemiz Albert Levi’nin oğlu Deniz’le de bir röportaj yap k. Röportaja aşağıdaki görsele klayarak ulaşabilirsiniz. Bunun yanında her ay iki kere Kitap Okuma ve Film izleme günleri düzenleyerek bu etkinlik kapsamında Çalışanlarımızın çocuklarına kapılarımızı açıyoruz.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden öğre m üyemiz Albert Levi’nin oğlu Deniz Levi ile yapılan röportaj için görseli klayın.

62


SU Okuma Kulübü

Üçüncüsü düzenlenecek olan “SU Okuma Kulübü” etkinliğinde “Ateşle Oynamak: Hindistan’da Yedi Yaşam Üzerinden Feminist Düşünce ve Eylem” adlı kitabı okuyup tar şacağız. Sang n, kadınlar arasındaki dayanışma, karşılıklılık ve kalıcı dostluğu ifade eder. “Ateşle Oynamak” kitabında da, sang n olma sürecini eyleme geçiren kadınların öyküleri yer almaktadır. Hindistan’ın kırsal bir bölgesinde, son derece hiyerarşik bir yapının karşısında mücadele veren yedi kadın ak vis n kolek f düşünme, bellek çalışması ve kendi yaşamlarıyla ilgili deneyimlerinden oluşan bu eser, aynı zamanda sınır aşırı birlikler kurmayı ve dünya genelinde feminist projeler için eşsiz bir kolek f dönüşüm ve dayanışma yöntemini öneriyor. Kitabın dağı m işlemleri şimdiden başladı. Kitabın yazarlarından RICHA NAGAR’ın da ka lacağı 7 Mart 2013 tarihli çalıştayda, Sabancı Üniversitesi mensuplarına hediye e ğimiz bu kitabı tar şacağız ve görüşlerimizi paylaşacağız.

63


Yerkürenin İçyapısı ve Deprem

Yerkürenin İç Yapısı ve Deprem

Bilgi Hizmetleri Sorumlusu Kerem Özkap’ın “Yerkürenin İç Yapısı ve Deprem” başlıklı sunumunu izlemek için görselin üzerine klayın.

64


Bunları Biliyor muydunuz?

Bilgi Merkezi’nin yenilenen web sayfasında her kullanıcı grubuna yönelik bir sayfa oluşturulduğunu biliyor muydunuz?

BM Film Etkinlikleri kapsamında şu ana kadar 21 vizyon filminin gösterildiğini biliyor muydunuz?

My Reading History özelliğiyle mezun olmaya yakın şu ana kadar ödünç aldığınız kaynakların listesinin bir kopyasını alabileceğinizi biliyor muydunuz?

Bilgi Merkezi’nin duyurularını ve etkinliklerini kampus içinde konuşlandırılan raket panolardan da takip edebileceğinizi biliyor musunuz?

Mezun olduktan sonra da Bilgi Merkezi’ne üye olabileceğinizi biliyor muydunuz?

Bilgi Merkezi’nin eriş ği dergi sayısının 57.000’i geç ğini biliyor muydunuz?

Bilgi Merkezi’nin hizmet ve olanaklarından çalışanların çocuklarının da yararlanabildiğini biliyor muydunuz?

LCD televizyonlarda tanı lan kitapların QR kodlarının akıllı cep telefonlarınızdan okutularak doğrudan katalog bilgisine ulaşabileceğinizi biliyor musunuz?

65


bilMER 4.Sayı  

Sabancı Üniversitesi bilMER 4.Sayı

Advertisement