Page 1

9

‚1 ¸±øÊ√¬ı ¬ı±d˙±¶a ’Ú≈¸ø1 ¬Û±fl¡‚1 √øé¬Ì-¬Û”¬ı ø√˙Ó¬ øÚ˜«±Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬Û1±˜˙« ø√˚˛± ˝√√˚˛º ˝◊√ ˚˛±1 fl¡±1Ì ˝√√í˘ √øé¬Ì-¬Û”¬ı ø√˙fl¡ ’ø¢üÀfl¡±Ì ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º ’ø¢ü ˙øMê√1 õ∂Ó¬œfl¡º ¬Û±fl¡‚1Ó¬ Ê≈√˝◊√ 1 ¸˝√√±˚˛ÀÓ¬ 1g± fl¡±˜ fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬À‡±˘± ˜±Ú≈˝√ ¸fl¡À˘±À1 øõ∂˚˛ ˝√√˚˛º ¸˜±Ê√Ó¬ ø˚Ê√ÀÚ ≈√˝√ ±Ó¬ ‡≈ø˘ ‡1Â√ fl¡À1 ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ¬ı˝√√˘ ˜Ú1 ’øÒfl¡±1œ ¬ı≈ø˘ ¬ıUÀÓ¬ fl¡˚˛º øfl¡c ¬ıÓ«¬˜±Ú ¸˜˚˛Ó¬ ¬ı…øMê√¸fl¡˘ ’˘¬Û ¸±ªÒ±Ú ˝√√í¬ı1 ˝√√í˘º øfl¡˚˛ÀÚ± ¤øÓ¬˚˛± ¬ıÊ√±1Ó¬ ’Ó¬…±ª˙…fl¡œ˚˛ ¸±˜¢∂œÀ1± ˚ÀÔ©Ü ˜”˘…¬ı‘øX

˝√√±

¬Û±ø1 ŒÚøfl¡∑ Ó¬±ÀÓ¬±Õfl¡ ˚ø√ ¸˜˚˛ ά◊ø˘˚˛±˝◊√ √˝√ ø˜øÚȬ ’±·ÀÓ¬ ‚11 ¬Û1± ›˘±˝◊√ ’±À˝√√, ’±À¬Û±Ú±1 ¬Û˝◊√ ‰¬±› 1±ø˝√√ ˝√√í¬ı ’±1n∏ ˙1œ1À1± ά◊¬Ûfl¡±1 ˝√√í¬ıº ‰¬] ’±À¬Û±Ú±1 ˚ø√ ‰¬fl¡À˘È¬, ø‰¬¬ÛƒÂ√ ’±ø√ Œ‡±ª±1 ’ˆ¬…±¸ ’±ÀÂ√, ŒÓ¬ÀÚ˝í√√À˘ÀÓ¬± ˝√√±Ó¬1 ¬Û˝◊√ ‰¬± 1±ø˝√√ fl¡1±1 fl¡Ô± ˆ¬±ø¬ı¬ı˝◊√ ŒÚ±ª±ø1º ’Ȭíø1'± ˆ¬±1±1 √À1 ˝◊√ ˚˛±À1± ˜±˝√√1

øÓ¬˚˛± ‚1 ¤‡Ú ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ ¸±øÊ√¬ıÕ˘ ¬ı± ¸Ê√±¬ıÕ˘ ’±1y ˝√√˚˛, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ’±Ò≈øÚfl¡Ó¬±1 ά◊¬Ûø1 ¬Û1•Û1±ÀÓ¬± &1n∏Q ø√˚˛± ˝√√˚˛º ‚1‡ÚÕ˘ ˚±ÀÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ’qˆ¬ ˙øMê√ ’±ø˝√√¬ı ŒÚ±ª±À1 Ú±˝◊√ ¬ı± ‚1‡ÚÕ˘ qˆ¬ ˙øMê√1 ’±·˜Ú1 ¬ı±À¬ı ø¬ıøˆ¬iß ÚœøÓ¬øÚ˚˛˜ ˜±øÚ ‰¬˘± ˝√√˚˛º ˝◊√ ˚˛±1 ¬ı±À¬ı ¬ıÀ˚˛±ÀÊ…√ᬠ¬ı…øMê√ Ú±˝◊√ ¬ı± ¸±Ò≈¬ı˱p¡Ì ’±ø√1 ›‰¬1 ‰¬¬Û± ˝√√˚˛º √1±‰¬˘ÀÓ¬ ’±Ò≈øÚfl¡ ˚≈·Ó¬ ∆¬ı:±øÚfl¡ ‘√ø©Üˆ¬—·œÀ1 ¤ÀÚ ¬Û1•Û1± ¬ı± ÚœøÓ¬-øÚ˚˛˜1 øfl¡¬ı± õ∂À˚˛±Ê√Ú ’±ÀÂ√ Ê√±ÀÚ±∑ ¶§±ˆ¬±øªfl¡ÀÓ¬ ’±˜±1 ˜ÚÀÓ¬

Œ˚

øÚÀ¬ı√Ú ¤ø√Ú1 ë’±˜±1 ‚1‡Úí ¬Û‘á¬±Õ˘ Œ˘‡± ø¬¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º Œ˘‡±¸˜”˝√ 300 ˙s1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ˝√√±ª± ά◊ø‰¬Ó¬º Œ˘‡± ¬Ûøͬ›ª±1 øͬfl¡Ú± ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ¸•Û±√fl¡, ’±˜±1 ‚1‡Ú, ¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√, 1À˚˛˘ ’1‰¬±Î«¬, Œ¬ı˘Ó¬˘±-¬ıø˙ᬠ¬ÛÔ, ά◊¬Û-¬ÛÔ-2 [’±À1±˝√√Ì1 ¸˜œ¬ÛÓ¬] &ª±˝√√±È¬œ-28

’±È¬fl¡œ˚˛± ÒÚ Œ¬ı fl¡ø1¬ı ˚Ó¬Ú ∆˝√√ÀÂ√º ¤ÀÚ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬ ’˘¬Û ˆ¬±ø¬ı-ø‰¬øôL Ú‰¬ø˘À˘ ˆ¬ø¬ı¯∏…Ó¬Õ˘ ’¸≈ø¬ıÒ±1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º Œ¸À˚˛À˝√√ ˝√√±Ó¬1 ÒÚ Î¬◊ø˘˚˛±˝◊√ ø√˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ ¤¬ı±1 ø‰¬ôL± fl¡ø1 ‰¬±›fl¡º ¬ıUÀÓ¬˝◊√ ˆ¬±ø¬ıÀ˝√√ Ô±Àfl¡ ¬‡1Â√¬ fl¡˜±¬ıº øfl¡c fl¡íÓ¬, Œfl¡ÀÚÕfl¡ ‡1Â√¬ fl¡˜ fl¡ø1¬ı Œ¸˚˛± ˆ¬±ø¬ı ά◊ø˘˚˛±¬ı ŒÚ±ª±À1º øfl¡˚˛ÀÚ± ¸fl¡À˘±Àª˝◊√ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ Œ˚Ú ˘±À·º Œ¸À˚˛À˝√√ ’±øÊ√ ‡1Â√ fl¡À˜±ª±1 øfl¡øȬ¬Û ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ ÀÂ√“± ñ ˚±1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ’±¬Û≈øÚ ˝√√±Ó¬1 ÒÚ ’Ú±˚˛±À¸ 1±ø˝√√ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıñ fl¡] Ó¬±ø˘fl¡± fl¡1±Ó¬ &1n∏Q ø√˚˛fl¡º ’±¬Û≈øÚ õ∂øÓ¬ ˜±˝√√Ó¬ fl¡íÓ¬, øfl¡˜±Ú ‡1Â√ fl¡À1 Ó¬±1∏ ¤‡Ú Ó¬±ø˘fl¡± ά◊ø˘˚˛±›fl¡º Ó¬±ø˘fl¡±‡Ú õ∂dÓ¬ fl¡1±1 ¬Û±Â√Ó¬ Œ√ø‡¬ı ’±¬Û≈øÚ ’õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ˆ¬±À¬ı˝◊√ ¬ıU ÒÚ ‡1‰¬ fl¡ø1 ’±ÀÂ√ º ‡] Œ˜±¬ı±˝◊√ ˘1 ø¬ı˘1 õ∂øÓ¬ ˜Ú ø√˚˛fl¡º ’±À¬Û±Ú±1 ŒÊ√¬Û1 ÒÚ1 ¤È¬± Œ˜±È¬± ’—˙ Œ˜±¬ı±˝◊√ ˘1 Ú±˜Ó¬ ‡1Â√ fl¡1± Ú±˝◊√ ÀÓ¬±º ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ Œ˜±¬ı±˝◊√ ˘Ó¬ ¬ıg≈-¬ı±g¬ıœ1 ˘·Ó¬ ’±D± ˜±ø1 Ô±Àfl“¡±ÀÓ¬ ’±¬Û≈øÚ ˜ÀÚ˝◊√ Úfl¡À1 ¬Û˝◊√ ‰¬± øfl¡˜±Ú ‡1‰¬ ˝√√í˘º ·] ¬ıÊ√±1Ó¬ ˆ¬±˘ ˘±ø·˘ ¬ı±À¬ı˝◊√ ¬ıd øÚøfl¡øÚ¬ıº õ∂À˚˛±Ê√ÚÓ¬À˝√√ ¬ıd øfl¡øÚ¬ıº Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ¬ıÊ√ ± 1Ó¬

¸Ê√±˝◊√ ŒÔ±ª± ¬ıdÀª√√ ’±˜±fl¡ ¬ı1Õfl¡ ’±fl¡¯∏«Ì fl¡À1º Œ¸˝◊√ ¬ıdø¬ıÒ ’±ø˜ Úˆ¬¬ı±Õfl¡À˚˛ øfl¡øÚ Œ¬Û˘±›“º ‚1Õ˘ ’±ø˝√√À˝√√ ˆ¬±¬ı ˝√√˚˛ñ ¬ıdø¬ıÒ Ú˝√√íÀ˘› ‰¬ø˘ ˚±˚˛º „√√] ’±¬Û≈øÚ ˚ø√ fl¡˜«¶ö˘œÕ˘ ¬ı±ÀÂ√À1 Ú±˝◊√ ¬ı± ’Ȭíø1'±À1 ’˝√√±-Œ˚±ª± fl¡À1, ŒÓ¬ÀôL ˆ¬±¬ıfl¡À‰¬±Ú ¬ı±Â√ ©ÜÀ¬ÛÊ√Õ˘ ’±À˝√√“±ÀÓ¬˚±›“ÀÓ¬ øfl¡˜±Ú Ȭfl¡± ‡1Â√ ˝√√˚˛, Œ¸˝◊√ ø‡øÚ 1±ø˝√√ fl¡ø1¬ı

Ê√œÀȬ± Œ√‡±Ó¬ ŒÓ¬ÀÚ˝◊√ ¸1n∏ ˝√√íÀ˘› ˝◊√À˚˛ ¬ıUÊ√Ú1 Ê√œªÚ1 ·øÓ¬ ¸˘øÚ fl¡ø1 ø√¬ı ¬Û±À1º √1±‰¬˘ÀÓ¬ fl¡ø1 ø√¬ı ¬Û±À1 Ú˝√√˚˛, ¬ıUÓ¬À1 Ê√œªÚ ¸˘øÚ fl¡ø1 ø√ ’±ø˝√√ÀÂ√º Œ√‡±Ó¬ Œfl¡ª˘ Œ¬ıÊ√œÀȬ± Ú˝√í√À˘› ¤Àfl¡± ¤Àfl¡±øȬ ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ’±˜±1 ¸˜±Ê√Ó¬ ¬ıUÀfl¡˝◊√Ê√Ú ¬ı…øMê√ ’±RøÚˆ¬«1˙œ˘ ∆˝√√ÀÂ√, ¬Ûø1˚˛±˘1 ˆ¬1Ì-Œ¬Û±¯∏Ì ‰¬ø˘ ’±ÀÂ√º ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬ÚÀȬ±Àª ’±˜±1 ¬ı¶a ά◊À√…±·ÀȬ±1 ø¬ıÀ˙¯∏ ·øÓ¬ ø√ÀÂ√º ’±øÊ√fl¡±ø˘ ¬Û≈1n∏¯∏¸fl¡˘1 ˘·ÀÓ¬ ˜ø˝√√˘±¸fl¡À˘› ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬ÚÀȬ±fl¡ ¶§±ª˘•§Ú1 ¤fl¡ ˜±Ò…˜ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ’±¬Û≈øÚ› ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú ¤øȬ øfl¡Ú±1 fl¡Ô± ˆ¬±ø¬ı ’±ÀÂ√ ŒÚøfl¡∑ Ú±˝◊√¬ı± ’±À¬Û±Ú±1 ‚1Ó¬ ¬Û≈1øÌ ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú ¤øȬ ¬ı…ª˝√√±1 Úfl¡1±Õfl¡ ¬Ûø1 ’±ÀÂ√ ŒÚøfl¡∑ ŒÓ¬ÀÚ¶ö˘Ó¬ ’±¬Û≈øÚ Œ˜ø‰¬ÚÀȬ± øfl¡Â≈√ Œ˜1±˜øÓ¬ fl¡ø1 fl¡±˜Ó¬ ˘·±¬ı ¬Û±À1º ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú ¤È¬± ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˜ø˝√√˘± ¤·1±fl¡œ1 ø¬ıøˆ¬iß fl¡±˜Ó¬ ’±ø˝√√¬ı ¬Û±À1º ˝◊√˚˛±À1 õ∂Ô˜ fl¡Ô±ÀȬ± ˝√√í˘ øÚÊ√1 ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ’±À¬Û±Ú±1 ¬ıU√˘Ó¬± ’±Ú1 ’±·Ó¬ õ∂√˙«Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ¸˜˚˛1 ά◊√¬Û˚≈Mê√ ¬ı…ª˝√√±1 ˝√√˚˛º ’±Ê√ø1 ¸˜˚˛À¬ı±1 ¤ÀÚÀ˚˛ ‡1‰¬ Úfl¡ø1 ˜Ú ¬Û‰¬µ1 fl¡±À¬Û±1 ø‰¬˘±¬ı ¬Û±À1, fl¡±À¬Û±1Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß Ò1Ì1 Ù≈¬˘ Ó≈¬ø˘¬ı ¬Û±À1º ¬ıU ¸˜˚˛Ó¬ ¤ÀÚ ˝√√˚˛ Œ˚ ¬ıÊ√±1Ó¬ fl¡±À¬Û±1 øfl¡ÀÚ±ÀÓ¬ ’±À¬Û±Ú±1 ˜Ú ˘·± øάÊ√±˝◊√ÚÀȬ± ø¬ı‰¬±ø1 Ú±¬Û±¬ı› ¬Û±À1º ŒÓ¬ÀÚ¶ö˘Ó¬ ’±¬Û≈øÚ øÚÊ√ ˝√√±ÀÓ¬À1 Œ˜À‡˘±-‰¬±√1, ˙±Î¬ˇœ-‰≈¬ø1√±1, ø¬ıÂ√Ú±‰¬±√1, ‡±1n∏1 fl¡ˆ¬±1 ’±ø√ øάÊ√±˝◊√Ú ø√¬ı ¬Û±À1º Ó¬≈√¬Ûø1 Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± øfl¡Â≈√˜±Ú fl¡±À¬Û±1Ó¬ ¬ı±ø˝√√1Ó¬ ø‰¬˘±¬ıÕ˘ ø√¬ıÕ˘›

‡≈øÊ√ÀÂ√ ŒÚøfl¡

ı±d˙±¶a, ¬Û1•Û1±1 qˆ¬-’qˆ¬Õ˘ ˜Ú ø√˚˛fl¡ ŒÓ¬ÀÚ õ∂ùü1 ά◊√˚˛ ˝√√˚˛º øfl¡c ’±Ò≈øÚfl¡ ¸˜±Ê√ÀÓ¬± ŒÓ¬ÀÚ ¬Û1•Û1±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ’±ÀÂ√º øfl¡˚˛ÀÚ±, ŒÓ¬ÀÚ ¬Û1•Û1±À¬ı±11 fl¡í1¬ı±Ó¬ Ú˝√√˚˛, fl¡í1¬ı±Ó¬ ∆¬ı:±øÚfl¡ øˆ¬øM¬ ˘≈fl¡±˝◊√ ’±ÀÂ√º Œ¸À˚˛À˝√√ ’±øÊ√fl¡±ø˘ ¬ı±d¬˙±¶a1 ¸˜±√1 ¬ı±øϬˇ ’±ø˝√√ÀÂ√º ¬ı±d˙±¶a ˝√√í˘ ∆¬ı:±øÚfl¡ ø¬ıÀ¬ù≠¯∏ÀÌÀ1

¬ı1 Œ¬ı˚˛± ˘±À·º Œ˚ÀÚ Ò1fl¡ ’±À¬Û±Ú±1 ’˘¬Û ¬Û≈1øÌ Œ˝√√±ª± ˙±Î¬ˇœ‡ÚÀ1 ’±À¬Û±Ú±1 ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ øfl¡¬ı± ¤È¬± ¸±øÊ√¬ıÕ˘ ˜Ú fl¡ø1ÀÂ√º ŒÓ¬ÀÚ¶ö˘Ó¬ ’±¬Û≈øÚ ¬Û≈1øÌ ˙±Î¬ˇœ‡Ú ∆˘ Œfl¡ÀÚÕfl¡ÀÚ± √Ê«√œfl¡ ø√ ’±À˝√√º ¤ÀÚ ˆ¬±¬ıÓ¬ ¬Û≈1øÌ ˙±Î¬ˇœ‡Ú ŒÓ¬ÀÚÕfl¡À˚˛ ∆1 ˚±˚˛º ‚1ÀÓ¬ ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú ¤È¬± Ô±øfl¡À˘ ŒÓ¬ÀÚÀ¬ı±1 fl¡±˜ ’øÓ¬ ¸˝√√ÀÊ√ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ¤˝◊√À¬ı±1 ¬ı±1n∏ ¸±Ò±1Ì fl¡Ô±º ¤øÓ¬˚˛± ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú1 ’øÓ¬ √1fl¡±1œ fl¡±˜ ¤È¬±1 fl¡Ô± ’±Àfl¡Ã ¤¬ı±1 ˜ÚÓ¬ Œ¬Û˘±˝◊√ ø√›“º ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú ¤È¬±1 ¸˝√√±˚˛Ó¬

˜±øÚ ‰¬˘± ŒÓ¬ÀÚ Œfl¡Ó¬À¬ı±1 ¬Û1•Û1±º ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ’±˝√√fl¡À‰¬±Ú ’±øÊ√ ’±À˘±‰¬Ú± fl¡À1“± ‚1 ¤‡Ú ¸±ÀÊ√“±ÀÓ¬ ¬ı± ¸Ê√±›“ÀÓ¬ ˜±øÚ ‰¬ø˘¬ı˘·œ˚˛± ¬Û1•Û1±À¬ı±11 øˆ¬øM√√ ˜Ó¬ ñ fl¡] ¬Û1•Û1± ’Ú≈¸ø1 ’±˜±1 ¸˜±Ê√Ó¬ ∆fl¡ ’˝√√± ∆˝√√ÀÂ√ Œ˚ ¬Û±fl¡‚1 ¸√±˚˛ √øé¬Ì-¬Û”¬ı

ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú ‰¬‡ ¬Û”1Ì1 ˘·ÀÓ¬ ≈√¬Û˝◊√‰¬± ’Ê«√Ú1 ¸≈ø¬ıÒ±

...¬Û±È¬«œÓ¬ ø˚À˝√√Ó≈¬ ’±¬Û≈øÚ Ú-¬Û≈1øÌ ø‰¬Ú±øfl¡ ¬ıUÓ¬Àfl¡ ˜±øÓ¬¬ı, Œ¸À˚˛ Ó¬±1 ˜±Ê√Ó¬ ≈√Ê√Ú˜±Ú ˘í1±ø˘1 ¬ıg≈ ¬ı± ¸˜¬Û˚«±˚˛1 ’øÓ¬øÔÀfl¡± øÚ˜LaÌ fl¡1fl¡, Œ√ø‡¬ı ¬Û±È¬«œ1 ø√Ú± ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 √ά◊¬Ûø¶öøÓ¬À˚˛ ’±À¬Û±Ú±1 ά◊»¸±˝√√ ≈√&ÀÌ ¬ı‘øX fl¡ø1¬ı...

Œfl¡±ÌÓ¬ ˝√√í¬ı ˘±À·º ˝◊√ ˚˛±1 fl¡±1Ì ˝√√í˘ ¬Û≈1øÌ fl¡±˘Ó¬ ø¬ıÊ≈√˘œ¬ı±øÓ¬1 ¬ı…ª¶ö± Ú±øÂ√˘º ¸”˚«1 Œ¬Û±˝√√À1˝◊√ ’±øÂ√˘ ø√Ú1 ˆ¬±·1 ¤fl¡˜±S Œ¬Û±˝√√11 ¬ı…ª¶ö±º Œ¸À˚˛À˝√√ ¸”˚«1 Ó¬±¬Û ’±1n∏ Œ¬Û±˝√√1 ˚±ÀÓ¬ ¬Û≈ª±1 ¬Û1± ·Ò”ø˘Õ˘ ¬Û±fl¡‚1ÀȬ±Àª ¬Û±˝◊√ Ô±Àfl¡, Ó¬±1 ¬ı±À¬ı˝◊√ √øé¬Ì-¬Û”¬ı ø√˙1 ¬Û±fl¡‚1 ¸±øÊ√¬ıÕ˘ ¬Û1±˜˙« ø√˚˛± ∆˝√√øÂ√˘º ¤øÓ¬˚˛±› ¬ı±d˙±¶a ’Ú≈¸ø1 ¬Û±fl¡‚1 √øé¬Ì-¬Û”¬ı ø√˙Ó¬ øÚ˜«±Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬Û1±˜˙« ø√˚˛± ˝√√˚˛º ˝◊√ ˚˛±1 fl¡±1Ì ˝√√í˘ √øé¬Ì¬Û”¬ı ø√˙fl¡ ’ø¢üÀfl¡±Ì ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º ’ø¢ü ˙øMê√1 õ∂Ó¬œfl¡º ¬Û±fl¡‚1Ó¬ Ê≈√˝◊√ 1 ¸˝√√±˚˛ÀÓ¬ 1g± fl¡±˜ fl¡1± ˝√√˚˛º ‡] ’±·1 ø√ÚÓ¬ ‚1À¬ı±1 ’±˝√√˘-¬ı˝√√˘Õfl¡ ¬ıÀÚ±ª± ∆˝√√øÂ√˘ñ ˚±ÀÓ¬ ‚1 ‰¬±Ù¬± ∆˝√√ Ô±Àfl¡º ’±øÊ√fl¡±ø˘ ’±˝√√˘¬ı˝√√˘Õfl¡ ‚1 ¬ıÀÚ±ª±ÀȬ± ¸fl¡À˘±À1 ¬ı±À¬ı ¸yª Ú˝√√˚˛º Ó¬Ô±ø¬Û ¬ı±d˙±¶a ’Ú≈¸ø1 ‚11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ’±ªÊ«√Ú± Ú±1±ø‡¬ıÕ˘ ¬¬Û1±˜˙« ø√˚˛± ˝√√˚˛º ˝◊√ ˚˛±1 fl¡±1Ì ˝√√í˘ ‚11¬ øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±ªÊ«√Ú± Ô±øfl¡À˘ ˜±Ú≈À˝√√ Ê√øȬ˘ ¸˜¸…±1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º Œfl¡ª˘ Œ¸˚˛±˝◊√ Ú˝√√˚˛, ’±ªÊ«√Ú±1 Ù¬˘Ó¬ ‚11 ¸√¸…1 ˝√√Ó¬±˙±˝◊√ Œ√‡± ø√¬ı ¬Û±À1, ά◊»¸±˝√√ fl¡ø˜ ˚±¬ı ¬Û±À1 ’±1n∏ fl¡Ô± ¬Û±˝√√ø1 Œ˚±ª±1 ’±˙—fl¡± Ô±Àfl¡º ·] ’±·1 ø√ÚÓ¬ ≈√ª±1Ó¬

’±¬Û≈øÚ ’Ô« ά◊¬Û±Ê«√ÀÚ± fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º õ∂ÔÀ˜ ¤˝◊√ fl¡±˜ ‚1ÀÓ¬ ’±1y fl¡ø1 ˜±À˝√√Àfl¡-¬ÛÀ¯∏Àfl¡ ≈˝◊√-¤È¬fl¡± ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º õ∂Ô˜ÀÓ¬ ’±À¬Û±Ú±1, ø¬ÛÂ√Ó¬ ‚1‡Ú1, ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±˘˝√√œ-’øÓ¬øÔ, ¬ıg≈-¬ı±gªœ ¤ÀÚ√À1 fl¡±˜1 ¬Ûø1¸œ˜± ¬ıϬˇ±˝◊√ ∆· Ô±øfl¡¬ı ¬Û±À1º ’øÓ¬ ¸≈‡1 fl¡Ô±

ø˝√√‰¬±¬Û ά◊ø˘˚˛±˝◊√ ˘›“fl¡º ø˝√√‰¬±¬Û Œ√ø‡ ’ˆ¬…±¸ ¸˘øÚ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±¬Û≈øÚ ¬ı±Ò… ∆˝√√ ¬Ûø1¬ıº ›¬Û1Ó¬ Œfl¡˝◊√ Ȭ±˜±Ú ’øÓ¬ø1Mê√ ÒÚ1 1±ø˝√√ fl¡1±1 ά◊¬Û±˚˛1 ά◊√±˝√√1ÌÀ˝√√ √±ø„√√ Ò1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±˜±1 ∆√ÚøµÚ Ê√œªÚÓ¬ ¤ÀÚ ’À˘‡ fl¡±1ÌÓ¬ ’±ø˜ ÚÊ√Ú±Õfl¡ ’¬ı±¬ıÓ¬ ¬ıU ÒÚ1 ‡1‰¬ fl¡À1“±º øfl¡c ’˘¬Û ˜Úfl¡ø1À˘˝◊√ ¤ÀÚ ÒÚ 1±ø˝√√› fl¡ø1¬ı ¬Û±À1“±º ¤ÀÚÀ¬ı±1 ¸±¬ıÒ±ÚÓ¬±˝◊√ ’±˜±fl¡ fl‘¡¬ÛÚ Ú≈¬ı≈Ê√±˝◊√ ,√ ¸À‰¬Ó¬Ú ’±1n∏ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ø˜Ó¬¬ı…˚˛œÀ˝√√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ¬ı≈ Ê √ ± ¬ıº  1Õ˘ ’øÓ¬øÔ ’±ø˝√√À˘ ά◊√±1Ó¬± ¬Ûø1¶£¬≈Ȭ ˝√√íÀ˘ ’øÓ¬øÔ ’ªÀ˙…˝◊√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ·‘˝√¶ö˝◊√ õ∂ÔÀ˜˝◊√ ˆ¬±À¬ı ¸c©Ü ˝√√˚˛º ˝◊√˚˛±1 ’Ô« ¤˝◊√ÀȬ± Ú˝√√˚˛ Œ˚ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ’øÓ¬øÔfl¡ øfl¡√À1 ’±¬Û…±˚˛Ú ¬Û±È¬«œÓ¬¬ ¬ıU Ȭfl¡± ¬ı…˚˛ fl¡ø1¬ı ˘±À·º øÚÊ√1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 fl¡ø1¬ıº ˚ø√À˝√√ ’øÓ¬øÔ ¸±˜Ô«…1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ’ˆ¬…±·Ó¬fl¡ ’±¬Û…±˚˛Ú 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 øÚ˜øLa Ó ¬ ˝√ √ ˚ ˛ , ŒÓ¬øÓ¬˚˛ ± ¤˝◊ √ ø¬ı¯∏ ˚ ˛ À Ȭ±Àª ˜≈ ‡ … fl¡À1“±ÀÓ ˘é¬… 1±ø‡¬ı ˘±À· ˚±ÀÓ¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ¶ö±Ú ¬Û±˚˛º ¤È¬± ¸1n∏ ¬ı± ά±„√√1 ¬Û±È¬«œ ¸fl¡À˘±Àª ¸˜±Ú ¬ı…ª˝√√±1 ¬Û±˚˛º ‡±√…1 ˚±ÀÓ¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ¬Û±øÓ¬À˘› ·‘˝√¶ö˝◊√ õ∂ÔÀ˜˝◊√ ¤˝◊√ fl¡Ô±ÀȬ±Àfl¡ ڱȬøÚ Ú˝√√˚˛ Ó¬±1 ¬õ∂øÓ¬› ø¬ıÀ˙¯∏ ‘√ø©Ü 1±ø‡¬ı 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ˆ¬±À¬ıº ’±¬Û…±˚˛ Ú Ó¬ ˚±ÀÓ¬ ’fl¡À̱ ‡≈ ø Ȭ-Ú±øȬ ˘±À·º ¬Û±È¬«œÓ¬ ’øÓ¬øÔ øÚ˜LaÌÀ1± ÚœøÓ¬12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Ú1˚˛ Ó¬±1 ˚Ô±¸±ÀÒ… Œ‰¬©Ü ± fl¡À1º õ∂ ø Ó¬Ê√ Ú øÚ˚˛ ˜ ’±ÀÂ√º ¬ıÓ«¬˜±Ú õ∂±˚˛¸—‡…fl¡ ˜±Ú≈À˝√√˝◊√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ¬ı…øMê√À1 øÚÊ√¶§ 1n∏ø‰¬ ’±1n∏ ©Ü±˝◊√˘ Ô±Àfl¡º fl¡˜«¬ı…ô¶ Œ˝√√±ª± Œ˝√√Ó≈¬ øÚÀÊ√ ∆· ’øÓ¬øÔ¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Œ¸˝◊√À¬ı±1 ¬Û±È«¬œ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡À1±“ÀÓ¬ ¸˝√√Ê√ÀÓ¬ øÚ˜LaÌ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’¬Û±1·º Œ¸À˚˛ ˜±Ú≈À˝√√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Ù≈ ¬ øȬ ά◊ À ͬº ’ªÀ˙… ¤˝◊ √ Œé¬SÓ¬ øfl¡Â≈ √ ˜ ±Ú ø‰¬øͬÀ1 øÚ˜LaÌ fl¡À1º ’ªÀ˙… 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ø√ ˙ Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ˘é¬… 1±ø‡¬ı ˘±À·º øÚfl¡È¬±Rœ˚˛ ¸ fl¡˘fl¡ ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±ÀÚÀ1› øÚ˜LaÌ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ øÚ˜øLaÓ¬ ’øÓ¬øÔ¸fl¡À˘ Œ¸˝◊√ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º øÚ˜LaÌœ ø‰¬øͬ ÚÂ√¬Û±˝◊√ ˝√√±ÀÓ¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 øÚø«√©Ü ø√ÚÀȬ±Ó¬ ·‘˝√¶öÊ√Úfl¡ ˘é¬… fl¡À1º ø˘ø‡ ø√À˘ ¬ı± Œ¬Û±©Üfl¡±Î«¬Ó¬ ø˘ø‡À˘ ‡1‰¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ’ˆ¬…±·Ó¬fl¡ ¸c©Ü fl¡À1 ·‘ ˝ √ ¶ ö 1 ¬ı…ª˝√ √ ± À1À˝√ √ , fl¡˜ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ’±ôLø1fl¡Ó¬±› õ∂fl¡±˙ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Œ¸À˚˛ ’ˆ¬…±·Ó¬fl¡ ’±¬Û…±˚˛ Ú Ó¬ ’±ô L ø1fl¡Ó¬± ¬Û±˚˛º Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ·‘˝√¶ö˝◊√ øÚÀÊ√ øÚ˜LaÌ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 õ∂ fl ¡±˙ ¬Û±¬ı ˘±ø·¬ıº ¬Û±È« ¬ œ1 fl¡À1“ ± ÀÓ¬ ¬Û±È¬«œ1 Œ˚ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1ÀÂ√ Œ¸˝◊√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ’±À˚˛±Ê√ÚÀÓ¬˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ά◊À~‡ fl¡ø1 fl¡íÓ¬ Œfl¡øÓ¬˚˛± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ·‘˝√¶öÊ√ÀÚ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1ÀÂ√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ’øÓ¬øÔ1 ¤‡Ú 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Ó¬±ø˘fl¡± õ∂dÓ¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 fl¡ø1¬ı ˘±À·º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ˚ø√ À˝√√ øÚ˜øLaÓ¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ’øÓ¬øÔ1 ˜±Ê√Ó¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ˜Ó¬1 ’ø˜˘ ˝√√˚˛ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝◊√ ¬Û±È¬«œÓ¬ Œ¸˝◊√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Œ¬ıÀ˜Ê√ ± ø˘À˚˛ Œ√ ‡ ± ø√ ¬ ı ¬Û±À1º Œ¸À˚˛ ø¬ı¯∏ À ˚˛ ¤Àfl¡± ά◊ À ~‡ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ¤˝◊ √ ’øÓ¬øÔ¸fl¡˘fl¡ øÚ˜La Ì fl¡À1“ ± ÀÓ¬ ¸˜˚˛ 1 Úfl¡À1º ’Ô±« » ·‘ ˝ √ ¶ ö ˝ ◊ √ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ¸±˘-¸˘øÚ fl¡ø1 ø√¬ı ˘±À·º ’øÓ¬øÔ1 ¤˝◊√ø‡øÚ fl¡Ô± fl¡í¬ıÕ˘ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ’±˝√√±11 Œé¬SÀÓ¬± ø¬ıÀ˙¯∏ ˘é¬… 1±ø‡¬ı ˘±À· ¬Û±˝√√ø1 ˚±˚˛º ¤ÀÚ Œé¬SÓ¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ˚±ÀÓ¬ ø˙q1 ¬Û1± ¬ı‘XÕ˘Àfl¡ Œ¸˝◊√ ’±˝√√±1 ¸√±˚˛ ¸À‰¬Ó¬Ú ˝√√í¬ı ˘±À·º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ¢∂˝√ÌÀ˚±·… ˝√√˚˛º ·‘˝√¶ö1 ¬ı…ª˝√√±1Ó¬ ’fl‘¡¬ÛÌ ¬Û±È¬«œ fl¡íÓ¬, Œfl¡øÓ¬˚˛± ’±1n∏ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ , 2013, ¬ı≈Ò¬ı±1

Ú±Ú± Ò1Ì1 ø‰¬S-ø¬ıø‰¬S Ù≈¬˘, Â√ø¬ı ’±ø√ Œ‡±ø√Ó¬ fl¡ø1 ø¬ıøˆ¬iß Ò1Ì1 1— ø√˚˛± ∆˝√√øÂ√˘º ˝◊√ ˚˛±1 fl¡±1Ì ˝√√í˘ ˜±Ú≈˝√ 1 Œ¸Ãµ˚« ¶Û‘˝√ ±º ’±øÊ√fl¡±ø˘ ¬ı±d˙±¶a ’Ú≈¸ø1› ≈√ª±1 ¬ı± Œ¬ı1Ó¬ ˜±S ¤È¬± 1— ø√¬ıÕ˘ ¬ı±Ò± ø√˚˛± ˝√√˚˛º øfl¡˚˛ÀÚ±, ‚1Ó¬ ˜±S ¤È¬± 1— ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1À˘ ‚1ÀȬ± ά◊√±¸œÚ ¬ı± ëά±˘˘≈fl¡í1 ˝√√˚˛ñ ø˚ÀȬ± ‚11 ˝◊√øÓ¬¬ı±‰¬fl¡ ø√˙À¬ı±1Ó¬ Œ¬ı˚˛± õ∂ˆ¬±ª Œ¬Û˘±˚˛º Œ¸À˚˛À˝√√ ¬ı±¶a˙±¶a ’Ú≈¸ø1 ‚1Ó¬ ¡ø¬ıøˆ¬iß 1— ¬ı…ª˝√√±1 ¬fl¡1±1 ¬Û1±˜˙« ø√˚˛± ˝√√˚˛º ‚] ‚11 Ù¬±øÚ«‰¬±1 ¬ı± ’±‰¬¬ı±¬ıÀ¬ı±1 ‰¬±ø1Àfl¡±Ìœ˚˛± Úfl¡ø1 Œ·±˘±fl¡±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬Û1±˜˙« ø√˚˛± ∆˝√√øÂ√˘º Œ¸À˚˛À˝√√ ˜”Ϭˇ±Ê√±Ó¬œ˚˛ ’±‰¬¬ı±¬ıÀ˝√√ Œ¬ıøÂ√ ’±øÂ√˘º ˝◊√ ˚˛±1 fl¡±1Ì ˝√√í˘ ‰¬±ø1‰≈¬fl¡œ˚˛± ’±‰¬¬ı±¬ı1 Œfl¡±ÌÓ¬ ˘±ø· ˚±ÀÓ¬ ‚11 ø˙qÀª Œ‡À˘“±ÀÓ¬ Ú±˝◊√ ¬ı± ’±Ú ¸√¸…À1± Œfl¡±ÀÚ± ˝√√±øÚ-ø¬ıø‚øÚ Ú˝√√˚˛º ¬ı±d˙±¶aÀÓ¬± ‚11 ’±‰¬¬ı±¬ı ˚Ô±¸yª Œ·±˘±fl¡±1 ’±fl‘¡øÓ¬Ó¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬Û1±˜˙« ø√˚˛± ˝√√˚˛º „√√ ] ‚11 ’±‰¬¬ı±¬ı1 Œé¬SÓ¬ ’±Ú ¤È¬± fl¡Ô±Õ˘ ˜Ú ø√˚˛± ˝√√˚˛, Œ¸√√˚˛± ˝√√ í˘ ’±‰¬¬ı±¬ıÀ¬ı±1 ˚±ÀÓ¬ ‚11 Œ¬ı1Ó¬ ˘±ø· Ú±Ô±Àfl¡º ˝◊√ ˚˛±1 fl¡±1Ì ’±‰¬¬ı±¬ı Œ¬ı1Ó¬ ˘±ø· Ú±Ô±øfl¡À˘ ‚1ÀȬ± ‰¬±Ù¬± fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸≈ø¬ıÒ± ˝√√˚˛º ¬ı±d˙±¶a ˜ÀÓ¬› ¤˝◊√ øÚ˚˛˜ ˜±øÚ ‰¬ø˘¬ıÕ˘ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º 

˝√√í˘ ¤ÀÚ fl¡±˜1 ¬ı±À¬ı Œ¬ıøÂ√ ˜”˘ÒÚÀ1± õ∂À˚˛±Ê√Ú Ú˝√√˚˛º ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¬ı…ª¸±˚˛ ’±1y fl¡1±1 ’±·ÀÓ¬ ˜”˘ÒÚ1 ¸˜¸…±ÀȬ±Àª õ∂ÔÀ˜ ’±Î¬◊˘ ˘·±˚˛√º ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√ ¸˜¸…±ÀȬ± ’øÒfl¡ Ê√øȬ˘º øfl¡c ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬ÚÀȬ± øfl¡øÚ¬ıÕ˘ ’˝◊√Ú ¬ı…ª¸±˚˛1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ ‡1‰¬ ¬ı1 fl¡˜ ¬ÛÀ1º ’±À¬Û±Ú±1 ¸“±‰¬Ó¬œ˚˛± ÒÀÚÀ1√ ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú ¤øȬ øfl¡øÚ ˘í¬ı ¬Û±À1º Ó¬≈√¬Ûø1 ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú ¤È¬±1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ¬ı…ª¸±˚˛ fl¡ø1¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ Œ¬ıøÂ√ Œ˘‡±-¬ÛϬˇ± Ú±˝◊√¬ı± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛, ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 øά¢∂œ Ú±Ô±øfl¡À˘› ˝√√˚˛º Œ¸À˚˛À˝√√ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˜ø˝√√˘±˝◊√ ¤ÀÚ ¬ı…ª¸±˚˛ ’±1y fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ¤˝◊√À¬ı±11 ά◊¬Ûø1 ’±Ú ¤È¬± fl¡±˜Ó¬ ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬Ú ‡≈¬ı Ù¬˘√±˚˛fl¡º Œ¸˚˛± ˝√√í˘ ¸˜˚˛ 1±ø˝√√º ˝√√±ÀÓ¬À1 fl¡±À¬Û±1 ø‰¬˘±¬ıÕ˘ ¬ıU ¸˜˚˛ õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√˚˛º Òø1 ˘›fl¡, ’±¬Û≈øÚ ¬ı±ø˝√√1Õ˘ ˚±¬ıÕ˘ ŒÓ¬ÀÚÀÓ¬ ’±À¬Û±Ú±1 ø¬Ûg± fl¡±À¬Û±1¸±Ê√ fl¡í1¬ı±Ó¬ Ȭ±Ú-øϬ˘± fl¡1±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√í˘º ŒÓ¬ÀÚ¶ö˘Ó¬ ’±¬Û≈øÚ ˝√√±Ó¬Ó¬ Œ¬ıÊ√œ-¸”Ó¬± ∆˘ fl¡±À¬Û±1 ø‰¬˘±¬ıÕ˘ ¸˜˚˛ Ú˝√√˚˛Õ·º ŒÓ¬ÀÚ¶ö˘Ó¬ ø‰¬˘±˝◊√ Œ˜ø‰¬ÚÀȬ±1 ¸˝√√±˚˛ ∆˘ fl¡±˜ÀÙ¬1± Œ¸±Úfl¡±À˘ fl¡ø1 Œ¬Û˘±›fl¡º 

Œfl¡±Úø√Ú± Œ¸˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛ Œfl¡±ª±ÀȬ±Ó¬ &1n∏Q ø√¬ı ˘±À·º ¬Û±È¬«œÓ¬ ø˚À˝√√Ó≈¬ ’±¬Û≈øÚ Ú-¬Û≈1øÌ ø‰¬Ú±øfl¡ ¬ıUÓ¬Àfl¡ ˜±øÓ¬¬ı Œ¸À˚˛ Ó¬±1 ˜±Ê√Ó¬ ≈√Ê√Ú˜±Ú ˘í1±ø˘ fl¡±˘1 ¬ıg≈ ¬ı± ¸˜¬Û˚«±˚˛1 ’øÓ¬øÔÀfl¡± øÚ˜LaÌ fl¡1fl¡, Œ√ø‡¬ı ¬Û±È¬«œ1 ø√Ú± ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 √ά◊¬Ûø¶öøÓ¬À˚˛ ’±À¬Û±Ú±1 ά◊»¸±˝√√ ≈√&ÀÌ ¬ı‘øX fl¡ø1¬ıº ’±øÊ√fl¡±ø˘ õ∂±˚˛À¬ı±1 ¬Û±È¬«œÀÓ¬ ë¬ı≈ÀÙ¬í1 ¬ı…ª¶ö± fl¡À1º ¤ÀÚ fl¡ø1À˘ ’øÓ¬øÔÀ˚˛ ’±˝√√±1 ¢∂˝√Ì fl¡À1“±ÀÓ¬ ¸˜˚˛ fl¡˜ ˘±À·º øfl¡c ¬ıUÓ¬ ¬Û±È¬«œÓ¬ Œ√‡± ˚±˚˛ ·‘˝√¶öÊ√ÀÚ Œ‡±ª±1 ¸˜˚˛Ó¬ ’øÓ¬øÔ1 ¬Û1± ”√1Ó¬ Ô±Àfl¡º ŒÓ¬ÀÚ fl¡1± ’Ú≈ø‰¬Ó¬º ·‘˝√¶ö˝◊√ ’øÓ¬øÔÀ˚˛ ’±˝√√±1 ‡±›“ÀÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ’¸≈ø¬ıÒ± ¬Û±˝◊√ÀÂ√ ŒÚøfl¡ Œ¸˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ Œ¸±Ò± ά◊ø‰¬Ó¬º ¬ı≈ÀÙ¬1 øÚ˚˛˜ fl¡ø1À˘› ¤fl¡±¯∏Ó¬ ŒÈ¬¬ı≈˘-‰¬fl¡œ ¸Ê√±˝◊√ Ôí¬ı ˘±À·, ˚±ÀÓ¬ ø˙q

’±1n∏ ¬¬ı˚˛ø¸˚˛±˘ Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 Œfl¡±ÀÚ± ’¸≈ø¬ıÒ± Ú˝√√˚˛º Œ‡±ª±1 ŒÈ¬¬ı≈˘ ¬Ûø1©®±1-¬Ûø126√iß Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ Œfl¡±Í¬±ø˘ÀȬ± ˜±øÊ«√Ó¬ 1n∏ø‰¬Ó¬ ¸Ê√±˝◊√ Ôí¬ı ¬Û±ø1À˘ ˆ¬±˘ Œ√ø‡º ·‘√˝√¶ö1 ¸±Ê√-¸7¡¡¡±1 ›¬Û1ÀÓ¬± ¬ıU fl¡Ô± øÚˆ¬«1 fl¡À1º

˜±øÊ√«Ó¬ 1n∏ø‰¬˛› ¬ıÓ«¬˜±Ú ¬ıU õ∂‰¬ø˘Ó¬ ’±1n∏ Ê√Úøõ∂˚˛º ¬ıUÀÓ¬ Œ‡±ª± ‚1Ó¬ ¸ÀÓ¬Ê√ Ù≈¬˘ ¸Ê√±˚˛º ’±øÊ√fl¡±ø˘ ¸1n∏ ¬Û±SÓ¬ √œ‚˘œ˚˛±Õfl¡ ›À˘±˜±˝◊√ Ù≈¬˘ ¸ÀÊ√±ª±ÀȬ± ’øÒfl¡ Ê√Úøõ∂˚˛º ’øÓ¬øÔfl¡ ¬Û±È¬«œÕ˘ Œfl¡øÓ¬˚˛± øÚ˜LaÌ fl¡ø1¬ı Œ¸˝◊√ÀȬ± øÚˆ¬«1 fl¡ø1ÀÂ√ ’±¬Û≈øÚ øfl¡ Ò1Ì1 ¬Û±È¬«œ1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1ÀÂ√ Ó¬±1 ›¬Û1Ó¬º ˚ø√À˝√√ ¬Û≈ª±1 ‰¬±˝√-Ê√˘¬Û±Ú1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1ÀÂ√, ŒÓ¬ÀôL ¬Û≈ª± 8¬ ıÊ√±1 ¬Û1± 9-30 ¬ıÊ√±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±¬Û…±˚˛Ú fl¡ø1¬ıº ≈√¬Û1œ˚˛± ’±˝√√±1 ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ˜±øÓ¬À˘ 1 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± 2 √ ¬ıÊ√±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±¬Û…±˚˛Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡ø1¬ı ˘±À·º 1±øÓ¬1 ¸“±Ê√ ˆ¬±Ó¬1 ¬ı±À¬ı øÚ˜LaÌ fl¡ø1À˘ 9 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± 10-30 ¬ıÊ√±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±¬Û…±˚˛Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·º ø˙q1 ¬ı±À¬ı ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¬Û±È¬«œ ¸g…± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ı ˘±À·º ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ ¸˜˚˛ 330˜±Ú1 ¬Û1± 5-00¬ıÊ√±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ˝√√±ª±ÀȬ± ’øÓ¬ õ∂À˚˛±Ê√Úº øfl¡À˙±1øfl¡À˙±1œ1 ¬Û±È¬«œÓ¬ ͬ±G± ¬Û±Úœ˚˛1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·º ¸˜˚˛ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 1n∏ø‰¬˜ÀÓ¬˝◊√ Œ˝√√±ª± ˆ¬±˘º ¤ÀÚ√À1 ¸≈µ1 ÚœøÓ¬-øÚ˚˛À˜À1 ¤È¬± ¬Û±È¬«œ1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1fl¡À‰¬±Úº Œ√ø‡¬ı øÚ˜øLaÓ¬ ’øÓ¬øÔ› ¸c©Ü ∆˝√√ÀÂ√ ’±1n∏ ’±À¬Û±Ú±À1± ˆ¬±˘ ˘±ø·ÀÂ√º 

Adin=9 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you