Page 1

7

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 3 ŒÂ√ÀõI◊•§1,√√ 2013, ˜„√√˘¬ı±1

¸œ˜±ôL ¸≈1鬱 ¬ı±ø˝√√ڜӬ ¬Û√ ‡±˘œ fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Úœ1 ¬ı±À¬ı ëŒÚÈ¬í ¸œ˜±ôL ¸≈1鬱 ¬ı±ø˝√√Úœ [BSF]Ó¬ ‡±˘œ Ôfl¡± øÚÀ•ß±Mê√ ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ± ¬Û”1Ì1 ¬ıÀ¬ı Œ˚±·… ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬Û≈1n∏¯∏ ’±1n∏ ˜ø˝√√˘± õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ± ∆˝√√ÀÂ√ñ ¤ ¤Â√ ’±˝◊√ [Œ1øά’í Œ˜˝◊√ÚÀȬÀÚk] ‡±˘œ ¬Û√ 100Ȭ±

Œ¬Û Œ¬ıG – ø¬Û ø¬ı-2, 5200˚- 1 ¬Û1± 20,200˚-Ȭfl¡± Œ¢∂ά Œ¬Û –¬2800˚-Èfl¡± ¬ı˚˛¸ – 18-25 ¬ıÂ√1 Œ˝Î¬ fl¡ÚÀ©Ü¬ı˘ [Œ1øά’í ’í¬Û±À1Ȭ1] ‡±˘œ ¬Û√ – 685Ȭ± Œ¬Û Œ¬ıG – ø¬Û ø¬ı-2, 5200˚- 1 ¬Û1± 20,200˚-¬È¬fl¡±, Œ¢∂ά Œ¬Û – 2400˚- Ȭfl¡±¬¬¬ ¬ı˚˛¸ – 181 ¬Û1± 25¬ıÂ√1¬¬ Œ˝Î¬ fl¡ÚÀ©Ü¬ı˘ [ø٬Ȭ±1] ‡±˘œ ¬Û√ – 23Ȭ± Œ¬Û Œ¬ıG – ø¬Û ø¬ı-2,520˚- 1 ¬Û1± 20,200˚-¬È¬fl¡±, Œ¢∂ά Œ¬Û – 2400˚- Ȭfl¡±¬¬¬ ¬ı˚˛¸ –181 ¬Û1± 25¬ıÂ√1¬¬ ’±À¬ı√Ú1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ – 30ŒÂ√ÀõI◊•§1,2013 ¤˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ – www.bsf.nic.in

ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ fl‘¡ø¯∏ ·Àª¯∏̱ ¬Ûø1¯∏√1 ’ÒœÚ1 fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Úœ øÚÀ˚˛±· Œ¬ı±Àά« ŒÚ‰¬ÀÚ˘ ¤ø˘øÊ√ø¬ıø˘øȬ ŒÈ¬©Ü [NET], 20131 ¬ı±À¬ı Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º 1±øÊ√…fl¡ Ó¬Ô± ’Ú…±Ú… fl‘¡ø¯∏ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ õ∂¬ıMê√±˚¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’˝√√«Ó¬±1 ¬Û1œé¬± ŒÚȺ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« õ∂±Ô«œÀ˚˛ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜˚˛Ó¬ fl‘¡ø¯∏ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√Ó¬ ‡±˘œ Œ˝√√±ª± õ∂¬ıMê√±, ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ¬Û√Ó¬ øÚ˚≈øMê√1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·… ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ŒÚȬ1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·…Ó¬± – ¸—øù≠©Ü ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 ’Ô¬ı± ¸˜¬Û˚«±˚˛1 øά¢∂œº ¬ı˚˛¸ – Ú”…ÚÓ¬˜- 21 ¬ıÂ√1º [ŒÚȬ1 ¬ı±À¬ı ¬ı˚˛¸1 ά◊2‰¬ ¸œ˜± Ú±˝◊√] ’øôL˜ Ó¬±ø1‡ – ’˝√√± 30 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú fl¡1fl¡º ¸ø¬ıÀ˙¯∏∏ Ó¬Ô…1 ¬ı±À¬ı www.asrb.org.in

’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±˜”˘fl¡ ¬Û1œé¬± ’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±Àfl¡ Òø1 ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 Œfl¡¬ı±È¬±› &1n∏Q¬Û”Ì« ¬Û√¬ıœ1 ¬ı±À¬ı ’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· øõ∂ø˘ø˜Ú±1œ ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ’±˝3√ ±Ú fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ 1 Ê√±Ú≈ª±1œ, 2013 ‰¬ÚÓ¬ 21 ¬ıÂ√11 ¬Û1± 38 ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸1 øˆ¬Ó¬11 ¶ß±Ó¬fl¡ õ∂±Ô«œ øõ∂ø˘ø˜Ú±1œ ¬Û1œé¬±Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ıÕ˘ Œ˚±·… ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ’ªÀ˙… ¤Â√ ø‰¬, ¤Â√ øȬ ’±1n∏ õ∂øÓ¬¬ıgœ õ∂±Ô«œ1 ¬ı±À¬ı ¬ı˚˛¸1 ÿÒı«¸œ˜± 5 ¬ıÂ√1 Œ1˝√√±˝◊√ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√¸˜”˝√ ˝√√í˘ – 1º ’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª± [fl¡øÚᬠŒ¢∂ά]ñ 46Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,500-40,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚2 2º ’¸˜ ’±1鬜 Œ¸ª± [fl¡øÚᬠŒ¢∂ά]ñ 32Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,500-40,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚3 3º ¸˝√√fl¡±1œ ¬Û?œ˚˛fl¡, ¸˜¬ı±˚˛ ¸ø˜øÓ¬¸˜”˝√ñ4Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,500-40,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚4 4º fl¡1 ’Òœé¬fl¡ñ 5Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,50040,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚5 5º fl¡1 ¬Ûø1√˙«fl¡ñ 7Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,50040,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚6

6º |˜ ø¬ı¯∏˚˛±ñ 1Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12500-40,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚7 7º ¸˝√√fl¡±1œ øÚÀ˚˛±· ø¬ı¯∏˚˛±ñ 14Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-3-8,000-35,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 4,300 ˚8 8º |˜ ¬Ûø1√˙«fl¡ñ 6Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-3-8,000-35,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 4,300 ˚9 9º ’±¬ıfl¡±1œ ¬Ûø1√˙«fl¡ ñ 11Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-3-8,000-35,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 4,300 ˚10 10º øÊ√˘± ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ø¬ı¯∏˚˛± ñ 1Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-3-8,000-35,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 4,300 ¬Û1œé¬±1

¤Â√ ’±˝◊√ øά ø¬ıÓ¬ fl¡ÚÂ√±˘ÀȬ∞I◊ ¶ú˘ ˝◊√G±©Ü™œÊ√ ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ Œ¬ı—fl¡ [¤Â√ ’±˝◊√ øά ø¬ı ’±˝◊√]Ó¬ øÚ•ßø˘ø‡Ó¬ ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ± øͬfl¡±øˆ¬øM√√fl¡º 1] ˝◊√ø?øÚ˚˛±ø1— fl¡ÚƒÂ√±˘ÀȬ∞I◊ – 2Ȭ± ¬Û√ [ø‰¬øˆ¬˘- 1, ˝◊√À˘flƒ¡ø¬∏CÀfl¡˘- 1] ø‰¬ øȬ ø‰¬ – 12 ˘±‡˚õ∂øÓ¬¬ıÂ√1 2] ˝◊√ø?øÚ˚˛±ø1— fl¡ÚƒÂ√±˘ÀȬ∞I◊ – 1Ȭ± ¬Û√ [ø‰¬øˆ¬˘- 1] ø‰¬ øȬ ø‰¬- 15 ˘±‡ Ȭfl¡±˚õ∂øÓ¬¬ıÂ√1 ’±À¬ı√Ú1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡- 7 ŒÂ√ÀõI◊•§1 2013 ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡¬– www.sidbi.in

˝◊√ø?Úœ˚˛±Â«√ ˝◊√øG˚˛± ø˘ø˜ÀȬάӬ ¬Û√ ‡±˘œ ˝◊√ø?Úœ˚˛±Â√«¬ ˝◊√øG˚˛± ø˘ø˜ÀȬάӬ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ Œ¬∏C˝◊√Úœ [˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1—] ’±1n∏ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ Œ¬∏C˝◊√Úœ [¤˝◊√‰¬ ’±1] ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ Œ¬∏C˝◊√Úœ [˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1—] – Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘ ‘ 14Ȭ±¬ Û√ ¡ø‰¬øˆ¬˘ ‘ 7Ȭ±¬ Û√ ¡˝◊√À˘fl¡ø¬∏CÀfl¡˘ ‘ 5Ȭ±¬ Û√ Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ‘ 12Ȭ±¬ Û√

ø˙鬱 – ø¬ı ˝◊√ ˚ ø¬ı ŒÈ¬fl¡ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ Œ¬∏C˝◊√Úœ [¤˝◊√‰¬ ’±1] – ¤˝◊√‰¬ ’±1 ‘ 8Ȭ± ¬Û√ ø˙鬱 – ¤˜ ø¬ı ¤ ˚ ¤˜ ¤‰¬ άø¬ıvά◊ ¬ı±Â√øÚ õ∂øSê˚˛± – ø˘ø‡Ó¬ ¬Û1œé¬± ’±1n∏ Œ˜Ãø‡fl¡ ¸±é¬±»fl¡±1 ’±À¬ı√Ú õ∂øSê˚˛± ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ ‘ 10 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2013 ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı ˝◊√ø?Úœ˚˛±Â√« ˝◊√øG˚˛± ø˘ø˜ÀȬά√1 Œª¬ı‰¬±˝◊√Ȭ øˆ¬øÊ√Ȭ ¬fl¡1fl¡¬º

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ‡±√… øÚ·˜Ó¬ ¸˝√√fl¡±1œ ˜˝√√±õ∂ªgfl¡ [¸±Ò√±1Ì õ∂˙±¸Ú˚ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ˜≈ˆ¬À˜∞I◊˚¤fl¡±Î¬◊∞I◊‰¬˚’±˝◊√Ú] ’±1n∏ Œ˜øάÀfl¡˘ ’øÙ¬‰¬±1 ¬Û√1 ¬ı±À¬ı 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ¬Û√¸˜”˝√ – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 [1] ¸˝√√fl¡±1œ ˜˝√√±õ∂ªgfl¡ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 [¸±Ò√±1Ì õ∂˙±¸Ú] – 18Ȭ± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 [2] ¸˝√√fl¡±1œ ˜˝√√±õ∂ªgfl¡ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 [˜≈ˆ¬À˜∞I◊] – 2Ȭ± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 [3] ¸˝√√fl¡±1œ ˜˝√√±õ∂ªgfl¡ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 [¤fl¡±Î¬◊∞I◊] – 7Ȭ± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 [4] ¸˝√√fl¡±1œ ˜˝√√±õ∂ªgfl¡ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 [’±˝◊√Ú] – 1Ȭ± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 [5] Œ˜øάÀfl¡˘ ’øÙ¬‰¬±1 – 2Ȭ± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’±À¬ı√Ú ˜±‰≈¬˘ – 500˚12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ‡±√… øÚ·˜1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Œª¬ı‰¬±˝◊ √ È ¬Ó¬ 6 ’±·©Ü 1 ¬Û1± 4 ŒÂ√ À õI◊ • § 1 2013-1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊ √Ú 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’±À¬ı√ Ú fl¡1fl¡º õ∂ Ó ¬…ô L ’=˘1 õ∂ ± Ô« œ 1 ¬ı±À¬ı ’øô L ˜ Ó¬±ø1‡ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 11ŒÂ√ÀõI◊•§1º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú ’±1n∏ ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ‡±√… øÚ·˜1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Œª¬ı‰¬±˝◊√Ȭ øˆ¬øÊ√Ó¬ fl¡1fl¡º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ‡±√… øÚ·˜

˜±‰≈¬˘ – ¤Â√ ø‰¬, ¤Â√ øȬ1 ¬ı±À¬ı 25 Ȭfl¡±º ¬ı±fl¡œ¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı 50 Ȭfl¡±º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ©ÜȬ Œ¬ı—fl¡1 ˝◊√ -‰¬±˘±Ú Œ˚±À·À˝√√ Ê√˜± ø√¬ı ˘±ø·¬ıº ¬Û1œé¬±1 ô¶1 – õ∂±Ôø˜fl¡ ’±1n∏ ‰”¬Î¬ˇ±ôL [ø˘ø‡Ó¬ ’±1n∏ Œ˜Ãø‡fl¡] ¬Û1œé¬± ¬Û1œé¬± Œfl¡f – ¬ı„√√±˝◊√ ·“±›, ¬ı1À¬ÛȬ±, Ò≈¬ı≈1œ, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, ŒÒ˜±øÊ√, øάÙ≈¬, Œ·±˘±‚±È¬, Œ·±ª±˘¬Û±1±, ˝√±√Ù¬˘—, Œ˚±1˝√√±È¬, Œfl¡±flƒ¡1±Á¡±1, fl¡ø1˜·?, ˜„√√˘Õ√, ˜ø1·“±›, Ú·“±›, Ú˘¬ı±1œ, ά◊M√ 1 ˘ø‡˜¬Û≈1, ø˙˘‰¬1, ø˙ª¸±·1, ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛± ’±1n∏ &ª±˝√√±È¬œº Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 Œª¬ıÂ√±˝◊√ Ȭ w w w. a p s c . n i c . i n Ó ¬ ’˝√√± 20 ’±·©Ü1 ¬Û1± 19 ŒÂ√ÀõI◊•§11 ˜±Ê√øÚ˙±Õ˘ ’Ú˘±˝◊√ Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Œª¬ıÂ√±˝◊√ ȬӬ ά◊¬Û˘t ’±ÀÂ√º

Ú±ø1fl¡˘ ά◊iß˚˛Ú Œ¬ı±Î«¬Ó¬ ά◊¬Û-¸=±˘fl¡1 ¬Û

fl‘¡ø¯∏˚ά◊√…±Ú ˙¸… ø¬ı¯∏˚˛Ó¬¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ı¬ÛÌÚ˚ fl‘¡ø¯∏ ¸˜¢∂œ1 õ∂fl¡1Ì, ¬ıÊ√±1 ¸˜œé¬±, ¬ıÊ√±1 õ∂¸±1 ’±ø√ ‡GÓ¬ 7 ¬ıÂ√11 fl¡˜« ’øˆ¬:Ó¬±¸•Ûiߺ ’±À¬ı√Ú ˜±‰≈¬˘ – ¸±Ò±1Ì ’±1n∏ ’í ø¬ı ø‰¬ õ∂±Ô«œ 100˚Ȭfl¡± ’Ú…±Ú…¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı ˜±‰≈¬˘ Ú±˘±À· ˜±‰≈¬˘- Chairman, Coconut Development Board1 ¸fl¡À˘± ¤1Ú±fl≈¡˘±˜Ó¬ ˆ¬„√√±¬ı ¬Û1±Õfl¡ øά˜±G E±Ùƒ¬È¬À˚±À· ’±√±˚˛ ø√¬ı ˘±ø·¬ıº ¬ı±Â√øÚ õ∂øSê˚˛± – ¬ı…øMê√·Ó¬ ¸±é¬±»fl¡±1À˚±À·ñ ˝◊√26≈√fl¡ Ó¬Ô± Œ˚±·… õ∂±Ô«œÀ˚˛ øÚÒ«±ø1Ó¬ õ∂-¬ÛS ¸•Û”Ì« fl¡ø1 øά˜±G¬ E±Ùƒ¬È¬, Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± ¬Û±Â√¬ÛíÈ«¬ Ù¬ÀȬ±, õ∂˜±Ì¬ÛS1 õ∂Ó¬…±ø˚˛Ó¬ õ∂øÓ¬ø˘ø¬Û¸˝√√ Ó¬˘1 øͬfl¡Ú±Ó¬ 9 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 20131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¬Û±ª±Õfl¡ Œõ∂1Ì fl¡1fl¡ñ Chairman, Coconut Development Board Kera Bhavan, Kochi-682011

Ú±ø1fl¡˘ ά◊iß˚˛Ú Œ¬ı±ÀΫ¬ ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ øάÀ1"√√1 [ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊] ’±1n∏ ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ øάÀ1"√√1 [˜±Àfl«¡øȬ—] ˙œ¯∏«fl¡ ¬Û√¬ıœ1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º Œfl¡fœ˚˛ fl‘¡ø¯∏ ˜La±˘˚˛1 ’ÒœÚ1 ¶§Ó¬La1œ˚˛ ¸—¶ö± Ú±ø1fl¡˘ ά◊iß˚˛Ú Œ¬ı±Î«¬ ˜”˘Ó¬– Ú±ø1fl¡˘1 Œ‡øÓ¬1 ø¬ıfl¡±˙ ’±1n∏

õ∂¸±11 fl¡±˜Ó¬ øÚÀ˚˛±øÊ√Ó¬º ’±À¬ı√Ú fl¡1±1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ – 9ˇ ŒÂ√ÀõI◊•§1,2013 ‰¬Úº ¬Û√¬ıœ1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ – ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ øάÀ1"√√1 [ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊] ñ 2Ȭ± ¬Û√ ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ øάÀ1"√√1 ñ 2Ȭ± ¬Û√ ¬ı˚˛¸ – ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ øάÀ1"√√1 [ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊]ñ ’±À¬ı√Ú fl¡1±1 ’øôL˜ ø√ÚÀȬ±Ó¬ ¸À¬ı«±2‰¬ ¬ı˚˛¸ 45 ¬ıÂ√1º [‰¬1fl¡±1œ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘˚Ú±ø1fl¡˘ ά◊iß˚˛Ú Œ¬ı±Î«¬1 ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ õ∂±Ô«œ1 ¬ı±À¬ı ø¬ıøÒ ’Ú≈˚±˚˛œ 5 ¬ıÂ√11 Œ1˝√√±˝◊√] ñŒÎ¬¬Û≈Ȭœ øάÀ1"√√1 [˜±Àfl«¡øȬ—] – ’±À¬ı√Ú fl¡1±1 Œ˙¯∏ ø√ÚÀȬ±Ó¬ 56 ¬ıÂ√11 ’øÒfl¡ ˝√√í¬ı Ú±˘±ø·¬ıº ’˝√√«Ó¬± – 1] ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ øάÀ1"√√1 [ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊] – ά◊√…±Ú ˙¸…˚ fl‘¡ø¯∏˚ ά◊øæ√√ø¬ı:±Ú [¬ı±·±Ú ˙¸… ‡GÓ¬ fl¡˜« ’øˆ¬:Ó¬±¸•Ûiß]Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ1 ˘·ÀÓ¬ fl‘¡ø¯∏ ø¬ıˆ¬±·1 √±ø˚˛Q¬Û”Ì« ¬Û√Ó¬ 7 ¬ıÂ√11 fl¡˜« ’øˆ¬:Ó¬±º 2] ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ øάÀ1"√√1 [˜±Àfl«¡øȬ—] –

ø¬ıøˆ¬iß Œ¬ı—fl¡Ó¬ flv¡±ø1Àfl¡˘ Œ¢∂ά ¬Û√ ˝◊√ά◊ ø¬Û ¤Â√ ø‰¬-1 øÊ√’í˘íøÊ√©Ü ¬Û1œé¬±

19Ȭ± 1±Ê√Uª± ‡G1 Œ¬ı—fl¡1 ∆˝√√ ˝◊√ Úø©ÜøȬά◊Ȭ ’¬ıƒ Œ¬ı—øfl¡— ¬Û±Â√«ÀÚ˘ øÂ√À˘fl¡‰¬ÀÚ [’±˝◊√ ø¬ı ø¬Û ¤Â√] flv¡±ø1Àfl¡˘ Œ¢∂ά1 ¬Û√¬ıœÓ¬ øÚ˚≈øMê√1 ¬ı±À¬ı fl¡˜Ú ø1ÀÈ¬Ú ¤'±ø˜ÀÚ‰¬Ú [ø‰¬ άø¬ıvά◊ ˝◊√ ]1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√ Œ¬ı—fl¡Àfl¡˝◊√ Ȭ± ˝√√í˘ñ ¤˘±˝√√±¬ı±√ Œ¬ı—fl¡˚ ’h Œ¬ı—fl¡˚ Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ¬ıÀ1±Î¬±˚ Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±˚ Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˜˝√√±1±©Ü™ ˚ fl¡±Ú±Î¬ˇ± Œ¬ı—fl¡˚ Œ‰¬À∞C˘ Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±˚ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú Œ¬ı—fl¡˚ ŒÎ¬Ú± Œ¬ı—fl¡˚ ˝◊√ øG˚˛±Ú Œ¬ı—fl¡˚ ’íø1À˚˛À∞I◊˘ Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ fl¡˜±‰«¬˚ ¬Û?±¬ı ŒÚ‰¬ÀÚ˘ Œ¬ı—fl¡˚ ¬Û?±¬ı ¤G ø¸g Œ¬ı—fl¡˚ øÂ√øGÀfl¡È¬ Œ¬ı—fl¡˚ ˝◊√ ά◊fl¡í Œ¬ı—fl¡˚ ˝◊ά◊øÚ˚˛Ú Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±˚ ˝◊√ ά◊Ú±˝◊√ ÀȬά Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±˚ ø¬ıÊ√˚˛± Œ¬ı—fl¡º Œfl¡±ÚÀȬ± Œ¬ı—fl¡Ó¬ øfl¡˜±Ú ¬Û√ ‡±˘œ ’±ÀÂ√ Œ¸˚˛± ¬Û‘Ôfl¡ˆ¬±Àª Œ‚±¯∏̱ fl¡1± ˝√√í¬ıº ¬ı˚˛¸ – 01˚08˚2013Ó¬ 20-28 ¬ıÂ√1 [¬ı˚˛¸Ó¬ Œ1˝√√±˝◊√ ø¬ıøÒ ’Ú≈˚±˚˛œ] ’˝√√«Ó¬± – ¶ß±Ó¬fl¡ [fl¡ø•Ûά◊Ȭ±11 ø˙鬱 ¬ı±Ò…Ó¬±˜”˘fl¡] ’±À¬ı√Ú ˜±‰≈¬˘ – 600˚- Ȭfl¡± [¤Â√ ø‰¬˚¤Â√ øȬ˚ø¬Û άø¬ıvά◊ øά1 ¬ı±À¬ı 100Ȭfl¡±]º ˜±‰≈¬˘ ’±˝◊√ ø¬ı ø¬Û

¤Â√1 Œª¬ıÂ√±˝◊√ ȬÀ˚±À· ’Ú˘±˝◊√ Ú õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 ’Ô¬ı± Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ¬ıÀ1±Î¬±, Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±, Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˜˝√√±1±©Ü™, Œ‰¬À∞C˘ Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±, ˝◊√ øG˚˛±Ú ’투±1‰¬œÊ√ Œ¬ı—fl¡, ¬Û?±¬ı ŒÚ‰¬ÀÚ˘ Œ¬ı—fl¡ ¬ı± ˝◊√ ά◊Ú±˝◊√ ÀȬά Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±1 fl¡±Î¬◊∞I◊±1Ó¬ Ê√˜± ø√¬ı ¬Û±À1º Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – ø‰¬ άø¬ıvά◊ ˝◊√1 ¬ı±À¬ı ’±˝◊√ ø¬ı ø¬Û ¤Â√1 Œª¬ıÂ√±˝◊√ ȬӬ 19 ’±·©Ü 20131 ¬Û1± 7 ŒÂ√ÀõI◊•§1 20131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊√ Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº &1n∏Q¬Û”Ì« Ó¬±ø1‡ – 1] ’Ú˘±˝◊√ Ú ¬Û?œ˚˛Ú – 19˚08˚20131 ¬Û1± 7˚9˚2013 2] ’±À¬ı√Ú ˜±‰≈¬˘ õ∂√±Ú – ’Ú˘±˝◊√ Ú – 19˚08˚20131 ¬Û1± 07˚09˚2013º ’Ù¬˘±˝◊√ Ú [Œ¬ı—fl¡1 fl¡±Î¬◊∞I◊±1Ó¬] 21˚08˚20131 ¬Û1± 12˚9˚2013 3] ’Ú˘±˝◊√ Ú ¬Û1œé¬± [¸y±¬ı…] 30˚11˚2013, 01˚12˚2013, 07˚12˚2013, 08˚12˚2013, 14˚12˚2013, 15˚12˚2013 õ∂À˚˛±Ê√Ú¸±À¬ÛÀé¬ ¸±˘¸˘øÚ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡www.ibps.in

Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· ’˝√√± 9 ŒÂ√ÀõI◊•§11 ¬Û1± ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ’ÒœÚ1 ø¬ıøˆ¬iß ø¬ıˆ¬±·1 øÊ√’í˘íøÊ√©Ü1 ¬Û√¸˜”˝√ ¬Û”1Ì1 ¬ı±À¬ı øÊ√’í˘íøÊ√©Ü¬ ¤flƒ¡Ê√±ø˜ÀÚ‰¬Ú, 2013 ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ıº Œ√˙1 ø¬ıøˆ¬iß Œfl¡fÓ¬ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº 1º øÊ√’í˘íøÊÀfl¡˘ Â√±Àˆ¬« ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±Ó¬ 50Ȭ± ¬Û√ ¬ı˚˛¸ – 01˚08˚2013Ó¬ 21-32 ¬ıÂ√1 2º ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ øÊ√’í˘íøÊ√©Ü Œ¢∂ά -1 ¢∂n¬Û ø¬ı – øÊ√’í˘íøÊ√Àfl¡˘ Â√±Àˆ¬« ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±Ó¬ 25Ȭ± ¬Û√ ¬ı˚˛¸ – 01˚08˚13Ó¬ 21-32 ¬ıÂ√1º 3º Ê≈√øÚ˚˛1 ˝√√±˝◊√ EíøÊ√’í˘íøÊ√©Ü [Â√±˝◊√ ø∞I◊©Ü ø¬ı] ¢∂n¬Û ¤– Œ‰¬À∞C˘ ¢∂±Î¬◊G ª±È¬±1 Œ¬ı±Î«¬Ó¬ 33Ȭ± ¬Û√ ¬ı˚˛¸ – 01˚08˚13Ó¬- 21-35 ¬ıÂ√1 4º ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ˝√√±˝◊√ EíøÊ√’í˘íøÊ√©Ü ¢∂n¬Û ø¬ı– Œ‰¬À∞C˘ ¢∂±Î¬◊G ª±È¬±1 Œ¬ı±Î«¬Ó¬ 39Ȭ± ¬Û√ ¬ı˚˛¸– 01˚08˚13Ó¬ 21-30¬ıÂ√1 ø˙鬱·Ó¬ ’˝√√«Ó¬± – [fl¡] ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± øÊ√’í˘íÊœ ’Ô¬ı± ¤õ≠±˝◊√ ά øÊ√’í˘íÊœ√ ’Ô¬ı± Œ˜1±˝◊√Ú øÊ√’í˘íÊœ√ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ, ¬ı± [‡] ø˜Ú±À1˘ ¤'õ≠íÀ1‰¬Ú-Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ, ¬ı± [·] ˝√√±˝◊√Eí˘íÊ√œÓ¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ, ¬ı± [‚] Ò±Ú¬ı±√1 ˝◊√ øG˚˛±Ú ¶≈®˘ ’¬ıƒ ˜±˝◊√ Úƒ‰¬1 ¬Û1± ¤õ≠±˝◊√ ά øÊ√’í˘íÊœ√Ó¬ øάõ≠혱 ’¬ıƒ ¤Â√íø‰¬À˚˛È¬øù´¬Û ¢∂±˝√√fl¡ ¬Ûø1S꘱ ˜La±˘˚˛1 ’ÒœÚ1 ‡±√… ’±1n∏ 1±Ê√Uª± ˙±1œø1fl¡ ¸é¬˜Ó¬± – õ∂±Ô«œ ø¬ıÓ¬1Ì ø¬ıˆ¬±À· fl¡øÚᬠfl¡±ø1fl¡1œ ø¬ı¯∏˚˛± [Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊√ øG˚˛±Ú øÊ√’í˘íøÊ√©Ü ˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1—]1 ¤È¬± ¬Û√ ¬Û”1Ì1 ¬ı±À¬ı Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º ¤flƒ¡Ê√±ø˜ÀÚ‰¬Ú 20091 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√ ¬Û√ÀȬ± fl¡±Ú¬Û≈11 ŒÚ‰¬ÀÚ˘ Â≈√·±1 ˝◊√Úø©ÜøȬά◊Ȭ Ó¬Ô± øÚÒ«±ø1Ó¬ˆ¬±Àª ˙±1œø1fl¡ˆ¬±Àª ŒÎ¬¬Û≈ÀȬ‰¬ÚÓ¬ ¬Û”1Ì fl¡1± ˝√√í¬ıº ¸é¬˜ ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ¬Û√ÀȬ±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú1 ’øôL˜ Ó¬±ø1‡ – 8 ’À"√√±¬ı1, 2013 ˜±Â≈√˘ – ˜ø˝√√˘± ˚ ¤‰¬ ø‰¬˚ ¤‰¬ ‰¬Ú øȬ ˚ ø¬Û ¤˝◊√ ‰¬ õ∂±Ô«œ1 ¬ı±ø˝√√À1 √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – Œ¬Û Œ¬ıG ÔËœ 15600˚-39100˚ Ȭfl¡± ’Ú…±Ú…¸fl¡À˘ 200 Ȭfl¡± Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5400 Ȭfl¡± ˜±Â≈√˘ Ê√˜± ø√¬ı ˘±ø·¬ıº ¬ı˚˛¸1 ÿÒı«¸œ˜± – 56 ¬ıÂ√1 Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – 12345678901234567890123456789012123 ’˝√ «√Ó¬± – Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1˚ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±1˚ Œfl¡fœ˚˛ ˙±ø¸Ó¬ Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 ’=˘˚ ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ·Àª¯∏̱ Œfl¡f ˚ ’Ò« ‰¬1fl¡±1œ ˚ 12345678901234567890123456789012123 ’±À˚˛±·1 Œª¬ı‰¬±˝◊√ ȬÀ˚±À· ’Ú˘±˝◊√ Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 ¶§ ± ˚˛ M √ ˙ ±ø¸Ó¬ õ∂øÓ¬á¬±Ú ’±ø√Ó¬ ¸˜¬Û˚«±˚˛1 øÚ˚˛˜œ˚˛± ¬Û√¬ıœÓ¬ ’±À¬ı√Ú1 ¸˜˚˛ ¸œ˜± ’˝√√± 23 ŒÂ√ÀõI◊•§1Õ˘º 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ – 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

‡±√… ’±1n∏ 1±Ê√Uª± ø¬ıÓ¬1Ì ø¬ıˆ¬±·1 ‰¬±fl¡ø1

www.upsconline.com

’±˝◊√ ˝◊√ ¤Â√˚’±˝◊√ ¤Â√ ¤Â√ ¬Û1œé¬±2013

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· ’˝√√± 9 ÚÀª•§11 ¬Û1± 2013 ¬ı¯∏«1 ¬ı±À¬ı ˝◊√øG˚˛±Ú ˝◊√fl¡Úíø˜fl¡ Â√±øˆ¬«‰¬ [’±˝◊√ ˝◊√ ¤Â√] ’±1n∏ ˝◊√øG˚˛±Ú Œ©ÜøȬø©ÜÀfl¡˘ Â√±øˆ¬«‰¬ [’±˝◊√ ¤Â√ ¤Â√] ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ıº ’±˝◊√ ˝◊√ ¤Â√ ’±1n∏ ’±˝◊√ ¤Â√ ¤Â√1 Œ¢∂ά Ù¬í1 ¬Û√¬ıœ1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± Œ√˙1 ø¬ıøˆ¬iß Œfl¡fÓ¬ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√1 ¸—‡…± – ’±˝◊√ ˝◊√ ¤Â√- 30Ȭ± ’±˝◊√ ¤Â√ ¤Â√- 36Ȭ± ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú1 ’øôL˜ Ó¬±ø1‡16˚09˚20131 øÚ˙± 11.59 ¬ıÊ√±Õ˘º ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı ø˙鬱·Ó¬ ’˝√√«Ó¬±, ¬ı˚˛¸1 ÿÒı«¸œ˜±Àfl¡ Òø1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ı1 ¬ı±À¬ı Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 Œ ª ¬ ı  √ ± ˝ ◊ √ √ È ¬ www.upsconline.nic.in ˘·’Ú fl¡1fl¡º

fl¡˜«1Ó¬º ø˙鬱 – ¤õ≠±˝◊√ά Œfl¡ø˜©Ü™œÓ¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ ’Ô¬ı± Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1„Ó¬ ¶ß±Ó¬fl¡ øά¢∂œ ¤˝◊√ ‰¬±fl¡ø11 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ Œ˚±ª± 10 ’±·©Ü1 ¤˜õ≠˚˛À˜∞I◊ øÚά◊Ê√ ‰¬±¬ı ¬Û±À1º

’±˝◊√ ’í ø‰¬ ¤˘-Ó¬ ‰¬±fl¡ø1

GATE-2013 Ú•§11 øˆ¬øM√Ó¬√ ˝◊√ øG˚˛±Ú ’˝◊√ ˘ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ø˘ø˜ÀȬάӬ 250Ȭ± Œ¢∂Ê≈√ÀªÈ¬ ˝◊√ø√?Úœ˚˛±1 ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ˝◊√26≈√fl¡ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬Û√¸˜”˝√ ˝√√í˘ñ ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ’øÙ¬‰¬±1˚ ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ˝◊√ø?Úœ˚˛±1 ¬Û˚«±˚˛1º Œfl¡ª˘ ˜±S ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ú±·ø1Àfl¡À˝√√ ¤˝◊√ ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº Ó¬˘Ó¬ ά◊À~‡ fl¡1± ’øˆ¬˚±øLafl¡ ˙±‡±¸˜”˝√1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√ñ Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˚ ø‰¬øˆ¬¬˘ ˚ ˝◊√À˘fl¡ø¬∏CÀfl¡˘ ˚

˝◊√Ú©Ü™≈À˜ÚÀȬ‰¬Ú ˚ Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘ ˚ Œ˜È¬±˘±Ê«œ√ √1˜˝√√± ’±1n∏ ø‰¬ øȬ ø‰¬ – 20,600˚ Ȭfl¡± Œ¬ıøÂ√fl¡ Œ¬Ûí, ø‰¬øȬø‰¬ – ¬ıÂ√ø1 7 ˘±‡ Ȭfl¡± ¬ı˚˛¸ – 30˚06˚2013-Ó¬ 26 ¬ıÂ√1 õ∂±Ô«œ1 GATE 20131 ¶®í1 fl¡±Î«¬ Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº ˝◊√2Â√≈fl¡ Ó¬Ô± Œ˚±·…Ó¬±¸•Ûiß õ∂±Ô«œÀ˚˛ ’˝√√± 21 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˝◊√øG˚˛±Ú ’˝◊˘1 Œª¬ı‰¬±˝◊√ȬӬ ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ¸ø¬ıÀ˙¯∏ ά◊Mê√ Œª¬ı‰¬±˝◊√ȬÀÓ¬ ά◊¬Û˘tº

Adin=7 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you