Page 1

7

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 24 ŒÂ√ÀõI◊•§1,√√ 2013, ˜„√√˘¬ı±1

¸œ˜±ôL ¸≈1鬱 ¬ı±ø˝√√ڜӬ ¬Û√ ‡±˘œ ¸œ˜±ôL ¸≈1鬱 ¬ı±ø˝√√Úœ [BSF]Ó¬ ‡±˘œ Ôfl¡± øÚÀ•ß±Mê√ ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ± ¬Û”1Ì1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·… ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬Û≈1n∏¯∏ ’±1n∏ ˜ø˝√√˘± õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ± ∆˝√√ÀÂ√ñ ¤ ¤Â√ ’±˝◊√ [Œ1øά’í Œ˜˝◊√ÚÀȬÀÚk] ‡±˘œ ¬Û√ 100Ȭ± Œ¬Û Œ¬ıG – ø¬Û ø¬ı-2, 5200˚- 1 ¬Û1± 20,200˚-Ȭfl¡± Œ¢∂ά Œ¬Û –¬2800˚-Èfl¡± ¬ı˚˛¸ – 18-25 ¬ıÂ√1 Œ˝Î¬ fl¡ÚÀ©Ü¬ı˘ [Œ1øά’í ’í¬Û±À1Ȭ1] ‡±˘œ ¬Û√ – 685Ȭ± Œ¬Û Œ¬ıG – ø¬Û ø¬ı-2, 5200˚- 1 ¬Û1± 20,200˚-¬È¬fl¡±, Œ¢∂ά Œ¬Û – 2400˚- Ȭfl¡±¬¬¬ ¬ı˚˛¸ – 181 ¬Û1± 25¬ıÂ√1¬¬ Œ˝Î¬ fl¡ÚÀ©Ü¬ı˘ [ø٬Ȭ±1] ‡±˘œ ¬Û√ – 23Ȭ± Œ¬Û Œ¬ıG – ø¬Û ø¬ı-2,520˚- 1 ¬Û1± 20,200˚-¬È¬fl¡±, Œ¢∂ά Œ¬Û – 2400˚- Ȭfl¡±¬¬¬

ˆ¬±1Ó¬ Œ¬ÛCíø˘˚˛±˜ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ø˘ø˜ÀȬά1 ¢∂≈¬Û Œfl¡±•Û±Úœ, 2012-13 ¬ı¯∏«Ó¬ 8752.88 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ¬ı±ø¯∏«fl¡ ¬ı…ª¸±˚˛ fl¡1± Ú≈˜˘œ·Î¬ˇ ø1Ù¬±˝◊ÀÚ1œ ø˘ø˜ÀȬÀά øÚ•ßø˘ø‡Ó¬ ¬Û√Àfl¡˝◊Ȭ± ¬Û”1Ì1 ¬ı±À¬ı ˝◊2Â≈√fl¡ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ¬Û√1 Ú±˜– Û√1 ¸—‡…± [fl¡] øÊ√ ˝◊ øȬ [Œfl¡ø˜Àfl¡˘] 11 [‡] øÊ√ ˝◊ øȬ [ø‰¬øˆ¬˘] 02 [·] øÊ√ ˝◊ øȬ [Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘] 02 [‚] øÊ√ ˝◊ øȬ [Œ˜È¬±˘±øÊ√] √ 01 [„√√] ’øÙ¬‰¬±1 [ ø¬ı ¤Â√¬ ’±1] 01 ø˙鬱·Ó¬ ’˝√√«Ó¬± – øÊ√ ˝◊ øȬ [Œfl¡ø˜Àfl¡˘, ø‰¬øˆ¬˘, Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘, Œ˜È¬±˘±øÊ√]1 ¬ı±À¬ı ¸—øù≠©Ü ø¬ı¯˚˛Ó¬ õ∂Ô˜ Œ|Ìœ1 ¶ß±Ó¬fl¡ øά√¢∂œº

fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Úœ1 ¬ı±À¬ı ëŒÚÈ¬í ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ fl‘¡ø¯∏ ·Àª¯∏̱ ¬Ûø1¯∏√1 ’ÒœÚ1 fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Úœ øÚÀ˚˛±· Œ¬ı±Àά« ŒÚ‰¬ÀÚ˘ ¤ø˘øÊ√ø¬ıø˘øȬ ŒÈ¬©Ü [NET], 20131 ¬ı±À¬ı Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º 1±øÊ√…fl¡ Ó¬Ô± ’Ú…±Ú… fl‘¡ø¯∏ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ õ∂¬ıMê√±˚¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’˝√√«Ó¬±1 ¬Û1œé¬± ŒÚȺ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« õ∂±Ô«œÀ˚˛ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜˚˛Ó¬ fl‘¡ø¯∏ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√Ó¬ ‡±˘œ Œ˝√√±ª± õ∂¬ıMê√±, ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ¬Û√Ó¬ øÚ˚≈øMê√1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·… ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ŒÚȬ1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·…Ó¬± – ¸—øù≠©Ü ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 ’Ô¬ı± ¸˜¬Û˚«±˚˛1 øά¢∂œº ¬ı˚˛¸ – Ú”…ÚÓ¬˜- 21 ¬ıÂ√1º [ŒÚȬ1 ¬ı±À¬ı ¬ı˚˛¸1 ά◊2‰¬ ¸œ˜± Ú±˝◊√] ’øôL˜ Ó¬±ø1‡ – ’˝√√± 30 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú fl¡1fl¡º ¸ø¬ıÀ˙¯∏∏ Ó¬Ô…1 ¬ı±À¬ı www.asrb.org.in

¬ı˚˛¸ –181 ¬Û1± 25¬ıÂ√1¬¬ ’±À¬ı√Ú1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ – 30ŒÂ√ÀõI◊•§1,2013 ¤˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ – www.bsf.nic.in

Ú”…ÚÓ¬˜ Ú•§1 55 ˙Ó¬±—˙º ’øÙ¬‰¬±1 [ø‰¬ ¤Â√ ’±1]-1 ¬Û√1 ¬ı±À¬ı Â√íø‰¬À˚˛˘ ªfl¡«º Â√íø‰¬À˚˛˘ Œª˘ÀÙ¬˚˛±1˚ 1n∏À1˘ ŒÎ¬Àˆ¬˘í¬ÛÀ˜∞Ȭº 1n∏À1˘ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞Ȭ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¤ ’±˝◊ ø‰¬ øȬ ˝◊ ˚ ˝◊Î◊¬ øÊ√ ø‰¬ ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ø˙鬱Ú≈ᬱÚ1¡ ¬Û1± ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√1 øά¢∂œº ¬ı˚˛¸1 ÿÒ« ¸œ˜± [1˚10˚2013] – 30¬ıÂ√√1 √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – Œ¢∂Ê√≈ÀªÈ¬ ˝◊ø?øÚ˚˛±1 ŒC˝◊Úœ [øÊ√ ˝◊ øȬ] -Œ˚˛ 24900˚ Ȭfl¡± õ∂øÓ¬ ˜±˝√√ ©Ü±˝◊À¬ÛGÓ¬ ¤¬ıÂ√11 ¬ı±À¬ı ø˙鬱 Ú¬ıœ‰¬ ø˝√√‰¬±À¬Û fl¡±˜ fl¡ø1¬ıº ¤˝◊ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª± ¸Ù¬˘Ó¬±À1 ’øÓ¬Sê˜ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’øÙ¬‰¬±1 Œ¢∂ά ë¤í ¬Û√Ó¬ 24,90050,500˚ Ȭfl¡± Œ¶®˘Ó¬ øÚ˚≈øMê ¬Û±¬ıº ’øÙ¬‰¬±1 [ ø‰¬ ¤Â√¬ ’±1] 1 ¬ı±À¬ı øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ õ∂±Ô«œfl¡ ’øÙ¬‰¬±1 Œ¢∂ά- ¤ ¬Û√Ó¬

¬Û±ª±1 ¢∂œÎ¬Ó¬ ¤ø'øfl¡Î◊¬øȬˆ¬ ŒC˝◊Úœ Œ√˙1 1±Ê√Uª± ‡G1 ’±Ú ¤È¬± Úª1P õ∂øÓ¬á¬±Ú ë¬Û±ª±1¢∂œÎ¬ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ’¬ıƒ ˝◊øG˚˛± ø˘ø˜ÀȬάí-¤ ˝◊À˘flƒ¡øCÀfl¡˘ ˙±‡±Ó¬ ¤ø'√øfl¡Î◊¬øȬˆ¬ ŒC˝◊Úœ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ¬ÛS ø¬ı‰¬ø1ÀÂ√º ñ¸—1øé¬Ó¬ ’±1n∏ ’¸—1øé¬Ó¬ ≈√À˚˛±È¬± ‡GÓ¬ ‰¬±fl¡ø1 ›˘±˝◊ÀÂ√º ñ¬ı˚˛¸1 ÿÒ« ¸œ˜± – 31˚12˚2013-Ó¬ 28 ¬ıÂ√1 ñ¬ı±Â√øÚ õ∂øSê˚˛± – GATE 2014 ¬Û1œé¬±Ó¬ ˝◊À˘flƒ¡øCÀfl¡˘ ˝◊ø?Úœ˚˛±ø1„√√ fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ Œ¬Û±ª± Ú•§11 øˆ¬øM√√Ó¬ ¢∂≈¬Û øάÂfl¡±Â√Ú ’±1n∏ Œ˜Ãø‡fl¡ ¸±é¬±»fl¡±11 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬ı±Â√øÚ fl¡1± ˝√√í¬ıº øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ õ∂±Ô«œ¸fl¡˘fl¡ ¤¬ıÂ11 ¬ı±À¬ı ¬Û±ª±1¢∂œÎ¬1 ëÂ√±˝◊ȬíÓ¬ õ∂ø˙é¬Ì ø√˚˛± ˝í√√¬ıº õ∂ø˙é¬Ì ¸Ù¬˘Ó¬±À1 ¸•Û”Ì« fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˝◊ø?Úœ˚˛±1 ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ˚≈øMê ø√˚˛± ˝√√í¬ıº

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

Ú≈˜˘œ·Î¬ˇ ø1Ù¬±˝◊ÀÚ1œÓ¬ ‰¬±fl¡ø1

24,900˚50,500˚ Ȭfl¡± øÚø1‡Ó¬ øÚ˚≈øMê ø√˚˛± ˝√√í¬ıº

’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 ’±1yøÌ– 18 ŒÂ√ÀõI◊•§1 2013 ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ 4’À"√±¬ı11 ˜Ò…øÚ˙± 12 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸fl¡À˘± ÚøÔ¬ÛS¸˝√√ ά±Î◊¬ÚÀ˘±Î¬ fl¡1± ’±À¬ı√Ú 21 ’À"√±¬ı1 √±ø‡˘1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ ˝◊2Â≈√fl¡ õ∂±Ô«œÀ˚˛ ø¬ı:±¬ÛÚ1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı ˘·ÀÓ¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 ¬ı±À¬ı www.nrl.com.in øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º

Œ¬ıø‰¬fl¡ Œ¬Û1 Î◊¬¬Ûø1 øά ¤, ¬Û±fl¡« ’±1n∏ ’Ú…±Ú… ¸±-¸≈ø¬ıÒ± ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıº ¬ı±Â√øÚ õ∂øSê˚˛±– ø˘ø‡Ó¬ ¬Û1œé¬± ’±1n∏ ˚¬ı± ¬ı…øMê·Ó¬ ¸±é¬±»fl¡±1º ø˘ø‡Ó¬ ¬Û1œé¬± øfl¡˜±Ú õ∂±Ô«œÀ˚˛ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı Ó¬±1 ›¬Û1Ó¬ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ øÚˆ¬«1 fl¡À1º &1n∏Q¬Û”Ì« Ó¬±ø1‡

‡±√… ’±1n∏ 1±Ê√Uª± ø¬ıÓ¬1Ì ø¬ıˆ¬±·1 ‰¬±fl¡ø1 ¢∂±˝√√fl¡ ¬Ûø1S꘱ ˜La±˘˚˛1 ’ÒœÚ1 ‡±√… ’±1n∏ 1±Ê√Uª± ø¬ıÓ¬1Ì ø¬ıˆ¬±À· fl¡øÚᬠfl¡±ø1fl¡1œ ø¬ı¯∏˚˛± [Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1—]1 ¤È¬± ¬Û√ ¬Û”1Ì1 ¬ı±À¬ı Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬Û√ÀȬ± fl¡±Ú¬Û≈11 ŒÚ‰¬ÀÚ˘ Â≈√·±1 ˝◊√Úø©ÜøȬά◊Ȭ Ó¬Ô± ŒÎ¬¬Û≈ÀȬ‰¬ÚÓ¬ ¬Û”1Ì fl¡1± ˝√√í¬ıº ¬Û√ÀȬ±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú1 ’øôL˜ Ó¬±ø1‡ – 8 ’À"√√±¬ı1, 2013 ‰¬Ú √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – Œ¬Û Œ¬ıG ÔËœ 15600˚-39100˚ Ȭfl¡±

ëøÚ˚˛±íÓ¬ Î◊¬ Û-¬Ûø1√˙«fl¡1 Û√ 1±©Ü™œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛1 Ó¬ôLfl¡±1œ ¸—¶ö± ŒÚ‰¬ÀÚ˘ ˝◊ÚÀˆ¬ø©ÜÀ·‰¬Ú ¤ÀÊ√kœÀ˚˛ Î◊¬¬Û-¬Ûø1√˙«fl¡ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1 Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊2Â≈√fl¡ Ó¬Ô± Œ˚±·… õ∂±Ô«œÀ˚˛ ’˝√√± 30 ’À"√±¬ı11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¬Û±ª±Õfl¡ øÚÒ«±ø1Ó¬ õ∂¬ÛS ¸•Û”Ì« fl¡ø1 Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ‡±˘œ ¬Û√1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ – ¬Û√1 Ú±˜ – Î◊¬¬Û-¬Ûø1√˙«fl¡ ‡±˘œ ¬Û√1 ¸—‡…± – 23Ȭ± ø˙鬱·Ó¬ ’˝√√«Ó¬± – ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± øά¢∂œ ¬ı± ˝◊˚˛±1 ¸˜¬Û˚«±˚˛1 ˘·ÀÓ¬ ’¬Û1±Òœ Œ·±‰¬1 ’Ú≈¸g±Ú1 Ú”…ÚÓ¬˜ 2 ¬ıÂ√11 ’øˆ¬:Ó¬±º √1˜˝√√±1 ·“±ÔøÚ – 9,300-34,800Ÿ¬¤ øÊ√ ø¬Û 4,200 Ȭfl¡± ¬ı±Â√øÚ õ∂øSê˚˛± – ø˘ø‡Ó¬ ’±1n∏ Œ˜Ãø‡fl¡ ¬Û1œé¬±º ø¬ı:±¬ÛÚ1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Œª¬ıƒÂ√±˝◊ȬӬ Î◊¬¬Û˘tº ’±À¬ı√Ú-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 õ∂Ô˜ Œ|Ìœ1 ø˜øÚ1P ø¬Û 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ¤Â√ ˝◊Î◊¬ õ∂ÀÊ√"√Â√ ¤G 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ŒÎ¬Àˆ¬˘í¬ÛÀ˜∞Ȭ ˝◊øG˚˛± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ø˘ø˜ÀȬά [ø¬Û øά ’±˝◊ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ¤˘]Ó¬ Œ1øÂ√ À ά∞Ȭ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ˝◊ø?øÚ˚˛±1 ’±1n∏ øάõ≠혱 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ˝◊ø?øÚ˚˛±11 Œfl¡˝◊¬ı±È¬±› 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 øͬfl¡±øˆ¬øM√ √ √ fl ¡ ¬Û√ 1 ¬ı±À¬ı 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 øÚ˚≈øMê ¸˜¢∂ Œ√˙1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ø˚Àfl¡±ÀÚ± õ∂ÀÊ√"√ Â√±˝◊Ȭ Ó¬Ô± ø¬Û øά ’±˝◊ ¤˘1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ñ Œ1øÂ√Àά∞Ȭ ˝◊ø?øÚ˚˛±1 [Œ¢∂ά II] – 33Ȭ± ¬Û√ [Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘- 25, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ø‰¬øˆ¬˘- 8], √1˜˝√√± – 37,000 Ȭfl¡± ˜±ø˝√√ø˘º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ñ øάõ≠혱 ˝◊ø?øÚ˚˛±1 – 16Ȭ± ¬Û√ [Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘- 11, ø‰¬øˆ¬˘- 5], 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 √1˜˝√√±- 19,000 Ȭfl¡± ˜±ø˝√√ø˘º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’±À¬ı√Ú ˜±‰≈¬˘ – ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 ¸˜˚˛Ó¬ ŒÚȬ Œ¬ı—øfl¡—˚ŒÎ¬ø¬ıȬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 fl¡±Î¬«˚ŒSêøάȬ fl¡±Î¬«˚Œ¬ı—fl¡ ŒCkÙ¬±11 ¡Z±1± Ê√˜± ø√¬ı ˘±ø·¬ıº ˜±‰≈¬˘1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ¬Ûø1˜±Ì 300 Ȭfl¡± [¤Â√ ø‰¬˚¤Â√ øȬ1 ¬ı±À¬ı 150] 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’Ú˘±˝◊ÚÀ˚±À· 25 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±À¬ı√Ú fl¡1fl¡º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

ø¬Û øά ’±˝◊ ¤˘Ó¬ ˝◊ø?øÚ˚˛±11 ‰¬±fl¡ø1

Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5400 Ȭfl¡± ¬ı˚˛¸1 ÿÒ« ¸œ˜± – 56 ¬ıÂ√1 ’˝√«√Ó¬± – Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1˚ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±1˚ Œfl¡fœ˚˛˙±ø¸Ó¬ ’=˘˚ ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ·Àª¯∏̱ Œfl¡f ˚ ’Ò« ‰¬1fl¡±1œ ˚ ¶§±˚˛M√ ˙±ø¸Ó¬ õ∂øÓ¬á¬±Ú ’±ø√Ó¬ ¸˜¬Û˚«±˚˛1 øÚ˚˛˜œ˚˛± ¬Û√¬ıœÓ¬ fl¡˜«1Ó¬º ø˙鬱 – ¤õ≠±˝◊√ά Œfl¡ø˜©Ü™œÓ¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ ’Ô¬ı± Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1„Ó¬ ¶ß±Ó¬fl¡ øά¢∂œ ¤˝◊√ ‰¬±fl¡ø11 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ Œ˚±ª± 10 ’±·©Ü1 ¤˜õ≠í˝◊˛À˜∞I◊ øÚά◊Ê√ ‰¬±¬ı ¬Û±À1º

ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ’ÒœÚ1 ˆ¬±1Ó¬ Œ¬ÛCíø˘˚˛±˜ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ø˘ø˜ÀȬÀά Œ˜ÀÚÊ√À˜∞Ȭ ŒC˝◊Úœ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘ ’±1n∏ Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊ø?øÚ˚˛±11 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ¤˝◊ ¬Û√¬ıœ1 ¬ı±À¬ı øÚ˚≈øMê GATE-20141 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ˝√√í¬ıº √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – 24,90050,500 Ȭfl¡±º ø˚¸fl¡˘ ˝◊2Â≈√fl¡-Œ˚±·… õ∂±Ô«œÀ˚˛ ˆ¬±1Ó¬ Œ¬ÛCíø˘˚˛±˜Ó¬ ‰¬±fl¡ø11 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±À1, ¸fl¡À˘±Àª GATE-2014 Î◊¬M√√ œÌ« ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº GATE-20141 ¬Û1± ¬Û?œ˚˛Ú Ú•§1 Œ˘±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˝◊2Â≈√fl¡ õ∂±Ô«œfl¡ ø¬ı ø¬Û ø‰¬ ¤˘1 Œª¬ıÂ√±˝◊ȬÀ˚±À· ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ Œfl¡±ª± ∆˝√√ÀÂ√º Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – 댷ȬíÓ¬ Î◊¬M√√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸fl¡À˘± õ∂±Ô«œÀfl¡ 20 øάÀ‰¬•§11 ¬Û1± 31 Ê√±Ú≈ª±1œ1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ Œfl¡±ª± ∆˝√√ÀÂ√º

¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬ ¤˘Ó¬ Œ¢∂Ê√≈ÀªÈ¬ ˝◊ø?øÚ˚˛±11 ‰¬±fl¡ø1 Œ√˙1 1±Ê√Uª± ‡G1 ’±·˙±1œ1 Úª1P õ∂øÓ¬á¬±Ú ëø˝√√µ≈ô¶±Ú Œ¬ÛCíø˘˚˛±˜ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ø˘ø˜ÀȬάí-¤ ’øˆ¬˚±øLafl¡ ¶ß±Ó¬fl¡1 ¬Û1± øÚ˚≈øMê1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º GATE- 2014-1 Ù¬˘±Ù¬˘1 øˆ¬øM√√Ó¬ ¤˝◊ øÚ˚≈øMê ˝√√í¬ıº Œ¢∂Ê√≈ÀªÈ¬ ˝◊ø?øÚ˚˛±1 ˙±‡±¸˜”˝ – Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘, ø‰¬øˆ¬˘, ˝◊À˘flƒ¡øCÀfl¡˘ ˝◊Ú©Ü™≈À˜À∞Ȭ‰¬Ú, ˝◊À˘flƒ¡CíøÚ' ¤G fl¡ø˜Î◊¬øÚÀfl¡‰¬Ú ¬ı˚˛¸ – 30˚06˚2014Ó¬ 25 ¬ıÂ√1 ©Ü±˝◊À¬ÛG– õ∂ø˙é¬Ì1 ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ ˜±ø˝√√ø˘ 33000˚Ȭfl¡± ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıº õ∂ø˙é¬Ì ¸Ù¬˘Ó¬±À1 ¸˜±ø51 ø¬ÛÂ√Ó¬ 24900-50,500 Œ¬Ûí Œ¶®˘Ó¬ ‰¬±fl¡ø1 ¬Û±¬ı Œ·È¬ ¸•Ûfl¡«œ˚˛ Ó¬Ô…1 ¬ı±À¬ı www.gate.iitkgp.ac.in øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬ ¤˘-Ó¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 ¬ı±À¬ı ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬ ¤˘-1 Œª¬ı‰¬±˝◊Ȭ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º

¤Ú ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬Ó¬ ŒC˝◊Úœ ˝◊ø?øÚ˚˛±1 Œ√˙1 ˙øMê‡G1 ¤È¬± ’±·˙±1œ1 1±©Ü™œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛1 õ∂øÓ¬á¬±Ú ˝√√í˘ ¤Ú ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬ ø˘ø˜ÀȬάº ¤˝◊ õ∂øӬᬱÚÀȬ±Àª Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ˝◊À˘flƒ¡ øCÀfl¡˘, ø‰¬øˆ¬˘ ’±1n∏ Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘ ˝◊ø?øÚ˚˛±ø1„√√1 ¶ß±Ó¬fl¡fl¡ GATE-2014-1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ øÚ˚≈øMê1 ¸≈À˚±· õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º

ŒC˝◊Úœ ˝◊ø?øÚ˚˛±1 [ø‰¬øˆ¬˘, ˝◊À˘flƒ¡øCÀfl¡˘, Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘] – 180Ȭ± ¬Û√ [ø‰¬øˆ¬˘- 25, ˝◊À˘fl¡øCÀfl¡˘- 130, Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘- 25] øÚ˚≈ƒøMê GATE-2014-1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬ı˚˛¸ – 01˚04˚2014Ó¬ 30 ¬ıÂ√1 Œ¬Ûí Œ¶®˘ – 20600˚- Ȭfl¡± 3Ì-46,500˚- Ȭfl¡± ø˚¸fl¡˘ õ∂±Ô«œÀ˚˛ 2014-15 ‰¬ÚÓ¬ ¤Ú ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬-Ó¬ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ˝◊2Â≈√fl¡ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ GATE-2014 Î◊¬M√√œÌ« ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ø˚¸fl¡˘ õ∂±Ô«œÀ˚˛ ¤˝◊ Œ˚±·…Ó¬±˜±¬Ûfl¡ ¬Û1œé¬±Ó¬ Î◊¬M√√œÌ« ∆˝√√ÀÂ√, ŒÓ›“À˘±Àfl¡ ¤Ú ¤˝◊‰¬ ø‰¬ ø¬Û ø‰¬-1 Œª¬ı‰¬±˝◊Ȭ www.nhpcindia.com/career.htm-1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 GATE-2014 – õ∂±Ô«œÀ˚˛ GATE-20141 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡ø1 Œ·È¬ Œ1øÊ√À©Ü™‰¬Ú Ú•§1 ˘í¬ı ˘±ø·¬ıº ’Ú˘±˝◊Ú Œ1øÊ√À©Ü™‰¬Ú 3 ’À"√±¬ı1, 2013 ¬Û˚«ôL ‰¬ø˘¬ıº GATE-2014 ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı 2014 ‰¬Ú1 1 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ ’±1n∏ 2 ˜±‰¬«Ó¬º Œ·È¬ ¸µˆ¬«Ó¬ ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ó¬Ô…1 ¬ı±À¬ı www.gate.iilkgp.ac.in øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º

ø¬ı ’±˝◊ ¤Â√Ó¬ õ∂íÀ¢∂˜±11 ¬Û√¬ıœ

ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·… Ó¬Ô± ˝◊2Â≈√fl¡ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – 15,600˚-39,100˚ Ȭfl¡± [ø¬Û ø¬ı- 3] ˘·ÀÓ¬ ¤fl¡±Àάø˜fl¡ Œ¢∂ά Œ¬Û 6,000˚ Ȭfl¡± ø˙鬱·Ó¬ ’˝√√«Ó¬± – [fl¡] ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛

Agency 6th/7th Floor, NDCC-II Building, Jaisingh Road, New Delhi-110001

ˆ¬±1Ó¬ Œ¬ÛCíø˘˚˛±˜Ó¬ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞Ȭ ŒC˝◊Úœ

Œ¬ÛÀfl¡Ê√ –

fl¡] õ∂ø˙é¬Ì1 ¸˜˚˛Ó¬ ¬ıÂ√ø1 7.65 ˘±‡ ‡] õ∂ø˙é¬Ì1 ø¬ÛÂ√Ó¬ 13.4 ˘±‡ GATE- 2014-1 ø¬ı¯∏À˚˛ ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ Œ·È¬-1 Œª¬ıƒÂ√±˝◊Ȭ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º ‰¬±fl¡ø11 ø¬ı¯∏À˚˛ ø¬ı˙√ˆ¬±Àª∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ www.powergridindia.com Œª¬ıƒÂ√±˝◊Ȭ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º &1n∏Q¬Û”Ì« Ó¬±ø1‡ – –GATE ’±À¬ı√Ú ’Ú˘±˝◊Ú Â√±¬ıø˜‰¬Ú1 ’±1yøÌ 02˚ 09˚ 13 ñGATE ’±À¬ı√Ú1 [’Ú˘±˝◊Ú] Œ˙¯∏ø√Ú 3˚10˚2013 ñ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 ˝√√±Î¬« fl¡íø¬Û õ∂±ø51 Œ˙¯∏1 Ó¬±ø1‡ 10˚10˚13 ¬Û±ª±1¢∂œÎ¬Ó¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 ’±1y – Ê√±Ú≈ª±1œ, 2014-1 õ∂Ô˜ ¸5±˝√√ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 Œ˙¯ Ó¬±ø1‡ – 2014-1 ŒÙˬ¬ıËn∏ª±1œ1 2˚˛ ¸5±˝√√ ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ www. powergridindia.com 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

¬ÛS Œõ∂1Ì1 øͬfl¡Ú± National Investigation

ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛ ¬ı± ø¬ıÀ√˙1 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± ¸—√øù≠©Ü ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ’øÓ¬ fl¡À˜› 55 ˙Ó¬±—˙ Ú•§1 ¬ı± Ó¬±1 ¸˜¬Û˚«±˚˛1 Œ¢∂ά¸˝√√ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√ 1 øά¢∂œº ‡] Î◊¬¬Ûø1 Î◊¬Mê Œ˚±·…Ó¬±1 Î◊¬¬Ûø1 ŒÚȬ ¬ı± ¸˜¬Û˚«±˚˛1 Œ˚±·…Ó¬± øÚÌ«±˚˛fl¡ ¬Û1œé¬±Ó¬ Î◊¬M√√ œÌ«º ¤˝◊ ¸•Ûfl¡«œ˚˛ ø¬ı:±¬ÛÚ1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û±¬ı ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 Œª¬ıƒÂ√±˝◊Ȭ WWW. tezu.ernet.inÓ¬º ˝◊2Â≈√fl¡ õ∂±Ô«œÀ˚˛ Î◊¬Mê Œª¬ıƒÂ√±˝◊Ȭ1 ¬Û1± ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ó¬Ô… ’±˝√√1Ì fl¡ø1 7 ’À"√±¬ı1 20131 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛‡Ú1 ¤˜ ø¬ı ø¬ı øȬ ø¬ıˆ¬±·Ó¬ ¬ı±˚˛íά±È¬± ’±1n∏ ¸fl¡À˘± õ∂˜±Ì-¬ÛS¸˝√√ ¬Û≈ª± 10 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ı±Â√øÚ ¸ø˜øÓ¬1 ˜≈‡±˜≈ø‡¡ ˝√√í¬ı ¬Û±ø1¬ıº

¬ı≈…1í ’¬ıƒ ˝◊øG˚˛±Ú Œ©ÜG±Î¬«1 ø√~œ1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ‡±˘œ Œ˝√√±ª± øÚÀ•ß±Mê ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√Àfl¡˝◊Ȭ± ¤¬ıÂ√11 ¬ı±À¬ı øͬfl¡±øˆ¬øM√√fl¡º ¬Û√ – øÂ√øÚ˚˛1˚Ê√≈øÚ˚˛1 õ∂íÀ¢∂˜±1 [10Ȭ± ¬Û√] Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – ø¬ı ’±˝◊ ¤Â√1 Œª¬ıÂ√±˝◊Ȭ www.bis.org.inÕ˘ ∆· 30 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 20131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú fl¡1fl¡º

¤ Ú ¤ Ù¬ Œ1í˘ÀªÓ¬ ‰¬±fl¡ø1

¤Ú ¤Ù¬ Œ1í˘Àª, &ª±˝√√±È¬œ fl¡±˚«±˘˚˛1 Ó¬1Ù¬1 ¬Û1± ¢∂≈¬Û ëøάí1 Œfl¡¬ı±È¬±› ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√Àº √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – Œõ∂ Œ¬ıG 15,200-20,200˚ Ȭfl¡± Œ¢∂ά Œ¬Û 1000˚ Ȭfl¡±º ˝◊2Â≈√fl¡ õ∂±Ô«œfl¡ ¬ı·± fl¡±·Ê√Ó¬ øÚÒ«±ø1Ó¬ Ù¬1À˜È¬Ó¬ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ Œfl¡±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ’±À¬ı√Ú‡Ú ¸±Ò±1Ì Î¬±fl¡À˚±À· ’Ò…é¬, Œ1í˘Àª ø1S≈ê˝◊ȬÀ˜∞Ȭ Œ‰¬˘, ¤Ú ¤Ù¬ Œ1í˘Àª Œ©Ü‰¬Ú fl¡˘Úœ, ¬Û±Ì¬ıÊ√±1, &ª±˝√√±È¬œ- 1 ∆˘ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ Œfl¡±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Œ1í˘Àª ø1S≈ê˝◊ȬÀ˜∞Ȭ Œ‰¬˘1 ¤øõ≠Àfl¡˙…Ú E¬Û ¬ı'ÀÓ¬± Ê√˜± ø√¬ı ¬Û±À1º ’±À¬ı√Ú fl¡1±1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ 21 ’À"√±¬ı1 2013

Adin=7 23  
Adin=7 23  
Advertisement