Page 1

7

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 17 ŒÂ√ÀõI◊•§1,√√ 2013, ˜„√√˘¬ı±1

¸œ˜±ôL ¸≈1鬱 ¬ı±ø˝√√ڜӬ ¬Û√ ‡±˘œ fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Úœ1 ¬ı±À¬ı ëŒÚÈ¬í ¸œ˜±ôL ¸≈1鬱 ¬ı±ø˝√√Úœ [BSF]Ó¬ ‡±˘œ Ôfl¡± øÚÀ•ß±Mê√ ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ± ¬Û”1Ì1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·… ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬Û≈1n∏¯∏ ’±1n∏ ˜ø˝√√˘± õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ± ∆˝√√ÀÂ√ñ ¤ ¤Â√ ’±˝◊√ [Œ1øά’í Œ˜˝◊√ÚÀȬÀÚk] ‡±˘œ ¬Û√ 100Ȭ±

Œ¬Û Œ¬ıG – ø¬Û ø¬ı-2, 5200˚- 1 ¬Û1± 20,200˚-Ȭfl¡± Œ¢∂ά Œ¬Û –¬2800˚-Èfl¡± ¬ı˚˛¸ – 18-25 ¬ıÂ√1 Œ˝Î¬ fl¡ÚÀ©Ü¬ı˘ [Œ1øά’í ’í¬Û±À1Ȭ1] ‡±˘œ ¬Û√ – 685Ȭ± Œ¬Û Œ¬ıG – ø¬Û ø¬ı-2, 5200˚- 1 ¬Û1± 20,200˚-¬È¬fl¡±, Œ¢∂ά Œ¬Û – 2400˚- Ȭfl¡±¬¬¬ ¬ı˚˛¸ – 181 ¬Û1± 25¬ıÂ√1¬¬ Œ˝Î¬ fl¡ÚÀ©Ü¬ı˘ [ø٬Ȭ±1] ‡±˘œ ¬Û√ – 23Ȭ± Œ¬Û Œ¬ıG – ø¬Û ø¬ı-2,520˚- 1 ¬Û1± 20,200˚-¬È¬fl¡±, Œ¢∂ά Œ¬Û – 2400˚- Ȭfl¡±¬¬¬ ¬ı˚˛¸ –181 ¬Û1± 25¬ıÂ√1¬¬ ’±À¬ı√Ú1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ – 30ŒÂ√ÀõI◊•§1,2013 ¤˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ – www.bsf.nic.in

ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ fl‘¡ø¯∏ ·Àª¯∏̱ ¬Ûø1¯∏√1 ’ÒœÚ1 fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Úœ øÚÀ˚˛±· Œ¬ı±Àά« ŒÚ‰¬ÀÚ˘ ¤ø˘øÊ√ø¬ıø˘øȬ ŒÈ¬©Ü [NET], 20131 ¬ı±À¬ı Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º 1±øÊ√…fl¡ Ó¬Ô± ’Ú…±Ú… fl‘¡ø¯∏ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ õ∂¬ıMê√±˚¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’˝√√«Ó¬±1 ¬Û1œé¬± ŒÚȺ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« õ∂±Ô«œÀ˚˛ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜˚˛Ó¬ fl‘¡ø¯∏ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√Ó¬ ‡±˘œ Œ˝√√±ª± õ∂¬ıMê√±, ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ¬Û√Ó¬ øÚ˚≈øMê√1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·… ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ŒÚȬ1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·…Ó¬± – ¸—øù≠©Ü ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 ’Ô¬ı± ¸˜¬Û˚«±˚˛1 øά¢∂œº ¬ı˚˛¸ – Ú”…ÚÓ¬˜- 21 ¬ıÂ√1º [ŒÚȬ1 ¬ı±À¬ı ¬ı˚˛¸1 ά◊2‰¬ ¸œ˜± Ú±˝◊√] ’øôL˜ Ó¬±ø1‡ – ’˝√√± 30 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú fl¡1fl¡º ¸ø¬ıÀ˙¯∏∏ Ó¬Ô…1 ¬ı±À¬ı www.asrb.org.in

’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±˜”˘fl¡ ¬Û1œé¬± ’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±Àfl¡ Òø1 ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 Œfl¡¬ı±È¬±› &1n∏Q¬Û”Ì« ¬Û√¬ıœ1 ¬ı±À¬ı ’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· øõ∂ø˘ø˜Ú±1œ ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ’±˝3√ ±Ú fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ 1 Ê√±Ú≈ª±1œ, 2013 ‰¬ÚÓ¬ 21 ¬ıÂ√11 ¬Û1± 38 ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸1 øˆ¬Ó¬11 ¶ß±Ó¬fl¡ õ∂±Ô«œ øõ∂ø˘ø˜Ú±1œ ¬Û1œé¬±Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ıÕ˘ Œ˚±·… ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ’ªÀ˙… ¤Â√ ø‰¬, ¤Â√ øȬ ’±1n∏ õ∂øÓ¬¬ıgœ õ∂±Ô«œ1 ¬ı±À¬ı ¬ı˚˛¸1 ÿÒı«¸œ˜± 5 ¬ıÂ√1 Œ1˝√√±˝◊√ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√¸˜”˝√ ˝√√í˘ – 1º ’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª± [fl¡øÚᬠŒ¢∂ά]ñ 46Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,500-40,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚2 2º ’¸˜ ’±1鬜 Œ¸ª± [fl¡øÚᬠŒ¢∂ά]ñ 32Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,500-40,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400˚3 3º ¸˝√√fl¡±1œ ¬Û?œ˚˛fl¡, ¸˜¬ı±˚˛ ¸ø˜øÓ¬¸˜”˝√ñ4Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,500-40,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚4 4º fl¡1 ’Òœé¬fl¡ñ 5Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,50040,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚5 5º fl¡1 ¬Ûø1√˙«fl¡ñ 7Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12,50040,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚6 6º |˜ ø¬ı¯∏˚˛±ñ 1Ȭ± ¬Û√

√1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-4-12500-40,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 ˚7 7º ¸˝√√fl¡±1œ øÚÀ˚˛±· ø¬ı¯∏˚˛±ñ 14Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-3-8,000-35,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 4,300 ˚8 8º |˜ ¬Ûø1√˙«fl¡ñ 6Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-3-8,000-35,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 4,300 ˚9 9º ’±¬ıfl¡±1œ ¬Ûø1√˙«fl¡ ñ 11Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-3-8,000-35,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 4,300 ˚10 10º øÊ√˘± ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ø¬ı¯∏˚˛± ñ 1Ȭ± ¬Û√ √1˜˝√√± – ø¬Û ø¬ı-3-8,000-35,000˚ Œ¢∂ά Œ¬Ûí 4,300 ¬Û1œé¬±1 ˜±‰≈¬˘ –

¬Û±ª±1 ¢∂œÎ¬Ó¬ ¤ø'øfl¡Î◊¬øȬˆ¬ ŒC˝◊Úœ Œ√˙1 1±Ê√Uª± ‡G1 ’±Ú ¤È¬± Úª1P õ∂øÓ¬á¬±Ú ë¬Û±ª±1¢∂œÎ¬ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ’¬ıƒ ˝◊øG˚˛± ø˘ø˜ÀȬάí-¤ ˝◊À˘flƒ¡øCÀfl¡˘ ˙±‡±Ó¬ ¤ø'√øfl¡Î◊¬øȬˆ¬ ŒÈ¬˝◊Úœ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ¬ÛS ø¬ı‰¬ø1ÀÂ√º ñ¸—1øé¬Ó¬ ’±1n∏ ’¸—1øé¬Ó¬ ≈√À˚˛±È¬± ‡GÓ¬ ‰¬±fl¡ø1 ›˘±˝◊ÀÂ√º ñ¬ı˚˛¸1 ÿÒı«¸œ˜± – 31˚12˚2013-Ó¬ 28 ¬ıÂ√1 ñ¬ı±‰¬øÚ õ∂øSê˚˛± – GATE 2014 ¬Û1œé¬±Ó¬ ˝◊À˘flƒ¡øCÀfl¡˘ ˝◊ø?Úœ˚˛±ø1„√√ fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ Œ¬Û±ª± Ú•§11 øˆ¬øM√√Ó¬ ¢∂≈¬Û øάÂ√±fl¡±Â√Ú ’±1n∏ Œ˜Ãø‡fl¡ ¸±é¬±»fl¡±11 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬ı±‰¬øÚ fl¡1± ˝√√í¬ıº øÚ¬ı«ø‰¬Ó¬ õ∂±Ô«œ¸fl¡˘fl¡ ¤¬ıÂ11 ¬ı±À¬ı ¬Û±ª±1¢∂œÎ¬1 ëÂ√±˝◊ȬíÓ¬ õ∂ø˙é¬Ì ø√˚˛± ˝í√√¬ıº õ∂ø˙é¬Ì ¸Ù¬˘Ó¬±À1 ¸•Û”Ì« fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˝◊ø?Úœ˚˛±1 ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ˚≈øMê ø√˚˛± ˝√√í¬ıº

Œ¬ÛÀfl¡Ê√ –

fl¡] õ∂ø˙é¬Ì1 ¸˜˚˛Ó¬ ¬ıÂ√ø1 7.65 ˘±‡ ‡] õ∂ø˙é¬Ì1 ø¬ÛÂ√Ó¬ 13.4 ˘±‡ GATE- 2014-1 ø¬ı¯∏À˚˛ ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ Œ·È¬-1 Œª¬ıÂ√±˝◊Ȭ øˆ¬øÊ√Ó¬ fl¡1fl¡º ‰¬±fl¡ø11 ø¬ı¯∏À˚˛ ø¬ı˙√ˆ¬±Àª∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ www.powergriddindia.com Œª¬ı‰¬±˝◊Ȭ øˆ¬øÊ√Ó¬ fl¡1fl¡º &1n∏Q¬Û”Ì« Ó¬±ø1‡ – –GATE ’±À¬ı√Ú ’Ú˘±˝◊Ú Â√±¬ıø˜‰¬Ú1 ’±1yøÌ 02˚ 09˚ 13 ñGATE ’±À¬ı√Ú1 [’Ú˘±˝◊Ú] Œ˙¯∏ø√Ú 3˚10˚2013 ñ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 ˝√√±Î¬« fl¡íø¬Û õ∂±ø51 Œ˙¯∏1 Ó¬±ø1‡ 10˚10˚13 ¬Û±ª±1¢∂œÎ¬Ó¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 ’±1y – Ê√±Ú≈ª±1œ, 2014-1 õ∂Ô˜ ¸5±˝√√ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 Œ˙¯ Ó¬±ø1‡ – 2014-1 ŒÙˬ¬ıËn∏ª±1œ1 2˚˛ ¸5±˝√√ ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ www. pawergridindia.com 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 õ∂Ô˜ Œ|Ìœ1 ø˜øÚ1P ø¬Û 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ¤Â√ ˝◊Î◊¬ õ∂ÀÊ√"√Â√ ¤G 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞Ȭ ˝◊øG˚˛± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ø˘ø˜ÀȬά [ø¬Û øά ’±˝◊ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ¤˘]Ó¬ Œ1øÂ√ À ά∞Ȭ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ˝◊ø?øÚ˚˛±1 ’±1n∏ øά¬õ≠혱 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ˝◊ø?øÚ˚˛±11 Œfl¡˝◊¬ı±È¬±› 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 øȬfl¡±øˆ¬øM√ √ √ fl ¡ ¬Û√ 1 ¬ı±À¬ı 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 øÚ˚≈øMê ¸˜¢∂ Œ√˙1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ø˚Àfl¡±ÀÚ± õ∂ÀÊ√"√ Â√±˝◊Ȭ Ó¬Ô± ø¬Û øά ’±˝◊ ¤˘1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ñ Œ1øÂ√Àά∞Ȭ ˝◊ø?øÚ˚˛±1 [Œ¢∂ά II] – 33Ȭ± ¬Û√ [Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘- 25, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ø‰¬øˆ¬˘8], √1˜˝√√± – 37,000 Ȭfl¡± ˜±ø˝√√ø˘º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ñ øάõ≠˜± ˝◊ø?øÚ˚˛±1 – 16Ȭ± ¬Û√ [Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘- 11, ø‰¬øˆ¬˘- 5], 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 √ 1 ˜˝√ √ ± 19,000 Ȭfl¡± ˜±ø˝√√ø˘º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’±À¬ı√ Ú ˜±‰≈ ¬ ˘ – ’Ú˘±˝◊ Ú ’±À¬ı√Ú1 ¸˜˚˛Ó¬ ŒÚȬ Œ¬ı—øfl¡—˚ŒÎ¬ø¬ıȬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 fl¡±Î¬« ˚ ŒSêøάȬ fl¡±Î¬« ˚ Œ¬ı—fl¡ ŒCkÙ¬±11 ¡Z±1± Ê√˜± ø√¬ı ˘±ø·¬ıº ˜±‰≈¬˘1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ¬Ûø1˜±Ì 300 Ȭfl¡± [¤Â√ ø‰¬˚¤Â√ øȬ1 ¬ı±À¬ı 150] 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√ Ú fl¡ø1¬ı – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ’Ú˘±˝◊ÚÀ˚±À· 25 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±À¬ı√Ú fl¡1fl¡º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

ø¬Û øά ’±˝◊ ¤˘Ó¬ ˝◊ø?Úœ˚˛±11 ‰¬±fl¡ø1

¤Â√ ø‰¬, ¤Â√ øȬ1 ¬ı±À¬ı 25 Ȭfl¡±º ¬ı±fl¡œ¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı 50 Ȭfl¡±º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ©ÜȬ Œ¬ı—fl¡1 ˝◊√-‰¬±˘±Ú Œ˚±À·À˝√√ Ê√˜± ø√¬ı ˘±ø·¬ıº ¬Û1œé¬±1 ô¶1 – õ∂±Ôø˜fl¡ ’±1n∏ ‰”¬Î¬ˇ±ôL [ø˘ø‡Ó¬ ’±1n∏ Œ˜Ãø‡fl¡] ¬Û1œé¬± ¬Û1œé¬± Œfl¡f – ¬ı„√√±˝◊√ ·“±›, ¬ı1À¬ÛȬ±, Ò≈¬ı≈1œ, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, ŒÒ˜±øÊ√, øάÙ≈¬, Œ·±˘±‚±È¬, Œ·±ª±˘¬Û±1±, ˝√±√Ù¬˘—, Œ˚±1˝√√±È¬, Œfl¡±flƒ¡1±Á¡±1, fl¡ø1˜·?, ˜„√√˘Õ√, ˜ø1·“±›, Ú·“±›, Ú˘¬ı±1œ, ά◊M√ 1 ˘ø‡˜¬Û≈1, ø˙˘‰¬1, ø˙ª¸±·1, ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛± ’±1n∏ &ª±˝√√±È¬œº Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√ Ú fl¡ø1¬ı – Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛ ± ·1 Œª¬ıÂ√ ± ˝◊ √ È ¬ www.apsc.nic.inÓ¬ ’˝√ √ ± 20 ’±·©Ü 1 ¬Û1± 19 ŒÂ√ À õI◊ • § 1 1 ˜±Ê√ ø Ú˙±Õ˘ ’Ú˘±˝◊ √ Ú ’±À¬ı√ Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Œª¬ıÂ√ ± ˝◊ √ È ¬Ó¬ ά◊¬Û˘t ’±ÀÂ√º

ëøÚ˚˛±íÓ¬ Î◊¬ Û-¬Ûø1√˙«fl¡1 Û√ 1±©Ü™œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛1 Ó¬ôLfl¡±1œ ¸—¶ö± ŒÚ‰¬ÀÚ˘ ˝◊ÚÀˆ¬ø©ÜÀ·‰¬Ú ¤ÀÊ√kœÀ˚˛ Î◊¬¬Û-¬Ûø1√˙«fl¡ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1 Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊2Â≈√fl¡ Ó¬Ô± Œ˚±·… õ∂±Ô«œÀ˚˛ ’˝√√± 30 ’À"√±¬ı11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¬Û±ª±Õfl¡ øÚÒ«±ø1Ó¬ õ∂¬ÛS ¸•Û”Ì« fl¡ø1 Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ‡±˘œ ¬Û√1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ – ¬Û√1 Ú±˜ – Î◊¬¬Û-¬Ûø1√˙«fl¡ ‡±˘œ ¬Û√1 ¸—‡…± – 23Ȭ± ø˙鬱·Ó¬ ’˝√√«Ó¬± – ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± øά¢∂œ ¬ı± ˝◊˚˛±1 ¸˜¬Û˚«±˚˛1 ˘·ÀÓ¬ ’¬Û1±Òœ Œ·±‰¬1 ’Ú≈¸g±Ú1 Ú”…ÚÓ¬˜ 2 ¬ıÂ√11 ’øˆ¬:Ó¬±º √1˜˝√√±1 ·“±ÔøÚ – 9,300-34,800Ÿ¬¤ øÊ√ ø¬Û 4,200 Ȭfl¡± ¬ı±Â√øÚ õ∂øSê˚˛± – ø˘ø‡Ó¬ ’±1n∏ Œ˜Ãø‡fl¡ ¬Û1œé¬±º ø¬ı:±¬ÛÚ1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Œª¬ıÂ√±˝◊ȬӬ Î◊¬¬Û˘tº ’±À¬ı√Ú-

Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· ’˝√√± 9 ŒÂ√ÀõI◊•§11 ¬Û1± ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ’ÒœÚ1 ø¬ıøˆ¬iß ø¬ıˆ¬±·1 øÊ√’í˘íøÊ√©Ü1 ¬Û√¸˜”˝√ ¬Û”1Ì1 ¬ı±À¬ı øÊ√’í˘íøÊ√©Ü¬ ¤flƒ¡Ê√±ø˜ÀÚ‰¬Ú, 2013 ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ıº Œ√˙1 ø¬ıøˆ¬iß Œfl¡fÓ¬ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº 1º øÊ√’í˘íøÊÀfl¡˘ Â√±Àˆ¬« ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±Ó¬ 50Ȭ± ¬Û√ ¬ı˚˛¸ – 01˚08˚2013Ó¬ 21-32 ¬ıÂ√1 2º ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ øÊ√’í˘íøÊ√©Ü Œ¢∂ά -1 ¢∂n¬Û ø¬ı – øÊ√’í˘íøÊ√Àfl¡˘ Â√±Àˆ¬« ’¬ıƒ ˝◊√ øG˚˛±Ó¬ 25Ȭ± ¬Û√ ¬ı˚˛¸ – 01˚08˚13Ó¬ 21-32 ¬ıÂ√1º 3º Ê≈√øÚ˚˛1 ˝√√±˝◊√ EíøÊ√’í˘íøÊ√©Ü [Â√±˝◊√ ø∞I◊©Ü ø¬ı] ¢∂n¬Û ¤– Œ‰¬À∞C˘ ¢∂±Î¬◊G ª±È¬±1 Œ¬ı±Î«¬Ó¬ 33Ȭ± ¬Û√ ¬ı˚˛¸ – 01˚08˚13Ó¬- 21-35 ¬ıÂ√1 4º ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ˝√√±˝◊√ EíøÊ√’í˘íøÊ√©Ü ¢∂n¬Û ø¬ı– Œ‰¬À∞C˘ ¢∂±Î¬◊G ª±È¬±1 Œ¬ı±Î«¬Ó¬ 39Ȭ± ¬Û√ ¬ı˚˛¸– 01˚08˚13Ó¬ 21-30¬ıÂ√1 ø˙鬱·Ó¬ ’˝√√«Ó¬± – [fl¡] ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± øÊ√’í˘íÊœ ’Ô¬ı± ¤õ≠±˝◊√ ά øÊ√’í˘íÊœ√ ’Ô¬ı± Œ˜1±˝◊√Ú øÊ√’í˘íÊœ√ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ, ¬ı± [‡] ø˜Ú±À1˘ ¤'õ≠íÀ1‰¬Ú-Ó¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ, ¬ı± [·] ˝√√±˝◊√Eí˘íÊ√œÓ¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ, ¬ı± [‚] Ò±Ú¬ı±√1 ˝◊√ øG˚˛±Ú ¶≈®˘ ’¬ıƒ ˜±˝◊√ Úƒ‰¬1 ¬Û1± ¤õ≠±˝◊√ ά øÊ√’í˘íÊœ√Ó¬ øάõ≠혱 ’¬ıƒ ¤Â√íø‰¬À˚˛È¬øù´¬Û ˙±1œø1fl¡ ¸é¬˜Ó¬± – õ∂±Ô«œ ˝◊√ øG˚˛±Ú øÊ√’í˘íøÊ√©Ü ¤flƒ¡Ê√±ø˜ÀÚ‰¬Ú 20091 ¬ı±À¬ı øÚÒ«±ø1Ó¬ˆ¬±Àª ˙±1œø1fl¡ˆ¬±Àª ¸é¬˜ ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ˜±Â≈√˘ – ˜ø˝√√˘± ˚ ¤‰¬ ø‰¬˚ ¤‰¬ øȬ ˚ ø¬Û ¤˝◊√ ‰¬ õ∂±Ô«œ1 ¬ı±ø˝√√À1 ’Ú…±Ú…¸fl¡À˘ 200 Ȭfl¡± ˜±Â≈√˘ Ê√˜± ø√¬ı ˘±ø·¬ıº Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 Œª¬ı‰¬±˝◊√ ȬÀ˚±À· ’Ú˘±˝◊√ Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ’±À¬ı√Ú1 ¸˜˚˛ ¸œ˜± ’˝√√± 23 ŒÂ√ÀõI◊•§1Õ˘º ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ –

Agency 6th/7th Floor, NDCC-II Building, Jaisingh Road, New Delhi-110001

ˆ¬±1Ó¬ Œ¬ÛCíø˘˚˛±˜Ó¬ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞Ȭ ŒC˝◊Úœ ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ’ÒœÚ1 ˆ¬±1Ó¬ Œ¬ÛCíø˘˚˛±˜ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ø˘ø˜ÀȬÀά Œ˜ÀÚÊ√À˜∞Ȭ ŒC˝◊Úœ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘ ’±1n∏ Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊ø?øÚ˚˛±11 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ¤˝◊ ¬Û√¬ıœ1 ¬ı±À¬ı øÚ˚≈øMê GATE-20141 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ˝√√í¬ıº √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – 24,90050,500 Ȭfl¡±º ø˚¸fl¡˘ ˝◊2Â≈√fl¡-Œ˚±·… õ∂±Ô«œÀ˚˛ ˆ¬±1Ó¬ Œ¬ÛCíø˘˚˛±˜Ó¬ ‰¬±fl¡ø11 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±À1, ¸fl¡À˘±Àª GATE-2014 Î◊¬M√√ œÌ« ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº GATE-20141 ¬Û1± ¬Û?œ˚˛Ú Ú•§1 Œ˘±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˝◊2Â≈√fl¡ õ∂±Ô«œfl¡ ø¬ı ø¬Û ø‰¬ ¤˘1 Œª¬ıÂ√±˝◊ȬÀ˚±À· ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ Œfl¡±ª± ∆˝√√ÀÂ√º Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – 댷ȬíÓ¬ Î◊¬M√√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸fl¡À˘± õ∂±Ô«œÀfl¡ 20 øάÀ‰¬•§11 ¬Û1± 31 Ê√±Ú≈ª±1œ1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ Œfl¡±ª± ∆˝√√ÀÂ√º

¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬ ¤˘Ó¬ Œ¢∂Ê√≈ÀªÈ¬ ˝◊ø?Úœ˚˛±11 ‰¬±fl¡ø1

˝◊√ά◊ ø¬Û ¤Â√ ø‰¬1 øÊ√’í˘íøÊ√©Ü ¬Û1œé¬±

¬ÛS Œõ∂1Ì1 øͬfl¡Ú± National Investigation

Œ√˙1 1±Ê√Uª± ‡G1 ’±·˙±1œ1 Úª1P õ∂øÓ¬á¬±Ú ëø˝√√µ≈¶ö±Ú Œ¬ÛCíø˘˚˛±˜ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ø˘ø˜ÀȬάí-¤ ’øˆ¬˚±øLafl¡ ¶ß±Ó¬fl¡1 ¬Û1± øÚ˚≈øMê1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º GATE- 2014-1 Ù¬˘±Ù¬˘1 øˆ¬øM√√Ó¬ ¤˝◊ øÚ˚≈øMê ˝√√í¬ıº Œ¢∂Ê√≈ÀªÈ¬ ˝◊ø?Úœ˚˛±1 ˙±‡±¸˜”˝ – Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘, ø‰¬øˆ¬˘, ˝◊À˘flƒ¡øCÀfl¡˘ ˝◊Ú©Ü™≈À˜À∞Ȭ‰¬Ú, ˝◊À˘flƒ¡CíøÚ' ¤G fl¡ø˜Î◊¬øÚÀfl¡‰¬Ú ¬ı˚˛¸ – 30˚06˚2014Ó¬ 25 ¬ıÂ√1 ©Ü±˝◊À¬ÛG– õ∂ø˙é¬Ì1 ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ ˜±ø˝√√˘œ 33000˚Ȭfl¡± ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıº õ∂ø˙é¬Ì ¸Ù¬˘Ó¬±À1 ¸˜±ø51 ø¬ÛÂ√Ó¬ 24900-50,500 Œ¬Ûí Œ¶®˘Ó¬ ‰¬±fl¡ø1 ¬Û±¬ı Œ·È¬ ¸•Ûfl¡«œ˚˛ Ó¬Ô…1 ¬ı±À¬ı www.gate.iitkgp.ac.in øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬ ¤˘-Ó¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú1 ¬ı±À¬ı ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬ ¤˘-1 Œª¬ı‰¬±˝◊Ȭ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º

¤Ú ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬Ó¬ ŒC˝◊Úœ ˝◊ø?Úœ˚˛±1 Œ√˙1 ˙øMê‡G1 ¤È¬± ’±·˙±1œ1 1±©Ü™œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛1 õ∂øÓ¬á¬±Ú ˝√√í˘ ¤Ú ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬ ø˘ø˜ÀȬάº ¤˝◊ õ∂øӬᬱÚÀȬ±Àª Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ˝◊À˘flƒ¡ øCÀfl¡˘, ø‰¬øˆ¬˘ ’±1n∏ Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘ ˝◊ø?Úœ˚˛±ø1„√√1 ¶ß±Ó¬fl¡fl¡ GATE-2014-1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ øÚ˚≈øMê1 ¸≈À˚±· õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º

ŒC˝◊Úœ ˝◊ø?Úœ˚˛±1 [ø‰¬øˆ¬˘, ˝◊À˘flƒ¡øCÀfl¡˘, Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘] – 180Ȭ± ¬Û√ [ø‰¬øˆ¬˘- 25, ˝◊À˘fl¡øCÀfl¡˘- 130, Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘- 25] øÚ˚≈ƒøMê GATE-2014-1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬ı˚˛¸ – 01˚04˚2014Ó¬ 30 ¬ıÂ√1 Œ¬Ûí Œ¶®˘ – 20600˚- Ȭfl¡± 3Ì-46,500˚- Ȭfl¡± ø˚¸fl¡˘ õ∂±Ô«œÀ˚˛ 2014-15 ‰¬ÚÓ¬ ¤Ú ¤˝◊‰¬ ø¬Û ø‰¬-Ó¬ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ˝◊2Â≈√fl¡ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ GATE-2014 Î◊¬M√√œÌ« ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ø˚¸fl¡˘ õ∂±Ô«œÀ˚˛ ¤˝◊ Œ˚±·…Ó¬±˜±¬Ûfl¡ ¬Û1œé¬±Ó¬ Î◊¬M√√œÌ« ∆˝√√ÀÂ√, ŒÓ›“À˘±Àfl¡ ¤Ú ¤˝◊‰¬ ø‰¬ ø¬Û ø‰¬-1 Œª¬ı‰¬±˝◊Ȭ www.nhpcindia.com/career.htm-1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 GATE-2014 – õ∂±Ô«œÀ˚˛ GATE-20141 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡ø1 Œ·È¬ Œ1øÊ√À©Ü™‰¬Ú Ú±•§±1 ˘í¬ı ˘±ø·¬ıº ’Ú˘±˝◊Ú Œ1øÊ√À©Ü™‰¬Ú 3 ’À"√±¬ı1, 2013 ¬Û˚«ôL ‰¬ø˘¬ıº GATE2014 ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı 2014 ‰¬Ú1 1 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ ’±1n∏ 2 ˜±‰¬«Ó¬º Œ·È¬ ¸µˆ¬«Ó¬ ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ó¬Ô…1 ¬ı±À¬ı www.gate.iilkgp.ac.in øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º

‡±√… ’±1n∏ 1±Ê√Uª± ø¬ıÓ¬1Ì ø¬ıˆ¬±·1 ‰¬±fl¡ø1 ¢∂±˝√√fl¡ ¬Ûø1S꘱ ˜La±˘˚˛1 ’ÒœÚ1 ‡±√… ’±1n∏ 1±Ê√Uª± ø¬ıÓ¬1Ì ø¬ıˆ¬±À· fl¡øÚᬠfl¡±ø1fl¡1œ ø¬ı¯∏˚˛± [Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1—]1 ¤È¬± ¬Û√ ¬Û”1Ì1 ¬ı±À¬ı Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬Û√ÀȬ± fl¡±Ú¬Û≈11 ŒÚ‰¬ÀÚ˘ Â≈√·±1 ˝◊√Úø©ÜøȬά◊Ȭ Ó¬Ô± ŒÎ¬¬Û≈ÀȬ‰¬ÚÓ¬ ¬Û”1Ì fl¡1± ˝√√í¬ıº ¬Û√ÀȬ±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú1 ’øôL˜ Ó¬±ø1‡ – 8 ’À"√√±¬ı1, 2013 ‰¬Ú √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – Œ¬Û Œ¬ıG ÔËœ 15600˚-39100˚ Ȭfl¡± Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5400 Ȭfl¡± ¬ı˚˛¸1 ÿÒı«¸œ˜± – 56 ¬ıÂ√1 ’˝√«√Ó¬± – Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1˚ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±1˚ Œfl¡fœ˚˛ ˙±ø¸Ó¬ ’=˘˚ ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ·Àª¯∏̱ Œfl¡f ˚ ’Ò« ‰¬1fl¡±1œ ˚ ¶§±˚˛M√ ˙±ø¸Ó¬ õ∂øÓ¬á¬±Ú ’±ø√Ó¬ ¸˜¬Û˚«±˚˛1 øÚ˚˛˜œ˚˛± ¬Û√¬ıœÓ¬

www.upsconline.com

fl¡˜«1Ó¬º ø˙鬱 – ¤õ≠±˝◊√ά Œfl¡ø˜©Ü™œÓ¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ ’Ô¬ı± Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1„Ó¬ ¶ß±Ó¬fl¡ øά¢∂œ ¤˝◊√ ‰¬±fl¡ø11 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ Œ˚±ª± 10 ’±·©Ü1 ¤˜õ≠˚˛À˜∞I◊ øÚά◊Ê√ ‰¬±¬ı ¬Û±À1º

’±˝◊√ ’í ø‰¬ ¤˘Ó¬ ‰¬±fl¡ø1

ø¬ı ’±˝◊ ¤Â√Ó¬ õ∂íÀ¢∂˜±11 ¬Û√¬ıœ ¬ı≈…1í ’¬ıƒ ˝◊øG˚˛±Ú Œ©ÜG±Î¬«1 ø√~œ1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ‡±˘œ Œ˝√√±ª± øÚÀ•ß±Mê ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√Àfl¡˝◊Ȭ± ¤¬ıÂ√11 ¬ı±À¬ı øͬfl¡±øˆ¬øM√√fl¡º ¬Û√ – øÂ√øÚ˚˛1˚Ê√≈øÚ˚˛1 õ∂íÀ¢∂˜±1 [10Ȭ± ¬Û√] Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – ø¬ı ’±˝◊ ¤Â√1 Œª¬ıÂ√±˝◊Ȭ www.bis.org.inÕ˘ ∆· 30 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 20131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√Ú fl¡1fl¡º

GATE-2013 Ú•§11 øˆ¬øM√Ó¬√ ˝◊√ øG˚˛±Ú ’˝◊√ ˘ fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ø˘ø˜ÀȬάӬ 250Ȭ± Œ¢∂Ê≈√ÀªÈ¬ ˝◊√ø√?Úœ˚˛±1 ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ˝◊√26≈√fl¡ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬Û√¸˜”˝√ ˝√√í˘ñ ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ’øÙ¬‰¬±1˚ ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ˝◊√ø?Úœ˚˛±1 ¬Û˚«±˚˛1º Œfl¡ª˘ ˜±S ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ú±·ø1Àfl¡À˝√√ ¤˝◊√ ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº Ó¬˘Ó¬ ά◊À~‡ fl¡1± ’øˆ¬˚±øLafl¡ ˙±‡±¸˜”˝√1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√ñ Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˚ ø‰¬øˆ¬¬˘ ˚ ˝◊√À˘fl¡ø¬∏CÀfl¡˘ ˚

˝◊√Ú©Ü™≈À˜ÚÀȬ‰¬Ú ˚ Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘ ˚ Œ˜È¬±˘±Ê«œ√ √1˜˝√√± ’±1n∏ ø‰¬ øȬ ø‰¬ – 20,600˚ Ȭfl¡± Œ¬ıøÂ√fl¡ Œ¬Ûí, ø‰¬øȬø‰¬ – ¬ıÂ√ø1 7 ˘±‡ Ȭfl¡± ¬ı˚˛¸ – 30˚06˚2013-Ó¬ 26 ¬ıÂ√1 õ∂±Ô«œ1 GATE 20131 ¶®í1 fl¡±Î«¬ Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº ˝◊√2Â√≈fl¡ Ó¬Ô± Œ˚±·…Ó¬±¸•Ûiß õ∂±Ô«œÀ˚˛ ’˝√√± 21 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˝◊√øG˚˛±Ú ’˝◊˘1 Œª¬ı‰¬±˝◊√ȬӬ ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ¸ø¬ıÀ˙¯∏ ά◊Mê√ Œª¬ı‰¬±˝◊√ȬÀÓ¬ ά◊¬Û˘tº

Adin=7 16