Page 1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 16 ’À"√±¬ı1¬, 2013, ¬ı≈Ò¬ı±1

7

1 ...................................................................................................................................................................

“√±Ó¬1 ¬Û‘á¬Ó¬ ·“±Ó¬ ¬ı± Ù≈¬È¬±1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛ ’±1n∏ “√±Ó¬À¬ı±1 ˆ¬±ø„√√ ˚±˚˛º ˆ¬„√√±-øÂ√„√ ±, fl¡í˘± ¬Û1± “√±Ó¬À¬ı±À1 ˜≈‡1 Œ¸Ãµ˚« ˝√√±øÚ fl¡À1º ¬ıUÀÓ¬± ˜±Ú≈˝√ 1 “√±Ó¬1 ˜±Ê√Ó¬ Ù¬±fl¡ Ôfl¡± Œ√‡± ˚±˚˛, ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ ›¬Û11 ¬Û±ø11 ¸ij≈‡1

Aesthetic

¬ı± Cosmetic dentistry ¬Œ¬ı±˘± ˝√√˚˛º ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ı:±Ú1 ’¢∂·øÓ¬ ’±1n∏ øÚÀӬà ÚÓ≈¬Ú ¸±˜¢∂œ, ’±ø˝√√˘± ’±1n∏ ¬ÛXøÓ¬1 ’±øª©®±À1 ¤˝◊√ ’±À¸“±ª±˝√√¸˜”˝√ ”√1 fl¡À1º Light cure filling ¬[˘±˝◊√Ȭ øfl¡Î¬◊1 øÙ¬ø˘—] ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± Composite Resin Ú±˜1 ¤ø¬ıÒ “√±Ó¬1 1„√√1 ˘·Ó¬ ø˜˘± filling material1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ’±øÊ√fl¡±ø˘ ˆ¬·±-øÂ√·± “√±Ó¬, √ôLé¬˚˛1 ¡Z±1± ’±Sê±ôL “√±Ó¬, “√±Ó¬1 ˜±Ê√Ó¬ Ôfl¡± Ù¬±fl¡ ’±ø√ ¸≈µ1 “√±Ó¬1 ’±fl¡±1 ø√ ¬ıÚ±˝◊√ ˘í¬ı ¬Û±ø1º ¸ij≈‡1 “√±Ó¬ ˆ¬·√± ˝√√íÀ˘, “√±Ó¬1 ’±fl¡±1 ˚ø√ Œ¸˝◊√ ¬ı…øMê√1 ˙1œ1 Ó¬Ô± ˜≈‡1 ’±fl‘¡øÓ¬ ’Ú≈¬Û±ÀÓ¬ ŒÊ√±‡1 ¬ı± ¸øͬfl¡ Ú˝√√˚˛ ¬ı± √ôLé¬˚˛ Œ1±·1 ¡Z±1± ’±Sê±ôL ˝√√íÀ˘, “√±Ó¬ÀȬ±1 øfl¡˜±Ú ’—˙ ’±Sê±ôL ∆˝√√ÀÂ√ Ó¬±1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1 fl¡ø1 ŒÓ¬ÀÚfl≈¡ª± “√±Ó¬ Reshap-

¸˚Ó¬ÀÚ 1±ø‡À˘ Ô±Àfl¡ ø‰¬1fl¡±˘

ing, recontouring, Veneering, capping ¬ı± Full crown1 ¡Z±1±

õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ’±fl¡±1

µ˚« 1鬱Ӭ “√±Ó¬1 ˆ¬”ø˜fl¡± ’¬Ûø1¸œ˜º “√±Ó¬ ’ø¬ı˝√√ÀÚ Œ¸Ãµ˚«1 ¸•Ûfl«¡ ’±Ò1n∏ª± ∆˝√√ 1˚˛º ˜≈‡˜G˘ÀÓ¬˝◊√ ¤Ê√Ú ¬ı…øMê√1 ˙±1œø1fl¡, ˜±Úø¸fl¡ ¶§±¶ö… ’±1n∏ Œ¸Ãµ˚« õ∂øÓ¬Ù¬ø˘Ó¬ ˝√√˚˛º “√±Ó¬ ’ø¬ı˝√√ÀÚ Œ¸Ãµ˚«1 fl¡äÚ± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1º “√±Ó¬1 ·Í¬Ú, ’±fl¡±1 ’±1n∏ √ôL-ø¬ıÚ…±À¸ Œ¸Ãµ˚« 1鬱Ӭ &1n∏Q¬Û”Ì« ˆ¬”ø˜fl¡± ¬Û±˘Ú fl¡À1º “√±Ó¬1 ·Í¬Ú ˚ø√ ¸≈·øͬӬ Ú˝√√˚˛, ’±fl¡±1 ˜≈‡˜G˘1 ˘·Ó¬ ¸±‘√˙… ÚÔfl¡± ά±„√√1 ά±„√√1 ¬ı± ’øÓ¬ ¸1n∏ ’±fl¡±11 ˝√√˚˛ Ú±˝◊√ ¬ı± “√±Ó¬À¬ı±1 Œ¬ı“fl¡±-Œ¬ı“øfl¡ ¬ı± Œ¬ı1œ˚˛± ˝√√˚˛, ά◊‰¬˘± ¬ı± ά◊Ê√˘± ˝√√˚˛ ŒÓ¬ÀôL √ôLø¬ıÚ…±À¸ ˜≈‡1 Œ¸Ãµ˚« ˚ÀÔ©Ü ˝√√±øÚ fl¡À1º Ó¬≈√¬Ûø1 Œ¬ı1œ˚˛ ¬ı± Œ¬ı“fl¡±-Œ¬ı“øfl¡ “√±Ó¬ Ô±øfl¡À˘ “√±Ó¬-˜≈‡1 Œ1±· Œ¬ıøÂ√Õfl¡ Œ˝√√±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º øfl¡˚˛ÀÚ± ¤ÀÚ ˜≈‡·˝3√ 1 ˆ¬±˘√À1 ¬ı˱Â√ fl¡ø1 ¬Ûø1©®±1 fl¡ø1 1±ø‡¬ı ŒÚ±ª±ø1º “√±Ó¬À¬ı±1 Œ¬ı“fl¡±-Œ¬ı“øfl¡ ¬ı± ’¸˜±Ú Œ˝√√±ª± Œ˝√√Ó≈¬Àfl¡ ¸øͬfl¡ ¬ÛXøÓ¬À1 ¬ı˱Â√ fl¡1±Ó¬ ’¸≈ø¬ıÒ± ˝√√˚˛º Ù¬˘Ó¬ “√±Ó¬À¬ı±1 ’¬Ûø1©®±1 ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ’¬Ûø1©®±1 ˜≈‡·˝3√ 11 “√±Ó¬ ’±1n∏ ˜≈‡1 Œ1±·1 õ∂Ò±Ú fl¡±1fl¡º ’¬Ûø1©®±1 ˜≈‡·˝3√ 1Ó¬ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ Œ˝√√±ª± ≈√ø¬ıÒ Œ1±· ˝√√í˘ñ √ôLé¬˚˛ ’±1n∏ “√±Ó¬1 ˜±ø1 ¬ı± ’±˘≈1 Œ1±·º √ôLé¬˚˛ Œ1±· ˝√√íÀ˘ – “√±Ó¬1 Œfl¡±ÀÚ± ’—˙1 ¬ı1Ì ¸˘øÚ ∆˝√√ ¶§26√ ¬ı·± ¬ı± ‡˝√√Ȭ± ‰”¬Ì1 øÚø‰¬Ú± ¬ı·±, ˜≈·± ¬ı± fl¡í˘± ¬ı1Ì1 ˝√√˚˛º ¤˝◊√ Œ1±·1 ¡Z±1± ’±Sê±ôL “√±Ó¬ Œ√‡±Ó¬ ’qªøÚ ˝√√˚˛º √ôLé¬˚˛ Œ1±· ˝√√íÀ˘

Œ¸Ã

“√±Ó¬ ≈√Ȭ±1 ˜±Ê√Ó¬, Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ≈√‚«È¬Ú±¢∂ô¶ ∆˝√√ ˜±Ú≈˝√ 1 ¸ij≈‡1 “√±Ó¬ ˆ¬±ø·√√ ˚±¬ı ¬Û±À1º ˜≈‡Ó¬ ¤ÀÚ Ò1Ì1 “√±Ó¬ Ô±øfl¡À˘ Œ√ø‡¬ıÕ˘ Œ¬ı˚˛± Œ√‡± ˝√√˚˛º “√±Ó¬1 ˘·ÀÓ¬ “√±Ó¬1 ˜±ø1 ¬ı± ’±˘≈1 ·Í¬ÀÚ› Œ¸Ãµ˚« 1鬱Ӭ ’ø1˝√√̱ Œ˚±·±˚˛º ˜≈‡·˝3√ 1 Œ˘ÀÓ¬1± ¬ı± ’¬Ûø1©®±1 ˝√√íÀ˘ “√±Ó¬1 &ø1Ó¬ ¬Û±Ô1 ¬ı± Ȭ±È¬±1 Ê√˜± ˝√√˚˛º “√±Ó¬1 &ø1 ¬ı± ’±˘≈À¬ı±1 Ù≈¬ø˘ ά◊Àͬº Œfl¡øÓ¬¬ı±˚˛± “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª±› Œ√‡± ˚±˚˛º ˜≈‡·˝3√ 1 ˆ¬±˘√À1 ¬Ûø1©®±1 Úfl¡1±1 Ù¬˘Ó¬ “√±Ó¬Ó¬ 1— ÒÀ1 ’±1n∏ Œ√ø‡¬ıÕ˘ ’qªøÚ ˝√√˚˛º ¸¬ı˘, ¸ÀÓ¬Ê√, ¬Û±Ó¬˘ &˘¬Ûœ˚˛± ¬ı1Ì1 “√±Ó¬1 ˜±ø1 ¬ı± ’±˘≈Àª ˜≈‡1 Œ¸Ãµ˚« ¬ıÒ«Ú fl¡À1º øfl¡c øfl¡Â≈√˜±Ú ¬ı…øMê√À˚˛ ˝√√“±ø˝√√À˘ “√±Ó¬ ≈√¬Û±ø11 ˘·ÀÓ¬ “√±Ó¬1 ¬ıU ’—˙ ›˘±˝◊√ ¬ÛÀ1º ˝◊√˚˛±fl¡ ë·±˜œ ¶ú±˝◊√˘í Œ¬ı±˘± ˝√√˚˛º ·±˜œ ¶ú±˝◊√˘ ¬ı1

“√±Ó¬1 ˘·ÀÓ¬ “√±Ó¬1 ˜±ø1 ¬ı± ’±˘≈1 ·Í¬ÀÚ› Œ¸Ãµ˚« 1鬱Ӭ ’ø1˝√√̱ Œ˚±·±˚˛º ˜≈‡·˝3√1 Œ˘ÀÓ¬1± ¬ı± ’¬Ûø1©®±1 ˝√√íÀ˘ “√±Ó¬1 &ø1Ó¬ ¬Û±Ô1 ¬ı± Ȭ±È¬±1 Ê√˜± ˝√√˚˛º “√±Ó¬1 &ø1 ¬ı± ’±˘≈À¬ı±1 Ù≈¬ø˘ ά◊Àͬº Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª±› Œ√‡± ˚±˚˛º ‘√ø©Üfl¡È≈¬º √ôL ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ı:±Ú1 ø˚ÀȬ± ø¬ıˆ¬±·Ó¬ Œ¸Ãµ˚« ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ¤˝◊√ ’±À¸“±ª±˝√√À¬ı±11 ø‰¬øfl¡»¸± fl¡1± ˝√√˚˛, Œ¸˝◊√ ø¬ıˆ¬±·fl¡

≈√Ȭ±fl¡ ’ªÀ˝√˘ √ ± Úfl¡ø1¬ı

˜±Ú≈˝√ 1 ˜≈‡Ó¬ “√±Ó¬ Ú±Ô±øfl¡À˘, Œ¸Ãµ˚«1 ˚ÀÔ©Ü ˝√√±øÚ ˝√√˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 “√±Ó¬ Ú±Ô±øfl¡À˘ Œ‡±ª±-Œ¬ı±ª±, fl¡Ô±-Œfl¡±ª± ’±ø√ÀÓ¬± ˚ÀÔ©Ü ’¸≈ø¬ıÒ± ˝√√˚˛º ø˚¸fl¡˘

ø√À˘ ’“±Í≈¬1 ø¬ı¯∏ ˝√√í¬ı˝◊√º Œ¬ıøÂ√¸˜˚˛ fl¡±˜ fl¡ø1 Ôfl¡±ÀȬ± ’Ó¬…ôL ø¬ı¬Û7¡¡¡Úfl¡º ’“±Í≈¬≈√Ȭ±1 ’¸˝√√… ø¬ı¯∏1 ¬Û1± 1鬱 ¬Ûø1¬ıÕ˘ ¬Û1±¬Ûé¬Ó¬ ά◊ø~ø‡Ó¬ fl¡±˜Àfl¡˝◊√Ȭ±1 ¬Û1± ’“±Ó¬1Ó¬ Ô±fl¡fl¡º ˙1œ11 ¬ı±fl¡œ ’—˙ ∆˘ ’±¬Û≈øÚ ø˚˜±Ú ¬ı…ô¶ Ô±Àfl¡ ’“±Í≈¬≈√Ȭ±fl¡ ∆˘› ˝√√›fl¡º Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ≈√Ȭ±˜±Ú fl¡Ô± ¸√±˚˛ ˜ÚÓ¬ 1±ø‡¬ıº ˆ¬ø11 ·Í¬ÚÕ˘ ˜Ú fl¡1fl¡º ˚ø√ ¸±˜±Ú… Œ¬ı“fl¡± ¬ı± ŒÒÚ≈Àˆ¬1œ˚˛± ˝√√˚˛ ŒÓ¬ÀôL ¬Û±Úœ·“±øͬ ≈√Ȭ± ˘·˘·±˝◊√ øÔ˚˛ ˝√√›fl¡º ¤ÀÚ ˆ¬ø11 Œ˘±Àfl¡ Œ√Ã1± ά◊ø‰¬Ó¬ Ú˝√√˚˛º ‰¬±˝◊√Àfl¡˘ ‰¬À˘±ª± ¬ı± ¸“±ÀÓ¬±1±1 √À1 ¬ı…±˚˛±˜ ά◊¬Ûfl¡±1œº Œ√˝√ 1 ’øÓ¬ø1Mê√ ›Ê√Ú fl¡˜±›fl¡º ’±À¬Û±Ú±1 ˙1œ11 ›Ê√Ú ’±À¬Û±Ú±1 ’“±Í≈¬ ≈√Ȭ±1 ¬ı±À¬ı ¸˜±Ú≈¬Û±Ó¬ Œ˝√√±ª±ÀȬ± Ê√1n∏1œº õ∂fl‘¡øÓ¬À˚˛ ’“±Í≈¬ ≈√Ȭ±fl¡ ¤ÀÚ√À1 · Í ¬ Ú ’“±Í≈¬fl¡±øϬˇ

’“±Í≈¬

’±1n∏ 1— [Shade] ø√ ¸≈µ1 ’±1n∏ ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛ fl¡ø1 Ó≈¬ø˘¬ı ¬Û±ø1º

¬ı…øMê√1 ’±—ø˙fl¡ ¬ı± ¸•Û”Ì«1+À¬Û “√±Ó¬ Ú±Ô±Àfl¡ Œ¸˝◊√ ¸fl¡˘ ¬ı…øMê√À˚˛ Fixed denture (Bridge) ¬ı± Removable denture ’±ø√ fl‘¡øS˜ “√±Ó¬1 ¡Z±1± “√±Ó¬ ¸—¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1 ˘í¬ı ¬Û±À1º Ó¬≈√¬Ûø1 ’±øÊ√fl¡±ø˘ ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ Dental implant [ŒÎ¬À∞I◊˘ ˝◊√ ˜õ≠±∞I◊]1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ “√±Ó¬1 ˝√√Ú≈1 ˝√√±Î¬ˇÓ¬ ¶ö±˚˛œˆ¬±Àª õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ “√±Ó¬1 øÚø‰¬Ú±Õfl¡ ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± “√±Ó¬ ˘·±¬ı ¬Û±ø1º ¤ÀÚ Ò1Ì1 “√±ÀÓ¬ fl¡±˚«é¬˜Ó¬±1 ˘·ÀÓ¬ Œ¸Ãµ˚« 1鬱ÀÓ¬± &1n∏Q¬Û”Ì« ˆ¬”ø˜fl¡± ˘˚˛º “√±Ó¬1 1— ¬ı± ¬ı1Ì ¸˘øÚÀ˚˛ ¬ı…øMê√1 Œ¸Ãµ˚«Ó¬ ¬ıUø‡øÚ õ∂ˆ¬±ª Œ¬Û˘±˚˛º ¬ıUÀÓ¬± fl¡±1ÌÓ¬ “√±Ó¬1 ¬ı1Ì ¸˘øÚ ˝√√í¬ı ¬Û±À1ñ Ó¬±À˜±˘, ‰¬±Ò±, ø¬ıøάˇ, ø‰¬·±À1Ȭ, ‰¬±˝√√, fl¡øÙ¬ ¬ı± 1„√√œÌ ¬Û±Úœ˚˛ ’øÒfl¡ ¬Ûø1˜±ÀÌ Œ¸ªÚ fl¡ø1À˘ “√±Ó¬Ó¬ 1— Ò√À1º ¤ÀÚ Ò1Ì1 1— ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ “√±Ó¬1 ¬Û‘á¬Ó¬ ˘±À·º “√±Ó¬1 ¬Û‘á¬Ó¬ ˘·± ¤ÀÚ Ò1Ì1 1— Scaling [Œ¶®ø˘—] ’±1n∏ Polishing1 øÚø‰¬Ú± ¸±Ò±1Ì ¬ÛXøÓ¬À1 ’“±Ó¬1 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ˙1œ11 ’±ˆ¬…ôL1œÌ fl¡±1Ì1 ¬ı±À¬ı› “√±Ó¬1 ¬ı1Ì ¸˘øÚ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º Ê√ij·Ó¬ Œ√±¯∏1 ¬ı±À¬ı ø¬ıfl¡±˙1 Œ‡ø˘À˜ø˘, ’øÒfl¡ ˜±S±Ó¬ Ùv¬í1±˝◊√ ά ¢∂˝√√Ì fl¡1±1 Ù¬˘ÀÓ¬± ˝√√í¬ı ¬Û±À1º Ùv¬í1íøÂ√Â√ Œ1±·Ó¬ ¬ı± ·ˆ¬«ªÓ¬œ ˜±Ó‘¬À˚˛ ·ˆ¬«¶ö ¸ôL±Ú1 “√±Ó¬ ·Í¬Ú Œ˝√√±ª±1 ¸˜˚˛Ó¬ øfl¡¬ı± fl¡±1ÌÓ¬ ŒÈ¬¬∏C±‰¬±˝◊√ øflv¡Ú Ú±˜1 fi¯∏Ò Œ¸ªÚ fl¡ø1¬ı ˘·± ˝√√íÀ˘› “√±Ó¬1 ¬ı1Ì ¸˘øÚ ˝√√˚˛º ø˙q ’ª¶ö±Ó¬ ∆√ø˝√√fl¡ ø¬ıfl¡±˙1 ¸˜˚˛Ó¬ ŒÈ¬¬∏C±‰¬±˝◊√øflv¡Ú fi¯∏Ò√ ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ˘·± ˝√√íÀ˘ ø¬ÛÂ√Õ˘ ¶ö±˚˛œ “√±Ó¬À¬ı±1Ó¬ ˝√√±˘øÒ˚˛±, ˜≈·±¬ı1Ì1 1— Ò1± Œ√‡± ˚±˚˛º Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± øfl¡¬ı± fl¡±1ÌÓ¬ “√±Ó¬Ó¬ ’±‚±Ó¬ ˘±ø·À˘, ≈√‚È« ¬Ú±¢∂ô¶ ˝√√íÀ˘ ¬ı± “√±Ó¬1 Œ1±·1 ¡Z±1± ’±Sê±ôL ∆˝√√ “√±Ó¬ øÚÊ«√œª ∆˝√√ ˚±¬ı ¬Û±À1º ¤ÀÚfl≈¡ª± øÚÊ«√œª “√±Ó¬À1± ¬ı1Ì ¸˘øÚ ∆˝√√ fl¡í˘± ¬Ûø1 Œ˚±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º “√±Ó¬1 ¬ı1Ì ¸˘øÚ ˝√√íÀ˘ Bleaching ¬ı± ø¬ı1?fl¡ ¬ı± Tooth Whitering ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± ¬ı1Ì ¸˘øÚ fl¡ø1 ¬Û≈Ú1 ¬ı·±, ά◊8˘ fl¡ø1 ˘í¬ı ¬Û±ø1º ά◊‰¬˘±, Œ¬ı“fl¡±Œ¬ı“øfl¡ ¬ı± ’¸˜±Ú “√±Ó¬, ’ԫάø∞I◊fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±1 ¡Z±1±, ø‰¬Ò±, ¸˜±Ú ’±1n∏ ¸≈·øϬˇÓ¬ fl¡ø1 ˘í¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º ’±øÊ√fl¡±ø˘ Smile contouring ¬ı± lip contouring1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ˝√√“±ø˝√√øȬÀ1± ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ‚Ȭ±¬ı ¬Û±ø1º øfl¡Â≈√˜±Ú ˜±Ú≈À˝√√ ˝√√“±ø˝√√À˘ Œ¬ı˚˛± Œ√ø‡, ˝√√“±ø˝√√À˘ ˜≈‡‡Ú Œ¬ı“fl¡± Œ√‡± ˚±˚˛º ¤˝◊√ ¸fl¡À˘± ’±À¸“±ª±˝√√ ”√1 fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı õ∂ÔÀ˜ ø‰¬øfl¡»¸fl¡1 ∆¸ÀÓ¬ ¬Û1±˜˙« fl¡ø1 ˘í¬ı ˘±À·º ø˚ ’±À¬Û±Ú±1 ά±ø˘˜&Ȭœ˚˛± “√±Ó¬ fl¡ø1 1±ø‡¬ı ’±Ê√œªÚ ¸≈1øé¬Ó¬º

ÚÓ≈¬ÚÕfl¡

fl¡ø1ÀÂ√ ˚±ÀÓ¬ Œ√˝√1 ¸¬ı«˜≈ͬ ›ÊÚ1 ŒÎ¬1&ÌÀ˝√√ ’±À¬Û±Ú±1 ’“±Í≈¬Àª ¸˝√√… fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ·øÓ¬Àfl¡ ’øÓ¬ø1Mê√ ›Ê√ÚÓ¬ ˚±ÀÓ¬ ’“±Í≈¬Àª fl¡©Ü Ú±¬Û±˚˛, Ó¬±Õ˘ ˘é¬… 1±‡fl¡º fl¡˜ ‰¬ø¬ı«˚≈Mê√ ’±˝√√±1 ‡±›fl¡º ˜≈‡1 Ê≈√øÓ¬1 ¬ı±À¬ı ø˚˝√√Àfl¡ ¬Û±˚˛ Ó¬±Àfl¡ ‡±À˘ ’±Ú ’¬Ûfl¡±11 ˘·ÀÓ¬ Œ˜À› ¸˜¸…± fl¡ø1¬ıº ˚±1 Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛± õ∂ˆ¬±ª ¬Ûø1¬ı ’±“Í≈¬1 ›¬Û1Ó¬º Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ’“±Í≈¬ÀȬ± ’˘¬Û ø¬ı¯∏±À˘ ’±ø˜ õ∂±À˚˛ ’±›fl¡±Ì fl¡À1“±º ø¬ÛÀÂ√ ¤ÀÚ fl¡1± ά◊ø‰¬Ó¬ Ú˝√√˚˛º ’“±Í≈¬1 ø¬ı¯∏fl¡ Œfl¡øÓ¬˚˛±› ’ªÀ˝√√˘± Úfl¡ø1¬ıº ¬Û±˝√√±11 ›¬Û11 ¬Û1± ¬ı± ’¸˜±Ú ͬ±˝◊√Ó¬ Œ√Ã1± ¬ı± Œ‡±Ê√ fl¡Ï¬ˇ±ÀȬ± ’±À¬Û±Ú±1 ¬ı±À¬ı ’¬Ûfl¡±1œº ¬Û1±¬Ûé¬Ó¬ ¤˝◊√ fl¡±˜ ¤1±˝◊√ ‰¬˘fl¡º ø˚˜±Ú ¬Û±ø1 ’“±Í≈¬ ≈√Ȭ± Œ˜ø˘ ’±1±˜Ó¬ ¬ıø˝√√¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡1fl¡º ’“±Í≈¬1 ›¬Û1Ó¬ ¬Û±Ó¬˘ ˜±ø˘‰¬ ¬ı1 ά◊¬Ûfl¡±1œº ˜±ø˘À‰¬ ˝√√±Î¬ˇ Ȭ±Ú fl¡À1º ˜±ø˘À‰¬ ŒÓ¬Ê√ ‰¬˘±‰¬˘ ‡1Ó¬fl¡œ˚˛± fl¡À1 ’±1n∏ Ê√ͬ1 ˝√√í¬ı Œ‡±Ê√± ˜±—¸À¬Û˙œfl¡ Œfl¡±˜˘ fl¡ø1 1±À‡º ›¬Û1˜≈ª±Õfl¡ Œ˙±ª±ÀȬ± ’“±Í≈¬1 ¬ı±À¬ı õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ fl¡Ô±º ¤˝◊√ fl¡Ô±Àfl¡˝◊√Ȭ± ˜±øÚ ‰¬±›fl¡À‰¬±Úº ’“±Í≈¬1 ø¬ı¯∏Ó¬ Œfl“¡fl¡±˝◊√ Ô±øfl¡¬ı˘·œ˚˛± ’ª¶ö±1 ¬Û1± Œ1˝√√±˝◊√ ¬Û±¬ı ¬Û±ø1¬ıº

123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234

øÚÀ¬ı√Ú

¤ø√Ú1 ëŒ√˝√˜ í ¬Û‘á¬±Õ˘ Œ˘‡± ø¬¬ı‰¬±ø1 ’±˝3√±Ú Ê√ÀÚ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º Œ˘‡±¸˜”˝√ 300 ˙s1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ˝√√±ª± ¬Î¬◊ø‰¬Ó¬º Œ˘‡± ¬Ûøͬ›ª±1 øͬfl¡Ú± ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ¸•Û±√fl¡, ¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√, 1À˚˛˘ ’1‰¬±Î«¬, Œ¬ı˘Ó¬˘±-¬ıø˙ᬠ¬ÛÔ, ά¬◊ Û-¬ÛÔ-2 [’±À1±˝√√Ì1 ¸˜œ¬ÛÓ¬], &ª±˝√√±È¬œ-

¸Ù ¬ ˘

Ó¬±

n∏

¸≈‡

ø¬ı

 ’Ú≈8˘

Â√±˘ – øflv¡ÚøÊ√—-ŒÈ¬±øÚ—-˜˚˛ù´±1±˝◊√øÊ√— øÚ˚˛ø˜Ó¬ ˜±øÚ ‰¬˘fl¡º Â√±˘Ó¬ Œfl¡øÓ¬˚˛±› ˜˚˛˘± Ê√˜± ˝√√í¬ıÕ˘ øÚø√¬ıº ¬Û±Úœ Œ¬ıøÂ√Õfl¡ ‡±›fl¡º ŒÈ¬±¬ÛøÚ fl¡˜ ˝√√í¬ıÕ˘ øÚø√¬ıº Ó¬»é¬Ì±» Â√±˘1 ά◊8˘Ó¬± ’±øÚ¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ ’ø˜Ó¬± ¤È≈¬fl≈¡1± Œ·±ÀȬ˝◊√ ˜≈‡ÀÓ¬ ‚“˝√fl¡º qfl¡±˝◊√ ·íÀ˘ Ò≈˝◊√ Œ¬Û˘±¬ıº ¤Ê√ ¶ÛȬÂ√ – ¬ı˚˛¸1 ˘À· ˘À· ¬ıUÓ¬1 ˜≈‡ÀÓ¬ ¬Û±Ó¬˘ ˜≈·± ¬ı1Ì1 Ù≈¬È¬ Ù≈¬È¬ ¬ÛÀ1º ¬ıUÓ¬¬Û1 1í√Ó¬ Ô±øfl¡À˘› ¤ÀÚ ¤Ê√ ¶ÛȬÂ√ Œ√‡± ˚±˚˛º ˆ¬±˘ Œfl¡±•Û±Úœ1 Â√±˘ ¬ıvfl¡ Sꜘ ¬ı± Œ˘±‰¬Ú ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1fl¡º fl¡¬Û±˝√√ ¤Àά±‡1 ∆√Ó¬ øÓ¬˚˛±˝◊√ √±· ¬Û1± ͬ±˝◊√ Ó¬ ø√À˘ ≈√¬ı±1Õfl¡ ˘·±›fl¡º ŒÓ¬À˘Ó¬œ˚˛± Â√±˘ – ø¸ÀÊ√±ª± ’íȬÂ√, fl¡Ìœ1 ¬ı·± ’—˙, ŒÚ˜≈1 1¸ ’±1n∏ ŒÔÓ¬±ø˘ Œ˘±ª± ’±À¬Û˘ ¤Àfl¡˘À· ø˜˝√√˘±˝◊√ ˜≈‡Ó¬ ˘·±›fl¡º 15 ø˜øÚȬ1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬Û±ÚœÀ1 Ò≈˝◊√ Œ¬Û˘±›fl¡º 1íÀ√ Œ¬Û±1± Â√±˘ – 1í√1 Ó¬±¬ÛÓ¬ õ∂±À˚˛ ·±1 Â√±˘ fl¡í˘± ¬ÛÀ1º ŒÓ¬ÀÚÀé¬SÓ¬ ’±˘≈ ¬ı± øÓ˚˛“˝√ 1 1¸ ˘·±›fl¡º 15 ø˜øÚȬ1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ͬ±G± ¬Û±ÚœÀ1 ˜≈‡‡Ú Ò≈˝◊√ Œ¬Û˘±›fl¡º Œ˝√√±ª±˝◊√Ȭ Œ˝√√άÂ√ – fl¡Ú«Ùv¬±ª±1 ¬Û±ÚœÓ¬ &ø˘ Ó¬±1 ˘·Ó¬ Œfl¡˝◊√ÀȬ±¬Û±˘˜±Ú øˆ¬ÀÚ·±1 ø˜˝√√˘±˝◊√ Œ˝√√±ª±˝◊√ Ȭ Œ˝√√άÂ√À¬ı±1Ó¬ ˘·±›fl¡º ’±Ò± ‚∞I◊±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ fl≈¡U˜œ˚˛± ¬Û±ÚœÓ¬ Œfl¡±˜˘ fl¡±À¬Û±1 ¤‡Ú øÓ¬˚˛±˝◊√ Ó¬±À1 Œ˜±˝√√±ø1 Œ¬Û˘±›fl¡º Œ¬ıvfl¡ Œ˝√√άÂ√ – ÒøÚ˚˛± ¬Û±Ó¬1 1¸ ’±1n∏ ˝√√±˘øÒ&ø1 ø˜˝√√˘±˝◊√ õ∂øÓ¬ 1±øÓ¬ ˘·±›fl¡º ¬Û≈ª± ˜≈‡ Ò≈˝◊√ ˜˚˛ù´±1±˝◊√ Ê√±1 ˘·±›fl¡º ¤¸5±˝√√ÀÓ¬ Œ¬ıvfl¡ Œ˝√√άÂ√ ˆ¬±À˘ø‡øÚ fl¡ø˜¬ıº ‰¬fl≈¡1 ‰¬±ø1›Ù¬±À˘ ¸”Ñ Œ1‡± [flv¡íÊ√ ø٬Ȭ] – ˝◊√ ¬ı±Ò«fl¡…1 õ∂Ô˜ ˘é¬Ìº øÚÀӬà 1±øÓ¬ q¬ıÕ˘

˘øÒ ˜”˘Ó¬ – ˜‰¬˘± Ê√±Ó¬œ˚˛ ˙¸…º ˜±øȬ1 Ó¬˘Ó¬ Œ˝√√±ª± ˘±·øÓ¬˚˛±˘ fi¯∏øÒ &ÀÌÀ1 ¬Û≈©Ü ˝√√±˘øÒº qfl¡±Ú ∆Ê√øªfl¡ ¸±1˚≈Mê√ ˜±øȬӬ ˝√√±˘øÒ1 Œ‡øÓ¬ ˆ¬±˘ ˝√√˚˛º ¤˝◊√ø¬ıÒ ˙¸… ˝√√±˘Òœ˚˛± 1„√√1º ¬Û±Ó¬À¬ı±1 ¬ı˝√√˘ ’±1n∏ √œ‚˘º ˝◊√˚˛±1 ¬¬Û±Ó¬1 1— Œ¸Î¬◊Ê√œ˚˛±º ˝√√±˘øÒ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ “√± ¬Û1± ͬ±˝◊√Ó¬ ˆ¬±˘ ˝√√˚˛º ’¸˜1 ¸fl¡À˘± ͬ±˝◊√ÀÓ¬ ˝◊√˚˛±1 Ú±˜ ˝√√±˘øÒ, ˜˝√√±1±©Ü™Ó¬ ˝√√~√, ±øé¬Ì±Ó¬…Ó¬ ˝√√˘√, &Ê√1±È¬Ó¬ ‡˘√1, fl¡Ì«±È¬fl¡Ó¬ ’1ø¸Ú, ˝√√˘ø√, ŒÓ¬˘≈&Ó¬ ¬Û±G¬Û≈, Ù¬1±‰¬œÓ¬ Ê√1√À‰¬±1, ’±1¬ıœÓ¬ ά◊1n∏fl≈¡‰¬ Ú±À˜ Ê√Ú± ˚±˚˛º ˝√√±˘øÒ1 ˝◊√—1±Ê√œ Ú±˜ Turmeric. ˝√√±˘øÒÓ¬ ˙Ó¬fl¡1± 5.8 ˆ¬±· ’±^«Ó¬±, 8.6 ˆ¬±· õ∂øȬÚ, 8.9 ˆ¬±· ‰¬ø¬ı«, 63 ˆ¬±· fl¡±¬ı«˝√±˝◊√ÀEȬ, 6.9 ˆ¬±· ’“±˝√√, 6.8 ˆ¬±· ‡øÚÊ√ ¬Û√±Ô«, 0.2 ˆ¬±· Œfl¡˘øÂ√˚˛±˜, 0.26 ˆ¬±· Ù¬Â√√Ù¬1±Â√, 0.05 ˆ¬±· ’±˝◊√1Ú, 0.01 ˆ¬±· Â√íøά˚˛±˜, 2.5 ˆ¬±· ¬ÛȬ±øÂ√˚˛±˜ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ˝◊√˚˛±1 ά◊¬Ûø1 ¤˙ ¢∂±˜ ˝√√±˘øÒÓ¬ øˆ¬È¬±ø˜Ú ë¤í 175 ’±˝◊√ ˝◊√ ά◊, øˆ¬È¬±ø˜Ú ëø¬ıí 0.09 ø˜ø˘¢∂±˜, 0.19 ø˜ø˘¢∂±˜ øˆ¬È¬±ø˜Ú ëø‰¬í ’±1n∏ 4.8 ø˜ø˘¢∂±˜ øÚ˚˛±ø‰¬Ú Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ŒÓ¬ÀÚÕfl¡ ¤˙ ¢∂±˜ ˝√√±˘øÒÓ¬ 390 Œfl¡À˘±ø1 ¸˜±Ú Œfl¡À˘±ø1 ˜±Ú Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ’±˚˛≈À¬ı« √ ˙±¶a ˜ÀÓ¬, ¸—À鬬ÛÀÓ¬ fl¡í¬ıÕ˘ ·íÀ˘ ˝√√±˘øÒ 1Mê√À˙±Òfl¡, ’Ô«±» ˝◊√ ŒÓ¬Ê√ ¬Ûø1©®±1 fl¡À1º ˝√√±˘øÒÓ¬ fl¡È≈¬ ’±1n∏ øÓ¬Mê√ 1¸ Ô±Àfl¡º ˝◊√ ˚˛±1 ¬ıœ˚« ά◊¯û, ˝◊√ 1n∏é¬, Œ√˝√ 1 ¬ıÌ«fl¡±1fl¡, Œ˙±ÒÚ ’±1n∏ øÓ¬À1±Ó¬±¸fl¡˘1 ’˘—fl¡±1 ¶§1+¬Ûº õ∂±‰¬œÚ fl¡±˘Ó¬ øÓ¬À1±Ó¬±¸fl¡À˘ ˝√√±˘øÒ1 1¸ ·±Ó¬

˝√√±

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 øˆ¬iß ˝√√Ó¬±˙±˝◊√ , ≈√‡12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ≈√«√˙±˝◊√ ’±¬ıø1 1‡±1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ¬ı±À¬ı ’±¬Û≈øÚ ˝√√“±ø˝√√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ’±Úµ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬Û±˝√√ø1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Œ¬Û˘±˝◊ √ À Â√ ŒÚøfl¡∑ ˝√√˚˛ÀÓ¬± ’±¬Û≈øÚ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 øÚÊ√ À fl¡ ¸≈ ‡ œ ’Ú≈ ˆ ¬ª Úfl¡ø1 Œfl¡ª˘ ≈√‡12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Œ¬ı√Ú±Àfl¡ ¸±¬ıøȬ ¬ıø˝√√ ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ’ª¸±√ ¤øÓ¬˚˛±˝◊√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ”√1 fl¡ø1 Œ¬Û˘±›fl¡º fl¡±1Ì, ·Àª¯∏fl¡¸fl¡˘1 Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ¸˜œé¬± ’Ú≈¸ø1 ¸≈‡œ ˜±Ú≈À˝√√ ’øÒfl¡ ¸Ù¬˘Ó¬± ˘±ˆ¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ Ê√œªÚÀȬ±› ¸”‰¬±1n∏1+À¬Û ‰¬˘±˝◊√ øÚ¬ı 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ¬Û±À1º Œfl¡ø˘Ù¬øÚ«˚±˛ ˝◊√ά◊øÚˆ¬±ø«√Ȭœ1 ·Àª¯∏fl¡¸fl¡˘1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

’±1

‚1ÀÓ¬ ’±ÀÂ√ ¸˜±Ò±Ú Œ˚±ª±1 ’±·ÀÓ¬ ˆ¬±˘ Œfl¡±•Û±Úœ1 ’±G±1 ’±˝◊√ SêœÀ˜À1 øÚ˚˛ø˜Ó¬ ˜±ø˘‰¬ fl¡1fl¡º ‰¬fl≈¡1 ¬Û±1 Ù≈¬˘± [¬Û±øÙ¬ ’±˝◊√ Ê√] – ≈√Àά±‡1 fl¡¬Û±˝√ √ Œ‰“¬‰¬± ·±‡œ1Ó¬

øÓ¬˚˛±˝◊√ ‰¬fl≈¡1 ›¬Û1Ó¬ 1±‡fl¡º fl¡¬Û±˝√√Àά±‡1 ·1˜ ∆˝√√ ·íÀ˘ ’±Àfl¡Ã ÚÓ≈¬Ú Œ‰“¬‰¬± ·±‡œ1Ó¬ øÓ¬›ª± fl¡¬Û±˝√√ ˘›fl¡º ¤ÀÚÕfl¡ õ∂øÓ¬ø√ÀÚ 15 ø˜øÚȬ fl¡1fl¡º

˝√√± ˘ øÒ

øfl¡˜±Ú Œ˚ Ú±˜, ˜ ¡± fl ˚ Œ ±Ú ¡˜ øfl

ø1 ≈√Ȭ±1 ›¬Û1ÀÓ¬ ‰¬ø˘ Ô±Àfl¡ ’±˜±1 ∆√ÚøµÚº ˆ¬ø11 fl¡Ô± ¬ı1Õfl¡ ˜ÚÕ˘ Ú±ø˝√√À˘› ’±ø˜ fl¡í¬ı ŒÚ±ª±1±Õfl¡ ˝◊√ ’±˜±1 ¸˜ô¶ ˆ¬±1 ¬ı˝√√Ú fl¡ø1 Ô±Àfl¡º ’±“Í≈¬1 ·Í¬Ú ’øÓ¬ Ê√øȬ˘ ’±1n∏ ˝◊√˚˛±Ó¬ ¸‚Ú±˝◊√ ’±‚±Ó¬õ∂±5 Œ˝√√±ª±1 ¸y±ªÚ± Ô±Àfl¡º ≈√‚«È¬Ú±, Œ‡˘-ŒÒ˜±ø˘1 ά◊¬Ûø1 ¬ı±Ó¬ø¬ı¯∏ ’±ø√ Œ1±·Ó¬ ’±Sê±ôL ˝√√˚˛ ’±“Í≈¬ ≈√Ȭ±º ’“±Í≈¬1 ›¬Û1Ó¬ ’øÓ¬ø1Mê√ Œ˝√√“‰¬± ø√˚˛±1 ¬ı±À¬ı Œ¬ıøÂ√ˆ¬±· Œ˘±fl¡1 ’“±Í≈¬1 ø¬ı¯∏ ˝√√˚˛º ˆ≈¬˘ ¬ÛXøÓ¬Ó¬ ‡1À‡√±Õfl¡ fl¡1± fl¡±À˜ ’“±Í≈¬1 ø¬ı¯∏ fl¡À1º ˝√√ͬ±ÀÓ¬ Œ√Ãø1¬ıÕ˘ ’±1y fl¡ø1À˘ ’“±Í≈¬1 ø¬ı¯∏ ˝√√˚˛º ˜±—¸À¬Û˙œ1 鬘Ӭ±Ó¬Õfl¡ ’øÒfl¡ Œ¬ı±Ê√ ± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

ˆ¬

Â√±˘1 Ú±Ú± ¸˜¸…±

‚“ø˝√√øÂ√˘º ’Ô«±» ˝◊√ ˚˛±1 1— õ∂¸±ÒÚ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1øÂ√˘º ’±˜±1 ø¬ı˚˛±-¸¬ı±˝√√, ø¬ıU, |±X ’±ø√ ¸fl¡À˘±ÀÓ¬ ˝√√±˘øÒ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ø¬ı¬ı±˝√√1 ¸˜˚˛Ó¬ √1±-fl¡˝◊√ Ú±fl¡ ˝√√±˘øÒ ø¬Ûø˝√√ ¸ø1˚˛˝√ ŒÓ¬˘1 ∆¸ÀÓ¬ ø˜˝√√˘±˝◊√ ·±Ó¬ ‚“˝√ ±˝◊√ ¶ß±Ú fl¡À1±ª± øÚ˚˛˜ ’¸˜œ˚˛± ¸˜±Ê√Ó¬ ’±ÀÂ√º Œ√˝√ 1 ά◊8˘Ó¬± ¬Û±¬ı1 ¬ı±À¬ı, Œ√˝√ 1 Ú±Ú± Œ1±·-Œ¬ı˜±1 Ú±˝◊√ øfl¡˚˛± fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√√À1 ¶ß±Ú fl¡À1±ª± ˝√√˚˛º ·1n∏ø¬ıU1 ø√Ú± ·1n∏fl¡ ˝√√±˘øÒÀ1 ·± Ò≈›ª± ˝√√˚˛º ˜±˝√√-˝√√±˘øÒÀ1 ·1n∏fl¡ ·± ŒÒ±ª±À˘ ·1n∏1 ·±1 Œ1±· Ú±˙ ˝√√˚˛ ’±1n∏ Â√±˘1 Œ¬ı˜±1 ŒÚ±À˝√√±ª± ˝√√˚˛º ˜‘Ó¬fl¡1 Œ√˝√fl¡ ˝√√±˘øÒÀ1 qX

fl¡1± ÚœøÓ¬ ø˝√µ √ ¸≈ fl¡À˘ ’Ó¬œÊ√À1 ¬Û1± ˜±øÚ ’±ø˝√√ÀÂ√º

˝√√±˘øÒ1 fi¯∏øÒ &̱&Ì Œfl“¡‰¬± ˝√√±˘øÒ1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˜Ã ø˜˝√√˘±˝◊√ ‡±À˘ Â√±˘1 ˜¸‘ÌÓ¬± ’È≈¬È¬ Ô±Àfl¡º ˜±Ó¬ ˆ¬±ø·À˘ ·1˜ ¬Û±ÚœÓ¬ ˝√√±˘øÒ1 1¸ ø˜˝√√˘±˝◊√ ‡±À˘ ˆ¬±˘ ˝√√˚˛º

˜±Ú≈˝√ Œ˚øÓ¬˚˛± ’øÒfl¡ ’±ÚøµÓ¬ ˝√√˚˛, ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ’±Rø¬ıù´±¸, ˜ÀÚ±¬ı˘ ¬ıϬˇ±1 ˘·ÀÓ¬ ˙øMê√˙±˘œ› ∆˝√√ ά◊Àͬ... ˜ÀÓ¬ ¸≈‡œ ˜±Ú≈À˝√√ fl¡Ô±À¬ı±1 ¬ÛøÊ√øȬˆ¬ ø√˙Ó¬ ’Ú≈Ò±ªÚ fl¡À1 ’±1n∏ ˝◊√˚±˛ 1 Ù¬˘Ó¬ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ÚÓ≈¬Ú ˘é¬…¶ö±ÚÓ¬ ά◊¬ÛڜӬ ˝√√í¬ı1 ¬ı±À¬ı ’øÓ¬ øé¬õ∂Ó¬±À1 fl¡±˜À¬ı±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ˜±Ú≈˝√ Œ˚øÓ¬˚˛± ’øÒfl¡ ’±ÚøµÓ¬ ˝√√˚,˛ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ’±Rø¬ıù´±¸, ˜ÀÚ±¬ı˘ ¬ıϬˇ±1 ˘·ÀÓ¬ ˙øMê√˙±˘œ› ∆˝√√ ά◊Àͬº Œ¬ıøÂ√ ˆ¬±· ˜±Ú≈À˝√˝√◊ ø¬ı˚˛±-¬ı±1n∏, ’øÒfl¡ ά◊¬Û±Ê√Ú« , ¸≈øÚ¬Û≈Ì fl¡±˜-fl¡±Ê√ ’±ø√1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¸≈‡±Ú≈ˆ¬”øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡À1º Œfl¡ª˘ ¸≈À‡˝◊√ ¸Ù¬˘ Ê√œªÚ1 ¬Ûø1‰¬±˚˛fl¡, ¤ÀÚ Ú˝√√˚º˛ ¸Ù¬˘Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡1±1 Œé¬SÓ¬ øÚÊ√ ¬Ûø1˚˛±˘, ¬ıg≈-¬ı±gª ’±ø√À˚˛› ˚ÀÔ©Ü ¸˝√√±˚˛ fl¡À1º

 ˙1œ11

Œfl¡±ÀÚ± ¶ö±ÚÓ¬ ’±‚±Ó¬ ¬Û±À˘ ¬ı± ŒÔÀÓ¬˘± ‡±À˘ Œfl“¡‰¬± ˝√√±˘øÒ ‡≈øµ ’±‚±Ó¬ Œ¬Û±ª± ͬ±˝◊√Ó¬ õ∂À˘¬Û ø√À˘ ø¬ı¯∏ fl¡À˜º õ∂¶⁄±ª¡Z±1Ó¬ Ê√˘±-Œ¬Û±1± fl¡ø1À˘ ≈√˝◊√ -øÓ¬øÚ ‰¬±˜≈‰¬ ˝√√±˘øÒ 1¸1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˜Ã ø˜˘˝√√±˝◊√ ‡±À˘ ’±1±˜ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ‡±˘œ Œ¬ÛȬӬ ≈√˝◊√ -øÓ¬øÚ ‰¬±˜≈‰¬ ˝√√±˘øÒ ‡±À˘ Œ¬Û˘≈ ¬ı± fl¡‘ø˜ Ú±˙ ˝√√˚˛º ‚±˜ø‰¬ ›˘±À˘ Œfl“¡‰¬± ˝√√±˘øÒ ·±Ó¬ ‚“ø˝√√ 1±ø‡ øfl¡Â≈√ ¸˜˚˛ ø¬ÛÂ√Ó¬ Ò≈À˘ ‚±˜ø‰¬ Ú±˝◊√øfl¡˚˛± ˝√√˚˛º ·1n∏-Â√±·˘œ ’±ø√1 ·±Ó¬ Ù“¬±¬ÛÀ1 Òø1À˘ ’Ô¬ı± ŒÚ±˜ ¸ø1À˘ Œfl“¡‰¬± ˝√√±˘øÒ ¸±øÚ¬ı ˘±À·º Ê√øG‰¬ Œ1±·Ó¬ ˝√√±˘øÒ1 1¸ ‡±¬ı ˘±À·º fl¡À˘1± Œ1±·œ1 ¬Û±˝◊√‡±Ú±, ¬ıø˜ ¬ıg ŒÚ±À˝√√±ª± ¬Û˚«ôL Œfl“¡‰¬± ˝√√±˘øÒ1 1¸Ó¬ Œ‰¬øÚ ø˜˝√˘√±˝◊√ ‡±¬ı ˘±À·º ˝√√±¬Û±Úœ Œ1±·Ó¬ ¬Û“±‰¬-Â√˚˛ ‰¬±˜≈‰¬ ˝√√±˘øÒ1 1¸ Œ‰¬øÚ-·±‡œ1 ø˜˝√√˘±˝◊√ ‡±¬ı ˘±À·º ·±Ó¬ ˝√√±˘øÒ1 1¸ ¸±øÚ ¬ÛÔ±1Ó¬ fl¡±˜ fl¡ø1À˘ ŒÊ√±Àfl¡ ÚÒÀ1º ¬ı¸ôL ›˘±À˘ ·±Ó¬ Œfl“¡‰¬± ˝√√±˘øÒ1 1¸ ¸±øÚÀ˘ ·±1 ‡Ê≈√ªøÓ¬ Ú±˝◊√øfl¡˚˛± ˝√√˚˛º ˜”‰«¬± Œ˚±ª± Œ1±·Ó¬ qfl¡±Ú ˝√√±˘øÒ ¬ı± ˝√√±˘øÒ1 ¬Û±Î¬◊ά±1 ¬Û≈ø1 Ó¬±1 ŒÒ“±ª± ø√À˘ ˆ¬±˘ Ù¬˘ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ˝√√±˘øÒ fl¡±˝√√, ‰¬ø«√, ;1, Œ¬Û¬ÛøȬfl¡ ’±˘‰¬±1, ’˙« ’±ø√ Œ1±·Ó¬ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ˝√√±˘øÒ1 Œfl¡k±1 õ∂øÓ¬À1±Òfl¡ 鬘Ӭ± ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ õ∂˜±øÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º

Adin=7 15  
Adin=7 15  
Advertisement