Page 1

4

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 22 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2013, Œ√›¬ı±1

1

‚1‡Ú

‚ 1n ª±

............................................................................................................................................................... 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

¬ı±d ˙±¶a˜ÀÓ¬ ‚1‡Ú1 ·Â√-·Â√øÚ Œfl¡ÀÚ Œ˝√√±ª± Î◊¬ø‰¬Ó¬... Ó¬±1 ›‰¬1Ó¬ øÚ˜ ¬ı± fl¡“ͬ±˘1 ¬Û≈ø˘ ¤È¬± 1n∏˝◊ ø√˚˛fl¡º fl¡±1Ì ¬ı±1œÓ¬ ¬ı·1œ ·Â√ Ôfl¡±ÀȬ± ’qˆ¬º ·øÓ¬Àfl¡ ¤ÀÚ fl¡ø1À˘ ’qˆ¬ Ù¬˘ Ú±˙ ˝√√í¬ıº ¬ı±d ˙±¶aø¬ı√¸fl¡˘1 ˜ÀÓ¬ ¬ı±1œÓ¬ Œ¬ı˘·Â√, ά±ø˘˜ ·Â√ ’±1n∏ ‰¬µÚ ·Â√ Ôfl¡±ÀȬ± ’øÓ¬ qˆ¬º øfl¡c ‚11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¬ı± ¤Àfl¡¬ı±À1 ›‰¬1Ó¬ Œfl¡fl¡ƒÈ¬±Â√ Ê√±Ó¬œ˚˛ ·Â√ Ú±1±ø‡¬ıº ‚1‡ÚÓ¬

‚1‡Ú1 ·Â√-·Â√øÚÀ˚˛› ¬Ûø(˜ Œfl¡±ÌÓ¬ ¤ÀÊ√±¬Û± ¬ı“±˝√√ ·Â√ Œ1±ªfl¡º ¬Ûø1˚˛±˘ ¤øȬ1 ’±˚˛- Œ¸Î◊¬Ê√œ˚˛± ¤˝◊ ·Â√ÀÊ√±¬Û±˝◊ ¬Ûø1˚˛±˘ÀȬ±Õ˘ Î◊¬ißøÓ¬Ó¬ Œ˚±·±Rfl¡ ¬ı± Œ¸Ãˆ¬±·… ’±ÀÚ ¬ı≈ø˘ ˆ¬¬ı± ˝√√˚˛º Ÿ¬Ì±Rfl¡ õ∂ˆ¬±ª Œ¬Û˘±˚˛º ˚ø√ ‚1Ó¬ ¤øȬ ¬Û≈S ¸ôL±Ú fl¡±˜Ú± fl¡ø1ÀÂ√ ŒÓ¬ÀôL ‚1‡ÚÓ¬ Ôfl¡± ·Â√-·Â√øÚÀ¬ı±À1 ø¸˝√√“Ó¬1 ¶ö±Ú ¬ı±1œ‡ÚÓ¬ Œ¬ıøÂ√Õfl¡ ’±˜·Â√ Œ1±ªfl¡º ‚11 ø˚Àfl¡±ÀÚ± ’Ú≈¸ø1 ¤˝◊ fl¡Ô±1 ˝◊—ø·Ó¬ ø√À˚˛º ‚11 ‰¬±ø1›Ù¬±À˘ ’˘¬Û ...¬ı±d ˙±¶aø¬ı√¸fl¡˘1 ˜ÀÓ¬, ¬ı±1œÓ¬ Œ¬ı˘·Â√, ά±ø˘˜ ·Â√ ’±1n∏ Î◊¬2‰Ó¬±1 ¶ö±˚˛œ ’±1n∏ ’¶ö±˚˛œ ·Â√ 1n∏¬ı ˘±À·º ¬Û”¬ı ’±1n∏ √øé¬Ì ‰¬µÚ ·Â√ Ôfl¡±ÀȬ± ’øÓ¬ qˆ¬º øfl¡c ‚11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¬ı± ø√˙1 ¸—À˚±·¶ö˘ÀÓ¬± ά±„√√1 ¤Àfl¡¬ı±À1 ›‰¬1Ó¬ Œfl¡fl¡ƒÈ¬±Â√ Ê√±Ó¬œ˚˛ ·Â√ Ú±1±ø‡¬ıº ‚1‡ÚÓ¬ ¬Û±Ó¬1 ·Â√ 1n∏ªfl¡º Ù≈¬˘øÚ‡Ú1 √øé¬Ì-¬Û”¬ı Œfl¡±ÌÓ¬ ˚ÀÔ©Ü ·Â√ ’øÓ¬ fl¡À˜› ≈√ÀÊ√±¬Û± Ó≈¬˘¸œ ·Â√ 1±‡fl¡º Ó≈¬˘¸œÀ˚˛ ø√Ú ’±1n∏ Œ1±ªfl¡º fl¡±1Ì ¤˝◊ 1±øÓ¬ ≈√À˚˛± ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’ø'ÀÊ√Ú Œfl¡±ÌÀȬ± ∆˝√√ÀÂ√ ¬Ûø1˚˛±˘øȬ1 ¸˜‘øX1 ¤ø1 ø√À˚˛ ’±1n∏ fl¡±¬ı«Ú-ά±˝◊Œfl¡±Ìº ·øÓ¬Àfl¡ ¤˝◊ ’'±˝◊ά ¢∂˝√√Ì fl¡À1º... Œfl¡±Ì1 ·Â√˘øÓ¬fl¡±À¬ı±11 ø˚˜±ÀÚ˝◊ ¬ı‘øX ˝√√˚˛ ø√˙ÀÓ¬˝◊ øÚø(ôL˜ÀÚ ’øÓ¬ fl¡À˜› ≈√ÀÊ√±¬Û± Ó≈¬˘¸œ ·Â√ 1±‡fl¡º Ó≈¬˘¸œÀ˚˛ ø¸˜±ÀÚ˝◊ ·‘˝√¶ö1 fl≈¡“ø˝√√˚˛±1, øÚ˜, ’À˙±fl¡, ø√Ú ’±1n∏ 1±øÓ¬ ≈√À˚˛± ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’ø'ÀÊ√Ú ¤ø1 ø√À˚˛ ÒÚ-¸•ÛøM√√ ¬ı‘øX ’¬Û1±øÊ√Ó¬±, ’±˜ Ú±ø1fl¡˘ ’±1n∏ fl¡±¬ı«Ú-ά±˝◊-’'±˝◊ά ¢∂˝√Ì fl¡À1º ‚11 ˝√√˚˛º ¤˝◊ ͬ±˝◊Ó¬ ˜±øÚ ’±ø√ ·Â√ 1n∏¬ı ¬Û±À1º øˆ¬Ó¬1Ó¬ ŒÔ±ª± Ù≈¬˘1 Œé¬SÀÓ¬± 1„√√±, ¬ı·±, Œõ≠À∞Ȭ± 1n∏¬ı ¬Û±À1º ’±À¬Û±Ú±1 ‚11 ¬ı±1œ‡ÚÓ¬ ˝√√±˘Ò√œ˚˛± ’±1n∏ &˘¬Ûœ˚˛± 1„√√1 Ù≈¬˘ ¬ı± ŒÓ¬ÀÚ Ù¬≈˘1 Ù≈¬˘øÚ1 √øé¬Ì˚ø√ ¬ı·1œ ·Â√ ’±ÀÂ√ ŒÓ¬ÀôL ·Â√ Ô›fl¡º

ª±È¬±1 ø˝√√Ȭ±1 ’±øÊ√fl¡±ø˘ ·“±›-‰¬˝√√1 ¸fl¡À˘±ÀÓ¬ ¬ı…ª˝√√±1 Œ˝√√±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º ͬ±G±1 ø√ÚÓ¬ ·± ŒÒ±ª± ¬Û±Úœ ·1˜ fl¡ø1¬ıÕ˘ ˝◊ ¤È¬± ‡≈À¬ı˝◊ Î◊¬¬Û˚≈Mê ¸“Ê√≈ø˘º ª±È¬±1 ø˝√√Ȭ±1 ¬ı± ˝◊˜±‰¬«Ú 1ά√Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏ Œfl¡±ÀÚ± Ê√øȬ˘ õ∂˚≈øMê Ú±Ô±Àfl¡, Ó¬±Ó¬ ¤È¬± ¸±Ò±1Ì ∆¬ı≈√…øÓ¬fl¡ fl≈¡Gø˘ Ô±Àfl¡º ˝◊˜±‰¬«Ú 1ά√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ŒÓ¬ÀÚ˝◊ Î◊¬Ê√≈º ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¸±Ò±1Ì ˜±Ú≈À˝√√˝◊ Ó¬±fl¡ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º Ó¬Ô±ø¬Û Ó¬±1 ¬ı…ª˝√√±11 ¸˜˚˛Ó¬ ≈√˝◊-¤È¬± ¸1n∏ ø√˙ ˜Ú fl¡ø1À˘ √œ‚«ø√Úœ˚˛± ¸≈Ù¬˘ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ˝◊˜±‰¬«Ú ø˝√√Ȭ±1 Œfl¡øÓ¬˚˛±›

ª±È¬±1 ø˝√ √ È ¬±1 ¬ı± ˝◊ ˜ ±‰¬« Ú 1ά√ 1 ¸øͬfl¡ ¬ı…ª˝√ √ ± 1...

Ú±ø1fl¡˘1 ·±‡œ11 ∆¸ÀÓ¬ ø˜Â√ ± ˜±Â √1 Ó¬1fl¡±1œ ά◊¬Ûfl¡1Ì 1n∏fl¡± Ú±ø1fl¡˘ 2 fl¡±¬Û ¬Û±Úœ 1˚2 fl¡±¬Û ’±√± 5 ¢∂±˜ ø˜Í¬±ÀÓ¬˘ ŒÊ√±‡˜ÀÓ¬ fl¡±øȬ Œ˘±ª± ø¬Û“˚˛±Ê√ 150 ¢∂±˜ ˝√√±˘øÒ ŒÊ√±‡˜ÀÓ¬ Ê√˘fl¡œ˚˛± &øάˇ 1 ‰¬±˜≈‰¬ ·1˜ ˜‰¬√˘± 1˚2 ‰¬±˜≈‰¬ fl¡±ù¨œ1œ Ê√˘fl¡œ˚˛± &øάˇ 1˚2 ‰¬±˜≈‰ ø˜Â√±˜±Â√ 750 ¢∂±˜ øÚ˜‡ ŒÊ√±‡˜ÀÓ¬ Œ‰¬øÚ 1˚2 ‰¬±˜≈‰

‚1‡Ú1 Î◊¬M√√1Ó¬ øά˜1n∏ ·Â√ ’±1n∏ ·˜ 1±˝◊˜± Œ¬ı ¬Û”À¬ı ’“±˝√√Ó¬ ·Â√ Ú≈1n∏¬ıº ‚11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œfl¡øÓ¬˚˛±› Œ¸±Ì±˘œ 1„√√1 Ù≈¬˘ Ú±1±ø‡¬ıº1¬ı1 ·Â√1 √À1 ’±Í¬± Ê√±Ó¬œ˚˛ ·Â√ ’qˆ¬ Ù¬˘1 õ∂Ó¬œfl¡º ˝◊˚˛±fl¡ Œfl¡øÓ¬˚˛±› ‚11 ›‰¬À1-¬Û“±Ê√À1 1n∏¬ı Ú±˘±À·º Œfl¡øÓ¬˚˛±› ù¨˙±Ú, fl¡¬ı1¶ö±Ú ’±ø√1 ¬Û1± ·Â√-˘Ó¬± ’±øÚ ‚11 Œ‰¬Ã˝√√√Ó¬ 1n∏¬ı Ú±˘±À·º ¬ı±d ˙±¶a1 ˜ÀÓ¬ ø˚ÀȬ± ·øÓ¬Ó¬ ·Â√ÀÊ√±¬Û± ¬ı±øϬˇ¬ı, ‚1‡ÚÓ¬ ŒÓ¬ÀÚ√À1 ¸—‚±ÀÓ¬± ¬ı±øϬˇ¬ıÕ˘ Òø1¬ıº ¬

Ú±ø1fl¡˘ø‡øÚ ·1˜ ¬Û±ÚœÓ¬ øÓ¬˚˛±˝◊ ˜‡˜˘ fl¡±À¬Û±À1À1 Œ‰¬øfl¡ ·±‡œ1ø‡øÚ Î¬±Í¬Õfl¡ Î◊¬ø˘˚˛±˝◊ ˘›fl¡º ’±√± fl¡±øȬ ˘›fl¡º fl≈¡fl¡±1Ó¬ ŒÓ¬˘ ·1˜ fl¡ø1 ¬Û±Ó¬˘Õfl¡ fl¡±øȬ ŒÔ±ª± ø¬Û“˚˛±Ê√ø‡øÚ 1„√√‰≈¬ª± Œ˝√√±ª±Õfl¡ ˆ¬±Ê√fl¡º ¤øÓ¬˚˛± ’±√± ¬ıȬ±, Ê√˘fl¡œ˚˛± &øάˇ, ·1˜ ˜‰¬√˘±1 &øάˇ ø˜˝√√˘±˝◊ ’˘¬Û ˆ¬±øÊ√ ø˜Â√±˜±Â√ø‡øÚ ø√ ’˘¬Û ¸˜˚˛ ˆ¬±øÊ√ Ú±ø1fl¡˘1 ·±‡œ1, Œ‰¬øÚ, øÚ˜‡ ø√ ˆ¬±˘Õfl¡ ˘1±›fl¡º ¤øÓ¬˚˛± fl≈¡fl¡±1ÀȬ± ¬ıg fl¡ø1 øÓ¬øÚ ø˜øÚȬ ¸˜˚˛ Ô›fl¡º fl≈¡fl¡±1ÀȬ± Ê√≈˝◊1 ¬Û1± Ú˜±˝◊ ͬ±G± ˝íÀ˘ ·1À˜ ·1À˜ ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡1fl¡º

ˆ¬±˘ Sꜘ ¤fl¡ Œfl¡øÊ√ ’±À¬Û˘ ’±Ò± Œfl¡øÊ√, fl¡í˘±-¬ı·± ’±„≈√1 250 ¢∂±˜, Œ¬ı√±Ú± ¤È¬±, fl¡˘ 6 Ȭ±, ’±˜ ≈√Ȭ±, Œ‰¬√1œ ¤À¬ÛÀfl¡È¬º

 øά√ ˙‰¬œÚ

’±À¬Û˘, fl¡˘ ’±1n∏ ’±˜Àfl¡˝◊Ȭ± ¸1n∏ ¸1n∏ È≈¬fl≈¡1± fl¡ø1 ¤È¬± ¬Û±SÓ¬ ˘›fl¡º ¤øÓ¬˚˛± ¤È¬± ’±˝◊Ú±1 ¬ı± fl¡“±‰¬1 ¬Û±SÓ¬ Sꜘø‡øÚ ŒÙ¬øȬ ∆˘ Ó¬±1 ˘·Ó¬ fl≈¡øȬ Œ˘±ª± Ù¬˘ø‡øÚ ø˜˝√√˘±˝◊ ˘í¬ıº Ó¬±1 ˘·ÀÓ¬ ’±„≈√1ø‡øÚ› ø√¬ıº Œ¬ı√±Ú±1 &øȬø¬ı˘±fl¡ Î◊¬ø˘˚˛±˝◊ ∆˘ ’±È¬±˝◊ø‡øÚ Ù¬˘ ˆ¬±˘√À1 ø˜˝√√˘±¬ıº ¤øÓ¬˚˛±

’±‡˘1

12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234

Ê√≈ øÓ¬

õ∂̱˘œ

ÙË≈¬ ˝◊ ȃ¬ Â√ ‰¬±˘±Î¬

¬Û≈øά„√√1 ¬ı±øȬӬ ‰¬±˘±Î¬ø‡øÚ ø√ ›¬Û1Ó¬ Œ‰¬1œÀ1 ¸Ê√√±˝◊ ø√˚˛fl¡º ˝◊2Â√± fl¡ø1À˘ ˝◊˘±ø‰¬› Â√øȬ˚˛±˝◊ ø√¬ı ¬Û±À1º

fl≈¡µ≈ø˘ ·Â√1 fi¯∏øÒ &Ì ˘

Ó¬±Ê√±Ó¬œ˚˛ Î◊¬øæ√√ fl≈¡µ≈ø˘1 ¬Û±Ó¬1 1¸ ¬ıU˜”S Œ1±·œ1 ¬ı±À¬ı ’øÓ¬ Î◊¬¬Ûfl¡±1œº øÊ√ˆ¬±1 ‚± qÀfl¡±›ª±1 ˘·ÀÓ¬ Ê√œª-Ê√cÀª fl¡±˜≈ø1À˘› ˝◊˚±˛ 1 ¬Û±Ó¬1 1¸ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1À˘ qˆ¬ Ù¬˘ ¬Û±¬ı

ˆ¬±Ó¬ Ó¬ Ôfl¡±

¬Û≈ø©Üfl¡±1fl¡ Î◊¬¬Û±√±Ú¸˜”˝√

˜±ù´1n∏˜1 ∆¸ÀÓ¬ ø‰¬Àfl¡Ú

 ˆ¬±Ó¬ 1±Àg“±ÀÓ¬ ˚ø√ Œ¬ıøÂ√Õfl¡ ø¸øÊ√ ˚±˚˛ ŒÓ¬ÀôL ’˘¬Û ͬ±G± ¬Û±Úœ ø√ ˆ¬±Ó¬ø‡øÚ fl¡±øϬˇ Œ¬Û˘±›fl¡ ’Ô¬ı± ŒÚ˜≈1 1¸ Â√øȬ˚˛±˝◊ ø√ ¬ı˝√√˘ ˜≈‡1 ¬ı±‰¬ÚÓ¬ ¬Û±Ó¬˘±˝◊ 1±‡fl¡º ˆ¬±Ó¬ø‡øÚ Á¬1ƒÁ¬1œ˚˛± ˝√√í¬ıº √±˝◊√˘ø‡øÚ ˆ¬±˘Õfl¡ 1í√Ó¬ qfl≈¡ª±˝◊√ ∆˘ Œ·±ÀȬ˝◊√ √±˝◊√˘ø‡øÚÓ¬ ’˘¬Û Œfl¡©Ü1 ’˝◊√˘ ¸±øÚ ¬ıÓ¬±˝√√ Œ¸±˜±¬ı ŒÚ±ª±1± øȬÚÓ¬ ˆ¬1±˝◊√ ÔíÀ˘ fl¡À˜› ¤¬ıÂ√1Õ˘ ˆ¬±À˘ Ô±øfl¡¬ıº ø¬ı¶≈®È¬1 ŒÈ¬˜±Ó¬ ¤‰¬±˜≈‰¬ Œ‰¬øÚ ¬ı± ¬ıvøȬ— Œ¬Û¬Û±1 ∆Ô Ï¬±fl¡øÚ‡Ú ˆ¬±˘√À1 ˘·±˝◊√ 1±ø‡À˘ ø¬ı¶≈®È¬ Œ¸À˜øfl¡ Ú±˚±˚˛º ·±‡œ1 ·1˜ fl¡À1“±ÀÓ¬ Ù¬±øȬ Œ˚±ª±1 ˆ¬˚˛ Ô±øfl¡À˘ ’fl¡Ì˜±Ú Œ‡±ª± ‰¬íά± ø√ Î◊¬Ó¬˘±˝◊ Œ¬Û˘±¬ıº fl¡±‰¬fl¡˘1 ¬ı±fl¡ø˘ &‰¬±˝◊ ŒÚ˜≈1 1¸ ¸±øÚ ÔíÀ˘ fl¡í˘± ∆˝√√ Ú±˚±˚˛º fl¡±‰¬fl¡˘, fl¡˘øά˘ ’±ø√ fl¡±ÀȬ“±ÀÓ¬ ˘·± √±· ŒÚ˜≈ ¤È≈¬fl≈¡1±À1 ‚“ø˝√√ Ú±˝◊øfl¡˚˛± fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º Ú±ø1fl¡˘ ˚ø√ ¸˜±ÀÚ ≈√ˆ¬±·Ó¬ ˆ¬±ø„√√¬ı ø¬ı‰¬±À1, ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ˆ¬„√√±1 ’±·ÀÓ¬ øfl¡Â≈√¸˜˚˛ ¬Û±ÚœÓ¬ Î≈¬¬ı±˝◊ 1±ø‡¬ıº Ê√˘fl¡œ˚˛± ˆ¬±ÀÊ√“±ÀÓ¬ øˆ¬ÀÚ·±1Ó¬ øÓ¬˚˛±˝◊ ˆ¬±øÊ√¬ı ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ŒÓ¬˘ ¬Ù¬≈øȬ ·±Õ˘ øÂ√øȬøfl¡ ’˝√√±1 ˆ¬˚˛ Ú±Ô±Àfl¡º

ˆ¬±1Ó¬œ Œ√ªœ1

õ∂̱˘œ

ά◊¬Ûfl¡1Ì

¬Û±Úœ ’ø¬ı˝√√ÀÚ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı Ú±˘±À·º ¬Û±Úœ ’ø¬ı˝√√ÀÚ Ó¬±fl¡ ‰¬±ø˘Ó¬ fl¡ø1À˘ ˝◊ Œ¸±Úfl¡±À˘ Ú©Ü Œ˝√√±ª±1 ¸y±ªÚ± Ô±Àfl¡º Œ¸˝◊fl¡±1ÀÌ ˝◊˜±‰¬«Ú 1ά√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡À1“±ÀÓ¬ Ó¬±fl¡ ¸øͬfl¡ ¬Û±Úœ1 ¸íÀÓ¬À˝√√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ˘±À·º ’±Àfl¡Ã Œ˚øÓ¬˚˛± ˝◊˜±‰¬«Ú 1ά√ ¬Û±ÚœÓ¬ Î≈¬¬ı±˝◊ ø√˚˛± ˝√√˚˛ Ó¬±fl¡ ¤Àfl¡¬ı±À1 ¬Û±Úœ1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Î≈¬¬ı±˝◊ ø√¬ı Ú±˘±À·, øfl¡˜±ÚÕ˘ ¬Û±Úœ1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Î≈¬¬ı±˝◊ ø√¬ı Ó¬±1 ¤È¬± øÚø√«©Ü ˜±fl¡« Ô±Àfl¡, ˚ø√ Œ¸˝◊ ˜±fl¡«1 Ó¬˘Õ˘ Ó¬±fl¡ Î≈¬¬ı±˝◊ ø√˚˛± ˝√√˚˛ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ∆¬ı≈√…øÓ¬fl¡ ù´È¬« ‰¬±øfl¡«È¬ Œ˝√√±ª±1 ¸y±ªÚ± Ô±Àfl¡º ¤˝◊ ∆¬ı≈√…øÓ¬fl¡ ù´È¬« ‰¬±øfl¡«È¬1 Ù¬˘Ó¬ ˝◊˜±‰¬«Ú 1ά√ Œ¬ı˚˛± Œ˝√√±ª±1 ¸y±ªÚ± Ô±Àfl¡ ’±1n∏ ˜±Ú≈À˝√√± Ó¬±Ó¬ ≈√‚«È¬Ú±Ó¬ ¬ÛøÓ¬Ó¬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º õ≠±ø©Üfl¡1 ¬ı±øåȬӬ ˝◊˜±‰¬«Ú 1ά√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1À˘ Œfl¡øÓ¬˚˛±› Ó¬±fl¡ ¬ı±øåȬ√√1 Œ¬ı1Ó¬ ˘±ø· Ô±øfl¡¬ı ø√¬ı Ú±˘±À·º õ≠±ø©Üfl¡1 Œ¬ı1Ó¬ ˘±ø· Ô±øfl¡À˘ õ≠±ø©Üfl¡1 Œ¬ı1 ·ø˘ Ú©Ü ∆˝√√ Œ˚±ª±1 ¸y±ªÚ± Ô±Àfl¡√º ˝◊˜±‰¬«Ú ø˝√√Ȭ±1 Œ˚øÓ¬˚˛± ¬ıg fl¡1± ˝√√˚˛ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± Ó¬±fl¡ Ó¬»é¬Ì±»¬ ¬Û±Úœ1 ¬Û1± ¬ı±ø˝√√1 fl¡ø1 ’±øÚ¬ı Ú±˘±À·, øfl¡Â≈√ ¸˜˚˛ ·1˜ ¬Û±Úœ1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ Ó¬±fl¡ ͬ±G± ˝√√í¬ı ø√¬ı ˘±À·, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ˝◊ √œ‚« ¸˜˚˛1 fl¡±1ÀÌ ˆ¬±À˘ Ô±Àfl¡º ¬Û±ÚœÓ¬ ¸‚Ú±˝◊ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1 Ôfl¡±1 Ù¬˘Ó¬ ˝◊˜±‰¬«Ú ø˝√√Ȭ±11 ‰¬±ø1›Ù¬±À˘ ¤È¬± ‰¬±˜øÚ1 ¸‘ø©Ü Ê√˘œ˚˛ ¬ı±©Û - 12 ¢∂±˜ ˝√√í¬ı ¬Û±À1, ¤˝◊ Œ¶®ø˘— ¬ı± õ∂íøÈ¬Ú - 8 ¢∂±˜ ά±Í¬ ‰¬±˜øÚ1 Ù¬˘Ó¬ ˝◊˜±‰¬«Ú ‰¬ø¬ı« - 1.5 ¢∂±˜ 1ά1 ¡Z±1± ¬Û±Úœ ·1˜ fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ¬ıøÂ√ ¸˜˚˛1 ’±“˝√ - 0.5 ¢∂±˜ õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√˚˛º ά±Í¬ ‰¬±˜øÚÀ˚˛ Œfl¡˘ø‰¬√˚˛±˜ - 10 ø˜ø˘¢∂±˜ ¬Û±Úœ ’±1n∏ ˝◊˜±‰¬«Ú 1ά√1 ’±˝◊ 1 Ì 2 ø˜ø˘¢∂±˜ ˜±Ê√Ó¬ Ó¬±¬Û ¬Ûø1¬ı˝Ì1 ˙øMê - 350 Œfl¡˘ø1 Œé¬SÓ¬ Œ1±Òfl¡1 ¸‘ø©Ü fl¡À1º ‰¬±˜øÚ ’±“Ó¬1±˝◊ øÚø√˚˛±Õfl¡ øˆ¬È¬±ø˜Ú ˝◊˜±‰¬«Ú 1ά ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1 - 0.05 ø˜ø˘¢∂±˜ ø¬ı2 Ô±øfl¡À˘ ˝◊ ¬Û±Úœ ·1˜ - 0.04 ø˜ø˘¢∂±˜ ø¬ı3 fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ¬ıøÂ√ ¸˜˚˛ ˘˚˛ ’±1n∏ Œ¸˝◊fl¡±1ÀÌ ø¬ı≈√…Ó¬1 ‡1‰¬√ ‰¬±Î◊¬˘ø¬ıÀ˙À¯∏ fl¡˜ ¬Ûø1˜±ÀÌ ë¤í Œ¬ıøÂ√ ˝√√˚˛º Œ¸˝◊¬ı±À¬ı ¸˜À˚˛ øˆ¬È¬±ø˜ÀÚ± Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ˆ¬±Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√ ¸˜À˚˛ ˝◊˜±‰¬«Ú 1ά√1 ‰¬±˜øÚ fl¡±¬ı«í˝√√±˝◊ÀEȬ1 ¬Û˚«±5 Î◊¬»¸º ‰¬±Ù¬± fl¡ø1¬ı ˘±À·º 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ¤fl¡ ‰¬±˜≈‰¬ Ú˝√√1n∏ ¬ıȬ± ¤fl¡ ‰¬±˜≈‰¬ øˆ¬ÀÚ·±1 Î◊¬¬Ûfl¡1Ì – 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ¤fl¡ ‰¬±˜≈‰¬ ’±√± ¬ıȬ± ŒÎ¬√1 ‰¬±˜≈‰¬ Ê√±˘≈fl¡1 200 ¢∂ ± ˜ ø‰¬Àfl¡Ú1 È≈ ¬ fl≈ ¡ 1± 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 &øάˇ 100 ¢∂±˜ fl≈¡È¬± ˜±ù´1n∏˜ ≈√˝◊√ ‰¬±˜≈‰¬ ŒÓ¬˘ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ≈√˝◊√ ‰¬±˜≈‰¬ fl¡Ú«Ùv¬í1 ¤fl¡ ‰¬±˜≈‰¬ Â√˚˛± ‰¬‰¬ 100 ¢∂±˜ Œ·±˜Ò±Ú 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ¤ø‰¬fl≈¡È¬ ’±øÊ√Ú±í˜íȬí 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 øÚ˜‡ ’±µ±Ê√˜ÀÓ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 õ∂̱˘œ – ¤È¬± ¬Û±SÓ¬ ŒÓ¬˘, ’±√± ¬ıȬ±, Ú˝√√1n∏ ¬ıȬ± ’±1n∏ ø‰¬Àfl¡Ú ø˜˝√√˘±˝◊√ ˆ¬±Ê√fl¡º 10 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ø˜øÚȬ˜±Ú1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜±ù´1n∏˜, Œ·±˜Ò±Ú ’±1n∏ fl¡Ú«Ùv¬í11 ¬ı±ø˝√√À1 ¬ı±fl¡œ ¸fl¡À˘± ά◊¬Ûfl¡1Ì 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ø‰¬Àfl¡Úø‡øÚÓ¬ ø√ ø˜˝√√˘±˝◊√ ˘í¬ı ’±1n∏ ’±Ò±fl¡±¬Û ¬Û±Úœ ø√¬ıº ¤øÓ¬˚˛± Ϭ±fl¡øÚ ø√ ø‰¬Àfl¡Úø‡øÚ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ø¸Ê√ ± ¬ıº ø‰¬Àfl¡Ú ø¸øÊ√À˘ ˜±ù´1n∏˜ ’±1n∏ Œ·±˜Ò±Úø‡øÚ Ó¬±ÀÓ¬ ø√¬ıº ’fl¡Ì˜±Ú ¬Û±ÚœÓ¬ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 fl¡Ú«Ùv¬í1ø‡øÚ &ø˘ ø‰¬Àfl¡ÚÓ¬ ø˜˝√√˘±¬ıº 2 ø˜øÚȬ ¸˜˚˛ 1±ø‡ ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡1fl¡º 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

√± ˝ √ ø

¬Û±ø1º Â√±˘1 ‡Ê√ª≈ øÓ¬ ˝√√íÀ˘ Œfl¡“‰¬± ¬Û±Ó¬ ‡≈øµ ˘·±˝◊ Ôí¬ı ˘±À·º Œ¬ÛȬ‰¬˘± Œ1±·1 ¬ı±À¬ı› Î◊¬¬Ûfl¡±1œ fl≈¡µ≈ø˘º ¬ıË—fl¡±˝◊øȬÂ√¬ Œ1±· Ú±˙ fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı fl≈¡µ≈ø˘1 ˘Ó¬± ‡≈øµ Ó¬±1 1¸ ‡±¬ı ˘±À·º

˜±˝◊SêíÀªˆ¬ ’íÀˆ¬Ú Sê˚˛ fl¡1±1 ¬Û”À¬ı« ˜Ú fl¡ø1¬ı ˝◊SêíÀªˆ¬ ¤È¬± Sê˚˛ fl¡1±1 ’±·ÀÓ¬ ’±¬Û≈øÚ ˜± ¤¬ı±1 ˆ¬±ø¬ı ˘›fl¡ Œ˚ ’±À¬Û±Ú±fl¡ ˜±˝◊SêíÀªˆ¬ ’íÀˆ¬Ú ¤È¬± øfl¡˚˛ õ∂À˚˛±Ê√Ú∑ Œfl¡ª˘ ‡±√… ¸±˜¢∂œ ·1˜ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı˝◊ õ∂À˚˛±Ê√Ú ŒÚ fl≈¡øfl¡—, Œ¬ıøfl¡—, øάÙˬ±ø©Ü„√1 ¬ı±À¬ı› õ∂À˚˛±Ê√Ú∑ ’±¬Û≈øÚ ˚ø√ Œfl¡ª˘ ‡±√… ·1˜ fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı ˜±˝◊SêíÀªˆ¬ øfl¡ÀÚ ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ¤È¬± ¸1n∏

˜Àά˘1 ˜±˝◊SêíÀªˆ¬ ˘›fl¡º ˚ø√ ’±¬Û≈øÚ ¸√±À˚˛˝◊ ‡±√… 1±øg¬ıÕ˘ ø¬ı‰¬±À1 ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ’±¬Û≈øÚ ¬Û˚«±5 øÙ¬‰¬±Â√¬« Ôfl¡± fl¡ÚƒÀˆ¬fl¡ù´Ú ¬ı± ø¢∂˘ ’íÀˆ¬Ú Sê˚˛ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ˝◊˚˛±1 ¬ı±À¬ı ’±¬Û≈øÚ ø˜øά˚˛±˜¬ ¬ı± ˘±Ê√« ’íÀˆ¬Ú Sê˚˛ fl¡1fl¡º ’±øÊ√fl¡±ø˘ ˜±˝◊SêíÀªˆ¬Â√ƒ¬ Â√Ȭ«fl¡±È¬ fl¡œÊ√ [’íÈ¬í Œ‰¬øȬ—Â√¬], ˝◊Úάí1 fl¡À∞C±˘Â√, ø1˜íÀˆ¬¬ıƒ˘ Œ1fl¡‰ƒ¬1 √À1 øÙ¬‰¬±ÀÂ√«± Î◊¬¬Û˘tº ˜±˝◊SêíÀªˆ¬ Sê˚˛ fl¡1±1 ¸˜˚˛Ó¬ ˘é¬… fl¡ø1¬ı ˚±ÀÓ¬ Ó¬±Ó¬ ˝◊Úˆ¬±È¬« ŒÈ¬fl¡Úí˘íÊ√œ Ô±Àfl¡º ˝◊˚˛±1 Ù¬˘Ó¬ ’íÀˆ¬ÚÓ¬ ¬Û±ª±1 Â√±õ≠±˝◊ ˆ¬±˘ ˝√√˚˛ ’±1n∏ õ∂dÓ¬ fl¡1± ‡±√…¸˜”˝√ ˆ¬±˘√À1 ø¸ÀÊ√º ’±¬Û≈øÚ ˚ø√

¶§±¶ö…¸ijÓ¬ 1gÚfl¡ ’øÒfl¡ &1n∏Q ø√À˚˛ ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ˝√√±˝◊ ¤G ˜Àά˘ Sê˚˛ fl¡1±ÀȬ± Î◊¬ø‰¬Ó¬ ˝√√í¬ıº fl¡±1Ì ˝◊˚˛±Ó¬ ©Üœ˜ Ù¬±—‰¬ÚÀȬ±› ’ôLˆ¬«≈Mê fl¡1± Ô±Àfl¡º ˘í ˆ¬ÀåȬÊ√1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ ˝√√±˝◊ ˆ¬ÀåȬÊ√ ¸—˚≈Mê ˜±˝◊SêíÀªˆ¬ ’íÀˆ¬ÚÓ¬ ‡±√… Œ¸±Úfl¡±À˘ õ∂dÓ¬ ˝√√˚˛º ¤˝◊¬ı±À¬ı˝◊ ˝√√±˝◊ ˆ¬ÀåȬÊ√ ¸—˚≈Mê ˜±˝◊SêíÀªˆ¬ Sê˚˛ fl¡1±ÀȬ± Î◊¬ø‰¬Ó¬º ˜±˝◊SêíÀªˆ¬ ¤ÀÚfl≈¡ª± ˝√√í¬ı ˘±À· ø˚ÀȬ± ’øÓ¬ ¸˝√√ÀÊ√˝◊ ¬Ûø1©®±1 fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˝˚˛º Œ¸˝◊¬ı±À¬ı ’±¬Û≈øÚ ÚÚƒø©Üfl¡ ˝◊À∞Ȭø1’í11 ’íÀˆ¬Ú Sê˚˛ fl¡ø1¬ıº ˜±˝◊SêíÀªˆ¬1 fl¡íˆ¬±1 ŒCk¬Û±À1∞Ȭ ˝√√í¬ı ˘±À·º ˚±ÀÓ¬ ‡±√… õ∂dÓ¬ ∆˝√√ Ôfl¡±ÀȬ± ’±¬Û≈øÚ ¬ı±ø˝√√11 ¬Û1± Œ√ø‡ Ô±øfl¡¬ı ¬Û±À1º ¬ıUÓ¬ Œ¬ıøÂ√ øÙ¬‰¬±Â√« Ôfl¡±1 ¬ı±À¬ı ˜±˝◊SêíÀªˆ¬ ¬ı…˚˛¬ıU˘ Œ˝√√±ª±1 ¸y±ªÚ± Ô±Àfl¡º Œ¸À˚˛ ’±À¬Û±Ú±fl¡ ø˚˜±Úø‡øÚ øÙ¬‰¬±Â√«1 õ∂À˚˛±Ê√Ú Œ¸˝◊ ’Ú≈¸ø1 Sê˚˛ fl¡1fl¡º ˘·ÀÓ¬ ¤˝◊ fl¡Ô±› ˜Ú fl¡ø1¬ı ˚±ÀÓ¬ ˜±˝◊SêíÀªˆ¬ ’øÓ¬ ¸˝√√ÀÊ√˝◊ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˝√√˚˛º Ú±˝◊‰¬ Ùˬœ ˜±˝◊SêíÀªˆ¬À˝√√ Sê˚˛ fl¡ø1¬ıº

 ‰¬µÚ± ˙˜«±

Adin=4 21  
Adin=4 21  
Advertisement