Page 1

4

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 15 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2013, Œ√›¬ı±1

1

‚1‡Ú

...........................................................................................................................................................

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

...’Ú≈˙±¸Ú ø˙Àfl¡±ª±1 õ∂øSê˚˛± ’˘¬Û Œ˘À˝√√˜œ˚˛± ˝√√í¬ı ¬Û±À1, øfl¡c ˝◊˚˛±1 õ∂ˆ¬±ª ¸ôL±ÚøȬ1 ¸•Û”Ì« Ê√œªÚÓ¬ ¬Ûø1¬ıº ¬øfl¡À˙±1 ¸ôL±Úfl¡ Œ‡±ª±-Œ¬ı±ª±1 ¬ı±À¬ı, ¬ı±ø˝√√1Ó¬ Œ‡ø˘¬ıÕ˘ ¬ı± ¬ıi§≈+1 ∆¸ÀÓ¬ ¸˜˚˛ ’øÓ¬¬ı±ø˝√√Ó¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı› ¸˜˚˛ øÚÒ«±1Ì fl¡ø1 ø√˚˛fl¡º Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ’±¬Û≈øÚ øÚÒ«±1Ì fl¡ø1 ø√˚˛± ¸˜˚˛1 ’±·-ø¬ÛÀÂ√± ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¬Û1±¬Ûé¬Ó¬ ¸ôL±ÚøȬfl¡ 1n∏øÈ¬Ú ’Ú≈˚±˚˛œ ‰¬ø˘¬ıÕ˘ ¬Û1±˜˙« ø√¬ıº ...

fi¯∏øÒ &Ì ’±˜±1

‚11 ¬ı±1œ‡ÚÀÓ¬ ¸˝√√Ê√ÀÓ¬ fl¡ø1¬ı ¬Û1± ¤ø¬ıÒ ¸≈·øg˚≈Mê ˙±fl¡ ∆˝√√ÀÂ√ ˜±ÚÒøÚ˚˛±º ¤˝◊ ÒøÚ˚˛±ø¬ıÒ1 ˚ÀÔ©Ü fi¯∏øÒ &À̱ ’±ÀÂ√º ¸≈·øg√±˚˛fl¡ ¤˝◊ ¬˙±fl¡ø¬ıÒ1 ¬Û±Ó¬ ¬ı˝√√˘ ’±1n∏ ˚ÀÔ©Ü √œ‚˘º ¬Û±Ó¬1 fl¡±¯¬ ¸1n∏ ¸1n∏ fl¡“±˝◊Ȭ˚≈Mêº ˝◊˚˛±fl¡ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ˜‰¬√˘± ø˝√√‰¬±À¬Û ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚˛ ˚ø√› ‚1ÀÓ¬ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1 ‰¬±Èƒ¬øÚ ø˝√√‰¬±À¬ı› ¬ı“±˝√√œ1?Úœ fl¡±˙…¬Û ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º qfl¡±Ú ˜±Â√1 ∆¸ÀÓ¬› ˜±ÚÒøÚ˚˛± ø√ ‡±À˘ Œ¬ıÂ√ Œ¸±ª±√˚M≈ ê ˝√√˚º˛ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¬ı…?ÚÓ¬ ¤˝◊ø¬ıÒ ˙±fl¡ ’Ú…±Ú… ÒøÚ˚˛± ¬Û±Ó¬1 √À1˝◊ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ˜±ÚÒøÚ˚˛±1 ø˙¬Û± ¶ß±˚˛≈ ≈√¬ı«˘ ˝√√íÀ˘ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚º˛ ¶ú‘øÓ¬˙øMê¬ıÒ«fl¡ ¤˝◊ø¬ıÒ ¬Û±Ó¬ øÚ˚˛˜œ˚˛±Õfl¡ ˚ø√ ˜‘·œ Œ1±·œÀfl¡± ‡≈›ª± ˝√√˚˛ ˚ÀÔ©Ü ¸≈Ù¬˘ ¬Û±¬ı ¬Û±ø1ºø¬ı À˙¯∏ øfl¡¬ı± ¤È¬± fl¡ø1 Œ√‡≈›ª±1 Ó¬œ¬ıË Œ˝√√“¬Û±À˝√√À1

‰¬ø˘¬ıÕ˘ ¬Û1±˜˙« ø√¬ıº ¬øfl¡À˙±1 ¸ôL±Úfl¡

¸ ôL±Úfl¡ ∆˙˙ªÀÓ¬˝◊ ’Ú≈˙±¸Ú ø˙Àfl¡±ª±1 õ∂À˚˛±Ê√Úº ˚±ÀÓ¬

ˆ¬±˘√À1 ¬ı≈Ê√±›fl¡º ˚ø√ ¸˜˚˛˜ÀÓ¬ ’±1n∏ øÚ˚˛˜ ’Ú≈¸ø1 fl¡±˜ fl¡1± ˝√√˚˛ Œ¸˝◊ fl¡±˜1 ¸y±¬ı… ¸Ù¬˘Ó¬±1 ø¬ı¯∏À˚˛› ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ fl¡›fl¡¡º ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ¬ı≈Ê√±›fl¡ Œ˚ ’Ú≈˙±¸ÚÓ¬ Ôfl¡±1 Ù¬˘Ó¬ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ õ∂øÓ¬ÀȬ± fl¡±À˜˝◊

fl≈¡F±À¬ı±ÀÒ˝◊ ‡„√√Õ˘ ¬Û˚«¬ıø¸Ó¬ ˝√√˚º˛ ˜Ú1 ¤˝◊ ’ª¶ö± øfl¡À˙±1 ’ª¶ö±Õ˘Àfl¡ Ô±Àfl¡ Œ¸À˚˛

¸ôL±ÚøȬfl¡ ’Ú≈˙±¸Ú Œfl¡ÀÚ√À1 ø˙fl¡±¬ı

ˆ¬øª¯∏…Ó¬Õ˘ √±ø˚˛Q˙œ˘ Ú±·ø1fl¡ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¤ÀÚ ’Ú≈˙±¸ÀÚ ø˙qøȬfl¡ ˆ¬øª¯∏…ÀÓ¬ Ê√œªÚÓ¬ ¸Ù¬˘Ó¬± ˘ˆ¬±ÀȬ± ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1¬ıº ¬¸ôL±Ú ¸1n∏Àª˝◊ ˝√√›fl¡ ¬ı± ά±„√√À1˝◊ ˝√√›fl¡¡ ’Ú≈fl¡1Ì Œfl¡ª˘ ά±„√√11 ¬Û1±˝◊ fl¡À1º ’±øÊ√fl¡±ø˘1 ¸ôL±Úfl¡ ’Ú≈˙±¸Ú ø˙Àfl¡±ª±1 ¬Û”À¬ı« ’±¬Û≈øÚ øÚÊ√Àfl¡± ’Ú≈˙±ø¸Ó¬ fl¡1± √1fl¡±1º ¬’Ú≈˙±¸Ú ø˙Àfl¡±ª±1 õ∂øSê˚˛± ’˘¬Û Œ˘À˝√√˜œ˚˛± ˝√√í¬ı ¬Û±À1 øfl¡c ˝◊˚˛±1 õ∂ˆ¬±ª ¸ôL±ÚøȬ1 ¸•Û”Ì« Ê√œªÚÓ¬ ¬Ûø1¬ıº ¬øfl¡À˙±1 ¸ôL±Úfl¡ Œ‡±ª±-Œ¬ı±ª±1 ¬ı±À¬ı, ¬ı±ø˝√√1Ó¬ Œ‡ø˘¬ıÕ˘ ¬ı± ¬ıi§+≈ 1 ∆¸ÀÓ¬ ¸˜˚˛ ’øÓ¬¬ı±ø˝√√Ó¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı› ¸˜˚˛ øÚÒ«±1Ì fl¡ø1 ø√˚fl˛ ¡º ¬Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ’±¬Û≈øÚ øÚÒ«±1Ì fl¡ø1 ø√˚˛± ¸˜˚˛1 ’±·-ø¬ÛÀÂ√± ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¬Û1±¬Ûé¬Ó¬ ¸ôL±ÚøȬfl¡ 1n∏øÈ¬Ú ’Ú≈˚±˚˛œøά. ˙‰¬œÚ

¬Û1±¬Ûé¬Ó¬ ˙±øô¶ õ∂√±Ú fl¡ø1 ’Ú≈˙±ø¸Ó¬ fl¡1±1 Œ‰¬©Ü± Úfl¡ø1¬ıº ¤›“À˘±fl¡fl¡ ’øˆ¬ˆ¬±ªÀfl¡ ÒœÀ1-¸≈ø¶öÀ1 ø‰¬ôL±-‰¬‰¬«± fl¡ø1À˝√√ ¬Û1±˜˙« õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıº ¬’±À¬Û±Ú±1 ά±„√√1 ∆˝√√ ’˝√√± ¸ôL±ÚøȬ1 ˜ÀÚ±ø¬ı:±Úfl¡ ¬ı≈øÊ√¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡1fl¡º Ê√±øÚ¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡1fl¡ ¸ôL±ÚøȬÀ˚˛ øάøÂ√øõ≠Ú ∆˝√√ Ô±øfl¡¬ıÕ˘ øfl¡˚˛ ˆ¬±˘ Ú±¬Û±˚˛º ¬˜ÀÚ±Õ¬ı:±øÚfl¡¸fl¡À˘ fl¡˚˛ñ ¸ôL±Ú1 ˝◊2Â√±fl¡ ˚ø√ ’øˆ¬ˆ¬±ªÀfl¡ ¬ı±Ò± õ∂√±Ú fl¡À1 ŒÓ¬ÀôL ø¸˝√√“Ó¬1 ˜ÚÓ¬ fl≈¡F±1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º Œ¸˝◊

¸˜˚˛Ó¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ø˙øfl¡¬ıº ˝◊˚˛±1 ¡Z±1± ø¸˝√√“ÀÓ¬¡ ¸˜˚˛1 ˜”˘…fl¡ ¬ı≈øÊ√ Î◊¬øͬ¬ıº ˝◊˚˛±1 ¸¡Z…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ‰¬±¬ıº ¤˝◊ ¸fl¡À˘±À¬ı±1 fl¡Ô±˝◊ ¸ôL±ÚøȬ1 Ê√œªÚÓ¬ ’±·¬ı±øϬˇ Œ˚±ª±1 ¬ı±À¬ı Ó¬Ô± ¸Ù¬˘Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡1±1 Œé¬SÓ¬ ˜±Ò…˜ ∆˝√√ ¬Ûø1¬ıº

ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ¬ı≈øÊ√¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡1fl¡º ¬ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ’Ú≈˙±¸Ú ¸•ÛÀfl¡«

‚ 1n ª±

¬¸1n∏ ‰¬˝√√1‡Ú1 ¬Û1± ˚ø√ ά±„√√1 ‰¬˝√√1Õ˘ ˚±˚˛

≈√‰¬fl≈¡Ó¬ ¤˜≈øͬ 1„√√œÚ ¸À¬Û±Ú ∆˘ ¬ıU ˚≈ªÓ¬œÀ˚˛ øÚÊ√1 ‰¬˝√√1‡Ú ¤ø1 ά±„√√1 ‰¬˝√√1Õ˘ ˚±˚˛ ˚±ÀÓ¬ ¸“±‰¬Ó¬œ˚˛± ¸À¬Û±ÚÀ¬ı±1 ¬ı±ô¶ª±ø˚˛Ó¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º øfl¡c Œ¸˝◊ ˜≈˝√”Ó¬«Ó¬ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ Ú±ˆ¬±À¬ı Œ˚ ¸À¬Û±ÚÀ¬ı±11 ˘·ÀÓ¬ ’±·Õ˘ øfl¡˜±Ú ¬ı±Ò±-ø¬ıø‚øÚ ŒÚ›ø‰¬¬ı ˘·± ˝√√í¬ıÕ· ¬Û±À1, ¬ÛϬˇ±-qÚ±1 Œé¬SÀÓ¬ ˝√√›fl¡ ¬ı± ‰¬±fl¡ø11 Œé¬SÀÓ¬º ’±øÊ√fl¡±ø˘ ’ªÀ˙… ‰¬˝√√1±=˘1 ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘ ¸¬ı«ø√˙Ó¬ ’±·¬ı±øϬˇ ’±ø˝√√ÀÂ√º ø¬ÛÀÂ√ Œ¬ıøÂ√ ¸˜¸…± ˝√√˚˛ Œ¸˝◊¸fl¡˘ ˚≈ªÓ¬œ1À˝√√, ø˚¸fl¡À˘ ¸1n∏ ‰¬˝√√11 ¬Û1± ά±„√√1 ‰¬˝√√1 ¤Àfl¡±‡ÚÕ˘ ’±À˝√√º ¤˝◊Àé¬SÓ¬ ’±È¬±˝◊Ó¬Õfl¡ Œ¬ıøÂ√ ˆ¬˚˛ ˝√√˚˛ øÚÊ√1 ¸≈1鬱1 õ∂ùüfl¡ ∆˘º ’ø‰¬Ú±øfl¡ ‰¬˝√√1‡ÚÓ¬ fl¡íÓ¬ øÊ√1øÌ1 ø√˝√± fl¡ø1¬ı, fl¡íÕ˘ Œ˚±ª± ’Ú≈ø‰¬Ó¬ ˝√√í¬ı ñ ¤˝◊ÀȬ± øͬfl¡ fl¡1± fl¡øÍ¬Ú ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ¤À˚˛ Ú˝√√˚˛, ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 Ôfl¡±-

Œ‡±ª±, ¬ı±øϬˇ ’˝√√± √1-√±˜ ’±ø√fl¡ ∆˘ Ú±Ú±Ú ¸˜¸…± ’±ø˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√, ø˚À˚˛ ¬ıU ¸˜˚˛Ó¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ˜ÀÚ±¬ı˘ Ú±˝◊øfl¡˚˛± fl¡À1º ¸ij≈‡1 ¬ı±Ò±-ø¬ıø‚øÚ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛ Œ˚ ˜˝√√±Ú·1œ1 ˜±˚˛±Ê√±˘Ó¬ ¤¬ı±1 ˚ø√ ¬ı√√µœ ˝√√í˘, ŒÓ¬›“ ’±1n∏ Œ¸˝◊ ˜±˚˛±1 ¬Û1± ˜≈øMê Œ¬Û±ª± ’¸yª ˝√√˚˛º ŒÓ¬›“ øÚÊ√Àfl¡ ˜˝√√±Ú·1œ1 ’±√ªfl¡±˚˛√±À1 ¸Ê√±˝◊ Ó≈¬ø˘¬ı ˘±ø·¬ıº øfl¡c ¤ÀÚ Ê√œªÚ ˚±S±

Î◊¬¬Ûfl¡1Ì – Œ1à ˜±Â√ ’±Ò± Œfl¡øÊ√ ∆√ 500 ¢∂±˜ fl¡±Ê√≈-øfl¡Â√ø˜Â√ ¤fl¡±¬Û Œ‰¬øÚ Œ¸±ª±√ ’Ú≈¸ø1 ø¬Û“˚˛±Ê√ ≈√Ȭ± Ê√˘fl¡œ˚˛± &øάˇ ’±µ±Ê√˜ÀÓ¬ ø˜Í¬±ÀÓ¬˘ õ∂À˚˛±Ê√Ú˜ÀÓ¬

ø¸˜±Ú ¸˝√√ÀÊ√± Ú˝√√˚˛º ά±„√√1 ‰¬˝√√1À¬ı±1Ó¬ ¬ıøÓ¬« Ô±øfl¡¬ıÕ˘ ˚ÀÔ©Ü fl¡©Ü ¶§œfl¡±1 fl¡ø1¬ı ˘·± ˝√√˚˛º ø√~œ ‰¬˝√√1Ó¬ øÚÊ√1 Ê√œªÚ ’±1y fl¡1± ¤·1±fl¡œ ˚≈ªÀfl¡ õ∂¸—·SêÀ˜ fl¡˚˛ Œ˚ Œ˚øÓ¬˚˛± ŒÓ¬›“ Ú·“±ª1 √À1 ¸1n∏ ‰¬˝√√11 ¬Û1± ø√~œ1 øÚø‰¬Ú± ά±„√√1 ‰¬˝√√1Õ˘ ’fl¡À˘ ’±ø˝√√øÂ√˘, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ŒÓ¬›“ ¬ıU ¸˜¸…±À1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√øÂ√˘º ¸fl¡À˘±Ó¬Õfl¡ ά±„√√1 fl¡Ô± Œ˚ ø√~œ

‰¬˝√√1‡Ú1 ø¬ı¯∏À˚˛ ŒÓ¬›“1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ¸•Û”Ì« Ó¬Ô… Ú±øÂ√˘, ø˚ fl¡±1ÌÓ¬ õ∂Ô˜ ø√Ú± ŒÓ¬›“ ¬ı±È¬ Œ˝√√1n∏ª±¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√øÂ√˘ ’±1n∏ ¬Û˘˜Õfl¡ ’øÙ¬‰¬ Œ¬Û±ª±1 Ù¬˘Ó¬ ’øÙ¬‰¬±11 Ò˜øfl¡ qøÚ¬ı˘·œ˚˛±› ∆˝√√øÂ√˘º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ øÚ˙±Õ˘ fl¡±˜ fl¡ø1 ¬Û˘˜Õfl¡ ‚1 Œ¬Û±ª±1 Œ˝√√Ó≈¬ ‚11 ˜±ø˘fl¡À1± fl¡Ô± qøÚ¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√øÂ√˘º Ó¬≈√¬Ûø1 ’øÙ¬‰¬ÀÓ¬± ¸√±˚˛ ÚÓ≈¬Ú ¤Àfl¡±È¬± ¸˜¸…±1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı ˘·± ∆˝√√øÂ√˘º ’øÙ¬‰¬1 ¸˜¸…± ’±1n∏ ¬ı…øMê·Ó¬ ¸˜¸…±1 ˜±Ê√Ó¬ ŒÓ¬›“ ¸•Û”Ì«1+À¬Û ¬ıµœ ∆˝√√

ˆ¬±1Ó¬œ Œ√ªœ1

¬Ûø1øÂ√˘ ˚ø√› Œfl¡øÓ¬˚˛±› ˝√√±1 ˜Ú± Ú±øÂ√˘º øÚÊ√1 ›¬Û1Ó¬ ø¬ıù´±¸ 1±ø‡ ŒÓ¬›“ ˆ¬±ø¬ıøÂ√˘ Œ˚ ¤øÓ¬˚˛± ≈√‡1 ø√Ú1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ı ˘·± ∆˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ¬Û±Â√Õ˘ ’ªÀ˙…˝◊ Ê√œªÚ ¸≈‡1 ˝√√í¬ıº ¤˝◊ ˆ¬±ø¬ı ’±·¬ı±øϬˇ ∆· Ô±øfl¡˘º ¤ÀÚ Î◊¬√±˝√√1Ì1 ¬Û1± ¤¯∏±1 fl¡Ô± ¶Û©Ü ˝√√˚˛ Œ˚ ά±„√√1 ˜˝√√±Ú·1¸˜”˝√1 õ∂øÓ¬ø√Ú, õ∂øÓ¬øÚ˙± ¸˜¸…± Ê√øάˇÓ¬ ˝√√˚˛ ’±1n∏ Œ¸À˚˛ ¸1˘ Ê√œªÚ fl¡ÀȬ±ª± ¸yª Ú˝√√˚˛ , ø¬ÛÀÂ√ ¤Àfl¡± ’¸yÀª± Ú˝√√˚˛º øÚÊ√1 ø‰¬Ú±øfl¡ ø√¬ıÕ˘ ’±1n∏ øÚÊ√ ˘é¬…Ó¬ Î◊¬¬ÛڜӬ ˝√√í¬ıÕ˘ ˜±ÀÔ±Ú øÚÊ√1 ˜±Úø¸fl¡ Ó¬Ô± ˙±1œø1fl¡ ‘√ϬˇÓ¬±1 õ∂À˚˛±Ê√Úº Œfl¡ÀÚˆ¬±Àª Ê√œªÚ Ê√œ˚˛±¬ı ’fl¡˘˙À1 Ôfl¡±¸fl¡À˘ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜¸…±1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı ˘·± ˝√√˚˛, ø˚ fl¡±1ÌÓ¬ Ê√œªÚÀȬ± ≈√1+˝√√ Œ˚Ú ˆ¬±¬ı ˝√√˚˛º ø¬ÛÀÂ√ ’±1yøÌÀÓ¬ ˚ø√ ’±¬Û≈øÚ ¸˜¸…± Œ√ø‡ ˝√√±1 Ú±˜±øÚ ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ıÕ˘ ø˙Àfl¡, ŒÓ¬ÀôL Œ˚øÓ¬˚˛± ’±À¬Û±Ú±1 ¸ij≈‡Õ˘ Œfl¡±ÀÚ± ø¬ı¬Û√ ’±À˝√√, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± øÚÊ√Àfl¡ ¤·1±fl¡œ ∆¸øÚfl¡1 √À1 ˆ¬¬ı± Î◊¬ø‰¬Ó¬º ¤ÀÚˆ¬±Àª ¸—‚±Ó¬fl¡ øÚÊ√1 ˙Sn∏ :±Ú fl¡ø1 Ó¬±1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√›fl¡ ’±1n∏ ˚≈“Ê√fl¡º ¶§±ˆ¬±øªfl¡ÀÓ¬˝◊ õ∂ÀÓ¬…fl¡ÀȬ± ÚÓ≈¬Ú ¬Ûø1Àª˙Ó¬ øÚÊ√fl¡ ‡±¬Û ‡≈ª±›“ÀÓ¬ øfl¡Â≈√ ¸˜˚˛1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√˚˛º ’±1yøÌÀÓ¬ øfl¡Â≈√ ¸˜¸…± ’±ø˝√√¬ı ¬Û±À1º øfl¡c ˝√√±1 Ú±˜±øÚ øÚÊ√1 Œ˚±·…Ó¬±1 ›¬Û1Ó¬ ˆ¬1¸± 1±ø‡À˘ ¸√±À˚˛ ˘±ˆ¬ª±Ú ˝√√í¬ı ¬Û±ø1¬ıº ’±øÊ√1 õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±1 ˚≈·Ó¬ ’±·¬ı±øϬˇ Œ˚±ª±1 ¬ı±À¬ı øÚÊ√1 ¬ı…øMê·Ó¬ ’±1n∏ ¸±˜±øÊ√fl¡ Ê√œªÚfl¡ ¬Û‘Ôfl¡ˆ¬±Àª 1±ø‡¬ı ¬Û±ø1À˘ Ê√œªÚ ¸˝√√Ê√ ∆˝√√ Î◊¬Àͬº ˝◊› ¸Ó¬… Œ˚ ’±˜±fl¡ Œfl¡±ÀÚ±Ê√Ú1 ¸“˝±ø11 ’ªÀ˙…˝◊ õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√˚˛, Œ¸˝◊¬ı≈ø˘

Ó¬»é¬Ì±» fl¡±Àfl¡± ø¬ıù´±¸Ó¬ ˘í¬ı Ú±˘±À· , ø¸À˚˛ ’±À¬Û±Ú±fl¡ ˆ¬øª¯∏…ÀÓ¬ ø¬ı¬Û√Ó¬ Œ¬Û˘±¬ı› ¬Û±À1º ·øÓ¬Àfl¡ øÚÊ√1 ¸≈1鬱1 ø‰¬ôL± fl¡ø1 ’fl¡˘˙1œ˚˛± ˚≈ªÓ¬œ¸fl¡À˘ ¸√±˚˛ Œ¬Ûø˚˛— Œ·©Ü ¬ı± Œ˝√√±À©Ü˘Ó¬ Ôfl¡± Î◊¬ø‰¬Ó¬º ˜ÚÓ¬ 1±ø‡¬ı Œ¬Ûø˚˛— Œ·©Ü ¬ı± ¬ˆ¬±1±‚1 Œ˘±ª±1 ’±À·À˚˛ Œ¸˝◊ øÚø√«©Ü ͬ±˝◊‡Ú1 ø¬ı¯∏À˚˛ ¸•Û”Ì«1+À¬Û Ê√Ú±1 ¬ı± Œ¸±Ò-Œ¬Û±Â√ fl¡1±1 õ∂À˚˛±Ê√Úº Œ¬Ûø˚˛— Œ·©Ü ¬ı± ˆ¬±1±‚1Ó¬ Ôfl¡± ’fl¡˘˙1œ˚˛± ˜ø˝√√˘±¸fl¡À˘ øÚÊ√1 øͬfl¡Ú±, ¬Ûø1˚˛±˘1 ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú Ú•§1 ’±ø√ ‚11 ˜±ø˘fl¡fl¡ ø√ 1‡± Î◊¬ø‰¬Ó¬ ˚±ÀÓ¬ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ’‚È¬Ú ˝√√íÀ˘ ’±À¬Û±Ú±1 ¬Ûø1˚˛±˘1 ¸íÀÓ¬ Œ˚±·±À˚±· ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ˝◊˚˛±1 Î◊¬¬Ûø1 ˚≈ªÓ¬œ¸fl¡À˘ ‚11 ˜±ø˘fl¡1 ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú Ú•§1 øÚÊ√1 ˘·Ó¬ 1‡± Î◊¬ø‰¬Ó¬ ˚±ÀÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ¸˜¸…±Ó¬ ¬Ûø1À˘ ’±¬Û≈øÚ ŒÓ¬›“1 ¸íÀÓ¬ ¸•Ûfl¡« ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1 ¸˝√√±˚˛ ø¬ı‰¬±ø1¬ı ¬Û±À1º ø˚Àfl¡±ÀÚ± ø¸X±ôL˝◊ ˆ¬±ø¬ı-ø‰¬øôL ˘í¬ıº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ¬ıi§≈+1 ›¬Û1Ó¬ ’øÒfl¡ ø¬ıù´±¸ Úfl¡ø1¬ıº ¬ıU øÚ˙±Õ˘ ‰¬ø˘ Ôfl¡± ’Ú≈á¬±Ú ’±ø√Õ˘ Ú±˚±¬ıº ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ ¤ÀÚ ¬Û±È¬«œÓ¬ ’±¬Û≈øÚ ’fl¡À˘ Œ˚±ª± Î◊¬ø‰¬Ó¬ Ú˝√√˚˛º ’øÙ¬‰¬Ó¬ ¬ıU 1±øÓ¬Õ˘ fl¡±˜ fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± ˝√√íÀ˘ ’fl¡À˘ ‚1Õ˘ Ú±ø˝√√¬ıº ’øÙ¬‰¬1 ¬Û1± ·±Î¬ˇœ1 ¸≈ø¬ıÒ± fl¡ø1 ˘í¬ıº ˜±Ú≈˝√ 1 ˜±Ê√Ó¬ ¤˝◊ fl¡Ô± ¬ı±À1 ¬ı±À1 õ∂‰¬±1 Úfl¡ø1¬ı Œ˚ ’±¬Û≈øÚ Œ¸˝◊ ‰¬˝√√1Ó¬ ’fl¡˘˙À1 ’±ÀÂ√º

 1œÌ± Œ√ªœ

’±‡˘1

Œ1±fl¡± Ú±ø1fl¡˘ 1 Ȭ±, Œ‰¬øÚ 500 ¢∂±˜ ˜√˚˛√± 500 ¢∂±˜, ø‚Î◊¬ ŒÊ√±‡˜ÀÓ¬ Œ¬ıøfl¡— ¬Û±Î◊¬√±1 1 ‰¬±˝√√ ‰¬±˜≈‰¬ ø1Ù¬±˝◊Ú ŒÓ¬˘ õ∂À˚˛±Ê√Ú ’Ú≈¸ø1

˝◊2Â√± fl¡À1 ŒÓ¬ÀôL ©ÜíÀ1Ê√ Œfl¡¬Û±ø‰¬È¬œ Œ¬ıøÂ√ Ôfl¡± Ù≈¬Î¬ õ∂íÀ‰¬Â√1 Sê˚˛ fl¡1fl¡º ¬ıÊ√±1Ó¬ Î◊¬¬Û˘t õ∂±˚˛ø¬ı˘±fl¡ Ù≈¬Î¬ õ∂íÀ‰¬√Â√1ÀÓ¬˝◊ ¤Àfl¡ Ò1Ì1 øÙ¬‰¬±Â√«À¬ı±À1˝◊ Œ√‡± ˚±˚˛º

ø¬Û“˚˛±Ê√ø‡øÚ ˆ¬±Ê√fl¡º ø¬Û“˚˛±Ê√1 1— 1„√√‰≈¬ª± ˝√√íÀ˘ fl≈¡È¬± fl¡±Ê√≈ ’±1n∏ øfl¡Â√ø˜Â√ø‡øÚ ø√ ø√˚˛fl¡º ¸±˜±Ú… ˆ¬±øÊ√ ›¬Û1ÀÓ¬ ˜±Â√ø‡øÚ Ï¬±ø˘ Ó¬±1 ˘·ÀÓ¬ Ê√˘fl¡œ˚˛± &øάˇø‡øÚ› ø√ fl¡˜ Ó¬±¬ÛÓ¬ Î◊¬Ó¬ø˘¬ıÕ˘ ø√˚˛fl¡º Î◊¬Ó¬ø˘ Ô±Àfl¡“±ÀÓ¬ ’˘¬Û ȬíÀ˜È¬í Â√‰¬ Ϭ±ø˘ ø¬ıº Ê√≈˝◊1 ¬Û1± ÚÀ˜±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ÒøÚ˚˛± ¬Û±Ó¬ fl¡±øȬ ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡1fl¡º

Î◊¬¬Ûfl¡1Ì

ø¬ı˘±˝√√œ ’±1n fl¡Ìœ1 √í˜

‚1Õ˘

’±˘˝√√œ-’øÓ¬øÔ ’±ø˝√√À˘ ˘1±˘ø1Õfl¡ ‡±√…¬ıd ¬ıÀÚ±ª±Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ¸˝√√±˚˛ ˝√√˚˛ ‚1Ó¬ Ôfl¡± Ù≈¬Î¬ õ∂íÀ‰¬Â√1ÀȬ±1 ¬Û1±˝◊º ’±øÊ√fl¡±ø˘ 1±gøÚ‚11 ’Ó¬…±ª˙…fl¡œ˚˛ ¸±˜¢∂œ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ Ù≈¬Î¬ õ∂íÀ√‰¬Â√1ÀȬ±º ø˜ø'— ù≠±˝◊øÂ√— Ó¬Ô± ø¬ÛÎ◊¬1œ ’±ø√ ¬ıÚ±¬ıÕ˘ ’±øÊ√fl¡±ø˘ Ù≈¬Î¬ õ∂íÀ‰¬Â√1À˝√√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ˚ø√ ‚1ÀÓ¬ ’±¬Û≈øÚ Â√±˘Â√± ’±ø√ ¬ıÀÚ±ª±1¬

fl¡Ìœ 6 Ȭ± ø¬ı˘±˝œ1 Œ¬Û©Ü 500 ¢∂±˜ ˜±‡Ú 2 ά±„√√1 ‰¬±˜≈‰¬ ά±„√√1 ø¬Û“˚˛±Ê√ 1 Ȭ± ø˜ø˝√√Õfl¡ fl¡È¬±, ’±√± ¬ıȬ± 11˚2 ‰¬±˜≈‰¬, Ê√±˘≈fl¡1 &øάˇñ1 ‰¬±˜≈‰¬, ÒøÚ˚˛± ˙±fl¡ 1 ˜≈øͬ, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Œfl“¡‰± Ê√˘fl¡œ˚˛± 4 Ȭ± 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

õ∂̱˘œ ŒÓ¬˘ ¬ı± ˜±‡Ú Œfl¡1±˝√√œÓ¬ ·1˜ fl¡ø1 ŒÓ¬Ê√¬Û±Ó¬ ≈√ø‡˘±, Œ·±ÀȬ Œ·±ÀȬ ˘—-√±˘À‰¬øÚ ’±1n∏ ˝◊˘±ø‰¬ ø√ 2ø˜øÚȬ˜±Ú ˆ¬±Ê√fl¡º ˝◊˚˛±1 ¬Û±Â√Ó¬ ’±√±, Ú˝√√1n∏ ’±1n∏ ø¬Û“˚˛±Ê√ ¬ıȬ± ø√˚˛fl¡ ’±1n∏ ø¬ı˘±˝√√œ1¡ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1 ŒÔ±ª± Œ¬Û©Üø‡øÚ ø√ ˘·ÀÓ¬ Ê√˘fl¡œ˚˛± &øάˇ øÚ˜‡ ’±1n∏ ˝√√±˘øÒ ø√ ˆ¬±˘Õfl¡ Î◊¬Ó¬˘±›fl¡º 5 ø˜øÚȬ˜±Ú ˆ¬±øÊ√ ‚Ú Œ˝√√±ª± ŒÊ√±˘Ó¬ ¸±ªÒ±ÀÚ fl¡Ìœ ¤È¬± ¤È¬±Õfl¡ ø√˚˛fl¡º fl¡˜¡ Ê√≈˝◊Ó¬ fl¡ÌœÀfl¡˝◊Ȭ± Ȭ±Ú Œ˝√√±ª±Õ˘Àfl¡ Ê√≈˝◊1 ›¬Û1Ó¬ ø√¬ıº ›¬Û1Ó¬ ø˜ø˝√√Õfl¡ ¬ıȬ± Ê√˘fl¡œ˚˛± ø√˚˛fl¡º ¬Ûø1Àª˙Ú1 ¸˜˚˛Ó¬ ¸±ªÒ±ÀÚ ¤È¬± ¤È¬±Õfl¡ ¬Û±SÓ¬ ø√¬ıº

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

øfl¡Â≈√˜±Ú ¸“Ê√≈ø˘ õ∂À˚˛±Ê√Ú ’Ú≈¸ø1 ¬Û‘Ôfl¡Õfl¡› øfl¡øÚ¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º Ù≈¬Î¬ õ∂íÀ‰¬Â1 Sê˚˛ fl¡À1“±ÀÓ¬ õ∂ÔÀ˜ ˝◊˚˛±1 Œ‰¬Ùƒ¬øȬ ø√˙ÀȬ±Õ˘ ˜Ú fl¡ø1¬ıº õ∂íÀ‰¬Â1ÀȬ±1 ¬ı±øȬÀ¬ı±1 ˆ¬±˘√À1 ˘flƒ¡ ˝√√˚˛ ŒÚ Ú˝√√˚˛

øÚÀ¬ı√Ú

¤ø√Ú1 ë‚1‡Ú í ¬Û‘á¬±Õ˘ Œ˘‡± ø¬¬ı‰¬±ø1 ’±˝3√±Ú Ê√ÀÚ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º Œ˘‡±¸˜”˝√ 300 ˙s1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ˝√√±ª± ¬Î¬◊ø‰¬Ó¬º Œ˘‡± ¬Ûøͬ›ª±1 øͬfl¡Ú±

ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ¸•Û±√fl¡, ‚1‡Ú,

1À˚˛˘ ’1‰¬±Î«¬, Œ¬ı˘Ó¬˘±, ¬ıø˙ᬠ¬ÛÔ, ά◊¬Û¬ÛÔ-2 [’±À1±˝√√Ì1 ¸˜œ¬ÛÓ¬], &ª±˝√√±È¬œ-28

 ¬·±‡œ1 ·1˜ fl¡À1“±ÀÓ¬ ’fl¡Ì˜±Ú Œ‰¬øÚ Â√øȬ˚˛±˝◊ ˘í¬ı, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ·±‡œ1 Ù¬±øȬ Ú±˚±˚˛º ¬fl¡øÙ¬1 Œ·±g ¬ıUø√ÚÕ˘ ˆ¬±À˘ 1±ø‡¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ fl¡øÙ¬ø‡øÚ ¬ıÓ¬±˝√√ ŒÚ±À¸±À˜±ª± ¬ıȬ˘ ¤È¬±Ó¬ ˆ¬1±˝◊ ÙˬœÊ√Ó¬ ∆Ô ø√¬ıº ¬¸1˝√√Õfl¡ Ú˝√√1n∏ &‰¬±˝◊ ∆˘ Ȭ±Ú ¸±Ù¬11 ŒÈ¬˜± ¤È¬±Ó¬ ˆ¬1±˝◊ ÙˬœÊ√Ó¬ ˆ¬1±˝◊ Ôí¬ıº ¬ıUø√ÚÕ˘ ˆ¬±À˘ Ô±øfl¡¬ıº ¬¬ıœÈ¬ ¬ı± 1„√√±fl¡ø¬ı ˆ¬±ÀÊ√“±ÀÓ¬ ’fl¡Ì˜±Ú øˆ¬ÀÚ·±1 ø√¬ıº ¬ıœÈ¬ ¬ı± 1„√√±fl¡ø¬ı1 1— ’È≈¬È¬ Ô±øfl¡¬ıº ˜±—¸ Œ¸±Úfl¡±À˘ ø¸Ê√±¬ıÕ˘ ˜‰¬√˘±-¬Û±øÓ¬, ∆√, øÚ˜‡, ¸±˜±Ú… Œ‰¬øÚÀ1 ¸±øÚ ’±Ò±‚∞Ȭ±˜±Ú ∆Ô ø√¬ıº Œfl¡fl¡ õ∂dÓ¬ fl¡À1“±ÀÓ¬ Œfl¡±˜˘ ˝√√í¬ı1 ¬ı±À¬ı fl¡Ìœ ŒÙ¬ÀȬ“±ÀÓ¬ Œfl¡˝◊√ ÀȬ±¬Û±˘˜±Ú ø¢≠‰¬±ø1Ì ø√˚˛fl¡º 1n∏Ȭœ õ∂dÓ¬ fl¡ø1 ë˝√√ȬÀfl¡Â√íÓ¬ Ô›“ÀÓ¬ ≈√È≈¬fl≈¡1± ’±√±› fl¡±øȬ ∆Ô ø√¬ıº ¤ÀÚ fl¡ø1À˘ 1n∏Ȭœ Œfl¡±˜˘ ∆˝√√ Ô±Àfl¡º

Œ¸˝◊ÀȬ± Sê˚˛ fl¡1±1 ¬Û”À¬ı«˝◊ ˆ¬±˘√À1 ˜Ú fl¡ø1 ˘í¬ıº Ù≈¬Î¬ øȬÎ◊¬¬ıά±˘ ø˚˜±ÀÚ˝◊ ˆ¬±˘ ˝√√˚˛ ø¸˜±ÀÚ˝◊ ά±„√√1 ά±„√√1 È≈¬fl≈¡1± &øάˇ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸≈ø¬ıÒ± ˝√√˚˛º fl¡∞Cí˘ ø‰¬À©Ü˜ÀȬ± ¸±Ò±1Ì ˝√√íÀ˘ ˆ¬±˘ ˝√√˚˛ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ’Ú±˚˛±À¸

...ø˜ø'— ù≠±˝◊øÂ√— Ó¬Ô± ø¬ÛÎ◊¬1œ ’±ø√ ¬ıÚ±¬ıÕ˘ ’±øÊ√fl¡±ø˘ Ù≈¬Î¬ õ∂íÀ‰¬Â√1À˝√√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ˚ø√ ‚1ÀÓ¬ ’±¬Û≈øÚ Â√±˘Â√± ’±ø√ ¬ıÀÚ±ª±1¬ ˝◊2Â√± fl¡À1 ŒÓ¬ÀôL ©ÜíÀ1Ê√ Œfl¡¬Û±ø‰¬È¬œ Œ¬ıøÂ√ Ôfl¡± Ù≈¬Î¬ õ∂íÀ‰¬Â√1 Sê˚˛ fl¡1fl¡º...

õ∂̱˘œ –

’±fl¡±1Ó¬ fl¡±øȬ ˘›fl¡ ’±1n∏ ø1Ù¬±˝◊Ú ŒÓ¬˘Ó¬ 1„√√‰≈¬ª±Õfl¡ õ∂ÔÀ˜ ˜˚˛√±ø‡øÚÓ¬ Œ¬ıøfl¡— ¬Û±Î◊¬√±1, ¸±˜±Ú… ¬¬ˆ¬±Ê√fl¡º ’±È¬±˝◊ø‡øÚ ˆ¬Ê√± Œ˝√√±ª±1 ¬Û±Â√Ó¬ Œ‰¬øÚ1 ‚Ú 1¸ ¬Ûø1˜±Ì1 ø‚Î◊¬ ’±1n∏ Œ1±fl¡± Ú±ø1fl¡˘ø‡øÚ ø√ ¬Û±Úœ1 ∆¸ÀÓ¬ ø˜|Ì ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1 ¬Ó¬±Ó¬ ‡≈˜«±À¬ı±1 ø√ ø√˚˛fl¡ ’±1n∏ ͬ±G± ˝√í√À˘ ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡1fl¡º fl¡ø1¬ıº ¤øÓ¬˚˛± 1n∏øȬ1 ’±fl¡±1Ó¬ ά±Í¬Õfl¡ Œ¬ıø˘ ∆˘ Â≈√ø1 fl¡È¬±1œÀ1 ‡≈˜«±1 ¤˝◊ ‡≈˜«±À¬ı±1 ¬ıȬ˘Ó¬ ˆ¬1±˝◊ ∆ÔÀ˚˛± ¬ıUø√ÚÕ˘ ¬1±ø‡¬ı ¬Û±À1º

Ú±fl¡Ó¬ fl¡í˘± √±· ¬Ûø1ÀÂ√ ŒÚøfl¡∑

ˆ¬≈À·º √±· ŒÚ±À˝√√±ª± fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü±1 Sn∏øȬ Úfl¡À1º øfl¡c ’“±Ó¬ø1 Ú±˚±˚˛ ¤˝◊ Œ¬ıvfl¡ Œ˝√√΃¬Â√1 ¸˜¸…±º ˚ø√ ’±À¬Û±Ú±1 ø¶®Ú ø˜' Ȭ±˝◊¬Û1 ŒÓ¬ÀôL Œ¬ıvfl¡ Œ˝√√άƒÂ√ Œ˝√√±ª±ÀȬ± ’øÓ¬ ¸±Ò±1Ì fl¡Ô±º ¤˝◊ Œé¬SÓ¬ ’±¬Û≈øÚ øflv¡ÚøÊ√— fl¡À1“±ÀÓ¬ qX Ò1ÌÀ1 fl¡ø1¬ıº Ú±fl¡1 ›‰¬À1¬Û“±Ê√À1 ’˝◊˘ fl¡∞Cí˘ ŒÙ¬‰¬√ª±Â√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1fl¡º ¸5±˝√√Ó¬ ≈√¬ı±1Õfl¡ ŒÙ¬‰¬À¬Ûfl¡ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1fl¡º ’±À¬Û±Ú±1 Ú±fl¡Ó¬ ¤øÓ¬˚˛± ø˚ø‡øÚ fl¡í˘± √±· ’±ÀÂ√ Ó¬±fl¡ ŒÚ±À˝√√±ª± fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ‰¬øÚ ’˘¬Û ¸±˜±Ú… Î◊¬M√√±¬Û ’˝√√±Õ˘ ·1˜ fl¡ø1 Œ¬ıvfl¡ Œ˝√√άƒÂ√ ¬Û1± ͬ±˝◊Ó¬ ˘·±›fl¡ ’±1n∏ ’±Ò√± ø˜øÚȬ ¸˜˚˛ 1±ø‡ Ó¬±Ó¬ ø©Ü™¬Û Œõ∂Â√¬ fl¡ø1 ¬ø¬ı¬Û1œÓ¬ ø√˙1 ¬Û1± Î◊¬Í¬±˝◊ ø√˚˛fl¡º ¤øÓ¬˚˛± ’˘¬Û fl¡¬Û±À˝√√À1 ¤ø©Ü™ÚƒÀÊ√∞Ȭ ˘·±˝◊ ø√˚˛fl¡º ¤˝◊ Î◊¬¬Û±˚˛ÀȬ± ¤˜±˝√√Ó¬ ¤¬ı±1Õfl¡ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1À˘ ˆ¬±À˘ø‡øÚ ¸fl¡±˝√√ ¬Û±¬ıº

Ù≈¬Î¬ õ∂íÀ‰¬Â√1 Sê˚˛ fl¡À1“±ÀÓ¬ ˜Ú fl¡ø1¬ı

12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 Œfl¡1±˝√√œÓ¬ ŒÓ¬˘ø‡øÚ ·1˜ fl¡ø1 ∆˘ Œ¸˝◊ ŒÓ¬˘ÀÓ¬ ˜±Â√ø‡øÚ12345678901234 12345678901234 12345678901234 ’˘¬Û ˆ¬±øÊ√ ˘›fl¡º∏ ∆√ø‡øÚ ŒÙ¬øȬ ∆˘ Ó¬±ÀÓ¬ ˜±Â√1 Ȭ≈√fl≈¡1±ø¬ı˘±fl¡12345678901234 12345678901234 Œ¬Û±g1 ø˜øÚȬ˜±Ú Î≈¬¬ı±˝◊ 1±‡fl¡º ¤øÓ¬˚˛± ŒÓ¬˘Ó¬ Œ‰¬øÚ ø√12345678901234 12345678901234 12345678901234

Œ1à ˜±Â ˜±Â√1 fl¡±ø˘˚˛ ± Ê√≈ õ∂̱˘œ – øÓ¬ Ú±ø1fl¡˘1 ‡≈˜«±

Î◊¬¬Ûfl¡1Ì –

± √ ˝ √ ø

ıfl¡í˘±UÀÓ¬˝◊√±·1Ú±fl¡Ó¬¸˜¸…±Ó¬ ¬Û1±

Â√±

˘1 ¸˜¸…±˝◊ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜˚˛Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß Ò1ÀÌÀ1 ¬ı…øÓ¬¬ı…ô¶ fl¡1± Œ√‡± ˚±˚˛º ‚11 ¬ı±ø˝√√1Õ˘ ›˘±˝◊ ’˝√√±1 ˘À· ˘À· Ò”ø˘¬ı±ø˘1 õ∂Àfl¡±¬ÛÓ¬ Â√¬±˘‡Ú qfl¡±Ú qfl¡±Ú Œ˝√√±ª±

 ¬Û±=±˘œ ¬ı1n∏ª±

Â√± ˘ 1 ¸ ˜ ¸…±

’¬Û±À1Ȭ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº Œ¬ıËG ’±1n∏ Â√±øˆ¬«ø‰¬„√√1 ø¬ı¯∏À˚˛› õ∂ÔÀ˜˝◊ ˆ¬±˘√À1 Ê√±øÚ ˘í¬ı ˘±À·º Œ˚Ú ˆ¬±¬ı ˝√√˚˛√º Â√±˘1 ¸Ê√œªÓ¬± ŒÚ±À˝√√±ª± ˝√√˚˛º ¤ÀÚ Ò1Ì1 ¸˜¸…±À¬ı±1 ˝√√íÀ˘ ‚1n∏ª±ˆ¬±Àª øÚÊ√1 Â√±˘‡Ú1 øfl¡Â≈√ ˚Ó¬Ú ˘í¬ı ¬Û±ø1 ñ ’fl¡Ì˜±Ú Œ¬ı‰¬Ú1 ˘·Ó¬ ¤fl¡ ‰¬±˝√√ ‰¬±˜≈‰¬ ˝√√±˘øÒ ’±1n∏ Œ·±˘±¬Û Ê√À˘À1 ¤È¬± ø˜|Ì õ∂dÓ¬ fl¡ø1 ˘›fl¡º ¤˝◊ ø˜|ÌÀȬ± ˜≈‡˜G˘Ó¬ ˘·±˝◊ ’±Ò± ‚∞Ȭ±1 ¬Û±Â√Ó¬ ͬ±G± ¬Û±ÚœÀ1 Ò≈˝◊ Œ¬Û˘±›fl¡º Â√±˘1 ŒÓ¬À˘Ó¬œ˚˛± ¬ı± qfl¡±Ú ˆ¬±¬ı ŒÚ±À˝√√±ª± Œ˝√√±ª±˝◊ Ú˝√√˚˛ Â√±˘‡ÀÚ± Œ·±˘±¬Û1 √À1˝◊ Œfl¡±˜˘ ∆˝√√ ¬Ûø1¬ıº

Adin=4 14  
Adin=4 14  
Advertisement