Page 1

4

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 11 ’±·©Ü, 2013, Œ√›¬ı±1

1

Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ Ê√œªÚ øÚÊ√1 ’±øÂ√˘º øfl¡c ø¬ı¬ı±˝√√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ŒÓ¬›“ ˚±¬ÛÚ1 Œ˜±˝√√, Œ¸˝◊ ¸˜˚˛ø‡øÚ øÚÊ√1 ’ÀÔ«±¬Û±Ê√«Ú1 Ó¬œ¬ıË ¬ÛøÓ¬ Ó¬Ô± ¬Ûø1˚˛±˘ÀȬ±1 Œ˝√√“¬Û±˝√√ ’±øÊ√1 ¸√¸…¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı ‡1‰¬ õ∂Ê√ijÀȬ±1 ¤fl¡õ∂fl¡±1 ‰¬‡ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ¤˝◊ fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛º fl¡±1ÌÀÓ¬ ’±øÊ√ ’øÒfl¡±—˙ ˚≈ªÀfl¡ ¬ÛPœ1 ø¬ı¬ı±˝√√1 ’±À·À˚˛ ŒÓ¬›“ 1+¬ÛÓ¬ ¤·1±fl¡œ ¶ú±È¬«, ¶§±ª˘•§œ ’±1n∏ ’øÙ¬‰¬1 fl¡±˜-fl¡±Ê√fl¡ Œ‡±Ê√Ó¬ Œ‡±Ê√ ø˜˘±¬ı ¬Û1± Ê√œªÚ¸—·œ ∆˘À˚˛˝◊ Œ¬ıøÂ√ ¸˜˚˛ ¬ı…ô¶ ø¬ı‰¬±À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ’±RøÚˆ¬«1 Œ˝√√±ª±1 Ô±øfl¡¬ı ¬Û±ø1øÂ√˘º øfl¡c ˜˝√√Q±fl¡±—鬱 Ó¬Ô± øÚÊ√1 ’øô¶Q1 ¬Ûø1‰¬˚˛ ø¬ı¬ı±˝√√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ŒÓ¬›“ ø√˚˛±1 õ∂øÓ¬ ’±¢∂˝√œ ¬ÛPœ Œfl¡ø1˚˛±1õ∂Ó¬…±˙œ ¬ÛøÓ¬ Ó¬Ô± ¬Ûø1˚˛±˘ÀȬ±1 ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ø¬ÛÀÂ√ ¤·1±fl¡œ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ˘·Ó¬ ¸±˜?¸… ¶ö±¬ÛÚ1 ˜ø˝√√˘±˝◊ Œfl¡ø1˚˛±11 Î◊¬2‰¬ ø˙‡1Ó¬ ¬ı±À¬ı ¤1±-Ò1±À1 fl¡±˜ ’±À1±˝√√Ì1 ¬ı±À¬ı ø˚˜±ÀÚ˝◊ Œ˝√√“¬Û±˝√√ Úfl¡1fl¡, fl¡ø1¬ı ˘·± ˝√√˚˛º ø¬ı¬ı±˝√√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ‚1-·‘˝√¶öœ1 ¤˙ ¤¬ı≈ø1 ¬ıU¸—‡…fl¡ ŒÂ√±ª±˘œÀ˚˛ ø‰¬ôL± Œ˝√√Ó≈¬ ŒÓ¬›“ ≈√˝◊ Ú±ªÓ¬ ≈√˝◊ ˆ¬ø1 Ò±1̱ fl¡À1 Œ˚ ˚ø√ 1±ø‡¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛º ˘·Ó¬ 1œÌ± Œ√ªœ ˙±U-˙U11 ø¬ı¬ı±˝√√ ¤ÀÚ ¤fl¡ ¤Àfl¡˘À· Ú±Ô±øfl¡ ¸±˜±øÊ√fl¡ ¬ı±Àg±Ú Œfl¡ª˘ ¬ÛøÓ¬1 ˚íÓ¬ ¬ı±g ‡±˝◊ ¬ÛÀ1 ¶aœ-¬Û≈1n∏¯∏ ≈√À˚˛±À˚˛ ˘·Ó¬ ‚1-¸—¸±1 fl¡ø1 ˚ø√› ’±˜±1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¸—¶¥®øÓ¬1 ¬Û1•Û1± Ôfl¡± ˝√√˚˛ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ¸yª ’Ú≈¸ø1 øÚÊ√1 ‚1‡Ú ¤ø1 ’±Ú ¤‡Ú ŒÓ¬›“1 ¸˜¸…± øfl¡Â≈√ fl¡˜ ‚1Õ˘ ø‰¬1ø√Ú1 ¬ı±À¬ı ’±ø˝√√¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛ ˝√√í¬ıº øfl¡c ¤ÀÚ Ú˝√√˚˛, ¶aœ·1±fl¡œÀ˚˛À˝√√º Œ¸˝◊ ·øÓ¬Àfl¡ ÚÓ≈¬Ú ¬ÛøÓ¬1 ¸íÀÓ¬ ’fl¡À˘ ¬Ûø1Àª˙ ’±1n∏ ÚÓ≈¬Ú ˜±Ú≈˝√ø‡øÚ1 ˘·Ó¬ Ô±øfl¡À˘› ŒÓ¬›“1 ¸±˜?¸… ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ’±1n∏ ¬ÛÀ√ ¬ÛÀ√ ¬ı≈Ê√±- √±ø˚˛Q1 Œ˙¯∏ Ú±Ô±Àfl¡º ¬Û1± fl¡1±1 ’øÒfl¡ √±ø˚˛Q ’±ø˝√√ ¬ÛÀ1 ¬ı≈Ê√±-¬ı≈øÊ√ ≈√À˚˛±À1 Ôfl¡± õ∂À˚˛±Ê√Ú – ¶aœ·1±fl¡œÀ1˝◊º ¶§±ˆ¬±øªfl¡ÀÓ¬˝◊ ¤È¬± õ∂±˚˛ ¶§±ˆ¬±øªfl¡ÀÓ¬˝◊ ø¬ı¬ı±ø˝√√Ó¬ Ê√œªÚ1 ’Ú… ’¬Ûø1ø‰¬Ó¬ ¬Ûø1Àª˙Ó¬ øÚÊ√fl¡ ’±øª©®±1 Ú±˜ ¬ı≈Ê√±-¬Û1±º øfl¡c ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ ø¬ı˚˛± Œ˝√√±ª±1 fl¡1± ’±1n∏ ˙U11 ‚1‡Ú1 ¸√¸…¸fl¡˘1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¤˝√√±ÀÓ¬ ÚÓ≈¬Ú ¬Ûø1ø¶öøÓ¬, ’øÒfl¡ ¸íÀÓ¬ ¸•§g ¶ö±¬ÛÚ fl¡1±ÀȬ± ø˚Àfl¡±ÀÚ±

’¡

‚1‡Ú

...............................................................................................................................................................

øfl¡˜±Ú ¸˜¸…±1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ı ˘·± ˝√√˚˛º ·øÓ¬Àfl¡ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ¬ÛøÓ¬-¬ÛPœ1 ˜±Ê√Ó¬ ¤È¬± ¬Û±1¶Ûø1fl¡ ¬ı≈Ê√±-¬Û1± Ô±Àfl¡˝◊º ¤·1±fl¡œ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ¶aœ1 ø¬ı¬ı±˝√√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸fl¡À˘±Ó¬Õfl¡ Œ¬ıøÂ√ ’ˆ¬±ª ˝√√˚˛ ¸˜˚˛1º øfl¡c ˚ø√ ’±¬Û≈øÚ ’˘¬Û˜±Ú ˚P ’±1n∏ ¬ı≈Ê√±-¬Û1±À1 fl¡±˜ fl¡ø1 ˚±¬ı ¬Û±À1, ŒÓ¬ÀôL fl¡˜ ¸˜˚˛ÀÓ¬± ’±Úµ√±˚˛fl¡ Ê√œªÚ ’øÓ¬¬ı±ø˝√√Ó¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ø¬ı¬ı±˝√√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ‰¬±fl¡ø1 Ê√œªÚ1 Œ˝√Ó≈¬ ≈√À˚˛± ≈√À˚˛±À1 ¸±øißÒ… Œ¬Û±ª±1 ¸≈À˚±· fl¡˜Õfl¡ ¬Û±À˘ øfl¡ ˝√√í˘, ”√1ÀÓ¬ Ô±øfl¡› ≈√À˚˛±Àª ˝◊Ê√ÀÚ-ø¸Ê√Úfl¡ ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú fl¡ø1 ¸•Ûfl¡«1 ˜Ò≈1Ó¬± ¬ıÊ√±˝◊ 1±ø‡¬ı ¬Û±À1º ˚ø√ ¸5±˝√√1 Â√Ȭ± ø√ÀÚ˝◊ ’±¬Û≈øÚ fl¡±˜ fl¡À1, ŒÓ¬ÀôL ¬ıg1 ø√Ú±‡ÀÚ˝◊ ’±Ú ¤fl¡ Ê√œªÚ ¶£”¬øÓ«¬À1 Ê√œ˚˛±¬ı ¬Û±À1º ¬ıg1 ø√ÚÀȬ±Ó¬ ˚ø√ ‚1ÀÓ¬ ëøάڱ1í fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±À1, ŒÓ¬ÀôL ˝◊Ê√ÀÚø¸Ê√Ú1 ¬Û‰¬µ1 ¬ı…?Ú 1±gfl¡ ’±1n∏ Ó‘¬ø5À1 ¢∂˝√Ì fl¡1fl¡º ˚ø√ ’±¬Û≈øÚ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ˝√√˚˛ ’±1n∏ Œ˚ÃÔ ¬Ûø1˚˛±˘ ¸ø˝√Ó¬ ’±ÀÂ√, ŒÓ¬ÀôL ¬ı±ø˝√√1Ó¬ fl¡±˜ fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± Œ˝√√±ª±Ó¬ ø√Ú1 ˆ¬±·Ó¬ ¤Àfl¡˘À· Œ‡±ª±1 ¸≈À˚±· Ú±¬Û±¬ıº øfl¡c øÚ˙±1 ’±˝√√±1 ’±È¬±À˚˛

ø¬ı¬ı±˝√√ ’±1n∏ Œfl¡ø1˚˛±11 ˜±Ê√Ó¬ ¸±˜?¸… ¶ö±¬ÛÚ fl¡1fl¡ŒÂ√±ª±˘œ1 ¬ı±À¬ı˝◊ ’øÓ¬ ·yœ1 fl¡±˜º ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ŒÂ√±ª±˘œ ¤Ê√Úœ1 ¬ı±À¬ı ˝◊ ’±1n∏ Œ¬ıøÂ√ ·Ò≈1 fl¡Ó¬«¬ı… ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ø¬ı¬ı±˝√√1 ’±À·À˚˛ ¤·1±fl¡œ Œfl¡ø1˚˛±1 õ∂Ó¬…±˙œ ˚≈ªÓ¬œ ø˝√√‰¬±À¬Û ’øÙ¬‰¬1 ¬Û1± ’˝√√±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬ı±fl¡œ ¸˜˚˛À¬ı±1 Œfl¡ª˘

‚1nª±  1g± ¬ıd Œ√˝◊ ·íÀ˘ Œ¬ı˚˛± Œ·±g

›˘±˚˛º Œ¸˝◊ Œ·±g Ú±˝◊øfl¡˚˛± fl¡ø1¬ıÕ˘ ¤È≈¬fl≈¡1± Œ˘±Ù¬ ¬ıdø‡øÚ1 ›¬Û1Ó¬ ∆Ô ¬Û±SÀȬ± ¬Û“±‰¬ ø˜øÚȬ˜±Ú ¸˜˚˛ Ϭ±øfl¡ 1±ø‡¬ıº  Œ˘À1ø˘ Œ˚±ª± ’±˘≈ øÚ˜‡1 ¬Û±ÚœÓ¬ ø¸Ê√±À˘ ¬Û≈Ú1 ¸Ê√œª ∆˝√√ ¬ÛÀ1º fl¡±©Ü±Î¬«, ¬Û≈øά— ’±ø√ ¬ı±‰¬Ú ¤È¬±Ó¬ ¬ı±øfl¡ Œ‰¬øÚ Â√øȬ˚±˛ ˝◊

¸˜˚˛ ’±1n∏ ¸˜¬Û«Ì1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ∆˝√√ ¬ÛÀ1, ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ øÚÊ√1 Œfl¡ø1˚˛±11 √±ø˚˛Q1 ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“ ø¬ıøˆ¬iß õ∂fl¡±À1 ¬ı≈Ê√±-¬ı≈øÊ√ fl¡ø1¬ıÕ˘› ¬ı±Ò… ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ≈√À˚˛± ≈√À˚˛±À1 ¬ı±À¬ı – ¤˝◊ fl¡Ô± ¸Ó¬… Œ˚ ’±øÊ√

12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123

˜≈‡˜G˘1

’Ú…Ó¬˜ ’±fl¡¯∏«Ì ∆˝√√ÀÂ√ Î◊¬8˘, øÓ¬1ø¬ı1±˝◊ Ôfl¡± ‰¬fl≈¡˚≈ø1º ¤˝◊ ‰¬fl≈¡˚≈ø1fl¡ ¸≈1øé¬Ó¬ fl¡ø1 1‡±ÀȬ± ’Ó¬…ôL ’±ª˙…fl¡º ‰¬fl≈¡˚≈ø11 Î◊¬8˘Ó¬± ’È≈¬È¬ 1±ø‡¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ ‰¬fl≈¡˚≈ø1Ó¬ ͬ±G± ¬Û±Úœ ˜±ø1¬ı ˘±À·º ø√ÚÀȬ±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œfl¡˝◊√¬ı±¬ı±À1± ¤˝◊ fl¡±˜ fl¡ø1À˘ ‰¬fl≈¡˚≈ø1Õ˘ õ∂˙±øôL1 ’Ú≈ˆ¬ª ˝√√˚˛º øÓ¬˚˛“˝√1 1¸ ¬ı± ≈√‰¬fl¡˘ øÓ¬˚˛“˝√ fl¡±øȬ› ‰¬fl≈¡1 ¬ÛȬ±Ó¬ ø√ Ôí¬ı

ø˜Í¬± ’±‰¬±1 ŒÚ˜≈- 1 Œfl¡øÊ√ Ê√˘fl¡œ˚˛± &øάˇ- 25 ¢∂±˜ Ê√œ1± &øάˇ- 1 ‰¬±˜≈‰¬ ø˝√√—- 1 ‰¬±˜≈‰¬ Œ‰¬øÚ- 250 ¢∂±˜ øÚ˜‡- 250 ¢∂±˜

ά◊¬Ûfl¡1Ì Œ¬Û˘±›fl¡º õ∂øÓ¬ÀȬ± ŒÚ˜≈ ’±Ò±Õ˘Àfl¡ ›¬Û11 ¬Û1± ‰¬±ø1ˆ¬±·Ó¬ Ù¬±ø˘ ˘›fl¡º Œ‰¬øÚ1 ¬ı±ø˝√√À1 ¬ı±fl¡œ ˜‰¬˘± øÚ˜‡1 ∆¸ÀÓ¬ ¤Àfl¡˘À· ø˜˝√√ø˘ fl¡ø1 Ù¬±ø˘ ŒÔ±ª± ŒÚ˜≈1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˆ¬1±˝◊ ∆˘ ¤È¬± ¬ıȬ˘Ó¬ ˆ¬1±˝◊ ‰¬±ø1 ø√Ú˜±Ú õ∂‰¬G 1í√Ó¬ ø√¬ıº ŒÚ˜≈1 ¬Û±Úœ ›˘±À˘ Œ‰¬øÚø‡øÚ ø√ 14-15 ø√Ú 1í√±¬ıº ˜±ÀÊ√ ˜±ÀÊ√ ¬ıȬ˘ÀȬ± ˘1±˝◊ Ô±øfl¡¬ıº

õ∂̱˘œ Ô í ¬ ı ˘±À·º ŒÚ˜≈ ¬ıU ø√Ú ˆ¬±À˘À1 1±ø‡¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ ¬ı·± ¬Ûø˘øÔÚ1 Œ˜±Ú±À1 Œ˜ø1˚˛±˝◊ ∆Ô ø√˚˛fl¡º ¸ÀÓ¬Ê√ ∆˝√√ Ô±øfl¡¬ıº  ‰¬±˝√√1 fl¡±¬Û-Œõ≠ȬӬ ‰¬±˝√√1 √±· ¬ıø˝√√ ·íÀ˘ 1±øÓ¬ÀȬ± øˆ¬ÀÚ·±1 ø˜˝√√À˘±ª± ¬Û±ÚœÓ¬ Î≈¬¬ı±˝◊ 1±ø‡ ¬Û≈ª± Ò≈˝◊ Œ¬Û˘±›fl¡º ¬ Û≈1øÌ ’±˘≈À¬ı±1 ø¸Ê√±À˘ Œ¬ı˚˛± Œ·±g ›˘±˚˛º Ó¬±Ó¬ ˚ø√ ’fl¡Ì˜±Ú øˆ¬ÀÚ·±1 ø√ ø¸ÀÊ√±ª± ˝√√˚˛ ’±˘≈À¬ı±1 Œ¬ı˚˛± ŒÚ±À·±g±˚˛º

Œfl¡˝◊‚∞Ȭ±˜±Ú ŒÚ˜≈Àfl¡˝◊Ȭ± øÓ¬˚˛±˝◊ ∆Ô ˆ¬±˘Õfl¡ Ò≈˝◊ fl¡±À¬Û±À1À1 ˜ø‰¬

ˆ¬±1Ó¬œ Œ√ªœ1

õ∂̱˘œ

ø‰¬1±ø‡øÚ ’˘¬Û ¸˜˚˛ øÓ¬˚˛±˝◊ ∆Ô ’˘¬Û Œfl¡±˜˘ ˝√√íÀ˘ Ê√1Ê√1œ˚˛±Õfl¡ È≈¬øfl¡ Ôí¬ıº Œfl¡1±˝√√œÓ¬ ø‚Î◊¬ ·1˜ fl¡ø1 ˝◊˘±‰¬œ1 ∆¸ÀÓ¬ 1 ø˜øÚȬ ˆ¬±øÊ√ È≈¬øfl¡ ŒÔ±ª± ø‰¬1±ø‡øÚ ø√ øÚ˜‡ ’±1n∏ Ê√±˝◊Ù¬˘1 &øάˇ ’±1n∏ Ê√ø˚˛Sœ1 È≈¬fl≈¡1± ø√ ’±1n∏ øfl¡Â≈√ ¬Ûø1˜±Ì1 Œ‰¬øÚ1 ∆¸ÀÓ¬ ˆ¬±˘Õfl¡ ø˜˘±˝◊ Ú˜±˝◊ Ôí¬ıº

øÚÀ¬ı√Ú

¤ø√Ú1 ë‚1‡Ú í ¬Û‘á¬±Õ˘ Œ˘‡± ø¬¬ı‰¬±ø1 ’±˝3√±Ú Ê√ÀÚ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º Œ˘‡±¸˜”˝√ 300 ˙s1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ˝√√±ª± ¬Î¬◊ø‰¬Ó¬º Œ˘‡± ¬Ûøͬ›ª±1 øͬfl¡Ú±

1À˚˛˘ ’‰¬«±Î¬, Œ¬ı˘Ó¬˘±-¬ıø˙ᬠ¬ÛÔ, ά◊¬Û-¬ÛÔ-2 [’±À1±˝√√Ú1 ¸˜œ¬ÛÓ¬], &ª±˝√√±È¬œ-28

˚P øfl¡√À1 ˘í¬ı

¬Û±À1º ‰¬fl≈¡˚≈ø1 ͬ±G± ’Ú≈ˆ¬ª ˝√√í¬ıº 1±øÓ¬ ŒÈ¬±¬ÛøÚ é¬øÓ¬ Úfl¡ø1¬ı, øÚ˙± ¬Û˘˜Õfl¡ Œ˙±ª±ÀȬ±› ‰¬fl≈¡˚≈ø11 ¶§±¶ö…1 ¬ı±À¬ı ’¬Ûfl¡±1œº ˜±ÀÊ√¸˜À˚˛ Œ·±˘±¬ÛÊ√˘Œ¸Ãµ˚« ‰¬‰¬«±Ó¬ Œ˜Ã1 ’ª√±Ú

Œ¸Ãµ˚« ‰¬‰¬«±Ó¬ Œ˜Ã1 &1n∏Q ’¬Ûø1¸œ˜º ˜≈‡˜G˘1 Â√±˘‡Ú øÚ˜Ê√ fl¡ø1¬ıÕ˘› Œ˜Ã1 õ∂À˚˛±· ’¬Ûø1˝√√±˚«º Œ˜Ãfl¡ ŒÙ¬‰¬˜±¶®ø˝√√‰¬±À¬Û› ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º √˝√ ø˜øÚȬ˜±Ú ¸˜˚˛

øÊ√fl¡±ø˘ ‰¬˝√√1 ’Ô¬ı± ·“±› ¸fl¡À˘±ÀÓ¬ Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±11 ¬ı…ª˝√√±1 Œ√‡± ˚±˚˛º ’±˜±1 ¸±Ò±1Ì Á¬±Î¬ˇ≈ ¬ı± ¬ı±Ï¬ˇÚœÀ˚˛ ˆ¬±˘√À1 ‰¬±Ù¬± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1± øfl¡Â≈√˜±Ú ͬ±˝◊ ¤˝◊ Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±À1 ’øÓ¬ √é¬Ó¬±À1 ‰¬±Ù¬± fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º Á¬±Î¬ˇ≈ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ‚11 ¬Ûfl¡œ

ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ¸•Û±√fl¡,

‚1‡Ú, ¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√,

‰¬fl≈¡˚≈ø11

12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234

’±¡

¬Û±À1 ‡≈Ó≈¬1± ˙±Àfl¡º õ∂Ê√ÚÚ ˙øMê ¬ı‘øXfl¡±1fl¡ ’±1n∏ Ú‡1 Œ1±· ”√1 fl¡ø1 Ú‡ ¸≈·Ï¬ˇœ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 ‡≈Ó≈¬1± ˙±Àfl¡º ˝◊ fl≈¡á¬À1±·, ¬ıË—fl¡±˝◊øȬÂ√, ¬ı·±¶⁄±ª, Ê√≈À˚˛ Œ¬Û±1± ‚±, Œ¬ÛȬ1 ø¬ı¯∏, ;1, ’1n∏ø‰¬, ˙±1œø1fl¡ ≈√¬ı«˘Ó¬±, øÚ^±˝√√œÚÓ¬± ”√1 fl¡À1º õ∂¶⁄±ª1 Ú±Ú± Œ1±· øÚ˜”«˘ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 ‡≈Ó≈¬1± ˙±Àfl¡º ˜±Ó‘¬ ô¶ÚÓ¬ ≈√* ¬ı‘øX fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ˝◊˚˛±1 ø˙¬Û± ¬ı·±¶⁄±ª Œ1±·ÀÓ¬± Î◊¬¬Ûfl¡±1œº ¬ı±Ó¬ ø¬ı¯∏, fl¡Ù¬Ú±˙fl¡ ‡≈Ó≈¬1± ˙±fl¡º ø¬ıÂ√±˝◊ ά±øfl¡À˘› ¤˝◊ø¬ıÒ ˙±fl¡ ‡±À˘ Î◊¬¬Û˙˜ ˝√√˚˛º

1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345

Ê√≈ øÓ¬

˜±˘Àˆ¬±· Ò±Ú1 ø‰¬1± 250 ¢∂±˜ ˆ¬±˘ ø‚Î◊¬ ¬ı± ø1Ù¬±˝◊Ú 100 ¢∂±˜ øÚ˜‡ ŒÊ√±‡ ˜ÀÓ¬ Ê√±˝◊Ù¬˘ 1˚4 ˆ¬±· Œ‰¬øÚ ¸±˜±Ú… Ê√ø˚˛Sœ 6 È≈¬fl≈¡1±, ˝◊˘±‰¬œ 4Ȭ± ˘— 2Ȭ±

Œ¸À˜fl¡± ˜±øȬӬ Œ˝√√±ª± ¤˝◊ø¬ıÒ ˙±fl¡ ‡±¬ıÕ˘ Œ¸±ª±√˚≈Mê Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ¬Û≈ø©Üfl¡1 ˝√√˚˛º ‡≈Ó≈¬1± ˙±Àfl¡ ˙1œ11 Œ˘±ø˝√√Ó¬ 1Mê fl¡øÌfl¡±Ó¬ ø˝√√˜í¢≠íø¬ıÚ ¬ı‘øX fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ¸˝√√ÀÊ√ ˝√√Ê√˜ ˙øMê ¬ı‘øX fl¡À1º 100 ¢∂±˜ ‡≈Ó≈¬1± ˙±fl¡Ó¬ 3 9 7 øfl¡À˘±¢∂±˜ Œfl¡˘ø‰¬˚˛±˜ Ô±Àfl¡º ‡≈Ó≈¬1± ˙±fl¡ øÚ˚˛˜œ˚˛±Õfl¡ ‡±À˘ √“±Ó¬, Ú‡ ’±ø√ ˜Ê√¬ı≈Ó¬ ˝√√˚˛º ‘√ø©Ü˙øMê ¬ı‘øX fl¡ø1¬ı

ø˜˝√√À˘±ª± ¬Û±ÚœÀ1 ‰¬fl≈¡˚≈ø1 Ò≈¬ı ˘±À·º ‰¬fl≈¡1 ’±ˆ¬…ôL1œÌ ¸≈¶öÓ¬± ’È≈¬È¬ 1±ø‡¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ øˆ¬È¬±ø˜Ú ë¤í Ê√±Ó¬œ˚˛ ‡±√… ’±1n∏ Œfl¡˘ø‰¬˚˛±˜¸˜‘X Ù¬˘-˜”˘ ’±1n∏ fi¯∏Ò ‡±¬ı ¬Û±À1º õ∂¸±ÒÚ1 Œé¬SÀÓ¬± Ú±˜œ Œ¬ıËG1 Î◊¬»fl‘¡©Ü õ∂¸±ÒÚÀ˝√√ ‰¬fl≈¡˚≈ø1Ó¬ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ıº fl¡˜ Œ¬Û±˝√√1Ó¬ ø˘‡±-¬ÛϬˇ± fl¡ø1¬ı Ú±˘±À·º ’øÓ¬¬Û±Ó¬ ·1˜ÀÓ¬± ¬ı±ø˝√√1Õ˘ ›˘±À˘ Â√±Ú¢≠±Â√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ıº

˜±Ú¸œ √±¸

’±‡˘1

ά◊¬Ûfl¡1Ì

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

fi¯∏øÒ &Ì

Œfl¡ø1˚˛±1õ∂Ó¬…±˙œ ˜˝√√Q±fl¡±—鬜 ˜ø˝√√˘±1 ˙‘—‡ø˘Ó¬ Ê√œªÚÀ˝√√ ’±‰¬˘ Ê√œªÚ – ¬ı±À¬ı ø¬ı¬ı±˝√√1 øͬfl¡ ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ∆¬ı¬ı±ø˝√√fl¡ Œfl¡ø1˚˛±1 õ∂Ó¬…±˙œ¸fl¡À˘ ø¬ı¬ı±ø˝√√Ó¬ Ê√œªÚÓ¬ ¸±˜?¸… ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ˚ÀÔ©Ü fl¡øÍ¬Ú Ê√œªÚÓ¬ ≈√˝◊ Ú±ªÓ¬ ≈√˝◊ ˆ¬ø1 1±ø‡¬ı ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ø¬ÛÀÂ√ ŒÓ¬›“ ˚ø√ ¬ÛøÓ¬ ¬ı± ø¬ı‰¬±ø1À˘ ¸c˘Ú1 ’ˆ¬±ª Œ˝√√±ª±ÀȬ± ¬Ûø1˚˛±˘ÀȬ±1 ¸•Û”Ì« ¸˝√√À˚±· ¬Û±¬ı ¬Û±À1, ŒÓ¬ÀÚ˝◊ ¶§±ˆ¬±øªfl¡ fl¡Ô±º ’±øÊ√fl¡±ø˘ øfl¡c ŒÓ¬ÀôL ŒÓ¬›“1 ¸˜¸…± ¬ıUø‡øÚ fl¡ø˜ ’±À˝√√º õ∂±˚˛ ø˙øé¬Ó¬ Ó¬Ô± ¸À‰¬Ó¬Ú ˜ø˝√√˘±˝◊ øÚÊ√1 ˚ø√ ¬Û≈1n∏¯∏·1±fl¡œÀ˚˛ øÚÊ√1 ¸≈µ1 ˆ¬øª¯∏…» ø¬ı‰¬±1-ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú±À1 ’±1n∏ ”√1√ø˙«Ó¬±À1 fl¡±˜ ’±1n∏ ¸≈1øé¬Ó¬ ¬Û±ø1¬ı±ø1fl¡ Ê√œªÚ1 ¬ı±À¬ı fl¡ø1 ¤È¬± ¸±˜?¸… 1鬱 fl¡ø1 ‰¬À˘º Œ¸˚˛±˝◊ ¤·1±fl¡œ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ¬ÛPœ ¬Û±¬ıÕ˘ ’±˙± fl¡À1, ...‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ¬ÛPœ·1±fl¡œÀ˚˛ Œfl¡±ÀÚ± ¸±Ò±1Ì ·‘ø˝√√Ìœ1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ øÚÊ√1 ¬ÛøÓ¬1 ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ŒÓ¬›“ ¬ÛPœ1 fl¡±˚«±ª˘œ Ó¬Ô± 鬘Ӭ±fl¡ ‰¬±fl¡ø1 ¸•§gœ˚˛ ¸˜¸…±ª˘œ1 ø¬ı¯∏À˚˛ ˆ¬±˘√À1 ¬ı≈øÊ√¬ı ¬Û±À1º ¤Àfl¡√À1 ¬ÛøÓ¬À˚˛› ˜”˘… ø√˚˛± Î◊¬ø‰¬Ó¬º ¬ı≈ÀÊ√ ‚11 ¬ı±ø˝√√1Õ˘ ›˘±˝◊ ŒÓ¬›“1 ¬ÛPœÀ˚˛ øfl¡˜±Ú ¸˜¸…±1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ı ˘·± ¬Û≈1n∏¯∏·1±fl¡œ õ∂·øÓ¬˙œ˘ ˝√√˚˛º ·øÓ¬Àfl¡ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ¬ÛøÓ¬-¬ÛPœ1 ˜±Ê√Ó¬ ¤È¬± ¬Û±1¶Ûø1fl¡ ¬ı≈Ê√±-¬Û1± Ô±Àfl¡˝◊º ˜Ú1 Œ˝√√±ª± õ∂À˚˛±Ê√Ú ¤·1±fl¡œ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ¶aœ1 ø¬ı¬ı±˝√√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸fl¡À˘±Ó¬Õfl¡ Œ¬ıøÂ√ ’ˆ¬±ª ˝√√˚˛ ¸˜˚˛1º ’±1n∏ ¬Û1•Û1±·Ó¬ ¤·1±fl¡œ ·‘ø˝√√Ìœ1 Â√ø¬ı1 øfl¡c ˚ø√ ’±¬Û≈øÚ ’˘¬Û˜±Ú ˚P ’±1n∏ ¬ı≈Ê√±-¬Û1±À1 fl¡±˜ fl¡ø1 ˚±¬ı ¬Û±À1, ŒÓ¬ÀôL ¬Û1± ¬ÛPœfl¡ ˜≈Mê fl¡À1±ª± fl¡˜ ¸˜˚˛ÀÓ¬± ’±Úµ√±˚˛fl¡ Ê√œªÚ ’øÓ¬¬ı±ø˝√√Ó¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº... ˆ¬±˘º ’øÒfl¡¸—‡…fl¡ ø˜ø˘Ê√≈ø˘ ‡±›fl¡ ’±1n∏ ˆ¬±¬ı ø¬ıøÚ˜˚˛ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ˜ø˝√√˘±1¬ ’ˆ¬…±¸ ’±ÀÂ√ Œ˚ Ú˝√√˚˛, Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ¤·1±fl¡œ ·‘ø˝√√Ìœ ’Ô«±» ø¬ı˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ˚øÓ¬˚˛± ¬ÛøÓ¬1 øÚø‰¬Ú±Õfl¡ øÓ¬˘øÓ¬˘Õfl¡ Ê√œ˚˛±˝◊ Ôfl¡± ˜ø˝√√˘±1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ fl¡1fl¡º  ¬ÛøÓ¬-¬ÛPœÀ˚˛ ¬Û±1¶Ûø1fl¡ Œõ∂˜ ’È≈¬È¬ ¤È¬± øÚø(Ó¬ Î◊¬¬Û±Ê√«Ú1 ŒÈ¬±À¬Û±˘± ∆˘ ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œÀ˚˛ ’øÒfl¡ 1‡±1 Œ‰¬©Ü± fl¡1fl¡º øȬøˆ¬1 ¤ÀÚ ’Ú≈á¬±Ú ‚1Õ˘ ’±À˝√√, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ¬Ûø1˚˛±˘1 ’±Ú ˙±øôL¬Û”Ì« Ê√œªÚ Ê√œ˚˛±˝◊ ’˝√√± Œ√‡± ˚±˚˛º ¸√¸…1 õ∂øÓ¬ Œ˝√√˚˛ ˜ÀÚ±ˆ¬±¬ı Œ¬Û±¯∏Ì fl¡À1º Ó¬≈√¬Ûø1 ‰¬±fl¡ø1˚˛±˘ ¬ÛPœ·1±fl¡œÀ˚˛ Œfl¡±ÀÚ± ‰¬±›fl¡ ø˚ÀȬ± ≈√À˚˛±Ê√ÚÀ1 Î◊¬¬ÛÀˆ¬±·… ˝√√˚˛º Œfl¡±ÀÚ± ˝◊ڃάí1 ’Ô¬ı± ’±Î◊¬È¬Î¬í1 Œ·˜ ø¬ÛÀÂ√ ŒÓ¬›“ ŒÓ¬ÀÚ Ò1Ì1 ˜±Úø¸fl¡Ó¬± ¸˘øÚ ¸±Ò±1Ì ·‘ø˝√√Ìœ1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ øÚÊ√1 ¬ÛøÓ¬1 Œ‡˘fl¡ ¤Àfl¡˘À·º fl¡1± Î◊¬ø‰¬Ó¬º øfl¡˚˛ÀÚ± õ∂øÓ¬ÀȬ± ¸•§gÀ1 ‰¬±fl¡ø1 ¸•§gœ˚˛ ¸˜¸…±ª˘œ1 ø¬ı¯∏À˚˛ ¤Àfl¡±È¬± ¸≈fl¡œ˚˛± ’øô¶Q ’±ÀÂ√º ·øÓ¬Àfl¡ ˆ¬±˘√À1 ¬ı≈øÊ√¬ı ¬Û±À1º ¤Àfl¡√À1 ¬ÛøÓ¬À˚˛›  øÚÊ√1 ‰¬‡À¬ı±1 ¬Û”1±›fl¡º ¸fl¡À˘±Àfl¡ ¸˜±ÀÚ &1n∏Q ø√˚˛± Î◊¬ø‰¬Ó¬º ¬ı≈ÀÊ√ ‚11 ¬ı±ø˝√√1Õ˘ ›˘±˝◊ ŒÓ¬›“1 ¬ÛPœÀ˚˛ ¤Àfl¡˘À· ¸˜˚˛ ’øÓ¬¬ı±ø˝√√Ó¬ fl¡1fl¡º

ŒÚ˜≈1

√± ˝ √ ø

¬‡≈Ó≈¬1± ˙±fl¡1

¬ı± Œfl¡“‰¬± ˜øÊ√˚˛± ‰¬±Ù¬± fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚˛º øfl¡c ø˚ø¬ı˘±fl¡ ‚11 ˜øÊ√˚˛±Ó¬ fl¡±À¬Û«È¬ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚˛, Œ¸˝◊ fl¡±À¬Û«È¬1 ›¬Û1ˆ¬±·1 Ò”ø˘ ¬ı± Œ˘ÀÓ¬1± ¸±Ò±1Ì Á¬±Î¬ˇ≈1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ‰¬±Ù¬± fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ú±˚±˚˛º ’±Àfl¡Ã ·±Î¬ˇœ1 øˆ¬Ó¬1ˆ¬±·, Â√œÈ¬ ‰¬±Ù¬± fl¡1±1 Œé¬SÀÓ¬± Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±1 Î◊¬¬Û˚≈Mê ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ‚111øÊ√Ó¬± ≈√ª1±

˜≈‡˜G˘Ó¬ ¸±øÚ fl≈¡U˜œ˚˛± ¬Û±ÚœÀ1 ˜≈‡‡Ú Ò≈˝◊ Œ¬Û˘±¬ıº ŒÓ¬À˘Ó¬œ˚˛± Â√±˘1 ’øÒfl¡±1œ¸fl¡À˘ Œ˜Ã1 ˘·Ó¬ ˜≈‡˜G˘Ó¬ ŒÚ˜≈1 1¸ ˘·±˝◊ 15 ø˜øÚȬ˜±Ú ¸˜˚˛ 1±ø‡¬ıº ˝◊˚˛±1 ˘·Ó¬ fl¡Ìœ1 ¬ı·± ’—˙

Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±1 ø˚ø¬ı˘±fl¡ ŒÂ√±Ù¬±Ó¬ ’“±˝√√Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬ı± ŒÚ±˜Ê√±Ó¬œ˚˛ fl¡±À¬Û±1 ˝◊Ó¬…±ø√ Ô±Àfl¡, ŒÓ¬ÀÚ Œé¬SÀÓ¬± Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±11 ¸˝√√±˚˛Ó¬ Ò”ø˘ ’øÓ¬ ¸˝√√Ê√ÀÓ¬ ‰¬±Ù¬± fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º ¤˝◊ Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±1 1860 ‰¬ÚÀÓ¬˝◊ ’±øª©®±1 ∆˝√√øÂ√˘º Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±1Ó¬ ¤È¬± ¤˚˛±1 ¬Û±•Û Ô±Àfl¡º Î◊¬Mê ¬Û±•Û1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ flv¡œÚ±11 ¸ij≈‡ˆ¬±·Ó¬ ¬ı±˚˛≈1 ‰¬±¬Û ’±“Ó¬1±˝◊ ¬ı±˚˛≈˜G˘1 ¸±Ò±1Ì ‰¬±¬ÛÓ¬Õfl¡ fl¡˜ ‰¬±¬Û1 ¸‘ø©Ü fl¡1± ˝√√˚˛ ’±1n∏ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± qfl¡±Ú Ò”ø˘-¬ı±ø˘À¬ı±1 Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Ôfl¡± Œ˜±Ú±Ó¬ Œ¸±˜±˝◊√ ¬ÛÀ1º Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±1Ó¬ Ôfl¡± ¬Û±•Û1 Œˆ¬fl≈¡ª±˜ ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ı ¬Û1± 鬘Ӭ± ’Ú≈˚±˚˛œ Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±11 fl¡±˚«√é¬Ó¬± fl¡˜-Œ¬ıøÂ√ ˝√√˚˛º Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±1 qfl¡±Ú ͬ±˝◊Ó¬ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1À˘ Œ¬ıøÂ√ ¸≈Ù¬˘ Œ¬Û±ª±

 øά√ ˙‰¬œÚ

ø˜˝√√˘±À˚˛± ŒÙ¬‰¬˜±¶® ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ¬Ûfl¡± fl¡˘ ’±1n∏ fl¡˜˘± ŒÈ¬„√√±1 1¸ Œ˜Ã1 ˘·Ó¬ ø˜˝√√˘±À˚˛± ŒÙ¬‰¬˜±¶® ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ¤˝◊ø¬ıÒ ŒÙ¬‰¬˜±¶® ŒÓ¬À˘Ó¬œ˚˛± Â√±˘1 ¬ı±À¬ı ’øÓ¬ Î◊¬M√√˜º ¸±˜±Ú…ˆ¬±Àª ·1˜ fl¡1± Œ˜Ã ˜≈‡Ó¬ ˘·±À˘› ˜≈‡1 ˙±˘˜˝◊√Ú± ’±“Ó¬À1º ˜˝◊ù´1±˝◊Ê√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û› Œ˜Ãfl¡ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º ˜≈ͬÀÓ¬ Œ¸Ãµ˚« ‰¬‰¬«±Ó¬ Œ˜Ã1 Î◊¬¬Ûfl¡±1œ &Ì ’Ó¬…øÒfl¡º

˚±˚˛º fl¡±1Ì Œ˚øÓ¬˚˛± Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±11 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ‰¬±Ù¬± fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± ͬ±˝◊ È≈¬fl≈¡1±1 ›¬Û1Ó¬ Œˆ¬fl≈¡ª±˜ ¸‘ø©Ü fl¡1± ˝√√˚˛, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± Ò”ø˘-˜±fl¡øÓ¬À¬ı±1 qfl¡±Ú ∆˝√√ Ô±øfl¡À˘ ’øÓ¬ ¸˝√√Ê√ÀÓ¬ flv¡œÚ±11 ά±©ÜÀ¬ı·Ó¬ Œ¸±˜±˝◊√ ¬ÛÀ1º Ò”ø˘-˜±fl¡øÓ¬À¬ı±1 øÓ¬øÓ¬ ¬ı± Œ¸À˜øfl¡ Ô±øfl¡À˘ Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±11 ¸˝√√±˚˛Ó¬ Î◊¬Í¬±˝◊ øÚ˚˛±Ó¬ fl¡©Ü ˝√√í¬ı ¬Û±À1º Œˆ¬fl≈¡ª±˜ flv¡œÚ±1 õ∂À˚˛±· fl¡À1“±ÀÓ¬ flv¡œÚ±11 ˜≈‡‡Ú øͬfl¡ ˜ÀÓ¬ ‰¬±Ù¬± fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± ͬ±˝◊ È≈¬fl¡≈1±1 ˘·Ó¬ ˘±ø·ÀÂ√ ŒÚ Ú±˝◊ ‰¬±˝◊ ˘í¬ı ˘±À·º Ú˝√√íÀ˘ Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ¸≈Ù¬˘ Ú±¬Û±¬ı› ¬Û±À1º

Adin=4 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you