Page 1

ŒÎ¬—& õ∂øÓ¬À1±Ò ¸•Ûfl¡«œ˚˛ fl¡˜«˙±˘±

ø¬ıø˙©Ü fl¡Fø˙äœ ¸≈√øé¬Ì± ˙˜«± ’±1n∏ ˜Laœ 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊ÀÚ Ú±È¬…ø˙äœ ˜˝√√±Úµ ˙˜«±fl¡ 븱1√±fl¡±ôL ¬ı1√Õ˘ ¬ı“Ȭ±í õ∂√±Ú fl¡1±1 ˜≈˝√”Ó¬«Ó¬, Ú·“±ªÓ¬

3

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2013, ¬ı‘˝√¶ÛøÓ¬¬ı±1

&ª±˝√√±È¬œ, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – &ª±˝√√±È¬œ Œ¬ÛÃ1 øÚ·˜1 Î◊¬À√…±·Ó¬ ’˝√√± 6 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ ’±À¬ıø˘ 3 ¬¬ıÊ√±Ó¬ ˜±Â√À‡±ª± ’±˝◊ øȬӬ ŒÎ¬—& õ∂øÓ¬À1±Ò ¸•Ûfl¡«œ˚˛ fl¡˜«˙±˘± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº øÚ·˜1 ¸fl¡À˘± fl¡±Î◊¬øk˘1, ¤ø1˚˛± ¸ˆ¬±1 ¸√¸…, ø¬ıøˆ¬iß Œ¬ı‰¬1fl¡±1œ Œ¶§2Â√±À¸ªœ ¸—·Í¬Ú, Î◊¬iß˚˛Ú ¸ø˜øÓ¬1 fl¡˜«fl¡Ó¬«±¸fl¡À˘ ¤˝◊ fl¡˜«˙±˘±Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıº fl¡˜«˙±˘±Ó¬ ¶§±¶ö… ’±1n∏ Œ˜À˘ø1˚˛± ø¬ıˆ¬±·1 ø¬ıÀ˙¯∏:¸fl¡À˘ ŒÎ¬—& Œ1±·1 fl¡±1Ì, Î◊¬¬Û˙˜1 Î◊¬¬Û±˚˛ ¸•ÛÀfl¡« ø¬ıÀ˙¯∏ˆ¬±Àª ’±À˘±fl¡¬Û±Ó¬ fl¡ø1¬ıº ˝◊˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ õ∂øÓ¬‡Ú ¤ø1˚˛± ¸ˆ¬±Ó¬ ¤Àfl¡±‡ÚÕfl¡ ŒÎ¬—& ¸Ê√±·Ó¬± ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œ Œ¬ÛÃ1 øÚ·˜1 ˜≈‡… fl¡±˚«±˚˛˘Ó¬ Œ¬ÛÃ1 øÚ·˜1 Œ˜˚˛1 ’±ø¬ı1 ¬Û±S1 Œ¬ÛÃÀ1±ø˝√√Ó¬…Ó¬ Œ˝√√±ª± ¸ˆ¬±Ó¬ ¤˝◊ ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡1± ˝√√˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ &ª±˝√√±È¬œ Œ¬ÛÃ1 øÚ·˜1 ’±˚˛≈Mê õ∂˜≈À‡… øÚ·˜1 ø¬ı¯∏˚˛±, ¶§±¶ö… ø¬ıˆ¬±·1 ˚≈Ȭœ˚˛± ¸=±˘fl¡, fl¡±Î◊¬øk˘1¸fl¡À˘ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º

¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘± ’¸±˜ø1fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ ’1±Ê√fl¡Ó¬±

õ∂¸”øÓ¬1 ¬Û1± ÒÚ ’±√±˚˛ ∆˘ ’±È¬fl¡ ø‰¬øfl¡»¸fl¡ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ 25 Œfl¡øÊ√ ·±?±¸˝√√ ≈√˝◊√ ˚≈ªÓ¬œfl¡ Œ¢∂5±1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ¸1n∏-¬ı1 ’¬Û1±Òœ1 ‚±øȬ ∆˝√√ ¬Û1± &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·11 ¬ÛåI◊Ú¬ıÊ√±1 Œ1í˘ Œ©Ü‰¬ÚÓ¬ Ó¬±˘±‰¬œ ‰¬˘±˝◊√ Œ1í˘ ’±1鬜À˚˛ fl¡±ø˘ øÚ˙± 25 øfl¡À˘±¢∂±˜ ·“±Ê√±¸˝√√ ≈√·1±fl¡œ ˚≈ªÓ¬œfl¡ Œ¢∂5±1 fl¡À1º Ò‘Ó¬ ˚≈ªÓ¬œ ≈√·1±fl¡œ1 Ú±˜ ’±˜È¬±—˝√√± ˘±˚˛± [29, øά˜±¬Û≈1] ’±1n∏ ŒÊ√…±»¶ß± ¸1fl¡±1 [35, ˜≈ø‰¬«√±¬ı±√, ¬Ûø(˜¬ı—·] ¬ı≈ø˘ Œ1í˘ ’±1鬜À˚˛ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ’±1鬜À˚˛ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√˚˛±˜ÀÓ¬ fl¡±ø˘  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ ASSAM STATE ELECTION COMMISSION HOUSEFED COMPLEX, DISPUR, GUWAHATI781006. Ph. No.0361-2263210/2220240/2264920 (tele-fax) 2220024 e-mail- secassam@gmail.com Order Under Rule 14 of the Mising Autonomous Council (Election) Rules, 2005, “the District Election Officer, Returning Officer, Assistant Returning Officer, Election Officer, Electoral Registration Officer, Assistant Electoral Registration Officer, Presiding Officer, Polling Officer and any other officer or staff appointed or employed in connection with the preparation and publication of electoral rolls and the conduct of all elections under these rules and any police officer designated for the time-being by the Government for the conduct of any election, shall be deemed to be on deputation to the State Election Commission for the period - (a) during which they are so employed and engagedd for the purpose of preparation and publication of electoral rolls, and (b) commencing on and from the date of notification calling for an election and ending with the declaration of results of such election and accordingly, such officers and staff shall during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the State Election Commission.” Accordingly the transfer, posting, leave and appointment etc. in the following districts covered by the Mising Autonomous Council area are banned w.e.f. the date of Notification i.e. 2nd September, 2013. If any appointment transfer and posting is required to be made for any Special reason, the prior and express approval of the Commission shall be obtained. This will remain in force till the declaration of the results of the elections. Name of the Districts 1) Dhemaji 2) Lakhimpur 6) Sivasagar 3) Sonitpur 7) Dibrugarh 4) Jorhat 8) Tinsukia 5) Golaghat

Sd/ State Election Commissioner, Assam Dispur:: Guwahati-6

JANASANYOG/6141/13

ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ, ¬ı„√√±˝◊√·“±›, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘± ’¸±˜ø1fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛1 øˆ¬Ó¬1‰¬í1±Ó¬ ’¬ı…±˝√√Ó¬ Ôfl¡± ’1±Ê√fl¡Ó¬±1 ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ± ’ª¸±Ú ‚Ȭ± Ú±˝◊√º ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛‡ÚÓ¬ ¸ôL±Ú Ê√ij ø√˚˛± õ∂¸”øÓ¬1 ¬Û1± ø‰¬øfl¡»¸fl¡¸fl¡À˘ ÒÚ ’±√±˚˛ ∆˘ ’˝√√±1 ’øˆ¬À˚±· √œ‚«ø√Úœ˚˛±º øfl¡c √œ‚«ø√Úœ˚˛± ¤˝◊√ ’øˆ¬À˚±· ’±øÊ√ ¸Ó¬…Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ˝√√˚˛º ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛‡Ú1 ¤·1±fl¡œ ø‰¬øfl¡»¸Àfl¡ ’±øÊ√ õ∂¸”øÓ¬1 ¬Û1± ÒÚ Œ˘±ª±1 ’øˆ¬À˚±·Ó¬ ˝√√±ÀÓ¬-Œ˘±ÀȬ Ò1± ¬Û1±˝◊√ Ú˝√√˚˛, ¬ı1— fl¡±˚«¬ı±˝√√œ √G±Òœ˙1 øÚÀ«√˙Ó¬ ’±1鬜À˚˛ ø‰¬øfl¡»¸fl¡·1±fl¡œfl¡ ’±È¬fl¡ fl¡À1º ¤˝◊√ ‚Ȭڱ˝◊√ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º ά◊O±ø¬ÛÓ¬ ’øˆ¬À˚±· ˜ÀÓ¬ ¬ı„√√±˝◊√·“±› ‰¬˝√√11 ά◊M√1 ¬ı„√√±˝◊√·“±ª1 Œ1±ø˘— ø˜˘1

ø¬ıù´Ú±ÔÓ¬ ‰¬±ø1’±ø˘Ó¬ ·±Î¬ˇœ¸˝√√ 3 ≈√Ò«¯∏« ·±Î¬ˇœÀ‰¬±1 Œ¢∂5±1 õ∂øÓ¬øÚøÒ, ø¬ıù´Ú±Ô ‰¬±ø1’±ø˘, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ø¬ıù´Ú±Ô ‰¬±ø1’±ø˘ ’±1鬜1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ·±Î¬ˇœ¸˝√√ 3Ê√ÚÕfl¡ fl≈¡‡…±Ó¬ ·±Î¬ˇœÀ‰¬±1 ’±È¬fl¡ Œ˝√√±ª± ‚Ȭڱ˝◊ ¸˜¢∂ ’=˘¬ı…±ø¬Û Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º Î◊¬À~‡… Œ˚ fl¡±ø˘ ¸øg˚˛± Ó¬±˘±‰¬œ1 ¸˜˚˛Ó¬ ·±Î¬ˇœÀ‰¬±1 3Ê√Úfl¡ Œ¢∂5±1 fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¤‡Ú Ȭ±È¬± ˝◊øG·í ·±Î¬ˇœ Ê√s fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛ ’±1鬜À˚˛º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, fl¡±ø˘ ¸øg˚˛± õ∂±˚˛ ¬Û“±‰¬ ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ıù´Ú±Ô ‰¬±ø1’±ø˘ Ô±Ú±1 ¸ij≈‡Ó¬ ˆ¬±1õ∂±5 ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛± Œ√ªøÊ√»  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

¬ı1À¬ÛȬ±1 ¸Sœ˚˛± ø˙äœ-¸±Òfl¡ ˜˝√√±À√ª ¬ı±˚˛Ú1 ˜‘Ó≈¬… ø¬ıÀ˙¯∏ ¬õ∂øÓ¬øÚøÒ, ¬ı1À¬ÛȬ±, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ˜˝√√±¬Û≈1n∏¯∏ ˙—fl¡1 &1n∏Ê√Ú±1 ¸‘ø©Ü1±øÊ√À1 Œ¸ÃÒ ·Ï¬ˇ± ¸Sœ˚˛± ¸—¶¥®øÓ¬1 ¤fl¡±ôL ¸±Òfl¡ Ó¬Ô± ¸≈-øÚ¬Û≈Ì ø˙äœ ˜˝√√±À√ª ¬ı±˚˛Ú [87]1 ¬ı±Ò«fl¡…Ê√øÚÓ¬ fl¡±1ÌÓ¬ Œ˚±ª±øÚ˙± øÚÊ√ ¬ı±¸ˆ¬ªÚÓ¬ ˜‘Ó≈¬… ˝√√˚˛º ¬ı1À¬ÛȬ± √˘±˝√√±È¬œ øÚª±¸œ ¬ı±˚˛ÀÚ 2001 ‰¬ÚÓ¬ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 Ó¬1Ù¬1 ¬Û1± ø˙äœ Œ¬ÛkÚ ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± ¬Û±È¬«œ, ¬ı1À¬ÛȬ± øÊ√˘±1 õ∂±MêÚ ¸•Û±√fl¡1 ˘·ÀÓ¬ ¬ı1À¬ÛȬ±  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

›‰¬11 ·ÀÌ˙ ˜G˘1 ¸ôL±Ú¸yª± ¬ÛPœ ø¬ıÊ√˚˛± ˜G˘ [26]fl¡ Œ˚±ª± 27 ’±·©Ü1 ø√Ú1 ˆ¬±·Ó¬ ¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘± ’¸±˜ø1fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ ˆ¬øÓ«¬ fl¡ø1øÂ√˘º ˆ¬øÓ«¬ fl¡1±1 ø√Ú±˝◊√ øÂ√Ê√±ø1˚˛±Ú ¬ÛXøÓ¬À1 ¤øȬ fl¡Ú…± ¸ôL±Ú Ê√ij ø√øÂ√˘ ø¬ıÊ√˚˛±˝◊√º fl¡±ø˘ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛‡Ú1 ¬Û1± ˜±Ó‘¬-fl¡Ú…±fl¡ ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 ‚1Õ˘ ˚±¬ıÕ˘ ø√øÂ√˘ ø‰¬øfl¡»¸Àfl¡º øfl¡c ÒÚ ’±√±˚˛ øÚø√˚˛±1 ¬ı±À¬ı ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 ø√˚˛± Ú±øÂ√˘ ø‰¬øfl¡»¸Àfl¡º ’ªÀ˙¯∏Ó¬ ø¬ıÊ√˚˛±1 øˆ¬øÚø˝√√À˚˛fl¡ ¸1Ê√ õ∂¸±À√ õ∂˙±¸Ú1 fl¡±¯∏ ‰¬±À¬Ûº ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛‡Ú1 ø‰¬øfl¡»¸fl¡ ˝√√±øÙ¬Ê√ ’±˝√√À˜√1 ø¬ı1n∏ÀX õ∂¸”øÓ¬1 ¬Û1± ¬Û“±‰¬ ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡± √±¬ıœ fl¡1±1 ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ’ª·Ó¬ fl¡À1º ˘·ÀÓ¬ ÒÚ ’±√±˚˛ øÚø√˚˛±1 ¬ı±À¬ı õ∂¸”øÓ¬·1±fl¡œfl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛1  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

¬ı±—˘±À√˙œ õ∂œøÓ¬ Ó¬1n∏Ì ·Õ·À˚˛ ’¸˜œ˚˛± ‰¬ø1S Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ Œ¬Û˘±˝◊√ÀÂ√ – ¸¬ı«±Úµ Œ¸±À̱ª±˘ ¸˝√√¶⁄±øÒfl¡ ¸˜Ô«fl¡¸˝√√ ά±– 1?Ú ·Õ· ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÓ¬ õ∂øÓ¬øÚøÒ, ø¬ıù´Ú±Ô ‰¬±ø1’±ø˘, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ø¬ıù´Ú±Ô ‰¬±ø1’±ø˘1 ‹øÓ¬˝√√…˜øGÓ¬ ڱȬ… ˜øµ1Ó¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¤‡Ú ø¬ı˙±˘ ¸ˆ¬±Ó¬ ’±øÊ√ ’±=ø˘fl¡ √˘ ’¸˜ ·Ì ¬Ûø1¯∏√1 õ∂±Mê√Ú ˚≈Ȭœ˚˛± ¸•Û±√fl¡, ¸≈-ø‰¬øfl¡»¸fl¡ ’±1n∏ ¸˜±Ê√fl¡˜«œ ά±– 1?Ú ·Õ·À˚˛ ¸˝√√¶⁄±øÒfl¡ ¸˜Ô«fl¡¸˝√√ ’±Ú≈ᬱøÚfl¡ˆ¬±Àª ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± ¬Û±È«¬œÓ¬ Œ˚±·√±Ú fl¡À1º ¤˝◊√ ά◊¬Û˘Àé¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ¬Û”¬ı Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬ÛÀ1˙ ¬ı1fl¡±fl¡øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 √˘ÀȬ±1 1±øÊ√…fl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¸¬ı«±Úµ Œ¸±À̱ª±À˘ fl¡˚˛ñ ˙±¸fl¡œ˚˛ fl¡—À¢∂Â√1 ˘·ÀÓ¬ ¤ ’±˝◊√ ˝◊√ά◊ øά ¤Ù¬ 1±Ê√…‡ÚÓ¬ ’Õ¬ıÒˆ¬±Àª ¬ı¸¬ı±¸ fl¡1± ¬ı±—˘±À√˙œfl¡ 1é¬Ì±À¬ıé¬Ì ø√˚˛± √˘º ø‡˘?œ˚˛± ˆ¬”ø˜¬Û≈S¸fl¡˘fl¡ ˜±øȬ ø√¬ı ŒÚ±ª±1±

fl¡—À¢∂ÀÂ√ ’Õ¬ıÒ ¬ı±—˘±À√˙œfl¡ ˜±øȬ1 ¬ÛA± ø√˚˛±Ó¬À˝√√ ¬ı…ô¶º ’¸˜1 1±˝◊√Ê√fl¡ ’±g±1Ó¬ 1±ø‡ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ˆ¬”ø˜ ˝√√ô¶±ôL1 fl¡1± fl¡—À¢∂Â√1 ¯∏άˇ˚La õ∂øÓ¬˝√√Ó¬ fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·fl¡ fl¡Àͬ±1 ¸˜±À˘±‰¬Ú± fl¡ø1 Œ¸±À̱ª±À˘ ·Õ·À˚˛ ’¸˜œ˚˛± ‰¬ø1S Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ Œ¬ÛÀ˘±ª± ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ˜≈‡… ˜Laœ·1±fl¡œ ¬ı±—˘±À√˙œ õ∂œøÓ¬Ó¬ ˜Â√&˘ ¬ı≈ø˘ ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ ά◊À~‡ fl¡À1º ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ¸≈-¶Û©Ü ÚœøÓ¬ ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 Œ¸±À̱ª±À˘ ø¬ıÀ√˙œ˚≈Mê√ ’¸˜ ·Ï¬ˇ±1 ¬ı±À¬ı √˘ÀȬ± ¸—fl¡ä¬ıX ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ’fl¡˘ 鬘Ӭ± √‡˘1 ά◊ÀV˙…À1 Ú˝√√˚˛ ’Õ¬ıÒ ¬ı±—˘±À√˙œfl¡ Œ‡ø√¬ı1 ¬ı±À¬ı √˘ÀȬ± ˙øMê√˙±˘œ fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı fl¡˜«œ¸fl¡˘Õ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ø√·ôL ‚±ÀȬ±ª±À1 ’“±Ó¬ Ò1± ¸ˆ¬±Ó¬ õ∂±Mê√Ú  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ¬ıø'1˝√√±È¬, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 Œ·±˘fl¡·? ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ’ôL·«Ó¬ õ∂±À√˙œfl‘¡Ó¬ Â√±·˘œ˚˛± ˝√√±˝◊¶≥®˘1 õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ ø˙鬱Ê√·Ó¬fl¡ fl¡˘—øfl¡Ó¬ fl¡ø1 ø¬ıøˆ¬iß ’Ê√≈˝√±Ó¬Ó¬ ø¬ı√…±˘˚˛‡Ú1 ø˙é¬fl¡ ’±1n∏ Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘1 ¬Û1± ÚœøÓ¬¬ıø˝√√ˆ¬«≈Ó¬ˆ¬±Àª ÒÚ ¸—¢∂˝√1 ’øˆ¬À˚±· Î◊¬O±ø¬ÛÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º õ∂±5 ’øˆ¬À˚±· ˜ÀÓ¬,

2013 ‰¬Ú1 5 ŒÂ√ÀõI◊•§11 ø˙é¬fl¡ ø√ª¸ Î◊¬√ƒ˚±¬ÛÚ1 ¬ı±À¬ı Œfl¡±ÀÚ±Ò1Ì1 ’±À˚˛±Ê√Ú Úfl¡1±Õfl¡À˚˛ Â√±·˘œ˚˛± ˝√√±˝◊¶≥®˘1 ¬õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡ Ó¬øÊ√1 ’±˘œÀ˚˛ ¬Û“±‰¬˙Ó¬±øÒfl¡ Â√±S-Â√±Sœ1 õ∂øÓ¬Ê√Ú1 ¬Û1± fl≈¡ø1 Ȭfl¡±Õfl¡ ‰¬±µ± ø˝√√‰¬±À¬Û ’±√±˚˛ ø√¬ıÕ˘ fl¡Àͬ±1 øÚÀ√«˙ ø√˚˛± ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· Î◊¬øͬÀÂ√º ¤˝◊ ‰¬±µ± ’±√±˚˛ øÚø√À˘ √˙˜ Œ|Ìœ1 Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘fl¡ Œ˜øCfl¡

It is also reiterated that such written statements may be filed either individually or collectively by a group of persons. Every person filing written statement may enclose therewith :

Written statement shall be submitted in triplicate to the undersigned in either of his two addresses given below personally or through representative during office hours or by registered A/D post to reach him/her on or before 10th Sept 2013. In due course the Commission will fix and notify the place (s) dates and time of its sitting for hearing/recording of evidence in exercise of powers conferred on it under section 8 of the commissions of Inquiry Act, 1952. Smti Kabita Deka, ACS Secy.to the Justice ( Rtd.) S.K. (OR) Kar Commission of enquiry & Deputy Secretary to the Govt. of Assam, Smti Kabita Deka, ACS Cooperation Department Secy.to the Justice (Rtd.) S.K. nd Block - E, 2 Floor Kar Commission of enquiry Assam Secretariat, Dispur Commission’s office Guwahati-781006 Room No.41, Circuit House

JANASANYOG/6083/13

Guwahati-781001, Assam

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – Î◊¬M√√ 1-¬Û”¬ı1 ø‰¬øfl¡»¸± ‡G1 õ∂±ÌÀfl¡f ¶§1+¬Û øÊ√ ¤˜ ø‰¬ ˝√√±¶ÛÓ¬±˘Ó¬ ’±øÊ√ fl¡Ó¬«‘¬Ûé¬1 Ê√±˘Ó¬ ¬ÛÀ1 ¤Ê√Ú Œ¬ÛÂ√±√±1œ 1Mê√±Ó¬±º √œ‚«ø√Ú Òø1 ˝√±√¶ÛÓ¬±˘1 Œ1±·œfl¡ 500 Ȭfl¡±1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ 1Mê√±Ú fl¡1± Œ˘±fl¡Ê√Ú Ú˘¬ı±1œ1 fl‘¡¯∏û √±¸º ‚Ȭڱ ’Ú≈¸ø1, Ò‘Ó¬ Œ˘±fl¡Ê√ÀÚ ’±øÊ√ ¬ıv±Î¬ Œ¬ı—fl¡Ó¬ ŒÓ¬Ê√ ø√¬ıÕ˘ ˚±›“ÀÓ¬ √±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± fl¡˜«‰¬±1œ1 ¸Àµ˝√√ ›¬ÛÀÊ√ ’±1n∏ fl¡Ó¬«‘¬Ûé¬fl¡ ’ª·Ó¬ fl¡À1º fl¡Ó¬«‘¬Û鬽◊ Œ˘±fl¡Ê√Úfl¡ Œ¸±Ò±-Œ¬Û±Â±√ fl¡ø1 ˆ¬„√√±·Î¬ˇ ’±1鬜fl¡ ·Ó¬±˝◊ ø√À˚˛º

¬Û1œé¬±1 õ∂-¬ÛS ¬Û”1Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ø√˚˛± Ú˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ¸fl¡œ˚˛±˝◊ ø√˚˛±À1± ’øˆ¬À˚±· Ó≈¬ø˘ÀÂ√ ¤fl¡±—˙ Â√±S-Â√±SœÀ˚˛º õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡ Ó¬øÊ√1¬ ’±˘œÀ˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛‡Ú1 ø˙é¬fl¡¸fl¡˘fl¡ õ∂øÓ¬Ê√Ú1 ¬Û1± 100 Ȭfl¡±Õfl¡ ‰¬±µ± ø√¬ıÕ˘ ÚíøȬ‰¬√ Ê√±ø1 fl¡ø1 ø˙é¬fl¡ ’±1n∏ Â√±SÂ√±Sœ¸fl¡˘fl¡ ø˙é¬fl¡ ø√ª¸1 ‰¬±µ± 4 ŒÂ√ÀõI◊•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±√±˚˛ ø√¬ıÕ˘› øÚÀ√«˙

Ú·“±ªÓ¬ ˘±È¬˜G˘1 Œ√Ã1±R…Ó¬ ’øӬᬠ¸¬ı«¸±Ò±1Ì

With reference to notification No. SKEC 1/2013/3 dtd.01-08-2013 inviting written statements of facts relating to the matter mentioned in the earlier notification from the District Administration Kamrup, District Police, concerned officials, Aggrieved persons, Organizations and members of public acquainted with the subject matter of the enquiry is hereby extended the date for submission of written statement relating to the above facts up to15th Sept, 2013.

iii) Written statement should be filed preferably with an affidavit.

øÊ√ ¤˜ ø‰¬ ¤˝◊‰¬Ó¬ ¤Ê√Ú Œ¬ÛÂ√±√±1œ 1Mê√±Ó¬± ’±È¬fl¡¡

˝√√±Ó¬œø˙˘±Ó¬ ¬ı<¬Û±Ó¬Ó¬ ¤Ê√Ú øÚ˝√√Ó¬ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ˘é¬œ¬Û≈1, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ¬ı&ª±Ú Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ ˝√√±Ó¬œø˙˘±Ó¬ ’±øÊ√ 1±øÓ¬¬Û≈ª± ¬ı<¬Û±Ó¬Ó¬ ¤Ê√Ú ø˙é¬fl¡1 ˜‘Ó≈¬… Œ˝√√±ª± ‚Ȭڱ ’=˘Ê√≈ø1 Œ˙±fl¡1 Â√“± ¬ÛÀ1º õ∂±5 ¬ı±Ó¬ø1 ˜ÀÓ¬, ˝√√±øÓ¬ø˙˘± Â√ø¬ıÎ◊¬1 1˝√√˜±Ú [32] Ú±˜1 Œ˘±fl¡Ê√ÀÚ øÊ√?œ 1±˜ ∆ÚÓ¬ ˜±Â√ ˜±ø1 Ô±Àfl¡“±ÀÓ¬ 1±øÓ¬¬Û≈ª± 5.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬Û1± ¬ı<¬Û±Ó¬Ó¬ Œ˘±fl¡Ê√Ú øÔÓ¬±ÀÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ Â√øÙ¬Î◊¬1 1˝√√˜±Ú ¬ı±¬Û≈1øˆ¬È¬± ŒÂ√±ª±˘œ ¤˜ ˝◊ ˜±^±Â√±1 ø¬ı:±Ú ˙±‡±1 ¶ß±Ó¬fl¡ ø˙é¬fl¡ ’±øÂ√˘º øÚÊ√«≈ ’±1n∏ ’˜±ø˚˛fl¡ ¶§ˆ¬±ª1 Â√øÙ¬Î◊¬11 ¤ÀÚ ’fl¡±˘ ø¬ıÀ˚˛±·Ó¬ ’=˘¬ı±¸œfl¡ Œ˙±fl¡ô¶t fl¡ø1 Ó≈¬ø˘ÀÂ√º

ø˙é¬fl¡ ø√ª¸1 Ú±˜Ó¬ Œ·±˘fl¡·?Ó¬ Â√±S-Â√±Sœ1 ¬Û1± ÒÚ ¸—¢∂˝√1 ’øˆ¬À˚±·

JUSTICE (RTD.) S.K. KAR COMMISSION OF ENQUIRY INTO THE INCIDENT OF VIOLENCE AT SUALKUCHI IN KAMRUP DIST.ON` 29-03-2013 AND 30-03-2013 LEADING TO INJURIES ETC. TO PERSONS ETC INCLUDING SECURITY PERSONNEL AND LOSS OF PUBLIC AND PRIVATE PROPERTIES

i) A list of witnesses with addresses. ii) A list of supporting documents with original or true copies thereof as are in his/her possession and in any case of any document (s) not in his possession, the name (s) and addresses of the person(s) from whom such documents may be obtained.

1±ˆ¬± ˝√√±Â√— ¶§±˚˛M√ ¬Ûø1¯∏√Ó¬ ’Ú±1±ˆ¬± ·“±› ’ôLˆ≈¬«Mê fl¡1±1 õ∂øÓ¬¬ı±√ ¸±¬ı…ô¶ fl¡ø1ÀÂ√ ’Ê√ÚÊ√±Ó¬œ˚˛ ¸—·Í¬Ú1 ¸√¸…¸fl¡À˘, Â√˚˛·“±ªÓ¬

ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 fl¡Úfl¡˘Ó¬± ’¸±˜ø1fl¡ ˝√√±¶ÛÓ¬±˘1 õ∂¸”øÓ¬ ø¬ıˆ¬±·Ó¬ ø¬ıÂ√Ú±1 ’ˆ¬±ªÓ¬ ¤ÀÚ√À1 ˜±øȬÀÓ¬ ø¬ıÂ√Ú± ¬Û±ø1¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√ ¤fl¡±—˙ Œ1±·œÀ˚˛

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, Ú·“±›, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – Ú·“±› ¸√1 1±Ê√˝√ ‰¬Sê1 ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛±1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ¤fl¡±—˙ ˘±È¬˜G˘1 ŒÃ1±R…˝◊ ¸¬ı«¸±Ò±1Ìfl¡ ’øӬᬠfl¡ø1 Ó≈¬ø˘ÀÂ√º ¤˝◊ fl¡±˚«±˘˚˛ÀȬ±Ó¬ ¤fl¡±—˙ ˘±È¬˜GÀ˘ ¤fl¡±—˙ √±˘±˘1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ fl¡±˚«±˘˚˛ÀȬ±Ó¬ ˜±øȬ1 fl¡±˜1 ¬ı±À¬ı ’˝√√± Œ˘±fl¡fl¡ fl¡±˜ fl¡ø1 ø√˚˛±1 Ú±˜Ó¬ ¬ı≈Ê√Ú ¬Ûø1˜±Ì1 ÒÚ Œ˘±ª±1 ’øˆ¬À˚±· Î◊¬O±ø¬ÛÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊ fl¡±˚«±˘˚˛ÀȬ±Ó¬ ¤fl¡±—˙ ˘±È¬˜GÀ˘ ˆ¬≈MêÀˆ¬±·œ 1±˝◊Ê√fl¡ ¤È¬± ¸1n∏ fl¡±˜1 ¬ı±¬ı√Ó¬ ¬ı±1•§±1 fl¡±˚«±˘˚˛ÀȬ±Ó¬ ’˝√√±-Œ˚±ª± fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… fl¡1±˝◊ ’ªÀ˙¯∏Ó¬ ’ÕÚøÓ¬fl¡ˆ¬±Àª ÒÚ Œ˘±ª±1 õ∂øSê˚˛± ’±1y fl¡À1 ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· Î◊¬O±ø¬ÛÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊ fl¡±˚«±˘˚˛ÀȬ±Ó¬ ¤fl¡±—˙ ˜GÀ˘ ¸¬ı«¸±Ò±1Ì Œ˘±fl¡fl¡ &1n∏Q õ∂√±Ú Úfl¡ø1 ø√Ú1 ø√ÚÀȬ± √±˘±1 ˘·Ó¬  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

Ϭfl≈¡ª±‡Ú±1 ≈√ˆ¬«·œ˚˛± Â√±S˝◊ ø¬ı‰¬√±ø1ÀÂ√ ¸˝√√±˚˛1 ˝√√±Ó¬

Ϭfl≈¡ª±‡Ú±1 ¬Û1± 1À̱Ê√ ˆ¬1±˘œ, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – Ϭfl≈¡ª±‡Ú± ˜˝√√fl≈¡˜±1 ’ôL·«Ó¬ ≈√˘œ˚˛± ·“±ª øÚª±¸œ ˜œÚfl¡±ôL ¬ı1n∏ª±1 ¬ı1¬Û≈S Ó¬Ô± Ϭfl≈¡ª±‡Ú± fl¡À˘øÊ√À˚˛È¬ Î◊¬2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 √˙˜ Œ|Ìœ1 Â√±S ·ÀÊ√Ú ¬ı1n∏ª±1 ∆˙˙ªÀÓ¬ ’±fl¡ø¶úfl¡ˆ¬±Àª ¬Û˚˛±˘·± Œ1±·Ó¬ ’±Sê±ôL ∆˝√√ ˆ¬ø1 ≈√‡ÀÚ ø¬ıfl‘¡Ó¬ 1+¬Û ˘˚˛º Î◊¬À~‡… Œ˚ ø¬ÛÓ‘¬ ˜œÚfl¡±ôL ¬ı1n∏ª±1 Î◊¬¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ ·ÀÊ√Ú ¬ı1n∏ª±1 ¸±˜±Ú… ø‰¬øfl¡»¸± fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› Œ¸˚˛± ’±øÂ√˘ ’øÓ¬ øÚ•ß ˜±Ú√G1º øfl¡c ’±øÊ√ õ∂±˚˛ øÓ¬øÚ ¬ıÂ√11 ’±À·À˚˛ ø¬ÛÓ‘¬ ˜œÚfl¡±ôL ¬ı1n∏ª±˝◊ 2˚˛ ø¬ı¬ı±˝√√ ¸•Ûiß fl¡ø1 ¬ıÓ¬«˜±Ú ¬Ûø1˚˛±˘1 √±ø˚˛Q1 ¬Û1± ¬Û˘±˝◊ Ù≈¬ø1 øÚ˘·Ó¬ ÚÓ≈¬Ú ¸—¸±1Ó¬ ¬ı…ô¶ Ôfl¡±Ó¬ ø¬ıfl¡˘±—· ¬Û≈S ·ÀÊ√Ú ¬ı1n∏ª±1 ∆¸ÀÓ¬ ˜±Ó‘¬ õ∂˜œ˘± ¬ı1n∏ª± ’Ú… ¤È¬± ¸ôL±Ú1 ∆¸ÀÓ¬ ·ˆ¬œ1 ’±˙—fl¡± ’±1n∏ ’ˆ¬±ª-’ڱȬÚÓ¬ ø√Ú øÚ˚˛±˝◊ ’±ø˝√√ÀÂ√º 2009 ¬ı¯∏«ÀÓ¬ ·ÀÊ√ÀÚ ˘ø‡˜¬Û≈1 øÊ√˘± Ê√Úfl¡˘…±Ì ø¬ı¯∏˚˛±1 fl¡±˚«±˘˚˛1 ¬Û1± ¬Û“±‰¬˙ Ȭfl¡±Õfl¡ ≈√¬ı±1 ’±øÔ«fl¡ ¸±˝√√±˚… ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘ ˚ø√› ¬Û1ªÓ¬«œ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ √±ø˚˛Q˝√√œÚ ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±1 fl≈¡-õ∂ˆ¬±ªÓ¬ ¬Ûø1

¤˝◊ ¸±˝√√±˚…1 ¬Û1±› ¬ıø=Ó¬ ∆˝√√ ’±ø˝√√ÀÂ√º ¶úÓ¬«¬ı… Œ˚ ¬ıÓ¬«˜±Ú õ∂±˚˛ ¤¸5±˝√√ Òø1 ˝√√ͬ±ÀÓ¬ Œ˝√√±ª± ;1Ó¬ ’±Sê±ôL ∆˝√√ ·ÀÊ√Ú ≈√¬ı«˘ ∆˝√√ ¬Û1±1 ˘·ÀÓ¬ Ó¬±1 ˆ¬ø1 ≈√‡ÀÚ ’±·Ó¬Õfl¡ ’øÒfl¡ ø¬ıfl‘¡Ó¬ 1+¬Û Œ˘±ª±Ó¬ ˆ¬±1¸±˜… Œ˝√√1n∏ª±˝◊ Œ¬Û˘±˝◊ÀÂ√º ¤ÀÚ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬ ·ÀÊ√Ú1 Î◊¬ißÓ¬ ø‰¬øfl¡»¸±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ∆˝√√ÀÂ√ ˚ø√› fl¡˜«¸—¶ö±¬ÛÚ˝√√œÚ ˜±Ó‘¬À˚˛ Œfl¡±ÀÚ± ø‰¬øfl¡»¸±1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±·cfl¡ ˝√√±˝◊¶≥®˘ ø˙鬱ôL ¬Û1œé¬±Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± Â√±S ·ÀÊ√Ú1 ø‰¬øfl¡»¸±1 Œé¬SÓ¬ ’¸˜1 ø˙鬱 Ó¬Ô± ¶§±¶ö…˜Laœ ά– ø˝√√˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«± Ó¬Ô± ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·1 ˘·ÀÓ¬ ¸À‰¬Ó¬Ú ¬ı…øMê Ó¬Ô± √˘-¸—·√ͬÚ1 ’±øÔ«fl¡ ¸±˝√√±˚… Ó¬Ô± ¸˝√√±˚˛-¸˝√√À˚±ø·Ó¬± ≈√ˆ¬«·œ˚˛± ˜±Ó‘¬·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡±˜Ú± fl¡ø1 87238 92428 ’±1n∏ 95086 43934 Œ˜±¬ı±˝◊˘ Ú•§1Ó¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ıÕ˘ ’Ú≈À1±Ò Ê√ÀÚ±ª±1 ˘·ÀÓ¬ 댩ÜȬ Œ¬ı—fl¡ ’¬ıƒ ˝◊øG˚˛±í1 Ϭfl≈¡ª±‡Ú± ˙±‡±1 32342226965, õ∂˜œ˘± ¬ı1n∏ª±1 ¤˝◊ ¤fl¡±Î◊¬∞Ȭ Ú•§1Ó¬ ’±øÔ«fl¡ ¸±˝√√±˚… õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ’Ú≈À1±Ò Ê√Ú±˝◊ÀÂ√º

ø√˚˛±1 ’øˆ¬À˚±· Î◊¬øͬÀÂ√º õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘± ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√1 ¬Ûø1√˙«fl¡1 øÚÀ«˙Ó¬ ø˙é¬fl¡ ø√ª¸1 ‰¬±µ± ø¬ı‰¬1± ¬ı≈ø˘ ¸√1œ fl¡ø1ÀÂ√º õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ ø˙é¬fl¡ ø√ª¸1 Ú±˜Ó¬ ¤ÀÚ√À1 õ∂±˚˛¬ ı±1 ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡± ¸—¢∂˝√1 Œ‰¬©Ü± fl¡1± ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· Œ¬Û±ª± ∆·ÀÂ√º ’øˆ¬À˚±· ˜ÀÓ¬, õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡·1±fl¡œÀ˚˛  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

ASSAM STATE ELECTION COMMISSION HOUSEFED COMPLEX, DISPUR, GUWAHATI781006. Ph. No.0361-2263210/2220240/2264920 (tele-fax) 2220024 e-mail- secassam@gmail.com Notification No. SEC. 229/2013/40 (A) : In continuation of earlier Notification communicated vide No. SEC.229/2013/37 dt. 02.09.2013 and in exercise of powers under Rule 34 of the Mising Autonomous Council (Election) Rules, 2005, the Assam State Election Commission notifies as below for information of all concerned in connection with the election to the General Council Constituencies of Mising Autonomous Council. 1) The Poll shall be taken between 7:00 AM and 3:00 PM on the dates of the Poll. 2) The Nomination papers shall be received between 11:00 AM and 3:OOPM on each working day in the office of the District Election Officers. The Deputy Commissioner & District Election Officers will publicise the above for information of all concerned in the areas falling under Mising Autonomous Council within his district. Sd/State Election Commissioner, Assam Dispur :: Guwahati-6

JANASANYOG/6093/13 Applications are invited for project fellow in a UGC sponsored Major Research Project entitled ‘Synthesis, structural investigations and applications of transition metal supramolecular coordination solids involving N- and 0- donor ligands’ for a period of three years under the guidance of Dr. Manjit Kr. Bhattacharyya (Principal Investigator), Associate Professor, Dept. of Chemistry, Cotton College. Essential Qualification: M. Sc. in Chemistry (Inorganic Specialization). Students waiting for results of M. Sc. final semester may also apply. Salary: @ 14,000/- pm (two years) and @ 16,000/- pm (3rd year). Application with all supporting documents and contact phone number should reach the Principal Investigator on or before September 12, 2013. Short listed candidates will be called for interview. Sd/Principal, Cotton College, Guwahati-781001

JANASANYOG/6121/13

Adin=3 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you