Page 1

fl¡È¬Ú fl¡À˘Ê√Ó¬ ’±øÊ√À1 ¬Û1± ¤Ú ø¬ı øȬ1 ¢∂Lö ¸5±˝√√ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíȬ«±1, &ª±˝√√±È¬œ, 13 ÚÀª•§1 – fl¡È¬Ú fl¡À˘Ê√ õ∂±—·ÌÓ¬ fl¡±˝◊Õ˘1 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ı 1±©Ü™œ˚˛ ¢∂Lö ¸5±˝º√ ŒÚ‰¬ÀÚ˘ ¬ı≈fl¡ C±©Ü1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ fl¡±˝◊Õ˘1 ¬Û1± 21 ÚÀª•§1Õ˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ˘·± ¤˝◊ ¢∂Lö ¸5±˝√√ Î◊¬¬Û˘Àé¬ fl¡±˝◊Õ˘ ø√Ú1 11 ¬ıÊ√±Ó¬ ¤‡Ú Î◊¬À¡Z±ÒÚœ ’Ú≈ᬱÚÀ1± ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¸ˆ¬±Ó¬ ˜≈‡… ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ø¬ıø˙©Ü ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ ’Ó≈¬˘±Úµ Œ·±¶§±˜œ Î◊¬¬Ûø¶öÓ¬ Ôfl¡±1 ˘·ÀÓ¬ ¢∂Lö ¸5±˝√√1 ¡Z±1 Î◊¬Àij±‰¬Ú fl¡ø1¬ı fl¡È¬Ú fl¡À˘Ê√1 ’҅鬱 ά– Úœ1√± Œ√ªœÀ˚˛º Î◊¬À~‡… Œ˚ ˆ¬±1Ó¬1 õ∂±MêÚ õ∂Ò±Ú ˜Laœ õ∂˚˛±Ó¬ Ê√ª±˝√√1˘±˘ ŒÚ˝√√1n∏1 Ê√ijø√Ú1 ˘·Ó¬ ¸—·øÓ¬ 1±ø‡ ¤Ú ø¬ı øȬ1 Î◊¬À√…±·Ó¬ ¤˝◊ ¢∂Lö ¸5±˝√√1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 14 ÚÀª•§1, 2013, ¬¬ı‘˝√¶ÛøÓ¬¬ı±1

1±ˆ¬± ˝√√±Â√— ¬Ûø1¯∏√œ˚˛ øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ø¡ZÓ¬œ˚˛Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛1 õ∂‰¬±1 ’øˆ¬˚±Ú ˙œ¯∏«Ó¬ ¤Â√ Œfl¡ 1˚˛fl¡ ’øÓ¬ø1Mê √±ø˚˛Q ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíȬ«±1, &ª±˝√√±È¬œ, 13 ÚÀª•§1 – 1±Ê√… ‰¬1fl¡±11 fl¡˜«‰¬±1œ ø¬ıˆ¬±À· Ê√±ø1 fl¡1± ¤fl¡ øÚÀ√«˙À˚±À· ¸±Ò±1Ì õ∂˙±¸Ú ø¬ıˆ¬±·1 ’øÓ¬ø1Mê ¸ø‰¬¬ı ¸≈øõ∂˚˛ fl≈¡˜±1 1˚˛fl¡ ¶§±¶ö… ø¬ıˆ¬±·1 ’øÓ¬ø1Mê ¸ø‰¬¬ı ø˝√√‰¬±À¬Û √±ø˚˛Q ø√ÀÂ√º fl¡˜«‰¬±1œ ø¬ıˆ¬±À· Ê√±ø1 fl¡1± ¤Àfl¡È¬± øÚÀ√«˙ÀÓ¬ ¤ ø‰¬ ¤Â√ ø¬ı¯∏˚±˛ ·1±fl¡œfl¡ 1±øÊ√…fl¡ ¤˝◊άƒ Â√ øÚ˚˛LÌa ¬Ûø1¯∏√1 õ∂fl¡ä ¸=±˘fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ’øÓ¬ø1Mê √±ø˚˛Q Ú…ô¶ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º

¬Û±∞Ȭ±Ú ¸˜ø©Ü, Œ·±ªÒ«Ú ¸˜ø©Ü, ¬ı±˜≈Ìœ·“±› ¸˜ø©ÜÓ¬ fl¡—À¢∂Â√1 ø¬ı˙±˘ ˜È¬1‰¬±˝◊Àfl¡˘ Œ1˘œÓ¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Œ1øfl¡¬ı≈øVÚ ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, Â√˚˛·“±›, 13 ÚÀª•§1 – fl¡±˜1+¬Û ¢∂±˜… øÊ√˘±1 Â√˚˛·“±› ¸˜ø©Ü1 ’ôL·«Ó¬ 32Ú— ¬Û±∞Ȭ±Ú ¸˜ø©Ü1 fl¡—À¢∂Â√ ¸˜øÔ«Ó¬ õ∂±Ô«œ √œÀÚ˙ 1±ˆ¬±, 31Ú— Œ·±ªÒ«Ú ¸˜ø©Ü1 fl¡—À¢∂Â√ ¸˜øÔ«Ó¬ õ∂±Ô«œ ¬Ûø1˜˘ 1±ˆ¬± ’±1n∏ 30Ú— ¬ı±˜≈Ìœ·“±› ¸˜ø©Ü1 fl¡—À¢∂Â√ ¸˜øÔ«Ó¬ õ∂±Ô«œ ’fl¡Ì fl¡±fl¡øÓ¬ ¬ıÀάˇ±1 ¸¬ÛÀé¬ ’±øÊ√ ˙Ó¬±øÒfl¡ Œ˘±Àfl¡ ¤˝◊ ø¬ı˙±˘ ˜È¬1‰¬±˝◊Àfl¡˘ Œ1˘œÀȬ±Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º

’±øÊ√À1 ¬Û1± øÓ¬øÚȬ± ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ˘·± 1±ˆ¬± ˝√√±Â√— ¬Ûø1¯∏√œ˚˛ øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ ¬Û±∞Ȭ±Ú ¸˜ø©ÜÓ¬ 16 ÚÀª•§1Ó¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛Ó¬, Œ·±ªÒ«Ú ¸˜ø©Ü ’±1n∏ ¬ı±˜≈Ìœ·“±› ¸˜ø©ÜÓ¬ 25 ÚÀª•§1Ó¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ Œˆ¬±È¬¢∂˝√Ì ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº Œ¸À˚˛À˝√√ 1±ˆ¬± ˝√√±Â√— ¬Ûø1¯∏√œ˚˛ øÚ¬ı«±‰¬Ú Î◊¬¬Û˘Àé¬ ˙±¸Ú±øÒøá¬Ó¬ fl¡—À¢∂ÀÂ√ ’±øÊ√ ¤˝◊ ø¬ı˙±˘ ˜È¬1‰¬±˝◊Àfl¡˘ Œ1˘œÀȬ±1  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

Ú˘¬ı±1œÓ¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 fl¡˜«œ ¸øij˘ÚÓ¬ ¸¬ı« ± Úµ Œ¸±À̱ª±˘ õ∂±MêÚ 1±øÊ√…fl¡ øÚ¬ı«±‰¬Ú ’±˚˛≈Mê ø‰¬ Œfl¡ ˙˜«±¸˝√√ ≈√˙ ¬ı…øMê1 ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÓ¬ Œ˚±·√±Ú

ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ ’±1n∏ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíȬ«±1, Ú˘¬ı±1œ, 13 ÚÀª•§1 – ë1±Ê√…‡Ú1 fl¡—À¢∂Â√ ŒÚÓ‘¬Q±ÒœÚ ‰¬1fl¡±1‡Ú1 ¸˜¢∂ ˜Laœ¸ˆ¬±‡Ú1 ˘·ÀÓ¬ fl¡—À¢∂Â√1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡¸fl¡˘ øÂ√øGÀfl¡È¬1 ˘·Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ºí ’±øÊ√ Ú˘¬ı±1œÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

ADVERTISEMENT Application are invited from Indian citizen in the prescribed standard form as published in the Assam Gazette Part-IX from the intending eligible candidates for filling up of the following vacant sanctioned posts under the Controller of Legal Metrology, Assam, Ulubari, Guwahati-7. Sl. Name of the No. Post

Total No. of Post

Requisite Qualification

1 Manual Assistant

20

Class VIII Passed

2 Laboratory Attendant

2

Class VIII Passed

3 Peon/ Chowkidercum-Peon

17

Class VIII Passed

Reservation SC/ST Remarks (P)/ST(H)/OBC/ MOBC/PH/ Place of Posting/ WOMEN/GENERAL Nature of Duties Rs. 4,560/UR-16 (PH-1), In the District and Sub15,000/- + ST(H)-2, SC-2 Divisional level Office G.P. throughout the state Rs. 1,600/Duties in the post is field work, the candidate should capable to work in the remote areas also stay overnight Pay Band

1 each for O/o the Controller of Legal Metrology, Assam and O/o the Assistant Controller of Legal UR-11(W-3, PH-1) Metrology, Jorhat ST(P)-1 Duties- Office work ST(H)-2 In the District and SubRs. 4,560/- OBC/MOBC-5 Divisional level Office 15,000/- + (W-2) throughout the state G.P. Duties- Office work Rs. 1,500/-

Rs. 4,560/15,000/- + G.P. Rs. 1,500/-

Conditions : 1. Candidates already in service should apply through proper channel. 2. Employment Registration No. is mandatory and candidates must mention the Registration No. and Date in the application. 3. Age between 18 years to 38 years as on 01-01-2013. The upper age limit is relaxable by 5 years in case of SC/ST as per Govt. rules in force. 4. The application should reach the office of the undersigned on or before 29-11-2013 positively. No application will be entertained after the Scheduled date. Authority is not responsible for any Postal delay. 5. Incomplete applications will be summarily rejected. 6. The application must be accompained by the following documents. a) Attested copies of all Certificates in support of educational and other qualification etc. along with age, caste certificate including valid Employment Registration Card. b) Two copies of recent passport size photographs duly self attested. c) A self addressed envelope (size 22 cm x 10 cm) affixing Postal Stamp of Rs.5/- only. 7. Candidates will have to superscribe the name of the post applied for at the “Top of the envelope” in BLOCK LETTER. 8. Candidates will have to appear for Viva-voce. 9. No T.A./D.A. will be admissible for attending Viva-voce. 10. Pension Schemes : "Government servants joining the service of the State Govt. on or after 1st February/2005 shall not be Governed by the existing Assam Services (Pension) Rules, 1969 and orders issued there under from time to time, So far as their pension and other retirement benefits are concerned, that will be Governed by a new set of Pension Rules which are being formulated in line with the Contributory Pension Scheme announced by the Govt. of India vide Finance Department Circular No. BW3/Pt-III/1, dated-25.01.2005."

N.B. : Candidate Canvasing directly or indirectly will be disqualified.

JANASANYOG/7774/13

Sd/Controller of Legal Metrology, Assam, Guwahati-7

&– ø¬ı–1 Â√±S ¸Lö±1 ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ¬Û√Ó¬ ‰¬•Ûfl¡ ͬ±fl≈¡1œ˚˛± ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíȬ«±1, &ª±˝√√±È¬œ, 13 ÚÀª•§1 – &ª±˝√√±È¬œ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 fl¡±ø˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√ Œ˚±ª± ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 Â√±S ¸Lö±1 øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡1 ¬Û√Ó¬ ‰¬•Ûfl¡ ͬ±fl≈¡1œ˚˛±˝◊ Ê√˚˛˘±ˆ¬ fl¡À1º Î◊¬¬Û¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬Û√Ó¬ Œ˝√√±À˜Ú ‰¬f √À˘˝◊ Ê√˚˛˘±ˆ¬ fl¡À1º ’±øÊ√ øÚ˙± ›À˘±ª± Ù¬˘±Ù¬˘Ó¬ ¸˝√√–¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡1 ¬Û√Ó¬ Ú˚˛Ú fl¡ø˘Ó¬±, ¸±ø˝√√Ó¬… ø¬ıˆ¬±·Ó¬ &ÌœÚ  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

·“άˇ ˝√√Ó¬…±

’±Â≈√-¤¬ıƒÂ≈√1 õ∂øÓ¬¬ı±√ ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ, ›√±˘&ø1 ’±1n∏ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, Œ1ÃÓ¬± ‰¬±ø1’±ø˘, 13 ÚÀª•§1 – ·“άˇ ˝√√Ó¬…± ¬ıg fl¡1fl¡, ’¸˜ ‰¬1fl¡±1 ˝√√±˚˛ ˝√√±˚˛, ¬ıÚ˜LaœÀ˚˛ ¬ÛÓ¬…±· fl¡1fl¡, 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊Ú ˜≈√«±¬ı±√, ¬ıÚ±=˘ ¸—1é¬Ì fl¡1fl¡ ˝◊Ó¬…±ø√ ÒıøÚÀ1 ’±øÊ√ Î◊¬M√√±˘ ∆˝√√ ¬ÛÀ1 ›√±˘&ø1 øÊ√˘±1 Œ1ÃÓ¬± ‰¬˝√√1º fl¡±øÊ√1„√√± 1±©Ü™œ˚˛ Î◊¬√…±ÚÓ¬ Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡ˆ¬±Àª ‰¬ø˘ Ôfl¡± ·“άˇ ˝√√Ó¬…±1 ˘·ÀÓ¬ Œ˚±ª± Œfl¡˝◊Ȭ±˜±Ú ø√ÚÓ¬ 1±Ê√œª ·±gœ ›1±— 1±©Ü™œ˚˛ Î◊¬√…±ÚÓ¬ Œ‰¬±1±— ø‰¬fl¡±1œÀ˚˛ Œ¬Û±ª±ø˘¸˝√√ ·“άˇ ˝√√Ó¬…± fl¡1±1 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ’±øÊ√  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

˜Ô≈1±-¬ı‘µ±¬ıÚÓ¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ˜±Ê√≈˘œ

ø¬ıÀ√˙œ ¬Û˚«È¬Àfl¡ Î◊¬ ÛÀˆ¬±· fl¡ø1¬ı ˜±Ê√≈˘œ1 ˜˝√√±1±¸ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, Œ˚±1˝√√±È¬, 13 ÚÀª•§1 – fl¡—¸1 ’A˝√√±¸…, ∆ªfl¡œ1 fl¡±Àµ±Ú1 ø¬ıÚøÚ, Œ·±¬Ûœ1 Ú”¬Û≈11 ˙sÀ1 ¸S ¸—¶¥®øÓ¬1 õ∂±ÌÀfl¡f ˜±Ê√≈˘œÓ¬ ¤øÓ¬˚˛± 1±¸1 ’øôL˜ ’±‡1± ‰¬ø˘ÀÂ√º ˜±Ê√≈˘œÓ¬ ¤øÓ¬˚˛± 1±¸1 ˜˝√√± ’±À˚˛±Ê√Úº 1±¸Àõ∂˜œ1 ˜±Ê√Ó¬ ’±Úµ Î◊¬~±¸º Î◊¬À~‡… Œ˚ ¸S Ú·1œ ˜±Ê√≈˘œÓ¬ ’±Î◊¬Úœ’±È¬œ,√ fl¡˜˘±¬ı±1œ, ·Î¬ˇ˜”1, Œ¬ıÀ„√√Ú±’±È¬œ ’ø√Àfl¡ Òø1 õ∂±˚˛ ’Ò«˙Ó¬±øÒfl¡ ¸SÓ¬ ¤øÓ¬˚˛± 1±¸1 ’±À˚˛±Ê√Ú ‰¬ø˘ÀÂ√º ’˝√√± 16 ÚÀª•§11 ¬Û1± 18 ÚÀª•§1Õ˘Àfl¡ ¤ø√Úœ˚˛± fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1 ˜±Ê√≈˘œ1 ¸S¸˜”˝√Ó¬ ‰¬ø˘¬ı ˜˝√√±1±¸ |œ|œfl‘¡¯∏û1 ¸•Û”Ì« 1±¸˘œ˘±º ˝◊øÓ¬˜ÀÒ… ˜±Ê√≈˘œ1 ’±ªÓ¬« ˆ¬ªÚ, Œ˝√±ÀȬ˘, ø1Ê√íȬ« ’±ø√Ó¬ ¤øÓ¬˚˛± ͬ±˝◊ Ú±˝◊º ¸fl¡À˘±À¬ı±1 ˝◊øÓ¬˜ÀÒ… ¬Û˚«È¬fl¡1 ¬ı±À¬ı ’±·Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ¬ıÀµ±ªô¶ ∆˝√√ ∆·ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¤˝◊¬ı±1 ˜±Ê√≈˘œ1 1±¸Ó¬ Ùˬ±k, ŒÚ√±1À˘G, Ê√±˜«±Úœ1 ¬Û˚«È¬Àfl¡› 1±¸ Î◊¬¬ÛÀˆ¬±· fl¡ø1¬ıº  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

˝√√±È¬ø˙ø„√√˜±1œ1 fl¡±˘±¬Û±ÚœÓ¬ ’¬Û˝√√+Ó¬ øfl¡À˙±1œ Î◊¬X±1 Œ¢∂5±1 ≈√˝◊ ’¬Û˝√ Õ √1Ìfl¡±1œ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ˜±Úfl¡±‰¬1, 13 ÚÀª•§1 – Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 ˜±Úfl¡±‰¬11 fl¡±˘±¬Û±ÚœÓ¬ ’±ø¬ı√± ‡±Ó≈¬Ú Ú±˜1 13 ¬ıÂ√1œ˚˛± øfl¡À˙±1œ ¤·1±fl¡œfl¡ ’¬Û˝√√1Ì fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±øÊ√ ¬Û≈ªøÓ¬ øÚ˙± ’±1鬜À˚˛ øfl¡À˙±1œ·1±fl¡œfl¡ Î◊¬X±1 fl¡1±1 Î◊¬¬Ûø1 ≈√˝◊ ’¬Û˝√√1Ìfl¡±1œfl¡ Œ¢∂5±1 fl¡1± ‚Ȭڱ˝◊ ¸˜¢∂ ’=˘Ó¬ ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1±˜ÀÓ¬, ˜±Úfl¡±‰¬1 Ô±Ú±1 ’Ҝڶö fl¡±˘±¬Û±Úœ ’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 ’ôL·«Ó¬ 1±„√√±¬Û±Úœ ·“±ª1 õ∂˚˛±Ó¬ fl¡√˜ ’±˘œ1 13 ¬ıÂ√1œ˚˛± Ê√œ˚˛1œ ’±ø¬ı√± ‡±Ó≈¬Ú Ú±˜1 øfl¡À˙±1œ Â√±Sœ·1±fl¡œ fl¡±ø˘ ¬Û≈ª± ¶≥®˘Õ˘ Œ˚±ª±1 ¬ÛÔÓ¬ ’¬Û˝√√+Ó¬ ˝√√˚˛º ¤˝◊ ’¬Û˝√√1Ì1 ‡¬ı1 Œ‰¬Ãø√À˙ ø¬ı˚˛ø¬Û ¬Û1±Ó¬ ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ˘±Àfl¡ fl¡±˘±¬Û±Úœ ’±1鬜1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡1±Ó¬ ’±1鬜À˚˛ ˜„√√˘¬ı±À1 øÚ˙±1 ¬Û1±˝◊ Ó¬±˘±‰¬œ ’øˆ¬˚±Ú  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

JANASANYOG/7771/13

3 ¬ı1·±„√√Ó¬ ø¬ı˝√√±˘œ ¬ıvfl¡ ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 Î◊¬À√…±·Ó¬ õ∂øÓ¬¬ı±√œ ¸˜√˘

˜≈‡… ˜Laœ1 ¸±˝√√±˚… ¬Û≈“≈øÊ√Õ˘ ’±1 ¤Â√ Á¬ª±1 ’¬ıƒ Œ˜fl¡ø˘’íά 1±ÀÂ√˘ ˝◊øG˚˛± ø˘ø˜ÀȬÀά ’±·¬ıÀϬˇ±ª± Œ‰¬fl¡ ¢∂˝√√Ì fl¡ø1ÀÂ√ ˜≈‡… ˜LaœÀ˚˛

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, Œ¬ıÀ√Ó¬œ, 13 ÚÀª•§1 – ø¬ı˝√√±˘œ ¸˜ø©Ü1¬ õ∂±ÌÀfl¡f ¬ı1·±— Œfl¡f¶ö˘Ó¬ ’±øÊ√ ø¬ı˝√√±˘œ ¬ıvfl¡ ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 Î◊¬À√…±·Ó¬ ¤fl¡ õ∂øÓ¬¬ı±√œ ¸˜√˘ Î◊¬ø˘›ª± ˝√√˚˛º

ø¬ı˝√√±˘œ ¬ıvfl¡ fl¡—À¢∂Â√, ˜ø˝√√˘± fl¡—À¢∂Â√, ¤Ú ¤Â√ ˝◊Î◊¬ ’±˝◊, fl¡—À¢∂Â√ Œ¸ª±√˘ ’±ø√1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ fl¡—À¢∂Â√ √˘1 ŒÚÓ¬±fl¡˜«œ Ó¬Ô± ¸˜Ô«fl¡¸fl¡À˘ ˝√√±ÀÓ¬ ˝√√±ÀÓ¬  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

Adin=3 13