Page 1

2

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 2 ’À"√±¬ı1, 2013, ¬ı≈Ò¬ı±1

LOST I have lost my HSLC Admit Card of 2011 bearing Roll B 11-766 No.-0071 and HSLC Registration Card also Registration No.-26R/ 0085/210162/09. Bhupen Ch. Deka S/O- Sri Kamala Deka Vill.- Hatibandha Dist.- Udalguri (BTAD) Assam

LOST I have Lost Registration Card (H.S) No. 0108781011. Achraful Islam Rangia Gaon Barpeta.

ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ ˜±˚˛„√1 ø¬ı ›Ê√± ø¬ı¯∏±Mê ¸±¬Û, fl≈¡fl≈¡À1 fl¡±˜≈ø1À˘, ˝√√±¬Û±Úœ, ˘í1±-ŒÂ√±ª±˘œ Ú©Ü, ·±¬ı±gÚœ, ’©ÜÒ±Ó≈¬, ˜Ú¸± Ó¬±ø¬ıÊ√, ˜ø˝√√˘±1 ˜±À˝√√fl¡œ˚˛± ’øÚ˚˛ø˜Ó¬, ¬Û±ø1¬ı±ø1fl¡ ¸˜¸…±, ŒÂ√±ª±˘œ1 ø¬ı˚˛± ¬ıgÚœ ˝√√íÀ˘ ˆ¬±˘ fl¡1± ˝√√˚˛º ˆ¬±·… Œ‰¬±ª±-ø‰¬Ó¬± fl¡1± ˝√√˚˛º 1±Ê√À˜±ø˝√√Úœ Ó¬±ø¬ıÊ√1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º ø¬ı ›Ê√± 8876386480 9085910559

 õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ŒÊ√…ᬠ’±1鬜

’Òœé¬fl¡ ’±Úµ ¬õ∂fl¡±˙ øÓ¬ª±1œ1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ’±1鬜 ’±1n∏ ø‰¬ ’±1 ø¬Û ¤Ù¬1 ŒÊ√±ª±ÀÚ fl¡1± ¬ı¬ı«1 ’±Sê˜Ìfl¡ √˘-˜Ó¬ øÚø¬ı«À˙À¯∏ fl¡Àͬ±1 ˆ¬±¯∏±À1 ·ø1˝√√̱ ø√ÀÂ√º ¸fl¡À˘±Àª ¤˝◊ ¬ı¬ı«1 ’±Sê˜Ì ‚Ȭڱ1 Î◊¬¬Û˚≈Mê Ó¬√ôL1 ˘·ÀÓ¬ Œ√±¯∏œ ø¬ı¯∏˚˛±-’±1鬜fl¡ fl¡Àͬ±1 ˙±øô¶1 √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º ¬ı¬ı«1Ó¬±fl¡ ’·¬Û1 øÚµ± fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ¢∂˝√Ì fl¡1± ¸Ó¬…±¢∂˝√ fl¡±˚«¸”‰¬œÓ¬ ’±1鬜À˚˛ ¬ı¬ı«1Ó¬±À1 ¸Ó¬…±¢∂˝√fl¡±1œ¸fl¡˘1 ›¬Û1Ó¬ ‰¬À˘±ª± ’±øÓ¬˙˚…fl¡ ’¸˜ ·Ì ¬Ûø1¯∏√ √À˘ Œ‰¬±fl¡± ˆ¬±¯∏±À1 ·ø1˝√√̱ ø√ÀÂ√ ’±1n∏ ¤˚˛± ·ÌÓ¬La1 õ∂øÓ¬ ‰”¬Î¬ˇ±ôL fl≈¡Í¬±1±‚±Ó¬ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√º

LOST I have Lost my BA First semister Marksheet vide Roll A-12399 No0326 under GU of year 2012. Usha Rani Barua D/O.-Manindra Barua Vill.-Potapokhuri, Darrang (Assam)

ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ ø˙鬱 øÚ˚˛ø˜Ó¬ ¬Û±Í¬…Sê˜1 ¡Z±1± øÓ¬øÚ ˜±˝√√Ó¬ ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ ø˙鬱1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡ – Œ¸Ãˆ¬±·… ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ ˜±1Ù¬» – ˘é¬œfl¡±ôL ŒÊ√…±øÓ¬¯∏±˘˚˛ fl‘¡¯∏ûÚ·1, &ª±˝√√±È¬œ-5 Œ˜±¬ı±˝◊˘ – 98641-58243

1 ..............................................................................................................................................................................................................

’±1鬜1 ¬ı¬ı«1Ó¬±fl¡ øÒ!¡±1 1±Ê√…1 ø¬ıøˆ¬iß √˘-¸—·Í¬Ú1 ‰¬1fl¡±1‡ÀÚ ·ÌÓ¬±øLafl¡ ’±Àµ±˘Ú1 õ∂øÓ¬ Œ√‡≈›ª± ¤ÀÚ ’ˆ¬¬ı… ’±‰¬1Ì øÚµÚœ˚˛ ¬ı≈ø˘ ˜Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ¤‡Ú ·ÌÓ¬±øLafl¡ˆ¬±Àª øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ¬Û1± Ê√Ú¸±Ò±1ÀÌ ¤ÀÚ ¬ı¬ı«1Ó¬± ¸˝√√… Úfl¡À1 ¬ı≈ø˘ Î◊¬À~‡ fl¡À1º ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ·ø1˝√√̱ ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œ1 ø¬ıøˆ¬iß ¶ö±ÚÓ¬ øÚÊ√1 ˆ”¬ø˜ ’øÒfl¡±1 ¸±¬ı…ô¶ fl¡ø1¬ıÕ˘ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ’±˝√√ı±Ú ø√˚±˛ ·Ì¸Ó¬…±¢∂˝√Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ìfl¡±1œ¸fl¡˘1 ›¬Û1Ó¬ ’±1鬜-õ∂˙±¸Ú1 ’õ∂À1±ø‰¬Ó¬ ˘±øͬ‰¬±˘Ú±fl¡ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± ¬Û±È¬«œ, ’¸˜ õ∂À√À˙ Ó¬œ¬ıË ˆ¬±¯∏±À1 ·ø1˝√√̱ ø√À˚˛º ¤fl¡ ø¬ı¬ı‘øÓ¬Ó¬ √˘1 Î◊¬¬Û¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ‰¬ffl¡±ôL √±À¸ ‰¬1fl¡±11 ¬Û‘ᬱÀ¬Û±¯∏fl¡Ó¬±Ó¬ ¬Û≈ø˘‰¬-õ∂˙±¸ÀÚ ø˚ ’õ∂À1±ø‰¬Ó¬ ˘±øͬ‰¬±˘Ú±À1 ¸Ó¬…±¢∂˝√œ Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 ˘·ÀÓ¬ ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘fl¡ ˙±1œø1fl¡ øÚ˚«±Ó¬Ú ‰¬˘±À˘ ¤˚˛± ·ÌÓ¬La1 õ∂øÓ¬ ‰¬1˜ Î◊¬¬Û˘≈„√±º ‰¬1fl¡±11 ¤˝◊ √˜Ú ÚœøÓ¬À˚˛ ·ÌÓ¬La1 õ∂˜”˘…À¬ı±Òfl¡ fl≈¡Í¬±1±‚±Ó¬ ¬ı≈ø˘ Î◊¬À~‡ fl¡À1º ·±gœ Ê√˚˛ôLœ1 õ∂±flƒ¡é¬ÌÓ¬

LOST I have lost my H.S.L.C. Exam & H.S.S.L.C. Exam Admit card, Marksheet, Certificate. H.S.L.C. Roll B-05-045, No. 0021, H.S.S.L.C. Roll 0140 No.10052. Jamiran Nasa Palhazi, Barpeta.

LOST I have lost my BA Part II Admit, Registration Card No. 17828, Roll-A-5225, No. 268 of 1991-92

Ranu Baishya Vill-Kalabari P.O. Jamuguri, Udalguri BTAD (Assam)

LOST

¬ıÀÚï∏øÒ ø‰¬øfl¡»¸±  ’±À¬Û±Ú±1 ˚ø√ Œfl¡k±1 ∆˝√√ÀÂ√, ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ˆ¬˚˛ Ú±‡±¬ıº Œfl¡˜í Œ˘±ª±1

’±·Ó¬ ’±˜±1 ø‰¬øfl¡»¸± fl¡1fl¡º 100 ˙Ó¬±—˙ Œ·1±∞Ȭœº ˝◊øÓ¬˜ÀÒ… ¬ıU Œ1±·œ ’±À1±·… ∆˝√√ÀÂ√º  ø¶®ÀÊ√±ÀÙv¬øÚ˚˛± Œ1±·ø¬ıÒ E¬Ûø1Ú Ú±˜1 ¬Û√±Ô«1 ’ˆ¬±ªÓ¬ ˝√√˚˛º ’±Ú˜”˘ õ∂Ó¬…é¬ ¬ı± ø¬ıw˜ [Œ˚ÀÚ- ˆ¬˚˛, ˝√√Ó¬±˙, ‰¬±¬Û, ˜Ú1 Œ‡ø˘À˜ø˘, fl¡±À1± ˘·Ó¬ fl¡Ô± Ú¬ÛÓ¬±, ’øÓ¬¬Û±Ó¬ ‡—] ¤˝◊ø¬ı˘±fl¡ ˝√√íÀ˘ ’±ø˜ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ Œ¬ıÊ√1 ›‰¬1Õ˘ ˚±›º ’±˜±1 ¬ıÚ √1¬ı1 ¡Z±1± ¤ÀÚ Œ1±·œ ¸•Û”Ì« ’±À1±·… ˝√√˚˛, fl¡Ô± ø√À˘“±...º  ˜‘·œ, ¬Û±˝◊˘Â√, ø¬ı¯∏, ¬ı·±¶⁄±ª, ¸ôL±Ú˝√√œÚ √•ÛÓ¬œ1 ¸ôL±Ú, Ê√øG‰¬, ¶ß±˚˛øªfl¡ ≈√¬ı«˘Ó¬±, øÚÎ◊¬À˜±øÚ˚˛±, ά±À˚˛À¬ıøȬÂ√ ’±ø√ ˆ¬±˘ ˝√√˚˛º ø¬ı–^– ¬ıÚ √1¬ı ¬ı≈ø˘ øfl¡c ’ªÀ˝√√˘± Úfl¡ø1¬ıº ¬ıÚ √1À¬ı ’±À¬Û±Ú±1 Ê√œªÚ ¬ı‰¬±¬ıº |œÊ√˚˛ôL ˜±Òª ¬ı1± [ø‰¬øfl¡»¸fl¡] ’¸˜ ¬ıÀÚï∏øÒ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ Œ˜À˘—, ŒÙ¬Â√ª±˘ ·Ê√¬Û≈1œ˚˛± [ø·¬ıÚ ’ˆ¬˚˛±1Ì…1 fl¡±¯∏Ó¬] Œ˚±1˝√√±È¬ ŒÙ¬±Ú – 9954649771, 9678204214

I have lost my HSLC Admit Card, Marksheet and original Certificate bearing Roll B-07-187 No. 0028 of 2007. Rashmi Deka S/O-Sri Bhabani Deka Vill- Mahaliapara P.O. Burhinagar Dist. Darrang (Assam)

‰¬1fl¡±À1 ˆ”¬-˘≈øFÓ¬ fl¡ø1À˘ Ê√±øÓ¬1 ø¬ÛÓ¬±1 ’ø˝√√—¸ ÚœøÓ¬fl¡º Œõ∂Â√ ø¬ı:ø5Ó¬ √±À¸ fl¡˚˛ Œ˚ fl¡—À¢∂Â√ ‰¬1fl¡±11 ’±À˜±˘Ó¬ ’ø˘ø‡Ó¬ ’±˝◊Ú ’±1n∏ ’Ú≈˜øÓ¬À1 Œ‰¬Ãø√À˙ ‰¬ø˘ÀÂ√ øÂ√øGÀfl¡È¬1±Ê√, ˆ”¬-˜±øÙ¬˚˛±1 √¬Ûƒ√¬ÛøÚ ’±1n∏ ¬ıÚ…fl”¡˘1 Òı—¸˚:º Ó¬1n∏Ì ·Õ· ‰¬1fl¡±À1 Ê√1n∏1œ ’ª¶ö±1 øÚø‰¬Ú± ¬Ûø1Àª˙ ¸‘ø©Ü fl¡ø1 Ê√Ú·Ì1 fl¡F Œfl¡øÓ¬˚˛±› 1n∏X fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±À1º ’±øÊ√1 ¤˝◊ ‚Ȭڱfl¡ ‰¬1fl¡±1-õ∂˙±¸Ú1 ¬Ûø1fl¡øäÓ¬ 1+¬Û ¬ı”ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ ’±Àµ±˘Ú1 fl¡±˚«¸”‰¬œ fl¡±˚«fl¡1œ fl¡1±1 Œé¬SÓ¬ õ∂˙±¸Úœ˚˛ ’Ú≈˜øÓ¬ øfl¡ fl¡±1ÌÓ¬ õ∂√±Ú fl¡1± Ú˝√√í˘, 1±˝◊Ê√fl¡ ¶Û©Ü fl¡1fl¡º ŒÓ¬›“ ’Ú≈À1±Ò fl¡À1 ˚±ÀÓ¬ ¬Û˘˜Õfl¡ ˝√√íÀ˘› ‰¬1fl¡±À1 1±Ê√…1 ¸fl¡À˘± ˆ”¬ø˜˝√√œÚ1 ˜±øȬ1 ¸˜¸…± ¸•§Àg ¤È¬± ¸˜œé¬± ’øÓ¬ Œ¸±Úfl¡±À˘ ‰¬˘±˝◊ õ∂fl‘¡Ó¬ Ô˘≈ª± ˆ”¬ø˜˝√√œÚfl¡ ˜±øȬ ø√˚˛±1 ¬ı…ª¶ö± ¸˜¢∂ 1±Ê√…ÀÓ¬ fl¡ø1¬ı ˘±À·º ¤˝◊Àé¬SÓ¬ ‰¬1fl¡±À1 ˚ø√

Œfl¡±ÀÚ± fl¡±˚«fl¡1œ ¬ı…ª¶ö± Œ˘±ª± 1±˝◊Ê√1 ‰¬fl≈¡Ó¬ Ú¬ÛÀ1, ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ’±Àµ±˘Ú øfl¡˚˛ ¬ıg ˝√√í¬ı∑ øÚµ± ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊ [¤˜]1 fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬1 ’±˝√√ı±ÚSêÀ˜ ˆ”¬ø˜-¬ÛAÚ1 √±¬ıœÓ¬ ¸˜ÀªÓ¬ õ∂øÓ¬¬ı±√fl¡±1œ¸fl¡˘1 ›¬Û1Ó¬ ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ ¬Û≈ø˘‰¬1 ˘±øͬ‰¬±˘Ú± Ó¬Ô± fl¡µ≈ª± Œ·Â√ õ∂À˚˛±· ’±1n∏ ˙”Ú…Ó¬ &˘œ‰¬±˘Ú±1 ‚Ȭڱfl¡ ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊ [¤˜] ’¸˜ 1±øÊ√…fl¡ fl¡ø˜È¬œÀ˚˛ Ó¬œ¬ıË øÚµ± fl¡ø1ÀÂ√º ¤fl¡ ø¬ı¬ı‘øÓ¬Ó¬ √À˘ fl¡˚˛ñ øÚ1¶a õ∂øÓ¬¬ı±√fl¡±1œ1 ›¬Û1Ó¬ ’˚Ô± ¬ı˘ õ∂À˚˛±· fl¡ø1 fl¡—À¢∂Â√ ŒÚÓ‘¬Q±ÒœÚ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±1‡ÀÚ øÚÊ√1 ’¸ø˝√√¯∏≈û ’±1n∏ ’·ÌÓ¬±øLafl¡ ‰¬ø1S ¬Û≈Ú1¬ı±1 Î◊¬√„√±˝◊ ø√À˘º ˘±øͬ‰¬±˘Ú± ’±1n∏ ¬Û≈ø˘‰¬1 ’±øÓ¬˙˚…1 Ù¬˘Ó¬ ’±˝√√Ó¬¸fl¡˘fl¡ ø¬ıÚ±˜”˘œ˚˛± ø‰¬øfl¡»¸± ’±1n∏ Î◊¬¬Û˚≈Mê é¬øÓ¬¬Û”1Ì ø√¬ıÕ˘ ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊ [¤˜]1 ’¸˜ 1±øÊ√…fl¡ fl¡ø˜È¬œÀ˚˛ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊ÀÂ√º ‰¬1fl¡±1œ ˜±øȬ ˝◊øÓ¬˜ÀÒ… Ê√Ú±=˘Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ Œ˝√√±ª± ë¬ıÚ±=˘í ’±1n∏ ø‰¬ø˘— Î◊¬X‘Ó¬ ˜±øȬӬ √œ‚«ø√Ú Òø1 ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 ’˝√√±¸fl¡˘fl¡ ’øÓ¬ ˙œÀ‚Ë

˜„√√˘Õ√Ó¬ ˝√√±Ó¬Ó¬ Á¬±Î¬ˇ≈ ∆˘  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1±

Á¬±Î¬ˇ≈ ∆˘ ˜„√√˘Õ√ ‰¬˝√√11 ¬ı±È¬-¬ÛÔ ‰¬±Ù¬±˝◊ ’øˆ¬˚±ÚÓ¬ Ú±ø˜ ¬Û1± Œ√‡± ˚±˚˛º ‰¬˝1‡Ú1 ˘ÑœÚ±Ô Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª± ¬ÛÔÓ¬ ¤˝◊ fl¡±˚« ¸•Ûiß fl¡À1º Î◊¬À~‡… Œ˚ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬1 ·Ì¸Ó¬…±¢∂˝√1 ¬ı±Ó¬ø1 ¸—¢∂˝√1 ¬ı±À¬ı Œ˚±ª± ¸±—¬ı±ø√fl¡fl¡ õ∂˝√±1 fl¡1± ‚Ȭڱfl¡ ˜„√√˘Õ√ ø˜øά˚˛± ‰¬±fl¡«À˘ ·ø1˝√√̱ ø√ÀÂ√º

Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ1 Ê√ÚÊ√±øÓ¬fl¡1Ì1  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ¤fl¡ ·Ì¸˜±Àª˙ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ·Ì¸˜±Àª˙ ¬Ûø1‰¬±˘Ú±1

√±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± ¬ı„√√±˝◊·“±› øÊ√˘± Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ Ê√±Ó¬œ˚˛ ˜=1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ú‘À¬ÛÚ ¬ı˜«Ú ’±1n∏ ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ Œ1±ø˝√√Ìœ 1±À˚˛ ¤fl¡ Œõ∂Â√ ø¬ı¬ı‘øÓ¬Ó¬ fl¡±˝◊Õ˘1 ·Ì¸˜±Àª˙Ó¬ ’¬ıÀάˇ± 1±˝◊Ê√fl¡ Î◊¬¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ1 Ê√ÚÊ√±øÓ¬fl¡1Ì, ø¬ıøȬø‰¬ ‰≈¬øMê ¬Û≈Ú1œé¬Ì ’±1n∏ ’¬ıÀάˇ± 1±˝◊Ê√1 Ê√œªÚ ’±1n∏ ¸•ÛøM√√1 øÚ1±¬ÛM√√±1 Œé¬SÓ¬ 1±Ê√… ’±1n∏ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1fl¡ õ∂¬ı˘ Œ˝√√“‰¬± õ∂À˚˛±·1 ¬ı±À¬ı ‹fl¡…¬ıX ¸—¢∂±˜1 ¸—fl¡ä ˘í¬ıÕ˘ ’±˝√√ı±Ú Ê√Ú±˚˛º ·Ì¸˜±Àª˙Ó¬ ¸øijø˘Ó¬ Ê√ÚÀ·±á¬œ˚˛ ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬1 ’±˝√√ı±˚˛fl¡ ˝√√À1ù´1 ¬ı˜«Ú, ’¬ıÀάˇ± ¸≈1鬱 ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ÚÀ·f Ú±Ô ŒÎ¬fl¡±, ˜≈‡… ¸•Û±√fl¡ ø√À˘±ª±1 ˝◊Â√˘±˜, ˚À:ù´1 fl¡ø˘Ó¬±, ¸—‡…±˘‚≈ Â√±S ˝◊Î◊¬øÚ˚˛Ú1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±s≈1 1ø˝√√˜, ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ Œ1Ê√±Î◊¬˘ fl¡ø1˜ ¸1fl¡±1, ¤ ø¬ı ¤˜Â≈√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ‰¬±˝√√±¬ı≈øVÚ ’±˝√√À˜√, Œ¬ı—·˘œ ŒÙ¬Î¬±À1‰¬Ú1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˜∞È≈¬ Œí√, Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ Ê√±Ó¬œ˚˛ ˜=1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø¬ı˜˘ fl≈¡˜±1 ¬ı˜«Ú, ˚≈Ȭœ˚˛± ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡¡Z˚˛ √œ¬Ûfl¡ ¬ı˜«Ú ’±1n∏ ˆ”¬À¬ÛÚ 1±˚˛ ’±ø√ ø¬ıø˙©Ü ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û Î◊¬¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡¬ıº øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ·Ì¸˜±Àª˙Ó¬ ¸fl¡À˘± Ê√±øÓ¬-Ê√ÚÀ·±á¬œ1 Œ˘±fl¡fl¡ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±˝√√ı±Ú Ê√Ú±˚˛ ø¬ı¬ı‘øÓ¬ÀȬ±Ó¬º

3 ’À"√±¬ı11 ’±Sê±Â≈√1 36

 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1±

˜ø1·“±› ’±Sê±Â≈√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬-¸•Û±√Àfl¡ Ê√Ú±˝◊ÀÂ√º Œ¸˝◊ ’Ú≈¸ø1, 3 ’À"√±¬ı1Ó¬ ¸øg˚˛± 5 ¬ıÊ√±Ó¬ ˜ø1·“±› Ú·1Ó¬ ŒÊ√“±1 ∆˘ ¸˜√˘ ’±1n∏ 4 ’À"√±¬ı1Ó¬ Î◊¬¬Û±˚˛≈Mê fl¡±˚«±˘˚˛1 ¸ij≈‡Ó¬ 11 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± 3 ‚∞Ȭœ˚˛± ’ª¶ö±Ú Ò˜«‚Ȭ fl¡±˚«¸”‰¬œ 1+¬Û±˚˛Ì fl¡ø1¬ıº

‡‰¬1± Œˆ¬±È¬±1 Ó¬±ø˘fl¡± õ∂fl¡±˙

¬ÛœÓ¬±•§1 Œ√ªÀ·±¶§±˜œ1  Ó‘¬Ó¬œ˚˛

¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ø¬ı¯∏˚±˛ ˝◊ 51Ú— Ê√±˘≈fl¡¬ı±1œ, 52Ú— ø√Â√¬Û≈1, 53Ú— ¬Û”¬ı &ª±˝√±È¬œ ’±1n∏ 54Ú— ¬Ûø(˜ &ª±˝√√±È¬œ ¸˜ø©Ü1 ‡‰¬1± Œˆ¬±È¬±1 Ó¬±ø˘fl¡± õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ¸fl¡À˘± Œˆ¬±È¬¢∂˝√Ì Œfl¡f1 ¶ö±ÚÓ¬ øÊ√˘± øÚ¬ı«±‰¬Úœ ø¬ı¯∏˚˛±1 fl¡±˚«±˘˚˛ ’±1n∏ ˝◊ ’±1 ’í1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 :±Ó¬±ÀÔ« ‡‰¬1± Œˆ¬±È¬±1 Ó¬±ø˘fl¡± 1‡± ∆˝√√ÀÂ√º 1-1-2014fl¡ øˆ¬øM√√¬ı¯∏« ø˝√√‰¬±À¬Û ∆˘ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± ø¬ıÀ˙¯∏ ¸—øé¬5 ¸—À˙±ÒÚ1 fl¡±˚«¸”‰œ¸˜”˝√ ˝√√í˘ñ √±¬ıœ ’±1n∏ ’±¬ÛøM√√ ¢∂˝√Ì1 fl¡±˜ ’±øÊ√À1 ¬Û1± 31 ’À"√±¬ı1 ¬Û˚«ôL ‰¬ø˘¬ıº ·“±›¸ˆ¬±, ¶ö±Úœ˚˛ øÚfl¡±˚˛ ’±ø√1 ∆¬ıͬfl¡ ’±1n∏ qX±qX1 Ó¬±ø1‡ 7 ’À"√±¬ı11 ¬Û1± 10 ’À"√±¬ı1 øÚÒ«±1Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º √±¬ıœ ’±1n∏ ’±¬ÛøM√√1¬ ı±À¬ı Œˆ¬±È¬¢∂˝√Ì Œfl¡f ¬Û˚«±˚˛1 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘¸˜”˝√1 ¤ÀÊ√∞Ȭ1 ∆¸ÀÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ’øˆ¬˚±Ú 9, 17 ’±1n∏ 24 ’À"√±¬ı1Ó¬ ‰¬À˘±ª± ˝√√í¬ıº ’˝√√± 30 ÚÀª•§1Ó¬ √±¬ıœ ’±1n∏ ’±¬ÛøM√√¸˜”˝√ ˜œ˜±—¸± fl¡1± ˝√√í¬ıº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ 30 ÚÀª•§11 ¬Û1± 30 øάÀ‰¬•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Ó¬Ô…¸˜”˝√ ’ôLˆ≈« øMêÀ1 ¬Ûø1¬Û”ø1fl¡± Ó¬±ø˘fl¡± õ∂dÓ¬ ’±1n∏ Â√¬Û± fl¡1± ˝√√í¬ıº ’˝√√± 6 Ê√±Ú≈ª±1œ, 2014Ó¬ ‰”¬Î¬ˇ±ôL Œˆ¬±È¬±1 Ó¬±ø˘fl¡± õ∂fl¡±˙ fl¡1± ˝√√í¬ıº

 Ó‘¬Ó¬œ˚˛

¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ά– √œÀÚ˙

∆¬ı˙…˝◊º ¢∂Lö‡Ú Î◊¬Àij±‰¬Ú fl¡ø1 ∆¬ı˙…˝◊ fl¡˚˛ Œ˚ ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬1 Ê√Úfl¡ ˜˝√√±¬Û≈1n∏¯∏ |œ˜ôL ˙—fl¡1À√ª ø¬ı¯∏˚fl˛ ¡ ¬Û≈øÔ 1‰¬Ú± fl¡ø1 ¬Û±Í¬fl¡1 ˜±Ê√Ó¬ ø¬ı˘±˝◊ ø√˚±˛ 1 õ∂˚±˛ ¸ fl¡1±ÀȬ± ¤È¬± ˜˝√√Q¬Û”Ì« fl¡±˚«º ’¸˜ ¸S ˜˝√√±¸ˆ¬±1 &ª±˝√√±È¬œ øÊ√˘±1 Î◊¬À√…±·Ó¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¢∂Lö Î◊¬Àij±‰¬Úœ ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ ¸S±øÒfl¡±1 ˆ¬^fl‘¡¯∏û Œ·±¶§±˜œ, ¸”˚« ˝√√±Ê√ø1fl¡± ’±ø√Àfl¡ Òø1 Œfl¡˝◊¬ı±Ê√ÀÚ± ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê Î◊¬¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

Î◊¬M√√1-¬Û”¬ı«±=˘1 Œ1í˘ ˚±Sœ1 ¸≈ø¬ıÒ±ÀÔ«

ADVERTISEMENT

 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ¸≈-¸•Ûfl¡« ·øϬˇ Ó≈¬ø˘ ’±1鬜¸fl¡˘fl¡ ø¬ıÚ˚˛œ, ÚœøÓ¬øÚá¬

Applications are invited from the intending candidates who have pased the TET held in 2013, for filling up the Post of Arts Graduate Teacher in Bonmajha High Madrassa in the standard form in part IX of the Assam Gazette. The application should be enclosed with attested copies of all certificates on Educational Qualification. 1. Cadre wise nos. of vacant post. Sl. Name of Cadre/Post ST (P) ST (H) SC OBC/ UR Total MOBC No - 01 01 1 One Arts Graduate

’±1n∏ Œ¬ÛÂ√±√±1œ ˜ÀÚ±ˆ¬±À¬ıÀ1 fl¡±˜ fl¡ø1 ˚±¬ıÕ˘ ’±˝√√ı±Ú Ê√Ú±˚˛º ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú Œ‰¬ÃÒ≈1œÀ˚˛ ’¸˜ ’±1鬜Ӭ õ∂Ô˜¬ı±11 ¬ı±À¬ı ˜1À̱M√√1ˆ¬±Àª fl¡œøÓ¬«‰¬SêÀ1 ø¬ıˆ”¬ø¯∏Ó¬ ¬Ûø1√˙«fl¡ Œ˘±ø˝√√Ó¬ Œ¸±À̱ª±˘1 øÚfl¡È¬ ¬Ûø1˚˛±˘Õ˘ ’¸˜ ‰¬1fl¡±À1 20 ˘±‡ Ȭfl¡±1 ¸±˝√√±˚… ’±·¬ıÀϬˇ±ª±1 fl¡Ô± Œ‚±¯∏̱ fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ’±1鬜 ŒÊ√±ª±Ú¸fl¡˘fl¡ ˜±À˝√√fl¡œ˚˛± ˝√√±1Ó¬ õ∂√±Ú fl¡ø1 ’˝√√± 1‰¬√ ¬ı…ª¶ö±1 ø¬ı˘≈ø5 ‚Ȭ±˝◊ Ó¬±1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ 1 ’À"√±¬ı11 ¬Û1± fl¡±˚«fl¡1œ Œ˝√√±ª±Õfl¡ Ú·√ ÒÚ ø√˚˛±1 fl¡Ô± Œ‚±¯∏̱ fl¡À1º ’¸˜ ’±1鬜 Œ˘±fl¡¸fl¡À˘ ˆ≈¬ø· ’˝√√± ’¸≈ø¬ıÒ± Œ˚ÀÚñ ’±ª±¸√√, Œ‡±ª±¬Û±Úœ, ·±Î¬ˇœ ’±ø√1 ø¬ı¯∏À˚˛ Î◊¬À~‡ fl¡ø1 ¬Û˚«±˚˛ SêÀ˜ ¤˝◊ ’¸≈ø¬ıÒ±¸˜”˝√ ”√1 fl¡1±1 õ∂À‰¬©Ü± ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1‡±1 fl¡Ô± ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú·1±fl¡œÀ˚˛ ¬ı…Mê fl¡À1º ¤˝◊ ’Ú≈ᬱÚÀÓ¬ Î◊¬¬Ûø¶öÓ¬ ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛±, fl¡˜«‰¬±1œ ’±1n∏ ŒÊ√±ª±Ú¸fl¡˘fl¡ ë’±R¶§±Ô«Ó¬Õfl¡ fl¡Ó¬«¬ı…fl¡ ’¢∂±øÒfl¡±1í ¤˝◊ Œ¸ª±1 ˜LaÀ1 Î◊¬¡Z≈X ∆˝√√ øÚᬱÀ1 fl¡˜« ¸•Û±√Ú fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¸—fl¡ä ¢∂˝√Ì fl¡À1±ª±˚˛ ’¸˜ ’±1鬜1 ˜≈‡… Ê√Ú¸•Ûfl¡«1鬜 ø¬ı¯∏˚˛± fl¡ÚÀfl¡ù´1 ¬ı1À·±˝√√±ø¤ûÀ˚˛º ’±1鬜 ø√ª¸1 ˘·Ó¬ ¸—·øÓ¬ 1±ø‡ Î◊¬M√√1¬Û”¬ı«±=˘1 Œ1í˘˚±Sœ1 ¸≈ø¬ıÒ±ÀÔ« ¤øȬ ÚÓ≈¬Ú Œ˝√√䢱˝◊Ú Ú•§1 ˜≈fl¡ø˘ fl¡À1 Œ1í˘Àª1 ’øÓ¬ø1Mê ’±1鬜 ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú ø¬Û ø¬Û ø¸À„√√º 98540-69999 Ú•§1Ó¬ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ͬ±˝◊1 ¬Û1± ŒÙ¬±Ú fl¡ø1 ’Ô¬ı± ¤Â√ ¤˜ ¤Â√ fl¡ø1 ¤øÓ¬˚˛±1 ¬Û1± Œ1í˘Àª ˚±Sœ¸fl¡À˘ ¸ij≈‡œÚ Œ˝√√±ª± ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¸˜¸…± ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ ’¬Û1±ÒÊ√øÚÓ¬ ‚Ȭڱ ’ª·Ó¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº Ó¬≈√¬Ûø1 Œ1í˘Àª ’±1鬜À˚˛ øÚ‰¬±˚≈Mê ^¬ı… Œ¸ªÚ, Ú±1œ ¸1¬ı1±˝√√1 ø¬ı1n∏ÀX ’±1n∏ 1Mê√±Ú ¸•Ûfl¡«œ˚˛ ¸Ê√±·Ó¬±1 ¬ı±À¬ı øÓ¬øÚ‡Ú ¬ı±È¬1 ڱȬ ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡À1º ˘·ÀÓ¬ &ª±˝√√±È¬œ ¬ÛåÈ¬Ú ¬ıÊ√±1 Œ1í˘Àª Œ©Ü‰¬ÚÓ¬ ¤øȬ 1Mê√±Ú ø˙ø¬ı11 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡À1º ˝◊˚˛±Ó¬ &ª±˝√√±È¬œ Œ1í˘Àª ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛±-ŒÊ√±ª±Ú¸fl¡À˘ 1Mê√±Ú fl¡À1º

2. Scale of Pay : Rs.5200-20200-(PB-2)+Grade pay Rs. 3300. 3. Educational and professional qualification :Science graduate with Maths having Degree Qualification from any recognized University with 50% of marks. 4. Age : The minimum age of the candidates shall be 38 years as on 1st January, 2013. 5. Last date for receipt of application by the school concerned 10th of October, 2013. 6. Date of interview is fixed on 19th October, 2013, from 10A.M. at the office of the school. S. Ahmed Superintendent Bonmajha High Madrassa P.O. Burha Dist: Darrang, Assam Ph. 9435564882

ADVERTISEMENT

≈√·«±¬Û”Ê√±1 õ∂±flƒ¡é¬ÌÓ¬ Œ˚±1˝√√±È¬¬ı±¸œÕ˘

Applications are invited in Standard Form along with attested copies of Certificates and other testimonials of qualifications from intending TET (Secondary) Passed Candidates for filling up the following vacancies in Burha Lokapriya Baodoloi High School on or before 10-10-2013. Post. 1. Arts Graduate 1 (One) UR 2. Arabic Teacher 1. (One) O.B.C Qualification : 1. Arts Graduate : B.A with 50% marks, BT/B.Ed will get preference. 2. Arabic Teacher : MM with 50% or B.A. with Arabic with 50% marks. BT/B.Ed will get preference. All degrees should be from recognized University. Salary :Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 3300/- P.M. Age : Maximum 38 years on 01-01-2013 Date of Interview : At 10.00 A.M. on 19.10.2013 at School office. K. Bhatta Headmaster IC Burha Lokapriya Bardoloi High School P.O. Burha, Dist : Darrang (Assam) Pin : 784148

 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± Î◊¬¬Û˝√√±1 õ∂√±Ú fl¡ø1À˘º Î◊¬À~‡… Œ˚ Œ˚±1˝√√±È¬ Œ¬ÛÃ1¸ˆ¬±1

100% JOB GUARANTEE Admission Free (i) ANM Nursing (ii) GNM Nursing (iii) MOBILE Repairing (iv) Diploma in Electrician (v) Diploma in Electronics l cia ffer (vi) Diploma in Tailoring e Sp A O (vii) Diploma in Beautician J PU (viiI) Diploma in OT Technician

MANAB SEVA NURSING INSTITUTE NOONMATI, Near SBI Bank Ph.: 9707997382, 7399950513

˜±øȬ ’±1n∏ ¬ı±¸¶ö±Ú1 ’øÒfl¡±1 õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘› ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊ [¤˜]1 ’¸˜ 1±øÊ√…fl¡ fl¡ø˜È¬œÀ˚˛ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ›‰¬1Ó¬ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊ÀÂ√º ¤Â√ ¤Ù¬ ’±˝◊1 ·ø1˝√√̱ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬ ’±1n∏ ˜˝√√±Ú·1 Î◊¬iß˚Ú˛ ¸ø˜øÓ¬¸˜”˝√1 Œ˚ÃÔ Î◊¬À√…±·Ó¬ ¸˜ÀªÓ¬ ’±Àµ±˘Úfl¡±1œ1 ›¬Û1Ó¬ fl¡1± ¬Û≈ø˘‰¬1 øÚ˚«±Ó¬Úfl¡ ¤Â√ ¤Ù¬ ’±˝◊1 ’¸˜ 1±øÊ√…fl¡ fl¡ø˜È¬œÀ˚˛ fl¡Àͬ±1 ˆ¬±¯∏±À1 ·ø1˝√√̱ Ê√Ú±˝◊ÀÂ√º ’±1n∏ ’˚Ô± ¬ı˘ õ∂À˚˛±· fl¡ø1 ’±Àµ±˘Ú ˜ø¯∏˜”1 fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬1± fl¡—À¢∂Â√ ‰¬1fl¡±11 ˜±Úø¸fl¡Ó¬±fl¡ Ó¬…±· fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±˝√√ı±Ú Ê√Ú±˝◊ÀÂ√º ¤Â√ ¤Ù¬ ’±À˚˛ ’±˝√√Ó¬¸fl¡˘fl¡ ø¬ıÚ±˜”˘œ˚˛± ø‰¬øfl¡»¸± Œ¸ª± õ∂√±Ú1 √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊ÀÂ√º ‰¬1fl¡±1œ ˜±øȬ, √œ‚«ø√Ú Òø1 ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 Ô√fl¡± ¬ıÚ±=˘1 ˜±øȬ ’±1n∏ ø‰¬ø˘— Î◊¬X‘Ó¬√√ ˜±øȬ ˆ”¬ø˜˝√√œÚfl¡ ’±1n∏ ˝◊øÓ¬˜ÀÒ… ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 Ôfl¡± ¬Ûø1˚˛±˘fl¡ Œ·±È¬±˝◊ ø√˚˛±1 √±¬ıœÓ¬ ø¬ıøˆ¬iß ¸—·Í¬ÀÚ ’±Àµ±˘Ú fl¡ø1ÀÂ√ ˚ø√› ‰¬1fl¡±À1 ¸√±˚˛ Î◊¬À¬Û鬱 fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ¤Â√ ¤Ù¬ ’±À˚˛ ˙œÀ‚Ë ˆ”¬ø˜˝√œÚfl¡ ˆ”¬ø˜ ø√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ √œ‚«ø√Ú Òø1 ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 ’˝√√±¸fl¡˘fl¡ ˆ”¬ø˜1 ’øÒfl¡±1 õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊ÀÂ√º

Ó¬N±ªÒ±ÚÓ¬ øÚ˜«±Ì ˝√√í¬ı ˘·± ¤˝◊ ¬ıU˜˝√√˘œ˚˛± fl¡±1 ¬Û±øfl¡«„√1 1,963 ¬ı·«øfl¡À˘±ø˜È¬±À1À1 Ó¬˘1 ˜˝√√˘±Ó¬ ¬ıÊ√±1-Œ√±fl¡±Ú·‘˝√ Ôfl¡±1 ˘·ÀÓ¬ 2˚˛ ˜˝√√˘±1 1,955 ¬ı·«ø˜È¬±1, 3˚˛ ˜˝√√˘±Ó¬ ·±Î¬ˇœ ¬Û±øfl¡«„√1 ¬ı…ª¶ö± fl¡1± ˝√√í¬ıº ˝◊˚˛±1 Ù¬˘Ó¬ Ú·1‡ÚÓ¬ ¬ı‘øX ¬Û±˝◊ ’˝√√± ˚±Ú-Ê√“Ȭ1 ¸˜¸…± øfl¡Â≈√¬Ûø1˜±ÀÌ ”√1 ˝√√í¬ıº Î◊¬À~‡… Œ˚ ›¬Û11 ¤˝◊ ≈√˝◊ ˜˝√√˘±Ó¬ ¤Àfl¡˘À· 152‡ÚÕfl¡ ·±Î¬ˇœ ¬Û±øfl¡«„√1 ¸≈ø¬ıÒ± Ô±øfl¡¬ıº 20 ˜±˝√√1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ øÚ˜«±Ì ¸•Û”Ì« fl¡ø1 Ó≈¬ø˘¬ı ˘·± Î◊¬Mê ˆ¬ªÚ1 øÚ˜«±Ìfl¡±˚« ë˝◊ø?Úœ˚˛±1 ¢∂œ˘í Ú±˜1 ¤È¬± øÚ˜«±Ì õ∂øӬᬱÚfl¡ øÚ˜«±Ì1 √±ø˚˛Q ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ≈√¬Û1œ˚˛± 12 ¬ıÊ√±Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤˝◊ ’±Ò±1ø˙˘± ¶ö±¬ÛÚ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ 1±Ê√…1 ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·, õ∂±MêÚ Î¬íÚ±1˜Laœ Ó¬Ô± Œ˚±1˝√√±È¬ ¸˜ø©Ü1 ¸±—¸√ ø¬ıÊ√˚˛fl‘¡¯∏û ¸øµÕfl¡, ˜Laœ ’Ê√ôL± ŒÚ›·, ø¬ıÒ±˚˛fl¡ 1±Ì± Œ·±¶§±˜œ, Œ¬ÛÃ1¬ÛøÓ¬ õ∂˙±ôL ¬ı1±Àfl¡ Òø1 ¬ıUÀÓ¬± ·Ì…-˜±Ú… ¬ı…øMê Î◊¬¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º Î◊¬À~‡…, õ∂±MêÚ Î¬íÚ±1˜Laœ ø¬ıÊ√˚˛fl‘¡¯∏û ¸øµÕfl¡1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’Ú≈À˜±√Ú ˘±ˆ¬ fl¡1± ¤˝◊ ¬ıU˜˝√√˘œ˚˛± fl¡±1 ¬Û±øfl¡«„√1 ¬ı…ª¶ö± Œ˚±1˝√√±È¬ Œ¬ÛÃ1¸ˆ¬±1 ¬ı±À¬ı ’±Ú ¤fl¡ Î◊¬À~‡Úœ˚˛ ¸±Ù¬˘…º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ≈√·«±¬Û”Ê√±1 √˙˜œ1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊ ’Ô«±» 15 ’À"√±¬ı1ÀÓ¬ Ú·1‡Ú1 ¬¬Û”Ê√±Î≈¬ø¬ı ¤À˘fl¡±Ó¬ 17 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ¬ı…À˚˛À1 øÚ˜«±Ì ˝√√í¬ı ˘·± Œ˚±1˝√√±È¬ ‰¬ífl¡¬ıÊ√±11 ¬ıU˜˝√√˘œ˚˛± ˆ¬ªÚÀ1± ’±Ò±1ø˙˘± ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1¬ıº ¸±—¸√ ø¬ıÊ√˚˛fl‘¡¯∏û ¸øµÕfl¡, ø¬ıÒ±˚˛fl¡ 1±Ì± Œ·±¶§±˜œ1 Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡ õ∂À‰¬©Ü±1 ˘·ÀÓ¬ ˜≈‡… ˜LaœÀ˚˛ ·‘˝√øÊ√˘±1 õ∂øÓ¬ ˙±1√œ˚˛ ≈√·±« ¬Û”Ê√±1 ¸˜˚˛Ó¬ 2Ȭ±Õfl¡ &1n∏Q¬Û”Ì« Î◊¬¬Û˝√√±1 ø√ ¤fl¡¬õ∂fl¡±1 ‰¬˜fl¡ ¸‘ø©Ü fl¡ø1À˘ Œ˚±1˝√√±È¬¬ı±¸œ1 ˜±Ê√Ó¬º

˜˝√√±Ú·1œÓ¬ ŒÊ√…ᬠڱ·ø1fl¡ ø√ª¸ Î◊¬√ƒ˚±¬ÛÚ  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± õ∂±MêÚ 1±Ê√…¬Û±˘ 1ø?» Œ˙‡1 ˜≈Â√±˝√√±1œÀ˚˛ qˆ¬±1y fl¡1± ¤˝◊ ¬Û√˚±S±Ó¬ ŒÊ√…ᬠڱ·ø1fl¡ ¸Lö±1 Œfl¡˝◊¬ı±·1±fl¡œ› ¸√¸…1 ˘·ÀÓ¬ ˜ø˝√√˘± ¸—·Í¬Ú1 ¸√¸…±, ø¬ıøˆ¬iß ø¬ı√…±˘˚˛˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 Â√±S-Â√±SœÀ˚˛ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º ŒÊ√…ᬠڱ·ø1fl¡ ø√ª¸ Î◊¬¬Û˘Àé¬ Î◊¬Mê ’Ú≈ᬱÚ1 ˘·Ó¬ ¸—·øÓ¬ 1±ø‡ ≈√¬Û1œ˚˛± øÓ¬øÚ ¬ıÊ√±1 ¬Û1± ‰¬±Ú˜±ø1ø¶öÓ¬ Œ¬ÛkÚ±1 ˆ¬ªÚÓ¬ ¤‡Ú ˜≈fl¡ø˘ ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º Ó¬ø¬ı¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊ÀÚ ’±√1Ìœ ˆ¬±¯∏Ì õ∂√±Ú fl¡1± ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ Œ˝√√ä ¤Ê√ ˝◊øG˚˛±1 ∆˝√√ ¬ıMê¬ı… õ∂√±Ú fl¡À1 ÚœÀ˘±f Ó¬±Ú…˝◊º ŒÊ√…ᬠ¸±—¬ı±ø√fl¡ ÒœÀ1f Ú±Ô ‰¬SêªÓ¬«œ1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê¡Z˚˛ øÓ¬˘fl¡ ˝√√±Ê√ø1fl¡± ’±1n∏ ¸1¶§Ó¬œ fl¡±fl¡øÓ¬fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ˆ¬±Àª ¸•§Ò«Ú± Ê√ÀÚ±ª± ˝√√˚˛º

NOTIFICATION The Assam Public Service Commission do hereby declare the result of the Written Examination for the Post of Research Assistant under Finance (EA) Department which was conducted by the Commission on 18/08/2013. The following candidates whose Roll Nos. are shown below are declared to have qualified for appearing in the Viva-Voce interview to be held on 23/10/2013 in the Commission's Office at Khanapara, Guwahati-22 The individual Call Letters are being sent separately. 00082 00094

00146

00168 00173

00174

00176 00179

00184 00200

00215

00249 00258

00281

00284 00285

00289 00295

00301

00305 00313

00315

00318 00336

00344 00358

00360

00378 00394

00406

00417 00421

Sd/Principal Controller of Examinations, Assam Public Service Commission Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-22

JANASANYOG/6719/13

ADVERTISEMENT Applications are invited from the intending candidates who have pased TET held in 2013, for filling up the Post of Graduate Teacher (Arts) including Language Teacher of hindi Teacher or Classical Teacher in Pachim Mangaldai Girl's High School in the Standard form in Part IX of the Assam Gazette. The Application should be enclosed with attested copies of all certificates on Educational and professional qualification. 1. Cadre wise nos. of vacant post. 100% poster wise

Sl. Name of Cadre/Post ST (P) ST (H) SC OBC/ UR Total MOBC No Graduate 2 1 1 1 Teacher(Arts) 1 2 1 Hindi Teacher 3 Sanskrit Teacher 1 1 Arabic Teacher 1 1 4 Total

5

2. Scale of Pay : Rs.5200-20200-(PB-2)+Grade pay Rs. 3300. 3. Educational qualification :i. B.A. 50% of Marks with BT/B.Ed Degree from any recognized University. ii. Hindi Tacher Prabin/Ratna in Hindi 50% marks having Degree qualification from any recognised University or B.A. with Hindi as one of the subject with 50% marks and BT/B.Ed Degree from any recognize University (Parangal to be treated as B.Ed degree only for the purpose of Hindi Teaching) iii. Classical Teacher (Sanskrit/Arabic) : Shastri/MM with 50% marks having Degree qualification from any recognize University or B.A. with Sanskrit/Arabic as one of the Subject with 50% of marks and BT/B.Ed degree any recognize University. 4. Age : The minimum age of the candidates shall be 38 years as on 1st January, 2013. Relaxation of upper age limit shall be given as per government policy. 5. Last date of receipt of application by the school concerned 15th October, 2013. 6. Date of interview : 19th October, 2013, at 10A.M. in the office of the undersigned. (Lskshahira Saharia) Headmaster Pachim Mangaldai Girl's High School P.O. Duni Dist. Darrang (Assam) Ph. 9854968077

ADVERTISEMENT Applications are invited from the intending candidates who have pased Teacher's Eligibility Test held in 2013, for filling up the Post of Science Graduate Teacher in Bonmajha High School in the standard form in part IX of the Assam Gazette. The application should be enclosed with attested copies of all certificates on educational qualification. 1. Cadre wise nos. of vacant post. Sl. Name of Cadre/Post ST (P) ST (H) SC OBC UR Total No 01 - 01 1 Science Teacher 2. Scale of Pay : Rs.5200-20200-(PB-2)+Grade pay Rs. 3300. 3. Educational and professional qualification :Science graduate with Maths having degree qualification from any recognized University with 50% marks. 4. Age : The minimum age of the candidates shall be 38 years as on 1st March 2013. Relaxation of upper age limit shall be given as per government policy. 5. Last date of receipt of application by the school concerned 5th October 2013. 6. Date of interview is fixed on 10th October 2013, from 10A.M. at the office of the school. Sd/Headmaster Bonmajha High School, Vill & P.O. Hengalpara, Dist: Darrang, Assam Pin No. 784148.

ADVERTISEMENT Applications are invited from the intending candidates who have pased "TET" held in 2013, for filling up the following post (UR) 1 (One) Science Graduate Teacher (Physics, Chemistry & Mathematics) with 50% of marks (minimum) having B.Ed. Degree form any recognized university. The maximum upper age limit of the candidate is 38 years as on 1st January, 2013. Scale of Pay : Rs. 5200-20200/(PB-2) + Grade Pay Rs. 3300/Last Date for Receiving of Applications by the School is 19th Oct/2013. Date of Interview is 24th Oct/2013. Principal (Sri Dinesh Ch. Sarma) Rajhgat H.S.School.

ADVERTISEMENT Applications are invited from the intending candidates who have passed TET in 2013 for filling up the post of Graduate Teachers including Hindi Teacher in Sarabari High School, Darrang in the Standard Form enclosed with attested copies of all Certificartes on educational & professional qualification. 1. Cadre wise No. of vacant post : (i) Graduate teacher (Arts) : 3 posts- (1 post reserved for OBC, 2 posts unreserved) (ii) Hindi teacher : 1 post (Unreserved) 2. Scale of pay : 5200-20200-(PB-2) +Grade pay 3300 3. Educational Qualification : (i) Graduate teacher : B.A./B.Sc. with 50% of Marks with BT/ B.Ed Degree from any recognized University) (ii) Hindi teacher : Pravin/Ratna in Hindi with 50% of Marks of B.A. with Hindi as one of the subject with 50% Marks with BT/ B.Ed Degree. (Parangat will be treated as B.Ed. degree only for Hindi teaching) (iii) Candidates without B.T./B.Ed degree may also apply. 4. Maximum age limit 38 years as on 01-01-2013 and relaxation as Govt. rule. 5. Last date for receiving applications by the undersigned is 17th October, 2013. 6. Interview will be held in the School premises on 24th October, 2013 from 10 a.m. and no separate calling letter will be issued in this regard. Sd/Lankeswar Hazarika Headmaster Sarabari High School Deodhanighat, Darrang Pin-784147 Contact No. 95088-30071

OFFICE OF THE HEAD MASTER PRIYA NEOG SECONDARY SCHOOL KULOI P.O. BORKULOI, MORIGAON, ASSAM

ADVERTISEMENT Applications are invited from Candidates who have already passed the "TET" held in 2013 for the following posts of Teachers in the standard form in part IX of the Assam Gazettee. Applications should be enclosed with attested copies with all Certificates on educational and professional qualifications. The age limit of the candidates should be maximum 38 years on 1-1-2013. Relaxation of upper age limit and the scale of pay is as per Govt rules. The applications must be submitted to the following address on or before 15th October/2013. The date of interview will be notified in the school notice board and will contact individually. Name of Vacant Posts 1. 1(One) Science Graduate Asstt. Teacher. (Reserved for S.C) Qualification Minimum B.Sc (Maths) with 50% marks. 2. 1 (One) Science Graduate Asstt. Teacher. (UR) Qualification Minimum B.Sc (Bio. Chem. Combination) with 50% Marks B.T/B.Ed will be preferred for both the post. Sd/Head Master Priya Neog Secondary School, Kuloi, Morigaon, Assam Ph. No. 9401254387.

Adin=2 1  
Adin=2 1  
Advertisement